EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1428

Komission asetus (EU) 2015/1428, annettu 25 päivänä elokuuta 2015, ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EY) N:o 244/2009 muuttamisesta sekä loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamista koskevan komission asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta sekä suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EU) N:o 1194/2012 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 224, 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; Implisiittinen kumoaja 32019R2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 224/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1428,

annettu 25 päivänä elokuuta 2015,

ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EY) N:o 244/2009 muuttamisesta sekä loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamista koskevan komission asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta sekä suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia koskevan komission asetuksen (EU) N:o 1194/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/21/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio tarkastelee uudelleen komission asetusta (EY) N:o 244/2009 (2) tekniikan edistyksen valossa ja ottaa tässä yhteydessä erityisesti huomioon erikoislamppujen myynnin kehityksen sen varmistamiseksi, ettei niitä käytetä yleisvalaistukseen, uusien teknologioiden, kuten ledien, kehityksen sekä sen, onko mahdollista vahvistaa komission direktiivissä 98/11/EY (3) määriteltyä luokkaa A vastaavat energiatehokkuusvaatimukset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 244/2009 uudelleentarkastelun yhteydessä saadun näytön mukaan vaikuttaa siltä, ettei valmistajien ole taloudellisesti kannattavaa kehittää ja saattaa markkinoille 1 päivästä syyskuuta 2016 alkaen verkkojännitteellä toimivia halogeenilamppuja, jotka saavuttaisivat raja-arvon, joka on asetettu vaiheelle 6 komission asetuksen (EY) N:o 244/2009 liitteessä II olevassa taulukossa 1 tiettyä valovirran mitoitusarvoa vastaavan suurimman mitoitustehon osalta. Energiatehokkaampien valaistusteknologioiden ennustettua kehitystä koskeva arviointi osoittaa, että kyseisen raja-arvon otollisempi käyttöönottoajankohta olisi 1 päivä syyskuuta 2018.

(3)

Jotta voidaan maksimoida ympäristöhyödyt ja minimoida mahdolliset kielteiset taloudelliset vaikutukset käyttäjälle, on tarpeen vaatia, että tulevat valaisinmallit ovat yhteensopivia energiatehokkaiden valaistussovellusten kanssa. Riski siitä, että pidättäydytään vanhassa elinkaarensa lopussa olevassa teknologiassa, olisi minimoitava varmistamalla, että markkinoille saatettavat valaisimet ovat täysin yhteensopivia erittäin tehokkaiden lamppujen kanssa, jotka kuuluvat vähintään komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 (4) mukaiseen energiatehokkuusluokkaan A+.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 244/2009 uudelleentarkastelussa ilmeni, että on tarpeen päivittää ja selkeyttää erikoislampun määritelmää, jotta voidaan vähentää erikoislamppujen käyttöä yleisvalaistusovelluksissa ja mukauttaa vaatimukset tekniikan kehitykseen. Lakisääteisillä vaatimuksilla olisi helpotettava edelleen kaikkein energiatehokkaimman valaistussovelluksen käyttöä tietyssä erikoissovelluksessa.

(5)

On tarpeen varmistaa asetuksen (EY) N:o 244/2009 ja komission asetuksen (EU) N:o 1194/2012 (5) välinen johdonmukaisuus erikoistuotteen määritelmän ja tuotetietovaatimusten osalta. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten muuttamalla samalla kertaa molempia asetuksia. Näin voidaan yksinkertaistaa lakisääteisten vaatimusten noudattamista valmistajien ja tavarantoimittajien osalta sekä tukea kansallisten viranomaisten harjoittamaa tehokasta markkinavalvontaa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 244/2009 uudelleentarkastelussa todetaan, että sitä, onko mahdollista vahvistaa luokkaa A vastaavat tai korkeammat energiatehokkuusvaatimukset, olisi tutkittava perusteellisessa jatkotutkimuksessa. Samalla olisi arvioitava, onko mahdollista tiukentaa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2009 (6) ja asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 säädettyjä tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksia, laajentaa näiden asetusten soveltamisalaa energiankulutuksen vähentämisen optimoimiseksi ja yhdistää kaikki kolme asetusta yhdeksi yhtenäiseksi valaistustuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksia koskevaksi täytäntöönpanosäädökseksi.

