EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1188

Komission asetus (EU) 2015/1188, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 76–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1188/oj

21.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/76


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1188,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/125/EY mukaan komission olisi asetettava ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2009/125/EY 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä tuotteille, joihin liittyy suuria mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa paikalliset tilalämmittimet.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan kotitalouksissa ja liikerakennuksissa lämmitykseen yleisesti käytettäviin paikallisiin tilalämmittimiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä unionista ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa ja sen tulokset on julkistettu.

(4)

Tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisiksi paikallisiin tilalämmittimiin liittyviksi ympäristönäkökohdiksi on määritelty käytönaikainen energiankulutus ja käytönaikaiset typen oksidien päästöt.

(5)

Taustaselvitys osoittaa, etteivät muita direktiivin 2009/125/EY liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettuja tuotteiden ekologisen suunnittelun parametreja koskevat vaatimukset ole tarpeen paikallisten tilalämmittimien tapauksessa.

(6)

Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava paikalliset tilalämmittimet, jotka on suunniteltu käyttämään kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita tai sähköä. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös paikalliset tilalämmittimet, joissa on epäsuora nestelämmitystoiminto.

(7)

Paikallisiin tilalämmittimiin liittyvän vuotuisen energiankulutuksen on arvioitu olleen unionissa 1 673 petajoulea (40,0 Mtoe) vuonna 2010, mikä vastaa 75,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Paikallisiin tilalämmittimiin liittyvän vuotuisen energiankulutuksen odotetaan olevan 1 630 petajoulea (39,0 Mtoe) vuonna 2020, mikä vastaa 71,6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.

(8)

Paikallisten tilalämmittimien energiankulutusta voidaan edelleen vähentää olemassa olevilla avoimilla teknologioilla ilman, että näiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvat kokonaiskustannukset kohoavat.

(9)

Paikallisten tilalämmittimien vuotuisten typen oksidien (NOx) päästöjen on arvioitu olleen 5,6 kilotonnia rikin oksidien (SOx) ekvivalenttia vuonna 2010. Jäsenvaltioiden hyväksymien erityistoimenpiteiden ja teknologian kehityksen seurauksena näiden päästöjen odotetaan olevan 4,9 kilotonnia SOx-ekvivalenttia vuonna 2020.

(10)

Paikallisten tilalämmittimien päästöjä voitaisiin vähentää edelleen olemassa olevilla avoimilla teknologioilla ilman, että näiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvat kokonaiskustannukset kohoavat.

(11)

Tässä asetuksessa vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/1186 (2) arvioidaan vuoteen 2020 mennessä johtavan yhdessä noin 157 petajoulen (noin 3,8 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa ja siihen liittyen noin 6,7 miljoonan tonnin vähennykseen hiilidioksidipäästöissä.

(12)

Tässä asetuksessa vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten arvioidaan vuoteen 2020 mennessä johtavan vuosittain 0,6 kilotonnin vähennykseen SOx-ekvivalentin päästöissä.

(13)

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu tuotteita, joilla on erilaisia teknisiä ominaispiirteitä. Jos niille asetettaisiin samanlaiset tehokkuusvaatimukset, jotkut tekniikat olisi poistettava markkinoilta, millä olisi kielteinen vaikutus kuluttajien kannalta. Kunkin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia vastaavilla ekosuunnitteluvaatimuksilla luodaan tasapuoliset markkinaolosuhteet.

(14)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla olisi yhdenmukaistettava paikallisten tilalämmittimien energiankulutusta ja typen oksidien päästöjä koskevat vaatimukset kaikkialla unionissa. Näin parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja kyseisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa.

(15)

Paikallisten tilalämmittimien energiatehokkuus heikkenee todellisilla käyttöolosuhteissa testattuun energiatehokkuuteen verrattuna. Jotta tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus saataisiin lähemmäs hyötyenergiatehokkuutta, valmistajia olisi kannustettava käyttämään säätölaitteita. Tästä syystä näiden kahden arvon välinen ero otetaan huomioon soveltamalla yleistä vähennystekijää. Vähennys voidaan poistaa valitsemalla erilaisia säätövaihtoehtoja.

(16)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa paikallisten tilalämmittimien toiminnallisuuteen tai kohtuulliseen hintaan loppukäyttäjän näkökulmasta eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia.

(17)

Ekosuunnitteluvaatimukset olisi otettava käyttöön riittävän väljällä aikataululla, jotta valmistajille jäisi riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun. Aikataulussa olisi otettava huomioon valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, mahdollisesti aiheutuvat kustannusvaikutukset samalla kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa.

(18)

Tuoteparametrit olisi mitattava ja laskettava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittaus- ja laskentamenetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla, jotka on laadittu komission toimeksiannosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 (3) säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(19)

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa täsmennetään sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(20)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi annettava direktiivin 2009/125/EY liitteissä IV ja V tarkoitettuun tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot siltä osin kuin ne liittyvät tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin.

(21)

Paikallisten tilalämmittimien ympäristövaikutusten rajoittamiseksi edelleen valmistajien olisi annettava tietoja niiden purkamisesta, kierrätyksestä ja käytön jälkeisestä käsittelystä.

(22)

Tässä asetuksessa säädettyjen oikeudellisesti sitovien vaatimusten lisäksi olisi määriteltävä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevat ohjeelliset viitearvot, jotta voidaan varmistaa, että paikallisten tilalämmittimien elinkaarenaikaista ympäristönsuojelullista tasoa koskevat tiedot ovat laajasti ja helposti saatavilla.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset kotitalouskäyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellislämpöteho on enintään 120 kilowattia, markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle.

