EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0730

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2015/18)

OJ L 116, 7.5.2015, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/730/oj

7.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/5


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/730,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015,

arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2015/18)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin asetuksella (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) (3) otettiin käyttöön uusia tilastointiin liittyviä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksia, joiden tarkoituksena on antaa Euroopan keskuspankille (EKP) riittävät tilastotiedot vakuutuslaitosten alasektorin rahoitustoiminnasta jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro (jäljempänä ’euroalueen jäsenvaltiot’). Näin ollen Euroopan keskuspankin asetusta (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) (4) tulisi muuttaa, jotta vakuutuslaitoksille voidaan asettaa arvopaperiomistusten tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia. Raportointirasitteen minimoimiseksi kansallisilla keskuspankeilla tulisi olla oikeus yhdistää asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaiset tiedonantovaatimukset asetuksen (EU) N:o 1374/2014 mukaisiin tiedonantovaatimuksiin.

(2)

Vakuutuslaitosten omistamia arvopapereita koskevat tiedot, jotka kansalliset keskuspankit keräävät asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaisesti tilastotarkoituksiin, liittyvät läheisesti tietoihin, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset keräävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/138/EY (5) perustetun järjestelmän mukaisesti valvontatarkoituksiin. Direktiivin 2009/138/EY 70 artiklan mukaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa kyseisen direktiivin mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi tarkoitettuja tietoja keskuspankeille ja muille elimille, jotka hoitavat vastaavaa tehtävää rahapoliittisina viranomaisina. Koska EKP:llä on Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5.1 artiklan nojalla yleinen toimivalta tehdä tilastokysymyksissä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa ja koska tarkoituksena on vähentää hallinnollista rasitetta ja välttää päällekkäisyyksiä, kansalliset keskuspankit voivat johtaa asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) nojalla ilmoitettavat tiedot mahdollisuuksien mukaan direktiivin 2009/138/EY tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön nojalla kerätyistä tiedoista, kunhan ne ottavat asianmukaisella tavalla huomioon asianomaisen kansallisen keskuspankin ja asianomaisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen välisten mahdollisten yhteistyöjärjestelyjen ehdot.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 549/2013 (6) vahvistetussa Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmässä (jäljempänä ’EKT 2010’) vaaditaan, että institutionaaliset yksiköt raportoivat varat ja velat kotimaassaan. Jos kansalliset keskuspankit johtavat vakuutuslaitoksilta vaaditut tiedot direktiivin 2009/138/EY nojalla kerätyistä tiedoista, ne voivat raportointirasitteen minimoimiseksi yhdistää päätoimipaikan arvopaperiomistuksiin sellaisten vakuutuslaitosten sivuliikkeiden arvopaperiomistukset, joiden päätoimipaikka on Euroopan talousalueella (ETA). Tällaisissa tapauksissa vakuutuslaitosten sivuliikkeistä olisi kerättävä rajatusti tietoja, joiden perusteella voidaan valvoa sivuliikkeiden kokoa sekä tästä johtuvia mahdollisia poikkeamia EKT 2010:n kotipaikkaperiaatteesta.

(4)

Näin ollen asetus (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) olisi vastaavasti muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan asetus (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) seuraavasti:

1.

Lisätään 1 artiklaan seuraava määritelmä:

”8 a.

’vakuutuslaitoksella’ samaa kuin Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) (*) 1 artiklassa;

(*)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).”"

2.

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Varsinainen tiedonantajien joukko koostuu tietyssä euroalueen jäsenvaltiossa olevista rahalaitoksista, sijoitusrahastoista, erityisyhteisöistä, vakuutuslaitoksista, säilyttäjistä ja sellaisten pankkiryhmittymien johdossa olevista yrityksistä, jotka EKP:n neuvosto on 4 kohdan nojalla määrittänyt raportointiryhmittymiksi ja joille on 5 kohdan nojalla ilmoitettu tiedonantovelvollisuuksista (jäljempänä yhdessä ’varsinaiset tiedonantajat’ ja yksittäin ’varsinainen tiedonantaja’);

2.   Jos rahamarkkinarahasto, sijoitusrahasto, erityisyhteisö tai vakuutuslaitos ei ole kansallisen lainsäädäntönsä mukaan oikeushenkilö, tämän asetuksen nojalla vaadittavien tietojen ilmoittamisesta ovat vastuussa henkilöt, joilla on lain nojalla oikeus edustaa näitä yhteisöjä, tai mikäli virallista edustajaa ei ole, henkilöt, jotka ovat sovellettavien kansallisten lakien nojalla vastuussa näiden yhteisöjen toimista.”

b)

lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Kun kansalliset keskuspankit johtavat tiedot, jotka vakuutuslaitosten on raportoitava tämän asetuksen nojalla, tiedoista, jotka on kerätty direktiivin 2009/138/EY nojalla, vakuutuslaitosten muodostama varsinainen tiedonantajien joukko koostuu

a)

asianomaisen euroalueen jäsenvaltion lainkäyttöalueella rekisteröidyistä kotimaisista vakuutuslaitoksista, mukaan lukien tytäryhtiöt joiden emoyhtiö on kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolella;

b)

edellä a alakohdassa täsmennettyjen vakuutuslaitosten sivuliikkeistä, jotka ovat asianomaisen euroalueen jäsenvaltion alueen ulkopuolella;

c)

asianomaisen euroalueen jäsenvaltion sellaisten kotimaisten vakuutuslaitosten sivuliikkeistä, joiden päätoimipaikka on ETA:n ulkopuolella.

Epäselvyyksien välttämiseksi euroalueen jäsenvaltion sellaisten kotimaisten vakuutuslaitosten sivuliikkeet, joiden päätoimipaikka on ETA:ssa, eivät kuulu varsinaiseen tiedonantajien joukkoon.”

