EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1474

Komission asetus (EU) 2015/1474, annettu 27 päivänä elokuuta 2015, kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 225, 28.8.2015, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1474/oj

28.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 225/7


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1474,

annettu 27 päivänä elokuuta 2015,

kuuman kierrätysveden käytöstä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 98/83/EY (2) tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, että vesi on terveellistä ja puhdasta. Kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa A ja B osassa vahvistetaan mikrobiologiset ja kemialliset muuttujat, jotka ihmisten käyttöön tarkoitetun veden on täytettävä.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) säädetään elintarvikealan toimijoita koskevista elintarvikkeiden yleisistä hygieniasäännöistä, joissa otetaan erityisesti huomioon vaarojen analysointia ja kriittisiä hallintapisteitä koskevien periaatteiden (HACCP) soveltamiseen pohjautuvat menettelyt.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 852/2004 ’juomavedellä’ tarkoitetaan vettä, joka täyttää direktiivissä 98/83/EY säädetyt vähimmäisvaatimukset.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä elintarvikealan toimijoita varten. Siinä säädetään, että elintarvikealan toimijat eivät saa käyttää pintakontaminaation poistamiseksi eläinperäisistä tuotteista muita aineita kuin juomavettä, ellei aineen käyttöä ole hyväksytty kyseisen asetuksen mukaisesti.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä ja erityisesti siitä, että niihin on sisällyttävä hyvien hygieniakäytäntöjen tarkastaminen ja HACCP-järjestelmään perustuvien menettelyjen valvonta.

(6)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 (5) säädetään tiettyjä mikro-organismeja koskevista mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava pannessaan täytäntöön asetuksessa (EY) N:o 852/2004 tarkoitettuja yleisiä ja erityisiä hygieniatoimenpiteitä.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) alainen biologisia vaaroja käsittelevä tiedelautakunta antoi 30 päivänä syyskuuta 2010 tieteellisen lausunnon (6) kuuman kierrätysveden käytön turvallisuudesta ja tehokkuudesta ruhojen dekontaminaatioon käytettävänä tekniikkana.

(8)

EFSA toteaa lausunnossaan, että kuuma kierrätysvesi on yhtä tehokasta mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen kuin kuuma juomavesi ja että sen käytön osalta tiettyihin lämmölle resistentteihin bakteeri-itiöihin liittyvät mikrobiologiset riskit katsotaan merkityksellisimmiksi riskeiksi.

(9)

Näitä riskejä voidaan valvoa varmistamalla, että kuuma kierrätysvesi käsitellään määrätyn ajan vähimmäislämpötilassa ja kierrätysjärjestelmässä, mikä varmistaa, että mikrobiologiset ja kemialliset muuttujat pysyvät juomavedelle asetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädettyjen vaatimusten mukaisissa rajoissa; sen vuoksi kuumasta kierrätysvedestä aiheutuva riski ei ole suurempi kuin kuumalla juomavedellä.

(10)

Lisäksi EFSA kartoittaa ja määrittelee HACCP-kriteerit kuuman kierrätysveden odotetun tehokkuuden saavuttamiseksi ja mahdollisten riskien valvomiseksi. Näihin kriteereihin kuuluu erityisesti elintarvikealan toimijoiden velvollisuus kerätä tietoa tiettyjen bakteeri-itiöiden esiintymisestä ja mahdollisesta lisääntymisestä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen käytettävässä kuumassa kierrätysvedessä.

(11)

EFSAn lausunnon perusteella ja ottaen huomioon, että kuuma kierrätysvesi voi lisäksi olla keino saavuttaa asetuksissa (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 2073/2005 säädetyt tavoitteet ja että sen käytöllä on ympäristöllisistä ja energiataloudellisista syistä johtuvaa lisäarvoa, on aiheellista sallia elintarvikealan toimijoille kuuman kierrätysveden käyttö ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen.

(12)

Kuuman kierrätysveden käyttö ei kuitenkaan saa vaikuttaa elintarvikealan toimijoiden velvollisuuteen noudattaa asetuksissa (EY) N:o 852/2004, (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 2073/2005 vahvistettuja elintarvikehygieniaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Tällainen käyttö olisi integroitava HACCP-perusteisiin järjestelmiin, eikä sitä saa millään tavoin pitää hyvien hygieenisten teurastuskäytäntöjen ja toimintamenettelyjen korvaajana tai vaihtoehtona kyseisten asetusten vaatimusten noudattamiselle.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Elintarvikealan toimijat saavat käyttää kuumaa kierrätysvettä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä elokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(5)  Komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 1).

(6)  EFSA Journal 2010;8(9):1827.


LIITE

I osa – Kuuman kierrätysveden käyttöä ruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation poistamiseen koskevat ehdot

1.

Kuuman kierrätysveden on oltava peräisin juomaveden kuumentamisesta ja kierrätyksestä suljetussa erillisessä järjestelmässä.

2.

Kierrätysvedellä on oltava

a)

vähimmäislämpötila/aikajärjestelmä ennen ruhojen käsittelyä siten, että varmistetaan juomavedelle asetettujen mikrobiologisten muuttujien noudattaminen;

b)

vedenkorvausjärjestelmä, joka käsittää tarvittaessa riittävällä tiheydellä suoritettavan kiinteiden hiukkasten kuorimisen, suodattamisen ja juomaveden lisäämisen siten, että varmistetaan juomavedelle asetettujen kemiallisten muuttujien noudattaminen.

3.

Käsittelyn kuumalla kierrätysvedellä saa tehdä ainoastaan kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten tai tarhattujen riistaeläinten kokonaisille tai puoliruhoille valvotuissa ja todennettavissa olosuhteissa.

4.

Kuumalla kierrätysvedellä ei saa käsitellä ruhoja, joissa on näkyvä ulosteperäinen kontaminaatio.

5.

Käsittely kuumalla kierrätysvedellä ei saa aiheuttaa lihan peruuttamatonta fysikaalista muuttumista.

6.

Ruhojen käsittely kuumalla kierrätysvedellä on tehtävä ennen niiden viemistä jäähdyttämöön.

7.

Tämän osan 2 ja 3 kohdassa mainitut edellytykset on integroitava HACCP-periaatteisiin (vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi) perustuviin menetelmiin, joihin kuuluvat vähintään II osassa vahvistetut kriteerit.

II osa – HACCP-vähimmäiskriteerit ja valvonnan parametrit

1.

Näytteet, joiden avulla arvioidaan asetuksessa (EY) N:o 2073/2005 tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen, on otettava ennen kuin ruhot käsitellään kuumalla kierrätysvedellä.

2.

Kuuman kierrätysveden kuumentamisen vähimmäislämpötilaa/aikaa ennen ruhojen käsittelemistä sillä on seurattava jatkuvasti mittalaitteilla tehdyillä mittauksilla, ja tiedot on dokumentoitava ja kirjattava.

3.

Ruhojen käsittelemiseen käytettävän kierrätysveden mikrobiologisten ja kemiallisten muuttujien vastaavuus juomavedelle asetettujen vaatimusten kanssa on todennettava säännöllisillä kokeilla, dokumentoitava ja kirjattava.

4.

Ruhojen käsittelemiseen käytettävän kierrätysveden osoitinmuuttujan Clostridium perfringens vastaavuus juomavedelle asetettujen vaatimusten kanssa on todennettava säännöllisellä seurannalla, dokumentoitava ja kirjattava.


Top