EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0884

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/884, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/101/EY perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämien teknisten eritelmien ja menettelyjen vahvistamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2015/3639

OJ L 144, 10.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2021; Kumoaja 32020R2244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/884/oj

10.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/884,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/101/EY perustetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän edellyttämien teknisten eritelmien ja menettelyjen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/101/EY (1), ja erityisesti sen 4 c artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/101/EY 4 c artiklassa edellytetään, että komissio hyväksyy tekniset eritelmät ja menettelyt, jotka koskevat kyseisellä direktiivillä perustettua rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää.

(2)

Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää on tarkoitus käyttää myös tiettyjen neuvoston direktiivissä 89/666/ETY (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/56/EY (3) säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi.

(3)

Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän perustamiseksi on tarpeen määrittää ja hyväksyä tekniset eritelmät ja menettelyt, joilla varmistetaan järjestelmän yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, mutta ottaa samalla huomioon jäsenvaltioiden rekistereiden teknisten ominaisuuksien erot.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2009/101/EY 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmää koskevat tekniset eritelmät ja menettelyt esitetään liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 258, 1.10.2009, s. 11.

(2)  Neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/56/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 1).


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut tekniset eritelmät ja menettelyt

Kun tässä liitteessä viitataan ”rekistereihin”, tarkoitetaan aina ”keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereitä”.

Rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmään viitataan nimityksellä ”kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä” (Business Registers Interconnection System (BRIS))

1.   Viestintämenetelmät

Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä rekistereiden yhteenliittämiseen on käytettävä sähköisen viestinnän palvelupohjaisia menetelmiä, kuten verkkopalveluja.

Euroopan oikeusportaalin ja keskusjärjestelmän välisen viestinnän ja tietyn rekisterin ja keskusjärjestelmän välisen viestinnän on oltava kahdenvälistä viestintää. Keskusjärjestelmästä rekistereihin tapahtuva viestintä voi olla kahdenvälistä viestintää tai viestintää useammalle vastaanottajalle.

2.   Yhteyskäytännöt

Euroopan oikeusportaalin, keskusjärjestelmän, rekistereiden ja valinnaisten yhteyspisteiden väliseen viestintään on käytettävä suojattuja internet-protokollia, kuten https-protokollaa.

Jäsennellyn datan ja metadatan siirtämiseen on käytettävä vakiomuotoisia viestintäprotokollia, kuten Single Object Access -protokollaa (SOAP-protokolla).

3.   Turvallisuusstandardit

Teknisiin toimenpiteisiin, joilla taataan tietoteknisten vähimmäisturvallisuusstandardien noudattaminen välitettäessä ja levitettäessä tietoja kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, on kuuluttava muun muassa seuraavat:

a)

toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, muun muassa suojattuja kanavia (https-protokollaa) käyttämällä;

b)

toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen eheys niitä vaihdettaessa;

c)

toimenpiteet, joilla varmistetaan tietojen lähettäjän alkuperän kiistämättömyys kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä ja tietojen vastaanottamisen kiistämättömyys;

d)

toimenpiteet, joilla varmistetaan turvallisuushäiriöiden kirjaaminen tietoteknisiä turvallisuusstandardeja koskevien tunnustettujen kansainvälisten suositusten mukaisesti;

e)

toimenpiteet, joilla varmistetaan rekisteröityjen käyttäjien tunnistaminen ja valtuuttaminen, ja toimenpiteet, joilla todennetaan kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä Euroopan oikeusportaaliin, keskusjärjestelmään tai rekistereihin kytkettyjen järjestelmien identiteetti.

4.   Yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliset tietojenvaihtomenetelmät

Direktiivin 2009/101/EY 3 d artiklassa ja direktiivin 89/666/ETY 5 a artiklassa tarkoitettuun yhtiön rekisterin ja sivuliikkeen rekisterin väliseen tietojenvaihtoon on käytettävä seuraavaa menettelyä:

a)

yhtiön rekisterin on asetettava viipymättä keskusjärjestelmän saataville tiedot yhtiön purkamis- tai maksukyvyttömyysmenettelyn avaamisesta ja päättymisestä ja yhtiön rekisteristä poistamisesta (”julkistetut tiedot”);

b)

varmistaakseen julkistettujen tietojen viivytyksettömän vastaanottamisen sivuliikkeen rekisterin on pyydettävä kyseisiä tietoja keskusjärjestelmästä. Pyynnön voi esittää ilmoittamalla keskusjärjestelmään, mistä yhtiöistä sivuliikkeen rekisteri on kiinnostunut saamaan julkistettuja tietoja;

c)

kyseisen pyynnön saatuaan keskusjärjestelmän on huolehdittava siitä, että sivuliikkeen rekisteri saa julkistetut tiedot käyttöönsä viipymättä.