Tätä asetusta ei sovelleta

a)

paikallisiin tilalämmittimiin, joissa lämmön tuottamiseen käytetään sähkökompressori- tai polttoainekäyttöistä höyryn puristuskiertoa tai sorptiokiertoa;

b)

paikallisiin tilalämmittimiin, jotka on tarkoitettu muuhun tarkoitukseen kuin sisätilojen lämmitykseen ihmisten tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi lämmön konvektion tai lämpösäteilyn avulla;

c)

paikallisiin tilalämmittimiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön;

d)

paikallisiin tilalämmittimiin, joiden suora lämpöteho on alle 6 prosenttia yhdistetystä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta nimellislämpöteholla;

e)

ilmalämmitystuotteisiin;

f)

kiukaisiin;

g)

orjalämmittimiin.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2009/125/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmityslaitetta, joka säteilee lämpöä suoralla lämmönsiirrolla tai suoralla lämmönsiirrolla yhdistettynä lämmönsiirrolla nesteeseen, ihmisen tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, jossa tuote sijaitsee, mahdollisesti yhdistettynä lämmön tuottoon muihin tiloihin, ja joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä, joka muuttaa sähkön tai kaasumaisen tai nestemäisen polttoaineen suoraan lämmöksi Joule-ilmiötä käyttämällä tai polttoaineita polttamalla;

2)

’kotitalouskäyttöön tarkoitetulla paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan muuta kuin kaupalliseen käyttöön tarkoitettua paikallista tilalämmitintä;

3)

’kaasumaista polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan edestä avointa paikallista tilalämmitintä tai edestä suljettua paikallista tilalämmitintä, jossa käytetään kaasumaista polttoainetta;

4)

’nestemäistä polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan edestä avointa paikallista tilalämmitintä tai edestä suljettua paikallista tilalämmitintä, jossa käytetään nestemäistä polttoainetta;

5)

’sähkökäyttöisellä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan paikallista tilalämmitintä, jossa käytetään Joule-ilmiötä lämmön tuottamiseen;

6)

’kaupalliseen käyttöön tarkoitetulla paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan joko paikallista infrapunatilalämmitintä tai paikallista putkitilalämmitintä;

7)

’edestä avoimella paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita käyttävää paikallista tilalämmitintä, jossa palavaa kerrosta ja polttokaasuja ei ole eristetty tilasta, johon tuote on asennettu, ja joka on liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon tai vaatii savuhormin palamistuotteiden poistamiseksi;

8)

’edestä suljetulla paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita käyttävää paikallista tilalämmitintä, jossa palava kerros ja polttokaasut on eristetty tilasta, johon tuote on asennettu, ja joka on liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon tai vaatii savuhormin palamistuotteiden poistamiseksi;

9)

’sähkökäyttöisellä siirrettävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, joka ei ole sähkökäyttöinen kiinteä paikallinen tilalämmitin, sähkökäyttöinen varaava paikallinen tilalämmitin, sähkökäyttöinen paikallinen lattiatilalämmitin, sähkökäyttöinen säteilevä paikallinen tilalämmitin, sähkökäyttöinen näkyvästi hehkuva paikallinen tilalämmitin eikä orjalämmitin;

10)

’sähkökäyttöisellä kiinteällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, jota ei ole tarkoitettu keräämään lämpöenergiaa ja joka on suunniteltu käytettäväksi siten, että se on kiinnitetty tiettyyn paikkaan tai seinään eikä sitä ole integroitu rakennuksen rakenteisiin eikä pintamateriaaleihin;

11)

’sähkökäyttöisellä varaavalla paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, joka on suunniteltu varastoimaan lämpöenergiaa varaavaan eristettyyn massaan ja vapauttamaan sitä useiden tuntien ajan varausvaiheen jälkeen;

12)

’sähkökäyttöisellä paikallisella lattiatilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, joka on suunniteltu käytettäväksi siten, että se on integroitu rakennuksen rakenteisiin tai pintamateriaaleihin;

13)

’sähkökäyttöisellä säteilevällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, jossa lämpöä säteilevä elementti suunnataan käyttökohteeseen siten, että sen lämpösäteily lämmittää suoraan lämmitettäviä kohteita, ja jossa lämpöä säteilevän elementin peittävän säleikön lämpötila nousee vähintään 130 °C tavanomaisessa käytössä ja/tai jossa muiden pintojen lämpötila nousee 100 °C;

14)

’sähkökäyttöisellä näkyvästi hehkuvalla paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, jossa lämmityselementti on näkyvissä lämmittimen ulkopuolelta ja sen lämpötila on vähintään 650 °C tavanomaisessa käytössä;

15)

’kiukaalla’ tarkoitetaan tilalämmitystuotetta, joka on asennettu kiinteästi kuivaan tai kosteaan saunaan tai vastaavaan ympäristöön tai jonka on ilmoitettu olevan tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa tiloissa;

16)

’orjalämmittimellä’ tarkoitetaan sähkökäyttöistä paikallista tilalämmitintä, joka ei pysty toimimaan itsenäisesti ja jonka on vastaanotettava signaaleja ulkopuolisesta pääohjaimesta, joka ei ole osa tuotetta vaan on liitetty siihen ohjausjohtimella, langattomasti, sähköverkkotiedonsiirron avulla tai vastaavaa tekniikkaa käyttäen siihen huoneeseen luovutetun lämmön säätelemiseksi, johon tuote on asennettu;

17)

’paikallisella infrapunatilalämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka on varustettu polttimella; se asennetaan päätä korkeammalle tasolle, suunnataan käyttökohteeseen siten, että polttimen luovuttama lämpö, joka on pääasiallisesti infrapunasäteilyä, lämmittää suoraan lämmitettäviä kohteita, ja se päästää palamistuotteet siihen tilaan, jossa se sijaitsee;

18)

’paikallisella putkitilalämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka on varustettu polttimella; se asennetaan päätä korkeammalle tasolle lähelle lämmitettäviä kohteita ja se lämmittää tilaa pääasiassa infrapunasäteilyllä, jota säteilee putkesta tai putkista, joita niiden läpi kulkevat palamistuotteet lämmittävät, ja sen palamistuotteet poistetaan savuhormin kautta;

19)

’putkilämmitinjärjestelmällä’ tarkoitetaan paikallista putkitilalämmitintä, joka koostuu useammasta kuin yhdestä polttimesta ja jossa yhden polttimen palamistuotteet voidaan johtaa seuraavaan polttimeen ja jossa usean polttimen palamistuotteet poistetaan yhdellä savuimurilla;

