EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1185

Komission asetus (EU) 2015/1185, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 193, 21.7.2015, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1185/oj

21.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 193/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1185,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

on kuullut direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/125/EY mukaan komission olisi asetettava ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2009/125/EY 16 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio ottaa 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpiteitä tuotteille, joihin liittyy suuria mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan kotitalouksissa ja liikerakennuksissa lämmitykseen yleisesti käytettäviin kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitys on tehty yhdessä unionista ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa ja sen tulokset on julkistettu.

(4)

Tämän asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisiksi kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin liittyviksi ympäristönäkökohdiksi on määritelty käytönaikainen energiankulutus ja käytönaikaiset hiukkasten (pölyn), orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC), hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt.

(5)

Taustaselvitys osoittaa, etteivät muita direktiivin 2009/125/EY liitteessä I olevassa 1 osassa tarkoitettuja tuotteiden ekologisen suunnittelun parametreja koskevat vaatimukset ole tarpeen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tapauksessa.

(6)

Tämän asetuksen soveltamisalaan olisi kuuluttava kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet, jotka on suunniteltu käyttämään kiinteitä polttoaineita (biomassaa tai fossiilista polttoainetta). Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet, joissa on epäsuora nestelämmitystoiminto. Ei-puumaista biomassaa käyttävillä kiinteän polttoaineen paikallisilla tilalämmittimillä on teknisiä erityispiirteitä ja ne olisi siksi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(7)

Kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin liittyvän vuotuisen energiankulutuksen on arvioitu olleen unionissa 627 petajoulea (15,0 Mtoe) vuonna 2010, mikä vastaa 9,5 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin liittyvän vuotuisen energiankulutuksen odotetaan olevan 812 petajoulea (19,4 Mtoe) vuonna 2030, mikä vastaa 8,8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.

(8)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien energiankulutusta voidaan vähentää olemassa olevilla avoimilla teknologioilla ilman, että näiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvat kokonaiskustannukset kohoavat.

(9)

Vuotuisten hiukkaspäästöjen on arvioitu olleen 142 kilotonnia vuodessa, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen 119 kilotonnia vuodessa ja hiilimonoksidipäästöjen 1 658 kilotonnia vuodessa vuonna 2010. Jäsenvaltioiden hyväksymien erityistoimenpiteiden ja teknologian kehityksen seurauksena hiukkaspäästöjen odotetaan olevan 94 kilotonnia vuodessa, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen 49 kilotonnia vuodessa ja hiilimonoksidipäästöjen 1 433 kilotonnia vuodessa vuonna 2030. Typen oksidien vuotuisten päästöjen odotetaan kasvavan, jos erityistoimenpiteitä ei toteuteta, koska uusissa paikallisissa tilalämmitinmalleissa käytetään korkeampia palamislämpötiloja.

(10)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien päästöjä voitaisiin vähentää edelleen olemassa olevilla avoimilla teknologioilla ilman, että näiden tuotteiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvat kokonaiskustannukset kohoavat.

(11)

Tässä asetuksessa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/1186 (2) vahvistettujen ekosuunnitteluvaatimusten arvioidaan vuoteen 2030 mennessä johtavan yhdessä noin 41 petajoulen (noin 0,9 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa, mikä vastaa 0,4 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä.

(12)

Tässä asetuksessa vahvistetut kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien päästöjä koskevat ekosuunnitteluvaatimukset johtavat hiukkaspäästöjen vähenemiseen 27 kilotonnilla vuodessa, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen vähenemiseen 5 kilotonnilla vuodessa ja hiilimonoksidipäästöjen vähenemiseen 399 kilotonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

(13)

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu tuotteita, joilla on erilaisia teknisiä ominaispiirteitä. Jos niille asetettaisiin samanlaiset tehokkuusvaatimukset, jotkut tekniikat olisi poistettava markkinoilta, millä olisi kielteinen vaikutus kuluttajien kannalta. Kunkin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia vastaavilla ekosuunnitteluvaatimuksilla luodaan tasapuoliset markkinaolosuhteet.

(14)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla olisi yhdenmukaistettava kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien energiankulutusta ja hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöjä koskevat vaatimukset kaikkialla unionissa. Näin parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta ja kyseisten tuotteiden ympäristönsuojelullista tasoa.

(15)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien energiatehokkuus heikkenee todellisissa käyttöolosuhteissa verrattuna testattuun energiatehokkuuteen. Jotta tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus saataisiin lähemmäs hyötyenergiatehokkuutta, valmistajia olisi kannustettava käyttämään säätölaitteita. Tästä syystä näiden kahden arvon välinen ero otetaan huomioon soveltamalla yleistä vähennystekijää. Vähennys voidaan poistaa valitsemalla erilaisia säätövaihtoehtoja.

(16)

Ekosuunnitteluvaatimusten ei tulisi vaikuttaa kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien toiminnallisuuteen tai kohtuulliseen hintaan loppukäyttäjän näkökulmasta eikä aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia.

