Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0504

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/504, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön panemisesta siltä osin kuin kyse on maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan sovellettavista hallinnollisista vaatimuksista ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 85, 28.3.2015, p. 1–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/504/oj

28.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/504,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön panemisesta siltä osin kuin kyse on maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntään ja markkinavalvontaan sovellettavista hallinnollisista vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 5 päivänä helmikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan, 25 artiklan 2, 3 ja 6 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan, 33 artiklan 2 kohdan, 34 artiklan 3 kohdan, 35 artiklan 4 kohdan, 45 artiklan 2 kohdan, 46 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset hallinnolliset vaatimukset, jotka koskevat seuraavia: valmistusasiakirjojen ja ilmoituslomakkeen mallit; malli todistukselle ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta; vaatimustenmukaisuustodistuksen mallit; valmistajan lakisääteisen kilven ja EU-tyyppihyväksyntämerkin mallit; EU-tyyppihyväksyntätodistuksen mallit sekä malli luettelolle, jossa esitetään tyyppihyväksyntätodistukseen liitetyt sovellettavat vaatimukset tai säädökset; EU-tyyppihyväksyntätodistusten numerointijärjestelmä; EU-tyyppihyväksyntätodistukseen liitettävän testausselostesivun malli; testausselosteiden muotoa koskevat yleiset vaatimukset; luettelo osista ja varusteista, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle; kaikki näkökohdat, jotka liittyvät luvan antamiseen sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa varten, jotka voivat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle, sekä malli todistukselle, jolla annetaan lupa saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön osia tai varusteita, jotka voivat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle; numerointijärjestelmä todistuksille, jotka koskevat sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka voivat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle.

(2)

Toisin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY (2), asetuksessa (EU) N:o 167/2013 säädetään kattavasti vaatimuksista, joita sovelletaan kaikkien maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntään. On tarpeen säätää EU-tyyppihyväksyntämenettelyssä käytettävien hallinnollisten asiakirjojen malleista.

(3)

Sen jälkeen, kun tyyppihyväksyntämenettelyissä käytettävät mallit vahvistettiin direktiivissä 2003/37/EY, ajoneuvoissa on otettu käyttöön uutta tekniikkaa. Sen vuoksi EU-tyyppihyväksyntämenettelyssä käytettäviä asiakirjamalleja olisi mukautettava.

(4)

Jotta voitaisiin osoittaa, minkä menettelyn valmistaja on valinnut tyyppihyväksyntää hakiessaan, olisi otettava käyttöön uusi ”valmistusasiakirjoihin liittyvän tietolomakkeen” malli.

(5)

Jotta voidaan varmistaa, että riippumattomat toimijat voivat saada kohtuullisin ehdoin ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavat tiedot, ajoneuvon sisäisiä valvontajärjestelmiä ja niiden toimintaa ajoneuvon muiden järjestelmien kanssa koskevat tiedot mukaan luettuina, valmistajien on asetettava nämä tiedot syrjimättömästi saataville ja toimitettava hyväksyntäviranomaisille todisteet siitä, että ne noudattavat tätä vaatimusta. Olisi vahvistettava malli tällaiselle valmistajan todistukselle.

(6)

Käytettävissä pitäisi olla kolme vaatimustenmukaisuustodistuksen asiakirjamallia, jotka vastaavat valmiiden, valmistuneiden ja keskeneräisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntämenettelyjä.

(7)

Jotta voitaisiin osoittaa, että traktorit, jotka on tyyppihyväksytty niin, että niihin on kytkettynä koneita, sekä luokkien R ja S ajoneuvot ovat turvallisuusominaisuuksiltaan hyväksyttäviä, osa asiakirjoista, jotka muodostavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY (3) liitteessä VII vahvistetun koneiden teknisen tiedoston, olisi sisällytettävä valmistusasiakirjoihin. Lisäksi ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistukseen olisi liitettävä ajoneuvoon kytkettyjen koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

(8)

Kaikkein yleisimmän EU-tyyppihyväksyntätodistuksen yksinkertaistamiseksi olisi laadittava uusi malli, jota sovelletaan yksinomaan valmiin ajoneuvotyypin kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntään, ja toinen kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli muita ajoneuvotyyppiyhdistelmiä varten.

(9)

Olisi laadittava yksi EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli, jota voidaan soveltaa kaikentyyppisiin järjestelmiin, jotta voitaisiin yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa malleja, joista on aiemmin säädetty kunkin järjestelmätyypin osalta eri direktiiveissä. Samasta syystä komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä varten olisi laadittava yksi uusi asiakirjamalli.

(10)

Direktiivissä 2003/37/EY säädettyä EU-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmää olisi muutettava niin, että siinä otetaan huomioon niiden säädösten uusi rakenne, jotka sisältävät ne tyyppihyväksyntävaatimukset, joiden mukaiseksi todistuksen kohde todistetaan.

(11)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen teknisten vaatimusten noudattamista koskevista testeistä saatujen keskeisimpien tietojen esitystavan yhdenmukaistamiseksi olisi vahvistettava testausselosteiden muotoa koskevat yleiset vähimmäisvaatimukset.

(12)

Samasta syystä teknisten tutkimuslaitosten olisi käytettävä vastaavissa kansainvälisissä säännöissä tai EN/ISO-standardeissa vahvistettuja testausselostemalleja ohjeena laatiessaan testausselosteita, jotka koskevat sellaisia teknisiä vaatimuksia, joista säädetään kyseisiin kansainvälisiin sääntöihin tai EN/ISO-standardeihin perustuvissa, asetuksen (EU) N:o 167/2013 nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä.

(13)

Valmistajille koituvan rasitteen vähentämiseksi olisi tiettyjen komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta sallittava sellaisten testausselosteiden esittäminen, jotka on annettu direktiivin 2003/37/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (4), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY (5), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 595/2009 (6) tai asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olevassa XIII luvussa tarkoitettujen kansainvälisten sääntöjen tai kyseisen asetuksen nojalla annettujen delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten nojalla sillä edellytyksellä, että sisällölliset tai menetelmiä koskevat vaatimukset eivät ole muuttuneet testin tekemisen jälkeen.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 167/2013 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 68 artiklassa tarkoitetuista täytäntöönpanotoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on luoda yhdenmukaiset olosuhteet hallinnollisten vaatimusten täytäntöönpanolle uusien maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen ja tällaisia ajoneuvoja varten suunniteltujen ja valmistettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntää varten sekä sellaisten osien ja varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa varten, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle.

2 artikla

Ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit

EU-tyyppihyväksyntää hakevien valmistajien on toimitettava asetuksen (EU) N:o 167/2013 22 artiklan 1 kohdassa ja 22 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut ilmoituslomake ja valmistusasiakirjat käyttäen perustana tämän asetuksen liitteessä I vahvistettua mallia.

3 artikla

Malli valmistajan todistukselle ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmän) tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

EU-tyyppihyväksyntää hakevien valmistajien, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 53 artiklan 1 kohtaa, on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle mainitun asetuksen 53 artiklan 8 kohdan mukaisesti todiste siitä, että ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) tietojen ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevaa vaatimusta noudatetaan, käyttäen perustana tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua mallia.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuustodistusten mallit

Valmistajien on laadittava asetuksen (EU) N:o 167/2013 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus tämän asetuksen liitteessä III vahvistettujen mallien mukaisesti.

5 artikla

Lakisääteisten kilpien ja EU-tyyppihyväksyntämerkkien mallit

Valmistajien on laadittava asetuksen (EU) N:o 167/2013 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lakisääteinen kilpi ja EU-tyyppihyväksyntämerkki tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettujen mallien mukaisesti.

6 artikla

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen mallit

Hyväksyntäviranomaisten on laadittava asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut EU-tyyppihyväksyntätodistukset tämän asetuksen liitteessä V vahvistettujen mallien mukaisesti.

7 artikla

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä

EU-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava liitteen VI mukaisesti.

8 artikla

Testausselostesivun malli

Hyväksyntäviranomaisten on laadittava asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut testausselostesivut tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetun mallin mukaisesti.

9 artikla

Testausselosteiden muoto

1.   Asetuksen (EU) N:o 167/2013 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun testausselosteiden muodon on oltava tämän asetuksen liitteessä VIII vahvistettujen yleisten vaatimusten mukainen.

2.   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta sallitaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 mukaista tyyppihyväksyntää varten sellaisten testausselosteiden esittäminen, jotka on laadittu direktiivin 2003/37/EY, direktiivin 2007/46/EY, direktiivin 97/68/EY, asetuksen (EU) N:o 595/2009 tai asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olevassa XIII luvussa tarkoitettujen kansainvälisten sääntöjen tai kyseisen asetuksen nojalla annettujen delegoitujen tai täytäntöönpanosäädösten nojalla sillä edellytyksellä, että sisällölliset tai menetelmiä koskevat vaatimukset eivät ole muuttuneet testin tekemisen jälkeen. Nämä ehdot täyttävät testausselosteet luetellaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

10 artikla

Osat tai varusteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

Asetuksen (EU) N:o 167/2013 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo osista tai varusteista, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

11 artikla

Malli todistukselle, joka koskee sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

Hyväksyntäviranomaisten on annettava asetuksen (EU) N:o 167/2013 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus, joka koskee sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle, tämän asetuksen liitteessä X vahvistetun mallin mukaisesti.

12 artikla

Numerointijärjestelmä todistuksille, jotka koskevat sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

Todistukset, jotka koskevat sellaisten osien tai varusteiden saattamista markkinoille ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ajoneuvon turvallisuuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle, on numeroitava liitteen XI mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta (EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).


LIITELUETTELO

Liitteen numero

Liitteen otsikko

Sivu

I

Ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit

7

II

Malli valmistajan todistukselle ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmän) tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

132

III

Vaatimustenmukaisuustodistusten mallit

135

IV

Lakisääteisten kilpien ja EU-tyyppihyväksyntämerkkien mallit

155

V

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen mallit

161

VI

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen numerointijärjestelmä

180

VII

Testausselostesivun malli

184

VIII

Testausselosteiden muoto

188

IX

Osat tai varusteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

193

X

Malli todistukselle, joka koskee sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

194

XI

Numerointijärjestelmä todistuksille, jotka koskevat sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle

197


LIITE I

Ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen mallit

Lisäysluettelo

Lisäyksen numero

Lisäyksen otsikko

Sivu

1

Ilmoituslomakkeen malli – moottori- tai moottoriperhejärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä moottori- tai moottoriperhejärjestelmän asennuksen osalta

64

2

Ilmoituslomakkeen malli – ulkopuolista melua rajoittavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä ulkopuolista melua rajoittavan järjestelmän osalta

75

3

Ilmoituslomakkeen malli – moottorin tai moottoriperheen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

78

4

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan tietojärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä kuljettajan tietojärjestelmän osalta

89

5

Ilmoituslomakkeen malli – valaisin- ja merkkivalolaitejärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä valaisin- ja merkkivalolaitejärjestelmän asennuksen osalta

90

6

Ilmoituslomakkeen malli – sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvän järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvän järjestelmän osalta

92

7

Ilmoituslomakkeen malli – äänimerkinantojärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä äänimerkinantojärjestelmän asennuksen osalta

93

8

Ilmoituslomakkeen malli – taustapeilin asennuksen EU-tyyppihyväksyntä järjestelmänä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä taustapeilin asennuksen osalta

94

9

Ilmoituslomakkeen malli – tela-alustan asennuksen EU-tyyppihyväksyntä järjestelmänä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä tela-alustan asennuksen osalta

96

10

Ilmoituslomakkeen malli – sähkö–elektroniikka-asennelman EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

100

11

Ilmoituslomakkeen malli – lisämassojen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

101

12

Ilmoituslomakkeen malli – sivu- ja/tai takasuojarakenteen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

102

13

Ilmoituslomakkeen malli – renkaan EU-tyyppihyväksyntä komponenttina

103

14

Ilmoituslomakkeen malli – mekaanisen kytkentälaitteen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

104

15

Ilmoituslomakkeen malli – jarrujärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä jarrujärjestelmän osalta

106

16

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan melualtistusta rajoittavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä kuljettajan melualtistusta rajoittavan järjestelmän osalta

113

17

Ilmoituslomakkeen malli – turvavöiden kiinnitysjärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä turvavöiden kiinnitysjärjestelmän osalta

114

18

Ilmoituslomakkeen malli – vaarallisilta aineilta suojaavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä vaarallisilta aineilta suojaavan järjestelmän osalta

117

19

Ilmoituslomakkeen malli – kaatumissuojarakenteen (ROPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

118

20

Ilmoituslomakkeen malli – putoavilta esineiltä suojaavan rakenteen (FOPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

121

21

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan istuimen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

123

22

Ilmoituslomakkeen malli – turvavyön EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

125

23

Ilmoituslomakkeen malli – ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä suojaavan rakenteen (OPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

127

24

Valmistajan vakuutus voimalinjan ja nopeudenrajoittimen luvattoman virittämisen estävästä laitteesta

128

A OSA

VALMISTUSASIAKIRJAT

1.   Yleiset vaatimukset

1.1   Hakiessaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää valmistajan on asetuksen (EU) N:o 167/2013 22 artiklan mukaisesti toimitettava valmistusasiakirjat, jotka sisältävät seuraavat:

a)

sisällysluettelo;

b)

asetuksen (EU) N:o 167/2013 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti valittua tyyppihyväksyntämenettelyä koskevat tiedot, joiden esitysmalli vahvistetaan 2 kohdassa (valmistusasiakirjoihin liittyvä tietolomake);

c)

tämän liitteen B osan mukainen ilmoituslomake;

d)

kaikki asiaa koskevat tiedot, piirustukset, valokuvat ja muut ilmoituslomakkeessa edellytetyt tiedot,

e)

asetuksen (EU) N:o 167/2013 53 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmän) tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskeva todistus, jolla hyväksyntäviranomaiselle annetaan todiste vaatimustenmukaisuudesta, tämän asetuksen liitteessä II vahvistetun mallin mukaisesti;

f)

niiden traktoreiden osalta, jotka tyyppihyväksytään niin, että niihin on kytkettynä koneita, sekä luokkien R ja S ajoneuvojen osalta, asiakirja, jossa esitetään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY pannaan täytäntöön, mutta joka ei välttämättä sisällä sarjanumeroa eikä allekirjoitusta;

jos hyväksyntäviranomainen niin vaatii, valmistajan on lisäksi toimitettava kaikki relevantit asiakirjat, jotka sisältyvät mainitun direktiivin liitteessä VII tarkoitettuun koneiden tekniseen tiedostoon, ja varsinkin seuraavat:

käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät, joista käyvät ilmi kyseisten standardien kattamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset,

tekniset selosteet, joista käyvät ilmi valmistajan taikka valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan valitseman laitoksen suorittamien kokeiden tulokset;

g)

kaikki muut tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää hyväksyntämenettelyn yhteydessä;

h)

valmistajan lausunto asetuksen (EU) N:o 167/2013 17 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 (1) liitteessä III olevassa 4.3.2 kohdassa tarkoitetusta voimalaitteen ja nopeudenrajoittimen virittämisen estävästä laitteesta tämän liitteen lisäyksessä 24 vahvistetun mallin mukaisesti;

i)

jos ajoneuvossa on voimanlähteen tehoa rajoittavia sähköisiä tai elektronisia laitteita, tiedot ja näyttö siitä, että laitteen tai sen johdotusjärjestelmän muuttaminen tai irtikytkentä ei lisää suorituskykyä.

1.2   Paperiversiona toimitetut hakemukset on toimitettava kolmena kappaleena. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina joko A4-kokoisina sivuina tai A4-kokoon taitettuna. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

1.3   Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 (2) liitteen XXIII lisäyksessä 2 lueteltujen kompleksisten elektronisten ajoneuvonhallintajärjestelmien suorituskykyä koskevat tiedot on esitettävä.

2.   Valmistusasiakirjoihin liittyvän tietolomakkeen malli

Tiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti valitusta tyyppihyväksyntämenettelystä

Valmistusasiakirjoihin liittyvä tietolomake –

Tämä lausunto on sisällytettävä huolellisesti täytettynä valmistusasiakirjoihin.

Allekirjoittanut […(koko nimi ja asema)]

Valmistajan toiminimi ja osoite: (4) …

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: (4) …

Hakee tyyppihyväksyntämenettelyksi

a)

asteittaista tyyppihyväksyntää (1)

b)

yksivaiheista tyyppihyväksyntää (1)

c)

yhdistettyä tyyppihyväksyntää (1).

Jos valitaan menettely a tai c, menettelyyn b sovellettavien vaatimusten noudattaminen ilmoitetaan kaikkien järjestelmien, komponenttien ja teknisten yksiköiden osalta.

Asetuksen (EU) N:o 167/2013 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti valittu monivaiheinen tyyppihyväksyntä: kyllä/ei (1)

Täytettävät ajoneuvoja koskevat tiedot, jos hakemus koskee kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntää:

1.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): (4) …

1.2   Tyyppi: (2) …

1.2.1   Variantit: (2) …

1.2.2   Versiot: (2) …

1.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

1.2.4   Edellisten vaiheiden tyyppihyväksyntänumerot: (4) …

1.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (3) …

Hakee tyyppihyväksyntää

a)

valmiille ajoneuvotyypille (1)

b)

valmistuneelle ajoneuvotyypille (1)

c)

keskeneräiselle ajoneuvotyypille (1)

d)

ajoneuvotyypille, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti (1)

e)

ajoneuvotyypille, jolla on valmistunut ja keskeneräinen variantti (1)

Täytettävät tiedot, jos hakemus koskee järjestelmän/komponentin/erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää: (1)

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet): …

2.2   Tyyppi: (5) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): … (1):

2.8   Virtuaali- ja/tai itsetestaus (1)

2.8.1   Yhteenveto asetuksen (EU) N:o 167/2013 27 artiklan 4 kohdan ja 60 artiklan nojalla virtuaali- ja/tai itsetestatuista järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä:

Virtuaali- ja/tai itsetestauksen yhteenvetotaulukko

Delegoidun säädöksen viite

Liite nro

Vaatimus

Rajoitukset/huomautukset

 

 

 

 

2.8.2   Virtuaali- ja/tai itsetestauksen validointia koskeva yksityiskohtainen raportti lisätty: kyllä/ei (1)

Paikka: …

Päiväys: …

Allekirjoitus: …

Nimi ja asema yrityksessä: …

Valmistusasiakirjoihin liittyvää tietolomaketta koskevat selittävät huomautukset

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä tietolomakkeelle)

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

(2)

Ilmoitetaan kullekin tyypille annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus (TVV) tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(3)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(4)

Monivaiheisen tyyppihyväksynnän tapauksessa ilmoitetaan tiedot kaikista vaiheista.

(5)

Moottoreiden osalta tiedot on ilmoitettava moottorityypin tai moottoriperheen tyypin mukaisesti tapauksen mukaan.

B OSA

ILMOITUSLOMAKE

1.   YLEISET VAATIMUKSET

1.1   Ilmoituslomakkeessa on oltava hakijan antama viitenumero.

1.2   Jos ajoneuvon hyväksymistä varten annetun ilmoituslomakkeen tietoja muutetaan, valmistajan on toimitettava kyseisen asiakirjan muutetut sivut hyväksyntäviranomaiselle sekä selkeästi ilmoitettava tehdyt muutokset ja uuden asiakirjan antamispäivä.

2.   AJONEUVOJEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

2.1   Kaikissa ilmoituslomakkeissa on oltava seuraavat tiedot:

jäljempänä 2.2 kohdassa oleva taulukko tyyppihyväksyttävän ajoneuvon versioiden ja varianttien yksilöimiseksi,

ajoneuvon (ala)luokkaan ja teknisiin ominaisuuksiin sovellettavien kohtien luettelo, josta tiedot on poimittu, noudattaen 5 kohdassa esitettyä täydellisen luettelon numerointijärjestelmää.

2.2   Taulukko, josta käyvät ilmi ajoneuvotyypin eri versioiden ja varianttien yhdistelmät 5 kohdassa olevien eritelmäkohtien osalta

Variantti- ja versiotaulukko

Numero

Kaikki

Versio 1

Versio 2

Versio 3

Versio n

 

 

 

 

 

 

2.2.1   Jokaista tyypin varianttia varten on laadittava erillinen taulukko.

2.2.2   Tiedot, joiden yhdistelmiä samassa variantissa ei ole rajoitettu, merkitään sarakkeeseen ”kaikki”.

2.2.3   Edellä olevat tiedot voidaan esittää myös muussa muodossa tai yhdistää 5 kohdassa annettuihin tietoihin.

2.3   Tyyppi-, variantti- ja versiomerkinnät

2.3.1   Valmistajan on annettava kullekin ajoneuvotyypille, variantille ja versiolle aakkosnumeerinen tunnus, joka koostuu roomalaisista kirjaimista ja/tai arabialaisista numeroista ja joka on ilmoitettava myös asianomaisen ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksessa (liite III).

Tunnuksessa voidaan käyttää sulkeita ja viivoja, kunhan niillä ei korvata kirjainta tai numeroa.

2.3.2   Tunnus on ilmoitettava muodossa tyyppi-variantti-versio eli TVV.

2.3.3   TVV-tunnuksella on selvästi ja yksiselitteisesti yksilöitävä erityinen teknisten ominaisuuksien yhdistelmä tämän liitteen B osassa määriteltyjen perusteiden suhteen.

2.3.4   Sama valmistaja voi käyttää samaa tunnusta määritelläkseen ajoneuvotyypin, joka luetaan kuuluvaksi kahteen tai useampaan luokkaan.

2.3.5   Sama valmistaja ei saa käyttää samaa tunnusta määritelläkseen ajoneuvotyypin useampaa kuin yhtä samaa ajoneuvoluokkaa koskevaa tyyppihyväksyntää varten.

2.3.6   TVV-tunnuksessa käytettävien merkkien määrä

2.3.6.1

Tunnuksen merkkien enimmäismäärä on seuraava:

a)

ajoneuvotyyppi 15 merkkiä

b)

yksi variantti 25 merkkiä

c)

yksi versio 35 merkkiä.

2.3.6.2

Aakkosnumeerisessa TVV-tunnuksessa saa olla enintään 75 merkkiä.

2.3.6.3

Kun käytetään kokonaista TVV-tunnusta, tyypin, variantin ja version väliin on jätettävä väli.

Esimerkki tällaisesta TVV-tunnuksesta: 159AF[… väli]0054[… väli]977K(BE).

3.   JÄRJESTELMIEN, KOMPONENTTIEN JA ERILLISTEN TEKNISTEN YKSIKÖIDEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

3.1   Taulukossa 1–1 lueteltujen järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta valmistajan on täytettävä asiaa koskeva tämän liitteen lisäys.

Järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden on oltava taulukossa 1–1 mainittujen liitteiden ja seuraavien vaatimusten mukaisia:

a)

tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevat järjestelyt (komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liite III);

b)

tuotannon vaatimustenmukaisuus (komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liite IV);

c)

korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saanti (komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liite V).

Taulukko 1–1

Niiden järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden luettelot, joihin voidaan soveltaa EU-tyyppihyväksyntää

LUETTELO I – Ympäristöominaisuuksia ja voimanlähteen tehoa koskevat vaatimukset

Lisäys

Järjestelmä tai komponentti/erillinen tekninen yksikkö

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/96 (3), liite numero

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaiheessa

1

Järjestelmä: moottorin/moottoriperheen asennus

II

 

2

Järjestelmä: ulkoinen melutaso

III

 

3

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: moottori/moottoriperhe

I

 

LUETTELO II – Ajoneuvon toimintaturvallisuusvaatimukset

Lisäys

Järjestelmä tai komponentti/erillinen tekninen yksikkö

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite numero

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaiheessa

4

Järjestelmä: kuljettajalle annettavat tiedot

X

 

5

Järjestelmä: valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus

XII

 

6

Järjestelmä: sähkömagneettinen yhteensopivuus

XV

 

12

Järjestelmä: äänimerkinantolaitteiden asennus

XVI

 

9

Järjestelmä: taustapeilien asentaminen

IX

 

8

Järjestelmä: tela-alustan asentaminen

XXXIII

 

10

Erillinen tekninen yksikkö: sähkö–elektroniikka-asennelmien sähkömagneettinen yhteensopivuus

XV

 

11

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: lisämassat

XXIII

 

12

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: sivu- ja/tai takasuojarakenne

XXVI

 

13

Komponentti: rengas

XXX

 

14

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: mekaaninen kytkentälaite

XXXIV

 

LUETTELO III – ajoneuvon jarrutusta koskevat vaatimukset

Lisäys

Järjestelmä tai komponentti/erillinen tekninen yksikkö

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/68 (4), liite numero

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaiheessa

15

Järjestelmä: jarrutus

II

 

LUETTELO IV – Ajoneuvon rakennevaatimukset ja yleiset tyyppihyväksyntävaatimukset

Lisäys

Järjestelmä tai komponentti/erillinen tekninen yksikkö

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1322/2014, liite numero

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaiheessa

17

Järjestelmä: kuljettajan melualtistuksen taso

XIII

 

18

Järjestelmä: turvavöiden kiinnityspisteet

XVIII

 

19

Järjestelmä: suojaaminen vaarallisilta aineilta

XXIX

 

20

Erillinen tekninen yksikkö: kaatumisen varalta asennettu suojarakenne (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21

Erillinen tekninen yksikkö: putoavilta esineiltä suojaava rakenne (FOPS)

XI

 

22

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: kuljettajan istuin

XIV

 

23

Komponentti/erillinen tekninen yksikkö: turvavyöt

XIX

 

24

Erillinen tekninen yksikkö: ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä suojaava rakenne (OPS)

XX

 

4.   ASIANOMAISTEN KOHTEIDEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄNUMEROT TAI TESTAUSSELOSTEIDEN NUMEROT

4.1   Valmistajan on annettava taulukossa 1–2 vaaditut tiedot ajoneuvoon sovellettavista, asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä I vahvistetuista kohteista. Kaikki kunkin kohteen hyväksynnät ja testausselosteet on mainittava (jos saatavissa). Järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia tietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos kyseiset tiedot ovat asianomaisessa hyväksyntätodistuksessa.

Taulukko 1–2

Yhteenveto tyyppihyväksyntänumeroista ja testausselosteista

Numero ja kohde

Tyyppihyväksyntänumero tai testausselosteen numero (7)

Tyyppihyväksynnän tai sen laajennuksen taikka testausselosteen antopäivä

Jäsenvaltio tai sopimuspuoli (5), joka on myöntänyt tyyppihyväksynnän (6), tai tutkimuslaitos, joka on antanut testausselosteen (7)

Säädöksen ja sen viimeisimmän muutoksen numero

Variantit/versiot

esim. ”36 ROPS-rakenne (telaketjut)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus: …

Asema yrityksessä: …

Päiväys: …

4.2   Niiden asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä I mainittujen kohteiden osalta, joille on myönnetty hyväksyntä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 595/2009 tai asetuksen (EU) N:o 167/2013 49 artiklassa tarkoitettujen E-sääntöjen (UNECE-hyväksynnät) mukaisesti taikka joiden hyväksyntä perustuu OECD:n standardoitujen testiohjeiden mukaisesti laadittuihin testausselosteisiin vaihtoehtona kyseisen asetuksen ja sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti laadituille testausselosteille, valmistajan tarvitsee toimittaa 5 kohdassa täsmennetyt tiedot vain siinä tapauksessa, että niitä ei jo ole annettu vastaavassa hyväksyntätodistuksessa ja/tai testausselosteessa. Vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (tämän asetuksen liite III) tarkoitetut tiedot on kuitenkin toimitettava joka tapauksessa.

5.   ILMOITUSLOMAKKEEN TIEDOT

A.   YLEISET TIEDOT

1.   AJONEUVOJA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

1.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): (18) …

1.2   Tyyppi: (17) …

1.2.1   Variantit: (17) …

1.2.2   Versiot: (17) …

1.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

1.2.4   Edellisten vaiheiden tyyppihyväksyntänumerot: (3) (18) …

1.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

1.4   Valmistajan toiminimi ja osoite: (18) …

1.4.1   Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

1.4.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

1.5   Valmistajan lakisääteiset kilvet

1.5.1   Valmistajan lakisääteisten kilpien sijainti: (18) …

1.5.2   Kiinnitystapa: (18) …

1.5.3   Valokuvat ja/tai piirustukset lakisääteisestä kilvestä (esimerkki ja maininta mitoista): (18) …

1.6   Ajoneuvon valmistenumero

1.6.1   Ajoneuvon valmistenumeron sijainti alustassa: …

1.6.2   Valokuvat ja/tai piirustukset ajoneuvon valmistenumeron sijainnista (esimerkki ja maininta mitoista): …

1.6.2.1   Tyypin valmistenumerointi alkaa numerosta: …

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite: …

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

2.5   Muut moottoreita koskevat yleiset tiedot

2.5.1   Moottorityypin/moottoriperheen (4) tyyppihyväksyntä: …

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): …

2.5.3   Perusmoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen kauppanimitys: …

2.5.4   Moottoreiden lisämerkinnät

2.5.4.1   Moottorin valmistenumeron sijainti, käytetyt koodit ja kiinnitystapa: …

2.5.4.2   Valokuvat ja/tai piirustukset moottorin valmistenumeron sijainnista (esimerkki ja maininta mitoista): …

3.   YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

3.1   Edustavaa ajoneuvon versiota esittävät valokuvat tai piirustukset: …

3.2   Koko ajoneuvon mittapiirustus: …

3.3   Luokkien T ja C ajoneuvot

3.3.1   Akselien ja pyörien lukumäärä: …

3.3.2   Paripyöräakselien lukumäärä ja sijainti: (23) …

3.3.3   Ohjattavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.4   Vetävien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.5   Jarrutettavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.4   Luokan C ajoneuvot

3.4.1   Tela-alustan konfiguraatio: telaketjupari edessä/telaketjupari takana/telaketjupari edessä ja takana/edestä taakse ulottuva yhtenäinen telaketju ajoneuvon kummallakin sivulla (4)

3.4.2   Vetävien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.3   Jarrutettavien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.4   Luokan C ajoneuvojen ohjaus

3.4.4.1   Ohjataan muuttamalla oikean- ja vasemmanpuoleisen telaketjun nopeutta: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.2   Ohjataan kääntämällä kahta vastakkaista tai kaikkia neljää telaketjua: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.3   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.4   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri ja muuttamalla pyörillä varustetun akselin pyörien suuntaa: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.5   Keskimääräinen kosketuspaine maanpinnassa (P): … MPa

3.5   Alusta

3.5.1   Alustan yleispiirustus: …

3.5.2   Luokkien T ja C ajoneuvojen alustan tyyppi: keskusputkirunko/tikapuurunko/nivelöity/sivupalkeilla varustettu alusta/muu (4) (jos muu, täsmennetään:…)

3.5.3   Luokkien R ja S ajoneuvojen alustan tyyppi: vetoaisa/jäykkä vetoaisa/keskiakseli/muu (4) (jos muu, täsmennetään:…)

3.6   Korin materiaali: …

3.7   Moottorin sijainti ja järjestely: …

3.8   Ohjauspyörän sijainti: vasemmalla/oikealla/keskellä: (4) …

3.9   Ajoneuvo on varustettu ajettavaksi oikeanpuoleisessa/vasemmanpuoleisessa (4) liikenteessä ja maissa, joissa nopeusmittarissa käytetään metrijärjestelmän yksikköjä/metrijärjestelmän ja englantilaisen järjestelmän yksikköjä (4).