20)

’putkilämmitinlohkolla’ tarkoitetaan putkilämmitinjärjestelmän osaa, johon sisältyvät kaikki itsenäiseen toimintaan tarvittavat osat ja jota voidaan testata erillään putkilämmitinjärjestelmän muista osista;

21)

’hormittomalla lämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä (muuta kuin paikallista infrapunatilalämmitintä), joka päästää palamistuotteet tilaan, jossa tuote sijaitsee;

22)

’savupiippuun avoimella lämmittimellä’ tarkoitetaan kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi savupiipun alle tai tulisijaan siten, ettei tuotetta ole liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon, ja jossa palamistuotteet voivat liikkua esteettä palavasta kerroksesta savupiippuun tai hormiin;

23)

’ilmalämmitystuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka tuottaa lämpöä ainoastaan ilmakiertoiseen lämmitysjärjestelmään, joka voidaan kanavoida ja joka on suunniteltu käytettäväksi siten, että se on kiinnitetty tiettyyn paikkaan tai seinään, ja joka jakelee ilmaa ilmansiirtolaitteen avulla ihmisen tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, jossa tuote sijaitsee;

24)

’suoralla lämpöteholla’ tarkoitetaan lämpötehoa, jonka tuote tuottaa säteilemällä ja konvektoimalla lämpöä ympäröivään ilmaan, pois lukien tuotteen lämmönsiirtonesteeseen tuottama lämpöteho, ilmaistuna kilowatteina;

25)

’epäsuoralla lämpöteholla’ tarkoitetaan lämpötehoa, jonka tuote tuottaa lämmönsiirtonesteeseen samassa lämmöntuotantoprosessissa, joka tuottaa tuotteen suoran lämpötehon, ilmaistuna kilowatteina;

26)

’epäsuoralla lämmitystoiminnolla’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy siirtämään osan kokonaislämpötehosta lämmönsiirtonesteeseen käytettäväksi tilalämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen;

27)

’nimellislämpöteholla’ (Pnom ) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen lämpötehoa, johon sisältyy sekä suora lämpöteho että epäsuora lämpöteho (tapauksen mukaan), kun laitetta käytetään asetuksilla, joilla saavutetaan suurin lämpöteho, jota voidaan pitää yllä pitkän aikaa, valmistajan ilmoituksen mukaisesti kilowatteina ilmaistuna;

28)

’vähimmäislämpöteholla’ (Pmin ) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen lämpötehoa, johon sisältyy sekä suora lämpöteho että epäsuora lämpöteho (tapauksen mukaan), kun laitetta käytetään asetuksilla, joilla saavutetaan pienin lämpöteho, valmistajan ilmoituksen mukaisesti kilowatteina ilmaistuna;

29)

’suurimmalla jatkuvalla lämpöteholla’ (Pmax,c ) tarkoitetaan sähkökäyttöisen paikallisen tilalämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun laitetta käytetään asetuksilla, joilla saavutetaan suurin lämpöteho, jota voidaan pitää yllä jatkuvasti pitkän aikaa, valmistajan ilmoituksen mukaisesti kilowatteina ilmaistuna;

30)

’ulkokäyttöön tarkoitetulla’ tarkoitetaan sitä, että tuotetta voidaan käyttää turvallisesti suljettujen tilojen ulkopuolella, mukaan lukien mahdollinen käyttö ulko-olosuhteissa;

31)

’vastaavalla mallilla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua mallia, jolla on samat liitteessä II olevan 3 kohdan taulukossa 1, 2 tai 3 esitetyt tekniset parametrit kuin toisella saman valmistajan markkinoille saattamalla mallilla.

Liitteiden II–V soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset ja aikataulu

1.   Paikallisten tilalämmittimien ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä II.

2.   Paikallisten tilalämmittimien on täytettävä liitteessä II asetetut vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2018.

3.   Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä III vahvistettuja menettelyjä noudattaen.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä tämän asetuksen liitteessä II olevan 3 kohdan b alakohdassa määritellyt tiedot.

3.   Jos tietyn mallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu rakenteen perusteella tai ekstrapoloimalla muista vastaavista laitteista tai molemmilla näillä tavoilla, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä valmistajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä myös luettelo kaikista muista vastaavista malleista, joiden osalta tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samoin perustein.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän asetuksen liitteessä IV esitettyä tarkastusmenettelyä suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia tämän asetuksen liitteessä II asetettujen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia paikallisia tilalämmittimiä tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä V.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019. Uudelleentarkastelussa arvioidaan erityisesti sitä,

onko tarpeellista asettaa tiukemmat ekosuunnitteluvaatimukset energiatehokkuudelle ja typen oksidien päästöille;

onko tarpeellista muuttaa tarkastuksissa sallittuja poikkeamia;

ovatko paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden arvioinnissa käytettävät korjauskertoimet edelleen päteviä;

onko asianmukaista ottaa käyttöön kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2018 saakka sallia sellaisten paikallisten tilalämmittimien markkinoille saattamisen ja käyttöön ottamisen, jotka ovat voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisia tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja typen oksidien päästöjen osalta.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1186, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä paikallisten tilalämmittimien energiamerkinnän osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 20)

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).