(17)

Ekosuunnitteluvaatimukset olisi otettava käyttöön riittävän väljällä aikataululla, jotta valmistajille jäisi riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun. Aikataulussa olisi otettava huomioon valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, mahdollisesti aiheutuvat kustannusvaikutukset samalla kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa.

(18)

Kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (3) 7 artiklan mukaisesti käytettävien yhdenmukaistettujen standardien piiriin. Oikeusvarmuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi on asianmukaista, että vastaavia yhdenmukaistettuja standardeja tarkistetaan, jotta ne vastaisivat tässä asetuksessa vahvistettuja ekosuunnitteluvaatimuksia.

(19)

Tuoteparametrit olisi mitattava ja laskettava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia mittaus- ja laskentamenetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla, jotka on laadittu komission toimeksiannosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 (4) säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(20)

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaisesti tässä asetuksessa täsmennetään sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(21)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien olisi annettava direktiivin 2009/125/EY liitteissä IV ja V tarkoitettuun tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot siltä osin kuin ne liittyvät tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin.

(22)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ympäristövaikutusten rajoittamiseksi edelleen valmistajien olisi annettava tietoja niiden purkamisesta, kierrätyksestä ja käytön jälkeisestä käsittelystä.

(23)

Tässä asetuksessa säädettyjen oikeudellisesti sitovien vaatimusten lisäksi olisi määriteltävä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevat ohjeelliset viitearvot, jotta voidaan varmistaa, että kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien elinkaarenaikaista ympäristönsuojelullista tasoa koskevat tiedot ovat laajasti ja helposti saatavilla.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia, markkinoille saattamiselle ja käyttöönotolle.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan ei-puumaisen biomassan polttoon;

b)

kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön;

c)

kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin, joiden suora lämpöteho on alle 6 prosenttia yhdistetystä suorasta ja epäsuorasta lämpötehosta nimellislämpöteholla;

d)

kiinteää polttoainetta käyttäviin paikallisiin tilalämmittimiin, joita ei ole koottu tehtaalla tai joita yksi valmistaja ei toimita valmiina komponentteina tai osina, jotka kootaan paikan päällä;

e)

ilmalämmitystuotteisiin;

f)

kiukaisiin.

2 artikla

Määritelmät

Direktiivin 2009/125/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmityslaitetta, joka säteilee lämpöä suoralla lämmönsiirrolla tai suoralla lämmönsiirrolla yhdistettynä lämmönsiirrolla nesteeseen, ihmisen tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, jossa tuote sijaitsee, mahdollisesti yhdistettynä lämmön tuottoon muihin tiloihin, ja joka on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä, joka muuttaa kiinteän polttoaineen suoraan lämmöksi;

2)

’edestä avoimella kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, jossa palavaa kerrosta ja polttokaasuja ei ole eristetty tilasta, johon tuote on asennettu, ja joka on liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon tai vaatii savuhormin palamistuotteiden poistamiseksi;

3)

’edestä suljetulla kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, jossa palava kerros ja polttokaasut voi olla eristetty tilasta, johon tuote on asennettu, ja joka on liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon tai vaatii savuhormin palamistuotteiden poistamiseksi;

4)

’liedellä’ tarkoitetaan kiinteitä polttoaineita käyttävää paikallista tilalämmitintä, jossa on yhdistetty yhteen kuoreen kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen toiminto ja ruuanvalmistukseen käytettävä keittotaso tai uuni tai molemmat ja joka on liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon tai vaatii savuhormin palamistuotteiden poistamiseksi;

5)

’hormittomalla kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka päästää palamistuotteet tilaan, jossa tuote sijaitsee;

6)

’savupiippuun avoimella kiinteää polttoainetta käyttävällä paikallisella tilalämmittimellä’ tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi savupiipun alle tai tulisijaan siten, ettei tuotetta ole liitetty tiiviisti savupiippuun tai tulisijan aukkoon, ja jossa palamistuotteet voivat liikkua esteettä palavasta kerroksesta savupiippuun tai hormiin;

7)

’kiukaalla’ tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä, joka on asennettu kiinteästi kuivaan tai kosteaan saunaan tai vastaavaan ympäristöön tai jonka on ilmoitettu olevan tarkoitettu käytettäväksi tällaisissa tiloissa;

8)

’ilmalämmitystuotteella’ tarkoitetaan tuotetta, joka tuottaa lämpöä ainoastaan ilmakiertoiseen lämmitysjärjestelmään, joka voidaan kanavoida ja joka on suunniteltu käytettäväksi siten, että se on kiinnitetty tiettyyn paikkaan tai seinään, ja joka jakelee ilmaa ilmansiirtolaitteen avulla ihmisen tietyn lämpöviihtyvyyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, jossa tuote sijaitsee;

9)

’kiinteällä polttoaineella’ tarkoitetaan polttoainetta, joka on kiinteää tavanomaisissa sisälämpötiloissa, mukaan lukien kiinteä biomassa ja kiinteät fossiiliset polttoaineet;

10)

’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

11)

’puumaisella biomassalla’ tarkoitetaan puista ja pensaista peräisin olevaa biomassaa, mukaan lukien halot, puuhake, puristettu puu pelletteinä, puristettu puu briketteinä ja sahanpuru;