(7)

Asetuksessa (EY) N:o 245/2009 lamppujen merkityksellisiksi ympäristönäkökohdiksi määritellään käytönaikainen energiankulutus ja elohopeapitoisuus. Jos lamppujen suorituskykyvaatimuksiin ei sisälly vaatimuksia lamppujen tehokkuudesta tai elohopeapitoisuudesta, aiheutuu tarpeeton sääntelyrasite, joka saattaa johtaa siihen, että tuote poistetaan käytöstä perusteettomasti. Siksi sääntelyä voitaisiin parantaa yhdenmukaistamalla lamppujen suorituskykyvaatimusten soveltamisala mainitussa asetuksessa säädettyjen merkityksellisten ympäristönäkökohtien soveltamisalan kanssa.

(8)

Koska valaistuksen alalla on tarpeen tarkistaa ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevia säännöksiä, on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen muun muassa G9- ja R7s-kantaisten lamppujen jättämistä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sekä lamppujen energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 244/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 244/2009 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 alakohta seuraavasti:

”4.

’erikoislampulla’ tarkoitetaan lamppua, jossa käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tekniikoita mutta joka on tarkoitettu käytettäväksi erikoissovelluksissa teknisessä dokumentaatiossa kuvattujen teknisten parametriensa vuoksi. Erikoissovelluksia ovat sellaisia teknisiä parametreja vaativat sovellukset, joita ei tarvita tavallisten paikkojen tai esineiden valaisemiseen tavanomaisissa olosuhteissa. Nämä sovellukset kuuluvat seuraaviin tyyppeihin:

a)

sovellukset, joissa valon päätarkoitus ei ole valaistus, kuten

i)

valon säteily vaikuttavana tekijänä kemiallisissa tai biologisissa prosesseissa (esimerkiksi polymerointi, kuivaamisessa tai kovettamisessa käytetty ultraviolettivalo, fotodynaaminen terapia, puutarhaviljely, lemmikkieläinten hoito, hyönteistentorjuntatuotteet);

ii)

kuvan ottaminen ja kuvan heijastaminen (esimerkiksi kameroiden salamalaitteet, kopiokoneet, videoprojektorit);

iii)

lämmitys (infrapunalamput);

iv)

merkinanto (esimerkiksi liikenteen ohjaus tai lentokentän lamput);

b)

valaistussovellukset, joissa

i)

valon spektrijakauma on tarkoitettu muuttamaan valaistun paikan tai esineen ulkonäköä sen lisäksi, että se tehdään näkyväksi (esimerkiksi näytteillä olevien elintarvikkeiden valaisu tai liitteessä I olevassa 1 kohdassa määritellyt värilliset lamput), lukuun ottamatta ekvivalentin värilämpötilan poikkeamia; tai

ii)

valon spektrijakauma on mukautettu tietyn teknisen laitteen erityistarpeisiin sen lisäksi, että paikka tai esine tehdään näkyväksi ihmisille (esimerkiksi studiovalaistus, tehostevalot, teatterivalaistus); tai

iii)

valaistu paikka tai esine vaatii erityistä suojelua valonlähteen kielteisiltä vaikutuksilta (esimerkiksi valoherkkien potilaiden tai valoherkkien museoesineiden valaistus erityisten suodattimien avulla); tai

iv)

valaistusta tarvitaan ainoastaan hätätilanteissa (esimerkiksi hätävalaisimet tai hätävalaistuksen liitäntälaitteet); tai

v)

valaistustuotteiden on siedettävä äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita (kuten tärinää tai alle – 20 °C:n tai yli 50 °C:n lämpötiloja).

