Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1221

Komission asetus (EU) 2015/1221, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj

25.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1221,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2015,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa on kaksi vaarallisten aineiden yhdenmukaistettuihin luokituksiin ja merkintöihin liittyvää luetteloa. Taulukossa 3.1 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Taulukossa 3.2 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaiset luokitukset ja merkinnät neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) liitteessä VI vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi tai päivittämiseksi. ECHAn riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön tai päivittää tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät muuttamalla mainitun asetuksen liitettä VI.

(3)

Aineen typpihappo, … % (EY-numero: 231-714-2) osalta vaaraluokasta ”välitön myrkyllisyys” on asetettu saataville uutta tieteellistä tietoa, mikä on osoitus siitä, että tämän vaaraluokan luokitus, joka on vanhempiin tietoihin perustuvan riskinarviointikomitean suosituksen mukainen, ei välttämättä ole asianmukainen. Tämän vuoksi tätä vaaraluokkaa ei pitäisi sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI ennen kuin riskinarviointikomitea on antanut lausunnon uusista tiedoista, kun taas kaikki muut aiemman lausunnon kattamat luokat olisi sisällytettävä mainittuun liitteeseen.

(4)

Aineen fenoli, dodekyyli, haaraketjuinen (EY-numero: 310-154-3) osalta riskinarviointikomitea on laatimassa uutta lausuntoa erityisistä pitoisuusrajoista, joita sovelletaan vaaraluokkaan ”lisääntymiselle vaarallinen”. Tämän vuoksi kyseistä vaaraluokkaa ei pitäisi sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI ennen kuin lausunto saadaan valmiiksi.

(5)

Uusien yhdenmukaistettujen luokitusten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien luokitusten mukaisiksi ja myydä nykyiset varastonsa. Toimittajat tarvitsevat aikaa myös noudattaakseen rekisteröintivaatimuksia, jotka ovat seurausta uusien yhdenmukaistettujen luokitusten osoittamisesta aineille, jotka on luokiteltu syöpää tai sukusolujen perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymismyrkyllisiksi, kategoriat 1A ja 1B (taulukko 3.1) ja kategoriat 1 ja 2 (taulukko 3.2), tai erittäin myrkyllisiksi vesieliöille ja jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristöön; nämä vaatimukset on asetettu erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 23 artiklassa.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksissä sallitaan uusien säännösten soveltaminen jo aikaisemmin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja niiden mukaisesti toimittajien olisi voitava soveltaa uusia yhdenmukaistettuja luokituksia ja mukauttaa merkinnät ja pakkaukset vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuen ennen vaatimusten noudattamiselle asetettua määräaikaa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteen mukaista yhdenmukaistettua luokitusta voidaan soveltaa ennen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

3 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Edellä olevaa 1 artiklaa sovelletaan aineisiin ja seoksiin 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu, 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Muutetaan astuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI oleva 3 osa seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukko 3.1 seuraavasti:

a)

Korvataan indeksinumeroita 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, ja 613-149-00-7 koskevat nimikkeet seuraavasti:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävä(t) vaaralausekekoodi(t)

007-004-00-1

Typpihappo … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

Kalsiumfosfidi; trikalsiumdifosfidi

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

Galliumarsenidi

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (hengityselimet ja hematopoieettinen järjestelmä)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (hengityselimet ja hematopoieettinen järjestelmä)

 

 

 

050-008-00-3

Tributyylitinayhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-Epoksibutaani

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

Tebukonatsoli (ISO); 1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)pentan-3-oli

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

Isoksaflutoli (ISO); 5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli α,α,α-trifluori-2-mesyyli-p-tolyyliketoni

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

Nonaanihappo

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli

Imatsaliili (ISO)

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

Dodemorfi (ISO)

4-syklododekyyli-2,6-dimetyylimorfoliini

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (maksa)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (maksa)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

5-etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli

etridiatsoli (ISO)

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

Pyridabeeni (ISO); 2-tert-butyyli-5-(4-tert-butyylibentsyylitio)-4-klooripyridatsiin-3(2H)oni