3.

muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien on toimitettava liitteessä I olevan 2 osan mukaisesti asianomaiselle kansalliselle keskuspankille omistamiaan ISIN-koodillisia arvopapereita koskevat arvopaperikohtaiset tiedot vuosineljänneksen lopun tai kuukauden lopun positioista ja 5 kohdan mukaisesti tiedot viitekuukauden tai viitevuosineljänneksen rahoitustaloustoimista tai tiedot, jotka tarvitaan tällaisten taloustoimien johtamiseksi. Tiedot on raportoitava neljännesvuosittain tai kuukausittain asianomaisen kansallisen keskuspankin laatimien raportointiohjeiden mukaisesti.”

b)

lisätään 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

”2 a.   Asianomainen kansallinen keskuspankki pyytää säilyttäjiä raportoimaan neljännesvuosittain tai kuukausittain, asianomaisten kansallisten keskuspankkien laatimien raportointiohjeiden mukaisesti, arvopaperikohtaiset tiedot ja sijoittajatiedot vuosineljänneksen lopun tai kuukauden lopun positioista ja 5 kohdan mukaisesti viitevuosineljänneksen tai viitekuukauden rahoitustaloustoimet, jotka koskevat ISIN-koodillisia arvopapereita, joita ne säilyttävät vakuutuslaitosten lukuun.

2 b.   Kun kansalliset keskuspankit johtavat tiedot, jotka vakuutuslaitosten on raportoitava tämän asetuksen nojalla, tiedoista, jotka on kerätty direktiivin 2009/138/EY nojalla, vakuutuslaitosten on toimitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille vuosittain joko yhteenlasketut tai arvopaperikohtaiset tiedot ISIN-koodillisten arvopaperien vuoden lopun positioista, jotka eritellään edelleen vakuutuslaitoksen kotimaisten omistusten kokonaismäärän mukaan ja sen sivuliikkeiden kussakin ETA-maassa ja ETA:n ulkopuolella olevien omistusten kokonaismäärän mukaan liitteessä I olevan 8 osan mukaisesti. Vuotuiseen raportointiin osallistuvien vakuutuslaitosten osuuden on tässä tapauksessa oltava vähintään 95 prosenttia vakuutuslaitosten omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärästä asianomaisessa euroalueen jäsenvaltiossa.”

c)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tämän asetuksen mukaiset tiedonantovaatimukset, mukaan lukien niitä koskevat poikkeukset, eivät rajoita tiedonantovaatimuksia, joista on säädetty a) asetuksessa (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32), b) asetuksessa (EY) N:o 958/2007 (EKP/2007/8), c) asetuksessa (EY) N:o 24/2009 (EKP/2008/30) ja d) asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50).”

d)

lisätään 8–11 kohta seuraavasti:

”8.   Asianomainen kansallinen keskuspankki pyytää raportointiryhmittymien johdossa olevia yrityksiä raportoimaan neljännesvuosittain liitteessä I olevan 6 osan taulukon kentässä ’liikkeeseenlaskija on osa raportointiryhmittymää’ vaaditut (arvopaperikohtaiset) tiedot ryhmittymän omistamista ISIN-koodillisista arvopapereista 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja ryhmittymän omistamista ISIN-koodittomista arvopapereista 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

9.   Kansalliset keskuspankit voivat johtaa vakuutuslaitosten omistamista arvopapereista tämän asetuksen nojalla raportoitavat tiedot direktiivin 2009/138/EY mukaisen järjestelmän nojalla kerätyistä seuraavista tiedoista:

a)

tiedot, jotka sisältyvät kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kansallisille keskuspankeille – näiden kahden viranomaisen yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti – toimittamiin valvontaraportoinnin kvantitatiivisiin raportointilomakkeisiin; merkitystä ei ole sillä, ovatko kansallinen keskuspankki ja kansallinen toimivaltainen viranomainen kaksi erillistä viranomaista vai kuuluvatko ne samaan viranomaiseen; tai

b)

tiedot, jotka sisältyvät tiedonantajien kansalliselle keskuspankille ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle välittömästi ja yhtäaikaisesti toimittamiin valvontaraportoinnin kvantitatiivisiin raportointilomakkeisiin.

10.   Jos valvontaraportoinnin kvantitatiiviset raportointilomakkeet sisältävät tietoja, joita tarvitaan tämän asetuksen mukaisten tilastointiin liittyvien vakuutuslaitosten tiedonantovaatimusten täyttämiseksi, kansallisilla keskuspankeilla on tietojen laadun varmistamiseksi oltava pääsy koko lomakkeeseen.

11.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön yhteistyöjärjestelyjä, joiden mukaan asianomainen kansallinen toimivaltainen viranomainen kerää keskitetysti kansallista lainsäädäntöä ja EKP:n mahdollisesti määrittämiä yhtenäisiä ohjeita noudattaen tiedot, jotka kattavat sekä direktiivillä 2009/138/EY perustetun järjestelmän mukaiset tiedonkeruuvaatimukset että tässä asetuksessa säädetyt muut tiedonkeruuvaatimukset.”