LIITE I

Liitteissä II–V sovellettavat määritelmät

Liitteissä II–V sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella’ (ηs) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen kattaman tilalämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuna;

2)

’muuntokertoimella’ (CC) tarkoitetaan kerrointa, joka vastaa energiatehokkuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/27/EU (1) tarkoitettua EU:n sähköntuotannon arvioitua keskimääräistä 40 prosentin hyötysuhdetta; muuntokertoimen arvo on CC = 2,5;

3)

’typen oksidien päästöillä’ tarkoitetaan typen oksidien päästöjä nimellislämpöteholla, ilmaistuna milligrammoina polttoainepanoksen kilowattituntia kohti (mg/kWhinput) ylemmän lämpöarvon perusteella kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä;

4)

’alemmalla lämpöarvolla’ (NCV) tarkoitetaan kosteuspitoisuudeltaan sopivan polttoaineen yksikkömäärän vapauttaman lämmön kokonaismäärää, kun kyseinen polttoainemäärä on palanut täydellisesti hapen vaikutuksesta ja palamistuotteet eivät ole jäähtyneet alkulämpötilaan;

5)

’kuiva-aineen ylemmällä lämpöarvolla’ (GCV) tarkoitetaan ominaiskosteudesta kuivatun polttoaineen yksikkömäärän vapauttaman lämmön kokonaismäärää, kun kyseinen polttoainemäärä on palanut täydellisesti hapen vaikutuksesta ja palamistuotteet ovat jäähtyneet alkulämpötilaan; siihen sisältyy polttoaineeseen sisältyneen vedyn palamisesta syntyneen vesihöyryn tiivistymislämpö;

6)

’hyötysuhteella joko nimellislämpöteholla tai vähimmäislämpöteholla’ (ηth,nom tai ηth,min) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen hyötylämpötehon ja kokonaisottoenergian suhdetta prosentteina ilmaistuna, kun

a)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä kokonaisottoenergia ilmaistaan alempana lämpöarvona ja/tai loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;

b)

kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä kokonaisottoenergia ilmaistaan ylempänä lämpöarvona ja loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;

7)

’sähkötehotarpeella nimellislämpöteholla’ (elmax) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen virrankulutusta kun se tuottaa nimellislämpötehon. Virrankulutusta määritettäessä ei oteta huomioon kiertovesipumpun virrankulutusta, jos tuotteessa on epäsuora lämmitystoiminto ja kiertovesipumppu on integroitu tuotteeseen. Virrankulutus ilmoitetaan kilowatteina;

8)

’sähkötehotarpeella vähimmäislämpöteholla’ (elmin) tarkoitetaan paikallisen tilalämmittimen virrankulutusta kun se tuottaa vähimmäislämpötehon. Virrankulutusta määritettäessä ei oteta huomioon kiertovesipumpun virrankulutusta, jos tuotteessa on epäsuora lämmitystoiminto ja kiertovesipumppu on integroitu tuotteeseen. Virrankulutus ilmoitetaan kilowatteina;

9)

’sähkötehotarpeella valmiustilassa’ (elsb) tarkoitetaan tuotteen virrankulutusta valmiustilassa kilowatteina ilmaistuna;

10)

’jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarpeella’ (Ppilot) tarkoitetaan tuotteen kaasumaisen tai nestemäisen polttoaineen kulutusta, joka aiheutuu liekistä, joka toimii sytytyslähteenä voimakkaammalle palamisprosessille, jota tarvitaan nimellislämpötehon tai osakuorman lämpötehon saavuttamiseksi, kun liekki palaa yli viisi minuuttia ennen pääpolttimen käynnistymistä; tehontarve ilmoitetaan kilowatteina;

11)

’manuaalisella lämmönvarauksen säädöllä, johon liittyy integroitu termostaatti’ tarkoitetaan tuotteeseen integroitua käsikäyttöistä anturia, joka mittaa ja säätää tuotteen lämpötilaa kerätyn lämpömäärän vaihtelemiseksi;

12)

’manuaalisella lämmönvarauksen säädöllä, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi’ tarkoitetaan tuotteeseen integroitua käsikäyttöistä anturia, joka mittaa tuotteen lämpötilaa ja vaihtelee kerättyä lämpömäärää suhteessa huone- ja/tai ulkolämpötilaan;

13)

’sähköisellä lämmönvarauksen säädöllä, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää’ tarkoitetaan tuotteeseen integroitua automaattisesti toimivaa anturia, joka mittaa tuotteen lämpötilaa ja vaihtelee kerättyä lämpömäärää suhteessa huone- ja/tai ulkolämpötilaan, tai laitetta, jonka varaustapaa energiantoimittaja voi säätää;

14)

’puhallinlämmityksellä’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu integroidulla ja säädettävällä puhaltimella (tai puhaltimilla) lämpötehon vaihtelemiseksi lämmitystarpeen mukaan;

15)

’yksiportaisella lämmityksellä ilman huonelämpötilan säätöä’ tarkoitetaan sitä, että tuote ei pysty säätämään lämpötehoaan automaattisesti eikä käytössä ole huonelämpötilan kompensointia lämpötehon säätämiseksi automaattisesti;

16)

’kahdella tai useammalla manuaalisella portaalla ilman huonelämpötilan säätöä’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy säätämään lämpötehoaan käsikäyttöisesti kahdella tai useammalla lämpötehotasolla eikä sitä ole varustettu laitteella, joka säätää lämpötehoa automaattisesti suhteessa haluttuun huonelämpötilaan;

17)

’mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu ei-sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon;

18)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon;

19)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon ja joka mahdollistaa aika-arvojen ja lämpötilojen asettamisen 24 tunnin ajanjaksona;

20)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon ja joka mahdollistaa aika-arvojen ja lämpötilojen asettamisen viikon mittaisena ajanjaksona. Asetusten on mahdollistettava päivittäinen vaihtelu seitsemän päivän ajanjaksona;

21)

’huonelämpötilan säädöllä läsnäolotunnistimen kanssa’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, joka alentaa automaattisesti huonelämpötilan asetusarvoa, kun huoneessa ei havaita henkilöitä;

22)

’huonelämpötilan säädöllä avoimen ikkunan tunnistimen kanssa’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, joka alentaa lämpötehoa, kun ikkuna tai ovi avataan. Kun ikkunan tai oven avaamisen havaitsemiseen käytetään anturia, se voidaan asentaa tuotteen yhteyteen, tuotteen ulkopuolelle tai integroida rakennuksen rakenteisiin tai voidaan käyttää näiden vaihtoehtojen yhdistelmää;

23)