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

Lisätään seuraavat nimikkeet siinä järjestyksessä kuin ne ovat taulukossa 3.1:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

019-003-00-3

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset [1];

fenoli, 2-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, 3-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, 4-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, (tetrapropenyyli) johdannaiset [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

Karvoni (ISO);

2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni; [1]

d-karvoni; (5S)-2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni; [2]

l-karvoni; (5R)-2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

Tembotrioni (ISO); 2-{2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)-3-[(2,2,2-trifluorietyksi)metyyli]bentsoyyli}sykloheksaani-1,3-dioni

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (silmät, munuaiset, maksa)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (silmät, munuaiset, maksa)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

Fenoksaproppi-P-etyyli (ISO); etyyli (2R)-2-{4-[(6-kloori-1,3-bentsoksatsol -2-yyli)oksi]fenoksi}propanoaatti

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (munuaiset)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (munuaiset)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

Oktaanihappo

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

Dekaanihappo

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

Spirotetramaatti (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetyylifenyyli)-8-metoksi-2-okso-1-atsaspiro[4,5]dec-3-en-4-yyli etyylikarbonaatti

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

Dodemorffiasetaatti; 4-syklododekyyli-2,6-dimetyylimorfoliini-4-ium asetaatti

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (maksa)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (maksa)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

Fenpyroksimaatti (ISO); tert-butyyli 4-[({(E)-[(1,3-dimetyyli-5-fenoksi-1H-pyratsoli-4-yl)metyleeni]amino}oksi)metyyli]bentsoaatti

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-metyyli; metyyli 2-({[4-(dimetyyliamino)-6-(2,2,2-trifluorietoksi)-1,3,5-triatsiini-2-yyli]karbamoyyli}sulfamyyli)-3-metyylibentsoaatti

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

Bifenatsaatti (ISO); isopropyyli 2-(4-metoksibifenyl-3-yyli)hydratsiinikarboksylaatti

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

Imidatsoli

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

Lenasiili (ISO); 3-sykloheksyyli-6,7-dihydro-1H-syklopenta[d]pyrimidiini-2,4(3H,5H)-dioni

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

Mandipropamidi (ISO); 2-(4-klorofenyyli)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-yn-1-yloksi)fenyyli]etyyli}-2-(prop-2-yn-1-yloksi)asetamidi

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

Metosulami (ISO); N-(2,6-dikloori-3-metyylifenyyli)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidiini-2-sulfonamidi

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (silmät, munuaiset)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (silmät, munuaiset)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

Dimetenamidi-P (ISO); 2-kloori-N-(2,4-dimetyyli-3-tienyyli)-N-[(2S)-1-metoksipropaani-2-yl]asetamidi

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

Flonikamidi (ISO); N-(syanometyyli)-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-karboksamidi

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

Sulfoksaflor (ISO); [metyyli(okso){1-[6-(trifluorimetyyli)-3-pyridyyli]etyyli}-λ6-sulfanylideeni]syanamidi

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

Muutetaan taulukko 3.2 seuraavasti:

a)

Korvataan indeksinumeroita 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, ja 613-149-00-7 koskevat nimikkeet seuraavasti:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Pitoisuusrajat

Huomautukset

007-004-00-1

Typpihappo … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8–35

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

Kalsiumfosfidi; trikalsiumdifosfidi

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38–41–50

S:(1/2-)26-28-30–36/37/39-43-45–60–61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

Galliumarsenidi

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45–48/23–60

S: 45–53

 

E

050-008-00-3

Tributyylitinayhdisteet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38–48/23/25–50/53-60-61

S: 45-53-60–61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-Epoksibutaani

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11–20/21/22–36/37/38–40-

S: (2-)9-16-29–36/37–46

 

 

603-197-00-7

Tebukonatsoli (ISO); 1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)pentan-3-oli

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-)22–36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

Isoksaflutoli (ISO)

5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli α,α,α-trifluori-2-mesyyli-p-tolyyliketoni

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53–63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

Nonaanihappo

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)46–61

 

 

613-042-00-5

1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli

Imatsaliili (ISO)

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41–51/53

S: (2-)26–36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

Dodemorfi (ISO)