Käytössä on oltava tarkoituksenmukaiset tekniset toimenpiteet ja menettelyt mahdollisten rekisterin ja keskusjärjestelmän välisten viestintävirheiden käsittelemiseksi.

5.   Rekistereiden välillä vaihdettavien tietojen luettelo

5.1   Ilmoitus sivuliikettä koskevien tietojen julkistamisesta

Tässä liitteessä viitataan direktiivin 2009/101/EY 3 d artiklassa ja direktiivin 89/666/ETY 5 a artiklassa tarkoitettuun rekistereiden väliseen tietojenvaihtoon ilmauksella ”ilmoitus sivuliikettä koskevien tietojen julkistamisesta”. Ilmoitusta edeltävään menettelyyn viitataan ilmauksella ”sivuliikettä koskevien tietojen julkistaminen”.

Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin direktiivin 2009/101/EY 3 d artiklassa ja direktiivin 89/666/ETY 5 a artiklassa tarkoitetun sivuliikettä koskevien tietojen julkistamisesta tehtävän ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tiedon tyyppi

Kuvaus

Kardinaliteetti (1)

Lisäkuvaus

Julkistamispäivämäärä ja kellonaika

Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika

1

Päivämäärä ja kellonaika

Ilmoituksen tehnyt organisaatio

Ilmoituksen tehneen organisaation nimi/tunniste

1

Osapuolen tietorakenne

Lainsäädäntöviite

Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai EU-lainsäädäntöön

0…n

Teksti

Menettelyyn liittyvät tiedot

 

1

Tekijäjoukko

Voimaantulopäivämäärä

Päivä, jona yhtiöön vaikuttava menettely on tullut voimaan

1

Päivämäärä

Menettelylaji

Direktiivin 89/666/ETY 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sivuliikettä koskevien tietojen julkistamiseen johtava menettelylaji

1

Koodi

(purkamismenettelyn avaaminen

purkamismenettelyn päättyminen

purkamismenettelyn avaaminen ja päättyminen

purkamismenettelyn peruuttaminen

maksukyvyttömyysmenettelyn avaaminen

maksukyvyttömyysmenettelyn päättyminen

maksukyvyttömyysmenettelyn avaaminen ja päättyminen

maksukyvyttömyysmenettelyn peruuttaminen

yhtiön poistaminen rekisteristä)

Yhtiön tiedot

 

1

Tekijäjoukko

Eurooppalainen yksilöivä tunniste (EUID-tunniste)

Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön yksilöivä tunniste

1

Tunniste

Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.

Vaihtoehtoinen tunniste

Yhtiön muut tunnisteet (esim. oikeushenkilötunnus)

0…n

Tunniste

Oikeudellinen muoto

Oikeudellisen muodon laji

1

Koodi

Direktiivin 2009/101/EY 1 artiklan mukaisesti

Nimi

Tämän ilmoituksen kohteena olevan yhtiön nimi

1

Teksti

Sääntömääräinen kotipaikka

Yhtiön sääntömääräinen kotipaikka

1

Teksti

Rekisterin nimi

Rekisteri, johon yhtiö on rekisteröity

1

Teksti

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä kirjaamis- ja raportointitarkoituksia varten.

5.2   Ilmoitus rajatylittävästä sulautumisesta

Tässä liitteessä viitataan direktiivin 2005/56/EY 13 artiklassa tarkoitettuun rekistereiden väliseen tietojenvaihtoon ilmaisulla ”ilmoitus rajatylittävästä sulautumisesta”. Jäsenvaltioiden on vaihdettava kunkin direktiivin 2005/56/EY 13 artiklassa tarkoitetun rajatylittävästä sulautumisesta tehtävän ilmoituksen osalta seuraavat tiedot:

Tiedon tyyppi

Kuvaus

Kardinaliteetti

Lisäkuvaus

Julkistamispäivämäärä ja kellonaika

Ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika

1

Päivämäärä ja kellonaika

Ilmoituksen tehnyt organisaatio

Organisaatio, joka on tehnyt ilmoituksen

1

Osapuolen tietorakenne

Vastaanottava organisaatio

Organisaatio, jolle ilmoitus osoitetaan

1

Osapuolen tietorakenne

Lainsäädäntöviite

Viittaus asiaa koskevaan kansalliseen tai EU-lainsäädäntöön

0…n

Teksti

Sulautumaan liittyvät tiedot

 