’etäohjausmahdollisuudella’ tarkoitetaan toimintoa, joka mahdollistaa sen rakennuksen ulkopuolelta, johon tuote on asennettu, tapahtuvan vuorovaikutuksen tuotteen ohjauslaitteen kanssa;

24)

’mukautuvalla käynnistyksen ohjauksella’ tarkoitetaan toimintoa, joka ennakoi ja aloittaa lämmityksen optimaalisen käynnistyksen, jotta lämpötilan asetusarvo saavutetaan haluttuna ajankohtana;

25)

’käyntiajan rajoituksella’ tarkoitetaan sitä, että tuotteessa on toiminto, joka kytkee automaattisesti laitteen pois päältä ennalta säädetyn ajan jälkeen;

26)

’lämpösäteilyanturilla’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, joka mittaa ilman ja säteilyn lämpötilaa;

27)

’yksiportaisella’ tarkoitetaan sitä, että tuote ei pysty automaattisesti muuttamaan lämpötehoaan;

28)

’kaksiportaisella’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy automaattisesti säätämään lämpötehoaan kahdella tasolla suhteessa todelliseen huonelämpötilaan ja haluttuun huonelämpötilaan; ohjaus tapahtuu lämpöantureiden ja rajapinnan kautta, jota ei ole välttämättä integroitu tuotteeseen;

29)

’moduloivalla’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy automaattisesti säätämään lämpötehoaan kolmella tai useammalla tasolla suhteessa todelliseen huonelämpötilaan ja haluttuun huonelämpötilaan; ohjaus tapahtuu lämpöantureiden ja rajapinnan kautta, jota ei ole välttämättä integroitu tuotteeseen;

30)

’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa tuote on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa ainoastaan seuraavat toiminnot, jotka voivat olla kestoltaan määräämättömiä: uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin ja/tai tieto- tai tilanäyttö;

31)

’putkijärjestelmän lämpöteholla’ tarkoitetaan markkinoille saatetun kokoonpanon putkilohkojen yhdistettyä lämpötehoa kilowatteina;

32)

’putkilohkon lämpöteholla’ tarkoitetaan sellaisen putkilohkon lämpötehoa, joka yhdessä muiden putkilohkojen kanssa muodostaa osan putkijärjestelmän kokoonpanosta; lämpöteho ilmaistaan kilowatteina;

33)

’säteilykertoimella joko nimellislämpöteholla tai vähimmäislämpöteholla’ (RFnom tai RFmin) tarkoitetaan tuotteen infrapunalämpötehon suhdetta kokonaisottoenergiaan, kun tuote tuottaa nimellislämpötehon tai vähimmäislämpötehon; se lasketaan infrapunaenergian antotehona jaettuna kokonaisottoenergialla polttoaineen alemman lämpöarvon (NCV) perusteella, kun tuote tuottaa nimellislämpötehon tai vähimmäislämpötehon, ja ilmaistaan prosentteina;

34)

’kuoren eristyksellä’ tarkoitetaan tuotteen kuoren tai vaipan lämmöneristystasoa, kun lämmöneristyksellä pyritään minimoimaan lämpöhäviöt, jos tuote voidaan sijoittaa ulos;

35)

’kuoren häviökertoimella’ tarkoitetaan tuotteen sen osan lämpöhäviöitä, joka on sijoitettu lämmitettävän suljetun tilan ulkopuolelle; se määräytyy kyseisen osan kuoren läpäisykyvyn perusteella ja ilmaistaan prosentteina;

36)

’mallitunnisteella’ tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn paikallisen tilalämmitinmallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai valmistajan nimi;

37)

’kosteuspitoisuudella’ tarkoitetaan polttoaineen sisältämän veden massaa suhteessa paikallisessa tilalämmittimessä käytetyn polttoaineen kokonaismassaan.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).


LIITE II

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

a)

Paikallisten tilalämmittimien on täytettävä 1 päivästä tammikuuta 2018 seuraavat vaatimukset:

i)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 42 prosenttia;

ii)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 72 prosenttia;

iii)

sähkökäyttöisten siirrettävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 36 prosenttia;

iv)

sähkökäyttöisten kiinteiden paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on yli 250 wattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38 prosenttia;

v)

sähkökäyttöisten kiinteiden paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 250 wattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 34 prosenttia;

vi)

sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38,5 prosenttia;

vii)

sähkökäyttöisten paikallisten lattiatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 38 prosenttia;

viii)

sähkökäyttöisten säteilevien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 35 prosenttia;

ix)

sähkökäyttöisten näkyvästi hehkuvien paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on yli 1,2 kilowattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 35 prosenttia;

x)

sähkökäyttöisten näkyvästi hehkuvien paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 1,2 kilowattia, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 31 prosenttia;

xi)

paikallisten infrapunatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 85 prosenttia;

xii)

paikallisten putkitilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 74 prosenttia.

2.   Päästöjä koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

a)

Tammikuun 1 päivästä 2018 nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

i)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien ja edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 130 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella;

ii)

paikallisten infrapunatilalämmittimien ja paikallisten putkitilalämmittimien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 200 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella.

3.   Tuotetietovaatimukset

a)

Tammikuun 1 päivästä 2018 paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

i)

asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:

1)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 1 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;

2)

sähkökäyttöisistä paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 2 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;

3)

kaupalliseen käyttöön tarkoitetuista paikallisista tilalämmittimistä taulukossa 3 esitetyt tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;

4)

erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon paikallista tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;

5)

purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.

ii)

tämän asetuksen 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

1)

edellä a alakohdassa määritellyt tiedot;

2)

tarvittaessa luettelo vastaavista malleista.

b)

Tammikuun 1 päivästä 2018 paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

i)

ainoastaan hormittomista paikallisista tilalämmittimistä ja savupiippuun avoimista paikallisista tilalämmittimistä: loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”:

1)

loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;

2)

valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;

3)

tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.

ii)

ainoastaan sähkökäyttöisistä siirrettävistä paikallisista tilalämmittimistä: loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen käyttöön.”:

1)

loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;

2)

valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;

3)

tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.