3.10   Sovelletaan vain metsätaloudessa käytettäviksi varustettuihin luokkien T ja C ajoneuvoihin: kyllä/ei (4)

3.11   Sovelletaan vain luokkien T ja C ajoneuvoihin, jotka on varustettu vaarallisilta aineilta suojaavalla järjestelmällä: kyllä/ei (4)

3.12   Luokkien R ja S ajoneuvojen osalta jarrujen tyyppi: jarruton/inertiajarru/jatkuva jarrutus/puolijatkuva jarrutus/hydraulinen/pneumaattinen (4)

4.   MASSAT JA MITAT

(kg ja mm) (viitataan tarvittaessa piirustuksiin)

4.1   Ajoneuvon massan vaihteluväli (kokonaismassa)

4.1.1   Kuormittamaton massa

4.1.1.1   Kuormittamattomat massat ajokuntoisena (13)

4.1.1.1.1

Enintään: … kg (30)

4.1.1.1.2

Vähintään: … kg (30)

4.1.1.1.3

Näiden massojen jakautuminen akseleille: … kg

4.1.1.1.4

Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2   Valmistajan ilmoittamat enimmäismassat

4.1.2.1   Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: (13) … kg

4.1.2.1.1   Suurin teknisesti sallittu massa akselia kohden: akseli 1: … kg; akseli 2: … kg; akseli … kg

4.1.2.1.2   Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2.1.3   Raja-arvot näiden massojen jakautumiselle akseleille (ilmoitetaan vähimmäisarvot prosentteina etu- ja taka-akselin osalta): … %

4.1.2.2   Massat ja renkaat:

Rengasyhdistelmän nro

Akselin nro

Renkaan mitat sekä kantavuusluku ja nopeusluokkatunnus

Vierintäsäde (1) (mm)

Vannekoko

Keskiösyvyys

Renkaan kuormitusluokitus yhtä rengasta kohden (kg)

Suurin sallittu massa yhtä akselia kohden (kg) (8)

Ajoneuvon suurin sallittu massa (kg) (8)

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (kg) (8)  (9)

Rengaspaine [kPa] (10)

Tiekäytössä

Maastokäytössä

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3   Massat ja tela-alusta

Telaketjupari nro

Telaketjun mitat

Keskimääräinen kosketuspaine maanpinnassa [kPa]

Suurin sallittu kuorma telapyörää kohti [kg] (11)

Suurin sallittu massa telaketjuparia kohden [kg] (11)

Ajoneuvon suurin sallittu massa [kg] (11)

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma [kg] (11)  (12)

pituus [mm]

leveys [mm]

1

 

2

 

 

4.1.2.4   Hyötykuormat: (13) … kg

4.1.3   Luokan T tai C ajoneuvojen teknisesti sallitut vedettävät massat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta-jarrukonfiguraation osalta (luokan R tai S ajoneuvojen osalta ilmoitetaan suurimmat sallitut takakytkentäkohtaan kohdistuvat kuormat):

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

… kg

… kg

… kg

Inertiajarru

… kg

… kg

… kg

Jatkuva tai puolijatkuva

… kg

… kg

… kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

… kg

… kg

… kg

4.1.4   Traktorin (luokka T tai C) ja vedettävän ajoneuvon (luokka R tai S) yhdistelmän teknisesti sallitut kokonaismassat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta:

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

kg

kg

kg

Inertiajarru

kg

kg

kg

Jatkuva tai puolijatkuva

kg

kg

kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

kg

kg

kg

4.1.5   Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (riippumatta renkaista ja takakytkentälaitteista):

4.1.5.1   Luokkien T ja C ajoneuvot: … kg

4.1.5.2   Luokkien R ja S ajoneuvot: … kg

4.1.5.3   Yhdistelmän suurin massa suurimmalla jarruttamattomalla massalla: … kg

4.2   Ajoneuvon mittojen vaihteluväli (äärimitat)

4.2.1   Keskeneräiset ajoneuvot

4.2.1.1   Pituus (31)

4.2.1.1.1   Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu kokonaispituus: … mm

4.2.1.1.2   Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu kokonaispituus: … mm

4.2.1.2   Leveys (32)

4.2.1.2.1   Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu kokonaisleveys: … mm

4.2.1.2.2   Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu kokonaisleveys: … mm

4.2.1.3   Korkeus (ajokunnossa): (33) … mm

4.2.1.4   Koriylitys edessä (34) … mm

4.2.1.4.1   Luokkien T ja C ajoneuvot lähestymiskulma: … astetta

4.2.1.5   Luokkien T ja C ajoneuvot: koriylitys takana: (35) … mm

4.2.1.5.1   Luokkien T ja C ajoneuvot jättökulma: … astetta

4.2.1.5.2   Sallittu vähimmäis- ja enimmäiskoriylitys kytkentäkohdassa: (35) (46) … mm

4.2.1.6   Luokkien T ja C ajoneuvot maavara (36)

4.2.1.6.1   akselien välissä: … mm

4.2.1.6.2   etuakselien alla: … mm

4.2.1.6.3   taka-akselien alla: … mm

4.2.1.7   Valmistuneen ajoneuvon painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: … mm

4.2.1.7.1   Luokkien T ja C ajoneuvojen osalta korin ja/tai sisusteiden ja/tai varusteiden ja/tai hyötykuorman painopisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: … mm

4.2.2   Valmiit/valmistuneet (4) ajoneuvot

4.2.2.1   Ajoneuvon äärimitat, mukaan lukien mekaaninen kytkentälaite:

4.2.2.1.1   Pituusmitat tieliikennettä varten (31)

4.2.2.1.1.1   Enintään: … mm

4.2.2.1.1.2   Vähintään: … mm

4.2.2.1.2   Leveysmitat tieliikennettä varten (32)

4.2.2.1.2.1   Enintään: … mm

4.2.2.1.2.2   Vähintään: … mm

4.2.2.1.3   Korkeusmitat tieliikennettä varten (33) (47)

4.2.2.1.3.1   Enintään: … mm

4.2.2.1.3.2   Vähintään: … mm

4.2.2.2   Koriylitys edessä (34) (48)

4.2.2.2.1   Enintään: … mm

4.2.2.2.2   Vähintään: … mm

4.2.2.3   Koriylitys takana (35)

4.2.2.3.1   Enintään: … mm

4.2.2.3.2   Vähintään: … mm

4.2.2.4   Maavara (36)

4.2.2.4.1   Enintään: … mm

4.2.2.4.2   Vähintään: … mm

4.2.2.5   Akseliväli: (37) … mm

4.2.2.6   Peräkkäisten akselien väliset etäisyydet: 1–2: … mm 2–3: … mm, 3–4: … mm jne.

4.2.2.7   Jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustetut luokkien R ja S ajoneuvot:

4.2.2.7.1

Etäisyys kytkentäkohdasta ensimmäiseen akseliin: … mm

4.2.2.7.2

Etäisyys kytkentäkohdasta viimeiseen akseliin: … mm

4.2.2.8   Kunkin akselin suurimmat ja pienimmät raidevälit (mitattuina tavanomaisesti asennettujen yksinkertaisten tai paripyörien taikka kolmoispyörien symmetriatasojen välistä) (valmistaja ilmoittaa): (38)

4.2.2.8.1

Enintään: akseli 1: … mm; akseli 2: … mm; akseli … : … mm

4.2.2.8.2

Vähintään: akseli 1: … mm; akseli 2: … mm; akseli …: … mm

4.2.2.9   Ajoneuvon painopisteen sijainti pituus-, poikittais- ja pystysuunnassa: …

4.2.2.9.1   Luokkien T2, T4.1 ja T4.3 ajoneuvojen sekä luokkien C2, C4.1 ja C4.3 ajoneuvojen painopisteen korkeus mitattuna maanpinnasta, kun ajoneuvoon on asennettu siinä tavanomaisesti käytettävät renkaat: … mm.

4.2.2.9.1.1   Luokkien T2 ja C2 ajoneuvojen osalta ilmoitetaan 4.2.2.9.1 kohdassa annetun arvon ja kunkin akselin pienimpien raidevälien keskiarvon suhde: akseli 1: …; akseli 2: …; akseli …: …

4.2.2.9.1.2   Luokkien T4.1 ja C4.1 osalta ilmoitetaan 4.2.2.9.1 kohdassa annetun arvon ja kaikkien akselien pienimpien raidevälien keskiarvon suhde: …

5.   VOIMALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET

5.1   Ajoneuvon suurin nopeus

5.1.1   Ajoneuvon suurin nopeus eteenpäin

5.1.1.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen nopeus: … km/h

5.1.1.2   Ajoneuvon laskettu suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (ilmoitetaan laskennassa käytetyt tekijät): (41) … km/h

5.1.1.3   Ajoneuvon suurin mitattu nopeus: … km/h (41)

5.1.2   Suurin peruutusnopeus (54)

5.1.2.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen peruutusnopeus:km/h

5.1.2.2   Ajoneuvon suurin mitattu peruutusnopeus: (41) … km/h

5.2   Moottorin nimellinen nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.3   Moottorin suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.4   Moottorin suurin vääntömomentti: … kW kierrosnopeudella … min-1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.5   Polttoainetyyppi: (9) …

5.6   Vetävien pyörien tosiasiallinen yhtä pyörän kierrosta vastaava liike eteenpäin: …

B.   YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÖVOIMAOMINAISUUKSIA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

6.   PERUSMOOTTORIN/MOOTTORIN (4) OLENNAISET OMINAISUUDET

6.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen(4)

6.2   Sylinterin halkaisija: (12)… mm

6.3   Iskunpituus: (12) … mm

6.4   Sylinterien lukumäärä: … ja järjestely: (26) …

6.5   Sylinteritilavuus: … cm3

6.6   Nimellisnopeus:

6.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

6.8   Puristussuhde: (7) …

6.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

6.10   Piirustukset palotilasta ja männänpäästä: …

6.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

6.12   Jäähdytysjärjestelmä

6.12.1   Neste

6.12.1.1   Nestelaji: …

6.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

6.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

6.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.12.2   Ilma

6.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

6.12.2.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

6.12.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.13   Valmistajan sallima lämpötila

6.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

6.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste: …

6.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

6.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

6.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

6.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

6.14   Ahdin

6.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4)

6.14.2   Merkki: …

6.14.3   Tyyppi: …

6.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili (tapauksen mukaan)): …

6.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

6.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

6.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

6.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

6.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.1   Merkki: …

6.17.2.1.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

6.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

6.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

6.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

6.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

6.17.2.1.9   Kennotiheys: …

6.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

6.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

6.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan):

6.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

6.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

6.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

6.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15.1   Merkki: …

6.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.15.3   Sijainti: …

6.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään:…)

6.17.2.1.17   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.17.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

6.17.2.1.18   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.18.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.18.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

6.17.2.1.18.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.18.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

6.17.2.1.18.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

6.17.2.1.19   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.19.1   Kuvaus ja toiminta: …

6.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

6.18.1   Syöttöpumppu

6.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

6.18.2.1   Pumppu

6.18.2.1.1   Merkit: …

6.18.2.1.2   Tyypit: …

6.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

6.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

6.18.2.2   Ruiskutusennakko:

6.18.2.2.1   Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

6.18.2.2.2   Ajoitus: (7) …

6.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

6.18.2.3.1   Pituus: … mm

6.18.2.3.2   Sisähalkaisija: … mm

6.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2.4   Säädin

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

6.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

6.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

6.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

6.18.2.5.1   Merkit: …

6.18.2.5.2   Tyypit: …

6.18.2.5.3   Kuvaus: …

6.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

6.19.1   Kaasutin: …

6.19.1.1   Merkit: …

6.19.1.2   Tyypit: …

6.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

6.19.2.1   Merkit: …

6.19.2.2   Tyypit: …

6.19.3   Suora ruiskutus: …

6.19.3.1   Merkit: …

6.19.4.2   Tyypit: …

6.20   Venttiilien ajoitus

6.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

6.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

6.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

6.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

6.20.3.2   Nokkakulma: …

6.21   Venttiiliaukkojen järjestely

6.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

6.22   Sytytysjärjestelmä

6.22.1   Sytytyspuola

6.22.1.1   Merkit: …

6.22.1.2   Tyypit: …

6.22.1.3   Lukumäärä: …

6.22.2   Sytytystulpat: …

6.22.2.1   Merkit: …

6.22.2.2   Tyypit: …

6.22.3   Magneetto: …

6.22.3.1   Merkit: …

6.22.3.2   Tyypit: …

6.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

6.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

6.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

7.   MOOTTORIPERHEEN OLENNAISET OMINAISUUDET

7.1   Yhteiset parametrit (56)

7.1.1   Työtapa: …

7.1.2   Jäähdytysaine: …

7.1.3   Ilmanottomenetelmä: …

7.1.4   Palotilan tyyppi ja rakenne: …

7.1.5   Venttiilien ja venttiiliaukkojen järjestely, mitat ja lukumäärä: …

7.1.6   Polttoainejärjestelmä: …

7.1.7   Moottorin hallintajärjestelmät (tunnistaminen piirustusnumeroiden mukaan)

7.1.7.1   Ahtimen jäähdytysjärjestelmä: …

7.1.7.2   Pakokaasun takaisinkierrätys: (3) …

7.1.7.3   Vesi ruiskutettuna/emulsiona: (4) (3) …

7.1.7.4   Ilman suihkutus: (3) …

7.1.8   Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä: (3) …

7.2   Moottoriperheen erittely

7.2.1   Moottoriperheen nimi: …

7.2.2   Perheeseen kuuluvien moottoreiden erittely

 

Kantamoottori

Perheeseen kuuluvat moottorit

Moottorityyppi

 

 

 

 

 

Sylinterimäärä

 

 

 

 

 

Nimelliskierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) nimellisnettoteholla

 

 

 

 

 

Nettonimellisteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman tehon kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurin nettoteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman vääntömomentin kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) suurimmalla vääntömomentilla

 

 

 

 

 

Suurin vääntömomentti (Nm)

 

 

 

 

 

Hidas joutokäyntinopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Sylinterin iskutilavuus (% kantamoottorin tilavuudesta)

100

 

 

 

 

8.   MOOTTORIPERHEESEEN KUULUVAN MOOTTORITYYPIN OLENNAISET OMINAISUUDET

8.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen: (4) …

8.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

8.3   Iskunpituus: (12) … mm

8.4   Sylinterien lukumäärä … ja järjestely: (26)

8.5   Sylinteritilavuus: … cm3

8.6   Nimellisnopeus: …

8.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

8.8   Puristussuhde: (7) …

8.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

8.10   Piirrokset palokammiosta ja männänpäästä: …

8.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

8.12   Jäähdytysjärjestelmä

8.12.1   Neste

8.12.1.1   Nestelaji: …

8.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

8.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

8.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.12.2   Ilma

8.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

8.12.2.1.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

8.12.1.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.13   Valmistajan sallima lämpötila

8.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

8.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste:

8.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

8.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

8.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

8.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

8.14   Ahdin

8.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4)

8.14.2   Merkki: …

8.14.3   Tyyppi: …

8.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili [tapauksen mukaan]): …

8.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

8.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

8.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

8.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

8.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.1   Merkki: …

8.17.2.1.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

8.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

8.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

8.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

8.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

8.17.2.1.9   Kennotiheys: …

8.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

8.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

8.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan): …

8.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

8.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

8.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

8.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15.1   Merkki: …

8.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.15.3   Sijainti: …

8.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

8.17.2.1.16   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

8.17.2.1.17   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.17.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.17.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

8.17.2.1.17.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.17.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

8.17.2.1.17.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

8.17.2.1.18   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.18.1   Kuvaus ja toiminta: …

8.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

8.18.1   Syöttöpumppu

8.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

8.18.2.1   Pumppu

8.18.2.1.1   Merkit: …

8.18.2.1.2   Tyypit: …

8.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

8.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

8.18.2.2   Ruiskutusennakko:

8.18.2.2.1

Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

8.18.2.2.2

Ajoitus: (7) …

8.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

8.18.2.3.1

Pituus: … mm

8.18.2.3.2

Sisähalkaisija: … mm

8.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2.4   Säädin

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

8.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

8.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

8.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

8.18.2.5.1   Merkit: …

8.18.2.5.2   Tyypit: …

8.18.2.5.3   Kuvaus: …

8.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

8.19.1   Kaasutin:

8.19.1.1   Merkit: …

8.19.1.2   Tyypit: …

8.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

8.19.2.1   Merkit: …

8.19.2.2   Tyypit: …

8.19.3   Suora ruiskutus: …

8.19.3.1   Merkit: …

8.19.4.2   Tyypit: …

8.20   Venttiilien ajoitus

8.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

8.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

8.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

8.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

8.20.3.2   Nokkakulma: …

8.21   Venttiiliaukkojen järjestely

8.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

8.22   Sytytysjärjestelmä

8.22.1   Sytytyspuola

8.22.1.1   Merkit: …

8.22.1.2   Tyypit: …

8.22.1.3   Lukumäärä: …

8.22.2   Sytytystulpat: …

8.22.2.1   Merkit: …

8.22.2.2   Tyypit: …

8.22.3   Magneetto: …

8.22.3.1   Merkit: …

8.22.3.2   Tyypit: …

8.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

8.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

8.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

9.   ENERGIANVARASTOINTILAITTEET

9.1   Kuvaus: akku/kondensaattori/vauhtipyörä/generaattori (4)

9.2   Valmistenumero: …

9.3   Sähkökemiallisen kytkennän laji: …

9.4   Varastoitu energia

9.4.1   Akku: jännite: … ja kapasiteetti: … Ah/2h

9.4.2   Kondensaattori: J …

9.4.3   Vauhtipyörä/generaattori (4): J …

9.4.3.1   Vauhtipyörän hitausmomentti: …

9.4.3.1.1   Lisähitausmomentti vaihde vapaalla: …

9.5   Ahdin: ajoneuvossa/ulkoinen/ei ole (4)

10.   ULKOINEN MELUTASO

10.1   Valmistajan ilmoittama ulkoinen melutaso

10.1.1   Liikkeessä: … dB(A)

10.1.2   Paikallaan: … dB(A)

10.1.3   Kierrosnopeudella: … min– 1

10.2   Lyhyt kuvaus ja kaavio pakojärjestelmästä (mukaan luettuina ilmanottojärjestelmä sekä melu- ja pakokaasupäästöjen rajoituslaitteet): …

10.3   Ilmanottojärjestelmä

10.3.1   Imusarjan kuvaus (myös piirustukset ja/tai valokuvat): (10) …

10.3.2   Ilmansuodatin

10.3.2.1   Valokuvat ja/tai piirustukset: …

10.3.2.2   Merkki: …

10.3.2.3   Tyyppi: …

10.3.3   Imusarjan äänenvaimennin

10.3.3.1   Valokuvat ja/tai piirustukset: …

10.3.3.2   Merkki: …

10.3.3.3   Tyyppi: …

10.4   Pakojärjestelmä

10.4.1   Pakosarjan kuvaus ja/tai piirustus (10): …

10.4.2   Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus ja/tai piirustus, jotka eivät ole osa moottorijärjestelmää …

10.4.3   Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

10.4.4   Pakoäänenvaimentimien tyyppi, merkintä: …

10.4.4.1   Kuitumaisia aineita sisältävä pakoäänenvaimennin: kyllä/ei (4) …

10.4.5   Pakojärjestelmän tilavuus: … dm3

10.4.6   Pakoaukon sijainti: …

10.4.7   Mahdolliset moottoritilaa ja moottoria koskevat ulkopuolista melua rajoittavat lisätoimenpiteet: …

10.5   Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on suunniteltu melun vähentämiseen (ellei käsitelty muissa kohdissa): …

11.   VOIMANSIIRTO JA SEN HALLINTA (13)

11.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio ajoneuvon voimansiirrosta ja sen hallintajärjestelmästä (vaihteiston hallintalaite, kytkimen hallintalaite tai muu voimansiirron osa): …

11.2   Voimansiirto

11.2.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio vaihteistosta ja sen hallintajärjestelmästä: …

11.2.2   Voimansiirtojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus: …

11.2.3   Voimansiirron tyyppi: mekaaninen/hydraulinen/sähköinen/muu (4) (jos muu, täsmennetään …)

11.2.3.1   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

11.3   Kytkin (jos on)

11.3.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio kytkimestä ja sen hallintajärjestelmästä: …

11.3.2   Kytkintyyppi: …

11.3.3   Suurin momentinmuuntosuhde: …

11.4   Vaihteisto (jos on)

11.4.1   Tyyppi: (24) …

11.4.2   Sijainti moottoriin nähden: …

11.4.3   Hallintamenetelmä: …

11.4.4   Jakovaihteisto: on/ei (4)

11.5   Välityssuhteet

Vaihde

Vaihteiston sisäiset välityssuhteet (moottorin ja vaihdelaatikon ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Jakovaihteiston sisäiset välityssuhteet (moottorin ja jakovaihteiston ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Vetopyörästön välityssuhteet (vaihdelaatikon ulostuloakselin ja vetävien pyörien kierroslukujen suhde)

Kokonaisvälityssuhteet

Suhde (moottorin pyörimisnopeus/ajoneuvon nopeus) ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston osalta

Suurin CVT:n (13) osalta

1

2

3

 

 

 

 

 

Pienin CVT:n (13) osalta

Peruutusvaihde

1

 

 

 

 

 

11.6   Tasauspyörästön lukitus

11.6.1   Tasauspyörästön lukitus kyllä/ei/valinnainen (4)

C.   TOIMINTATURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

12.   VOIMANLÄHTEEN JA/TAI VOIMANSIIRRON SÄÄTIMET

12.1   Nopeudensäädinten lukumäärä: …

12.2   Nimellinen rajoituspiste nro 1: …

12.2.1   Moottorin/voimansiirron kierrosnopeus, jossa rajoitus alkaa kuormitettuna: … min– 1

12.2.2   Suurin kierrosnopeus pienimmällä moottorin kuormituksella: … min– 1

12.3   Nimellinen rajoituspiste nro 2: …

12.3.1   Moottorin/voimansiirron kierrosnopeus, jossa rajoitus alkaa kuormitettuna: (4) … min– 1

12.3.2   Suurin kierrosnopeus pienimmällä moottorin kuormituksella: … min– 1

12.4   Säätimien ilmoitettu käyttötarkoitus: suurimman rakenteellisen nopeuden rajoittaminen/suurimman tehon rajoittaminen/moottorin suojaaminen ylinopeudelta: (4) …

12.5   Säädettävä nopeudenrajoitin, joka täyttää luokkien N2 ja N3 ajoneuvoihin sovellettavat vaatimukset, jotka vahvistetaan E-säännössä nro 89 olevassa 1 ja 2 kohdassa, II osan 13.2 kohdassa, III osan 21.2 ja 21.3 kohdassa, liitteessä 5 olevassa 1 kohdassa ja liitteessä 6 (EUVL L 158, 19.6.2007, s. 1); asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

13.   OHJAUS

13.1   Periaatekaavio ohjattavista akseleista ja ohjausgeometriasta: …

13.2   Ohjauslaitteen luokka: käsiohjaus/tehosteinen ohjaus/differentiaaliohjaus (4)

13.3   Voimansiirto ja ohjauksen hallinta

13.3.1   Ohjausvaihteen konfiguraatio (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin osalta): …

13.3.2   Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; täsmennetään tapauksen mukaan etu- ja taka-akselin ohjauksen osalta): …

13.3.2.1   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

13.3.3   Tehostusmenetelmä (jos on): …

13.3.3.1   Toimintatapa ja -kaavio, merkit ja tyypit: …

13.3.4   Koko ohjausmekanismin kaavio, josta ilmenee ohjautuvuuteen vaikuttavien laitteiden sijainti ajoneuvossa: …

13.3.5   Ohjauksen hallintalaitteiden periaatekaaviot: …

13.3.6   Ohjauksen hallintalaitteiden säätöalue ja -tapa: …

13.3.7   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

13.4   Pyörien suurin kääntökulma (tapauksen mukaan):

13.4.1   Oikealle: … astetta

Ohjauspyörän kierrosten lukumäärä: …

13.4.2   Vasemmalle: … astetta

Ohjauspyörän kierrosten lukumäärä: …

13.5   Pienin kääntöympyrä (jarruttamatta) (42)

13.5.1   Oikealle: … mm

13.5.2   Vasemmalle: … mm

13.5.3   Tehostusmenetelmä (jos on): …

13.5.3.1   Toimintatapa ja -kaavio, merkit ja tyypit: …

13.6   Luokan T nopeiden ajoneuvojen ohjaus (nopeusindeksi ”b”)

13.6.1   E-säännön nro 79 (EUVL L 137, 27.5.2008, s. 25) jaksoissa 2, 5 ja 6 sekä liitteissä 4 ja 6 vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

13.6.2   E-säännön nro 79 (EUVL L 137, 27.5.2008, s. 25) jaksossa 6 luokan N2 ajoneuvojen osalta vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

13.6.3   Standardin ISO 10998:2008, Amd 1:2014 (Agricultural tractors -- Requirements for steering) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

13.7   Ohjaukseen vaikuttavat kompleksiset elektroniset ajoneuvonhallintajärjestelmät

13.7.1   Ohjauksen toimintaan vaikuttavat kompleksiset elektroniset ajoneuvonhallintajärjestelmät täyttävät E-säännön nro 79 (EUVL L 137, 27.5.2008, s. 25) mukaiset vaatimukset, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

14.   NOPEUS-, MATKA-, KIERROSLUKU- JA TUNTIMITTARI

14.1   Nopeusmittari

14.1.1   Valokuvat ja/tai piirustukset valmiista järjestelmästä: …

14.1.2   Näytettävä ajoneuvon nopeusalue: …

14.1.3   Nopeusmittarin mittausmekanismin toleranssi: …

14.1.4   Nopeusmittarin tekninen vakio: …

14.1.5   Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: …

14.1.6   Käyttömekanismin kokonaisvälityssuhde: …

14.1.7   Kuva laitteen osoitintaulusta tai muusta näytöstä: …

14.1.8   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

14.2   Matkamittari

14.2.1   Matkamittarin mittausmekanismin toleranssi: …

14.2.2   Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: …

14.3   Kierroslukumittari

14.3.1   Kierroslukumittarin mittausmekanismin toleranssi: …

14.3.2   Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: …

14.4   Tuntimittari

14.4.1   Tuntimittarin mittausmekanismin toleranssi: …

14.4.2   Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: …

15.   NÄKYVYYSALUE

15.1   Piirustukset tai valokuvat, joista ilmenee 180 asteen etunäkyvyysalueella sijaitsevien osien sijainti: …

15.2   Standardin ISO 5721–1:2013 (Agricultural tractors -- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision -- Part 1: Field of vision to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

15.3   Standardin ISO 5721–2:2014 (Agricultural tractors -- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision -- Part 2: Field of vision to the side and to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

16.   TUULILASINPYYHKIMET JA -PESIMET SEKÄ HUURTEEN- JA HUURUNPOISTOLAITTEET

16.1   Tuulilasinpyyhkimet

16.1.1   Standardin ISO 5721–1:2013 (Agricultural tractors -- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision -- Part 1: Field of vision to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

16.1.2   Vaihtoehtona 16.1.1 kohdan vaatimuksille annetaan yksityiskohtainen tekninen kuvaus (mukaan luettuna valokuvat tai piirustukset) sekä tiedot käyttökertojen määrästä ja tiheydestä:

16.2   Tuulilasinpesin

16.2.1   Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset): …

16.2.2   Säiliön tilavuus: … l

16.3   Huurteen- ja huurunpoisto

16.3.1   Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset): …

16.3.2   Enimmäissähkönkulutus: … kW

17.   LASIT

17.1   E-säännön nro 43 (EUVL L 42, 20.9.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: …

17.2   Vaihtoehtona 17.1 kohdalle on annettava seuraavat tiedot:

17.2.1   Tiedot kuljettajan silmien vertailupisteen (59) nopeaa tunnistamista varten: …

17.2.2   Muiden lasien kuin tuulilasien osalta enintään A4-kokoiset tai tuohon kokoon taitetut piirrokset, joista ilmenevät seuraavat tiedot:

enimmäispinta-ala,

lasin kahden vierekkäisen sivun välinen pienin kulma, ja

segmentin enimmäiskorkeus (jos on).

17.2.3   Tuulilasit

17.2.3.1   Käytetyt materiaalit: …

17.2.3.2   Asennusmenetelmä: …

17.2.3.3   Kallistuskulmat: … astetta

17.2.3.4   Tuulilasin lisävarusteet ja asennuspaikka sekä lyhyt kuvaus kaikista sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

17.2.3.5   Piirustus mittakaavassa 1:10, sekä tuulilaseja ja niiden traktoriin asennusta koskevat kaaviot, jotka ovat riittävän yksityiskohtaiset, jotta niistä käy ilmi

17.2.3.5.1

tuulilasin sijainti suhteessa kuljettajan silmän vertailupisteeseen (59);

17.2.3.5.2

tuulilasin kallistuskulma;

17.2.3.5.3

optisten ominaisuuksien todentamisessa käytettävän vyöhykkeen sijainti ja koko sekä tarvittaessa poikkeavalla tavalla karkaistu alue;

17.2.3.5.4

tuulilasiaihion ala;

17.2.3.5.5

tuulilasin segmentin enimmäiskorkeus; ja

17.2.3.5.6

tuulilasin kaarevuus (vain tuulilasien ryhmittelyä varten);

17.2.3.6   kaksoislasin tapauksessa enintään A4-kokoiset tai tuohon kokoon taitetut piirrokset, joista käy 17.2.2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmi

kunkin kaksoislasiin kuuluvan lasin tyyppi,

tiivisteen tyyppi (orgaaninen, lasi-lasi tai lasi-metalli),

kahden lasin välisen raon nimellispaksuus.