12)

’ei-puumaisella biomassalla’ tarkoitetaan muuta biomassaa kuin puumaista biomassaa, mukaan lukien muun muassa oljet, norsunheinät, ruo'ot, hedelmäytimet, jyvät, oliivin kivet, oliivikakut ja pähkinänkuoret;

13)

’kiinteällä fossiilisella polttoaineella’ tarkoitetaan muuta kiinteää polttoainetta kuin biomassaa, mukaan lukien antrasiitti ja laiha hiili, kivihiilikoksi, puolikoksi, bituminen kivihiili, ruskohiili, fossiilisten polttoaineiden seos tai biomassan ja fossiilisen polttoaineen seos; tämän asetuksen soveltamiseksi sillä tarkoitetaan myös turvetta;

14)

’ensisijaisella polttoaineella’ tarkoitetaan yhtä polttoainetta, jota kiinteää polttoainetta käyttävässä paikallisessa tilalämmittimessä on ensisijaisesti käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti;

15)

’muulla sopivalla polttoaineella’ tarkoitetaan muuta polttoainetta kuin ensisijaista polttoainetta, jota kiinteää polttoainetta käyttävässä paikallisessa tilalämmittimessä voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti; tähän sisältyvät kaikki polttoaineet, jotka on mainittu asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajan ja tavarantoimittajan vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla, teknisessä myynninedistämismateriaalissa ja mainoksissa;

16)

’suoralla lämpöteholla’ tarkoitetaan lämpötehoa, jonka tuote tuottaa säteilemällä ja konvektoimalla lämpöä ympäröivään ilmaan, pois lukien tuotteen lämmönsiirtonesteeseen tuottama lämpöteho, ilmaistuna kilowatteina;

17)

’epäsuoralla lämpöteholla’ tarkoitetaan lämpötehoa, jonka tuote tuottaa lämmönsiirtonesteeseen samassa lämmöntuotantoprosessissa, joka tuottaa tuotteen suoran lämpötehon, ilmaistuna kilowatteina;

18)

’epäsuoralla lämmitystoiminnolla’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy siirtämään osan kokonaislämpötehosta lämmönsiirtonesteeseen käytettäväksi tilalämmitykseen tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen;

19)

’nimellislämpöteholla’ (Pnom ) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen lämpötehoa, johon sisältyy sekä suora lämpöteho että epäsuora lämpöteho (tapauksen mukaan), kun laitetta käytetään asetuksilla, joilla saavutetaan suurin lämpöteho, jota voidaan pitää yllä pitkän aikaa, valmistajan ilmoituksen mukaisesti kilowatteina ilmaistuna;

20)

’vähimmäislämpöteholla’ (Pmin ) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen lämpötehoa, johon sisältyy sekä suora lämpöteho että epäsuora lämpöteho (tapauksen mukaan), kun laitetta käytetään asetuksilla, joilla saavutetaan pienin lämpöteho, valmistajan ilmoituksen mukaisesti kilowatteina ilmaistuna;

21)

’ulkokäyttöön tarkoitetulla’ tarkoitetaan sitä, että tuotetta voidaan käyttää turvallisesti suljettujen tilojen ulkopuolella, mukaan lukien mahdollinen käyttö ulko-olosuhteissa;

22)

’hiukkasilla’ tarkoitetaan muodoltaan, rakenteeltaan ja tiheydeltään erilaisia hiukkasia, jotka ovat hajautuneet savukaasun kaasufaasiin;

23)

’vastaavalla mallilla’ tarkoitetaan markkinoille saatettua mallia, jolla on samat liitteessä II olevan 3 kohdan taulukossa 1 esitetyt tekniset parametrit kuin toisella saman valmistajan markkinoille saattamalla mallilla.

Liitteiden II–V soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset ja aikataulu

1.   Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ekosuunnitteluvaatimukset asetetaan liitteessä II.

2.   Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien on täytettävä liitteessä II asetetut vaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2022.

3.   Ekosuunnitteluvaatimusten noudattamista koskevat mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteessä III vahvistettuja menettelyjä noudattaen.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä tämän asetuksen liitteessä II olevassa 3 kohdassa määritellyt tiedot.

3.   Jos tietyn mallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on laskettu rakenteen perusteella tai ekstrapoloimalla muista malleista tai molemmilla näillä tavoilla, tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista tai ekstrapolaatioista tai niistä molemmista sekä valmistajien tekemistä testeistä laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä myös luettelo ekstrapolaation perustana käytetyistä malleista ja kaikista muista malleista, joiden osalta tekniseen dokumentaatioon sisältyvät tiedot on saatu samoin perustein.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän asetuksen liitteessä IV esitettyä tarkastusmenettelyä suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia tämän asetuksen liitteessä II asetettujen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

6 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia kiinteää polttoainetta käyttäviä paikallisia tilalämmittimiä tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä V.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset kuulemisfoorumille viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2024. Uudelleentarkastelussa arvioidaan erityisesti sitä,

onko tarpeellista asettaa tiukemmat ekosuunnitteluvaatimukset energiatehokkuudelle ja hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöille;

onko tarpeellista muuttaa tarkastuksissa sallittuja poikkeamia.