4.

muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”kansalliset keskuspankit voivat myöntää rahalaitoksille, sijoitusrahastoille, erityisyhteisöille, vakuutuslaitoksille ja säilyttäjille poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että vaatimuksista vapautettujen rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien yhteenlaskettu sektori- tai alasektorikohtainen osuus rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien kansallisista omistuksista on positioiden osalta enintään 40 prosenttia;”

b)

korvataan 1 kohdan b alakohdassa i alakohta seuraavasti:

”i)

kansalliset keskuspankit voivat myöntää rahalaitoksille, sijoitusrahastoille, erityisyhteisöille, vakuutuslaitoksille ja säilyttäjille poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että vaatimuksista vapautettujen rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien yhteenlaskettu sektori- tai alasektorikohtainen osuus rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien kansallisista omistuksista on positioiden osalta enintään 5 prosenttia;”

c)

korvataan 2 kohta seuraavasti

”2.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää luottolaitoksille täyden tai osittaisen vapautuksen tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että vaatimuksista vapautettujen luottolaitosten omistusten yhteenlaskettu osuus kaikista arvopaperiomistuksista asianomaisessa euroalueen jäsenvaltiossa on positioiden osalta enintään 5 prosenttia; kynnysarvo voidaan kuitenkin nostaa 15 prosenttiin kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi tämän asetuksen mukaisen raportoinnin alkamisesta.”

d)

lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää vakuutuslaitoksille poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä tiedonantovaatimuksista seuraavasti:

a)

kansalliset keskuspankit voivat myöntää vakuutuslaitoksille poikkeuksia niiden omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärän perusteella edellyttäen, että vaatimuksista vapautettujen vakuutuslaitosten omistusten yhteenlaskettu osuus kaikista arvopaperiomistuksista asianomaisessa euroalueen jäsenvaltiossa on positioiden osalta enintään 5 prosenttia; tai

b)

kansalliset keskuspankit voivat myöntää vakuutuslaitoksille poikkeuksia niiden omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärän perusteella edellyttäen, että

i)

vaatimuksista vapautettujen vakuutuslaitosten omistusten yhteenlaskettu osuus kaikista arvopaperiomistuksista asianomaisessa euroalueen jäsenvaltiossa on positioiden osalta enintään 20 prosenttia; ja

ii)

tiedot, jotka vakuutuslaitokset raportoivat 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoraan, ja tiedot, jotka säilyttäjät raportoivat suoran raportoinnin piiriin kuulumattomien vakuutuslaitosten omistuksista, kattavat yhdessä arvopaperikohtaisesti vähintään 95 prosenttia vakuutuslaitosten omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärästä kussakin euroalueen jäsenvaltiossa.”

e)

korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää kaikille rahamarkkinarahastoille poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdan mukaisista tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että niiden omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärä on vähemmän kuin 2 prosenttia euroalueen rahamarkkinarahastojen omistamista arvopapereista.

4.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää kaikille erityisyhteisöille poikkeuksia 3 artiklan 1 kohdan mukaisista tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että niiden omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärä on vähemmän kuin 2 prosenttia euroalueen erityisyhteisöjen omistamista arvopapereista.”

f)

lisätään 5 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

Kansalliset keskuspankit voivat myöntää säilyttäjille täyden tai osittaisen vapautuksen 3 artiklan 2 a kohdan mukaisista tiedonantovaatimuksista edellyttäen, että tiedot, jotka vakuutuslaitokset raportoivat 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoraan, ja tiedot, jotka säilyttäjät raportoivat suoran raportoinnin piiriin kuulumattomien vakuutuslaitosten omistuksista, kattavat yhdessä arvopaperikohtaisesti vähintään 95 prosenttia vakuutuslaitosten omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien kokonaismäärästä kussakin euroalueen jäsenvaltiossa.”

g)

lisätään 6 a kohta seuraavasti:

”6 a.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia 3 artiklan 8 kohdassa esitetyistä tiedonantovaatimuksista raportointiryhmittymien johdossa oleville yrityksille edellyttäen, että kansalliset keskuspankit voivat johtaa tiedot, jotka raportointiryhmittymien johdossa olevien yritysten on raportoitava, muista lähteistä kerätyistä tiedoista.”

h)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia tämän asetuksen mukaisista tiedonantovaatimuksista, jos varsinaiset tiedonantajat raportoivat samat tiedot Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 25/2009 (EKP/2008/32), asetuksen (EY) 958/2007 (EKP/2007/8), asetuksen (EY) N:o 24/2009 (EKP/2008/30) tai asetuksen (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) nojalla tai jos kansalliset keskuspankit voivat muuten johtaa kyseisen tiedon liitteessä III määritettyjen tilastotietoa koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti.”

5.

lisätään 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Sulautumiset, jakautumiset ja uudelleenjärjestelyt

Jos kyseessä on sulautuminen, jakautuminen tai muu uudelleenjärjestely, joka saattaa vaikuttaa tilastotietojen antamista koskevien velvollisuuksien täyttämiseen, asianomainen tiedonantaja ilmoittaa asianomaiselle kansalliselle keskuspankille tässä asetuksessa asetettujen tilastovaatimusten täyttämiseksi kaavailluista menettelyistä joko suoraan tai yhteistyöjärjestelyjen mukaisesti asianomaisen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen välityksellä, heti sen jälkeen kun aikomus tällaisen toimen toteuttamisesta on tullut julkiseksi ja hyvissä ajoin ennen kuin se tulee voimaan.”

;

6.

lisätään 10 a artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Tietojen antaminen ensimmäisen kerran asetuksen (EU) 2015/730 (EKP/2015/18) (**) voimaantulon jälkeen

1.   Ensimmäiset tiedot, jotka raportoidaan asetuksen (EU) 2015/730 (EKP/2015/18) voimaantulon jälkeen, ovat maaliskuun 2015 viitejaksoa koskevat tiedot, ellei tässä artiklassa toisin säädetä.

2.   Ensimmäiset tiedot, jotka vakuutuslaitokset raportoivat 3 artiklan 1 kohdan nojalla, ovat maaliskuun 2016 viitejaksoa koskevat tiedot.

3.   Ensimmäiset tiedot, jotka säilyttäjät raportoivat 3 artiklan 2 a kohdan nojalla, ovat maaliskuun 2016 viitejaksoa koskevat tiedot.

4.   Ensimmäiset vuotuiset tiedot, jotka vakuutuslaitokset raportoivat 3 artiklan 2 b kohdan nojalla, ovat viitevuotta 2016 koskevat tiedot.

