EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2066

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjauksen tai käytöstäpoiston taikka kiinteästi asennetuista sähköisistä kytkinlaitteistoista tapahtuvan fluorattujen kaasujen talteenoton osalta luonnollisille henkilöille myönnettävän pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 301, 18.11.2015, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2066/oj

18.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 301/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2015,

fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjauksen tai käytöstäpoiston taikka kiinteästi asennetuista sähköisistä kytkinlaitteistoista tapahtuvan fluorattujen kaasujen talteenoton osalta luonnollisille henkilöille myönnettävän pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää velvoitteet, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden pätevöintiä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen osalta. Talteenoton lisäksi pätevöinti kattaa asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjaamisen ja käytöstä poistamisen. Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää myös vaatimukset pätevyysohjelmien sisällöstä, johon kuuluu tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.

(2)

Sen vuoksi on tarpeen asetuksen (EU) N:o 517/2014 10 artiklan soveltamiseksi saattaa ajan tasalle toiminnan laajuutta sekä edellytettyjä taitoja ja tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset ja määrittää tarkemmin pätevöintiä tai todistusten myöntämistä koskevat määräykset sekä vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset.

(3)

Jotta voidaan ottaa huomioon olemassa olevat laatu- tai pätevöitymisjärjestelmät, erityisesti ne, jotka on hyväksytty sittemmin kumotun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (2) perusteella, ja komission asetuksessa (EY) N:o 305/2008 (3) säädetyt vaatimukset, kyseiset vaatimukset olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä tähän asetukseen.

(4)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 305/2008 olisi kumottava.

(5)

Jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa mukauttaa pätevyysohjelmansa niin, että ne kattavat toiminnan, joka liittyy fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennukseen, kunnossapitoon, huoltoon, korjaukseen tai käytöstäpoistoon taikka näiden kaasujen talteenottoon sähköisistä kytkinlaitteistoista, lukuun ottamatta asetuksessa (EY) N:o 305/2008 tarkoitettuja suurjännitekytkinlaitteita, on tarpeen, että tämän asetuksen mukaista vaatimusta todistuksesta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2017 toimintaan, joka liittyy fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennukseen, huoltoon, ylläpitoon, korjaukseen tai käytöstäpoistoon.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 517/2014 24 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjauksen tai käytöstäpoiston taikka kiinteästi asennetuista sähköisistä kytkinlaitteistoista tapahtuvien fluorattujen kaasujen talteenoton osalta luonnollisille henkilöille myönnettävälle pätevöinnille sekä edellytykset kyseisten vaatimusten mukaisesti myönnettävien todistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

2 artikla

Luonnollisten henkilöiden pätevöinti

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimia suorittavilla henkilöillä on oltava 3 artiklassa tarkoitettu todistus.

2.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja toimia suorittaviin luonnollisiin henkilöihin ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä vaatimusta, jos he täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

he ovat ilmoittautuneet koulutukseen kyseisten toimien kattavan todistuksen saamiseksi ja

b)

he suorittavat kyseisiä toimia sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on kyseistä toimintaa koskeva todistus ja joka on täysin vastuussa toimen asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan niiden kausien ajan, joina toteutetaan 1 artiklassa tarkoitetut toimet, ei kuitenkaan yhteensä yli 12 kuukautta.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta valmistus- ja korjaustoimiin, jotka suoritetaan sähköisten kytkinlaitteistojen valmistajan tiloissa.

3 artikla

Todistusten myöntäminen luonnollisille henkilöille

1.   Jäljempänä 4 artiklassa tarkoitetun pätevöintilaitoksen on myönnettävä todistus luonnollisille henkilöille, jotka ovat läpäisseet 5 artiklassa tarkoitetun arviointilaitoksen järjestämän teoreettisen ja käytännön kokeen, joka koskee liitteessä I säädettyjä vähimmäistaitoja ja -tietoja.

2.   Todistuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

pätevöintilaitoksen nimi, todistuksen haltijan koko nimi, todistuksen numero ja sen mahdollinen voimassaolon päättymispäivä;

b)

toimet, joita todistuksen haltija saa suorittaa;

c)

myöntämispäivä ja myöntäjän allekirjoitus.

3.   Asetuksen (EY) N:o 305/2008 mukaisesti myönnettyjen todistusten haltijat katsotaan päteviksi suorittamaan kaikki 1 artiklassa tarkoitetut toimet ja 4 artiklassa tarkoitettu pätevöitymislaitos voi myöntää todistuksen tämän pätevyyden haltijalle toistamatta koetta.

4 artikla

Pätevöintilaitos

1.   Kansallisessa laissa on säädettävä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun tähän tehtävään oikeutetun laitoksen on nimettävä pätevöintilaitos, joka saa myöntää todistuksia 1 artiklassa tarkoitettuun toimeen osallistuville luonnollisille henkilöille.

Pätevöintilaitoksen on suoritettava toimensa puolueettomasti.