17.2.4   Ikkunat

17.2.4.1   Sijainnit: …

17.2.4.2   Käytetyt materiaalit: …

17.2.4.3   Lyhyt kuvaus ikkunoiden käyttömekanismin sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

17.2.5   Avattavan katon lasi

17.2.5.1   Sijainnit: …

17.2.5.2   Käytetyt materiaalit: …

17.2.5.3   Lyhyt kuvaus kattoikkunoiden käyttömekanismin sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

17.2.6   Muut lasit

17.2.6.1   Sijainnit: …

17.2.6.2   Käytetyt materiaalit: …

17.2.6.3   Lyhyt kuvaus ikkunoiden käyttömekanismin sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

18.   TAUSTAPEILIT

18.1   Peilien lukumäärät ja luokat: …

18.2   E-säännön nro 46 (EUVL L 177, 10.7.2010, s. 211) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

1.8.3   E-säännön nro 81 (EUVL L 185, 13.7.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

18.4   Piirustukset, joissa esitetään taustapeilien sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden: …

18.5   Kiinnitystavan yksityiskohdat, myös siitä ajoneuvon rakenteen osasta, johon peili on kiinnitetty: …

18.6   Lyhyt kuvaus säätöjärjestelmän elektronisista komponenteista: …

18.7   Peilien huurteen- ja huurunpoistojärjestelmän tekninen kuvaus: …

18.8   Valinnaisvarusteet, jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä taakse: …

18.9   Luokan II taustapeilin näkyvyysalue

18.9.1   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä IX olevan 5.1 kohdan mukainen: kyllä/ei (4)

18.9.2   Vaihtoehtona 18.9.1 kohdalle standardin ISO 5721–2:2014 (Agricultural tractors -- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision -- Part 2: Field of vision to the side and to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

19.   MUUT EPÄSUORAN NÄKEMÄN TARJOAVAT LAITTEET KUIN PEILIT (VALINNAINEN)

19.1   Tyyppi ja ominaisuudet (esimerkiksi laitteen täydellinen kuvaus): …

19.2   Kun on kyseessä kamera-näyttölaite, havaintoetäisyys (mm), kontrasti, kirkkausalue, häikäisyn korjaus, näytön ominaisuudet (mustavalkoinen/väri (4)), kuvantoistotaajuus, näytön kirkkausalue: (4) …

19.3   Riittävän yksityiskohtaiset piirustukset koko laitteen tunnistamista varten, myös asennusohjeet: …

19.4   Standardin ISO 5721–2:2014 (Agricultural tractors -- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision -- Part 2: Field of vision to the side and to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

20.   KULJETTAJAN TIETOJÄRJESTELMÄT

20.1   Standardin ISO 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture -- Operator controls -- Actuating forces, displacement, location and method of operation) liitteessä B vahvistetut, virtuaalipäätteisiin liittyviä käyttäjän hallintalaiteita koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

21.   VALAISIMIEN JA MERKKIVALOLAITTEIDEN ASENNUS JA VALOJEN AUTOMAATTINEN KYTKEYTYMINEN

21.1   Luettelo kaikista laitteista (mainitaan lukumäärä, merkit, tyyppi, komponenttien tyyppihyväksyntämerkit, kaukovalaisimien suurin valonvoimakkuus, väri, vastaava ilmaisin); luettelossa voidaan mainita useita erityyppisiä laitteita kutakin toimintoa varten; lisäksi luettelossa voidaan kunkin toiminnon osalta esittää lisähuomautus ”tai vastaava laite”: …

21.2   Koko valaisin- ja merkkivalolaitteistoa kuvaava kaavio, josta käy ilmi eri laitteiden sijainti ajoneuvossa: …

21.3   Ajoneuvoa ulkopuolelta esittävät mittakaavapiirrokset, joista käy ilmi valaisin- ja merkkivalaisinlaitteiden sijainti, lukumäärä ja väri: …

21.4   Seuraavat tiedot kustakin valaisimesta ja heijastimesta:

21.4.1   piirustus, jossa esitetään valaisevan pinnan laajuus: …

21.4.2   näkyvän pinnan määritysmenetelmä: …

21.4.3   vertailuakseli ja vertailukeskipiste: …

21.4.4   peitettävien valaisimien toimintatapa: …

21.5   Ajovalaisimien säätölaitteen kuvaus/piirustus ja tyyppi (esim. automaattinen, portaittaisesti käsisäätöinen, portaattomasti käsisäätöinen): (4) …

21.5.1   hallintalaite: …

21.5.2   viitemerkit: …

21.5.3   kuormitusolosuhteita koskevat merkit: …

21.6   Luokkien R ja S ajoneuvojen osalta kuvaus valaisin- ja merkkivalaisinlaitteiden virtaliitännästä: …

21.7   Lyhyt kuvaus valaisin- ja merkkivalojärjestelmässä käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista komponenteista: …

22.   AJONEUVOSSA OLEVIEN HENKILÖIDEN SUOJAAMINEN, MUKAAN LUETTUINA SISÄVARUSTEET JA MUUT SÄÄSUOJAJÄRJESTELYT

22.1   Kori

22.1.1   Käytetyt materiaalit ja rakennetavat: …

22.2   Ohjaamon materiaalien palamisnopeus

22.2.1   Palamisnopeus on enintään 150 mm/min standardin ISO 3795:1989 (Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry -- Determination of burning behaviour of interior materials) vaatimusten mukaisesti, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

22.3   Sisäpuoliset henkilöturvalaitteet

22.3.1   Valokuvat, piirustukset ja/tai hajotuskuva sisävarusteista, myös matkustajatilan osista ja käytetyistä materiaaleista (lukuun ottamatta sisäpuolisia taustapeilejä), hallintalaitteiden järjestelystä, istuimista ja istuinten takaosista, käsinojista, katosta ja avattavasta katosta, ovista ja ikkunankammista sekä muista määrittelemättömistä varusteista: …

22.3.2   Jos ajoneuvo on varustettu ohjauspyörällä ja useammassa kuin yhdessä rivissä olevilla istuinpenkeillä tai kuppi-istuimilla, matkustajille tarkoitettujen takaistuinten, jos sellaisia on asennettu, ympäristö on komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2014 (14) liitteen XVII vaatimusten mukainen: kyllä/ei (4)

22.4   Pääntuet

22.4.1   Asennettu: kyllä/ei (4)

22.4.2   E-säännön nro 25 (EUVL L 215, 14.8.2010, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

22.4.3   Tyyppi: kiinteä/irrotettava/erillinen (4)

22.4.4   Yksityiskohtainen kuvaus pääntuesta, erityisesti täytemateriaalin tai -materiaalien lajin osalta sekä soveltuvin osin tyyppihyväksyttäväksi haetun istuintyypin tuki- ja kiinnityskappaleiden eritelmät ja sijainti: …

22.4.5   Erillisen pääntuen osalta

22.4.5.1   yksityiskohtainen kuvaus rakennealueesta, johon pääntuki on tarkoitus kiinnittää:

22.4.5.2   mittapiirustukset rakenteen ja pääntuen keskeisistä osista: …

22.5   Jalkatuet

22.5.1   Koria esittävät valokuvat ja/tai piirustukset, joista näkyy jalkatukien lukumäärä, sijainti ja mitat: …

22.6   Muut sääsuojausjärjestelyt

22.6.1   Kuvaus (mukaan luettuna valokuvat ja piirustukset): …

22.6.2   Sisä- ja ulkomitat: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.   AJONEUVON ULKOPUOLISET RAKENTEET JA LISÄVARUSTEET

23.1   Yleisjärjestely (piirustus tai valokuvat, joissa on tarvittaessa mukana mitat ja/tai teksti), jossa näkyy sellaisten ulkoisten pintojen osien sijainti, joita voidaan pitää ulkonevuuden kannalta olennaisina, esimerkiksi ja soveltuvin osin seuraavat: puskurit, lattialinja, ovi- ja ikkunapylväät, ilmanottosäleiköt, jäähdyttimen säleikkö, tuulilasin pyyhkimet, sadevedenpoistokourut, kahvat, liukukiskot, läpät, ovien saranat ja lukot, koukut, silmäkkeet, vinssit, koristeosat, merkit, tunnukset ja syvennykset ja kaikki muut ulkoisten pintojen osat (esim. valaisinlaitteet), joita voidaan pitää olennaisina, kun otetaan huomioon ruumiillisen vammautumisen riski tai ruumiillisten vammojen vakavuus, kun ajoneuvon ulkopinta osuu ihmiseen tai koskettaa ihmistä törmäyksen yhteydessä: …

23.2   Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etuosan materiaalien osalta (sisältä ja ulkoa), mukaan luettuna yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesti asennetuista aktiivisista jalankulkijoiden turvajärjestelmistä: …

23.3   Piirustus lattialinjasta: …

24.   SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

24.1   Luettelo, joka sisältää kaikki suunnitellut relevantit ajoneuvon sähkö–elektroniikka-järjestelmien tai SE-asennelmien yhdistelmät, korimallit (60), korimateriaalien variaatiot, johdotukset, moottorimuunnokset, ohjauksen sijaintivaihtoehdot (vasen/oikea) ja akselivälivaihtoehdot: …

24.2   E-säännön nro 10 (EUVL L 254, 20.9.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.3   Standardin ISO 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods and acceptance criteria) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.4   Vaihtoehtona 24.2 tai 24.3 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

24.4.1   Kuvaus ja piirustukset tai valokuvat moottoritilan muodostavan korinosan sekä sitä lähimpänä sijaitsevan ohjaamo-osan muodoista ja materiaaleista: …

24.4.2   Piirustukset tai valokuvat moottoritilaan asennettujen metalliosien sijainnista (esimerkiksi lämmityslaiteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjauslaite jne.): …

24.4.3   Taulukko tai piirustus radiohäiriöiden vaimennuslaitteista: …

24.4.4   Tiedot tasavirtavastusten nimellisarvoista ja, jos käytetään resistiivisiä sytytyskaapeleita, niiden nimellisresistanssi metriä kohden: …

25.   ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET

25.1   Komponentin tyyppihyväksyntä äänimerkinantolaitteelle myönnetty E-säännössä nro 28 (EUVL L 323, 6.12.2011, s. 33) luokan N ajoneuvoja varten vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

25.2   Yhteenveto käytetyistä laitteista: …

25.3   Piirustukset, joista näkyy äänimerkinantolaitteiden sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden: …

25.4   Kiinnitystavan yksityiskohdat, mukaan luettuna ajoneuvon rakenteen osa, johon äänimerkinantolaitteet on kiinnitetty: …

25.5   Sähköjärjestelmän/pneumatiikkajärjestelmän piirikaavio: …

25.5.1   Jännite: vaihtovirta/tasavirta (4)

25.5.2   Nimellisjännite tai -paine: …

25.6   Piirustus kiinnityslaitteesta: …

26.   LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ JA ILMASTOINTI

26.1   Lämmitysjärjestelmä testattu standardin ISO 14269–2:1997 (Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry -- Operator enclosure environment -- Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) jakson 8 mukaisesti, ja testausselosteet sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

26.2   Ilmastointijärjestelmä testattu standardin ISO 14269–2:1997 (Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry -- Operator enclosure environment -- Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) jakson 9 mukaisesti, ja testausselosteet sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

26.3   Vaihtoehtona 26.1 ja 26.2 kohdalle: E-säännön nro 122 (EUVL L 164, 30.6.2010, s. 231) mukaiset luokan N ajoneuvoja koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

26.4   Lämmitysjärjestelmä

26.4.1   Yleispiirustus lämmitysjärjestelmästä ja sen sijainnista ajoneuvossa (sekä melua rajoittavien varusteiden järjestelystä (mukaan luettuna lämmönvaihtopisteiden sijainti)): …

26.4.2   Yleispiirustus järjestelmässä käytetystä lämmönvaihtimesta, joka käyttää pakokaasujen lämpöä, tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu (jos lämmitysjärjestelmä käyttää moottorin jäähdytysilman antamaa lämpöä): …

26.4.3   Poikkileikkauspiirustus lämmönvaihtimesta tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu; ilmoitetaan seinämän paksuus, käytetyt materiaalit ja niiden pintojen ominaisuudet: …

26.4.4   Eritelmät muista lämmitysjärjestelmän pääosista, kuten tuulettimesta, valmistustavan ja teknisten tietojen osalta: …

26.5   Ilmastointi

26.5.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio ilmastoinnista ja sen hallintajärjestelmästä: …

26.5.2   Ilmastointijärjestelmässä jäähdytysaineena käytetty kaasu: …

27.   LUVATTOMAN KÄYTÖN ESTÄVÄT LAITTEET

27.1   Luokkien T ja C ajoneuvot

27.1.1   E-säännön nro 62 (EUVL L 89, 27.3.2013, s. 37) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

27.1.2   E-säännön nro 18 (EUVL L 120, 13.5.2010, s. 29) kohdissa 2, 5 (ei kuitenkaan 5.6), 6.2 ja 6.3 vahvistetut luokan N2 ajoneuvoja koskevat asianomaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

27.1.3   Vaihtoehtona 27.1.1 tai 27.1.2 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

27.1.3.1   Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen tai piirustuksineen estolaitteista ja niiden asentamiseen liittyvistä ajoneuvon osista: …

27.1.3.2   Luettelo pääasiallisista komponenteista, joista estojärjestelmä koostuu: …

27.2   Luokkien R ja S ajoneuvot

27.2.1   Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen tai piirustuksineen estolaitteista ja niiden asentamiseen liittyvistä ajoneuvon osista: …

27.2.1.1   Luettelo pääasiallisista komponenteista, joista estojärjestelmä koostuu: …

28.   REKISTERIKILVEN TILA

28.1   Takarekisterikilven sijainti (ilmoitetaan tarvittaessa variantit; soveltuvin osin voidaan käyttää piirustuksia): …

28.1.1   Yläreunan korkeus tienpinnasta: edessä: … mm

takana: … mm

28.1.2   Alareunan korkeus tienpinnasta: edessä: … mm

takana: … mm

28.1.3   Keskiviivan etäisyys ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta: edessä: … mm

takana: … mm

28.1.4   Mitat (pituus × leveys): edessä: … mm × … mm;

takana: … mm × … mm

28.1.5   Kaltevuus pystytasosta: edessä: … astetta;

takana: … astetta

28.1.6   Näkyvyyskulma vaakatasossa: edessä … astetta

takana: … astetta.

29.   LISÄMASSAT

29.1   Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (ja valokuvat tai mittapiirustukset) lisämassoista ja siitä, miten ne on sijoitettu traktoriin: …

29.1   Lisämassasarjojen lukumäärä:

29.1.1   Komponenttien lukumäärä kussakin sarjassa: sarja 1: …

sarja 2: …

sarja …

29.2   Kunkin sarjan komponenttien massa: sarja 1: … kg;

sarja 2: … kg;

sarja …: … kg

29.2.1   Kunkin sarjan kokonaismassa: sarja 1: … kg;

sarja 2: … kg;

sarja …: … kg

29.3   Lisämassojen kokonaismassa: … kg

29.3.1   Näiden massojen jakautuminen akseleille: … kg

29.4   Materiaalit ja valmistustapa: …

30.   SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TURVALLISUUS

30.1   Lyhyt kuvaus päävirtapiirin komponenttien asennuksesta sekä piirustukset/valokuvat, joista käy ilmi päävirtapiirin komponenttien asennuspaikkojen sijainti: …

30.2   Päävirtapiirin kaikkien sähkötoimintojen kytkentäkaavio: …

30.3   Toimintajännitteet (V): …

30.4   Kuvaus suojauksesta sähköiskuja vastaan: …

30.5   Varoke ja/tai virrankatkaisin: kyllä/ei/valinnainen (4)

30.5.1   Virta-aluekaavio: …

30.6   Johdinsarjan konfiguraatio: …

30.7   Laturi

30.7.1   Tyyppi: …

30.7.2   Nimellisteho: … VA

30.8   Täyssähköajoneuvot

30.8.1   Luokkiin T2, T3, C2 tai C3 kuuluvien täyssähköajoneuvojen osalta täyttyvät komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2014 liitteessä IV vahvistetut vaatimukset, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/mahdollisuuksien mukaan (4) (jos mahdollisuuksien mukaan, täsmennetään: …)

30.9   Akkuerotin

30.9.1   Akun irrotustapa: elektroninen järjestelmä/virta-avain/yleinen työkalu/kytkin/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

31.   POLTTOAINESÄILIÖT

31.1   Piirustukset ja tekninen kuvaus säiliöistä, myös ilmastus- ja tuuletusjärjestelmien liittimistä sekä putkista, lukoista, venttiileistä sekä kiinnityslaitteista: …

31.2   Piirustus, jossa selvästi esitetään säiliöiden sijainti ajoneuvossa: …

31.3   Piirustus polttoainesäiliön ja päästöjenrajoittamislaitteen välisestä lämpökilvestä: …

31.4   Pääpolttoainesäiliöt

31.4.1   Enimmäisvetoisuus: …

31.4.2   Käytetyt materiaalit: …

31.4.3   Polttoainesäiliön täyttöaukko: rajoitettu täyttöaukko/kilpi (4) …

31.4.4   Toimenpiteet, joilla sähkövaraus johdetaan pois (jos on) …

31.5   Varapolttoainesäiliöt

31.5.1   Enimmäisvetoisuus: …

31.5.2   Käytetyt materiaalit: …

31.5.3   Polttoainesäiliön täyttöaukko: rajoitettu täyttöaukko/kilpi (4) …

31.5.4   Toimenpiteet, joilla sähkövaraus johdetaan pois (jos on) …

32.   SIVU- JA TAKASUOJAUS

32.1   Sivusuojaus

32.1.1   Asennettu: kyllä/ei/epätäydellinen (4)

32.1.2   Piirustus ajoneuvon sivusuojaukseen liittyvistä osista, eli piirustus ajoneuvosta ja/tai alustasta sekä akselien sijainnista ja asennuksesta, piirustus sivusuojalaitteiden asennuksesta ja/tai varusteista. Jos sivusuojaus saavutetaan ilman sivusuojalaitteita, piirustuksessa on selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät: …

32.1.3   Piirustus lattialinjasta ajoneuvon sivulla: …

32.1.4   Piirrokset, joissa esitetään ulkonevien osien korkeuden (H) mittausta varten tarvittavat läpileikkaukset ulkonevista osista komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteen XXVII lisäyksen 1 mukaisesti: …

32.1.5   Sivusuojalaitteiden osalta täydellinen kuvaus tai piirustus kyseisistä laitteista (myös asennuksesta ja kiinnityksestä) tai niiden tyyppihyväksyntänumerot: …

32.1.5.1   Käytetyt materiaalit: …

32.1.5.2   Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna: …

32.1.6   E-säännön nro 73 (EUVL L 122, 8.5.2012, s. 1) 2 ja 3 kohdassa ja I, II ja III osassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

32.2   Takasuojarakenne

32.2.1   Asennettu: kyllä/ei/epätäydellinen (4)

32.2.2   Piirustus ajoneuvon takasuojarakenteeseen liittyvistä osista, eli piirustus ajoneuvosta tai alustasta sekä leveimmän taka-akselin sijainnista ja takasuojarakenteen asennuksesta ja/tai kiinnityksestä. Jos takasuojarakenne ei ole erityislaite, piirustuksessa on selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät: …

32.2.3   Piirustus ajoneuvon takapään lattialinjasta …

32.2.4   Erityislaitteen osalta täydellinen kuvaus ja/tai piirustus takasuojarakenteesta (sekä asennus- ja kiinnitysvarusteista), tai tyyppihyväksyntänumero, jos rakenne on hyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä: …

32.2.4.1   Käytetyt materiaalit: …

32.2.4.2   Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna: …

33.   KUORMALAVAT

33.1   Kuormalavojen mitat

33.1.1   Kuormalavojen pituudet: … mm

33.1.2   Kuormalavojen leveydet: … mm

33.1.3   Kuormalavojen korkeudet maanpinnasta: (47) … mm

33.2   Valmistajan ilmoittamat kuormalavojen turvalliset kantavuudet: … kg

33.2.1   Näiden kuormien jakautuminen akseleille: … kg

33.3   Luokkien T ja C ajoneuvojen osalta, ovatko kuormalavat irrotettavia: kyllä/ei/valinnainen (4)

33.3.1   Kuvaus ajoneuvoon kiinnittämiseen käytettävistä varusteista: …

33.4   Kuormalavan vakaus

33.4.1   Kuormalavojen painopisteen sijainti pituus-, poikittais- ja pystysuunnassa: …

33.4.2   Jos ajoneuvossa on useita kuormalavoja, ajoneuvon painopisteen sijainti, kun kuormalavat ovat kuormattuina ilman kuljettajaa pituus-, poikittais- ja pystysuunnassa: …

34.   ETUHINAUSLAITE (LUOKKIEN T JA C AJONEUVOT)

34.1   Mittapiirustus etuhinauslaitteesta ja kiinnityslaitteesta: …

34.2   Komission asetuksen (EU) N:o 1005/2010 (EUVL L 291, 9.11.2010, s. 36) vaatimukset täyttyvät niiden ajonevojen osalta, joiden suurin teknisesti sallittu massa on enintään 2 000 kg, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

35.   RENKAAT

35.1   Tyyppihyväksytty komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteen XXX mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.2   Tyyppihyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1) mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.3   Hyväksytty E-säännön nro 106 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 231): kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.4   Hyväksytty E-säännön nro 30 mukaisesti (EUVL L 307, 23.11.2011, s. 1): kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.5   Hyväksytty E-säännön nro 54 mukaisesti (EUVL L 307, 23.11.2011, s. 2): kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.6   Hyväksytty E-säännön nro 75 mukaisesti (EUVL L 84, 30.3.2011, s. 46): kyllä/ei/tarpeeton (4)

35.7   Hyväksytty E-säännön nro 117 mukaisesti (EUVL L 307, 23.11.2011, s. 3): kyllä/ei/tarpeeton (4)

36.   ROISKEENESTOJÄRJESTELMÄ

36.1   Pyörien roiskesuojat

36.1.1   Ajoneuvossa on roiskesuojat: kyllä/ei (4)

36.1.2   Lyhyt kuvaus ajoneuvosta pyörien roiskesuojien osalta: …

36.1.3   Pyörien roiskesuojia ja niiden sijaintia ajoneuvossa esittävät yksityiskohtaiset piirustukset, joista käyvät ilmi mitat ja joissa otetaan huomioon rengas-pyöräyhdistelmien äärimitat: …

36.2   Muut roiskesuojat

36.2.1   Asennettu: kyllä/ei/epätäydellinen (4)

36.2.2   Lyhyt kuvaus ajoneuvon roiskeenestojärjestelmästä ja sen osista: …

36.2.3   Roiskeenestojärjestelmää ja sen sijaintia ajoneuvossa esittävät yksityiskohtaiset piirustukset, joista käyvät ilmi mitat ja joissa otetaan huomioon rengas-pyöräyhdistelmien äärimitat: …

37.   TELA-ALUSTA

(Täytettävä myös 4.1.2.3 kohta)

37.1   Valokuvat ja mittapiirustukset tela-alustan järjestelystä ja asennuksesta ajoneuvoon (myös telamaton sisäpuolella olevista elementeistä, jotka varmistavat telamaton pysymisen telapyörien päällä, sekä telamaton kulutuspinnan ulkopuolen kuvioinnista): …

37.2   Pinnan kanssa kosketuksissa olevan materiaalin tyyppi: kumitela/terästela/telakenkiin kiinnitetyt kumiset vaimentimet (4)

37.3   Metallitelat

37.3.1   Niiden telapyörien lukumäärä, jotka siirtävät kuormaa suoraan tien pintaan (NR): …

37.3.2   Kunkin vaimentimen ulkopinnan pinta-ala (Ap): … mm2

37.4   Kumitelat

37.4.1   Tien pintaa koskettavien kumisten kohoumien kokonaispinta-ala (AL): … mm2

37.4.2   Kohoumien prosenttiosuus maton kokonaispinta-alasta: … %

38.   MEKAANISET KYTKENTÄLAITTEET

38.1   Valokuvat ja mittapiirustukset, jotka esittävät mekaanista kytkentälaitetta, sen asennusta ajoneuvoon sekä sen kytkentää vedettävään ajoneuvoon asennettuun laitteeseen:

38.1.1   Takaosan mekaaninen kytkentälaite: kyllä/ei (4)

38.1.2   Etukytkentälaite (luokkien R ja S ajoneuvot): kyllä/ei (4)

38.2   Mekaanisen kytkentälaitteen lyhyt tekninen kuvaus, jossa eritellään rakennetyyppi ja käytetty materiaali

38.2.1   Takaosan mekaaninen kytkentälaite: …

38.2.2   Etukytkentälaite (luokkien R ja S ajoneuvot): …

38.3   Takaosan mekaaninen kytkentälaite

Tyyppi (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteen XXXIV lisäyksen 1 mukaisesti):

Merkki:

Valmistajan tyyppinimitys:

EU-tyyppihyväksyntämerkki tai -numero:

Suurin vaakatasoinen kuormitus/D-arvo: (4) (44)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Vedettävä massa (T): (4) (44)

… tonnia

… tonnia

… tonnia

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma: (44)

… kg

… kg

… kg

Kytkentäkohdan sijainti (62)

korkeus maanpinnasta

vähintään

… mm

… mm

… mm

enintään

… mm

… mm

… mm

etäisyys taka-akselin keskiviivan kautta kulkevaan pystytasoon

vähintään

… mm

… mm

… mm

enintään

… mm

… mm

… mm

38.4   Etukytkentälaite (luokkien R ja S ajoneuvot):

Tyyppi (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteen XXXIV lisäyksen 1 mukaisesti):

Merkki:

Valmistajan tyyppinimitys:

EU-tyyppihyväksyntämerkki tai -numero:

Suurin vaakatasoinen kuormitus/D-arvo: (4) (44)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Vedettävä massa (T): (4) (44)

… tonnia

… tonnia

… tonnia

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma: (44)

… kg

… kg

… kg

Kytkentäkohdan sijainti (62)

korkeus maanpinnasta

vähintään

… mm

… mm

… mm

enintään

… mm

… mm

… mm

38.5   Mekaanisen kytkentälaitteen kuvaus:

Tyyppi (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä XXXIV olevan lisäyksen 1 mukaisesti):

Merkki:

Valmistajan tyyppinimitys:

Suurin vaakatasoinen kuormitus/D-arvo: (4) (44)

…. kg/kN (4)

Vedettävä massa (T): (4) (44)

… tonnia

Kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): (44)

… kg

Valokuvat ja/tai piirustukset kytkentälaitteesta: Näissä piirroksissa on erityisesti esitettävä vaaditut mitat yksityiskohtaisesti, sekä laitteen asentamista varten tarvittavat mitat.

 

Kytkentälaitteen lyhyt tekninen kuvaus, jossa eritellään rakennetyyppi ja käytetty materiaali.

 

Testityyppi

staattinen/dynaaminen (4)

Seuraavien osien EU-tyyppihyväksyntämerkki tai -numero:

vetosilmukka, liitospää tai vastaava kytkentälaite, joka kiinnitetään mekaaniseen kytkentälaitteeseen (kun kyseessä on nivelöity tai jäykkä vetoaisa);

mekaaninen kytkentälaite, joka kiinnitetään tikapuurunkoon tai perävaunun vetokoukkuun (jos rajoitettu tiettyihin tyyppeihin).

38.6   Mekaanisen kytkentälaitteen tyyppihyväksyntä komponenttina myönnetty E-säännön nro 55 perusteella (EUVL L 227, 28.8.2010, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

39.   KOLMIPISTENOSTOLAITE

39.1   Kolmipistenostolaite: asennettu eteen/asennettu taakse/asennettu sekä eteen että taakse/ei ole (4)

40.   LISÄKYTKENTÄKOHDAT

40.1   Lisäkytkentäkohtia: kyllä/ei/valinnainen (4)

40.2   Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (sekä valokuvat tai piirustukset) lisäkytkentäkohdista ja selvitys niiden päätarkoituksesta: …

40.3   Suurin sallittu lisäkytkentäkohtiin kohdistuva pystykuorma: … kg

D.   JARRUTUSTEHOA KOSKEVAT TIEDOT

41.   PYÖRÄNTUENTA

41.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio pyöräntuennasta ja sen hallintajärjestelmästä kunkin akselin, akseliryhmän tai pyörän osalta: …

41.2   Piirustus pyöräntuentajärjestelyistä: …

41.3   Tasonsäätö: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.4   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

41.5   Vetoakselien ilmajousitus: kyllä/ei (4)

41.5.1   Vetoakselien ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (4)

41.5.2   Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: …

41.6   Muiden akselien kuin vetoakselien ilmajousitus: kyllä/ei (4)

41.6.1   Muiden akselien kuin vetoakselien ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (4)

41.6.2   Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: …

41.7   Pyöräntuennan jousituksen rakenne (suunnittelu, materiaalien ominaisuudet ja mitat): …

41.8   Ajoneuvo on varustettu hydropneumaattisella/hydraulisella/pneumaattisella (4) pyöräntuennalla kyllä/ei (4)

41.9   Kallistuksenvakaajat: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.10   Iskunvaimentimet: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.11   Mahdolliset muut laitteet: …

42.   AKSELIT JA RENKAAT

42.1   Akselien kuvaus (myös valokuvat ja piirustukset): …

42.2   Materiaalit ja valmistustapa: …

42.3   Merkki (tarvittaessa): …

42.4   Tyyppi (tarvittaessa): …

42.5   Akselien kantama suurin sallittu massa: … kg

42.6   Akselien mitat:

42.6.1   Pituus: … mm

42.6.2   Leveys: … mm

42.7   Jarruliitäntä akseleille: aksiaalinen/radiaalinen/integroitu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

42.8   Jarrutettavien akselien suurimpien sallittujen renkaiden mitat: …

42.8.1   Jarrutettavien akselien suurimpien renkaiden nimellinen vierintäkehä: …

42.8.2   Vetävien akselien suurimpien sallittujen renkaiden mitat: …

42.8.3   Vetävien akselien suurimpien renkaiden nimellinen vierintäkehä: …

43.   JARRUTUS

43.1   Ajoneuvoon asennettujen jarrujäjestelmien lyhyt kuvaus (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 liitteen XIII lisäyksen 1 lisäyksen 1.6 kohdan mukaisesti).

43.2   Ajoneuvon jarrujärjestelmien pneumaattisten ja/tai sähköisten ohjausjohtojen ohjausvirtapiirien eritelmät sekä tuettujen viestien ja parametrien luettelo: …

43.3   Standardin ISO 11992–1:2003 mukainen jarrujärjestelmien rajapinta (Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles -- Part 1: Physical and data-link layers) mukaan luettuna fyysinen kerros, siirtoyhteyskerros ja sovelluskerros sekä tuettujen viestien ja parametrien sijainti: kyllä/ei (4)

43.4   Jarrujärjestelmät

43.4.1   Jarrujärjestelmien toiminnan kuvaus (mukaan luettuna mahdolliset elektroniset osat), sähköjärjestelmän lohkokaavio, hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän piirikaavio: (55) …

43.4.2   Jarrujärjestelmien kaaviokuva ja toimintakaavio: (55) …

43.4.3   Luettelo jarrujärjestelmän komponenteista asianmukaisesti yksilöityinä: (55) …

43.4.4   Jarrujärjestelmästä tehtävän laskelman tekninen selitys (pyörien kehällä vaikuttavien jarrutusvoimien summan ja jarrujen hallintalaitteeseen kohdistuvan voiman välisen suhteen määrittäminen): (55) …

43.4.5   Mahdolliset ulkoiset energianlähteet (ominaisuudet, energiasäiliöiden tilavuus, enimmäis- ja vähimmäispaineet, painemittari ja kojelaudassa vähimmäispainetason alittamisen osoittava mittari, alipainesäiliöt ja syöttöventtiili, syöttökompressorit, painelaitteita koskevien säännösten noudattaminen): (55) …

43.4.6   Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS): kyllä/ei/valinnainen (4)

43.4.7   I-tyypin testin testausselosteet komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 liitteen VII mukaisesti (tapauksen mukaan): …

43.5   Jarruvoimansiirto

43.5.1   Jarruvoimansiirto: mekaaninen/hydrostaattinen ilman jarrutehostinta/tehostettu jarrujärjestelmä/täysin tehostettu voimansiirto (4)

43.5.2   Voimansiirtoteknologia: pneumaattinen/hydraulinen/sekä pneumaattinen että hydraulinen (4)

43.5.3   Jarrujen hallintalaitteen lukitus oikealla ja vasemmalla: …

43.6   Vedettävän ajoneuvon jarrulaitteet

43.6.1   Vedettävän ajoneuvon jarrujen hallintalaitteen teknologia: hydraulinen/pneumaattinen/sähköinen (4)

43.6.2   Vedettävän ajoneuvon jarrujen hallintalaite (kuvaus, ominaisuudet):

43.6.3   Liittimien ja kytkentä- ja turvalaitteiden kuvaus (mukaan luettuna piirustukset, kaaviot ja mahdollisten elektronisten osien tunnisteet):

43.6.4   Liitostyyppi 1-piirinen/2-piirinen (4)

43.6.4.1   Työpaine (1-piirinen): … kPa

43.6.4.2   Työpaine (2-piirinen) (tapauksen mukaan): … kPa

43.6.4.2.1   Hydraulinen: … kPa

43.6.4.2.2   Pneumaattinen: … kPa

E.   AJONEUVON RAKENNETTA KOSKEVAT TIEDOT

44.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

44.1   Yleisten laadunvarmistuksen hallintajärjestelmien kuvaus: …

45.   AJONEUVON SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN (OBD) TIETOJEN JA AJONEUVON KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN SAATAVUUS (45)

45.1   Tärkein verkkosivusto, jolta ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja on saatavana: (45) …

45.2   Kun kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, tärkein verkkosivusto, jolta on saatavana aiempia vaiheita koskevia ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia valmistajien tietoja: (45) …

45.3   Merkitykselliset tiedot, jotka mahdollistavat OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta olennaisten varaosien kehittämisen: kyllä/ei (4)

45.4   Tyypin vuosittainen tuotantomäärä maailmanlaajuisesti: (61) …

45.5   Osoitus siitä, että ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot toimitetaan käyttäen vain avoimia teksti- ja kuvaformaatteja tai formaatteja, jotka voidaan avata ja tulostaa käyttäen vain vapaasti saatavilla olevia ja helposti asennettavia standardiohjelmalisäkkeitä, jotka toimivat yleisesti käytettävissä olevissa tietokoneiden käyttöjärjestelmissä.