2.   Komissio arvioi, onko asianmukaista ottaa käyttöön kolmannen osapuolen tekemä sertifiointi kiinteää polttoainetta käyttäville paikallisille tilalämmittimille, ja esittää arvioinnin tulokset kuulemisfoorumille viimeistään 22 päivänä elokuuta 2018.

8 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltiot voivat 1 päivään tammikuuta 2022 saakka sallia sellaisten kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien markkinoille saattamisen ja käyttöön ottamisen, jotka ovat voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisia tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöjen osalta.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1186, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, ekosuunnitteluvaatimusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä paikallisten tilalämmittimien energiamerkinnän osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 20)

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).


LIITE I

Liitteissä II–V sovellettavat määritelmät

Liitteissä II–V sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella’ (ηs) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen kattaman tilalämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuna;

2)

’muuntokertoimella’ (CC) tarkoitetaan kerrointa, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/27/EU (1) tarkoitettua EU:n sähköntuotannon arvioitua keskimääräistä 40 prosentin hyötysuhdetta; muuntokertoimen arvo on CC = 2,5;

3)

’hiukkaspäästöillä’ tarkoitetaan hiukkaspäästöjä nimellislämpöteholla, ilmaistuna milligrammoina kuivan savukaasun kuutiometriä kohti (mg/m3) ja laskettuna olosuhteisiin 273 K, 1 013 mbar ja 13 % O2, tai hiukkaspäästöjen painotettua keskiarvoa enintään neljällä palamisnopeudella, ilmaistuna grammoina kuiva-aineen kilogrammaa (g/kg) kohti;

4)

’hiilimonoksidipäästöillä’ tarkoitetaan hiilimonoksidipäästöjä nimellislämpöteholla, ilmaistuna milligrammoina savukaasun kuutiometriä kohti (mg/m3) ja laskettuna olosuhteisiin 273 K, 1 013 mbar ja 13 % O2;

5)

’orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöillä’ tarkoitetaan orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjä nimellislämpöteholla, ilmaistuna milligrammoina hiiltä savukaasun kuutiometriä kohti (mgC/m3) ja laskettuna olosuhteisiin 273 K, 1 013 mbar ja 13 % O2;

6)

’typen oksidien päästöillä’ tarkoitetaan typen oksidien päästöjä nimellislämpöteholla, ilmaistuna milligrammoina typpidioksidia savukaasun kuutiometriä kohti (mg/m3) ja laskettuna olosuhteisiin 273 K, 1 013 mbar ja 13 % O2;

7)

’alemmalla lämpöarvolla’ (NCV) tarkoitetaan kosteuspitoisuudeltaan sopivan polttoaineen yksikkömäärän vapauttaman lämmön kokonaismäärää, kun kyseinen polttoainemäärä on palanut täydellisesti hapen vaikutuksesta ja palamistuotteet eivät ole jäähtyneet alkulämpötilaan;

8)

’hyötysuhteella joko nimellislämpöteholla tai vähimmäislämpöteholla’ (ηth,nom tai ηth,min) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen hyötylämpötehon ja alempana lämpöarvona ilmaistun kokonaisottoenergian suhdetta prosentteina ilmaistuna;

9)

’sähkötehotarpeella nimellislämpöteholla’ (elmax) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen virrankulutusta kun se tuottaa nimellislämpötehon. Virrankulutusta määritettäessä ei oteta huomioon kiertovesipumpun virrankulutusta, jos tuotteessa on epäsuora lämmitystoiminto ja kiertovesipumppu on integroitu tuotteeseen. Virrankulutus ilmoitetaan kilowatteina;

10)

’sähkötehotarpeella vähimmäislämpöteholla’ (elmin) tarkoitetaan kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen virrankulutusta kun se tuottaa vähimmäislämpötehon. Virrankulutusta määritettäessä ei oteta huomioon kiertovesipumpun virrankulutusta, jos tuotteessa on epäsuora lämmitystoiminto ja kiertovesipumppu on integroitu tuotteeseen. Virrankulutus ilmoitetaan kilowatteina;

11)

’sähkötehotarpeella valmiustilassa’ (elsb) tarkoitetaan tuotteen virrankulutusta valmiustilassa kilowatteina ilmaistuna;

12)

’jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarpeella’ (Ppilot) tarkoitetaan tuotteen kiinteän polttoaineen kulutusta, joka aiheutuu liekistä, joka toimii sytytyslähteenä voimakkaammalle palamisprosessille, jota tarvitaan nimellislämpötehon tai osakuorman lämpötehon saavuttamiseksi, kun liekki palaa yli viisi minuuttia ennen pääpolttimen käynnistymistä; tehontarve ilmoitetaan kilowatteina;

13)

’yksiportaisella lämmityksellä ilman huonelämpötilan säätöä’ tarkoitetaan sitä, että tuote ei pysty säätämään lämpötehoaan automaattisesti eikä käytössä ole huonelämpötilan kompensointia lämpötehon säätämiseksi automaattisesti;