(**)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2015/18) (EUVL L 116, 7.5.2015, s. 5)”"

2 artikla

Muutokset asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liitteisiin I ja II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liitteet I ja II tämän asetuksen liitteiden I ja II mukaisesti.

3 artikla

Loppusäännös

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUVL C 72, 28.2.2015, s. 3.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24) (EUVL L 305, 1.11.2012, s. 6).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liite I seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 osa seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Rahalaitosten, sijoitusrahastojen ja säilyttäjien, jotka raportoivat omistamiensa arvopapereiden tiedot tai tiedot arvopapereista, joita ne säilyttävät sijaintivaltiossaan olevien sijoittajien lukuun, on toimitettava tilastotiedot noudattaen yhtä seuraavista menettelyistä:”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Erityisyhteisöt ja vakuutuslaitokset toimittavat tilastotiedot noudattaen yhtä seuraavista menettelyistä:”

2.

Korvataan 2 osa seuraavasti:

”2 OSA

Tiedot rahalaitosten, sijoitusrahastojen, erityisyhteisöjen, vakuutuslaitosten ja säilyttäjien omistamista ISIN-koodillisista arvopapereista

Rahalaitoksiin, sijoitusrahastoihin, erityisyhteisöihin tai vakuutuslaitoksiin kuuluvat sijoittajat sekä säilyttäjät ilmoittavat alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot kustakin omistamastaan ISIN-koodillisesta arvopaperista, joka on luokiteltu arvopaperiluokkaan ’velkapaperit’ (F.3), ’noteeratut osakkeet’ (F.511) tai ’sijoitusrahasto-osuudet’ (F.52). Tiedot raportoidaan seuraavien sääntöjen mukaisesti sekä liitteessä II olevia määritelmiä noudattaen:

a)

kenttien 1 ja 2 tiedot raportoidaan;

b)

tiedot raportoidaan joko i tai ii alakohdan mukaisesti seuraavasti:

i)

jos rahalaitokset, sijoitusrahastot, erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja säilyttäjät raportoivat rahoitustaloustoimet arvopaperikohtaisesti, raportoidaan kentän 5 tiedot ja, asianomaisen kansallisen keskuspankin niin vaatiessa, kentän 6 tiedot; tai

ii)

jos rahalaitokset, sijoitusrahastot, erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja säilyttäjät eivät raportoi rahoitustaloustoimia arvopaperikohtaisesti, raportoidaan kentän 6 tiedot asianomaisen kansallisen keskuspankin niin vaatiessa.

Asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia rahalaitoksiin, sijoitusrahastoihin, erityisyhteisöihin, vakuutuslaitoksiin ja säilyttäjiin kuuluvia sijoittajia raportoimaan kenttien 1 ja 3 tiedot a alakohdan mukaisten tietojen sijasta. Tässä tapauksessa b alakohdan mukaisten tietojen sijasta raportoidaan lisäksi kentän 5 tiedot ja, asianomaisen kansallisen keskuspankin niin vaatiessa, myös kentän 7 tiedot.

Asianomainen kansallinen keskuspankki voi myös vaatia rahalaitoksiin, sijoitusrahastoihin, erityisyhteisöihin, vakuutuslaitoksiin ja säilyttäjiin kuuluvia sijoittajia raportoimaan kenttien 2b, 3 ja 4 tiedot.

Kenttä

Kuvaus

1

ISIN-koodi

2

Kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo

2b

Hinnoitteluperuste

3

Markkina-arvo

4

Arvopaperisijoitus tai suora sijoitus

5

Rahoitustaloustoimet

6

Muut volyymin muutokset nimellisarvoon

7

Muut volyymin muutokset markkina-arvoon”

3.

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava virke ennen taulukkoa:

”Säilyttäjät, jotka raportoivat vakuutuslaitosten omistukset 3 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, raportoivat myös kentän 9 tai kentän 10 tiedot.”

.

b)

Korvataan taulukko seuraavasti:

”Kenttä

Kuvaus

1

ISIN-koodi

2

Kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo

2b

Hinnoitteluperuste

3

Omistajan sektori:

Vakuutuslaitokset (S.128)

Eläkerahastot (S.129)

Muut rahoituksen välittäjät (S.125) kuin arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.126), konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S.127)

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt (alasektorin S.125 alajaottelu)

Yritykset (S.11)

Julkisyhteisöt (S.13) (1)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (2)

4

Markkina-arvo

5

Arvopaperisijoitus tai suora sijoitus

6

Rahoitustaloustoimet

7

Muut volyymin muutokset nimellisarvoon

8

Muut volyymin muutokset markkina-arvoon

9

Omistajalaitos

10

Suoran raportoinnin piiriin kuuluva omistajalaitos

4.

Muutetaan 6 osa seuraavasti:

a)

Korvataan viimeinen virke seuraavasti:

”Asianomainen kansallinen keskuspankki voi myös vaatia säilyttäjiä raportoimaan kenttien 2b, 3 ja 6 tiedot.”

b)

Korvataan taulukko seuraavasti:

”Kenttä

Kuvaus

Vaihtoehtoiset raportointimahdollisuudet

1

ISIN-koodi

i)

Ryhmittymätaso

ii)

Kotimaiset ja ulkomaiset yhteisöt erikseen

iii)

Yhteisökohtainen”

2

Kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo

2b

Hinnoitteluperuste

3

Markkina-arvo

4

Kotimaiset yhteisöt/ulkomaiset yhteisöt

 

5

Ryhmittymään kuuluva yhteisö

 

6

Liikkeeseenlaskija on osa raportointiryhmittymää

 

 

 

5.