45.5.1   Metatietojen avainsanat ovat standardin ISO 15031–2:2010 (Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms) mukaisia: kyllä/ei (4)

45.6   Valvontayksiköiden uudelleenohjelmointi komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteen V lisäyksessä 1 olevan 2.5 kohdan mukaisesti

45.6.1   Valvontayksiköiden uudelleenohjelmoinnissa käytettävä ohjelmisto: SAE J2534/TMC RP1210/muu avoin ohjelmisto (4) (jos muu avoin ohjelmisto, täsmennetään:…)

45.6.1.1   Suojattu ohjelmisto: kyllä/ei (4)

45.6.1.2   ISO 22900–2 (Road vehicles -- Modular vehicle communication interface (MVCI) -- Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)): kyllä/ei (4)

45.6.1.3   SAE J2534 (Recommended practice for pass-thru vehicle programming): kyllä/ei (4)

45.6.1.4   TMC RP1210 (API): kyllä/ei (4)

45.6.1.5   Muu avoin ohjelmisto: kyllä/ei (4) (jos muu avoin ohjelmisto, täsmennetään: …)

45.6.2   Valmistajakohtaisen sovelluksen ja ajoneuvon viestintäliittymän (VCI) yhteensopivuuden varmennustapa: riippumattomasti laaditut VCI:t/erityislaitteiston lainaus (4)

45.6.3   Ajoneuvon sisäisessä viestinnässä sekä elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ja vianmäärityksen välisessä viestinnässä sovellettava standardi:

45.6.3.1   SAE J1939 (Serial control and communications vehicle network): kyllä/ei (4)

45.6.3.2   ISO 11783 (Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network): kyllä/ei (4)

45.6.3.3   ISO 14229 (Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS)): kyllä/ei (4)

45.6.3.4   Yhdessä seuraavat: ISO 27145 (Road vehicles -- Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements) sekä ISO 15765–4 (Road vehicles -- Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) -- Part 4: Requirements for emissions-related systems) (4)/ISO 13400 (Road vehicles -- Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP)) (4): kyllä/ei (4)

45.7   Vianmääritystyökalujen valmistamiseen tarvittavat tiedot

45.7.1   Ajoneuvon valmistaja käyttää franchise-verkostossaan vianmääritys- ja testaustyökaluja, jotka ovat seuraavien standardien mukaisia: ISO 22900–2:2009 (Road vehicles - Modular vehicle communication interface (MVCI) - Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)) sekä ISO 22901–2:2011 (Road vehicles - Open diagnostic data exchange (ODX) - Part 2: Emissions-related diagnostic data): kyllä/ei/tarpeeton (4) (jos tarpeeton, täsmennetään syyt:…)

45.7.2   ODX-tiedostot ovat riippumattomien toimijoiden saatavilla valmistajan verkkosivuston kautta: kyllä/ei/tarpeeton (4) (jos tarpeeton, täsmennetään syyt:…)

45.7.3   Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteen V lisäyksessä 2 olevassa 1.1 kohdassa vahvistetut yhteyskäytäntöä koskevat tiedot asetetaan saataville korjausta varten tarvittavat tiedot sisältävän valmistajan verkkosivuston kautta: kyllä/ei/tarpeeton (4) (jos tarpeeton, täsmennetään syyt:…)

45.7.4   Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteen V lisäyksessä 2 olevassa 1.2 kohdassa vahvistetut OBD-järjestelmän valvomien komponenttien testausta ja vianmääritystä varten tarvittavat tiedot asetetaan saataville korjausta varten tarvittavat tiedot sisältävän valmistajan verkkosivuston kautta: kyllä/ei/tarpeeton (4) (jos tarpeeton, täsmennetään syyt:…)

45.7.5   Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteen V lisäyksessä 2 olevassa 1.3 kohdassa vahvistetut korjausta koskevat tiedot asetetaan saataville korjausta varten tarvittavat tiedot sisältävän valmistajan verkkosivuston kautta: kyllä/ei/tarpeeton (4) (jos tarpeeton, täsmennetään syyt:…)

45.8   Ajoneuvoyhdistelmien korjausta ja kunnossapitoa koskevat tiedot

45.8.1   Valmistaja suosittelee traktorityypin yhdistämistä luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvotyypin kanssa: kyllä/ei (4)

45.8.2   Ajoneuvot, joiden osalta edellä tarkoitettua yhdistämistä suositellaan: …

45.8.2.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): (18) …

45.8.2.2   Tyyppi: (17) …

45.8.2.2.1   Variantit: (17) …

45.8.2.2.2   Versiot: (17) …

45.8.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

45.8.2.4   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

45.8.3   Kahden ajoneuvon yhteenliitettävyyteen liittyvät OBD-järjestelmän tiedot ja korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot asetetaan saataville useiden valmistajien yhteisesti perustamalle tai valmistajien yhteenliittymän yhteiselle verkkosivustolle: kyllä/ei (4)

45.8.3.1   Useiden valmistajien yhteisesti perustaman tai valmistajien yhteenliittymän yhteisen verkkosivuston osoite: (45) …

46.   KAATUMISEN VARALTA ASENNETTU SUOJARAKENNE (ROPS)

46.1   ROPS-varustus: pakollinen/valinnainen/vakiovaruste (4)

46.2   ROPS-rakenne: turvaohjaamo/turvakehys/turvakaaret asennettu eteen/taakse (4)

46.2.1   Turvakaaren tapauksessa: kokoontaitettava/ei kokoontaitettava (4)

46.2.2   Taitettavan turvakaaren tapauksessa:

46.2.2.1   Taittamistapa: työkaluilla/ilman työkaluja (4)

46.2.2.2   Lukitusmekanismi: manuaalinen/automaattinen (4)

46.2.2.3   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy tarttuma-alue sekä saavutettavissa olevat vyöhykkeet nähtyinä sivulta ja ylhäältä. Piirroksissa on esitettävä mitat: …

46.3   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy ROPS-rakenteen sijainti, istuimen mittapisteen (SIP) sijainti, kiinnitysten yksityiskohdat sekä traktorin etuosan sen osan sijainti, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan) jne. (kun kyseessä on eteen asennettu taitettava ROPS-rakenne, osoitetaan tarttuma-alue sekä saavutettavissa olevat vyöhykkeet nähtyinä sivulta ja ylhäältä). Piirustuksista on käytävä ilmi keskeiset mitat, myös suojarakenteella varustetun traktorin ulkomitat ja keskeiset sisämitat: …

46.4   Suojarakenteen lyhyt kuvaus, josta ilmenevät seuraavat:

46.4.1   Rakennetyyppi: …

46.4.2   Kiinnitysten yksityiskohdat: …

46.4.3   Yksityiskohdat traktorin etuosan siitä osasta, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan): …

46.4.4   Lisäkehys: …

46.5   Mitat (52)

46.5.1   Kattorakenteen osien korkeus istuimen mittapisteen (SIP) yläpuolella: … mm

46.5.2   Kattorakenteen osien korkeus traktorin lattiasta: … mm

46.5.3   Suojarakenteen sisäleveys pystysuoraan istuimen mittapisteen yläpuolella ohjauspyörän keskikohdan tasolla:mm

46.5.4   Ohjauspyörän keskipisteen etäisyys suojarakenteen oikeanpuoleisesta sivusta: … mm

46.5.5   Ohjauspyörän keskipisteen etäisyys suojarakenteen vasemmanpuoleisesta sivusta: … mm

46.5.6   Ohjauspyörän kehän vähimmäisetäisyys suojarakenteesta: … mm

46.5.7   Istuimen mittapisteen vaakasuora etäisyys suojarakenteen takaosasta istuimen mittapisteen yläpuolella: … mm

46.5.8   Traktorin etuosan sen osan sijainti (taka-akseliin nähden), joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan):

46.5.8.1   Vaakasuora etäisyys: … mm

46.5.8.2   Pystysuora etäisyys: … mm

46.6   Suojarakenteen rakennemateriaalien ja käytetyn teräksen tiedot (53)

46.6.1   Päärunko (osat – materiaali – koot): …

46.6.2   Kiinnitykset (osat – materiaali – koot): …

46.6.3   Asennus- ja kiinnityspultit (osat – koot): …

46.6.4   Katto (osat – materiaali – koot): …

46.6.5   Päällysrakenne (jos on) (osat – materiaali – koot):

46.6.6   Lasit (jos on) (osat – materiaali – koot): …

46.6.7   Traktorin etuosan se osa, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan) (osat – materiaali – koot): …

46.7   Vaihtoehtona 46.1–46.6.7 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

46.7.1   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (dynaaminen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 3, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.2   Maa- ja metsätaloudessa käytettävien telaketjutraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (dynaaminen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 8, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.3   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (staattinen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 4, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.4   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta eteen asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 6, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.5   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta taakse asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 7, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

47.   PUTOAVILTA ESINEILTÄ SUOJAAVA RAKENNE (FOPS)

47.1   Metsätaloudessa käytettäviksi varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

47.1.1   Standardin ISO 8083:2006 (Machinery for forestry -- Falling-object protective structures (FOPS) -- Laboratory tests and performance requirements) mukaiset FOPS-rakennetta koskevat tason I/tason II (4) vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

47.2   Kaikki muut FOPS-rakenteella varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

47.2.1   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy FOPS-rakenteen sijainti, istuimen mittapisteen (SIP) sijainti jne. Piirustuksista on käytävä ilmi keskeiset mitat, myös suojarakenteella varustetun traktorin ulkomitat ja keskeiset sisämitat: …

47.2.2   Suojarakenteen lyhyt kuvaus, josta ilmenevät seuraavat:

47.2.2.1   Rakennetyyppi: …

47.2.2.2   Kiinnitysten yksityiskohdat: …

47.2.3   Mitat (52)

47.2.3.1   Kattorakenteen osien korkeus istuimen mittapisteen (SIP) yläpuolella: … mm

47.2.3.2   Kattorakenteen osien korkeus traktorin lattiasta: … mm

47.2.3.3   Traktorin kokonaiskorkeus, kun suojarakenne on asennettu: … mm

47.2.3.4   Suojarakenteen kokonaisleveys (jos lokasuojat kuuluvat rakenteeseen, tästä on ilmoitettava): … mm

47.2.4   Suojarakenteen rakennemateriaalien ja käytetyn teräksen tiedot (53)

47.2.4.1   Päärunko (osat – materiaali – koot): …

47.2.4.2   Kiinnitykset (osat – materiaali – koot): …

47.2.4.3   Asennus- ja kiinnityspultit (osat – koot): …

47.2.4.4   Katto (osat – materiaali – koot): …

47.2.5   Tiedot valmistajan suorittamasta alkuperäisosien lujittamisesta: …

47.2.6   Vaihtoehtona 47.2.1–47.2.5 kohdalle: maatalous- ja metsätraktorien putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 10, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

48.   KULJETTAJAN MELUALTISTUKSEN TASO

48.1   Luokan T tai C (kumiteloilla varustetut) ajoneuvot testataan testimenetelmällä 1 komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä XIII olevan 2 kohdan mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.2   Luokan T tai C (kumiteloilla varustetut) ajoneuvot testataan testimenetelmällä 2 komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä XIII olevan 3 kohdan mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.3   Terästeloilla varustetut luokan C ajoneuvot testataan kostealla hiekalla standardin ISO 6395:2008 (Earth-moving machinery -- Determination of sound power level -- Dynamic test conditions) kohdan 5.3.2 mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.4   Vaihtoehtona 48.1–48.3 kohdalle: maatalous- ja metsätraktorien ohjauspaikan/-paikkojen melutason virallista mittaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 5, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

49.   ISTUINPAIKAT (SATULAT JA ISTUIMET)

49.1   Istuinpaikkojen järjestely: istuin/satula (4)

49.2   Koordinaatit tai piirustus kaikkien istuinpaikkojen vertailupisteistä (S): …

49.3   Kuvaus ja piirustukset seuraavista:

49.3.1   Istuimet ja niiden kiinnityspisteet: …

49.3.2   Säätöjärjestelmä: …

49.3.3   Siirto- ja lukitusjärjestelmät: …

49.3.4   Turvavöiden kiinnityspisteet (jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen): …

49.3.5   Kiinnityspisteinä käytetyt ajoneuvon osat: …

49.4   Kuljettajan istuin

49.4.1   Kuljettajan istuimen sijainti: vasemmalla/oikealla/keskellä: (4) …

49.4.2   Kuljettajan istuimen luokka: luokka A I/II/III, luokka B (4)

49.4.3   Kääntyvä ohjauspaikka: kyllä/ei (4)

49.4.3.1   Kuvaus kääntyvästä ohjauspaikasta: …

49.4.4   Kuljettajan istuimen mitat, myös istuinpinnan syvyys ja leveys, selkätuen paikka ja kaltevuus sekä istuinpinnan kaltevuus:

49.4.5   Kuljettajan istuimen tärkeimmät ominaisuudet: …

49.4.6   Säätöjärjestelmä: …

49.4.7   Siirto- ja lukitusjärjestelmä pituus- ja pystysuunnassa: …

49.4.7.1   Jos ajoneuvoja ei ole varustettu säädettävällä istuimella, osoitetaan ohjauspylvään ja polkimien siirto. …

49.5   Matkustajan istuimet

49.5.1   Sijainti ja järjestely: (8) …

49.5.2   Matkustajien istuimien mitat: …

49.5.3   Matkustajien istuimien pääominaisuudet: …

49.5.4   Standardin EN 15694:2009 (Agricultural and forestry tractors. Passenger seat. Requirements and test procedures) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

49.5.5   Standardin EN 15997:2011 (All terrain vehicles (ATVs – Quads). Safety requirements and test methods) mukaiset tyypin II maastoajoneuvon matkustajien istuimia koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

50.   OHJAUSTILA JA PÄÄSY AJONEUVOON JA AJONEUVOSTA – MYÖS OVET JA IKKUNAT

50.1   Ohjaustila

50.1.1   Yksityiskohtaiset valokuvat tai piirustukset, joista ilmenevät ohjaustilan mitat ja erityisesti istuimen vertailupisteen (S) sijainti ja ohjaustilan mitat sen ympärillä sekä ohjauspyörän kehän alareunan ja traktorin kiinteiden osien välinen vapaa tila ja hallintalaitteiden, puolien ja tarvittavien kädensijojen paikat: …

50.1.2   Käsikäyttöisten hallintalaitteiden ympärillä on standardin ISO 4254–1:2013 (Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements) 4.5.3 kohdan vähimmäisvaatimusten mukaiset vapaat tilat, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

50.2   Pääsy ohjauspaikalle

50.2.1   Yksityiskohtaiset valokuvat, piirustukset ja/tai hajotuskuva, joista käyvät ilmi sisäänkäyntien, askelmien, puolien, kaiteiden ja kädensijojen mitat: …

50.2.2   Askelmien, rakenteeseen integroitujen jalkasyvennysten ja puolien vähimmäismitat:

50.2.2.1   syvyysvara:mm

50.2.2.2   leveysvara:mm

50.2.2.3   korkeusvara:mm

50.2.2.4   kahden askelman pintojen välinen etäisyys:mm

50.2.3   Luokan C ajoneuvojen osalta täyttyvät komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 kohdassa 3.3.5 vahvistetut vaatimukset, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

50.2.4   Kaiteita/kädensijoja (4) asennettu kyllä/ei (4)

50.3   Pääsy muille paikoille kuin ohjauspaikalle

50.3.1   Yksityiskohtaiset valokuvat, piirustukset ja/tai hajotuskuva, joista käyvät ilmi sisäänkäyntien, askelmien, puolien, kaiteiden ja kädensijojen mitat: …

50.3.2   Askelmien, rakenteeseen integroitujen jalkasyvennysten ja puolien vähimmäismitat:

50.3.2.1   syvyysvara: … mm

50.3.2.2   leveysvara: … mm

50.3.2.3   korkeusvara:mm

50.3.2.4   kahden askelman pintojen välinen etäisyys:mm

50.3.3   Kaiteita/kädensijoja (4) asennettu kyllä/ei (4)

50.4   Matkustajatilan ovet, lukot ja saranat

50.4.1   Ovien lukumäärä sekä konfiguraatio, mitat ja suurin avautumiskulma: (4) …

50.4.2   Piirustukset lukoista ja saranoista ja niiden sijainnista ovissa: …

50.4.3   Lukkojen ja saranoiden tekninen kuvaus: …

50.4.4   Ajoneuvon ovet ja sähkötoimiset ikkunat ja kattoluukut (jos on) täyttävät E-säännön nro 21 (EUVL L 188, 16.7.2008, s. 32) kohtien 5.8.1–5.8.5 vaatimukset: kyllä/ei (4)

50.5   Ikkunat ja varapoistumistiet

50.5.1   Valokuvat tai piirustukset ja/tai hajotuskuva ikkunoiden ja varapoistumisteiden järjestelystä sekä mahdollisista muista poistumista helpottavista ominaisuuksista: …

50.5.2   Lukumäärät: ikkunoita … kpl; varapoistumisteitä … kpl

50.5.3   Mitat: ikkunat: … mm × … mm; varapoistumistiet: … mm × … mm

50.5.4   Varusteet (jos on), joilla helpotetaan yli 1 000 mm:n korkeuserojen ylittämistä ajoneuvosta poistuttaessa: …

51.   VOIMANOTTOAKSELIT

51.1   Voimanottoakselien lukumäärä: …

51.2   Päävoimanottoakseli

51.2.1   Sijainti: edessä/takana/muualla (4) (jos muualla, täsmennetään: …)

51.2.2   Kierrosta minuutissa: …

51.2.2.1   Voimanottoakselin kierrosluvun suhde moottorin kierroslukuun: …

51.2.4   Valinnainen: Teho voimanottoakselilla vakionopeudella (vakionopeuksilla) (OECD:n testiohjeen 2 (57) tai standardin ISO 789–1:1990 (Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 1: Power tests for power take-off)) mukaisesti.

Voimanottoakselin nimellisnopeus

(min– 1)

Vastaava moottorin kierrosnopeus

(min– 1)

Teho

(kW)

1–540

2–1 000

540 E

 

 

1 000 E

 

 

51.2.3   Voimanottoakselin suojaus (kuvaus, mitat, piirustukset, valokuvat): …

51.3   Lisävoimanottoakseli (jos on)

51.3.1   Sijainti: edessä/takana/muualla (4) (jos muualla, täsmennetään: …)

51.3.2   Kierrosta minuutissa: …

51.3.2.1   Voimanottoakselin kierrosluvun suhde moottorin kierroslukuun: …

51.2.3   Valinnainen: Teho voimanottoakselilla vakionopeudella (vakionopeuksilla) (OECD:n testiohjeen 2 (57) tai standardin ISO 789–1:1990 (Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 1: Power tests for power take-off)) mukaisesti.

Voimanottoakselin nimellisnopeus

(min– 1)

Vastaava moottorin kierrosnopeus

(min– 1)

Teho

(kW)

1–540

2–1 000

540 E

 

 

1 000 E

 

 

51.3.4   Voimanottoakselien suojaus (kuvaus, mitat, piirustukset, valokuvat): …

51.4   Takavoimanottoakseli

51.4.1   Standardin ISO 500–1:2014 (Agricultural tractors -- Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 -- Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

51.4.2   Standardin ISO 500–2:2004 (Agricultural tractors -- Rear-mounted power take-off types 1, 2 and 3 -- Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

51.5   Etuvoimanottoakseli

51.5.1   Standardin ISO 8759–1:1998 (Agricultural wheeled tractors -- Front-mounted equipment -- Part 1: Power take-off and three- point linkage) vaatimukset täyttyvät lukuun ottamatta kohtaa 4.2, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

52.   VETÄVIEN OSIEN JA PAKOJÄRJESTELMÄN SUOJAUS, SUOJUKSET JA SUOJARAKENTEET

52.1   Kuvaus (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat) ainakin seuraavassa mainittujen komponenttien suojalaitteista; kuvauksessa on esitettävä turvaetäisyydet vaarallisten osien koskettamisen välttämiseksi sekä vaarallisiin kohtiin asennetut suojarakenteet.

52.1.1   Hallintalaitteet: …

52.1.2   Takana sijaitseva kolmipistenostolaite: …

52.1.3   Edessä sijaitseva kolmipistenostolaite: …

52.1.4   Kuljettajan istuin ja ympäristö: …

52.1.5   Matkustajan istuimet (jos on): …

52.1.6   Ohjaus- ja kääntöakseli: …

52.1.7   Traktorin voimansiirtoakselit: …

52.1.8   Vetävien pyörien ympärillä oleva vapaa tila: …

52.1.9   Konepelti: …

52.1.10   Kuumien pintojen suojaus: …

52.1.11   Pakojärjestelmä: …

52.1.12   Pyörät: …

52.2   Kuvaus (mukaan luettuna piirustukset ja valokuvat tarvittaessa) seuraavista:

52.2.1   Suojaus yhdeltä suunnalta: …

52.2.2   Suojaus usealta suunnalta: …

52.2.3   Täydellinen kotelointi: …

52.2.4   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

52.3   Standardin EN 15997:2011 (All terrain vehicles (ATVs – Quads). Safety requirements and test methods) mukaiset kuumia pintoja koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

52.4   Kuvaus (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat) taipuisien hydrauliletkujen sijainnista ja merkinnöistä: …

52.5   Kippimekanismilla varustettujen luokan R ajoneuvojen osalta kuvaus huoltoa ja kunnossapitoa varten tarkoitetuista tukilaitteista (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat): …

52.6   Kuvaus rasvauspisteistä sekä niiden tunnistamisesta ja saavutettavuudesta (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat): …

53.   TURVAVÖIDEN KIINNITYSPISTEET

53.1   Standardin ISO 3776–1:2006 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 1: Anchorage location requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

53.2   Valokuvat ja/tai piirustukset korista, joista näkyy todellisten ja tehollisten kiinnityspisteiden sijainti ja mitat: …

53.3   Piirustukset vöiden kiinnityspisteistä ja ajoneuvon rakenteen osista, joihin ne on kiinnitetty (ilmoitetaan käytettyjen materiaalien laatu): …

53.4   Ajoneuvon kiinnityspisteisiin asennettaviksi sallittujen turvavöiden tyypit: (14)

 

Kiinnityspisteen sijainti

Ajoneuvon rakenne

Istuimen rakenne

Kuljettajan istuin

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

Matkustajan istuin

1

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

Matkustajan istuin

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

53.4.1   Havainnot: …

53.5   Erityislaitteet (esim. istuimen korkeuden säätölaite, esikiristyslaite jne.): …

53.6   Kuvaus erikoistyyppisestä turvavyöstä, jonka yksi kiinnityspiste sijaitsee istuimen selkänojassa tai joka sisältää energiaa vaimentavan laitteen: …

53.7   Edellä olevan 53.2–53.6 kohdan vaihtoehto

53.7.1   Standardin ISO 3776–2:2013 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 2: Anchorage strength requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.2   Testausseloste annettu E-säännön nro 14 perusteella (EUVL L 109, 28.4.2011, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.3   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (dynaaminen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 3, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.4   Maa- ja metsätaloudessa käytettävien telaketjutraktorien suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 8, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.5   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (staattinen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 4, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.6   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta eteen asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 6, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.7   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta taakse asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 7, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

54.   TURVAVYÖT

54.1   Standardin ISO 3776–3:2009 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 3: Requirements for assemblies) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

54.2   Testausseloste annettu E-säännön nro 16 perusteella (EUVL L 233, 9.9.2011, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

54.3   Turvavöiden lukumäärä ja sijainti sekä istuimet, joissa niitä voidaan käyttää; täytetään jäljempänä oleva taulukko:

Turvavyöasennelmat ja niihin liittyvät tiedot

 

 

 

Täydellinen EU-tyyppihyväksyntämerkintä

Mahdollinen variantti

Vyön korkeuden säätölaite (kyllä/ei/valinnainen)

Kuljettajan istuin

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Matkustajan istuin

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Matkustajan istuin

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = vasen, C = keskellä, R = oikea

54.4   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

55.   SUOJAAMINEN OHJAAMOON TUNKEUTUVILTA ESINEILTÄ (OPS)

55.1   Sovelletaan vain metsätaloudessa käytettäviksi varustettuihin luokkien T ja C ajoneuvoihin:

55.1.1   Standardin ISO 8084:2003 (Machinery for forestry -- Operator protective structures -- Laboratory tests and performance requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

55.2   Kaikki muut OPS-rakenteella varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

55.2.1   E-säännön nro 43 liitteen 14 (EUVL L 230, 31.8.2010, s. 119) mukaiset turvalaseja koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

56.   KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA, TIEDOT, VAROITUKSET JA MERKINNÄT

56.1   Käyttäjän käsikirja

56.1.1   Standardin ISO 3600:1996 (Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet, moottorikäyttöiset ruohonleikkurit ja puutarhakoneet. Käyttöohjekirjat. Sisältö ja esitysmuoto) mukaiset vaatimukset täyttyvät lukuun ottamatta kohtaa 4.3 (Koneen tunnistaminen): kyllä/ei (4)

56.1.2   Käyttäjän käsikirjassa annetaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä XXII edellytettävät tiedot: kyllä/ei (4)

56.2   Tiedot, varoitukset ja merkinnät

56.2.1   Standardin ISO 3767 osan 1 (1998+A2:2012) (Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 1: Common symbols) ja tapauksen mukaan osan 2 (:2008) (Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment -- Symbols for operator controls and other displays -- Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

56.2.2   Vaihtoehtona 56.2.1 kohdalle E-säännön nro 60 (EUVL L 95, 31.3.2004, s. 10) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

56.2.3   Standardin ISO 11684:1995 (Traktorit, maatalous- ja metsäkoneet sekä moottorikäyttöiset puutarhakoneet. Turvallisuuskilvet ja vaaratekijöiden kuvatunnukset. Yleiset periaatteet) vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

56.2.4   Standardin ISO 7010:2011 (Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

56.3   Hydrauliikkaliitosten kuvaus, värikoodit ja virtaussuunnan tunnistaminen (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat): …

56.4   Turvallisten nostopisteiden kuvaus, värikoodit ja tunnistaminen (mukaan luettuna piirustukset, piirrokset tai valokuvat): …

57.   KULJETTAJAN HALLINTALAITTEET, MYÖS HALLINTALAITTEIDEN, ILMAISIMIEN JA OSOITTIMIEN MERKINNÄT

57.1   Valokuvat ja/tai piirustukset tunnusten, hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien järjestelystä: …

57.2   Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on pakollista, kun ne on asennettu ajoneuvoon, sekä tähän tarkoitukseen käytettävät tunnukset

Tunnus nro

Laite

Hallintalaite/osoitin (15)

Merkitty tunnuksella (15)

Sijainti (16)

Ilmaisin (15)

Merkitty tunnuksella (15)

Sijainti (16)

1

Lähivalaisimet

 

 

 

 

 

 

2

Kaukovalaisimet

 

 

 

 

 

 

3

Sivuvalaisimet

 

 

 

 

 

 

4

Etusumuvalaisimet

 

 

 

 

 

 

5

Takasumuvalaisin

 

 

 

 

 

 

6

Ajovalaisimien tasonsäätölaite

 

 

 

 

 

 

7

Pysäköintivalaisimet

 

 

 

 

 

 

8

Suuntavalaisimet

 

 

 

 

 

 

9

Hätävilkku

 

 

 

 

 

 

10

Tuulilasinpyyhin

 

 

 

 

 

 

11

Tuulilasinpesin

 

 

 

 

 

 

12

Tuulilasin yhdistetty pyyhin ja pesin

 

 

 

 

 

 

13

Ajovalaisimien pesulaite

 

 

 

 

 

 

14

Tuulilasin huurteen- ja huurunpoistolaite

 

 

 

 

 

 

15

Takalasin huurteen- ja huurunpoistolaite

 

 

 

 

 

 

16

Tuuletin

 

 

 

 

 

 

17

Dieselin hehkutuslaite

 

 

 

 

 

 

18

Rikastin

 

 

 

 

 

 

19

Jarruhäiriö

 

 

 

 

 

 

20

Polttoaineen määrä

 

 

 

 

 

 

21

Akun lataus

 

 

 

 

 

 

22

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

 

 

 

 

 

 

23

Toimintahäiriömerkkivalo

 

 

 

 

 

 

57.3   Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on vapaaehtoista, kun ne on asennettu ajoneuvoon, sekä käytettävät tunnukset, jos kyseiset hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet on tarkoitus tunnistaa

Tunnus nro

Laite

Hallintalaite/osoitin (17)

Merkitty tunnuksella (17)

Sijainti (18)

Ilmaisin (17)

Merkitty tunnuksella (17)

Sijainti (18)

1

Seisontajarru

 

 

 

 

 

 

2

Takalasin pyyhin

 

 

 

 

 

 

3

Takalasin pesin

 

 

 

 

 

 

4

Takalasin yhdistetty pesin ja pyyhin

 

 

 

 

 

 

5

Jaksoittainen tuulilasin pyyhin

 

 

 

 

 

 

6

Äänimerkinantolaite

 

 

 

 

 

 

7

Konepelti

 

 

 

 

 

 

8

Turvavyö

 

 

 

 

 

 

9

Moottorin öljynpaine

 

 

 

 

 

 

10

Lyijytön bensiini

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57.4   Lyhyt selostus ja kaavakuva ajoneuvon sisäpuolella olevien hallintalaitteiden sijainneista, siirtymistä, käyttötavoista ja värikoodeista sekä siitä, miten traktoreissa, joissa ei ole suljettua ohjaamoa, on estetty sisäpuolella olevien hallintalaitteiden käyttäminen ajoneuvon ulkopuolelta: …

57.5   Lyhyt selostus ja kaavakuva ajoneuvon ulkopuolella olevien hallintalaitteiden sijainneista, siirtymistä, käyttötavoista ja värikoodeista sekä etu- ja takavaara-alueista komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteen XXIII lisäyksen 1 mukaisesti: …

57.5   Standardin ISO 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture -- Operator controls -- Actuating forces, displacement, location and method of operation) liitteissä A ja C vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

57.6   Standardin ISO 4254–1:2013 (Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements) vaatimukset täyttyvät sormenpäällä käytettäviä hallintalaitteita lukuun ottamatta, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

57.7   Standardin EN 15997:2011 (All terrain vehicles (ATVs – Quads). Safety requirements and test methods) mukaiset kaasunsäätöä ja käsikäyttöistä kytkintä koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

57.8   Luokkien T ja C ajoneuvojen osalta standardin ISO 10975:2009 (Tractors and machinery for agriculture -- Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines -- Safety requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asianomaiset asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

58.   VAARALLISILTA AINEILTA SUOJAAMINEN

58.1   Lyhyt kuvaus (myös piirustukset ja valokuvat) ilmansyöttö- ja suodatusjärjestelmästä, mukaan luettuna laitteet, joilla saadaan aikaan ylipaine ohjaamon sisällä ja raikkaan suodatetun ilman virtaaminen sisään: …

58.2   Standardin EN 15695–1 (Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 1: Ohjaamon luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät) mukaiset vaatimukset, jotka koskevat ohjaamon luokitusta luokkaan 1/luokkaan 2/luokkaan 3/luokkaan 4 (4) vaarallisilta aineilta suojaamisen osalta, täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

58.3   Standardin EN 15695–2 (Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 2: Ilmanpuhdistuslaitteisto) mukaiset vaarallisilta aineilta suojaavia pölysuodattimia/aerosolisuodattimia/höyrysuodattimia (4) koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

59.   LUOKKIEN T JA C AJONEUVOIHIN KYTKETYT KONEET (4)

59.1   Yleiskuvaus koneesta ja sen yhteistoiminnasta ajoneuvon kanssa: …

59.2   Yleispiirustus koneesta ja piirustukset ohjauspiireistä sekä koneen toiminnan ymmärtämisen kannalta tarpeelliset kuvaukset ja selitykset: …


(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, annettu 8 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 42, 17.2.2015, s. 1).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1322/2014, annettu 19 päivänä syyskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä ja muuttamisesta maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon rakennetta koskevien ja yleisten vaatimusten osalta (EUVL L 364, 18.12.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/96, annettu 1 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 16, 23.1.2015, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 17, 23.1.2015, s. 1).

(5)  Tarkistetun vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolet.

(6)  Ilmoitetaan, jos ei käy ilmi tyyppihyväksyntänumerosta.

(7)  Hyväksyntäviranomaisen on lisättävä ilmoituslomakkeeseen viittaukset testausselosteisiin, joista on säädetty säädöksissä ja joista ei ole saatavilla EU-tyyppihyväksyntätodistusta.

(8)  Rengaseritelmien mukaisesti.

(9)  Kytkennän vertailukeskipisteeseen staattisissa olosuhteissa välittyvä kuorma kytkentälaitteesta riippumatta. Jos suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma ilmoitetaan taulukossa kytkentälaitteen mukaisesti, taulukkoa on laajennettava oikealle, ja kytkentälaitteen tunniste on esitettävä sarakkeen otsakkeessa. Luokan R tai S ajoneuvojen osalta tämä sarake koskee takana olevia kytkentälaitteita, jos sellaisia on.

(10)  Valmistajan suosituksen mukaan.

(11)  Telapyöräeritelmien mukaisesti.

(12)  Kytkennän vertailukeskipisteeseen staattisissa olosuhteissa välittyvä kuorma kytkentälaitteesta riippumatta. Jos suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma ilmoitetaan taulukossa kytkentälaitteen mukaisesti, taulukkoa on laajennettava oikealle, ja kytkentälaitteen tunniste on esitettävä sarakkeen otsakkeessa.

(13)  Portaattomasti säätyvä vaihteisto.

(14)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 3/2014, annettu 24 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 täydentämisestä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 7, 10.1.2014, s. 1).