Taulukko 1

Kaasumaista/nestemäistä polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset:

Mallitunniste(et):

Epäsuora lämmitystoiminto: [kyllä/ei]

Suora lämpöteho: … (kW)

Epäsuora lämpöteho: … (kW)

Polttoaine

 

 

Tilalämmityksen päästöt (1)

NOx

Valitaan polttoainetyyppi

[kaasumainen/nestemäinen]

[täsmennettävä]

[mg/kWhinput] (ylempi lämpöarvo)

 

 

 

 

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

 

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

Lämpöteho

 

Hyötysuhde (alempi lämpöarvo)

Nimellislämpöteho

Pnom

x,x

kW

 

Hyötysuhde nimellislämpöteholla

ηth,nom

x,x

%

Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)

Pmin

[x,x/ei sovelleta]

kW

 

Hyötysuhde vähimmäislämpöteholla (ohjeellinen)

ηth,min

[x,x/ei sovelleta]

%

 

 

 

 

 

 

Lisäsähkönkulutus

 

Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)

Nimellislämpöteholla

elmax

x,xxx

kW

 

yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

Vähimmäislämpöteholla

elmin

x,xxx

kW

 

kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

Valmiustilassa

elSB

x,xxx

kW

 

mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

 

 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

 

 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella

[kyllä/ei]

 

 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella

[kyllä/ei]

 

 

Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)

 

 

huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

etäohjausmahdollisuuden kanssa

[kyllä/ei]

 

 

mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

käyntiajan rajoituksen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

lämpösäteilyanturin kanssa

[kyllä/ei]

Jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve

 

 

Sytytysliekin tehontarve (tarvittaessa)

Ppilot

[x,xxx/ei sovelleta]

kW

 

 

Yhteystiedot

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:


Taulukko 2

Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset:

Mallitunniste(et):

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

 

Kohta

Yksikkö

Lämpöteho

 

Lämmönsyötön tyyppi, ainoastaan sähkökäyttöiset varaavat paikalliset tilalämmittimet (valitaan yksi)

Nimellislämpöteho

Pnom

x,x

kW

 

manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti

[kyllä/ei]

Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)

Pmin

[x,x/ei sovelleta]

kW

 

manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi

[kyllä/ei]

Suurin jatkuva lämpöteho

Pmax,c

x,x

kW

 

sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi

[kyllä/ei]

Lisäsähkönkulutus

 

 

 

 

puhallinlämmitys

[kyllä/ei]

Nimellislämpöteholla

elmax

x,xxx

kW

 

Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi (valitaan yksi)

Vähimmäislämpöteholla

elmin

x,xxx

kW

 

yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

Valmiustilassa

elSB

x,xxx

kW

 

kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

 

 

mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

 

 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

 

 

sähköinen huonelämpötilan säätö ja vuorokausiajastin

[kyllä/ei]

 

 

sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin

[kyllä/ei]

 

 

Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)

 

 

huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

etäohjausmahdollisuuden kanssa

[kyllä/ei]

 

 

mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

käyntiajan rajoituksen kanssa

[kyllä/ei]

 

 

lämpösäteilyanturin kanssa

[kyllä/ei]

Yhteystiedot

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:


Taulukko 3

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset:

Mallitunniste(et):

Lämmitystapa: [infrapuna/säteilyputki]

Polttoaine

Polttoaine

 

 

Tilalämmityksen päästöt (2)

NOx

Valitaan polttoainetyyppi

[kaasumainen/nestemäinen]

[täsmennettävä]

 

mg/kWhinput (ylempi lämpöarvo)

 

 

 

 

 

Ominaispiirteet ainoastaan ensisijaista polttoainetta käytettäessä

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

 

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

Lämpöteho

 

Hyötysuhde (ylempi lämpöarvo) – ainoastaan paikalliset putkitilalämmittimet  (3)

Nimellislämpöteho

Pnom

x,x

kW

 

Hyötysuhde nimellislämpöteholla

ηth,nom

x,x

%

Vähimmäislämpöteho

Pmin

[x,x/ei sovelleta]

kW

 

Hyötysuhde vähimmäislämpöteholla

ηth,min

[x,x/ei sovelleta]

%

Vähimmäislämpöteho (prosentteina nimellislämpötehosta)

..

[x]

%

 

 

 

 

 

Putkijärjestelmän nimellislämpöteho (tarvittaessa)

Psystem

x,x

kW

 

 

 

 

 

Putkilohkon nimellislämpöteho (tarvittaessa)

Pheater,i

[x,x/ei sovelleta]

kW

 

Putkilohkon hyötysuhde vähimmäislämpöteholla (tarvittaessa)

ηi

[x,x/ei sovelleta]

%

(tarvittaessa toistetaan, jos lohkoja on useita)

..

[x,x/ei sovelleta]

kW

 

(tarvittaessa toistetaan, jos lohkoja on useita)

..

[x,x/ei sovelleta]

%

identtisten putkilohkojen lukumäärä

n

[x]

[-]

 

 

 

 

 

Säteilykerroin

 

 

 

 

Kuoren häviöt

 

 

 

säteilykerroin nimellislämpöteholla

RFnom

[x,x]

[-]

 

Kuoren eristysluokka

U

 

W/(m2K)

säteilykerroin vähimmäislämpöteholla

RFmin

[x,x]

[-]

 

Kuoren häviökerroin

Fenv

[x,x]

%

putkilohkon säteilykerroin nimellislämpöteholla

RFi

[x,x]

[-]

 

Lämmönkehitin sijoitetaan lämmitettävän alueen ulkopuolelle

 

[kyllä/ei]

 

(tarvittaessa toistetaan, jos lohkoja on useita)

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäsähkönkulutus

 

Lämmityksen säätötapa (valitaan yksi)

Nimellislämpöteholla

elmax

x,xxx

kW

 

yksiportainen

[kyllä/ei]

 

Vähimmäislämpöteholla

elmin

x,xxx

kW

 

kaksiportainen

[kyllä/ei]

 

Valmiustilassa

elSB

x,xxx

kW

 

moduloiva

[kyllä/ei]

 

 

 

 

Jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve

 

 

Sytytysliekin tehontarve (tarvittaessa)

Ppilot

[x,xxx/ei sovelleta]

kW

 

 

Yhteystiedot

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:


(1)  

NOx = typen oksidit

(2)  

NOx = typen oksidit

(3)  Paikallisilla infrapunatilalämmittimillä painotetun lämpöhyötysuhteen oletusarvo on 85,6 %.