14)

’kahdella tai useammalla manuaalisella portaalla ilman huonelämpötilan säätöä’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy säätämään lämpötehoaan käsikäyttöisesti kahdella tai useammalla lämpötehotasolla eikä sitä ole varustettu laitteella, joka säätää lämpötehoa automaattisesti suhteessa haluttuun huonelämpötilaan;

15)

’mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu ei-sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon;

16)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon;

17)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon ja joka mahdollistaa aika-arvojen ja lämpötilojen asettamisen 24 tunnin ajanjaksona;

18)

’sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, jonka ansiosta tuote voi automaattisesti vaihdella lämpötehoaan tiettynä ajanjaksona suhteessa huoneessa vaaditun lämmitysmukavuuden tasoon ja joka mahdollistaa aika-arvojen ja lämpötilojen asettamisen viikon mittaisena ajanjaksona. Asetusten on mahdollistettava päivittäinen vaihtelu seitsemän päivän ajanjaksona;

19)

’huonelämpötilan säädöllä läsnäolotunnistimen kanssa’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, joka alentaa automaattisesti huonelämpötilan asetusarvoa, kun huoneessa ei havaita henkilöitä;

20)

’huonelämpötilan säädöllä avoimen ikkunan tunnistimen kanssa’ tarkoitetaan sitä, että tuote on varustettu joko integroidulla tai ulkoisella sähköisellä laitteella, joka alentaa lämpötehoa, kun ikkuna tai ovi avataan. Kun ikkunan tai oven avaamisen havaitsemiseen käytetään anturia, se voidaan asentaa tuotteen yhteyteen, tuotteen ulkopuolelle tai integroida rakennuksen rakenteisiin tai voidaan käyttää näiden vaihtoehtojen yhdistelmää;

21)

’etäohjausmahdollisuudella’ tarkoitetaan toimintoa, joka mahdollistaa sen rakennuksen ulkopuolelta, johon tuote on asennettu, tapahtuvan vuorovaikutuksen tuotteen ohjauslaitteen kanssa;

22)

’yksiportaisella’ tarkoitetaan sitä, että tuote ei pysty automaattisesti muuttamaan lämpötehoaan;

23)

’kaksiportaisella’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy automaattisesti säätämään lämpötehoaan kahdella tasolla suhteessa todelliseen huonelämpötilaan ja haluttuun huonelämpötilaan; ohjaus tapahtuu lämpöantureiden ja rajapinnan kautta, jota ei ole välttämättä integroitu tuotteeseen;

24)

’moduloivalla’ tarkoitetaan sitä, että tuote pystyy automaattisesti säätämään lämpötehoaan kolmella tai useammalla tasolla suhteessa todelliseen huonelämpötilaan ja haluttuun huonelämpötilaan; ohjaus tapahtuu lämpöantureiden ja rajapinnan kautta, jota ei ole välttämättä integroitu tuotteeseen;

25)

’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa tuote on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa ainoastaan seuraavat toiminnot, jotka voivat olla kestoltaan määräämättömiä: uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin ja/tai tieto- tai tilanäyttö;

26)

’muulla fossiilisella polttoaineella’ tarkoitetaan muuta fossiilista polttoainetta kuin antrasiittia ja laihaa hiiltä, kivihiilikoksia, puolikoksia, bitumista kivihiiltä, ruskohiiltä, turvetta tai fossiilisten polttoaineiden seosta briketteinä;

27)

’muulla puumaisella biomassalla’ tarkoitetaan muuta puumaista biomassaa kuin halkoja, joiden kosteuspitoisuus on 25 prosenttia tai vähemmän, briketöityä polttoainetta, jonka kosteuspitoisuus on alle 14 prosenttia, tai puristettua puuta, jonka kosteuspitoisuus on alle 12 prosenttia;

28)

’mallitunnisteella’ tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmitinmallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai valmistajan nimi;

29)

’kosteuspitoisuudella’ tarkoitetaan polttoaineen sisältämän veden massaa suhteessa kiinteää polttoainetta käyttävässä paikallisessa tilalämmittimessä käytetyn polttoaineen kokonaismassaan.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).


LIITE II

Ekosuunnitteluvaatimukset

1.   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

a)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien on täytettävä 1 päivästä tammikuuta 2022 seuraavat vaatimukset:

i)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 30 prosenttia;

ii)

muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia;

iii)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 79 prosenttia;

iv)

liesien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden on oltava vähintään 65 prosenttia.

2.   Päästöjä koskevat erityiset ekosuunnitteluvaatimukset

a)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

i)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 50 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 6 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna;

ii)

muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 40 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 5 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna taikka 2,4 g/kg (kuiva-ainetta) biomassalla tai 5,0 g/kg (kuiva-ainetta) kiinteällä fossiilisella polttoaineella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna;

iii)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöt saavat olla enintään 20 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 2,5 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna tai 1,2 g/kg (kuiva-ainetta) liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna.

b)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen (OGC) päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

i)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt saavat olla enintään 120 mgC/m3 13 prosentin happipitoisuudella;

ii)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt saavat olla enintään 60 mgC/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

c)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

i)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 2 000 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;

ii)

muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 1 500 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;

iii)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöt saavat olla enintään 300 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

d)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöt eivät saa ylittää seuraavia arvoja:

i)

biomassaa käyttävien edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 200 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna;

ii)

kiinteää fossiilista polttoainetta käyttävien edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöt saavat olla enintään 300 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna.