(15)  

X= kyllä

-= ei ole tai ei ole erillisenä

o= lisävaruste

(16)  

d

=

sijoitettu suoraan hallintalaitteeseen, osoittimeen tai ilmaisimeen

c

=

välittömässä läheisyydessä

(17)  

X= kyllä

-= ei ole tai ei ole erillisenä

o= lisävaruste

(18)  

d

=

sijoitettu suoraan hallintalaitteeseen, osoittimeen tai ilmaisimeen

c

=

välittömässä läheisyydessä

Lisäys 1

Ilmoituslomakkeen malli – moottori- tai moottoriperhejärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä moottori- tai moottoriperhejärjestelmän asennuksen osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

2.5   Muut moottoreita koskevat yleiset tiedot

2.5.1   Moottorityypin/moottoriperheen (4) tyyppihyväksyntä: …

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): …

2.5.3   Perusmoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen kauppanimitys: …

2.5.4   Moottoreiden lisämerkinnät

2.5.4.1   Moottorin valmistenumeron sijainti, käytetyt koodit ja kiinnitystapa: …

2.5.4.2   Valokuvat ja/tai piirustukset moottorin valmistenumeron sijainnista (esimerkki ja maininta mitoista): …

5.   VOIMALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET

5.1   Ajoneuvon suurin nopeus

5.1.1   Ajoneuvon suurin nopeus eteenpäin

5.1.1.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen nopeus: … km/h

5.1.1.2   Ajoneuvon laskettu suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (ilmoitetaan laskennassa käytetyt tekijät): (41) … km/h

5.1.1.3   Ajoneuvon suurin mitattu nopeus: … km/h (41)

5.1.2   Suurin peruutusnopeus (54)

5.1.2.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen peruutusnopeus: … km/h

5.1.2.2   Ajoneuvon suurin mitattu peruutusnopeus: (41) … km/h

5.2   Moottorin nimellinen nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.3   Moottorin suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.4   Moottorin suurin vääntömomentti: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.5   Polttoainetyyppi: (9) …

B.   YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÖVOIMAOMINAISUUKSIA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

6.   PERUSMOOTTORIN/MOOTTORIN (4) OLENNAISET OMINAISUUDET

6.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen (4)

6.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

6.3   Iskunpituus: (12) … mm

6.4   Sylinterien lukumäärä: … ja järjestely: (26) …

6.5   Sylinteritilavuus: … cm3

6.6   Nimellisnopeus: …

6.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

6.8   Puristussuhde: (7) …

6.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

6.10   Piirustukset palotilasta ja männänpäästä: …

6.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

6.12   Jäähdytysjärjestelmä

6.12.1   Neste

6.12.1.1   Nestelaji: …

6.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

6.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

6.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.12.2   Ilma

6.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

6.12.2.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

6.12.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.13   Valmistajan sallima lämpötila

6.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

6.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste:

6.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

6.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

6.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

6.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

6.14   Ahdin

6.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4)

6.14.2   Merkki: …

6.14.3   Tyyppi: …

6.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili [tapauksen mukaan]): …

6.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

6.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

6.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

6.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

6.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.1   Merkki: …

6.17.2.1.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

6.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

6.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

6.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

6.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

6.17.2.1.9   Kennotiheys: …

6.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

6.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

6.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan): …

6.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

6.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

6.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

6.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15.1   Merkki: …

6.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.15.3   Sijainti: …

6.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

6.17.2.1.17   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.17.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

6.17.2.1.18   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.18.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.18.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

6.17.2.1.18.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.18.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

6.17.2.1.18.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

6.17.2.1.19   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.19.1   Kuvaus ja toiminta: …

6.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

6.18.1   Syöttöpumppu

6.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

6.18.2.1   Pumppu

6.18.2.1.1   Merkit: …

6.18.2.1.2   Tyypit: …

6.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

6.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

6.18.2.2   Ruiskutusennakko:

6.18.2.2.1

Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

6.18.2.2.2

Ajoitus: (7) …

6.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

6.18.2.3.1

Pituus: … mm

6.18.2.3.2

Sisähalkaisija: … mm

6.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2.4   Säädin

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

6.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

6.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

6.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

6.18.2.5.1   Merkit: …

6.18.2.5.2   Tyypit: …

6.18.2.5.3   Kuvaus: …

6.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

6.19.1   Kaasutin: …

6.19.1.1   Merkit: …

6.19.1.2   Tyypit: …

6.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

6.19.2.1   Merkit: …

6.19.2.2   Tyypit: …

6.19.3   Suora ruiskutus: …

6.19.3.1   Merkit: …

6.19.3.2   Tyypit: …

6.20   Venttiilien ajoitus

6.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

6.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

6.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

6.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

6.20.3.2   Nokkakulma: …

6.21   Venttiiliaukkojen järjestely

6.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

6.22   Sytytysjärjestelmä

6.22.1   Sytytyspuola

6.22.1.1   Merkit: …

6.22.1.2   Tyypit: …

6.22.1.3   Lukumäärä: …

6.22.2   Sytytystulpat: …

6.22.2.1   Merkit: …

6.22.2.2   Tyypit: …

6.22.3   Magneetto: …

6.22.3.1   Merkit: …

6.22.3.2   Tyypit: …

6.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

6.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

6.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

7.   MOOTTORIPERHEEN OLENNAISET OMINAISUUDET

7.1   Yhteiset parametrit (56)

7.1.1   Työtapa: …

7.1.2   Jäähdytysaine: …

7.1.3   Ilmanottomenetelmä: …

7.1.4   Palotilan tyyppi ja rakenne: …

7.1.5   Venttiilien ja venttiiliaukkojen järjestely, mitat ja lukumäärä: …

7.1.6   Polttoainejärjestelmä: …

7.1.7   Moottorin hallintajärjestelmät (tunnistaminen piirustusnumeroiden mukaan)

7.1.7.1   Ahtimen jäähdytysjärjestelmä: …

7.1.7.2   Pakokaasun takaisinkierrätys: (3) …

7.1.7.3   Vesi ruiskutettuna/emulsiona: (4) (3) …

7.1.7.4   Ilman suihkutus: (3) …

7.1.8   Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä: (3) …

7.2   Moottoriperheen erittely

7.2.1   Moottoriperheen nimi: …

7.2.2   Perheeseen kuuluvien moottoreiden erittely

 

Kantamoottori

Perheeseen kuuluvat moottorit

Moottorityyppi

 

 

 

 

 

Sylinterimäärä

 

 

 

 

 

Nimelliskierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) nimellisnettoteholla

 

 

 

 

 

Nettonimellisteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman tehon kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurin nettoteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman vääntömomentin kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) suurimmalla vääntömomentilla

 

 

 

 

 

Suurin vääntömomentti (Nm)

 

 

 

 

 

Hidas joutokäyntinopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Sylinterin iskutilavuus (% kantamoottorin tilavuudesta)

100

 

 

 

 

8.   MOOTTORIPERHEESEEN KUULUVAN MOOTTORITYYPIN OLENNAISET OMINAISUUDET

8.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen: (7)

8.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

8.3   Iskunpituus: (12) … mm

8.4   Sylinterien lukumäärä … ja järjestely (26) …

8.5   Sylinteritilavuus: … cm3

8.6   Nimellisnopeus: …

8.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

8.8   Puristussuhde: (7) …

8.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

8.10   Piirrokset palokammiosta ja männänpäästä: …

8.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

8.12   Jäähdytysjärjestelmä

8.12.1   Neste

8.12.1.1   Nestelaji: …

8.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

8.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

8.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.12.2   Ilma

8.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

8.12.2.1.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

8.12.1.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.13   Valmistajan sallima lämpötila

8.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

8.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste:

8.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

8.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

8.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

8.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

8.14   Ahdin

8.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4)

8.14.2   Merkki: …

8.14.3   Tyyppi: …

8.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili [tapauksen mukaan]): …

8.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

8.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

8.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

8.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

8.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.1   Merkki: …

8.17.2.1.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

8.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

8.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

8.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

8.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

8.17.2.1.9   Kennotiheys: …

8.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

8.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

8.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan): …

8.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

8.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

8.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

8.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15.1   Merkki: …

8.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.15.3   Sijainti: …

8.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

8.17.2.1.16   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

8.17.2.1.17   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.17.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.17.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

8.17.2.1.17.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.17.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

8.17.2.1.17.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

8.17.2.1.18   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.18.1   Kuvaus ja toiminta: …

8.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

8.18.1   Syöttöpumppu

8.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

8.18.2.1   Pumppu

8.18.2.1.1   Merkit: …

8.18.2.1.2   Tyypit: …

8.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

8.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

8.18.2.2   Ruiskutusennakko:

8.18.2.2.1

Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

8.18.2.2.2

Ajoitus: (7) …

8.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

8.18.2.3.1

Pituus: … mm

8.18.2.3.2

Sisähalkaisija: … mm

8.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2.4   Säädin

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

8.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

8.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

8.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

8.18.2.5.1   Merkit: …

8.18.2.5.2   Tyypit: …

8.18.2.5.3   Kuvaus: …

8.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

8.19.1   Kaasutin: …

8.19.1.1   Merkit: …

8.19.1.2   Tyypit: …

8.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

8.19.2.1   Merkit: …

8.19.2.2   Tyypit: …

8.19.3   Suora ruiskutus: …

8.19.3.1   Merkit: …

8.19.4.2   Tyypit: …

8.20   Venttiilien ajoitus

8.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

8.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

8.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

8.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

8.20.3.2   Nokkakulma: …

8.21   Venttiiliaukkojen järjestely

8.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

8.22   Sytytysjärjestelmä

8.22.1   Sytytyspuola

8.22.1.1   Merkit: …

8.22.1.2   Tyypit: …

8.22.1.3   Lukumäärä: …

8.22.2   Sytytystulpat: …

8.22.2.1   Merkit: …

8.22.2.2   Tyypit: …

8.22.3   Magneetto: …

8.22.3.1   Merkit: …

8.22.3.2   Tyypit: …

8.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

8.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

8.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

Lisäys 2

Ilmoituslomakkeen malli – ulkopuolista melua rajoittavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä ulkopuolista melua rajoittavan järjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

2.5   Muut moottoreita koskevat yleiset tiedot

2.5.1   Moottorityypin/moottoriperheen (4) tyyppihyväksyntä: …

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): …

2.5.3   Perusmoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen kauppanimitys: …

2.5.4   Moottoreiden lisämerkinnät

2.5.4.1   Moottorin valmistenumeron sijainti, käytetyt koodit ja kiinnitystapa: …

2.5.4.2   Valokuvat ja/tai piirustukset moottorin valmistenumeron sijainnista (esimerkki ja maininta mitoista): …

5.   VOIMALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET

5.1   Ajoneuvon suurin nopeus

5.1.1   Ajoneuvon suurin nopeus eteenpäin

5.1.1.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen nopeus: … km/h

5.1.1.2   Ajoneuvon laskettu suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (ilmoitetaan laskennassa käytetyt tekijät): (41) … km/h

5.1.1.3   Ajoneuvon suurin mitattu nopeus: … km/h (41)

5.1.2   Suurin peruutusnopeus (54)

5.1.2.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen peruutusnopeus: … km/h

5.1.2.2   Ajoneuvon suurin mitattu peruutusnopeus: (41) … km/h

5.2   Moottorin nimellinen nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.3   Moottorin suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.4   Moottorin suurin vääntömomentti: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.5   Polttoainetyyppi: (9) …

10.   ULKOINEN MELUTASO

10.1   Valmistajan ilmoittama ulkoinen melutaso

10.1.1   Liikkeessä: … dB(A)

10.1.2   Paikallaan: … dB(A)

10.1.3   Kierrosnopeudella: … min– 1

10.2   Lyhyt kuvaus ja kaavio pakojärjestelmästä (mukaan luettuina ilmanottojärjestelmä sekä melu- ja pakokaasupäästöjen rajoituslaitteet):

10.3   Ilmanottojärjestelmä

10.3.1   Imusarjan kuvaus (myös piirustukset ja/tai valokuvat): (10)

10.3.2   Ilmansuodatin

10.3.2.1   Valokuvat ja/tai piirustukset:

10.3.2.2   Merkki:

10.3.2.3   Tyyppi:

10.3.3   Imusarjan äänenvaimennin

10.3.3.1   Valokuvat ja/tai piirustukset:

10.3.3.2   Merkki:

10.3.3.3   Tyyppi:

10.4   Pakojärjestelmä

10.4.1   Pakosarjan kuvaus ja/tai piirustus (10):

10.4.2   Sellaisten pakojärjestelmän osien kuvaus ja/tai piirustus, jotka eivät ole osa moottorijärjestelmää

10.4.3   Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

10.4.4   Pakoäänenvaimentimien tyyppi, merkintä:

10.4.4.1   Kuitumaisia aineita sisältävä pakoäänenvaimennin: kyllä/ei (4)

10.4.5   Pakojärjestelmän tilavuus: … dm3

10.4.6   Pakoaukon sijainti:

10.4.7   Mahdolliset moottoritilaa ja moottoria koskevat ulkopuolista melua rajoittavat lisätoimenpiteet:

10.5   Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on suunniteltu melun vähentämiseen (ellei käsitelty muissa kohdissa):

Lisäys 3

Ilmoituslomakkeen malli – moottorin tai moottoriperheen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

2.5   Muut moottoreita koskevat yleiset tiedot

2.5.1   Moottorityypin/moottoriperheen (4) tyyppihyväksyntä: …

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): …

2.5.3   Perusmoottorin ja (tarvittaessa) moottoriperheen kauppanimitys: …

2.5.4   Moottoreiden lisämerkinnät

2.5.4.1   Moottorin valmistenumeron sijainti, käytetyt koodit ja kiinnitystapa: …

2.5.4.2   Valokuvat ja/tai piirustukset moottorin valmistenumeron sijainnista (esimerkki ja maininta mitoista): …

5.   VOIMALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET

5.2   Moottorin nimellinen nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.3   Moottorin suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.4   Moottorin suurin vääntömomentti: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.5   Polttoainetyyppi: (9) …

B.   YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÖVOIMAOMINAISUUKSIA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

6.   PERUSMOOTTORIN/MOOTTORIN (4) OLENNAISET OMINAISUUDET

6.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen (4)

6.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

6.3   Iskunpituus: (12) … mm

6.4   Sylinterien lukumäärä: … ja järjestely: (26) …

6.5   Sylinteritilavuus: … cm3

6.6   Nimellisnopeus: …

6.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

6.8   Puristussuhde: (7) …

6.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

6.10   Piirustukset palotilasta ja männänpäästä: …

6.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

6.12   Jäähdytysjärjestelmä

6.12.1   Neste

6.12.1.1   Nestelaji: …

6.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

6.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

6.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.12.2   Ilma

6.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

6.12.2.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

6.12.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

6.13   Valmistajan sallima lämpötila

6.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

6.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste:

6.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

6.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

6.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

6.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

6.14   Ahdin

6.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4)

6.14.2   Merkki: …

6.14.3   Tyyppi: …

6.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili [tapauksen mukaan]): …

6.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

6.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

6.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

6.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

6.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

6.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.1   Merkki: …

6.17.2.1.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

6.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

6.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

6.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

6.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

6.17.2.1.9   Kennotiheys: …

6.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

6.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

6.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan): …

6.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

6.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

6.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

6.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.15.1   Merkki: …

6.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

6.17.2.1.15.3   Sijainti: …

6.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

6.17.2.1.17   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.17.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

6.17.2.1.18   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.18.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

6.17.2.1.18.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

6.17.2.1.18.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

6.17.2.1.18.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

6.17.2.1.18.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

6.17.2.1.19   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

6.17.2.1.19.1   Kuvaus ja toiminta: …

6.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

6.18.1   Syöttöpumppu

6.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

6.18.2.1   Pumppu

6.18.2.1.1   Merkit: …

6.18.2.1.2   Tyypit: …

6.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

6.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

6.18.2.2   Ruiskutusennakko:

6.18.2.2.1   Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

6.18.2.2.2   Ajoitus: (7) …

6.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

6.18.2.3.1   Pituus: … mm

6.18.2.3.2   Sisähalkaisija: … mm

6.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

6.18.2.4   Säädin

6.18.2.4.1   Merkit: …

6.18.2.4.2   Tyypit: …

6.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

6.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

6.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

6.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

6.18.2.5.1   Merkit: …

6.18.2.5.2   Tyypit: …

6.18.2.5.3   Kuvaus: …

6.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

6.19.1   Kaasutin: …

6.19.1.1   Merkit: …

6.19.1.2   Tyypit: …

6.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

6.19.2.1   Merkit: …

6.19.2.2   Tyypit: …

6.19.3   Suora ruiskutus: …

6.19.3.1   Merkit: …

6.19.4.2   Tyypit: …

6.20   Venttiilien ajoitus

6.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

6.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

6.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

6.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

6.20.3.2   Nokkakulma: …

6.21   Venttiiliaukkojen järjestely

6.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

6.22   Sytytysjärjestelmä

6.22.1   Sytytyspuola

6.22.1.1   Merkit: …

6.22.1.2   Tyypit: …

6.22.1.3   Lukumäärä: …

6.22.2   Sytytystulpat: …

6.22.2.1   Merkit: …

6.22.2.2   Tyypit: …

6.22.3   Magneetto: …

6.22.3.1   Merkit: …

6.22.3.2   Tyypit: …

6.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

6.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

6.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

7.   MOOTTORIPERHEEN OLENNAISET OMINAISUUDET

7.1   Yhteiset parametrit (56)

7.1.1   Työtapa: …

7.1.2   Jäähdytysaine: …

7.1.3   Ilmanottomenetelmä: …

7.1.4   Palotilan tyyppi ja rakenne: …

7.1.5   Venttiilien ja venttiiliaukkojen järjestely, mitat ja lukumäärä: …

7.1.6   Polttoainejärjestelmä: …

7.1.7   Moottorin hallintajärjestelmät (tunnistaminen piirustusnumeroiden mukaan)

7.1.7.1   Ahtimen jäähdytysjärjestelmä: …

7.1.7.2   Pakokaasun takaisinkierrätys: (3) …

7.1.7.3   Vesi ruiskutettuna/emulsiona: (4) (3) …

7.1.7.4   Ilman suihkutus: (3) …

7.1.8   Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä: (3) …

7.2   Moottoriperheen erittely

7.2.1   Moottoriperheen nimi: …

7.2.2   Perheeseen kuuluvien moottoreiden erittely

 

Kantamoottori

Perheeseen kuuluvat moottorit

Moottorityyppi

 

 

 

 

 

Sylinterimäärä

 

 

 

 

 

Nimelliskierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) nimellisnettoteholla

 

 

 

 

 

Nettonimellisteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman tehon kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Suurin nettoteho (kW)

 

 

 

 

 

Suurimman vääntömomentin kierrosnopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Polttoaineensyöttö (mm3) iskua kohti (dieselmoottorit), polttoainevirta (g/h) (bensiinimoottorit) suurimmalla vääntömomentilla

 

 

 

 

 

Suurin vääntömomentti (Nm)

 

 

 

 

 

Hidas joutokäyntinopeus (min– 1)

 

 

 

 

 

Sylinterin iskutilavuus (% kantamoottorin tilavuudesta)

100

 

 

 

 

8.   MOOTTORIPERHEESEEN KUULUVAN MOOTTORITYYPIN OLENNAISET OMINAISUUDET

8.1   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen: (4) …

8.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

8.3   Iskunpituus: (12) … mm

8.4   Sylinterien lukumäärä … ja järjestely (26) …

8.5   Sylinteritilavuus: … cm3

8.6   Nimellisnopeus: …

8.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

8.8   Puristussuhde: (7) …

8.9   Palojärjestelmän kuvaus: …

8.10   Piirrokset palokammiosta ja männänpäästä: …

8.11   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: …

8.12   Jäähdytysjärjestelmä

8.12.1   Neste

8.12.1.1   Nestelaji: …

8.12.1.2   Kiertopumput: kyllä/ei (4)

8.12.1.2.1   Ominaisuudet tai merkit ja tyypit (tapauksen mukaan): …

8.12.1.2.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.12.2   Ilma

8.12.2.1   Puhallin: kyllä/ei (4)

8.12.2.1.1.1   Puhaltimen ominaisuudet: …

8.12.1.2.1.2   Välityssuhteet (tapauksen mukaan): …

8.13   Valmistajan sallima lämpötila

8.13.1   Nestejäähdytys: poistuvan nesteen maksimilämpötila: … K

8.13.2   Ilmajäähdytys: viitepiste:

8.13.2.1   Maksimilämpötila viitepisteessä: … K

8.13.3   Imupuolen välijäähdyttimen suurin ahtoilman ulostulolämpötila (tarvittaessa): … K

8.13.4   Pakokaasujen maksimilämpötila pakoputkissa pakosarjojen ulompien kiinnityslaippojen kohdalla: … K

8.13.5   Voiteluaineen lämpötila:

pienin: … K; suurin: … K

8.14   Ahdin

8.14.1   Ahdin: kyllä/ei (4) …

8.14.2   Merkki: …

8.14.3   Tyyppi: …

8.14.4   Järjestelmän kuvaus (esimerkiksi suurin ahtopaine, ohivirtausventtiili [tapauksen mukaan]): …

8.14.5   Välijäähdytin: kyllä/ei (4)

8.15   Imujärjestelmä: suurin sallittu imualipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.16   Pakojärjestelmä: suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja täydellä kuormituksella: … kPa

8.17   Ilman pilaantumisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet

8.17.1   Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi: kyllä/ei (4)

8.17.2   Muut ilman pilaantumista ehkäisevät laitteet (jos on):

8.17.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.1   Merkki: …

8.17.2.1.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.3   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

8.17.2.1.4   Katalysaattoreiden mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.5   Katalysaattorin toimintatapa: …

8.17.2.1.6   Jalometallien kokonaissisältö: …

8.17.2.1.7   Suhteellinen pitoisuus: …

8.17.2.1.8   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

8.17.2.1.9   Kennotiheys: …

8.17.2.1.10   Katalysaattoreiden kotelointityyppi: …

8.17.2.1.11   Katalysaattoreiden sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.12   Tavanomainen käyttöalue: … K

8.17.2.1.13   Kuluva reagenssi (tapauksen mukaan) …:

8.17.2.1.13.1   Katalyysitoimintaan tarvittavan reagenssin tyyppi ja pitoisuus: …

8.17.2.1.13.2   Reagenssin tavanomainen käyttölämpötila-alue: …

8.17.2.1.13.3   Kansainvälinen standardi (tapauksen mukaan): …

8.17.2.1.14   NOx-anturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15   Happianturi: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.15.1   Merkki: …

8.17.2.1.15.2   Tyyppi: …

8.17.2.1.15.3   Sijainti: …

8.17.2.1.16   Ilman suihkutus: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Tyyppi: ilmapulssi/ilmapumppu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

8.17.2.1.16   Pakokaasujen takaisinkierrätys: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.16.1   Ominaisuudet (jäähdytetty/jäähdyttämätön, korkea paine/matala paine jne.): …

8.17.2.1.17   Hiukkasloukku: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.17.1   Hiukkasloukun mitat ja tilavuus: …

8.17.2.1.17.2   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

8.17.2.1.17.3   Sijainti (paikat ja enimmäis-/vähimmäisetäisyydet moottorista): …

8.17.2.1.17.4   Regenerointimenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

8.17.2.1.17.5   Tavanomainen käyttölämpötila-alue: … K ja painealue: … kPa

8.17.2.1.18   Muut järjestelmät: kyllä/ei (4)

8.17.2.1.18.1   Kuvaus ja toiminta: …

8.18   Dieselmoottoreiden polttoaineensyöttö

8.18.1   Syöttöpumppu

8.18.1.1   Paine (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2   Ruiskutusjärjestelmä

8.18.2.1   Pumppu

8.18.2.1.1   Merkit: …

8.18.2.1.2   Tyypit: …

8.18.2.1.3   Syöttömäärä: … ja … mm (3) (7) iskua tai tahtia kohden täydellä ruiskutuksella pumpun kierrosnopeuden ollessa … rpm (nimellinen) ja … rpm (suurin vääntömomentti), taikka ominaiskaavio: …

8.18.2.1.3.1   Käytetty menetelmä: moottorissa/koepenkissä (4)

8.18.2.2   Ruiskutusennakko:

8.18.2.2.1   Ruiskutusennakon käyrä: (7) …

8.18.2.2.2   Ajoitus: (7) …

8.18.2.3   Ruiskutusputkisto:

8.18.2.3.1   Pituus: … mm

8.18.2.3.2   Sisähalkaisija: … mm

8.18.2.4   Ruiskutussuuttimet

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Avautumispaine: (7) … kPa tai ominaiskaavio: …

8.18.2.4   Säädin

8.18.2.4.1   Merkit: …

8.18.2.4.2   Tyypit: …

8.18.2.4.3   Kierrosnopeus, jolla rajoitus alkaa täydellä kuormituksella: (7) …

8.18.2.4.4   Suurin käyntinopeus kuormittamattomana: (7) …

8.18.2.4.5   Tyhjäkäyntinopeus: (7) …

8.18.2.5   Kylmäkäynnistysjärjestelmä

8.18.2.5.1   Merkit: …

8.18.2.5.2   Tyypit: …

8.18.2.5.3   Kuvaus: …

8.19   Bensiinimoottoreiden polttoaine

8.19.1   Kaasutin: …

8.19.1.1   Merkit: …

8.19.1.2   Tyypit: …

8.19.2   Epäsuora ruiskutus: yksipiste/monipiste (4)

8.19.2.1   Merkit: …

8.19.2.2   Tyypit: …

8.19.3   Suora ruiskutus: …

8.19.3.1   Merkit: …

8.19.4.2   Tyypit: …

8.20   Venttiilien ajoitus

8.20.1   Suurin venttiilin nosto sekä avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

8.20.2   Vertailu- ja/tai säätöalueet: (4) …

8.20.3   Muuttuva venttiilienajoitusjärjestelmä (jos on; imu- ja/tai pakopuoli)

8.20.3.1   Tyyppi: jatkuvatoiminen/päällä–pois-tyyppinen (4)

8.20.3.2   Nokkakulma: …

8.21   Venttiiliaukkojen järjestely

8.21.1   Sijainti, mitat ja numerointi: …

8.22   Sytytysjärjestelmä

8.22.1   Sytytyspuola

8.22.1.1   Merkit: …

8.22.1.2   Tyypit: …

8.22.1.3   Lukumäärä: …

8.22.2   Sytytystulpat: …

8.22.2.1   Merkit: …

8.22.2.2   Tyypit: …

8.22.3   Magneetto: …

8.22.3.1   Merkit: …

8.22.3.2   Tyypit: …

8.22.4   Sytytyksen ajoitus: …

8.22.4.1   Staattinen ennakko yläkuolokohtaan nähden (kammen kiertokulman astetta): …

8.22.4.2   Ennakkokäyrä (tapauksen mukaan): …

Lisäys 4

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan tietojärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä kuljettajan tietojärjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

20.   KULJETTAJAN TIETOJÄRJESTELMÄT

20.1   Standardin ISO 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture -- Operator controls -- Actuating forces, displacement, location and method of operation) liitteessä B vahvistetut, virtuaalipäätteisiin liittyviä käyttäjän hallintalaiteita koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

Lisäys 5

Ilmoituslomakkeen malli – valaisin- ja merkkivalolaitejärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä valaisin- ja merkkivalolaitejärjestelmän asennuksen osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

3.   YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

3.1   Edustavaa ajoneuvon versiota esittävät valokuvat tai piirustukset: …

3.2   Koko ajoneuvon mittapiirustus: …

21.   VALAISIMIEN JA MERKKIVALOLAITTEIDEN ASENNUS JA VALOJEN AUTOMAATTINEN KYTKEYTYMINEN

21.1   Luettelo kaikista laitteista (mainitaan lukumäärä, merkit, tyyppi, komponenttien tyyppihyväksyntämerkit, kaukovalaisimien suurin valonvoimakkuus, väri, vastaava ilmaisin); luettelossa voidaan mainita useita erityyppisiä laitteita kutakin toimintoa varten; lisäksi luettelossa voidaan kunkin toiminnon osalta esittää lisähuomautus ”tai vastaava laite”: …

21.2   Koko valaisin- ja merkkivalolaitteistoa kuvaava kaavio, josta käy ilmi eri laitteiden sijainti ajoneuvossa: …

21.3   Ajoneuvoa ulkopuolelta esittävät mittakaavapiirrokset, joista käy ilmi valaisin- ja merkkivalaisinlaitteiden sijainti, lukumäärä ja väri: …

21.4   Seuraavat tiedot kustakin valaisimesta ja heijastimesta:

21.4.1   piirustus, jossa esitetään valaisevan pinnan laajuus: …

21.4.2   näkyvän pinnan määritysmenetelmä: …

21.4.3   vertailuakseli ja vertailukeskipiste: …

21.4.4   peitettävien valaisimien toimintatapa: …

21.5   Ajovalaisimien säätölaitteen kuvaus/piirustus ja tyyppi (esim. automaattinen, portaittaisesti käsisäätöinen, portaattomasti käsisäätöinen): (2) …

21.5.1   hallintalaite: …

21.5.2   viitemerkit: …

21.5.3   kuormitusolosuhteita koskevat merkit: …

21.6   Luokkien R ja S ajoneuvojen osalta kuvaus valaisin- ja merkkivalaisinlaitteiden virtaliitännästä: …

21.7   Lyhyt kuvaus valaisin- ja merkkivalojärjestelmässä käytetyistä sähköisistä ja/tai elektronisista komponenteista: …

Lisäys 6

Ilmoituslomakkeen malli – sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvän järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvän järjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

24.   SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

24.1   Luettelo, joka sisältää kaikki suunnitellut relevantit ajoneuvon sähkö–elektroniikka-järjestelmien tai SE-asennelmien yhdistelmät, korimallit (60), korimateriaalien variaatiot, johdotukset, moottorimuunnokset, ohjauksen sijaintivaihtoehdot (vasen/oikea) ja akselivälivaihtoehdot: …

24.2   E-säännön nro 10 (EUVL L 254, 20.9.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.3   Standardin ISO 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods and acceptance criteria) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.4   Vaihtoehtona 24.2 tai 24.3 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

24.4.1

Kuvaus ja piirustukset tai valokuvat moottoritilan muodostavan korinosan sekä sitä lähimpänä sijaitsevan ohjaamo-osan muodoista ja materiaaleista: …

24.4.2

Piirustukset tai valokuvat moottoritilaan asennettujen metalliosien sijainnista (esimerkiksi lämmityslaiteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjauslaite jne.): …

24.4.3

Taulukko tai piirustus radiohäiriöiden vaimennuslaitteista: …

24.4.4

Tiedot tasavirtavastusten nimellisarvoista ja, jos käytetään resistiivisiä sytytyskaapeleita, niiden nimellisresistanssi metriä kohden: …

Lisäys 7

Ilmoituslomakkeen malli – äänimerkinantojärjestelmän asennuksen EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä äänimerkinantojärjestelmän asennuksen osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

25.   ÄÄNIMERKINANTOLAITTEET

25.1   Komponentin tyyppihyväksyntä äänimerkinantolaitteelle myönnetty E-säännössä nro 28 (EUVL L 323, 6.12.2011, s. 33) luokan N ajoneuvoja varten vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

25.2   Yhteenveto käytetyistä laitteista: …

25.3   Piirustukset, joista näkyy äänimerkinantolaitteiden sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden: …

25.4   Kiinnitystavan yksityiskohdat, mukaan luettuna ajoneuvon rakenteen osa, johon äänimerkinantolaitteet on kiinnitetty: …

25.5   Sähköinen/pneumaattinen piirikaavio: …

25.5.1   Jännite: vaihtovirta/tasavirta (4)

25.5.2   Nimellisjännite tai -paine: …

25.6   Piirustus kiinnityslaitteesta: …

Lisäys 8

Ilmoituslomakkeen malli – taustapeilin asennuksen EU-tyyppihyväksyntä järjestelmänä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä taustapeilin asennuksen osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

18.   TAUSTAPEILIT

18.1   Peilien lukumäärät ja luokat: …

18.2   E-säännön nro 46 (EUVL L 177, 10.7.2010, s. 211) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

18.3   E-säännön nro 81 (EUVL L 185, 13.7.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

18.4   Piirustukset, joissa esitetään taustapeilien sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden: …

18.5   Kiinnitystavan yksityiskohdat, myös siitä ajoneuvon rakenteen osasta, johon peili on kiinnitetty: …

18.6   Lyhyt kuvaus säätöjärjestelmän elektronisista komponenteista: …

18.7   Peilien huurteen- ja huurunpoistojärjestelmän tekninen kuvaus: …

18.8   Valinnaisvarusteet, jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä taakse: …

18.9   Luokan II taustapeilin näkyvyysalue

18.9.1   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä IX olevan 5.1 kohdan mukainen: kyllä/ei (4)

18.9.2   Vaihtoehtona 18.9.1 kohdalle standardin ISO 5721–2:2014 (Agricultural tractors – Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision – Part 2: Field of vision to the side and to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