1

Tekijäjoukko

Voimaantulopäivämäärä

Sulautuman voimaantulopäivä

1

Päivämäärä

Sulautumalaji

Direktiivin 2005/56/EY 2 artiklan 2 kohdassa määritetty sulautumalaji

1

Koodi

(yritysostoon perustuva rajatylittävä sulautuminen

rajatylittävä sulautuminen perustamalla uusi yhtiö

kokonaan omistetun yhtiön rajatylittävä sulautuminen)

Sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö

 

1

Tekijäjoukko

EUID-tunniste

Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön yksilöivä tunniste

1

Tunniste

Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.

Vaihtoehtoiset tunnisteet

Muut tunnisteet

0…n

Tunniste

Oikeudellinen muoto

Oikeudellisen muodon laji

1

Koodi

Direktiivin 2009/101/EY 1 artiklan mukaisesti

Nimi

Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön nimi

1

Teksti

Sääntömääräinen kotipaikka

Sulautumisen tuloksena muodostettavan yhtiön sääntömääräinen kotipaikka

1

Teksti

Rekisterin nimi

Sen rekisterin nimi, johon sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö oli rekisteröity

1

Teksti

Sulautuva yhtiö

 

1…n

Tekijäjoukko

EUID-tunniste

Sulautuvan yhtiön yksilöivä tunniste

1

Tunniste

Lisätietoja EUID-tunnisteen rakenteesta tämän liitteen 8 jaksossa.

Vaihtoehtoiset tunnisteet

Muut tunnisteet

0…n

Tunniste

Oikeudellinen muoto

Oikeudellisen muodon laji

1

Koodi

Direktiivin 2009/101/EY 1 artiklan mukaisesti

Nimi

Sulautumiseen osallistuvan yhtiön nimi

1

Teksti

Sääntömääräinen kotipaikka

Sulautumiseen osallistuvan yhtiön sääntömääräinen kotipaikka

0…1

Teksti

Rekisterin nimi

Rekisteri, johon sulautuva yhtiö oli rekisteröity

1

Teksti

Ilmoitusviestiin voi sisältyä myös teknisiä tietoja, jotka ovat tarpeen viestin välittämiseksi asianmukaisesti.

Tietojenvaihtoon on sisällyttävä myös tekniset viestit, jotka ovat tarpeen vastaanottotodistusta sekä kirjaamis- ja raportointitarkoituksia varten.

6.   Vakiomuotoisen viestin rakenne

Rekistereiden, keskusjärjestelmän ja Euroopan oikeusportaalin välisen tietojenvaihdon on perustuttava vakiomuotoisiin tietorakennemenetelmiin ja se on esitettävä vakiomuotoisena viestinä, kuten XML:nä.

7.   Keskusjärjestelmään toimitettavat tiedot

Jotta keskusjärjestelmä voi hoitaa tehtävänsä, sinne on toimitettava seuraavantyyppiset tiedot:

a)

tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa keskusjärjestelmään yhteydessä olevat järjestelmät. Nämä tiedot voivat koostua URL-osoitteista tai muista numeroista tai koodeista, jotka yksilöivät kunkin järjestelmän kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä;

b)

direktiivin 2009/101/EY 3 c artiklan 2 kohdassa lueteltujen tietojen hakemisto. Näiden tietojen avulla varmistetaan johdonmukaisten ja nopeiden tulosten saaminen hakupalvelusta. Jos tietoja ei aseteta saataville indeksointia varten keskusjärjestelmään, jäsenvaltioiden on asetettava samat tiedot saataville hakutoimintoa varten tavalla, jolla taataan samantasoinen palvelu kuin keskusjärjestelmän tarjoama palvelu;

c)

direktiivin 2009/101/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhtiöiden yksilöivät tunnisteet ja direktiivin 89/666/ETY 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut sivuliikkeiden yksilöivät tunnisteet. Näitä tunnisteita käytetään varmistamaan rekistereiden yhteentoimivuus keskusjärjestelmän kautta;

d)

kaikki muut operatiiviset tiedot, jotka ovat keskusjärjestelmässä tarpeen hakupalvelun asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan ja rekistereiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kyseisiin tietoihin voi kuulua koodiluetteloja, viitetietoja, määritteleviä sanastoja ja asiaan liittyviä kyseisten metatietojen käännöksiä sekä lokitietoja ja raportointitietoja.

