EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1974

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1974, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta

OJ L 293, 10.11.2015, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1974/oj

10.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1974,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 122 artiklan 2 kohdan kuudennen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden edellytetään ilmoittavan sääntöjenvastaisuuksista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 2 kohdan nojalla ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1970 (2).

(2)

Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava samalla tavalla riippumatta siitä, mitä rahastoa käytetään niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden vuoksi rahasto perustettiin. Sen vuoksi komissiolle annetaan asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 sekä asetuksissa (EU) N:o 1306/2013 (3), (EU) N:o 223/2014 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 (5) toimivalta antaa sääntöjä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisesta. Jotta voidaan varmistaa, että kaikkiin rahastoihin, joita kyseisillä asetuksilla säännellään, sovelletaan samanlaisia sääntöjä, tähän asetukseen on tarpeen sisällyttää samanlaiset säännökset kuin komission täytäntöönpanoasetuksiin (EU) 2015/1975 (6), (EU) 2015/1976 (7) ja (EU) 2015/1977 (8).

(3)

Sääntöjenvastaisuustapausten tehokkaan analysoinnin ja yleisen hallinnoinnin varmistamiseksi jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan komissiolle säännöllisesti ja hyvissä ajoin tietoja havaituista sääntöjenvastaisuuksista. Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen säätää yhdenmukaiset edellytykset tietojen toimittamiselle erityisesti toimittamistiheyden ja -tavan osalta.

(4)

Jotta voidaan välttää sääntöjenvastaisuuden vaikutukset siitä ilmoittavan jäsenvaltion ulkopuolella, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava sääntöjenvastaisuuksista komissiolle viipymättä.

(5)

Jotta sähköisten välineiden käytöstä saatavia etuja voitaisiin hyödyntää tietojenvaihdossa täysipainoisesti ja varmistaa samalla tiedonvaihdon turvallisuus, jäsenvaltioiden olisi käytettävä sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää (IMS), joka on käytettävissä komission perustamassa petostentorjunnan tietojärjestelmässä.

(6)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän kautta tapahtuva tietojen siirto suoritetaan turvallisesti ottaen huomioon tietojen käytettävyys, eheys, autenttisuus ja luottamuksellisuus.

(7)

Ilmoitettujen tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi sääntöjenvastaisuuksista on tarpeen ilmoittaa käyttäen ainoastaan, euroa rahayksikkönä. Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, on tarpeen määritellä valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa rahamääriä euroiksi, ja valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa niitä menoja, joita ei ole kirjattu todentamisviranomaisen tileille.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 150 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavan komitean lausunnon mukaisia.

(9)

Koska kyseessä olevasta rahastosta on jo suoritettu maksuja ja sääntöjenvastaisuuksia voi esiintyä, tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava välittömästi. Tämä asetus tulee sen vuoksi voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 122 artiklan 2 kohdan kuudennessa alakohdassa tarkoitetuista sääntöjenvastaisuuksista tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta.

2 artikla

Sääntöjenvastaisuuksista tehtävien ilmoitusten antamistiheys

1.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa alustava ilmoitus delegoidun asetuksen (EU) 2015/1970 3 artiklassa tarkoitetuista sääntöjenvastaisuuksista.

2.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle delegoidun asetuksen (EU) 2015/1970 4 artiklassa tarkoitettu seurantailmoitus mahdollisimman pian asiaa koskevat tiedot saatuaan.

3.   Jäsenvaltion on ilmoitettava välittömästi komissiolle havaituista tai oletettavasti tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista ja mainittava muut jäsenvaltiot, joita asia koskee, jos sääntöjenvastaisuuksilla on jäsenvaltion alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia.

3 artikla

Tietojen antamistapa

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1970 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot on lähetettävä sähköisesti käyttäen komission perustamaa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää.

4 artikla

Euron käyttö

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava määrät euroina.

2.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön siihen mennessä, kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/1970 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus annetaan, on muunnettava määrät kansallisesta valuutasta euroiksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 133 artiklan mukaisesti tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (9) 28 artiklan mukaisesti, jos kyseistä asetusta sovelletaan. Jos menoja ei ole kirjattu todentamisviranomaisen tileille, on käytettävä alustavan ilmoituksen antamisajankohtana tuoreinta komission kuukausittain sähköisesti julkaisemaa kirjanpitokurssia.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1970, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1975, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan maatalouden tukirahastoa ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa koskevista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta (katso tämän virallisen lehden sivu 23).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1976, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 nojalla tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta (katso tämän virallisen lehden sivu 26).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1977, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälinettä koskevista sääntöjenvastaisuuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 nojalla tehtävien ilmoitusten antamistiheydestä ja -tavasta (katso tämän virallisen lehden sivu 29).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).


Top