Yli 60 mm:n pituiset hehkulamput eivät ole erikoislamppuja, jos ne sietävät ainoastaan mekaanisia iskuja tai tärinää eivätkä ole liikenteen merkinannossa käytettäviä hehkulamppuja tai jos niiden mitoitusteho on yli 25 W ja niillä väitetään olevan samoja erityisiä ominaisuuksia kuin asetuksen (EU) N:o 874/2012 mukaisilla korkeampien energiatehokkuusluokkien lampuilla (esimerkiksi ei sähkömagneettisia häiriöitä, värintoistoindeksin arvo vähintään 95 ja UV-säteilyä enintään 2 mW/1 000 lm);”

b)

Korvataan 9 alakohta seuraavasti:

”9.

’halogeenilampulla’ tarkoitetaan hehkulankalamppua, jonka hehkulanka koostuu volframista ja sijaitsee halogeenejä tai halogeeniyhdisteitä sisältävän kaasun ympäröimänä kvartsi- tai kovalasikuvussa, joka voidaan upottaa ulompaan kupuun. Halogeenilamppu voidaan toimittaa integroidun teholähteen kanssa;”

c)

Lisätään 19 alakohta seuraavasti:

”19.

’liikenteen merkinannossa käytettävällä hehkulampulla’ tarkoitetaan hehkulamppua, jonka nimellisjännite on yli 60 V ja vikaantumisaste alle 2 prosenttia ensimmäisten 1 000 käyttötunnin aikana.”

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.   Ympärisäteilevien kotitalouslamppujen on täytettävä liitteessä II esitetyt ekosuunnitteluvaatimukset.

Kutakin ekosuunnitteluvaatimusta sovelletaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

 

Vaihe 1: 1 päivästä syyskuuta 2009

 

Vaihe 2: 1 päivästä syyskuuta 2010

 

Vaihe 3: 1 päivästä syyskuuta 2011

 

Vaihe 4: 1 päivästä syyskuuta 2012

 

Vaihe 5: 1 päivästä syyskuuta 2013

 

Vaihe 6: 1 päivästä syyskuuta 2018.

Jollei vaatimusta korvata tai jollei toisin mainita, vaatimus pysyy voimassa yhdessä muiden myöhemmin käyttöönotettujen vaatimusten kanssa.

2.   Erikoislamppujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

Jos lampun värikoordinaatit ovat aina alueella

 

x < 0,270 tai x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 tai y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595,

värikoordinaatit on ilmoitettava direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa, jossa on mainittava, että näiden koordinaattien vuoksi kyseinen lamppu on erikoislamppu.

b)

Kaikkien erikoislamppujen käyttötarkoitus on ilmoitettava kaikentyyppisissä tuotetiedoissa, joissa on myös annettava varoitus, ettei erikoislamppuja ole tarkoitettu käytettäviksi muissa sovelluksissa.

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on lueteltava tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Parametrit voidaan tarvittaessa luetella siten, että vältetään valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien kaupallisesti arkaluonteisten tietojen paljastaminen.

Jos lamppu on loppukäyttäjän nähtävissä ennen lampun ostoa, pakkauksen päällä on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi

i)

käyttötarkoitus,

ii)

se, ettei tuote sovellu kotitalouden huonevalaistukseen sekä

iii)

tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Edellä iii luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa pakkauksen sisällä.”

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 245/2009 liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1194/2012 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1194/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 alakohta seuraavasti:

”4.

’erikoistuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, jossa käytetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tekniikoita mutta joka on tarkoitettu käytettäväksi erikoissovelluksissa teknisessä dokumentaatiossa kuvattujen teknisten parametriensa vuoksi. Erikoissovelluksia ovat sellaisia teknisiä parametreja vaativat sovellukset, joita ei tarvita tavallisten paikkojen tai esineiden valaisemiseen tavanomaisissa olosuhteissa. Nämä sovellukset kuuluvat seuraaviin tyyppeihin:

a)

sovellukset, joissa valon päätarkoitus ei ole valaistus, kuten

i)