Muutetaan 7 osa seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Rahalaitoksiin, sijoitusrahastoihin, vakuutuslaitoksiin tai erityisyhteisöihin kuuluvat sijoittajat sekä säilyttäjät voivat ilmoittaa alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot kustakin ISIN-koodittomasta arvopaperista, joka on luokiteltu arvopaperiluokkaan ’lyhytaikaiset velkapaperit’ (F.31), ’pitkäaikaiset velkapaperit’ (F.32), ’noteeratut osakkeet’ (F.511) tai ’sijoitusrahasto-osuudet’ (F.52). Tiedot raportoidaan seuraavien sääntöjen mukaisesti sekä liitteessä II olevia määritelmiä noudattaen:”

b)

Korvataan a alakohdan i ja ii alakohta seuraavasti:

”i)

kenttien 1–4, 6, 7 ja 9–15 tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) ja joko kentän 16 tieto tai kenttien 17 ja 18 tiedot arvopaperikohtaisesti viitevuosineljännekseltä tai viitekuukaudelta käyttämällä tunnistetta, kuten CUSIP, SEDOL, keskuspankin määrittämä tunniste tms.; tai

ii)

kenttien 2–4, 6, 7 ja 9–15 yhteenlasketut tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) ja joko kentän 16 tieto tai kenttien 17 ja 18 tiedot viitevuosineljännekseltä tai viitekuukaudelta.”

c)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Säilyttäjät, jotka raportoivat tiedot arvopapereista, joita ne säilyttävät sellaisten kotimaassaan olevien sijoittajien lukuun, joiden ei tarvitse raportoida arvopaperiensa omistusta, ja muiden kuin rahoitusalan sijoittajien lukuun, voivat raportoida neljännesvuosittaiset tai kuukausittaiset tiedot seuraavasti:

i)

kenttien 1–4, 6 ja 8–15 tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) ja joko kentän 16 tieto tai kenttien 17 ja 18 tiedot arvopaperikohtaisesti viitevuosineljännekseltä tai viitekuukaudelta käyttämällä tunnistetta, kuten CUSIP, SEDOL, keskuspankin määrittämä tunniste tms.; tai

ii)

kenttien 2–4, 6 ja 8–15 yhteenlasketut tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) ja joko kentän 16 tieto tai kenttien 17 ja 18 tiedot viitevuosineljännekseltä tai viitekuukaudelta.

Säilyttäjien, jotka raportoivat vakuutuslaitosten omistukset 3 artiklan 2 a kohdan mukaisesti, on raportoitava myös kentän 22 tai 23 tiedot.”

d)

Lisätään c alakohta seuraavasti:

”c)

Kun pankkiryhmittymien johdossa olevat yritykset raportoivat tiedot arvopapereista, jotka omistaa niiden ryhmittymä, mukaan lukien muussa maassa olevat yhteisöt, ne voivat raportoida neljännesvuosittaiset tiedot seuraavasti:

i)

kenttien 1–4, 6 ja 9–15 tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) arvopaperikohtaisesti viitevuosineljännekseltä käyttämällä tunnistetta, kuten CUSIP, SEDOL, keskuspankin määrittämä tunniste tms.; tai

ii)

kenttien 2–4, 6 ja 9–15 yhteenlasketut tiedot (kenttien 2 ja 4 sijasta voidaan raportoida kentän 5 tieto) viitevuosineljännekseltä.

Edellä i ja ii alakohtien tiedot raportoidaan jonkin seuraavassa mainitun vaihtoehdon mukaisesti:

i)

yhteenlaskettuina koko ryhmittymän osalta; tai

ii)

sijaintimaassa ja sen ulkopuolella olevien ryhmittymän yhteisöjen omistukset erikseen. Tässä tapauksessa raportoidaan myös kentän 19 tiedot; tai

iii)

ryhmittymän jokaisen yhteisön omistukset erikseen. Tässä tapauksessa raportoidaan myös kentän 20 tiedot.

Asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia raportointiryhmittymien johdossa olevia yrityksiä raportoimaan myös kentän 21 tiedot.”

e)

Korvataan taulukko seuraavasti:

”Kenttä

Kuvaus

1

Arvopaperin tunniste (kansallisen keskuspankin määrittämä tunniste, CUSIP, SEDOL, muu)

2

Kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo (3)

3

Hinnoitteluperuste

4

Hinta

5

Markkina-arvo

6

Instrumentti:

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

Noteeratut osakkeet (F.511)

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

7

Itse omistuksensa raportoivan sijoittajan sektori tai alasektori:

Keskuspankit (S.121)

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122)

Rahamarkkinarahastot (S.123)

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt (alasektorin S.125 alajaottelu)

Vakuutuslaitokset (S.128)

8

Säilyttäjien raportoimien sijoittajien sektori tai alasektori:

Muut rahoitusalan yritykset kuin rahalaitokset, sijoitusrahastot, arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125+S.126+S.127)

Vakuutuslaitokset (S. 128)

Eläkerahastot (S.129)

Yritykset (S.11)

Julkisyhteisöt (S.13) (4)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (5)

9

Liikkeeseenlaskijan sektori tai alasektori:

Keskuspankki (S.121)

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122)

Rahamarkkinarahastot (S.123)

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Muut rahoitusalan yritykset kuin rahalaitokset, sijoitusrahastot, arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125+S.126+S.127)

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt (alasektorin S.125 alajaottelu)

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.128+S.129) (6)

Yritykset (S.11)

Julkisyhteisöt (S.13)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (7)

10

Arvopaperisijoitus tai suora sijoitus

11

Sijoittajien jaottelu maittain

12

Liikkeeseenlaskijoiden jaottelu maittain

13

Arvopaperin nimellisvaluutta

14

Liikkeeseenlaskupäivä

15

Erääntymispäivä

16

Rahoitustaloustoimet

17

Arvostusmuutokset

18

Muut volyymimuutokset

19

Kotimaiset yhteisöt/ulkomaiset yhteisöt

20

Ryhmittymään kuuluva yhteisö

21

Liikkeeseenlaskija on osa raportointiryhmittymää

22

Omistajalaitos

23

Suoran raportoinnin piiriin kuuluva omistajalaitos

6.

