Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1748, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia ja pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2015
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1748,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannesta alakohdasta poikkeamisesta suoria tukia ja pinta-aloihin ja eläimiin liittyviä maaseudun kehittämistoimenpiteitä koskevien ennakkomaksujen tason osalta sekä kyseisen asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poikkeamisesta suorien tukien osalta hakuvuonna 2015

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan nojalla jäsenvaltiot voivat 16 päivästä lokakuuta 30 päivään marraskuuta maksaa ennakkomaksuina enintään 50 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (2) mukaisista suorista tuista ja enintään 75 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (3) mukaisista pinta-aloihin ja eläimiin liittyvistä tukitoimenpiteistä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisen artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tukia, mukaan luettuna suoria tukia koskevat ennakkomaksut, ei saa maksaa ennen kuin asetuksen 74 artiklan mukaiset hallinnolliset ja paikan päällä tehdyt tarkastukset on saatu päätökseen. Maaseudun kehittämistuen mukaisten pinta-aloihin ja eläimiin liittyvien tukitoimenpiteiden osalta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdassa annetaan kuitenkin mahdollisuus maksaa ennakkomaksuja sen jälkeen, kun kyseisen asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaiset hallinnolliset tarkastukset on saatu päätökseen.

(3)

Vaikea taloudellinen tilanne tietyillä maatalouden aloilla ja etenkin maitotuotteiden markkinoilla on aiheuttanut vakavia taloudellisia vaikeuksia ja kassavirtaongelmia tuensaajille. Tilanne on osunut ajallisesti yksiin suoria tukia koskevien uusien maksujärjestelmien käyttöönoton kanssa. Niiden vaikeuksien vuoksi, joita jäsenvaltioilla on ollut näiden järjestelmien käytännön täytäntöönpanossa, yhtenäishakemuksen, tuki- ja maksuhakemusten sekä perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien myöntämistä tai tukioikeuksien arvon korottamista koskevien hakemusten hallinnoimista on lykätty. Tämän seurauksena tarvittavat tarkastukset saadaan todennäköisesti päätökseen tavanomaista myöhemmin ja maksut tuensaajille todennäköisesti lykkääntyvät.

(4)

Näiden eri olosuhteiden poikkeuksellisen luonteen ja niistä tuensaajille aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi tuensaajille olisi annettava mahdollisuus kattaa tappioita markkinoiden vakautumiseen asti, jotta voitaisiin lieventää näitä vaikeuksia.

(5)

Sen vuoksi on perusteltua poiketa asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdasta, jotta jäsenvaltiot voivat maksaa tuensaajille suurempia ennakkomaksuja hakuvuonna 2015.

(6)

Periaate, jonka mukaan suoria tukia maksetaan vasta kun kaikki hallinnolliset ja paikan päällä tehdyt tarkastukset on saatu päätökseen, on kulmakivenä integroidun hallinto- ja valvontajärjestelmän kautta saatavalle varmuudelle. Kun kuitenkin otetaan huomioon tuensaajien vakavat vaikeudet, vuoden 2015 osalta on poikkeuksellisesti tarpeen poiketa asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta, jotta voidaan mahdollistaa suorien tukien ennakkomaksut sen jälkeen, kun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 (4) 28 ja 29 artiklassa täsmennetyt hallinnolliset tarkastukset on saatettu päätökseen. On kuitenkin keskeisen tärkeää, että tällaisella poikkeuksella ei vaaranneta moitteetonta varainhoitoa eikä riittävän varmuuden vaatimusta. Tätä varten poikkeusta hyödyntävät jäsenvaltiot ovat vastuussa kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että vältetään liialliset maksut ja että aiheettomasti maksetut määrät peritään tosiasiallisesti ja nopeasti takaisin. Jos poikkeusta hyödynnetään, sen käyttö olisi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hallinnon vahvistuslausumaan varainhoitovuoden 2016 osalta.

(7)

Kun otetaan huomioon tuensaajien vakavat taloudelliset vaikeudet, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean, suorien tukien hallintokomitean ja maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakuvuonna 2015 maksaa ennakkomaksuja, joiden suuruus on enintään 70 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluista suorista tuista ja enintään 85 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1306/2013 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta maaseudun kehittämistukena myönnetystä tuesta.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hakuvuonna 2015 maksaa ennakkomaksuja asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteessä I luetelluista suorista tuista sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 1306/2013 74 artiklassa tarkoitetut hallinnolliset tarkastukset on saatettu päätökseen.

3 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklaa soveltavien jäsenvaltioiden on sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hallinnon vahvistuslausumaan varainhoitovuoden 2016 osalta vahvistus siitä, että liialliset maksut tuensaajille on estetty ja aiheettomasti maksetut määrät on tosiasiallisesti ja nopeasti peritty takaisin kaikkien tarvittavien tietojen todentamisen perusteella.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top