valon säteily vaikuttavana tekijänä kemiallisissa tai biologisissa prosesseissa (esimerkiksi polymerointi, kuivaamisessa tai kovettamisessa käytetty ultraviolettivalo, fotodynaaminen terapia, puutarhaviljely, lemmikkieläinten hoito, hyönteistentorjuntatuotteet);

ii)

kuvan ottaminen ja kuvan heijastaminen (esimerkiksi kameroiden salamalaitteet, kopiokoneet, videoprojektorit);

iii)

lämmitys (infrapunalamput);

iv)

merkinanto (esimerkiksi liikenteen ohjaus tai lentokentän lamput);

b)

valaistussovellukset, joissa

i)

valon spektrijakauma on tarkoitettu muuttamaan valaistun paikan tai esineen ulkonäköä sen lisäksi, että se tehdään näkyväksi (esimerkiksi näytteillä olevien elintarvikkeiden valaisu tai liitteessä I olevassa 1 kohdassa määritellyt värilliset lamput), lukuun ottamatta ekvivalentin värilämpötilan poikkeamia; tai

ii)

valon spektrijakauma on mukautettu tietyn teknisen laitteen erityistarpeisiin sen lisäksi, että paikka tai esine tehdään näkyväksi ihmisille (esimerkiksi studiovalaistus, tehostevalot, teatterivalaistus); tai

iii)

valaistu paikka tai esine vaatii erityistä suojelua valonlähteen kielteisiltä vaikutuksilta (esimerkiksi valoherkkien potilaiden tai valoherkkien museoesineiden valaistus erityisten suodattimien avulla); tai

iv)

valaistusta tarvitaan ainoastaan hätätilanteissa (esimerkiksi hätävalaisimet tai hätävalaistuksen liitäntälaitteet); tai

v)

valaistustuotteiden on siedettävä äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita (kuten tärinää tai alle – 20 °C:n tai yli 50 °C:n lämpötiloja).

Yli 60 mm:n pituiset hehkulamput eivät ole erikoistuotteita, jos ne sietävät ainoastaan mekaanisia iskuja tai tärinää eivätkä ole liikenteen merkinannossa käytettäviä hehkulamppuja tai jos niiden mitoitusteho on yli 25 W ja niillä väitetään olevan samoja erityisiä ominaisuuksia kuin asetuksen (EU) N:o 874/2012 mukaisilla korkeampien energiatehokkuusluokkien lampuilla (esimerkiksi ei sähkömagneettisia häiriöitä, värintoistoindeksin arvo vähintään 95 ja UV-säteilyä enintään 2 mW/1 000 lm);”

b)

Korvataan 28 alakohta seuraavasti:

”28.

’valaisimella’ tarkoitetaan tuotetta, joka levittää, suodattaa tai muuttaa yhdestä tai useammasta lampusta tulevaa valoa ja johon sisältyvät kaikki osat, joita tarvitaan lamppujen ja tarvittaessa kytkentäapulaitteiden tukemiseen, kiinnittämiseen ja suojaamiseen sekä niiden liittämiseen sähkönsyöttöön. Jos tuotteen päätarkoitus ei ole valaistus ja jos tuote on riippuvainen energiansyötöstä täyttääkseen päätarkoituksensa käytön aikana (esimerkiksi jääkaapit, ompelukoneet, endoskoopit ja verianalysaattorit), sitä ei pidetä valaisimena tämän asetuksen soveltamiseksi;”

c)

Lisätään 31 alakohta seuraavasti:

”31.

’liikenteen merkinannossa käytettävällä hehkulampulla’ tarkoitetaan hehkulamppua, jonka nimellisjännite on yli 60 V ja vikaantumisaste alle 2 prosenttia ensimmäisten 1 000 käyttötunnin aikana.”

2)

Muutetaan liitteet I, III ja IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä elokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 3).

(3)  Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta (EYVL L 71, 10.3.1998, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 874/2012, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnän osalta (EUVL L 258, 26.9.2012, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1194/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 342, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 245/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöön panemisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppujen sekä virranrajoittimien ja valaisimien, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja, ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/55/EY kumoamisesta (EUVL L 76, 24.3.2009, s. 17).