LIITE III

Mittaukset ja laskelmat

1)   Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät. Niissä on sovellettava 2–5 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

2)   Mittauksia ja laskelmia koskevat yleiset vaatimukset

a)

Nimellislämpötehon ja tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ilmoitetut arvot pyöristetään yhteen desimaaliin.

b)

Päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

3)   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat yleiset vaatimukset

a)

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (ηS ) lasketaan tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa (ηS,on ) korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmön varaus ja lämmityksen säätö, lisäsähkönkulutus ja jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutus.

b)

Sähkönkulutus kerrotaan muuntokertoimella (CC) 2,5.

4)   Päästöjä koskevat yleiset vaatimukset

a)

Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä mittauksissa otetaan huomioon typen oksidien päästöt. Typen oksidien päästöt lasketaan typpimonoksidin ja typpidioksidin summana ja ilmaistaan typpidioksidina.

5)   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityisvaatimukset

a)

Kaikkien muiden kuin kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti:

ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti:

ηS = ηS,on F(1) – F(4) – F(5)

Jossa:

ηS,on on 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina;

F(1) on korjauskerroin, joka vastaa lämmönvaraus- ja lämmitysvaihtoehtojen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen; ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien osalta lämmitysvaihtoehtojen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna;

F(2) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;

F(3) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;

F(4) on korjauskerroin, joka vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna;

F(5) on korjauskerroin, joka vastaa jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna.

b)

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa lasketaan seuraavasti:

Kaikki muut paikalliset tilalämmittimet kuin sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet:

ηS,on = ηth,nom

Jossa:

ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla alemman lämpöarvon perusteella.

Sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet:

Formula

Jossa:

CC on muuntokerroin sähköenergiasta primäärienergiaksi.

Sähkökäyttöisillä paikallisilla tilalämmittimillä ηth,on on 100 prosenttia.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet:

ηS,on = ηS,th · ηS,RF

Jossa:

ηS,th on painotettu lämpöhyötysuhde prosentteina;

ηS,RF on päästöhyötysuhde prosentteina.

Paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ηS,th on 85,6 prosenttia.

Paikallisilla putkitilalämmittimillä:

ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv

Jossa:

ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla prosentteina ylemmän lämpöarvon perusteella;

ηth,min on hyötysuhde vähimmäislämpöteholla prosentteina ylemmän lämpöarvon perusteella;

Fenv on lämmönkehittimen kuoren häviöt prosentteina.

Jos valmistaja tai tavarantoimittaja on määritellyt, että paikallisen putkitilalämmittimen lämmönkehitin sijoitetaan lämmitettävään sisätilaan, kuoren häviöt ovat 0 (nolla).

Jos valmistaja tai tavarantoimittaja on määritellyt, että paikallisen putkitilalämmittimen lämmönkehitin sijoitetaan lämmitettävän alueen ulkopuolelle, kuoren häviökerroin riippuu lämmönkehittimen kuoren lämmönläpäisykertoimesta taulukossa 4 esitetyllä tavalla.

Taulukko 4

Lämmönkehittimen kuoren häviökerroin

Kuoren lämmönläpäisykerroin (U)

 

U ≤ 0,5

2,2 %

0,5 < U ≤ 1,0

2,4 %

1,0 < U ≤ 1,4

3,2 %

1,4 < U ≤ 2,0

3,6 %

U > 2,0

6,0 %

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien päästöhyötysuhde lasketaan seuraavasti:

Formula

Jossa:

RFS on kaupalliseen käyttöön tarkoitetun paikallisen tilalämmittimen säteilykerroin prosentteina.

Kaikki muut kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet kuin putkijärjestelmät:

RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin

Jossa:

RFnom on säteilykerroin nimellislämpöteholla prosentteina;

RFmin on säteilykerroin vähimmäislämpöteholla prosentteina;

Putkijärjestelmät:

Formula

Jossa:

RFnom,i on kunkin putkilohkon säteilykerroin nimellislämpöteholla prosentteina;

RFmin,i on kunkin putkilohkon säteilykerroin vähimmäislämpöteholla prosentteina;

Pheater,i on kunkin putkilohkon lämpöteho kilowatteina ylemmän lämpöarvon perusteella;

Psystem on koko putkijärjestelmän lämpöteho kilowatteina ylemmän lämpöarvon perusteella.

Edellä olevaa yhtälöä sovelletaan ainoastaan, jos putkijärjestelmässä sovellettu putkilohkon polttimen, putkien ja heijastimien rakenne on sama kuin yksittäisellä paikallisella putkitilalämmittimellä ja putkilohkon suorituskyvyn määräävät asetukset ovat samat kuin yksittäisellä paikallisella putkitilalämmittimellä.

c)

Korjauskerroin F(1), joka vastaa lämmönsyötön ja lämpötehon säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, jos lämpö jaetaan vapaalla konvektiolla tai puhallinkonvektiolla sähkökäyttöisillä varaavilla paikallisilla tilalämmittimillä, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä negatiivista vaikutusta, joka liittyy tuotteen kykyyn säädellä lämpötehoaan.

Sähkökäyttöisillä varaavilla paikallisilla tilalämmittimillä lämpötehon korjauskerroin F(1) lasketaan seuraavasti:

Jos tuote on varustettu jollakin taulukossa 5 esitetyistä (toisensa pois sulkevista) vaihtoehdoista, korjauskerrointa F(1) kasvatetaan vaihtoehtoa vastaavalla arvolla.

