Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1986, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 296/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1986,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,

vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintoihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 842/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/665/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/13/ETY (2) ja erityisesti sen 3 a artiklan,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan,

ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU (4) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (5) ja erityisesti sen 51 artiklan 1 ja 2 kohdan, 75 artiklan 3 kohdan ja 79 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (6) ja erityisesti sen 71 artiklan 1 ja 2 kohdan, 92 artiklan 3 kohdan ja 96 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiiveissä 89/665/ETY ja 2014/24/EU edellytetään, että julkisista tavara- ja palveluhankintasopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisiä julkaisuja koskevissa ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(2)

Direktiiveissä 92/13/ETY ja 2014/25/EU edellytetään, että vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen aloilla tehtäviä rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintasopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisiä julkaisuja koskevissa ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(3)

Direktiivissä 2009/81/EY edellytetään, että tiettyjä puolustus- ja turvallisuusalalla tehtäviä rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintasopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseistä julkaisua koskevissa ilmoituksissa olisi oltava mainitun direktiivin mukaiset tiedot.

(4)

Direktiiveissä 89/665/ETY, 92/13/ETY ja 2014/23/EU edellytetään, että käyttöoikeusurakoita ja palvelujen käyttöoikeussopimuksia koskevat ilmoitukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kyseisiä julkaisuja koskevissa ilmoituksissa olisi oltava mainittujen direktiivien mukaiset tiedot.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 842/2011 (7) vahvistetaan direktiiveissä 2004/17/EY, 2004/18/EY, 2009/81/EY, 89/665/ETY ja 92/13/ETY tarkoitetut vakiolomakkeet.

(6)

Direktiivien 2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU noudattamiseksi ja direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY täyden vaikuttavuuden varmistamiseksi on tarpeen mukauttaa täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 842/2011 liitettyjä vakiolomakkeita ja lisätä uusia vakiolomakkeita. Tarvittavien mukautusten lukumäärän ja laajuuden vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 842/2011 olisi korvattava.

(7)

Jos jäsenvaltio kuitenkin panee täytäntöön direktiivin 2014/23/EU, 2014/24/EU tai 2014/25/EU tai direktiiviin 89/665/ETY tai 92/13/ETY tehdyt muutokset ennen 18 päiväksi huhtikuuta 2016 vahvistettua määräaikaa, sen hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden olisi tämän jälkeen käytettävä ainoastaan tässä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja vakiolomakkeita, koska vain ne on laadittu siten, että varmistetaan uusien tai muutettujen direktiivien oikeudellisten vaatimusten noudattaminen.

(8)

Direktiiviä 2009/81/EY ei ole muutettu, joten myöskään siinä tarkoitetut vakiolomakkeet eivät muutu. Niitä olisi näin ollen käytettävä, kunnes täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 842/2011 on kumottu.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hankintaviranomaisten on käytettävä direktiivin 2014/24/EU 48, 49, 50, 72, 75 ja 79 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen liitteiden I, II, III, VIII–XI, XVII ja XVIII mukaisia vakiolomakkeita.

2 artikla

Hankintayksiköiden on käytettävä direktiivin 2014/25/EU 67–70, 89, 92 ja 96 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen liitteiden IV–XI, XVII ja XIX mukaisia vakiolomakkeita.

3 artikla

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on käytettävä direktiivin 2009/81/EY 30 ja 52 artiklassa sekä 60 artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen liitteiden XIII–XVI mukaisia vakiolomakkeita.

4 artikla

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on käytettävä direktiivin 2014/23/EU 31, 32 ja 43 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen liitteiden XI, XVI, XX, XXI ja XXII mukaisia vakiolomakkeita.

5 artikla

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on käytettävä direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemiseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän asetuksen liitteen XII mukaista vakiolomaketta.

6 artikla

Hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden on toimitettava lomakkeet Euroopan unionin julkaisutoimistolle sähköisesti käyttäen joko eNotices-verkkosovellusta tai TED eSender -järjestelmää.

7 artikla

Vahvistetaan seuraavat vakiolomakkeet:

Vakiolomakkeiden luettelo

Vakiolomake 1

:

”Ennakkotietoilmoitus”: Liite I

Vakiolomake 2

:

”Hankintailmoitus”: Liite II

Vakiolomake 3

:

”Ilmoitus tehdystä sopimuksesta”: Liite III

Vakiolomake 4

:

”Ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat”: Liite IV

Vakiolomake 5

:

”Hankintailmoitus – erityisalat” Liite V

Vakiolomake 6

:

”Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat”: Liite VI

Vakiolomake 7

:

”Kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat”: Liite VII

Vakiolomake 8

:

”Hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus”: Liite VIII

Vakiolomake 12

:

”Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus”: Liite IX

Vakiolomake 13

:

”Suunnittelukilpailun tulokset”: Liite X

Vakiolomake 14

:

”Oikaisu”: Liite XI

Vakiolomake 15

:

”Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskeva ilmoitus”: Liite XII

Vakiolomake 16

:

”Ennakkotietoilmoitus – puolustus ja turvallisuus”: Liite XIII

Vakiolomake 17

:

”Hankintailmoitus – puolustus ja turvallisuus”: Liite XIV

Vakiolomake 18

:

”Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – puolustus ja turvallisuus”: Liite XV

Vakiolomake 19

:

”Alihankintailmoitus – puolustus ja turvallisuus”: Liite XVI

Vakiolomake 20

:

”Muutosilmoitus”: Liite XVII

Vakiolomake 21

:

”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – julkiset hankinnat”: Liite XVIII

Vakiolomake 22

:

”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat”: Liite XIX

Vakiolomake 23

:

”Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset”: Liite XX

Vakiolomake 24

:

”Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus”: Liite XXI

Vakiolomake 25

:

”Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus”: Liite XXII

8 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 842/2011 18 päivästä huhtikuuta 2016.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artiklaa sovelletaan 18 päivästä huhtikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 842/2011, annettu 19 päivänä elokuuta 2011, vakiolomakkeiden vahvistamisesta julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten ja asetuksen (EY) N:o 1564/2005 kumoamisesta (EUVL L 222, 27.8.2011, s. 1).


LIITE I

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE II

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE V

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE VII

Image

Image

Image

Image


LIITE VIII

Image

Image


LIITE IX

Image

Image

Image


LIITE X

Image

Image

Image


LIITE XI

Image

Image


LIITE XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XVII

Image

Image

Image

Image


LIITE XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE XXI

Image

Image

Image

Image


LIITE XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top