Lisätään 8 osa seuraavasti:

”8 OSA

Vakuutuslaitosten omistamien ISIN-koodillisten arvopaperien vuotuinen raportointi

Vakuutuslaitokset raportoivat vuosittain alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot kustakin omistamastaan ISIN-koodillisesta arvopaperista, joka on luokiteltu arvopaperiluokkaan ’velkapaperit’ (F.3), ’noteeratut osakkeet’ (F.511) tai ’sijoitusrahasto-osuudet’ (F.52). Tiedot raportoidaan seuraavien sääntöjen mukaisesti sekä liitteessä II olevia määritelmiä noudattaen:

a)

jos vakuutuslaitokset raportoivat arvopaperikohtaiset tiedot, raportoidaan kenttien 1, 2 ja 4 tiedot;

b)

asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia vakuutuslaitoksiin kuuluvia sijoittajia raportoimaan myös kenttien 2b ja 3 tiedot;

c)

jos vakuutuslaitokset raportoivat yhteenlasketut tiedot, raportoidaan kenttien 3 ja 4–8 tiedot.

Kenttä

Kuvaus

1

ISIN-koodi

2

Kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo

2b

Hinnoitteluperuste

3

Markkina-arvo

4

Omistajien maantieteellinen jaottelu (yksittäiset ETA-maat, ETA:n ulkopuoliset maat)

5

Instrumentti:

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

Noteeratut osakkeet (F.511)

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

6

Liikkeeseenlaskijan sektori tai alasektori:

Keskuspankki (S.121)

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122)

Rahamarkkinarahastot (S.123)

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Muut rahoitusalan yritykset kuin rahalaitokset, sijoitusrahastot, arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125+S.126+S.127)

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt (alasektorin S.125 alajaottelu)

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.128+S.129) (8)

Yritykset (S.11)

Julkisyhteisöt (S.13)

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (9)

7

Liikkeeseenlaskijoiden jaottelu maittain

8

Arvopaperin nimellisvaluutta

.

(1)  Jos mahdollista, alasektorit ’valtionhallinto’ (S.1311), ’osavaltiohallinto’ (S.1312), ’paikallishallinto’ (S.1313) ja ’sosiaaliturvarahastot’ (S.1314) raportoidaan erikseen.

(2)  Asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia varsinaisia tiedonantajia erittelemään alasektorit ’kotitaloudet’ (S.14) ja ’kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt’ (S.15).”

(3)  Yhteenlasketulle tiedolle: kappalemäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo, joka on samanhintainen (ks. kenttä 4).

(4)  Jos mahdollista, alasektorit ’valtionhallinto’ (S.1311), ’osavaltiohallinto’ (S.1312), ’paikallishallinto’ (S.1313) ja ’sosiaaliturvarahastot’ (S.1314) raportoidaan erikseen.

(5)  Jos mahdollista, alasektorit ’kotitaloudet’ (S.14) ja ’kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt’ (S.15) raportoidaan erikseen.

(6)  Jos mahdollista, alasektorit ’vakuutuslaitokset’ (S.128) ja ’eläkerahastot’ (S.129) raportoidaan erikseen.

(7)  Asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia varsinaisia tiedonantajia erittelemään alasektorit ’kotitaloudet’ (S.14) ja ’kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt’ (S.15).”

(8)  Jos mahdollista, alasektorit ’vakuutuslaitokset’ (S.128) ja ’eläkerahastot’ (S.129) raportoidaan erikseen.

(9)  Asianomainen kansallinen keskuspankki voi vaatia varsinaisia tiedonantajia erittelemään alasektorit ’kotitaloudet’ (S.14) ja ’kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt’ (S.15).”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liite II seuraavasti:

1.

Korvataan 1 osassa oleva taulukko seuraavasti:

”Luokka

Kuvaus pääpiirteistä

1.

Velkapaperit (F.3)

Velkapaperit ovat jälkimarkkinakelpoisia rahoitusinstrumentteja, jotka toimivat velkatodistuksina. Velkapapereilla on seuraavat ominaisuudet:

a)

emissiopäivä, jolloin velkapaperi on laskettu liikkeeseen;

b)

emissiohinta, jolla sijoittajat ostavat velkapapereita, kun ne lasketaan liikkeeseen ensimmäisen kerran;

c)

lunastuspäivä tai erääntymispäivä, jolloin pääoman viimeinen takaisinmaksu on sopimuksen mukaan suoritettava;

d)

lunastushinta tai nimellisarvo, joka on liikkeeseenlaskijan haltijalle erääntymispäivänä maksama summa;

e)

alkuperäinen maturiteetti, joka tarkoittaa emissiopäivän ja sopimuksen mukaisen viimeisen maksun välistä aikaa;

f)

jäljellä oleva maturiteetti tai erääntymiseen jäljellä oleva aika, joka tarkoittaa viitepäivän ja sopimuksen mukaisen viimeisen maksun välistä aikaa;

g)

kuponkikorko, jonka liikkeeseenlaskija maksaa velkapapereiden haltijoille; kuponkikorko voidaan vahvistaa koko arvopaperin juoksuajalle tai se voi vaihdella inflaation, korkotason tai kohde-etuuden hinnan mukaan. Vekseleistä ja nollakorkoisista velkapapereista ei kuitenkaan makseta kuponkikorkoa;

h)

kuponkikoron maksupäivä, jolloin liikkeeseenlaskija maksaa kuponkikoron velkapaperien haltijoille;

i)

emissiohinta, lunastushinta ja kuponkikorko voivat olla joko kansallisen tai ulkomaan valuutan määräisiä tai ne voidaan maksaa kansallisessa tai ulkomaan valuutassa.