3.   Tuotetietovaatimukset

a)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

i)

asentajille ja loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on oltava seuraavat tiedot:

1)

taulukkoon 1 sisältyvät tekniset tiedot siten, että siinä esitetyt tekniset parametrit on mitattu ja laskettu liitteen III mukaisesti ja tiedoista käyvät ilmi taulukossa esitetyt merkitykselliset lukuarvot;

2)

erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon kiinteää polttoainetta käyttävää paikallista tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;

3)

purkamista, kierrätystä ja/tai käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot.

ii)

tämän asetuksen 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

1)

edellä a alakohdassa määritellyt tiedot;

2)

tarvittaessa luettelo vastaavista malleista;

3)

kun ensisijainen polttoaine tai mikä tahansa muu sopiva polttoaine on muuta puumaista biomassaa, ei-puumaista biomassaa, muuta fossiilista polttoainetta tai muuta taulukossa 1 tarkoitettua biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosta, polttoaineen kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen, ja polttoainetta koskeva tekninen standardi tai eritelmä, mukaan lukien mitattu kosteuspitoisuus ja mitattu tuhkapitoisuus, ja muun fossiilisen polttoaineen osalta myös polttoaineen mitattu haihtuvien aineiden osuus.

b)

Tammikuun 1 päivästä 2022 kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä on annettava seuraavat tuotetiedot:

i)

ainoastaan hormittomista kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä ja savupiippuun avoimista kiinteää polttoainetta käyttävistä paikallisista tilalämmittimistä: loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa, valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja tuotepakkauksessa on oltava seuraava virke siten, että se on helposti nähtävissä ja luettavissa, ja kielellä, jota sen jäsenvaltion loppukäyttäjät, jossa tuotetta markkinoidaan, voivat helposti ymmärtää: ”Tämä tuote ei sovellu ensisijaiseksi lämmittimeksi.”;

1)

loppukäyttäjille tarkoitetussa käyttöoppaassa virkkeen on oltava oppaan kansilehdellä;

2)

valmistajien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla virkkeen on oltava näkyvillä tuotteen muiden ominaispiirteiden kanssa;

3)

tuotepakkauksessa virke on sijoitettava pakkauksessa näkyvään paikkaan, kun pakkaus on loppukäyttäjän nähtävillä ennen tuotteen ostoa.

Taulukko 1

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset

Mallitunniste(et):

Epäsuora lämmitystoiminto: [kyllä/ei]

Suora lämpöteho: … (kW)

Epäsuora lämpöteho: … (kW)

Polttoaine

Ensisijainen polttoaine (vain yksi):

Muut sopivat polttoaineet:

ηs [%]:

Tilalämmityksen päästöt nimellislämpöteholla (1)

Tilalämmityksen päästöt vähimmäislämpöteholla (1)  (2)

PM

OGC

CO

NOx

PM

OGC

CO

NOx

mg/Nm3 (13 % O2)

mg/Nm3 (13 % O2)

Halot, kosteuspitoisuus ≤ 25 %

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puristettu puu, kosteuspitoisuus < 12 %

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu puumainen biomassa

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei-puumainen biomassa

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrasiitti ja laiha hiili

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivihiilikoksi

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolikoksi

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bituminen kivihiili

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruskohiilibriketit

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvebriketit

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossiilisten polttoaineiden seos briketteinä

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu fossiilinen polttoaine

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seos briketteinä

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu biomassan ja kiinteiden polttoaineiden seos

[kyllä/ei]

[kyllä/ei]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ominaispiirteet ainoastaan ensisijaista polttoainetta käytettäessä

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

 

Kohta

Symboli

Arvo

Yksikkö

Lämpöteho

 

Hyötysuhde (alemman lämpöarvon perusteella)

Nimellislämpöteho

Pnom

x

kW

Hyötysuhde nimellislämpöteholla

ηth,nom

x,x

%

Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen)

Pmin

[x,x/ei sovelleta]

kW

Hyötysuhde vähimmäislämpöteholla (ohjeellinen)

ηth,min

[x,x/ei sovelleta]

%

Lisäsähkönkulutus

 

Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi

(valitaan yksi)

Nimellislämpöteholla

elmax

x,xxx

kW

yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

 

Vähimmäislämpöteholla

elmin

x,xxx

kW

kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

[kyllä/ei]

Valmiustilassa

elSB

x,xxx

kW

mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

Jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

[kyllä/ei]

Sytytysliekin tehontarve (tarvittaessa)

Ppilot

[x,xxx/ei sovelleta]

kW

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella

[kyllä/ei]

 

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella

[kyllä/ei]

Muut säätömahdollisuudet (voidaan valita useita)

huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

 

huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa

[kyllä/ei]

etäohjausmahdollisuuden kanssa

[kyllä/ei]

Yhteystiedot

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan nimi ja osoite:


(1)  PM = hiukkaset, OGC = orgaanisesti sitoutunut hiili, CO = hiilimonoksidi, NOx = typen oksidit

(2)  Vaaditaan ainoastaan, jos sovelletaan korjauskerrointa F(2) tai F(3).