Keskusjärjestelmässä käsitellyt tiedot ja metatiedot on käsiteltävä ja säilytettävä tämän liitteen 3 jaksossa esitettyjen turvallisuusstandardien mukaisesti.

8.   Yksilöivän tunnisteen rakenne ja käyttö

Rekistereiden välisessä viestinnässä käytettävään yksilöivään tunnisteeseen on viitattava ilmauksella ”eurooppalainen yksilöivä tunniste” (European Unique Identifier, EUID-tunniste).

EUID-tunnisteen rakenteen on oltava ISO 6523 -standardin mukainen, ja siihen on sisällyttävä seuraavat osat:

EUID-tunnisteen osa

Kuvaus

Lisäkuvaus

Maakoodi

Tekijät, jotka mahdollistavat rekisterin jäsenvaltion tunnistamisen

Pakollinen

Rekisterin tunniste

Tekijät, jotka mahdollistavat yhtiön ja sivuliikkeen alkuperäisen kansallisen rekisterin tunnistamisen

Pakollinen

Numero rekisterissä

Yhtiön/sivuliikkeen numero alkuperäisessä kansallisessa rekisterissä

Pakollinen

Tarkistusnumero

Tekijät, jotka mahdollistavat tunnistusvirheiden välttämisen

Vapaaehtoinen

EUID-tunnistetta on käytettävä yhtiöiden ja sivuliikkeiden tunnistamiseksi yksiselitteisesti vaihdettaessa tietoja rekistereiden välillä keskusjärjestelmän kautta.

9.   Järjestelmän ja keskusjärjestelmän tarjoamien tietoteknisten palvelujen toimintamenetelmät

Järjestelmän on perustuttava tietojen jakelun ja vaihdon osalta seuraavaan tekniseen toimintamenetelmään:

Image

Viestien toimittamiseksi asianomaisena kieliversiona keskusjärjestelmän on tarjottava käyttöön viitetietoartefakteja, kuten koodiluetteloja, kontrolloituja sanastoja ja määritteleviä sanastoja. Ne on tarvittaessa käännettävä kaikille EU:n virallisille kielille. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä tunnustettuja standardeja ja vakiomuotoisia viestejä.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille lisätietoja teknisestä toimintamenetelmästä ja keskusjärjestelmän tarjoamien tietoteknisten palvelujen toteutuksesta.

10.   Hakuperusteet

Hakua suoritettaessa on valittava vähintään yksi maa.

Euroopan oikeusportaalin on tarjottava käyttöön seuraavat yhdenmukaiset hakukriteerit:

Yhtiön nimi

Numero rekisterissä. Tällä tarkoitetaan yhtiön tai sivuliikkeen numeroa kansallisessa rekisterissä.

Euroopan oikeusportaalissa voi olla käytettävissä muitakin hakukriteerejä.

11.   Maksuja koskevat säännöt

Kun kyseessä ovat asiakirjat ja tiedot, joista jäsenvaltiot perivät maksuja ja jotka asetetaan saataville Euroopan oikeusportaalissa kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, järjestelmän on annettava käyttäjille mahdollisuus suorittaa maksu verkossa käyttäen yleisesti käytössä olevia maksuvälineitä, kuten luotto- ja maksukortteja.

Järjestelmän on tarjottava mahdollisuus käyttää myös vaihtoehtoisia verkkomaksumenetelmiä, kuten pankkisiirtoa tai verkkokukkaroa (talletettuja varoja).

12.   Selittävät merkinnät

Direktiivin 2009/101/EY 2 artiklassa lueteltujen tietojen ja asiakirjalajien osalta jäsenvaltioiden on esitettävä seuraavat selittävät merkinnät:

a)

kunkin tiedon ja asiakirjan lyhytnimi (esimerkiksi ”yhtiön perustamisasiakirjat”);

b)

tarvittaessa lyhyt kuvaus kunkin asiakirjan tai tiedon sisällöstä sekä haluttaessa tieto asiakirjan oikeudellisesta arvosta.