LIITE I

Muutokset asetuksen (EY) N:o 245/2009 liitteeseen III

1.

Korvataan liitteessä III olevan 1.2 kohdan B alakohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Suurpainenatriumlampuilla, joille on asetettu lamppujen tehokkuusvaatimukset, on oltava vähintään taulukossa 13 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet:

Taulukko 13

Suurpainenatriumlamppujen valovirran alenemakertoimet (LLMF) ja lampun eloonjäämiskertoimet (LSF) (2. vaihe)

Suurpainenatriumlampun luokka ja käyttötunnit mittausta varten

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

P ≤ 75 W – LLMF ja LSF mitattu 12 000 käyttötunnin jälkeen

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

Kaikki jälkiasennettavat lamput, jotka on suunniteltu toimimaan suurpaine-elohopealamppujen virranrajoittimen kanssa

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W – LLMF ja LSF mitattu 16 000 käyttötunnin jälkeen

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

Kaikki jälkiasennettavat lamput, jotka on suunniteltu toimimaan suurpaine-elohopealamppujen virranrajoittimen kanssa

> 0,75

> 0,55

Taulukossa 13 esitettyjä vaatimuksia, jotka koskevat jälkiasennettavia lamppuja, jotka on suunniteltu toimimaan suurpaine-elohopealamppujen virranrajoittimen kanssa, sovelletaan kuuden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.”

2.

Korvataan liitteessä III olevan 1.2 kohdan C alakohta seuraavasti:

”C.   Kolmannen vaiheen vaatimukset

Kahdeksan vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta:

Monimetallilampuilla, joille on asetettu lamppujen tehokkuusvaatimukset, on oltava vähintään taulukossa 14 esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet:

Taulukko 14

Monimetallilamppujen valovirran alenemakertoimet (LLMF) ja lampun eloonjäämiskertoimet (LSF) (3. vaihe)

Käyttötunnit

Valovirran alenemakerroin

Lampun eloonjäämiskerroin

12 000

> 0,80

> 0,80”


LIITE II

Muutokset asetuksen (EU) N:o 1194/2012 liitteisiin I, III ja IV

1.

Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Kaikissa erikoistuotteissa niiden käyttötarkoitus on ilmoitettava kaikentyyppisissä tuotetiedoissa, joissa on myös annettava varoitus, ettei niitä ole tarkoitettu käytettäviksi muissa sovelluksissa.

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on lueteltava tekniset parametrit, joiden vuoksi tuote soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Parametrit voidaan tarvittaessa luetella siten, että vältetään valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien kaupallisesti arkaluonteisten tietojen paljastaminen.

Jos tuote on loppukäyttäjän nähtävissä ennen tuotteen ostoa, pakkauksen päällä on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi

a)

käyttötarkoitus,

b)

se, ettei tuote sovellu kotitalouden huonevalaistukseen sekä

c)

tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Edellä c alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa pakkauksen sisällä.”

2.

Korvataan liitteessä III oleva 2.3 kohta seuraavasti:

”2.3   Verkkovirtalähteen ja lamppujen välille asennettaviksi suunniteltujen laitteiden toimintavaatimukset

a)

Verkkovirtalähteen ja lamppujen välille asennettaviksi suunniteltujen laitteiden on vaiheesta 2 alkaen täytettävä tekniikan viimeisintä kehitystä edustavat vaatimukset, jotka koskevat yhteensopivuutta sellaisten lamppujen kanssa, joiden energiatehokkuusindeksi (laskettuna sekä suunnatuille että ympärisäteileville lampuille tämän liitteen 1.1 kohdassa esitetyllä menetelmällä) on enintään

0,24 ympärisäteileville lampuille (kun oletetaan, että Φuse = valovirran kokonaismitoitusarvo);

0,40 suunnatuille lampuille.

Kun himmennin on kytketty pienimmälle asetukselle, jolla käytetyt lamput kuluttavat virtaa, käytettyjen lamppujen on säteiltävä vähintään 1 prosentti niiden täyden kuorman valovirrasta.