19.   MUUT EPÄSUORAN NÄKEMÄN TARJOAVAT LAITTEET KUIN PEILIT (VALINNAINEN)

19.1   Tyyppi ja ominaisuudet (esimerkiksi laitteen täydellinen kuvaus): …

19.2   Kun on kyseessä kamera-näyttölaite, havaintoetäisyys (mm), kontrasti, kirkkausalue, häikäisyn korjaus, näytön ominaisuudet (mustavalkoinen/väri (4)), kuvantoistotaajuus, näytön kirkkausalue: (4) …

19.3   Riittävän yksityiskohtaiset piirustukset koko laitteen tunnistamista varten, myös asennusohjeet: …

19.4   Standardin ISO 5721–2:2014 (Agricultural tractors – Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision – Part 2: Field of vision to the side and to the front) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

Lisäys 9

Ilmoituslomakkeen malli – tela-alustan asennuksen EU-tyyppihyväksyntä järjestelmänä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä tela-alustan asennuksen osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

3.   YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

3.1   Edustavaa ajoneuvon versiota esittävät valokuvat tai piirustukset: …

3.2   Koko ajoneuvon mittapiirustus: …

3.3   Luokkien T ja C ajoneuvot

3.3.1   Akselien ja pyörien lukumäärä: …

3.3.2   Paripyöräakselien lukumäärä ja sijainti: (23) …

3.3.3   Ohjattavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.4   Vetävien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.5   Jarrutettavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.4   Luokan C ajoneuvot

3.4.1   Tela-alustan konfiguraatio: telaketjupari edessä/telaketjupari takana/telaketjupari edessä ja takana/edestä taakse ulottuva yhtenäinen telaketju ajoneuvon kummallakin sivulla (4)

3.4.2   Vetävien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.3   Jarrutettavien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.4   Luokan C ajoneuvojen ohjaus

3.4.4.1   Ohjataan muuttamalla oikean- ja vasemmanpuoleisen telaketjun nopeutta: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.2   Ohjataan kääntämällä kahta vastakkaista tai kaikkia neljää telaketjua: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.3   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.4   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri ja muuttamalla pyörillä varustetun akselin pyörien suuntaa: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.5   Alusta

3.5.1   Alustan yleispiirustus: …

3.5.2   Luokkien T ja C ajoneuvojen alustan tyyppi: keskusputkirunko/tikapuurunko/nivelöity/sivupalkeilla varustettu alusta/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

4.   MASSAT JA MITAT

(kg ja mm) (viitataan tarvittaessa piirustuksiin)

4.1   Ajoneuvon massan vaihteluväli (kokonaismassa)

4.1.1   Kuormittamaton massa

4.1.1.1   Kuormittamattomat massat ajokuntoisena (13)

4.1.1.1.1   Enintään: … kg (30)

4.1.1.1.2   Vähintään: … kg (30)

4.1.1.1.3   Näiden massojen jakautuminen akseleille: … kg

4.1.1.1.4   Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2   Valmistajan ilmoittamat enimmäismassat

4.1.2.1   Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: (13) … kg

4.1.2.1.1   Suurin teknisesti sallittu massa akselia kohden: akseli 1: … kg; akseli 2: … kg; akseli …: … kg

4.1.2.1.2   Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2.1.3   Raja-arvot näiden massojen jakautumiselle akseleille (ilmoitetaan vähimmäisarvot prosentteina etu- ja taka-akselin osalta): … %

4.1.2.2   Massat ja renkaat:

Rengasyhdistelmän nro

Akselin nro

Renkaan mitat sekä kantavuusluku ja nopeusluokkatunnus

Vierintäsäde (1) (mm)

Vannekoko

Keskiösyvyys

Renkaan kuormitusluokitus yhtä rengasta kohden (kg)

Suurin sallittu massa yhtä akselia kohden (kg) (1)

Ajoneuvon suurin sallittu massa (kg) (1)

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (kg) (1)  (2)

Rengaspaine [kPa] (3)

Tiekäytössä

Maastokäytössä

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3   Massat ja tela-alusta

Telaketjupari nro

Telaketjun mitat

Keskimääräinen kosketuspaine maanpinnassa (kPa)

Suurin sallittu kuorma telapyörää kohti (kg) (4)

Suurin sallittu massa telaketjuparia kohden (kg) (4)

Ajoneuvon suurin sallittu massa (kg) (4)

Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (kg) (4)  (5)

pituus (mm)

leveys (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4   Hyötykuormat: (13) … kg

4.1.3   Luokan T tai C ajoneuvojen teknisesti sallitut vedettävät massat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta (luokan R tai S ajoneuvojen osalta ilmoitetaan suurimmat sallitut takakytkentäkohtaan kohdistuvat kuormat):

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

… kg

… kg

… kg

Inertiajarru

… kg

… kg

… kg

Jatkuva tai puolijatkuva

… kg

… kg

… kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

… kg

… kg

… kg

4.1.4   Traktorin (luokka T tai C) ja vedettävän ajoneuvon (luokka R tai S) yhdistelmän teknisesti sallitut kokonaismassat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta:

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

… kg

… kg

… kg

Inertiajarru

… kg

… kg

… kg

Jatkuva tai puolijatkuva

… kg

… kg

… kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

… kg

… kg

… kg

4.1.5   Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (riippumatta renkaista ja takakytkentälaitteista):

4.1.5.1   Luokkien T ja C ajoneuvot: … kg

4.1.5.2   Luokkien R ja S ajoneuvot: … kg

4.1.5.3   Yhdistelmän suurin massa suurimmalla jarruttamattomalla massalla: … kg

37.   TELA-ALUSTA

(Täytettävä myös 4.1.2.3 kohta)

37.1   Valokuvat ja mittapiirustukset tela-alustan järjestelystä ja asennuksesta ajoneuvoon (myös telamaton sisäpuolella olevista elementeistä, jotka varmistavat telamaton pysymisen telapyörien päällä, sekä telamaton kulutuspinnan ulkopuolen kuvioinnista): …

37.2   Pinnan kanssa kosketuksissa olevan materiaalin tyyppi: kumitela/terästela/telakenkiin kiinnitetyt kumiset vaimentimet (4)

37.3   Metallitelat

37.3.1   Niiden telapyörien lukumäärä, jotka siirtävät kuormaa suoraan tien pintaan (NR): …

37.3.2   Kunkin vaimentimen ulkopinnan pinta-ala (Ap): … mm2

37.4   Kumitelat

37.4.1   Tien pintaa koskettavien kumisten kohoumien kokonaispinta-ala (AL): … mm2

37.4.2   Kohoumien prosenttiosuus maton kokonaispinta-alasta: … %


(1)  Rengaseritelmien mukaisesti.

(2)  Kytkennän vertailukeskipisteeseen staattisissa olosuhteissa välittyvä kuorma kytkentälaitteesta riippumatta. Jos suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma ilmoitetaan taulukossa kytkentälaitteen mukaisesti, taulukkoa on laajennettava oikealle, ja kytkentälaitteen tunniste on esitettävä sarakkeen otsakkeessa. Luokan R tai S ajoneuvojen osalta tämä sarake koskee takana olevia kytkentälaitteita, jos sellaisia on.

(3)  Valmistajan suosituksen mukaan.

(4)  Telapyöräeritelmien mukaisesti.

(5)  Kytkennän vertailukeskipisteeseen staattisissa olosuhteissa välittyvä kuorma kytkentälaitteesta riippumatta. Jos suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma ilmoitetaan taulukossa kytkentälaitteen mukaisesti, taulukkoa on laajennettava oikealle, ja kytkentälaitteen tunniste on esitettävä sarakkeen otsakkeessa.

Lisäys 10

Ilmoituslomakkeen malli – sähkö–elektroniikka-asennelman EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

24.   SÄHKÖMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)

24.1   Luettelo, joka sisältää kaikki suunnitellut relevantit sähkö–elektroniikka-järjestelmien tai SE-asennelmien yhdistelmät, korimallit (60), korimateriaalien variaatiot, johdotukset, moottorimuunnokset, ohjauksen sijaintivaihtoehdot (vasen/oikea) ja akselivälivaihtoehdot: …

24.2   E-säännön nro 10 (EUVL L 254, 20.9.2012, s. 1) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.3   Standardin ISO 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods and acceptance criteria) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

24.4   Vaihtoehtona 24.2 tai 24.3 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

24.4.1

Kuvaus ja piirustukset tai valokuvat moottoritilan muodostavan korinosan sekä sitä lähimpänä sijaitsevan ohjaamo-osan muodoista ja materiaaleista: …

24.4.2

Piirustukset tai valokuvat moottoritilaan asennettujen metalliosien sijainnista (esimerkiksi lämmityslaiteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjauslaite jne.): …

24.4.3

Taulukko tai piirustus radiohäiriöiden vaimennuslaitteista: …

24.4.4

Tiedot tasavirtavastusten nimellisarvoista ja, jos käytetään resistiivisiä sytytyskaapeleita, niiden nimellisresistanssi metriä kohden: …

Lisäys 11

Ilmoituslomakkeen malli – lisämassojen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

29.   LISÄMASSAT

29.1   Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (ja valokuvat tai mittapiirustukset) lisämassoista ja siitä, miten ne on sijoitettu traktoriin: …

29.1   Lisämassasarjojen lukumäärä: …

29.1.1   Komponenttien lukumäärä kussakin sarjassa: sarja 1: …

sarja 2: …

sarja …

29.2   Kunkin sarjan komponenttien massa: sarja 1: … kg;

sarja 2: … kg;

sarja …: … kg

29.2.1   Kunkin sarjan kokonaismassa: sarja 1: … kg;

sarja 2: … kg;

sarja …: … kg

29.3   Lisämassojen kokonaismassa: … kg

29.3.1   Näiden massojen jakautuminen akseleille: … kg

29.4   Materiaalit ja valmistustapa: …

Lisäys 12

Ilmoituslomakkeen malli – sivu- ja/tai takasuojarakenteen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

32.   SIVU- JA TAKASUOJAUS

32.1   Sivusuojaus

32.1.5   Sivusuojalaitteiden osalta täydellinen kuvaus tai piirustus kyseisistä laitteista (myös asennuksesta ja kiinnityksestä) tai niiden tyyppihyväksyntänumerot: …

32.1.5.1   Käytetyt materiaalit: …

32.1.5.2   Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna: …

32.1.6   E-säännön nro 73 (EUVL L 122, 8.5.2012, s. 1) 2 ja 3 kohdassa ja I, II ja III osassa vahvistetut vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

32.2   Takasuojarakenne

32.2.4   Erityislaitteen osalta täydellinen kuvaus ja/tai piirustus takasuojarakenteesta (sekä asennus- ja kiinnitysvarusteista), tai tyyppihyväksyntänumero, jos rakenne on hyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä: …

32.2.4.1   Käytetyt materiaalit: …

32.2.4.2   Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, kiristysmomentit mukaan luettuna: …

Lisäys 13

Ilmoituslomakkeen malli – renkaan EU-tyyppihyväksyntä komponenttina

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

35.   RENKAAT

35.8   Renkaan merkintä: …

35.9   Ajoneuvotyypit, joihin komponentti on tarkoitettu: traktori (luokan T ja C ajoneuvot)/perävaunu (luokan R ajoneuvot)/vaihdettavissa oleva vedettävä laite (luokan S ajoneuvot) (4)

35.10   Renkaan rakenne: ristikudos/puolivyö/vyörengas rakennusalan sovelluksiin (4)

35.11   Valokuvat ja piirustukset muotin sivuseinämästä: …

35.12   Kantavuusluku ja nopeusluokkatunnus

35.12.1   Luokkien T ja C ajoneuvot: …

35.12.2   Luokan R ajoneuvot: …

35.12.3   Luokan S ajoneuvot: …

35.13   Vierintävastus standardin ISO 28580:2009 (Passenger car, truck and bus tyres -- Methods of measuring rolling resistance -- Single point test and correlation of measurement results) (tapauksen mukaan) mukainen: …

35.14   Käyttötarkoitus: vetävä pyörä/vapaasti pyörivä pyörä/molemmat (4)

35.15   Rengas suunniteltu käytettäväksi ilman sisärengasta (tubeless): kyllä/ei (4)

35.16   Renkaan jalkaosaan kohdistuva ilmanpaine rengasta asennettaessa alle: … kPa.

Lisäys 14

Ilmoituslomakkeen malli – mekaanisen kytkentälaitteen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano- tai valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

38.   MEKAANISET KYTKENTÄLAITTEET

38.1   Mekaanista kytkentälaitetta esittävät valokuvat ja mittapiirustukset, joista käyvät ilmi vaadittavat mitat yksityiskohtaisesti, laitteen asentamista varten tarvittavat mitat sekä kytkentälaitteen sijainti:

38.1.1   Takaosan mekaaninen kytkentälaite: kyllä/ei (4)

38.1.2   Etukytkentälaite (luokkien R ja S ajoneuvot): kyllä/ei (4)

38.2   Mekaanisen kytkentälaitteen lyhyt tekninen kuvaus, jossa eritellään rakennetyyppi ja käytetty materiaali

38.5   Mekaanisen kytkentälaitteen kuvaus:

Tyyppi (komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä XXXIV olevan lisäyksen 1 mukaisesti):

Merkki:

Valmistajan tyyppinimitys:

Suurin vaakatasoinen kuormitus/D-arvo: (4) (44)

… kg/kN (4)

Vedettävä massa (T): (4) (44)

… tonnia

Kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma: (44)

… kg

Valokuvat ja/tai piirustukset kytkentälaitteesta: Näissä piirroksissa on erityisesti esitettävä vaaditut mitat yksityiskohtaisesti, sekä laitteen asentamista varten tarvittavat mitat.

 

Kytkentälaitteen lyhyt tekninen kuvaus, jossa eritellään rakennetyyppi ja käytetty materiaali.

 

Testityyppi

staattinen/dynaaminen (4)

Seuraavien osien EU-tyyppihyväksyntämerkki tai -numero:

vetosilmukka, liitospää tai vastaava kytkentälaite, joka kiinnitetään mekaaniseen kytkentälaitteeseen (kun kyseessä on nivelöity tai jäykkä vetoaisa);

mekaaninen kytkentälaite, joka kiinnitetään tikapuurunkoon tai perävaunun vetokoukkuun (jos rajoitettu tiettyihin tyyppeihin).

38.6   Mekaanisen kytkentälaitteen tyyppihyväksyntä komponenttina myönnetty E-säännön nro 55 perusteella (EUVL L 227, 28.8.2010, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

Lisäys 15

Ilmoituslomakkeen malli – jarrujärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä jarrujärjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

3.   YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

3.1   Edustavaa ajoneuvon versiota esittävät valokuvat tai piirustukset: …

3.2   Koko ajoneuvon mittapiirustus: …

3.3   Luokkien T ja C ajoneuvot

3.3.1   Akselien ja pyörien lukumäärä: …

3.3.2   Paripyöräakselien lukumäärä ja sijainti: (23) …

3.3.3   Ohjattavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.4   Vetävien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.3.5   Jarrutettavien akselien määrä ja sijainti: (23) …

3.4   Luokan C ajoneuvot

3.4.1   Tela-alustan konfiguraatio: telaketjupari edessä/telaketjupari takana/telaketjupari edessä ja takana/edestä taakse ulottuva yhtenäinen telaketju ajoneuvon kummallakin sivulla (4)

3.4.2   Vetävien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.3   Jarrutettavien telaketjuparien lukumäärä ja sijainti: (22) …

3.4.4   Luokan C ajoneuvojen ohjaus

3.4.4.1   Ohjataan muuttamalla oikean- ja vasemmanpuoleisen telaketjun nopeutta: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.2   Ohjataan kääntämällä kahta vastakkaista tai kaikkia neljää telaketjua: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.3   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.4.4.4   Ohjataan niveltämällä ajoneuvon etu- ja takaosaa keskipystyakselin ympäri ja muuttamalla pyörillä varustetun akselin pyörien suuntaa: kyllä/ei/tarpeeton (4)

3.5   Alusta

3.5.1   Alustan yleispiirustus:

3.5.2   Luokkien T ja C ajoneuvojen alustan tyyppi: keskusputkirunko/tikapuurunko/nivelöity/ sivupalkeilla varustettu alusta/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

3.5.3   Luokkien R ja S ajoneuvojen alustan tyyppi: vetoaisa/jäykkä vetoaisa/keskiakseli/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

3.12   Luokkien R ja S ajoneuvojen jarrujärjestelmän tyyppi: jarruton/inertiajarru/jatkuva jarrutus/puolijatkuva jarrutus/hydraulinen/pneumaattinen (4)

4.   MASSAT JA MITAT

(kg ja mm) (viitataan tarvittaessa piirustuksiin)

4.1   Ajoneuvon massan vaihteluväli (kokonaismassa)

4.1.1   Kuormittamaton massa

4.1.1.1   Kuormittamattomat massat ajokuntoisena (13)

4.1.1.1.1   Enintään: … kg (30)

4.1.1.1.2   Vähintään: … kg (30)

4.1.1.1.3   Näiden massojen jakautuminen akseleille: … kg

4.1.1.1.4   Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2   Valmistajan ilmoittamat enimmäismassat

4.1.2.1   Yhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: (13) … kg

4.1.2.1.1   Suurimmat teknisesti sallitut massat akselia kohden: akseli 1: … kg; akseli 2: … kg; akseli …: … kg

4.1.2.1.2   Jos kyseessä on jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustettu luokan R tai S ajoneuvo, ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S): … kg

4.1.2.1.3   Raja-arvot näiden massojen jakautumiselle akseleille (ilmoitetaan vähimmäisarvot prosentteina etu- ja taka-akselin osalta): … %

4.1.2.4   Hyötykuormat: (13) … kg

4.1.3   Luokan T tai C ajoneuvojen teknisesti sallitut vedettävät massat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta (luokan R tai S ajoneuvojen osalta ilmoitetaan suurimmat sallitut takakytkentäkohtaan kohdistuvat kuormat):

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

… kg

… kg

… kg

Inertiajarru

… kg

… kg

… kg

Jatkuva tai puolijatkuva

… kg

… kg

… kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

… kg

… kg

… kg

4.1.4   Traktorin (luokka T tai C) ja vedettävän ajoneuvon (luokka R tai S) yhdistelmän teknisesti sallitut kokonaismassat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta:

Luokan R tai S ajoneuvo

Jarrut

Vetoaisa

Jäykkä vetoaisa

Keskiakseli

Jarruton

… kg

… kg

… kg

Inertiajarru

… kg

… kg

… kg

Jatkuva tai puolijatkuva

… kg

… kg

… kg

Hydraulinen tai pneumaattinen

… kg

… kg

… kg

4.1.5   Suurin sallittu kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (riippumatta renkaista ja takakytkentälaitteista):

4.1.5.1

Luokkien T ja C ajoneuvot: … kg

4.1.5.2

Luokkien R ja S ajoneuvot: … kg

4.1.5.3

Yhdistelmän suurin massa suurimmalla jarruttamattomalla massalla: … kg

4.2   Ajoneuvon mittojen vaihteluväli (äärimitat)

4.2.2.5   Akseliväli: (37) … mm

4.2.2.6   Peräkkäisten akselien väliset etäisyydet: 1–2: … mm; 2–3: … mm; 3–4: … mm jne.

4.2.2.7   Jäykällä vetoaisalla ja keskiakselilla varustetut luokkien R ja S ajoneuvot:

4.2.2.7.1   Etäisyys kytkentäkohdasta ensimmäiseen akseliin: … mm

4.2.2.7.2   Etäisyys kytkentäkohdasta viimeiseen akseliin: … mm

4.2.2.8   Kunkin akselin suurimmat ja pienimmät raidevälit (mitattuina tavanomaisesti asennettujen yksinkertaisten tai paripyörien taikka kolmoispyörien symmetriatasojen välistä) (valmistaja ilmoittaa): (38)

4.2.2.8.1

enintään: akseli 1 … mm; akseli 2 … mm; akseli …: … mm.

4.2.2.8.2

vähintään: akseli 1… mm; akseli 2 … mm; akseli …: … mm.

4.2.2.9   Ajoneuvon painopisteen sijainti pituus-, poikittais- ja pystysuunnassa: …

4.2.2.9.1   Luokkien T2, T4.1 ja T4.3 ajoneuvojen sekä luokkien C2, C4.1 ja C4.3 ajoneuvojen painopisteen korkeus mitattuna maanpinnasta, kun ajoneuvoon on asennettu siinä tavanomaisesti käytettävät renkaat: … mm.

4.2.2.9.1.1   Luokkien T2 ja C2 ajoneuvojen osalta ilmoitetaan 4.2.2.9.1 kohdassa annetun arvon ja kunkin akselin pienimpien raidevälien keskiarvon suhde: akseli 1: …; akseli 2: …; akseli …:

4.2.2.9.1.2   Luokkien T4.1 ja C4.1 osalta ilmoitetaan 4.2.2.9.1 kohdassa annetun arvon ja kaikkien akselien pienimpien raidevälien keskiarvon suhde: …

5.   VOIMALAITTEEN YLEISET OMINAISUUDET

5.1   Ajoneuvon suurin nopeus

5.1.1   Ajoneuvon suurin nopeus eteenpäin

5.1.1.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen nopeus: … km/h

5.1.1.2   Ajoneuvon laskettu suurin rakenteellinen nopeus suurimmalla vaihteella (ilmoitetaan laskennassa käytetyt tekijät): (41) … km/h

5.1.1.3   Ajoneuvon suurin mitattu nopeus: … km/h (41)

5.1.2   Suurin peruutusnopeus: (54)

5.1.2.1   Ajoneuvon suurin ilmoitettu rakenteellinen peruutusnopeus: … km/h

5.1.2.2   Ajoneuvon suurin mitattu peruutusnopeus: (41) … km/h

5.2   Moottorin nimellinen nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.3   Moottorin suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

5.4   Moottorin suurin vääntömomentti: … kW kierrosnopeudella … min– 1 (E-säännön nro 120 mukaisesti (EUVL L 257, 30.9.2010, s. 280)).

B.   YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÖVOIMAOMINAISUUKSIA KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

6.   PERUSMOOTTORIN/MOOTTORIN (4) OLENNAISET OMINAISUUDET

6.1   Tahti: nelitahtinen/kaksitahtinen (4)

6.2   Sylinterin halkaisija: (12) … mm

6.3   Iskunpituus: (12) … mm

6.4   Sylinterien lukumäärä … ja järjestely: (26) …

6.5   Sylinteritilavuus: … cm3

6.6   Nimellisnopeus: …

6.7   Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla: …

9.   ENERGIANVARASTOINTILAITTEET

9.1   Kuvaus: akku/kondensaattori/vauhtipyörä/generaattori (4)

9.2   Valmistenumero: …

9.3   Sähkökemiallisen kytkennän laji: …

9.4   Varastoitu energia

9.4.1   Akku: jännite: … ja kapasiteetti: … Ah/2h

9.4.2   Kondensaattori: J …

9.4.3   Vauhtipyörä/generaattori (4): J …

9.4.3.1   Vauhtipyörän hitausmomentti: …

9.4.3.1.1   Lisähitausmomentti vaihde vapaalla: …

9.5   Laturi: ajoneuvossa/ulkoinen/ei ole (4)

11.   VOIMANSIIRTO JA SEN HALLINTA (13)

11.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio ajoneuvon voimansiirrosta ja sen hallintajärjestelmästä (vaihteiston hallintalaite, kytkimen hallintalaite tai muu voimansiirron osa): …

11.2   Voimansiirto

11.2.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio vaihteistosta ja sen hallintajärjestelmästä: …

11.2.2   Voimansiirtojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus: …

11.2.3   Voimansiirron tyyppi: mekaaninen/hydraulinen/sähköinen/muu (4) (jos muu, täsmennetään …)

11.2.3.1   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos on): …

11.3   Kytkin (jos on)

11.3.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio kytkimestä ja sen hallintajärjestelmästä: …

11.3.2   Kytkintyyppi: …

11.3.3   Suurin momentinmuuntosuhde: …

11.4   Vaihteisto (jos on)

11.4.1   Tyyppi: (24) …

11.4.2   Sijainti moottoriin nähden: …

11.4.3   Hallintamenetelmä: …

11.4.4   Jakovaihteisto: on/ei (4)

11.5   Välityssuhteet

Vaihde

Vaihteiston sisäiset välityssuhteet (moottorin ja vaihdelaatikon ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Jakovaihteiston sisäiset välityssuhteet (moottorin ja jakovaihteiston ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Vetopyörästön välityssuhteet (vaihdelaatikon ulostuloakselin ja vetävien pyörien kierroslukujen suhde)

Kokonaisvälityssuhteet

Suhde (moottorin pyörimisnopeus/ajoneuvon nopeus) ainoastaan käsivalintaisen vaihteiston osalta

Suurin CVT:n (1) osalta

1

2

3

 

 

 

 

 

Pienin CVT:n (1) osalta

Peruutusvaihde

1

 

 

 

 

 

11.6   Tasauspyörästön lukitus

11.6.1   Tasauspyörästön lukitus: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.   PYÖRÄNTUENTA

41.1   Lyhyt kuvaus ja kaavio pyöräntuennasta ja sen hallintajärjestelmästä kunkin akselin, akseliryhmän tai pyörän osalta: …

41.2   Piirustus pyöräntuentajärjestelyistä: …

41.3   Tasonsäätö: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.4   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

41.5   Vetoakselien ilmajousitus: kyllä/ei (4)

41.5.1   Vetoakselien ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (4)

41.5.2   Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: …

41.6   Muiden akselien kuin vetoakselien ilmajousitus: kyllä/ei (4)

41.6.1   Muiden akselien kuin vetoakselien ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (4)

41.6.2   Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: …

41.7   Pyöräntuennan jousituksen rakenne (suunnittelu, materiaalien ominaisuudet ja mitat): …

41.8   Ajoneuvo on varustettu hydropneumaattisella/hydraulisella/pneumaattisella (4) pyöräntuennalla

41.9   Kallistuksenvakaajat: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.10   Iskunvaimentimet: kyllä/ei/valinnainen (4)

41.11   Mahdolliset muut laitteet: …

42.   AKSELIT JA RENKAAT

42.1   Akselien kuvaus (myös valokuvat ja piirustukset): …

42.2   Materiaalit ja valmistustapa: …

42.3   Merkki (tarvittaessa): …

42.4   Tyyppi (tarvittaessa): …

42.5   Akselien kantama suurin sallittu massa: … kg

42.6   Akselien mitat:

42.6.1

Pituus: … mm

42.6.2

Leveys: … mm

42.7   Jarruliitäntä akseleille: aksiaalinen/radiaalinen/integroitu/muu (4) (jos muu, täsmennetään: …)

42.8   Jarrutettavien akselien suurimpien sallittujen renkaiden mitat: …

42.8.1   Jarrutettavien akselien suurimpien renkaiden nimellinen vierintäkehä: …

42.8.2   Vetävien akselien suurimpien sallittujen renkaiden mitat: …

42.8.3   Vetävien akselien suurimpien renkaiden nimellinen vierintäkehä: …

43.   JARRUTUS

43.1   Ajoneuvoon asennettujen jarrujärjestelmien lyhyt kuvaus:

43.2   Ajoneuvon jarrujärjestelmien pneumaattisten ja/tai sähköisten ohjausjohtojen ohjauspiirien eritelmät: …

43.3   Standardin ISO 11992–1:2003 mukainen jarrujärjestelmien rajapinta (Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles -- Part 1: Physical and data-link layers) mukaan luettuna fyysinen kerros, siirtoyhteyskerros ja sovelluskerros sekä tuettujen viestien ja parametrien sijainti: kyllä/ei (4)

43.4   Jarrujärjestelmät

43.4.1   Jarrujärjestelmien toiminnan kuvaus (mukaan luettuna mahdolliset elektroniset osat), sähköjärjestelmän lohkokaavio, hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän piirikaavio: (55) …

43.4.2   Jarrujärjestelmien kaaviokuva ja toimintakaavio: (55) …

43.4.3   Luettelo jarrujärjestelmän komponenteista asianmukaisesti yksilöityinä: (55) …

43.4.4   Jarrujärjestelmästä tehtävän laskelman tekninen selitys (pyörien kehällä vaikuttavien jarrutusvoimien summan ja jarrujen hallintalaitteeseen kohdistuvan voiman välisen suhteen määrittäminen): (55) …

43.4.5   Mahdolliset ulkoiset energianlähteet (ominaisuudet, energiasäiliöiden tilavuus, enimmäis- ja vähimmäispaineet, painemittari ja kojelaudassa vähimmäispainetason alittamisen osoittava mittari, alipainesäiliöt ja syöttöventtiili, syöttökompressorit, painelaitteita koskevien säännösten noudattaminen): (55) …

43.4.6   Elektroninen jarrujärjestelmä: kyllä/ei/valinnainen (4)

43.4.7   I-tyypin testin testausselosteet komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/68 liitteen VII mukaisesti (tapauksen mukaan): …

43.5   Jarruvoimansiirto

43.5.1   Jarruvoimansiirto: mekaaninen/hydrostaattinen ilman jarrutehostinta/tehostettu jarrujärjestelmä/täysin tehostettu voimansiirto (4)

43.5.2   Voimansiirtoteknologia: pneumaattinen/hydraulinen/sekä pneumaattinen että hydraulinen (4)

43.5.3   Jarrujen hallintalaitteen lukitus oikealla ja vasemmalla: …

43.6   Vedettävän ajoneuvon jarrulaitteet

43.6.1   Vedettävän ajoneuvon jarrujen hallintajärjestelmän teknologia: hydraulinen/pneumaattinen/sähköinen (4)

43.6.2   Vedettävän ajoneuvon jarrujen hallintalaite (kuvaus, ominaisuudet): …

43.6.3   Liittimien ja kytkentä- ja turvalaitteiden kuvaus (mukaan luettuna piirustukset, kaaviot ja mahdollisten elektronisten osien tunnisteet): …

43.6.4   Liitostyyppi: yksipiirinen/kaksipiirinen (4)

43.6.4.1   Työpaine (yksipiirinen): … kPa

43.6.4.2   Työpaine (kaksipiirinen) (tapauksen mukaan): … kPa

43.6.4.2.1   Hydraulinen: … kPa

43.6.4.2.2   Pneumaattinen: … kPa


(1)  Portaattomasti säätyvä vaihteisto.