Taulukko 5

Sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien korjauskerroin F(1)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita):

F(1):n arvoa kasvatetaan

manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti

0,0 %

manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi

2,0 %

sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää

3,5 %

Jos sähkökäyttöisessä varaavassa paikallisessa tilalämmittimessä on puhallinlämmitys, kertoimen F(1) arvoa kasvatetaan vielä 1,5 prosenttia.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä lämpötehon korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Taulukko 6

Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien korjauskerroin F(1)

Jos tuotteen lämpötehon säätö on:

F(1) lasketaan seuraavasti:

yksiportainen

F(1) = 5 %

kaksiportainen

Formula

moduloiva

Formula

Kaksiportaisten kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien korjauskertoimen F(1) pienin arvo on 2,5 prosenttia ja moduloivien kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien 5 prosenttia.

Paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät ole sähkökäyttöisiä varaavia lämmittimiä eivätkä kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, korjauskertoimen F(1) arvo on 0 (nolla).

d)

Korjauskerroin F(2), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

Kaikilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(2) on jokin taulukossa 7 annetuista arvoista riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan. Ainoastaan yksi arvo voidaan valita.

Taulukko 7

Korjauskerroin F(2)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita):

F(2)

sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet

Siirrettävä

Kiinteä

Varaava

Lattialämmitys

Säteilevä

Yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

6,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

2,0 %

Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

7,0 %

3,0 %

1,5 %

3,0 %

2,0 %

4,0 %

Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella

8,0 %

5,0 %

2,5 %

5,0 %

3,0 %

6,0 %

Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella

9,0 %

7,0 %

3,5 %

7,0 %

4,0 %

7,0 %

Korjauskerrointa F(2) ei sovelleta kaupalliseen käyttöön tarkoitettuihin paikallisiin tilalämmittimiin.

e)

Korjauskerroin F(3), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

Kaikilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(3) on taulukossa 8 annettujen arvojen summa riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan.

Taulukko 8

Korjauskerroin F(3)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (voidaan valita useampi vaihtoehto):

F(3)

sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet

Siirrettävä

Kiinteä

Varaava

Lattialämmitys

Säteilevä

Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,0 %

Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Etäohjausmahdollisuuden kanssa

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

1,0 %

1,0 %

Mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa

0,0 %

1,0 %

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Käyntiajan rajoituksen kanssa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

Lämpösäteilyanturin kanssa

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

0,0 %

f)

Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti:

Tällä korjauskertoimella otetaan huomioon lisäsähkönkulutus päälle kytkettynä -tilassa ja valmiustilassa.

Sähkökäyttöisillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti:

Formula

Jossa:

elsb on virrankulutus valmiustilassa kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina;

α on kerroin, jolla otetaan huomioon, onko tuote komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 (1) vaatimusten mukainen:

jos tuote on asetuksessa (EY) N:o 1275/2008 vahvistettujen raja-arvojen mukainen, α on 0 (nolla);

jos tuote ei ole asetuksessa (EY) N:o 1275/2008 vahvistettujen raja-arvojen mukainen, α on 1,3.

Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Formula

Jossa:

elmax on virrankulutus nimellislämpöteholla kilowatteina;

elmin on virrankulutus vähimmäislämpöteholla kilowatteina. Jos tuotteella ei ole vähimmäislämpötehoa, käytetään nimellislämpötehon virrankulutuksen arvoa;

elsb on tuotteen virrankulutus valmiustilassa kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Formula

g)

Jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutukseen liittyvä korjauskerroin F(5) lasketaan seuraavasti:

Korjauskertoimella otetaan huomioon jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve.

Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Formula

Jossa:

Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.

Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti:

Formula

Jos tuotteessa ei ole jatkuvasti palavaa sytytysliekkiä, Ppilot on 0 (nolla).

Jossa:

Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.


(1)  Komission asetus (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45).


LIITE IV

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Toteuttaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä II säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite mallia kohden.

2)

Mallin on katsottava olevan tämän asetuksen liitteessä II asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos:

a)

ilmoitetut arvot täyttävät liitteessä II asetetut vaatimukset;

b)

sähkökäyttöisillä paikallisilla tilalämmittimillä tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs ei ole huonompi kuin ilmoitettu arvo laitteen nimellislämpöteholla;

c)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 8 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

d)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla kaasumaista polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 8 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

e)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä typen oksidien päästöt ovat enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa suuremmat;

f)

paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ja paikallisilla putkitilalämmittimillä tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

g)

paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ja paikallisilla putkitilalämmittimillä typen oksidien päästöt ovat enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa suuremmat.

3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen. Jos mitään 2 kohdan c–i alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme ylimääräistä laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa mallia, jotka on luetteloitu vastaavina tuotteina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

4)

Mallin on katsottava olevan tämän asetuksen liitteessä II asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos:

a)

ilmoitetut arvot täyttävät liitteessä II asetetut vaatimukset;

b)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 8 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

c)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla kaasumaista polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 8 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

d)

kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona lasketut typen oksidien päästöt ovat enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa suuremmat;

e)

paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ja paikallisilla putkitilalämmittimillä kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

f)

paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ja paikallisilla putkitilalämmittimillä kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona lasketut typen oksidien päästöt ovat enintään 10 prosenttia ilmoitettua arvoa suuremmat.

5)

Jos 4 kohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava testitulokset ja muut asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuukauden kuluessa mallin vaatimustenvastaisuutta koskevan päätöksen tekemisestä.

6)

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen määrittämisessä.


LIITE V

6 artiklassa tarkoitetut ohjeelliset viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja typen oksidien päästöjen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

1)

Paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset viitearvot

a)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä avointen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 65 prosenttia;

b)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien edestä suljettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 88 prosenttia;

c)

sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: yli 39 prosenttia;

d)

paikallisten infrapunatilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 92 prosenttia;

e)

paikallisten putkitilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 88 prosenttia.

2)

Paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a)

kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella;

b)

paikallisten infrapunatilalämmittimien ja paikallisten putkitilalämmittimien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/kWhinput ylemmän lämpöarvon perusteella;

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa paikallisessa tilalämmittimessä.


Top