Kun valaisin saatetaan markkinoille ja valaisimen mukana toimitetaan lamput, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, näiden lamppujen on kuuluttava jompaankumpaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 mukaisista kahdesta korkeimmasta energiatehokkuusluokasta, joiden kanssa valaisin on merkinnän mukaan yhteensopiva.

b)

Vaiheesta 3 alkaen valaisimen, joka on suunniteltu lampuille, jotka ovat loppukäyttäjän vaihdettavissa, ja joka on saatettu markkinoille, on oltava täysin yhteensopiva vähintään delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 mukaiseen energiatehokkuusluokkaan A+ kuuluvien lamppujen kanssa. Tällaisten valaisinten teknisessä dokumentaatiossa, joka on laadittu direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten, on lueteltava vähintään yksi realistinen yhdistelmä tuoteasetuksia ja olosuhteita, joissa tuote voidaan testata.”

3.

Korvataan liitteessä IV oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tarkastusmenettely verkkovirtalähteen ja lamppujen välille asennettaviksi suunnitelluille laitteille

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

Laitteen katsotaan olevan tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen, jos se on liitteessä III olevassa 2.3 kohdassa annettujen yhteensopivuusvaatimusten mukainen, kun yhteensopivuuden arviointiin sovelletaan tekniikan viimeisintä kehitystä edustavia menetelmiä ja arviointiperusteita, mukaan luettuina niihin asiakirjoihin sisältyvät menetelmät ja arviointiperusteet, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos laitteen todetaan olevan yhteensopimaton liitteessä III olevan 2.3 kohdan a alakohdassa annettujen yhteensopivuusvaatimusten osalta, mallin katsotaan silti olevan vaatimustenmukainen, jos se täyttää liitteessä III olevassa 3.3 kohdassa tai komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 3 artiklan 2 kohdassa annetut tuotetietovaatimukset.

Lampun liitäntälaitteet on testattava yhteensopivuusvaatimusten lisäksi myös liitteessä III olevassa 1.2 kohdassa annettujen tehokkuusvaatimusten osalta. Testi on tehtävä yksittäiselle lampun liitäntälaitteelle eikä useiden lampun liitäntälaitteiden yhdistelmälle, vaikka malli olisi suunniteltu siten, että se on riippuvainen muista lampun liitäntälaitteista, jotta se voi ohjata lamppua (lamppuja) tietyssä valaisinjärjestelmässä. Mallin katsotaan olevan vaatimustenmukainen, jos tulokset eivät poikkea raja-arvoista yli 2,5 prosenttia. Jos tulokset poikkeavat raja-arvoista yli 2,5 prosenttia, on testattava vielä kolme laitetta. Mallin katsotaan olevan vaatimustenmukainen, jos kolmen jälkimmäisen testin tulosten keskiarvo ei poikkea raja-arvoista yli 2,5 prosenttia.

Valaisimet, jotka on tarkoitettu markkinoitaviksi loppukäyttäjille, on tarkastettava yhteensopivuusvaatimusten lisäksi myös sen suhteen, onko pakkauksessa mukana lamppuja. Mallin katsotaan olevan vaatimusten mukainen, jos lamppuja ei ole tai jos mukana olevat lamput kuuluvat liitteessä III olevassa 2.3 kohdassa vaadittuihin energialuokkiin.

Himmentimet on yhteensopivuusvaatimusten lisäksi testattava hehkulankalamppujen kanssa siten, että himmennin on alhaisimmalla asetuksella. Mallin katsotaan olevan vaatimusten mukainen, kun himmennin on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja lamput tuottavat vähintään 1 prosentin niiden täyden kuorman valovirrasta.

Jos malli ei täytä edellä tarkoitettuja sovellettavia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, sen ei katsota olevan vaatimusten mukainen. Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava testitulokset ja muut merkitykselliset tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuukauden kuluessa mallin vaatimustenvastaisuutta koskevan päätöksen tekemisestä.”


Top