LIITE III

Mittaukset ja laskelmat

1.   Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät. Niissä on sovellettava 2–5 kohdassa esitettyjä vaatimuksia.

2.   Mittauksia ja laskelmia koskevat yleiset vaatimukset

a)

Kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet on testattava ensisijaisella polttoaineella ja kaikilla liitteessä II olevassa taulukossa 1 mainituilla muilla sopivilla polttoaineilla.

b)

Nimellislämpötehon ja tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ilmoitetut arvot pyöristetään yhteen desimaaliin.

c)

Päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

3.   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat yleiset vaatimukset

a)

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (ηS ) lasketaan tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa (ηS,on ) korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmityksen säätö, lisäsähkönkulutus ja jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutus.

b)

Sähkönkulutus kerrotaan muuntokertoimella (CC) 2,5.

4.   Päästöjä koskevat yleiset vaatimukset

a)

Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä mittauksissa otetaan huomioon hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt, jotka on kaikki mitattu samalla kertaa yhdessä tilalämmityksen energiatehokkuuden kanssa, lukuun ottamatta hiukkaspäästöjä, jos käytetään 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 tai 3 alakohdassa tarkoitettua menetelmää.

i)

Hiukkaspäästöjen mittauksessa sallitaan kolme menetelmää, joilla kullakin on omat vaatimuksensa, mutta vain yhtä menetelmää tarvitsee käyttää:

1)

Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä kuivan savukaasun osanäytteestä kuumennetun suodattimen yläpuolella. Hiukkaspäästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla;

2)

Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä laimennetun savukaasun osanäytteestä koko palamisjakson aikana luonnollisella vedolla käyttäen täysvirtalaimennustunnelia ja suodatinta huonelämpötilassa;

3)

Hiukkaspäästöjen mittaus ottamalla näytteitä laimennetun savukaasun osanäytteestä 30 minuutin jakson aikana kiinteällä 12 Pa:n hormivedolla käyttäen täysvirtalaimennustunnelia ja suodatinta huonelämpötilassa tai sähköstaattista suodatinta.

ii)

Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava liekki-ionisaattoridetektorin käyttöön. Saatu tulos ilmaistaan milligrammoina hiiltä. Orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.

iii)

Hiilimonoksidipäästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava infrapunadetektorin käyttöön. Hiilimonoksidipäästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.

iv)

Typen oksidien päästöt mitataan laitteen palamistuotteista. Mittauksen on oltava ekstraktiivinen ja jatkuvatoiminen ja sen on perustuttava kemiluminesenssianalysaattorin käyttöön. Typen oksidien päästöt mitataan typpimonoksidin ja typpidioksidin summana ja ilmastaan typpidioksidina. Typen oksidien päästöt mitataan laitteen palamistuotteista, kun laite tuottaa nimellistehonsa, ja tarvittaessa osakuormalla.

b)

Nimellislämpötehon, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

5.   Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityisvaatimukset

a)

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti:

ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Jossa:

ηS,on on 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina;

F(2) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;

F(3) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna;

F(4) on korjauskerroin, joka vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna;

F(5) on korjauskerroin, joka vastaa jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna.

b)

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa lasketaan seuraavasti:

ηS,on = ηth,nom

Jossa:

ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla alemman lämpöarvon perusteella.

c)

Korjauskerroin F(2), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(2) on jokin taulukossa 2 annetuista arvoista riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan. Ainoastaan yksi arvo voidaan valita.

Taulukko 2

Korjauskerroin F(2)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita):

F(2)

yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä

0,0 %

kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä

1,0 %

mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä

2,0 %

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä

4,0 %

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella

6,0 %

sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella

7,0 %

F(2) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta.

d)

Korjauskerroin F(3), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, lasketaan seuraavasti:

Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(3) on taulukossa 3 annettujen arvojen summa riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan.

Taulukko 3

Korjauskerroin F(3)

Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (voidaan valita useampi vaihtoehto):

F(3)

huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa

1,0 %

huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa

1,0 %

etäohjausmahdollisuuden kanssa

1,0 %

F(3) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta.

e)

Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti:

Tällä korjauskertoimella otetaan huomioon lisäsähkönkulutus päälle kytkettynä -tilassa ja valmiustilassa.

Formula

Jossa:

elmax on virrankulutus nimellislämpöteholla kilowatteina;

elmin on virrankulutus vähimmäislämpöteholla kilowatteina. Jos tuotteella ei ole vähimmäislämpötehoa, käytetään nimellislämpötehon virrankulutuksen arvoa;

elsb on tuotteen virrankulutus valmiustilassa kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.

f)

Jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutukseen liittyvä korjauskerroin F(5) lasketaan seuraavasti:

Korjauskertoimella otetaan huomioon jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve.