Velkapapereiden luottoriskiluokituksen, joka kertoo yksittäisten velkapaperiemissioiden luottokelpoisuuden, tekevät tunnustetut luokituslaitokset luottokelpoisuusluokkien perusteella.

Edellä c alakohdan osalta erääntymispäivä voi olla sama kuin päivä, jona velkapaperi muunnetaan osuudeksi. Muunnettavuus tarkoittaa tässä yhteydessä, että velkapaperin haltija voi vaihtaa velkapaperin liikkeeseenlaskijan omaan pääomaan. Vaihdettavuus tarkoittaa, että haltija voi vaihtaa velkapaperin muun yrityksen kuin liikkeeseenlaskijan osakkeisiin. Maturiteetiltaan rajoittamattomat arvopaperit (perpetual securities), joilla ei ole määrättyä erääntymispäivää, luokitellaan velkapapereiksi.

1 a.

Lyhytaikaiset velkapaperit (F.31)

Velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään vuosi, ja velkapaperit, jotka on maksettava vaadittaessa takaisin velkojalle.

1 b.

Pitkäaikaiset velkapaperit (F.32)

Velkapaperit, joiden alkuperäinen maturiteetti on yli vuoden tai joille ei ole ilmoitettu maturiteettia.

2.

Osakkeet ja osuudet (F.51)

Osakkeet ja osuudet ovat rahoitusvaroja, jotka oikeuttavat saamisiin yrityksen siitä arvosta, joka jää jäljelle, kun kaikki muut yritykseen kohdistuvat vaateet on otettu huomioon. Juridisten yksiköiden oman pääoman omistajuudesta ovat yleensä osoituksena osakkeet (share ja stock samaa merkitsevinä), osuudet, osaketodistukset (depository receipt), osallisuudet tai muut vastaavat asiakirjat.

Osakkeet ja osuudet sisältävät seuraavat alaluokat: noteeratut osakkeet (F.511), noteeraamattomat osakkeet (F.512) ja muut osuudet (F.519).

2 a.

Noteeratut osakkeet (F.511)

Noteeratut osakkeet ovat jälkimarkkinoilla noteerattuja oman pääoman ehtoisia arvopapereita. Jälkimarkkinapaikka voi olla tunnettu pörssi tai muu kauppapaikka. Noteerattuja osakkeita kutsutaan myös listatuiksi osakkeiksi. Pörssissä noteeratuista osakkeista on noteerattujen hintojen ansiosta yleensä helposti saatavilla käyvät markkinahinnat.

3.

Sijoitusrahasto-osuudet (F.52)

Sijoitusrahasto-osuudet ovat yritysten tai rahastojen (trust) muodossa toimivien sijoitusrahastojen osuuksia. Sijoitusrahastot ovat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, joiden kautta sijoittajat yhdistävät varoja sijoittaakseen niitä rahoitus- ja/tai muihin varallisuuseriin.

Sijoitusrahasto-osuudet jaetaan edelleen rahamarkkinarahasto-osuuksiin (F.521) ja muihin sijoitusrahasto-osuuksiin kuin rahamarkkinarahasto-osuuksiin (F.522).”

.

2.

korvataan 2 osassa oleva taulukko seuraavasti:

”Sektori

Määritelmä

1.

Yritykset (S.11)

Yrityssektori käsittää itsenäisinä oikeushenkilöinä pidettävät institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinatuottajia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palveluiden (paitsi rahoituspalveluiden) tuotanto. Tähän sektoriin sisältyvät myös yritysmäiset yhteisöt.

2.

Keskuspankki (S.121)

Keskuspankin alasektori (S.121) käsittää kaikki rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, joiden pääasiallinen tehtävä on laskea liikkeeseen rahaa, säilyttää rahan sisäinen ja ulkoinen arvo ja pitää hallussaan joko kaikkea tai osaa maan kansainvälisistä valuuttavarannoista.

3.

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki (S.122)

Talletuksia vastaanottavien yhteisöjen, muut kuin keskuspankki, alasektori (S.122) käsittää kaikki muut kuin keskuspankin ja rahamarkkinarahastojen alasektoreihin luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja joiden tehtävänä on ottaa vastaan talletuksia ja/tai talletusten läheisiä vastineita institutionaalisilta yksiköiltä, myös muilta kuin rahalaitoksilta (MFI), ja omaan lukuun myöntää lainoja ja/tai tehdä arvopaperisijoituksia.

4.

Rahamarkkinarahastot (S.123)

Rahamarkkinarahastojen alasektori (S.123) käsittää kaikki muut kuin keskuspankkisektoriin ja talletuksia vastaanottavien laitosten sektoriin luokitellut rahoitusalan yritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta. Niiden tehtävänä on laskea liikkeeseen sijoitusrahasto-osuuksia institutionaalisten yksiköiden tekemien talletusten läheisinä vastineina ja tehdä omaan lukuunsa sijoituksia pääasiassa rahamarkkinarahasto-osuuksiin, lyhytaikaisiin velkapapereihin ja/tai talletuksiin.

Rahamarkkinarahastot kattavat sijoitusrahastot, sijoitustrustit ja muut yhteissijoitusjärjestelmät, joiden osuudet ovat talletusten läheisiä vastineita.

5.

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

Muiden sijoitusrahastojen kuin rahamarkkinarahastojen alasektoriin (S.124) luetaan kaikki muut kuin rahamarkkinarahastojen alasektoriin luokitellut yhteissijoitusjärjestelmät, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta. Niiden tehtävänä on laskea liikkeeseen sijoitusrahasto-osuuksia, jotka eivät ole talletusten läheisiä vastineita, ja tehdä omaan lukuunsa sijoituksia pääasiassa muihin kuin lyhytaikaisiin rahoitusvaroihin sekä muihin kuin rahoitusvaroihin (yleensä kiinteistöihin). Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot kattavat sijoitustrustit ja muut yhteissijoitusjärjestelmät, joiden osuuksia ei pidetä talletusten läheisinä vastineina.