Lisäys 16

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan melualtistusta rajoittavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä kuljettajan melualtistusta rajoittavan järjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49)

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

2.5   Tyyppihyväksyntämerkkien sijainti ja kiinnitystapa: (19) …

48.   KULJETTAJAN MELUALTISTUKSEN TASO

48.1   Luokan T tai C (kumiteloilla varustetut) ajoneuvot testataan testimenetelmällä 1 komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä XIII olevan 2 kohdan mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.2   Luokan T tai C (kumiteloilla varustetut) ajoneuvot testataan testimenetelmällä 2 komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä XIII olevan 3 kohdan mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.3   Terästeloilla varustetut luokan C ajoneuvot testaan kostealla hiekalla standardin ISO 6395:2008 (Earth-moving machinery -- Determination of sound power level -- Dynamic test conditions) kohdan 5.3.2 mukaisesti: kyllä/ei/tarpeeton (4)

48.4   Vaihtoehtona 48.1–48.3 kohdalle: maatalous- ja metsätraktorien ohjauspaikan/-paikkojen melutason virallista mittaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 5, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

Lisäys 17

Ilmoituslomakkeen malli – turvavöiden kiinnitysjärjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä turvavöiden kiinnitysjärjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

46.   KAATUMISEN VARALTA ASENNETTU SUOJARAKENNE (ROPS)

46.1   ROPS-varustus: pakollinen/valinnainen/vakiovaruste (4)

49.   ISTUINPAIKAT (SATULAT JA ISTUIMET)

49.1   Istuinpaikkojen järjestely: istuin/satula (4)

49.2   Koordinaatit tai piirustus kaikkien istuinpaikkojen vertailupisteestä (S): …

49.3   Kuvaus ja piirustukset seuraavista:

49.3.1

Istuimet ja niiden kiinnityspisteet: …

49.3.2

Säätöjärjestelmä: …

49.3.3

Siirto- ja lukitusjärjestelmät: …

49.3.4

Turvavöiden kiinnityspisteet (jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen): …

49.3.5

Kiinnityspisteinä käytetyt ajoneuvon osat: …

53.   TURVAVÖIDEN KIINNITYSPISTEET

53.1   Standardin ISO 3776–1:2006 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 1: Anchorage location requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

53.2   Valokuvat ja/tai piirustukset korista, joista näkyy todellisten ja tehollisten kiinnityspisteiden sijainti ja mitat: …

53.3   Piirustukset vöiden kiinnityspisteistä ja ajoneuvon rakenteen osista, joihin ne on kiinnitetty (ilmoitetaan käytettyjen materiaalien laatu): …

53.4   Ajoneuvon kiinnityspisteisiin asennettaviksi sallittujen turvavöiden tyypit: (14)

 

Kiinnityspisteen sijainti

Ajoneuvon rakenne

Istuimen rakenne

Kuljettajan istuin

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

Matkustajan istuin

1

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

Matkustajan istuin

 

Alemmat kiinnityspisteet

 

ulkosivulla

sisäsivulla

 

 

Ylemmät kiinnityspisteet

 

 

53.4.1   Havainnot: …

53.5   Erityislaitteet (esim. istuimen korkeuden säätölaite, esikiristyslaite jne.): …

53.6   Kuvaus erikoistyyppisestä turvavyöstä, jonka yksi kiinnityspiste sijaitsee istuimen selkänojassa tai joka sisältää energiaa vaimentavan laitteen: …

53.7   Edellä olevan 53.2–53.6 kohdan vaihtoehto

53.7.1   Standardin ISO 3776–2:2013 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 2: Anchorage strength requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.2   Testausseloste annettu E-säännön nro 14 perusteella (EUVL L 109, 28.4.2011, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.3   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (dynaaminen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 3, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.4   Maa- ja metsätaloudessa käytettävien telaketjutraktorien suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 8, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.5   Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (staattinen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 4, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.6   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta eteen asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 6, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

53.7.7   Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta taakse asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 7, sisältää turvavöiden kiinnityspisteiden testauksen, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

Lisäys 18

Ilmoituslomakkeen malli – vaarallisilta aineilta suojaavan järjestelmän tyypin EU-tyyppihyväksyntä/ajoneuvotyypin EU-tyyppihyväksyntä vaarallisilta aineilta suojaavan järjestelmän osalta

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.2.4   Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa (jos saatavissa): (19) …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

3.   YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

3.11   Vaarallisilta aineilta suojaavalla järjestelmällä varustettu luokan T tai C ajoneuvo: kyllä/ei (4)

58   VAARALLISILTA AINEILTA SUOJAAMINEN

58.1   Lyhyt kuvaus (myös piirustukset ja valokuvat) ilmansyötöstä ja -suodatusjärjestelmästä, mukaan luettuna laitteet, joilla saadaan aikaan ylipaine ohjaamon sisällä ja raikkaan suodatetun ilman virtaaminen sisään: …

58.2   Standardin EN 15695–1 (Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 1: Ohjaamon luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät) mukaiset vaatimukset, jotka koskevat ohjaamon luokitusta luokkaan 1/luokkaan 2/luokkaan 3/luokkaan 4 (4) vaarallisilta aineilta suojaamisen osalta, täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

58.3   Standardin EN 15695–2 (Maataloustraktorit ja itsekulkevat koneet. Suojautuminen vaarallisia aineita vastaan. Osa 2: Ilmanpuhdistuslaitteisto) mukaiset vaarallisilta aineilta suojaavia pölysuodattimia/aerosolisuodattimia/höyrysuodattimia (4) koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

Lisäys 19

Ilmoituslomakkeen malli – kaatumissuojarakenteen (ROPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

46.   KAATUMISEN VARALTA ASENNETTU SUOJARAKENNE (ROPS)

46.1   ROPS-varustus: pakollinen/valinnainen/vakiovaruste (4)

46.2   ROPS: turvaohjaamo/turvakehys/turvakaaret asennettu eteen/taakse (4)

46.2.1   Turvakaaren tapauksessa: taitettava/ei taitettava (4)

46.2.2   Taitettavan turvakaaren tapauksessa:

46.2.2.1   Taittaminen: työkaluilla/ilman työkaluja (4)

46.2.2.2   Lukitus: käsikäyttöinen/automaattinen (4)

46.2.2.3   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy tarttuma-alue sekä saavutettavissa olevat vyöhykkeet nähtyinä sivulta ja ylhäältä. Piirroksissa on esitettävä mitat: …

46.3   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy ROPS-rakenteen sijainti, istuimen mittapisteen (SIP) sijainti, kiinnitysten yksityiskohdat sekä traktorin etuosan sen osan sijainti, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan) jne. (kun kyseessä on eteen asennettu taitettava ROPS-rakenne, osoitetaan tarttuma-alue sekä saavutettavissa olevat vyöhykkeet nähtyinä sivulta ja ylhäältä). Piirustuksista on käytävä ilmi keskeiset mitat, myös suojarakenteella varustetun traktorin ulkomitat ja keskeiset sisämitat: …

46.4   Suojarakenteen lyhyt kuvaus, josta ilmenevät seuraavat:

46.4.1

Rakennetyyppi: …

46.4.2

Kiinnitysten yksityiskohdat: …

46.4.3

Yksityiskohdat traktorin etuosan siitä osasta, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan): …

46.4.4

Lisäkehys: …

46.5   Mitat (52)

46.5.1   Kattorakenteen osien korkeus istuimen mittapisteen (SIP) yläpuolella: … mm

46.5.2   Kattorakenteen osien korkeus traktorin lattiasta: … mm

46.5.3   Suojarakenteen sisäleveys pystysuoraan istuimen mittapisteen yläpuolella ohjauspyörän keskikohdan tasolla: … mm

46.5.4   Ohjauspyörän keskipisteen etäisyys suojarakenteen oikeanpuoleisesta sivusta: … mm

46.5.5   Ohjauspyörän keskipisteen etäisyys suojarakenteen vasemmanpuoleisesta sivusta: … mm

46.5.6   Ohjauspyörän kehän vähimmäisetäisyys suojarakenteesta: … mm

46.5.7   Istuimen mittapisteen vaakasuora etäisyys suojarakenteen takaosasta istuimen mittapisteen yläpuolella: … mm

46.5.8   Traktorin etuosan sen osan sijainti (taka-akseliin nähden), joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan):

46.5.8.1

Vaakasuora etäisyys: … mm

46.5.8.2

Pystysuora etäisyys: … mm

46.6   Suojarakenteen rakennemateriaalien ja käytetyn teräksen tiedot (53)

46.6.1   Päärunko (osat – materiaali – koot): …

46.6.2   Kiinnitykset (osat – materiaali – koot): …

46.6.3   Asennus- ja kiinnityspultit (osat – koot): …

46.6.4   Katto (osat – materiaali – koot): …

46.6.5   Päällysrakenne (osat – materiaali – koot): …

46.6.6   Lasit (osat – materiaali – koot): …

46.6.7   Traktorin etuosan se osa, joka pystyy kannattamaan ylösalaisin olevaa traktoria (tarpeen mukaan) (osat – materiaali – koot): …

46.7   Vaihtoehtona 46.1–46.6.7 kohdalle annetaan seuraavat tiedot:

46.7.1

Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (dynaaminen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 3, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.2

Maa- ja metsätaloudessa käytettävien telaketjutraktorien suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 8, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.3

Maatalous- ja metsätraktorien suojarakenteiden virallista testaamista (staattinen testi) koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 4, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.4

Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta eteen asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 6, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

46.7.5

Pyörillä varustetuissa kapearaiteisissa maatalous- ja metsätraktoreissa olevien kaatumisen varalta taakse asennettujen suojarakenteiden virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 7, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen tutkimusseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei/tarpeeton (4)

Lisäys 20

Ilmoituslomakkeen malli – putoavilta esineiltä suojaavan rakenteen (FOPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

47.   PUTOAVILTA ESINEILTÄ SUOJAAVA RAKENNE (FOPS)

47.1   Metsätaloudessa käytettäviksi varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

47.1.1   Standardin ISO 8083:2006 (Machinery for forestry -- Falling-object protective structures (FOPS) -- Laboratory tests and performance requirements) mukaiset tason I/tason II (4) vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

47.2   Kaikki muut FOPS-rakenteella varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

47.2.1   Valokuvat ja yksityiskohtaiset tekniset piirustukset, joissa näkyy FOPS-rakenteen sijainti, istuimen mittapisteen (SIP) sijainti jne. Piirustuksista on käytävä ilmi keskeiset mitat, myös suojarakenteella varustetun traktorin ulkomitat ja keskeiset sisämitat:

47.2.2   Suojarakenteen lyhyt kuvaus, josta ilmenevät seuraavat:

47.2.2.1

Rakennetyyppi: …

47.2.2.2

Kiinnitysten yksityiskohdat: …

47.2.3   Mitat (52)

47.2.3.1   Kattorakenteen osien korkeus istuimen mittapisteen (SIP) yläpuolella: … mm

47.2.3.2   Kattorakenteen osien korkeus traktorin lattiasta: … mm

47.2.3.3   Traktorin kokonaiskorkeus, kun suojarakenne on asennettu: … mm

47.2.3.4   Suojarakenteen kokonaisleveys (jos lokasuojat kuuluvat rakenteeseen, tästä on ilmoitettava): … mm

47.2.4   Suojarakenteen rakennemateriaalien ja käytetyn teräksen tiedot (53)

47.2.4.1   Päärunko (osat – materiaali – koot): …

47.2.4.2   Kiinnitykset (osat – materiaali – koot): …

47.2.4.3   Asennus- ja kiinnityspultit (osat – koot): …

47.2.4.4   Katto (osat – materiaali – koot): …

47.2.5   Tiedot valmistajan suorittamasta alkuperäisosien lujittamisesta: …

47.2.6   Vaihtoehtona 47.2.1–47.2.5 kohdalle: maatalous- ja metsätraktorien putoavilta esineiltä suojaavien rakenteiden (FOPS) virallista testaamista koskevan OECD:n standardiohjeen (OECD:n testiohje 10, painos 2015, heinäkuu 2014) perusteella annettu täydellinen testausseloste on toimitettu, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

Lisäys 21

Ilmoituslomakkeen malli – kuljettajan istuimen EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

49.   ISTUINPAIKAT (SATULAT JA ISTUIMET)

49.1   Istuinpaikkojen järjestely: istuin/satula (4)

49.2   Koordinaatit tai piirustus kuljettajan istuimen vertailupisteestä (S): …

49.3   Kuvaus ja piirustukset seuraavista:

49.3.1

Istuin ja sen kiinnityspisteet: …

49.3.2

Säätöjärjestelmä: …

49.3.3

Siirto- ja lukitusjärjestelmät: …

49.3.4

Turvavöiden kiinnityspisteet (jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen): …

49.3.5

Kiinnityspisteinä käytetyt ajoneuvon osat: …

49.4   Kuljettajan istuin

49.4.1   Kuljettajan istuimen sijainti: vasemmalla/keskellä/oikealla: (4) …

49.4.2   Kuljettajan istuintyypin luokka: luokka A I/II/III, luokka B (4) …

49.4.3   Kääntyvä ohjauspaikka: kyllä/ei (4)

49.4.3.1   Kuvaus kääntyvästä ohjauspaikasta: …

49.4.4   Kuljettajan istuimen mitat, myös istuinpinnan syvyys ja leveys, selkätuen paikka ja kaltevuus sekä istuinpinnan kaltevuus:

49.4.5   Kuljettajan istuimen tärkeimmät ominaisuudet: …

49.4.6   Säätöjärjestelmä: …

49.4.7   Siirto- ja lukitusjärjestelmä pituus- ja pystysuunnassa: …

49.4.7.1   Jos ajoneuvoja ei ole varustettu säädettävällä istuimella, osoitetaan ohjauspylvään ja polkimien siirto …

Lisäys 22

Ilmoituslomakkeen malli – turvavyön EU-tyyppihyväksyntä komponenttina tai erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (2) …

54.   TURVAVYÖT

54.1   Standardin ISO 3776–3:2009 (Tractors and machinery for agriculture -- Seat belts -- Part 3: Requirements for assemblies) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

54.2   Testausseloste annettu E-säännön nro 16 perusteella (EUVL L 233, 9.9.2011, s. 1), ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

54.3   Turvavöiden lukumäärä ja sijainti sekä istuimet, joissa niitä voidaan käyttää; täytetään jäljempänä oleva taulukko:

Turvavyöasennelmat ja niihin liittyvät tiedot

 

 

 

Täydellinen EU-tyyppihyväksyntämerkintä

Mahdollinen variantti

Vyön korkeuden säätölaite (kyllä/ei/valinnainen)

Kuljettajan istuin

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Matkustajan istuin

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Matkustajan istuin

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = vasen, C = keskellä, R = oikea

54.4   Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista komponenteista: …

Lisäys 23

Ilmoituslomakkeen malli – ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä suojaavan rakenteen (OPS) EU-tyyppihyväksyntä erillisenä teknisenä yksikkönä

A.   YLEISET TIEDOT

2.   JÄRJESTELMIÄ, KOMPONENTTEJA TAI ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT YLEISET TIEDOT

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet):

2.2   Tyyppi: (49) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   Tyyppihyväksyntänumerot (49) (jos saatavissa): …

2.2.3   Tyyppihyväksynnät myönnetty (päiväys, jos saatavissa): …

2.3   Valmistajan toiminimi ja osoite:

2.3.1   Kokoonpano-/valmistustehtaiden nimet ja osoitteet: …

2.3.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

2.4   Järjestelmien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ajoneuvot, joihin ne on tarkoitettu: (21)

2.4.1   Tyyppi: (17) …

2.4.2   Variantit: (17) …

2.4.3   Versiot: (17) …

2.4.4   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.4.5   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (17) …

55.   SUOJAAMINEN OHJAAMOON TUNKEUTUVILTA ESINEILTÄ (OPS)

55.1   Metsätaloudessa käytettäviksi varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

55.1.1   Standardin ISO 8084:2003 (Machinery for forestry -- Operator protective structures -- Laboratory tests and performance requirements) mukaiset vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

55.2   Kaikki muut OPS-rakenteella varustetut luokkien T ja C ajoneuvot

55.2.1   E-säännön nro 43 liitteen 14 (EUVL L 230, 31.8.2010, s. 119) mukaiset turvalaseja koskevat vaatimukset täyttyvät, ja asiaankuuluvat asiakirjat sisältyvät ilmoituslomakkeeseen: kyllä/ei (4)

Lisäys 24

Valmistajan vakuutus voimalaitteen ja nopeudenrajoittimen luvattoman virittämisen estävästä laitteesta

Valmistajan vakuutus voimalaitteen ja nopeudenrajoittimen luvattoman virittämisen estävästä laitteesta

Tämä lausunto on sisällytettävä huolellisesti täytettynä valmistusasiakirjoihin.

Allekirjoittanut [… (koko nimi ja asema)]

0.4   Valmistajan toiminimi ja osoite: …

0.4.2   Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: (1)

vakuuttaa

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): …

0.2   Tyyppi: (2)

0.2.1   Variantit: (2)

0.2.2   Versiot: (2)

0.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

0.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (3)

olevansa markkinoimatta keskenään vaihdettavissa olevia komponentteja, joiden avulla kyseisen ajoneuvon variantin käyttövoimaa on mahdollista lisätä

Paikka: …

Päiväys: …

Allekirjoitus: …

Nimi ja asema yrityksessä: …

Selittävät huomautukset lisäykseen 24

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä valmistajan lausuntoon)

Valmistusasiakirjoihin liittyvää tietolomaketta koskevat selittävät huomautukset

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä tietoihin)

(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä XXX olevan 2 jakson mukaisesti tyyppihyväksyttyjen tai E-säännön nro 106 mukaisesti hyväksyttyjen renkaiden osalta merkitään vierintäsäde ilmaistuna nopeus–säde-indeksinä; E-säännön nro 54 tai E-säännön nro 75 mukaisesti hyväksyttyjen renkaiden osalta merkitään nimellinen vierintäkehä.

(2)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(3)

Tarpeeton kohta poistetaan.

(4)

Tarpeeton viivataan yli (jos soveltuvia vaihtoehtoja on useita, yliviivausta ei tarvita).

(5)

Ilmoitetaan asettelu seuraavilla tunnuksilla:

—   R: ajoneuvon oikealla sivulla

—   L: ajoneuvon vasemmalla sivulla

—   F: ajoneuvon etuosassa

—   RE: ajoneuvon takaosassa

Esimerkki: ajoneuvossa on 2 ovea vasemmalla sivulla ja 1 oikealla sivulla:

2L, 1R

(6)

Tämä luku on laskettava käyttäen arvoa p = 3,1416 ja pyöristettävä lähimpään cm3:iin. Kiertomäntämoottoreiden osalta käytetään moottorin kaksinkertaista nimellistä iskutilavuutta.

(7)

Määritetään toleranssi.

(8)

Ilmoitetaan paikka seuraavilla tunnuksilla:

—   rx: rivin numero

—   R: ajoneuvon oikealla puolella

—   C: ajoneuvon keskellä

—   L: ajoneuvon vasemmalla puolella

Esimerkki: ajoneuvossa on toisella rivillä yksi matkustajan istuin ajoneuvon vasemmalla puolella

r2: 1L

(9)

Ilmoitetaan polttoainetyyppi seuraavilla tunnuksilla:

a)   P: bensiini

b)   B5: diesel

c)   E5: E5-bensiini

d)   O: muu

(10)

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän osalta kuvaillaan ajoneuvoon asennettu imusarja/pakosarja. Komponenttina/erillisenä teknisenä yksikkönä hyväksyttävän moottorin/moottoriperheen EU-tyyppihyväksynnän osalta kuvaillaan yhtä mahdollista imusarjaa/pakosarjaa, joka voidaan asentaa ajoneuvoon.

(12)

Tämä luku on pyöristettävä lähimpään millimetrin kymmenesosaan.

(13)

Tarvittavat tiedot on annettava kaikkien ehdotettujen varianttien osalta.

(14)

”A”: kolmipistevyöstä,

”B”: lannevyöstä,

”S”: erikoistyyppisestä vyöstä (antakaa tässä tapauksessa erityistiedot 53.4.1 kohdassa tarkasteltavien tyyppien luonteesta),

”Ar”, ”Br” tai ”Sr”: kelauslaitteen sisältävästä vyöstä,

”Are”, ”Bre” ja ”Sre”: kelauslaitteen ja energianvaimentimen vähintään yhdessä kiinnityspisteessä sisältävästä vyöstä.

(17)

Ilmoitetaan kullekin tyypille, variantille ja versiolle annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus TVV tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(18)

Kun kyseessä on monivaiheinen hyväksyntä, ilmoitetaan tiedot kaikista vaiheista.

(19)

Annetaan tiedot kustakin ajoneuvoon tai järjestelmään asennetusta komponentista ja erillisestä teknisestä yksiköstä.

(21)

Annetaan tiedot kustakin ajoneuvotyypistä/järjestelmästä.

(22)

Vetävät ja jarrutettavat telapyörät:

F: edessä

R: takana

F & R: edessä ja takana

C: edestä taakse ulottuva yhtenäinen telaketju

Esimerkkejä:

—   vetävät telapyörät takana: R

—   jarrutettava edestä taakse ulottuva yhtenäinen telaketju: C

(23)

Paripyöräakselit/ohjaavat akselit/vetävät akselit/jarruttavat akselit:

F: edessä

R: takana

A: nivelajoneuvot

F & R: edessä ja takana

F & A: edessä ja nivelletty

A & R: nivelletty ja takana

F & A & R: edessä, nivelletty ja takana

Esimerkkejä

—   paripyörät edessä: F

—   edessä ja runko-ohjaus: F & A

—   vetävät taka-akselit: R

—   jarrutettava etu- ja taka-akseli: F & R

(24)

Ilmoitetaan vaihdelaatikon tyyppi seuraavilla tunnuksilla:

a)   A: automaattinen

b)   M1: käsivalintainen

c)   M2: automatisoitu käsivalintainen

d)   C: Portaattomasti säätyvä vaihteisto (CVT-vaihteisto)

e)   W: Pyörännapamoottori

f)   O: muu (täsmennetään: …)

(26)

Ilmoitetaan sylinterien järjestely seuraavilla tunnuksilla:

a)   LI: rivissä

b)   V: V-muodossa

c)   O: Boxer-moottori

d)   S: yksisylinterinen moottori

e)   R: kiertomäntämoottori

(29)

Vain puristussytytteisten polttomoottoreiden osalta.

(30)

Toimii vertailuarvona delegoituja asetuksia varten. Kaatumisen varalta asennettu suojarakenne mukaan luettuna, ilman lisävarusteita mutta jäähdytysneste, voiteluaine, täysi tankillinen polttoainetta, työkalut ja kuljettaja mukaan luettuina. Kuljettajan massa arvioidaan 75 kilogrammaksi.

(31)

Standardi ISO 612–6.1:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions).

(32)

Standardi ISO 612–6.2:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions).

(33)

Standardi ISO 612–6.3:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions). Korkeussuunnassa säädettävällä pyöräntuennalla varustetut ajoneuvot: ilmoitetaan tavallinen ajoasento.

(34)

Standardi ISO 612–6.6:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions).

(35)

Standardi ISO 612–6.7:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions).

(36)

Standardi ISO 612–6.8:1978 (Road vehicles -- Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and definitions).

(37)

Traktoreissa ja vetoaisalla varustetuissa luokan R tai S ajoneuvoissa akseliväli on ensimmäisen ja viimeisen akselin välinen etäisyys; jäykällä vetoaisalla ja keskiakselilla varustetuissa luokan R tai S ajoneuvoissa akseliväli on etukytkentäkohdan keskiosan ja viimeisen akselin välinen etäisyys.

(38)

Standard ISO 4004:1983 (Agricultural tractors and machinery — Track widths).

(39)

Jos laite on tyyppihyväksytty, kuvaus voidaan korvata viittauksella tyyppihyväksyntään. Kuvausta ei myöskään tarvita komponenteista, joiden rakenne käy selvästi ilmi lomakkeeseen liitetyistä kaavioista tai luonnoksista. Kussakin kohdassa, jossa on liitteenä valokuvia tai piirustuksia, on ilmoitettava vastaavien liitteiden numerot.

(40)

Jos hakemus koskee useita kantamoottoreita, kustakin on täytettävä erillinen lomake.

(41)

Hyväksytään se, että mitattu nopeus on 3 km/h suurempi kuin suurin rakenteellinen nopeus. Lisäksi sallitaan 5 %:n toleranssi rengaskoosta johtuvan vaihtelun huomioon ottamiseksi.

(42)

Standardi ISO 789–3:1993 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 3: Turning and clearance diameters).

(44)

Kytkentälaitteen mekaanista lujuutta koskevat arvot.

(45)

Ei sovelleta ajoneuvotyyppeihin, järjestelmiin, komponentteihin eikä erillisiin teknisiin yksiköihin, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan tai 53 artiklan 13 kohdan vaatimuksia.

(46)

Sovelletaan myös takakytkentälaitteella varustettuihin luokan R tai S ajoneuvoihin.

(47)

Luokkien R ja S ajoneuvoista ilmoitetaan korkeus ilman valinnaisia sivu-/takapaneeleja.

(48)

Luokkien R ja S ajoneuvoista ilmoitetaan koriylitys etukytkentäkohdassa.

(49)

Moottoreiden osalta tiedot ilmoitetaan moottorityypin tai moottoriperheen tyypin mukaisesti tapauksen mukaan.

(52)

Jos traktori varustetaan lisäistuimilla tai siinä on käännettävä ohjauspaikka (käännettävä istuin ja ohjauspyörä), kussakin tapauksessa on mitattava mitat istuimen mittapisteiden (SIP 1, SIP 2 jne.) suhteen.

(53)

Teräksen eritelmien on oltava standardin ISO 630:1995/Amd 1:2003 (Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles) mukaisia.

(54)

Ilmoitetaan siinä tapauksessa, että suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kulkusuunnassa taaksepäin kuin kulkusuunnassa eteenpäin.

(55)

Ilmoitetaan pyydetyt tiedot seuraavista: käyttöjarrujärjestelmä, seisontajarrujärjestelmä, luokkien T ja S ajoneuvojen osalta käyttöjarrujärjestelmä, mahdolliset lisälaitteet (erityisesti hidastimet) ja lukkiutumattomat jarrujärjestelmät.

(56)

Täytetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 liitteessä I olevassa 9.1 ja 9.2 jaksossa esitettyjen eritelmien yhteydessä.

(57)

Maa- ja metsätaloustraktoreiden suorituskyvyn virallista testaamista koskeva OECD:n standardiohje: OECD:n testiohje 2, painos 2015, heinäkuu 2014.

(59)

Siten kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä VIII olevassa 1.1 kohdassa on määritelty.

(60)

Relevanteilla sähkö–elektroniikka-järjestelmillä tai SE-asennelmilla tarkoitetaan sellaisia laitteita, jotka voivat säteillä merkittävää laaja- tai kapeakaistaista säteilyä ja/tai jotka liittyvät kuljettajan välittömään ajoneuvon hallintaan (katso komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä XV olevan 2 osan 3.4.2.3 kohta).

(61)

Sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liitteessä V olevan 6 jakson osalta ainoastaan pienvalmistajiin.

(62)

Vaihtoehtona esitetään mittapiirustus, jossa näkyy kytkentäkohdan sijainti.

(63)

Kone siten kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY 2 artiklan a alakohdassa.


(1)  Tarpeeton kohta poistetaan.

(2)  Ilmoitetaan kullekin tyypille, variantille ja versiolle annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus TVV tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(3)  Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.


LIITE II

Malli valmistajan todistukselle ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmän) tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

1.   Valmistajan on asetuksen (EU) N:o 167/2013 53 artiklan 8 kohdan mukaisesti toimitettava todistukset, joilla annetaan tyyppihyväksyntäviranomaiselle todiste vaatimusten noudattamisesta ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuuden osalta ja jotka laaditaan 2 kohdassa vahvistetussa muodossa.

1.1   Todistuksessa on oltava hakijan antama viitenumero.

2.   Valmistajan todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen ja niiden lisäysten saatavuudesta.

2.1   Malli valmistajan todistukselle ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

Valmistajan todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

Tämä todistus on asianmukaisesti täytettynä sisällytettävä valmistusasiakirjoihin.

Viitenumero: …

Allekirjoittanut [ …(koko nimi ja asema)]

Valmistajan toiminimi ja osoite: …

Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: (1) …

todistaa täten, että

 

ajoneuvon OBD-järjestelmän tiedot ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot ovat saatavilla seuraavien säännösten mukaisesti:

asetuksen (EU) N:o 167/2013 XV luku

komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014 liite V

 

tämän todistuksen lisäyksessä 1 lueteltujen ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja/tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppien (4) osalta.

Seuraavia poikkeuksia sovelletaan: (1)

pienvalmistajat (1)

suojatun laitteiston käyttö ohjausyksiköiden uudelleenohjelmoimiseksi (1)

Ensisijaisen verkkosivuston (5), jolta asianomaiset tiedot ovat saatavissa ja jonka täten vahvistetaan vastaavan edellä esitettyjä säännöksiä, osoite annetaan tämän todistuksen lisäyksessä 2. Tämän todistuksen allekirjoittaneen vastuussa olevan valmistajan edustajan yhteystiedot annetaan tämän todistuksen lisäyksessä 3.

Tapauksen mukaan: Valmistaja myös vahvistaa täten täyttäneensä näiden ajoneuvotyyppien aiempien hyväksyntöjen yhteydessä asetuksen (EU) N:o 167/2013 53 artiklan 8 kohdassa asetetun velvoitteen, jonka mukaan kyseiset tiedot on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän päivämäärästä.

Paikka: …

Päiväys: …

Allekirjoitus: …

Nimi ja asema yrityksessä: …

Lisäykset:

1: Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja/tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppien luettelo

2: Verkkosivustojen osoitteet (5)

3: Yhteystiedot

4: Kun kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, todistus ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta, lisäykset mukaan lukien, edellisten vaiheiden mukaisesti.

2.1.1   Malli lisäykselle 1 valmistajan todistukseen ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

Lisäys 1

valmistajan todistukseen, jonka viitenumero on …, ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

Ajoneuvotyyppien luettelo: (5)

1.2   Tyyppi: (2) …

1.2.1   Variantit: (2) …

1.2.2   Versiot: (2) …

1.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

1.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (3) …

EU-tyyppihyväksyntänumero ja laajennuksen numero (jos saatavissa): …

Tyyppihyväksynnän myöntämispäivä (jos saatavissa):

Järjestelmien, komponenttien ja/tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppien luettelo: (5)

2.1   Merkit (valmistajan kauppanimet): …

2.2   Tyypit: (4) …

2.2.1   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

2.2.2   EU-tyyppihyväksyntänumerot (jos saatavissa): …

2.2.3   EU-tyyppihyväksyntöjen myöntämispäivä (jos saatavissa): …

2.3   Valmistajien toiminimet ja osoitteet: …

Moottoria koskevat lisätiedot: (4)

2.5.2   Valmistajan merkitsemä tyyppitunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): …

2.1.2   Malli lisäykselle 2 valmistajan todistukseen ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

Lisäys 2

valmistajan todistukseen, jonka viitenumero on …, ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

Tässä todistuksessa mainitun verkkosivuston osoite: (5)

2.1.3   Malli lisäykselle 3 valmistajan todistukseen ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta.

Lisäys 3

valmistajan todistukseen, jonka viitenumero on …, ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

Tässä todistuksessa mainitun valmistajan edustajan yhteystiedot

Selittävät huomautukset liitteeseen II

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä valmistajan todistuksiin)

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

(2)

Ilmoitetaan kullekin tyypille, variantille ja versiolle annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus TVV tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(3)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(4)

Moottoreiden osalta tiedot ilmoitetaan moottorityypin tai moottoriperheen tyypin mukaisesti tapauksen mukaan.

(5)

Kun kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, ilmoitetaan aiemmista vaiheista vastaavien valmistajien verkkosivustojen osoitteet.


LIITE III

Vaatimustenmukaisuustodistusten mallit

1.   Tavoitteet

Vaatimustenmukaisuustodistuksen ansiosta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pystyvät rekisteröimään ajoneuvoja vaatimatta hakijaa toimittamaan lisää teknisiä asiakirjoja. Siksi vaatimustenmukaisuustodistuksessa on esitettävä

a)

ajoneuvon valmistenumero;

b)

ajoneuvon tarkat tekniset tiedot (mitään arvojen vaihtelualueita ei saa mainita).

2.   Yleiset vaatimukset

2.1

Ajoneuvon valmistajan on asetuksen (EU) N:o 167/2013 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettava vaatimustenmukaisuustodistus jokaisen sellaisen ajoneuvon mukana, joka edustaa hyväksyttyä tyyppiä. Vaatimustenmukaisuustodistuksen malli vahvistetaan lisäyksessä 1.

2.2

Vaatimustenmukaisuustodistuksessa on oltava kaksi osaa.

a)

Osassa 1 on valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus. Osaan 1 sovelletaan 3 kohdassa tarkoitettuja erilaisia malleja sen mukaan, millaiset ajoneuvot se kattaa.

b)

Osassa 2 esitetään ajoneuvon tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Osaan 2 sovelletaan 4 kohdassa tarkoitettuja erilaisia malleja sen mukaan, mitä ajoneuvoluokat se kattaa. Ne kohdat, joita ei sovelleta todistuksen kohteena oleviin ajoneuvoihin, voidaan jättää pois.

2.3

Vaatimustenmukaisuustodistuksen koko saa olla enintään A4 (210 × 297 mm).

2.4

Kaikki vaatimustenmukaisuustodistuksen tiedot on annettava käyttäen ISO-standardisarjan 8859 (Information technology -- 8-bit single-byte coded graphic character sets) mukaisia kirjaimia (bulgarian kielellä myönnetyissä vaatimustenmukaisuustodistuksissa kyrillisiä kirjaimia ja kreikan kielellä myönnetyissä vaatimustenmukaisuustodistuksissa kreikkalaisia kirjaimia) ja arabialaisia numeroita.

2.5

Vaatimustenmukaisuustodistuksen osassa 2 on käytettävä ajoneuvotyypin ilmoituslomakkeessa käytettyjä arvoja ja yksiköitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan b alakohdan soveltamista. Sallittuina toleransseina käytetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten asiaankuuluvissa vaatimuksissa vahvistettuja toleransseja. Ajoneuvojen mitoiksi hyväksytään enimmäis- ja vähimmäisarvot (pituus, leveys ja korkeus) niiden eri pyörä- ja rengaskonfiguraatioiden ottamiseksi huomioon.