2.   Pätevöintilaitoksen on vahvistettava todistusten myöntämistä, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat menettelyt ja sovellettava niitä.

3.   Pätevöintilaitoksen on pidettävä kirjaa, jonka perusteella pätevöityjen henkilöiden asema voidaan tarkastaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi, että pätevöintiprosessi on saatettu loppuun tehokkaasti. Kirjanpito on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

5 artikla

Arviointilaitos

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai muun tähän tehtävään oikeutetun laitoksen nimeämän arviointilaitoksen on järjestettävä kokeet 1 artiklassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille Myös 4 artiklassa tarkoitettu pätevöintilaitos voidaan nimetä arviointilaitokseksi.

Arviointilaitoksen on suoritettava toimensa puolueettomasti.

2.   Kokeita suunniteltaessa ja järjestettäessä on varmistettava, että ne kattavat liitteessä I säädetyt vähimmäistaidot ja -tiedot.

3.   Arviointilaitoksen on hyväksyttävä raportointimenettelyt ja pidettävä kirjaa, jotta arvioinnin yksittäis- ja kokonaistuloksista voidaan laatia asiakirjat.

4.   Arviointilaitoksen on varmistettava, että kokeen kuulustelijoilla on riittävät tiedot asianomaisista koemenetelmistä ja -asiakirjoista sekä soveltuva kelpoisuus kuulusteltavalla alalla. Sen on myös varmistettava, että käytännön testeissä on käytettävissä tarvittavat laitteet, välineet ja tarvikkeet.

6 artikla

Ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien luonnollisten henkilöiden pätevöintilaitosten nimet ja yhteystiedot sekä 3 artiklan vaatimukset täyttävien luonnollisten henkilöiden todistusten nimet komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2065 (4) säädettyä muotoa käyttäen.

2.   Jäsenvaltioiden on täydennettävä 1 kohdan nojalla toimitettua ilmoitusta asiaa koskevilla uusilla tiedoilla ja toimitettava se komissiolle viipymättä.

7 artikla

Vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset

1.   Muissa jäsenvaltioissa myönnettyjen todistusten vastavuoroista tunnustamista sovelletaan 3 artiklan mukaisesti myönnettyihin todistuksiin.

2.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää muussa jäsenvaltiossa myönnettyjen todistusten haltijoilta, että todistus on käännettävä jollekin muulle unionin viralliselle kielelle.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 305/2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen (EY) N:o 305/2008 pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kuitenkin 2 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2017 luonnollisiin henkilöihin, jotka harjoittavat fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennusta, kunnossapitoa, huoltoa, korjausta tai käytöstäpoistoa taikka fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenottoa kiinteästi asennetuista sähköisistä kytkinlaitteistoista, lukuun ottamatta asetuksessa (EY) N:o 305/2008 tarkoitettuja suurjännitekytkinlaitteita.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 305/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja suurjännitekytkinlaitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (EUVL L 92, 3.4.2008, s. 17).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2065, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, jäsenvaltioiden koulutus- ja pätevöintiohjelmien ilmoittamismuodon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 nojalla (katso tämän virallisen lehden sivu 14).


LIITE I

Arviointilaitosten arvioimia taitoja ja tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kokeeseen on kuuluttava seuraavat:

a)

teoreettinen testi, jossa yhdellä tai useammalla kysymyksellä testataan taitoja tai tietoja, joiden kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Testityyppi” merkitty ”T”;

b)

käytännön testi, jossa hakijan on suoritettava asianomaisia tarvikkeita, välineitä ja laitteita käyttäen tehtäviä, joiden kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Testityyppi” merkitty ”P”.

Nro

Vähimmäistiedot ja -taidot

Testi tyyppi

1

Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, ilmastovaikutus), asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä

T

2

SF6:n fyysiset, kemialliset ja ympäristölliset ominaisuudet

T

3

SF6:n käyttö sähkölaitteissa (eristys, valokaaren sammutus)

T

4

SF6:n laatu asiaa koskevien teollisuusstandardien mukaisesti

T

5

Sähkölaitteiden suunnittelun ymmärtäminen

T

6

SF6:n laadun tarkastaminen

P

7

SF6:n ja SF6-seosten talteenotto ja SF6:n puhdistaminen

P

8

SF6:n varastoiminen ja kuljettaminen

T

9

SF6:n talteenottolaitteiden toiminta

P

10

Tarvittaessa tiivisporausjärjestelmien toiminta

P

11

SF6:n uudelleenkäyttö ja eri uudelleenkäyttöluokat

T

12

Avoimien SF6-kammioiden käsittely

P

13

SF6:n sivutuotteiden neutralointi

T

14

SF6:n valvonta ja kansallisten tai unionin lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten mukainen velvoite kirjata asiaa koskevat tiedot

T

15

Vuotojen vähentäminen ja vuototarkastukset

T

16

Perustiedot asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.

T


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EU) N:o 305/2008

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

2 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

Article 5

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

Liite

Liite I

Liite II


Top