Formula

Jossa:

Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina;

Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.


LIITE IV

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Toteuttaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä II säädettyjen vaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

1.

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite mallia kohden. Laite on testattava yhdellä tai useammalla polttoaineella, joka on ominaisuuksiltaan samanlainen kuin polttoaine(et), jo(i)ta valmistaja on käyttänyt tehdessään liitteen III mukaiset mittaukset.

2.

Mallin on katsottava olevan tämän asetuksen liitteessä II asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos:

a)

ilmoitetut arvot täyttävät liitteessä II asetetut vaatimukset;

b)

tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 5 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

c)

päästöt täyttävät seuraavat vaatimukset:

1)

hiukkaspäästöt ovat enintään 20 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 10 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä, tai enintään 1 g/kg ilmoitettua arvoa suuremmat, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä, tai enintään 0,8 g/kg ilmoitettua arvoa suuremmat, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä;

2)

orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat enintään 25 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 15 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä;

3)

hiilimonoksidin päästöt ovat enintään 275 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 60 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä;

4)

typen oksidien päästöt ovat enintään 30 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna.

3.

Jos 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen. Jos mitään 2 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme ylimääräistä laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa mallia, jotka on luetteloitu vastaavina tuotteina tavarantoimittajan teknisessä dokumentaatiossa.

4.

Mallin on katsottava olevan tämän asetuksen liitteessä II asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos:

a)

kolmen ylimääräisen laitteen ilmoitetut arvot täyttävät liitteessä II asetetut vaatimukset;

b)

kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs on enintään 5 prosenttia ilmoitettua arvoa alhaisempi;

c)

kolmen ylimääräisen laitteen keskiarvona lasketut päästöt täyttävät seuraavat vaatimukset:

1)

hiukkaspäästöt ovat enintään 20 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 10 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä, tai enintään 1 g/kg ilmoitettua arvoa suuremmat, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 2 alakohdassa kuvatulla menetelmällä, tai enintään 0,8 g/kg ilmoitettua arvoa suuremmat, kun päästöt mitataan liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 3 alakohdassa kuvatulla menetelmällä;

2)

orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat enintään 25 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 15 mgC/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä;

3)

hiilimonoksidin päästöt ovat enintään 275 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella edestä avoimilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä ja liesillä sekä enintään 60 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä;

4)

typen oksidien päästöt ovat enintään 30 mg/m3 ilmoitettua arvoa suuremmat 13 prosentin happipitoisuudella typpidioksidina ilmaistuna.

5.

Jos 4 kohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen.

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava testitulokset ja muut asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuukauden kuluessa mallin vaatimustenvastaisuutta koskevan päätöksen tekemisestä.

6.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä III vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen määrittämisessä.


LIITE V

6 artiklassa tarkoitetut ohjeelliset viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ja hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöjen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti. Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana yhdenkään kiinteää polttoainetta käyttävän paikallisen tilalämmittimen ei todettu täyttävän kaikkia 1–5 kohdassa yksilöityjä arvoja. Useat kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet täyttivät yhden tai useamman seuraavista arvoista:

1.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityiset viitearvot

a)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 47 prosenttia;

b)

muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 86 prosenttia;

c)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 94 prosenttia;

d)

kiinteää polttoainetta käyttävien liesien tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden viitearvo: 75 prosenttia.

2.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöjä koskevat erityiset viitearvot

a)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiukkaspäästöjen viitearvo: 20 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna;

b)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiukkaspäästöjen viitearvo: 10 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella liitteessä III olevan 4 kohdan a alakohdan i alakohdan 1 alakohdassa kuvatulla menetelmällä mitattuna.

3.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen viitearvo: 30 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;

b)

pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöjen viitearvo: 10 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

4.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöjä koskevat erityiset viitearvot

a)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien hiilimonoksidipäästöjen viitearvo: 500 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella;

b)

muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävien edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien hiilimonoksidipäästöjen viitearvo: 250 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

5.

Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien typen oksidien päästöjä koskevat erityiset viitearvot

a)

edestä avointen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien, edestä suljettujen kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien ja liesien typen oksidien päästöjen viitearvo: 50 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Edellä 1–5 kohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa kiinteää polttoainetta käyttävässä paikallisessa tilalämmittimessä.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä muuta kiinteää polttoainetta kuin pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 83 prosenttia, hiukkaspäästöt ovat 33 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 69 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 1 125 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 115 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä pelletteinä olevaa puristettua puuta käyttävillä edestä suljetuilla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 91 %, hiukkaspäästöt ovat 22 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 6 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 312 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 121 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä liesillä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 78 prosenttia, hiukkaspäästöt ovat 38 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt ovat 66 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella, hiilimonoksidipäästöt ovat 1 375 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella ja typen oksidien päästöt ovat 71 mg/m3 13 prosentin happipitoisuudella.


Top