6.

Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (S.125)

Muiden rahoituksen välittäjien kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot alasektori (S.125) koostuu kaikista rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ottamalla velkaa muussa muodossa kuin valuuttana, talletuksina tai sijoitusrahasto-osuuksina tai liittyen vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin institutionaalisilta yksiköiltä.

7.

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt ovat yrityksiä, jotka suorittavat arvopaperistamiseen liittyviä taloustoimia. Institutionaalisen yksikön kriteerit täyttävät erityisyhteisöt luokitellaan alasektoriin S.125, ja muissa tapauksissa erityisyhteisöjä käsitellään niiden emoyrityksen kiinteänä osana.

8.

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.126)

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavien laitosten alasektori (S.126) koostuu kaikista rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti harjoittavat rahoituksen välitykseen läheisesti liittyviä toimintoja mutta eivät itse ole rahoituksen välittäjiä.

9.

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (S.127)

Konserninsisäisten rahoitusyksiköiden ja rahanlainaajien alasektori (S.127) koostuu kaikista sellaisista rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka eivät välitä rahoitusta eivätkä tuota rahoituksen välitystä avustavia palveluja ja joiden varoja tai velkoja ei valtaosin vaihdeta avoimilla markkinoilla.

10.

Vakuutuslaitokset (S.128)

Vakuutuslaitosten alasektori (S.128) koostuu kaikista rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, joiden pääasiallista toimintaa on riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välitys ensivakuutuksen tai jälleenvakuutuksen muodossa.

11.

Eläkerahastot (S.129)

Eläkerahastojen alasektori (S.129) koostuu kaikista rahoitusalan yrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti ovat vakuutettujen henkilöiden sosiaalisten riskien ja tarpeiden hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjiä (sosiaalivakuutus). Sosiaalivakuutusjärjestelminä eläkerahastot tarjoavat eläketuloja ja usein etuuksia, joita maksetaan kuoleman tai työkyvyttömyyden johdosta.

12.

Julkisyhteisöt (S.13)

Julkisyhteisösektoriin (S.13) luetaan kaikki institutionaaliset yksiköt, jotka ovat markkinattomia tuottajia ja joiden tuotos on tarkoitettu yksilölliseen tai kollektiiviseen kulutukseen ja jotka rahoitetaan muihin sektoreihin kuuluvien yksiköiden suorittamin pakollisin maksuin, ja pääasiallisesti kansantulon ja -varallisuuden uudelleenjakoa harjoittavat institutionaaliset yksiköt.

Julkisyhteisösektori jakautuu seuraaviin neljään alasektoriin: valtionhallinto (S.1311), osavaltionhallinto (S.1312), paikallishallinto (S.1313) ja sosiaaliturvarahastot (S.1314).

13.

Kotitaloudet (S.14)

Kotitaloussektori (S.14) kattaa henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina ja markkinatavaroita ja rahoitus- ja muita palveluita tuottavina yrittäjinä (markkinatuottajina), jos tavaroiden ja palveluiden tuotanto ei ole erillisten yritysmäisinä yhteisöinä käsiteltyjen yksiköiden toimintaa. Kotitaloussektoriin luetaan myös henkilöt tai henkilöryhmät tavaroiden ja muiden kuin rahoituspalveluiden tuottajina omaa loppukäyttöä varten.

14.

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.15)

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sektori (S.15) koostuu voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka ovat kotitalouksia palvelevia erillisiä juridisia yksiköitä ja yksityisiä markkinattomia tuottajia. Niiden pääasialliset varat ovat kuluttajakotitalouksilta saatuja käteis- tai luontoismuotoisia vapaaehtoisia maksuja, julkisyhteisöjen suorittamia maksuja ja omaisuustuloja.”

3.

Muutetaan 3 osa seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti:

”Rahoitustaloustoimiin kuuluvat erityisesti velallisen ja velkojan yhteisestä sopimuksesta peruutettu velka (velan peruuttaminen tai velan anteeksianto).”

b)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Hinnan uudelleenarvostukseen kuuluvat viitejaksolla ilmenevät muutokset jakson lopun raportointipäivien arvossa, jotka johtuvat siinä viitearvossa tapahtuvista muutoksista, jossa ne on kirjattu eli hallussapitovoitoista ja -tappioista. Niihin kuuluvat myös rahoitussaamisten muutokset arvonalennuksista, jotka perustuvat jälkimarkkinakelpoisten rahoitussaamisten todellisiin markkina-arvoihin.”

c)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Muilla volyymin muutoksilla tarkoitetaan varojen volyymissa tapahtuvia muutoksia, jotka voivat tapahtua sijoittajan puolella jonkin seuraavan syyn vuoksi: a) tilastollisen kattavuuden muutos sijoittajajoukossa (esim. institutionaalisten yksiköiden luokitusten muutokset ja uudelleenjärjestelyt (*)), b) varojen luokituksen muutokset, c) raportointivirheet, jotka on korjattu ilmoitetuissa tiedoissa vain tietyllä ajanjaksolla, d) luottotappioiden aiheuttama, velkojan tekemä velkojen poistaminen taseesta tai velkojen arvon alentaminen, kun velat ovat arvopapereiden muodossa tai e) muutokset sijoittajan kotipaikassa.

(*)  Esimerkiksi sulautumisten ja yritysostojen tapauksessa sulautuvan yrityksen ja kolmansien osapuolten välisten rahoitusvarojen ja -velkojen siirtäminen vastaanottavalle yritykselle.”"Top