13.   Palvelujen saatavuus

Palvelun ajallisen kattavuuden on oltava 24 tuntia/7 päivää, ja järjestelmän käytettävyysasteen on oltava vähintään 98 prosenttia määräaikaishuolto pois lukien.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle huoltotoimista seuraavasti:

a)

viisi työpäivää etukäteen, jos kyseessä on huoltotoimi, joka voi aiheuttaa enintään neljän tunnin käyttökeskeytyksen;

b)

kymmenen työpäivää etukäteen, jos kyseessä on huoltotoimi, joka voi aiheuttaa enintään 12 tunnin käyttökeskeytyksen;

c)

30 työpäivää etukäteen, jos kyseessä on tietokonehuoneen infrastruktuurin huolto, joka voi aiheuttaa enintään kuuden päivän käyttökeskeytyksen vuodessa.

Huoltotoimet on niin pitkälti kuin mahdollista suunniteltava suoritettaviksi virka-ajan ulkopuolella (klo 19.00–8.00 Keski-Euroopan aikaa).

Jos jäsenvaltiot ovat määrittäneet kiinteitä viikoittaisia huoltoajankohtia, niiden on ilmoitettava komissiolle tällaisten suunniteltujen huoltoajankohtien viikonpäivä ja kellonaika. Jos jäsenvaltioiden järjestelmät lakkaavat olemasta käytettävissä tällaisen kiinteän huoltoajankohdan aikana, jäsenvaltioiden ei tarvitse ilmoittaa asiasta komissiolle kullakin kerralla erikseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä a–c kohdassa esitettyjä velvoitteita.

Jos jäsenvaltioiden järjestelmissä ilmenee odottamaton tekninen häiriö, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä järjestelmänsä käytettävyyden estymisestä ja palvelun ennakoidusta käynnistymisestä uudelleen, jos se on tiedossa.

Jos keskusjärjestelmään tai Euroopan oikeusportaaliin tulee odottamaton häiriö, komissio ilmoittaa jäsenvaltioille viipymättä keskusjärjestelmän tai portaalin käytettävyyden estymisestä ja palvelun ennakoidusta käynnistymisestä uudelleen, jos se on tiedossa.

14.   Valinnaiset yhteyspisteet

14.1   Menettely

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot valinnaisten yhteyspisteiden perustamisen suunnitellusta ajoituksesta, keskusjärjestelmään kytkettävien valinnaisten yhteyspisteiden määrästä sekä sen henkilön (niiden henkilöiden) yhteystiedot, johon (joihin) voi ottaa yhteyttä teknisen käyttöyhteyden luomiseksi.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille tarvittavat tekniset tiedot ja antaa teknistä tukea kunkin valinnaisen yhteyspisteen keskusjärjestelmään liittämisen testaamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

14.2   Tekniset vaatimukset

Valinnaisten yhteyspisteiden keskusjärjestelmään liittämisen osalta jäsenvaltioiden on noudatettava tässä liitteessä määritettyjä asiaankuuluvia teknisiä eritelmiä, kuten valinnaisten yhteyspisteiden kautta tapahtuvaa tiedonsiirtoa koskevia turvallisuusvaatimuksia.

Jos valinnaisen yhteyspisteen kautta on suoritettava maksuja, jäsenvaltioiden on tarjottava käyttöön valitsemansa maksutavat ja käsiteltävä asianomaiset maksutapahtumat.

Jäsenvaltioiden on suoritettava asianmukaiset testaukset ennen kuin yhteys keskusjärjestelmään otetaan käyttöön ja ennen kuin olemassa olevaan yhteyteen tehdään merkittäviä muutoksia.

Sen jälkeen, kun valinnainen yhteyspiste on liitetty asianmukaisesti keskusjärjestelmään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista merkittävistä yhteyspisteeseen tehtävistä tulevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa keskusjärjestelmän toimintaan, erityisesti yhteyspisteen sulkemisesta. Jäsenvaltioiden on toimitettava riittävät muutosta koskevat tekniset tiedot, jotta mahdolliset siihen liittyvät muutokset voidaan integroida asianmukaisesti.

Jäsenvaltioiden on mainittava kussakin valinnaisessa yhteyspisteessä, että hakupalvelu tarjotaan rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta.


(1)  Kardinaliteetti 0 tarkoittaa, että tiedon antaminen on vapaaehtoista. Kardinaliteetti 1 tarkoittaa, että tietoon pakollinen. Kardinaliteetti 0…n tai 1…n tarkoittaa, että samantyyppisiä tietoja voidaan antaa useampiakuin yksi.


Top