4-syklododekyyli-2,6-dimetyylimorfoliini

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53–63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60–61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

5-etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli

etridiatsoli (ISO)

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43–50/53

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

Pyridabeeni (ISO); 2-tert-butyyli-5-(4-tert-butyylibentsyylitio)-4-klooripyridatsiin-3(2H)oni

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25–50/53

S: (1/2-)36/37-45-60–61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

Lisätään seuraavat nimikkeet siinä järjestyksessä kuin ne ovat taulukossa 3.2:

Indeksinumero

Kansainvälinen kemiallinen yksilöinti

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Pitoisuusrajat

Huomautukset

019-003-00-3

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25–46

 

 

604-092-00-9

Fenoli, dodekyyli-, haaraketjuiset [1];

fenoli, 2-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, 3-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, 4-dodekyyli-, haaraketjuiset;

fenoli, (tetrapropenyyli) johdannaiset [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34–50/53

S: (1/2-)26–36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

Karvoni (ISO);

2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni; [1]

d-karvoni; (5S)-2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni; [2]

l-karvoni; (5R)-2-metyyli-5-(prop-1-en-2-yyli)sykloheks-2-en-1-oni [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

606-149-00-3

Tembotrioni (ISO); 2-{2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)-3-[(2,2,2-trifluorietyksi)metyyli]bentsoyyli}sykloheksaani-1,3-dioni

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53–63

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

Fenoksaproppi-P-etyyli; etyyli (2R)-2-{4-[(6-kloori-1,3-bentsoksatsol -2-yyli)oksi]fenoksi}propanoaatti

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53

S: (2-)24-37-46–60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

Oktaanihappo

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34–51/53

S: (1/2-)26–36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

Dekaanihappo

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-bentseenidikarboksyylihappo, haarautuneet ja suoraketjuiset dialkyyliesterit

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60–61

S: 53–45

 

 

607-711-00-0

Spirotetramaatti (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetyylifenyyli)-8-metoksi-2-okso-1-atsaspiro[4,5]dec-3-en-4-yyli etyylikarbonaatti

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

Dodemorffiasetaatti; 4-syklododekyyli-2,6-dimetyylimorfoliini-4-ium asetaatti

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53–63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

Fenpyroksimaatti (ISO); tert- butyyli 4-[({(E)-[(1,3-dimetyyli-5-fenoksi-1H-pyratsoli-4-yl)metyleeni]amino}oksi)metyyli]bentsoaatti

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43–50/53

S: (1/2-)28–36/37-45-60–61–63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

Triflusulfuron-metyyli; metyyli 2-({[4-(dimetyyliamino)-6-(2,2,2-trifluorietoksi)-1,3,5-triatsiini-2-yyli]karbamoyyli}sulfamyyli)-3-metyylibentsoaatti

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

Bifenatsaatti (ISO); isopropyyli 2-(4-metoksibifenyl-3-yyli)hydratsiinikarboksylaatti

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43–50/53

S: (2-)24-37-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

Imidatsoli

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53–45

 

 

613-320-00-6

Lenasiili (ISO); 3-sykloheksyyli-6,7-dihydro-1H-syklopenta[d]pyrimidiini-2,4(3H,5H)-dioni

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

Mandipropamidi (ISO); 2-(4-klorofenyyli)-N-{2-[3-metoksi-4-(prop-2-yn-1-yloksi)fenyyli]etyyli}-2-(prop-2-yn-1-yloksi)asetamidi

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

Metosulami (ISO); N-(2,6-dikloori-3-metyylifenyyli)-5,7-dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidiini-2-sulfonamidi

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40–48/22–50/53

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

Dimetenamidi-P (ISO); 2-kloori-N-(2,4-dimetyyli-3-tienyyli)-N-[(2S)-1-metoksipropaani-2-yl]asetamidi

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60–61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

Flonikamidi (ISO); N-(syanometyyli)-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-karboksamidi

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

Sulfoksaflor (ISO); [metyyli(okso){1-[6-(trifluorimetyyli)-3-pyridyyli]etyyli}-λ6-sulfanylideeni]syanamidi

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22–50/53

S: (2-)60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top