3.   Vaatimustenmukaisuustodistuksen osan 1 mallit

3.1

Mallin A mukaista vaatimustenmukaisuustodistuksen osaa 1 (valmiit ajoneuvot) sovelletaan ajoneuvoihin, joita voidaan käyttää tieliikenteessä ilman lisähyväksyntää.

3.2

Mallin B mukaista vaatimustenmukaisuustodistuksen osaa 1 (valmistuneet ajoneuvot) sovelletaan ajoneuvoihin, joita niitäkin voidaan käyttää tieliikenteessä ilman lisähyväksyntää ja jotka ovat aiemmin käyneet läpi hyväksynnän jatkovaiheen.

Tämä on tavanomainen tulos monivaiheisesta hyväksynnästä (esimerkiksi luokan T1 traktori, jonka toisen vaiheen valmistaja rakentaa toisen ajoneuvonvalmistajan rakentamalle alustalle).

Monivaiheisessa menettelyssä lisätyt ominaisuudet on kuvattava lyhyesti, ja mukaan on liitettävä edellisissä vaiheissa saadut vaatimustenmukaisuustodistukset.

3.3

Mallin C mukaista vaatimustenmukaisuustodistuksen osaa 1 (keskeneräiset ajoneuvot) sovelletaan ajoneuvoihin, joiden hyväksyntä edellyttää lisävaihetta ja joita ei voida rekisteröidä pysyvästi tai käyttää tieliikenteessä (esimerkiksi luokan T2 traktorin alusta).

4.   Vaatimustenmukaisuustodistuksen osan 2 mallit

Vaatimustenmukaisuustodistuksen osalle 2 on olemassa kaksi mallia:

a)

Vaatimustenmukaisuustodistuksen osan 2 malli 1 pyörillä varustettuja traktoreita (luokan T traktorit) ja telaketjutraktoreita (luokan C traktorit) varten.

b)

Vaatimustenmukaisuustodistuksen osan 2 malli 2 perävaunuja (luokan R ajoneuvot) ja vedettäviä vaihdettavissa olevia laitteita (luokan S ajoneuvot) varten.

5.   Väärentämisen estäminen paperin ominaisuuksilla ja muilla tekijöillä

5.1

Asetuksen (EU) N:o 167/2013 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaatimustenmukaisuustodistus on suunniteltava niin, että sen väärentäminen ei ole mahdollista. Vaatimustenmukaisuustodistuksessa käytettävä paperi on sen vuoksi suojattava vesileimaamalla se valmistajan rekisteröidyllä tunnuksella tai tavaramerkillä sekä värigrafiikalla.

5.2

Vaihtoehtona 5.1 kohdassa asetetuille vaatimuksille vaatimustenmukaisuustodistusta ei välttämättä tarvitse suojata vesileimaamalla se valmistajan rekisteröidyllä tunnuksella tai tavaramerkillä. Tällöin on värigrafiikan lisäksi käytettävä ainakin yhtä muuta turvapainoteknistä tekijää (kuten ultravioletti fluoresoiva painoväri, katselukulman tai lämpötilan mukaan käyttäytyvät painovärit, mikropainatus, giljoshipainatus, helmiäisväripainatus, laserkaiverrus, yksilölliset hologrammit, muuttuvat laserkuvat, optisesti muuttuvat kuvat, fysikaalisesti kohopainettu tai kaiverrettu valmistajan tunnus jne.).

5.3

Valmistajat voivat käyttää vaatimustenmukaisuustodistuksessa muitakin turvapainoteknisiä tekijöitä kuin 5.1 ja 5.2 kohdassa mainitut.

6.   Erityiset säännökset

6.1

Niiden traktorien (luokkien T ja C ajoneuvot), jotka tyyppihyväksytään niin, että niihin on kytkettynä koneita, sekä luokkien R ja S ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukseen on liitettävä direktiivin 2006/42/EY kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukainen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisäys 1

Vaatimustenmukaisuustodistuksen mallit

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

Lakisääteisten kilpien ja EU-tyyppihyväksyntämerkkien mallit

1.   Ajoneuvon merkintöjä koskevat yleiset vaatimukset

1.1   Kaikissa ajoneuvoissa on oltava tässä jaksossa kuvattu kilpi asetuksen (EU) N:o 167/2013 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kilven kiinnittää ajoneuvon valmistaja.

1.2   Merkit

1.2.1   Jäljempänä olevassa 2.1.1.1–2.1.2 kohdassa, 3 kohdassa ja 4.2.1.1–4.2.1.9 kohdassa tarkoitetuissa merkinnöissä on käytettävä aakkosnumeerisia merkkejä (latinalaisia kirjaimia tai arabialaisia numeroita). Jäljempänä olevassa 3 jaksossa tarkoitetuissa merkinnöissä on kuitenkin käytettävä isoja latinalaisia kirjaimia (suuraakkosia).

1.2.2   Valmistajan nimessä tai kauppanimessä ja ajoneuvon tyyppinimityksessä voidaan käyttää lisäksi seuraavia symboleita ja merkkejä: * (tähti), & (et-merkki), – (tavuviiva tai miinusmerkki) ja ′ (puolilainausmerkki eli heittomerkki).

1.3   Kirjainten ja numeroiden vähimmäiskorkeus

1.3.1   Ajoneuvon alustaan, runkoon tai vastaavaan rakenteeseen suoraan merkittyjen merkkien vähimmäiskorkeus on 7,0 mm.

1.3.1.1   Ajoneuvoissa, joissa merkinnälle on käytettävissä pienempi tila kuin säteeltään 28 mm:n suuruinen ympyrä, voidaan 1.3.1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten vaihtoehtona käyttää kirjaimia ja numeroita, joiden vähimmäiskorkeus on 4,0 mm.

1.3.2   Lakisääteiseen kilpeen merkittyjen merkkien vähimmäiskorkeus on 4,0 mm.

2.   Lakisääteinen kilpi

2.1.1   Kilvessä annettavien tietojen on oltava helposti luettavissa ja pysyvästi merkitty, ja niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot seuraavassa esitetyssä järjestyksessä sekä lisäyksessä 1 vahvistetun mallin mukaisesti:

2.1.1.1

Valmistajan nimi sekä kauppanimi (vain jos eri kuin valmistajan nimi);

2.1.1.2

Ajoneuvon luokka, mukaan luettuina alaluokka ja nopeusindeksi (1);

2.1.1.3

EU-tyyppihyväksyntänumero liitteessä VI olevan 3 kohdan mukaisesti;

2.1.1.4

Ajoneuvon valmistenumero (VIN), joka koostuu merkkiyhdistelmästä tämän liitteen 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

2.1.1.5

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna seuraavassa muodossa: ”kg”;

2.1.1.6

Suurin teknisesti sallittu massa akselia kohden. Nämä tiedot on lueteltava järjestyksessä alkaen etuakselista ja esitettävä seuraavassa muodossa: ”A-1: … kg””A-2: … kg””A-…: … kg”;

2.1.1.7

Lisäksi luokan C ajoneuvojen osalta suurin teknisesti sallittu massa telaketjuparia kohden (S) ja samalla rivillä keskimääräinen kosketuspaine (P) maanpinnassa. Nämä tiedot on yhdistettävä 2.1.1.6 kohdan mukaisesti annettuihin tietoihin ja lueteltava järjestyksessä alkaen etuakselista ja esitettävä seuraavassa muodossa: ”S-1: … kg P: … kPa””S-2: … kg P: … kPa””S- …: … kg P: … kPa” Kohdat erotetaan yhdellä tai useammalla välilyönnillä.

2.1.1.8

Teknisesti sallitut vedettävät massat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 4.1.3 kohdassa vahvistettujen tietolomakkeen tietojen mukaisesti (2) seuraavassa muodossa: ”B-1” jarruton, ”B-2” inertiajarru, ”B-3” jatkuva tai puolijatkuva jarrutus, ”B-4” hydraulinen tai pneumaattinen jarru, ”T-1” vetoaisa, ”T-2” jäykkä vetoaisa, ”T-3” keskiakseli;

2.1.1.9

Jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustetuista luokkien R ja S ajoneuvoista ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S). Kytkentäkohdaksi katsotaan ensimmäinen akseli, jolle annetaan numero ”0”, seuraavassa muodossa: ”A-0: … kg”;

2.1.2   Valmistaja voi antaa lisätietoja säädettyjen merkintöjen alla tai vieressä, vain 2.1.1.1–2.1.1.9 kohdassa määrätyt tiedot sisältävän selvästi merkityn suorakulmion ulkopuolella (ks. esimerkit lisäyksessä 1).

3.   Ajoneuvon valmistenumeroa koskevat vaatimukset

Ajoneuvon valmistenumeron (VIN) on oltava standardin ISO 10261:2002 (Earth-Moving Machinery -- Product Identification Numbering System) tai ISO 3779:2009 (Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and structure) mukainen.

4.   Monivaiheista hyväksyntää koskevat merkintävaatimukset

4.1   Perusajoneuvon valmistenumero

Edellä 3 jaksossa esitettyjen vaatimusten mukainen perusajoneuvon valmistenumero on säilytettävä kaikissa tyyppihyväksynnän seuraavissa vaiheissa jäljitettävyyden takaamiseksi.

4.2   Lisättävä lakisääteinen kilpi

4.2.1   Valmistajan on toisessa vaiheessa ja sitä seuraavissa vaiheissa kiinnitettävä ajoneuvoon 2 jaksossa tarkoitetun lakisääteisen kilven lisäksi lisäkilpi, joka on lisäyksessä 1 vahvistetun mallin mukainen. Tämä kilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helppopääsyiseen paikkaan ajoneuvon sellaiseen osaan, jota ei todennäköisesti vaihdeta ajoneuvon normaalin käytön aikana tai säännöllisen huollon tai korjaamisen yhteydessä. Siihen on merkittävä selvästi ja pysyvästi seuraavat tiedot luetellussa järjestyksessä:

4.2.1.1

Valmistajan nimi

4.2.1.2

EU-tyyppihyväksyntänumero liitteessä VI olevan 3 kohdan mukaisesti;

4.2.1.3

Ajoneuvon luokka, mukaan luettuina alaluokka ja nopeusindeksi (1) ja hyväksyntävaihe (perusajoneuvojen tapauksessa tämä ensimmäisen vaiheen tieto jätetään pois; seuraavien vaiheiden osalta tiedoissa on ilmoitettava vaihe: esim. kolmannessa vaiheessa ”VAIHE 3”). Kohdat erotetaan yhdellä tai useammalla välilyönnillä;

4.2.1.4

Ajoneuvon tunnistenumero;

4.2.1.5

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna seuraavassa muodossa: ”kg”;

4.2.1.6

Suurin teknisesti sallittu massa akselia kohden. Nämä tiedot on lueteltava järjestyksessä alkaen etuakselista ja esitettävä seuraavassa muodossa: ”A-1: … kg””A-2: … kg””A-…: … kg”;

4.2.1.7

Lisäksi luokan C ajoneuvojen osalta suurin teknisesti sallittu massa telaketjuparia kohden (S) ja samalla rivillä keskimääräinen kosketuspaine (P) maanpinnassa. Nämä tiedot on yhdistettävä 4.1.1.6 kohdan mukaisesti annettuihin tietoihin ja lueteltava järjestyksessä alkaen etuakselista ja esitettävä seuraavassa muodossa: ”S-1: … kg P: … kPa””S-2: … kg P: … kPa””S- …: … kg P: … kPa” Kohdat erotetaan yhdellä tai useammalla välilyönnillä.

4.2.1.8

Teknisesti sallitut vedettävät massat luokkaan R tai S kuuluvan ajoneuvon kunkin alusta–jarru-konfiguraation osalta tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 4.1.3 kohdassa vahvistettujen tietolomakkeen tietojen mukaisesti (2) seuraavassa muodossa: ”B-1” jarruton, ”B-2” inertiajarru, ”B-3” jatkuva tai puolijatkuva jarrutus, ”B-4” hydraulinen tai pneumaattinen jarru, ”T-1” vetoaisa, ”T-2” jäykkä vetoaisa, ”T-3” keskiakseli;

4.2.1.9

Jäykällä vetoaisalla tai keskiakselilla varustetuista luokkien R ja S ajoneuvoista ilmoitetaan kytkentäkohtaan kohdistuva pystykuorma (S). Kytkentäkohdaksi katsotaan ensimmäinen akseli, jolle annetaan numero ”0”, seuraavassa muodossa: ”A-0: … kg”.

5.   Komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat merkintävaatimukset

5.1   Kuhunkin EU-tyyppihyväksyttyyn, hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun erilliseen tekniseen yksikköön tai komponenttiin on asetuksen (EU) N:o 167/2013 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinnitettävä EU-tyyppihyväksyntämerkki riippumatta siitä, onko kyseinen komponentti tai yksikkö osa jotakin järjestelmää.

5.1.1   Poiketen siitä, mitä 5.1 kohdassa säädetään, EU-tyyppihyväksyntämerkkiä ei edellytetä komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 liitteessä XXX olevan 2.1 kohdan mukaisesti hyväksytyiltä ensi sijassa maatalousajoneuvoihin suunnitelluilta ilmarenkailta, jotka ovat ristikudos- tai puolivyörakenteisia ja joiden vertailunopeus on enintään 40 km/h (nopeustunnus A8), eikä ensi sijassa rakennusalan sovelluksiin suunnitelluilta vyörenkailta (esim. renkaat, joissa on merkintä ”Industrial”, ”IND”, ”R-4” tai ”F-3”).

5.2   Erillisen teknisen yksikön tai komponentin EU-tyyppihyväksyntämerkki koostuu seuraavista:

5.2.1

Suorakulmion sisällä pieni e-kirjain ja sitä seuraava liitteessä VI olevan 2.1 kohdan mukainen sen jäsenvaltion tunnusnumero, joka on myöntänyt EU-tyyppihyväksynnän erilliselle tekniselle yksikölle tai komponentille.

5.2.2

Suorakulmion lähellä EU-tyyppihyväksynnän järjestysnumeron osassa 4 oleva tyyppihyväksyntätodistuksen järjestysnumero liitteessä VI olevan 2.4 kohdan mukaisesti. Lisäksi on ilmoitettava liitteen VI taulukossa 6–1 esitetty aakkosnumeerinen merkki, jotta komponentti tai erillinen tekninen yksikkö voidaan yksilöidä selvästi.

5.2.3

Esimerkkejä erillisen teknisen yksikön tai komponentin EU-tyyppihyväksyntämerkistä annetaan lisäyksessä 2. Mitan ”a” on oltava:

≥ 5 mm

 

lisämassat,

 

sivu- ja/tai takasuojarakenne,

 

mekaaniset kytkentälaitteet,

 

kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (ROPS),

 

putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS), ja

 

ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä suojaavat rakenteet (OPS)

≥ 3 mm

 

moottorit,

 

sähkö–elektroniikka-asennelmien sähkömagneettinen yhteensopivuus,

 

kuljettajan istuimet, ja

 

turvavyöt

5.3   EU-tyyppihyväksyntämerkin lähelle on lisäksi merkittävä yksikön tai komponentin merkki, kauppanimi tai tavaramerkki.

Lisäys 1

Esimerkkejä valmistajan lakisääteisestä kilvestä

1.   MALLI A luokan T1b ajoneuvolle

SOFIA TRAKTOR WERKE

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

A-1: 2 390 kg

A-2: 3 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   MALLI B luokan C2a vaiheen 1 ajoneuvolle

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a VAIHE 1

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg,

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   MALLI C jäykällä vetoaisalla varustetulle luokan R2a ajoneuvolle

PEKAN PERÄKÄRRYT Ky

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

A-0: 1 100 kg

A-1: 850 kg

A-2: 1 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

Lisäys 2

Esimerkkejä erillisen teknisen yksikön tai komponentin EU-tyyppihyväksyntämerkistä

Kuva 1

Esimerkki kaatumisen varalta asennetun suojarakenteen (ROPS) EU-tyyppihyväksyntämerkistä (dynaaminen testi)

Image

Selittävä huomautus kuvaan 1

Edellä olevan EU-tyyppihyväksyntämerkin on antanut Portugali numerolla 00024 kaatumisen varalta asennetulle suojarakenteelle (ROPS) (dynaaminen testi).

Selittävät huomautukset liitteeseen IV

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä valmistajan todistuksiin)

(1)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(2)

Takaosan mekaanisella kytkentälaitteella varustettujen luokkien R ja S ajoneuvojen osalta ilmoitetaan suurin sallittu takakytkentäkohtaan kohdistuva kuorma vedettäessä toista luokan R tai S ajoneuvoa kunkin mainitun toisen ajoneuvon alusta–jarru-konfiguraation osalta.


LIITE V

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen mallit

LISÄYSLUETTELO

Lisäyksen numero

Lisäyksen otsikko

Sivu

1

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli valmiille ajoneuvotyypille

162

2

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli keskeneräiselle tyypille, ajoneuvotyypille, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti, ajoneuvotyypille, jolla on valmistunut ja keskeneräinen variantti, ja valmistuneelle ajoneuvotyypille

164

3

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäyksen malli

168

4

Ajoneuvon järjestelmän EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

174

5

Erillisen teknisen yksikön tai komponentin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli

177

6

Erillisen teknisen yksikön tai komponentin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäyksen malli

179

1.   Yleiset vaatimukset

1.1   Lisäyksessä 1 esitetään kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli A valmiille ajoneuvotyypille.

1.2   Lisäyksessä 2 esitetään kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli B keskeneräiselle tyypille, ajoneuvotyypille, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti, ajoneuvotyypille, jolla on valmistunut ja keskeneräinen variantti, ja valmistuneelle ajoneuvotyypille.

1.3   Lisäyksessä 3 esitetään luettelo soveltuvista vaatimuksista tai säädöksistä, joiden mukainen ajoneuvotyyppi on ja jotka liitetään kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistukseen, kun valmistaja valitsee yksivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

1.4   Lisäyksessä 4 esitetään EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli C ajoneuvon järjestelmälle.

1.5   Lisäyksessä 5 esitetään EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli D erilliselle tekniselle yksikölle tai komponentille.

1.5.1   Lisäyksessä 6 esitetään EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäyksen malli erilliselle tekniselle yksikölle tai komponentille. Jos komponentin tai erillisen teknisen yksikön käytölle on asetettu rajoituksia tai asennusta koskevia erityisedellytyksiä, ne on kirjattava tähän lisäykseen.

1.6   Tyyppihyväksyntätodistuksen koko saa olla enintään A4 (210 × 297 mm).

Lisäys 1

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli valmiille ajoneuvotyypille

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

MALLI A

(valmiin ajoneuvon tyyppihyväksyntää varten)

KOKONAISEN AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Tyyppihyväksyntäviranomainen

Ilmoitus

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnästä (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän laajentamisesta (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

valmiin ajoneuvotyypin osalta

asetuksen (EU) N:o 167/2013 mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (komission delegoidulla) (1) (Euroopan parlamentin ja neuvoston) (1) asetuksella (EU) (N:o) (1) …/… (5) (1).

EU-tyyppihyväksyntänumero: …

Laajennuksen/epäämisen/perumisen (1) syy: …

1 JAKSO

1.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): …

1.2   Tyyppi: (2) …

1.2.1   Variantit: (2) …

1.2.2   Versiot: (2) …

1.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

1.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (3) …

1.4   Valmiin ajoneuvon valmistajan toiminimi ja osoite: …

1.4.1   Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

1.4.2   Valmistajan valtuutetun edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite: …

II JAKSO

1.   Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos: …

2.   Testausselosteen päiväys: …

3.   Testausselosteen numero: …

III JAKSO

Allekirjoittanut vahvistaa täten, että liitteenä olevaan ilmoituslomakkeeseen sisältyvä valmistajan kuvaus edellä esitetystä ajoneuvotyypistä, jota varten EU-tyyppihyväksyntäviranomainen on valinnut yhden tai useamman edustavan näytekappaleen, jotka on esitetty ajoneuvotyypin prototyyppeinä, on todenmukainen ja että liitteenä olevat testitulokset pätevät ajoneuvotyyppiin.

1.   Valmis ajoneuvotyyppi on/ei ole (1) kaikkien asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä II lueteltujen soveltuvien vaatimusten mukainen.

1.1   Voimassaoloa koskevat rajoitukset: (1) (6) …

1.2   Soveltamista koskevat vapautukset: (1) (7) …

1.2.1   Vapautusten syyt: (1) (7) …

1.2.2   Vaihtoehtoiset vaatimukset: (1) (7) …

2.   Hyväksyntä myönnetty/laajennettu/evätty/peruutettu (1)

2.1   Hyväksyntä myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan mukaisesti, ja hyväksynnän voimassaoloaika on näin ollen rajoitettu pp/kk/vv saakka (6).

Paikka: …

Päiväys: …

Nimi ja allekirjoitus (tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisen kehittyneen sähköisen allekirjoituksen (varmennustiedot mukaan lukien) kuva): …

Liitteet:

 

Hyväksyntäasiakirjat

 

Testitulokset

 

Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen henkilöiden nimet ja nimikirjoitusnäytteet sekä asemat yrityksessä

 

Täytetty vaatimustenmukaisuustodistus

Huomautus:

Jos tätä mallia käytetään myönnettäessä ajoneuvolle tyyppihyväksyntä asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan nojalla uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävän vapautuksen mukaisesti, todistuksen otsikon on kuuluttava seuraavasti: ”TILAPÄINEN KOKONAISEN AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS, JOKA ON VOIMASSA AINOASTAAN … (4) ALUEELLA”. Tilapäisessä tyyppihyväksyntätodistuksessa on lisäksi asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitettava sen voimassaololle asetetut rajoitukset.

Jos tätä mallia käytetään myönnettäessä ajoneuvolle asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan nojalla kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä, vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikkona ei saa olla ”AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS”. Tekstissä on ilmoitettava soveltamatta jätetyt säännökset perusteluineen sekä asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan 2 kohdan nojalla asetetut vaihtoehtoiset vaatimukset.

Selittävät huomautukset lisäykseen 1

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistukseen)

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

(2)

Ilmoitetaan kullekin tyypille, variantille ja versiolle annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus TVV tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(3)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(4)

Ilmoitetaan jäsenvaltio.

(5)

Jos kyse on asetuksen (EU) N:o 167/2013 yhden tai useamman artiklan muuttamisesta, ilmoitetaan vain viimeisin muutos, jota sovelletaan EU-tyyppihyväksyntään.

(6)

Ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvolle myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan nojalla tyyppihyväksyntä uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävien vapautusten mukaisesti.

(7)

Ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvolle myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan nojalla kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä.

Lisäys 2

Kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malli keskeneräiselle tyypille, ajoneuvotyypille, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti, ajoneuvotyypille, jolla on valmistunut ja keskeneräinen variantti, ja valmistuneelle ajoneuvotyypille

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

MALLI B

(valmistuneen tai keskeneräisen ajoneuvon taikka ajoneuvotyypin, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti tai valmistunut ja keskeneräinen variantti)

KOKONAISEN AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Hyväksyntäviranomaisen leima

Ilmoitus

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnästä (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän laajentamisesta (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

valmistunut ajoneuvotyyppi (1)

keskeneräinen ajoneuvotyyppi (1)

ajoneuvotyyppi, jolla on valmis ja keskeneräinen variantti (1)

ajoneuvotyyppi, jolla on valmistunut ja keskeneräinen variantti (1)

asetuksen (EU) N:o 167/2013 mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (komission delegoidulla) (1) (Euroopan parlamentin ja neuvoston) (1) asetuksella (EU) (N:o) (1) …/… (1) (8).

EU-tyyppihyväksyntänumero: (1) …

Laajennuksen/epäämisen/perumisen (1) syy: …

I JAKSO

1.1   Merkki (valmistajan kauppanimi): …

1.2   Tyyppi: (2) …

1.2.1   Variantit: (2) …

1.2.2   Versiot: (2) …

1.2.3   Kaupalliset nimet (jos saatavissa): …

1.3   Ajoneuvon luokka, alaluokka ja nopeusindeksi: (3) …

1.4   Perusajoneuvon valmistajan toiminimi ja osoite: (1) (4) …

Valmiin variantin valmistajan toiminimi ja osoite: (1) (4) …

Valmistuneen ajoneuvon/variantin valmistajan toiminimi ja osoite: (1) (4) …

Keskeneräisen ajoneuvon viimeisimmän rakennusvaiheen valmistajan toiminimi ja osoite: (1) (4) …

Kaikkien edellisten vaiheiden valmistajien toiminimet ja osoitteet: (1) (4) …

1.4.1   Kokoonpanotehtaiden nimet ja osoitteet: …

1.4.2   Valmistajan edustajan (jos on) nimi ja osoite: …

II JAKSO

1.   Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos: …

2.   Testausselosteen päiväys: …

3.   Testausselosteen numero: …

III JAKSO

Allekirjoittanut vahvistaa täten, että liitteenä olevaan ilmoituslomakkeeseen sisältyvä valmistajan kuvaus edellä esitetystä ajoneuvotyypistä, jota varten EU-tyyppihyväksyntäviranomainen on valinnut yhden tai useamman edustavan näytekappaleen, jotka on esitetty ajoneuvotyypin prototyyppeinä, on todenmukainen ja että liitteenä olevat testitulokset pätevät ajoneuvotyyppiin.

1.   Valmiit variantit

1.1   Ajoneuvotyypin valmiit variantit ovat/eivät ole (1) kaikkien asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä I lueteltujen soveltuvien vaatimusten mukaisia.

2.   Valmistuneet ajoneuvot/variantit

2.1   Valmistunut ajoneuvotyyppi/valmistunut variantti on/ei ole (1) kaikkien asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä I lueteltujen soveltuvien vaatimusten mukainen (4).

2.1.1   Hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että ajoneuvotyypin valmistunut ajoneuvo/variantti täyttää kaikki sovellettavat tekniset vaatimukset tämän tyyppihyväksynnän myöntämishetkellä (vrt. asetuksen (EU) N:o 167/2013 20 artiklan 6 kohta).

3.   Keskeneräiset ajoneuvot/variantit

3.1   Keskeneräinen ajoneuvotyyppi/ajoneuvotyypin keskeneräiset variantit ovat/eivät ole (1) osassa 2 olevan 2 kohdan taulukossa lueteltujen säädösten teknisten vaatimusten mukaisia (4).

4.   Hyväksyntä myönnetty/laajennettu/evätty/peruutettu (1)

4.1   Hyväksyntä myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan mukaisesti, ja sen voimassaoloaika on näin ollen rajoitettu pp/kk/vv saakka (6).

5.   Voimassaoloa koskevat rajoitukset: (1) (6) …

6.   Soveltamista koskevat vapautukset: (1) (7) …

6.1   Vapautusten syyt: (1) (7) …

6.2   Vaihtoehtoiset vaatimukset: (1) (7) …

Paikka: …

Päiväys: …

Nimi ja allekirjoitus (tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisen kehittyneen sähköisen allekirjoituksen (varmennustiedot mukaan lukien) kuva): …

Liitteet:

 

Hyväksyntäasiakirjat

 

Testitulokset

 

Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen henkilöiden nimet ja nimikirjoitusnäytteet sekä asemat yrityksessä

 

Täytetty vaatimustenmukaisuustodistus

Huomautus:

Jos tätä mallia käytetään myönnettäessä ajoneuvolle tyyppihyväksyntä asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan nojalla uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävän vapautuksen mukaisesti, todistuksen otsikon on kuuluttava seuraavasti: ”TILAPÄINEN KOKONAISEN AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS, JOKA ON VOIMASSA AINOASTAAN … (5) ALUEELLA”. Tilapäisessä tyyppihyväksyntätodistuksessa on lisäksi asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitettava sen voimassaololle asetetut rajoitukset.

Jos tätä mallia käytetään myönnettäessä ajoneuvolle asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan nojalla kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä, vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikkona ei saa olla ”AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS”. Tekstissä on ilmoitettava soveltamatta jätetyt säännökset perusteluineen sekä asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan 2 kohdan nojalla asetetut vaihtoehtoiset vaatimukset.

KOKONAISEN AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Osa 2

Tämä EU-tyyppihyväksyntä koskee keskeneräisiä ja valmistuneita ajoneuvoja, variantteja tai versioita.

1.

Ajoneuvoa koskevat edellisten vaiheiden hyväksynnät

Vaihe

EU-tyyppihyväksyntänumero

Päiväys

Soveltamiskohde (tapauksen mukaan)

Valmiit tai valmistuneet variantit tai versiot (tapauksen mukaan) (9)

1

(perusajoneuvo)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

Luettelo hyväksyttyyn keskeneräiseen ajoneuvotyyppiin, varianttiin tai versioon sovellettavista vaatimuksista (ottaen soveltuvin osin huomioon kunkin jäljempänä luetellun säädöksen soveltamisala sekä viimeisin muutos) (10).

Kohta

Aihe

Säädösviite

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaihe

Sovellettavissa varianttiin tai tarvittaessa versioon

 

 

 

 

 

Selittävät huomautukset lisäykseen 2

(Alaviitteitä ja selittäviä huomautuksia ei sisällytetä kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistukseen)

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

(2)

Ilmoitetaan kullekin tyypille, variantille ja versiolle annettu tyypin, variantin ja version osoittava aakkosnumeerinen tunnus TVV tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.3 kohdan mukaisesti. Variantin ja versioiden yksilöimiseksi voidaan käyttää tämän asetuksen liitteessä I olevan B osan 2.2 kohdassa vahvistettua taulukkoa.

(3)

Luokiteltu asetuksen (EU) N:o 167/2013 4 artiklan mukaisesti; koodit on ilmoitettava, esim. ”T4.3a”, kun on kyse matalan maavaran traktorista, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

(4)

Ks. osa 2.

(5)

Ilmoitetaan jäsenvaltio.

(6)

Ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvolle myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 35 artiklan nojalla tyyppihyväksyntä uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävien vapautusten mukaisesti.

(7)

Ainoastaan siinä tapauksessa, että ajoneuvolle myönnetään asetuksen (EU) N:o 167/2013 37 artiklan nojalla kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä.

(8)

Jos kyse on asetuksen (EU) N:o 167/2013 yhden tai useamman artiklan muuttamisesta, ilmoitetaan vain viimeisin muutos, jota sovelletaan EU-tyyppihyväksyntään.

(9)

Jos hyväksyntä koskee yhtä tai useampaa keskeneräistä varianttia tai versiota (tapauksen mukaan), luetellaan valmiit tai valmistuneet variantit tai versiot (tapauksen mukaan).

(10)

Luetellaan ainoastaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 liitteessä I mainitut kohteet, joille on myönnetty hyväksyntä direktiivien 97/68/EY tai asetuksen (EU) N:o 167/2013 49 artiklassa tarkoitettujen E-sääntöjen (UNECE-hyväksynnät) mukaisesti taikka joiden hyväksyntä perustuu OECD:n standardoitujen testiohjeiden mukaisesti laadittuihin testausselosteisiin vaihtoehtona asetuksen (EU) N:o 167/2013 ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanoasetusten mukaisesti laadituille testausselosteille.

Lisäys 3

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäyksen malli

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen lisäys

Luettelo säädöksistä, joiden mukainen ajoneuvotyyppi on

Täytetään ainoastaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 25 artiklan 6 kohdan mukaisessa tyyppihyväksynnässä

Kohta

Aihe

Säädösviite

Muutettuna seuraavalla säädöksellä ja/tai täytäntöönpanovaihe

Sovellettavissa versioihin

AJONEUVON TOIMINTATURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1

Ajoneuvon rakenteellinen kestävyys

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite II

 

 

2

Suurin rakenteellinen nopeus, kierrosnopeuden rajoittimet ja nopeudenrajoittimet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite III

 

 

3

Nopeiden traktoreiden ohjaus

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite IV

 

 

4

Ohjaus

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite V

 

 

5

Nopeusmittarit

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite VI

 

 

6

Näkyvyysalue ja tuulilasinpyyhkimet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite VII

 

 

7

Lasit

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite VIII

 

 

8

Taustapeilit

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite IX

 

 

9

Kuljettajan tietojärjestelmät

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite X

 

 

10

Valaisimet ja merkkivalolaitteet sekä niiden valonlähteet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite XI

 

 

11

Valaistuslaitteet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite XII

 

 

12

Ajoneuvon matkustajien turvajärjestelmät, kuten sisävarusteet, pääntuet, turvavyöt ja ovet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite XIII

 

 

13

Ajoneuvon ulkopuoliset rakenteet ja lisävarusteet

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/208, liite XIV