EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0463

Komission asetus (EU) 2015/463, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta polyvinyylialkoholin (E 1203) eritelmän osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 76, 20.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/463/oj

20.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/42


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/463,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta polyvinyylialkoholin (E 1203) eritelmän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(2)

Kyseiset eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(3)

Syyskuun 7 päivänä 2011 toimitettiin hakemus, joka koski elintarvikelisäaineen polyvinyylialkoholi (E 1203) eritelmän muuttamista. Hakemus asetettiin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(4)

Nykyisessä polyvinyylialkoholin (E 1203) eritelmässä todetaan sen liukoisuuden osalta, että se ”liukenee veteen, liukenee vähän etanoliin”. Euroopan komission Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos (IHCP) suoritti polyvinyylialkoholille liukoisuustestejä (4), jotta se voisi päivittää eritelmässä esitetyt liukoisuutta koskevat tiedot etanoliin liukenemisen osalta.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi IHCP:n polyvinyylialkoholille tekemien liukoisuustestien tulokset ja hakijan toimittamat tiedot (5). Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, että polyvinyylialkoholin eritelmän muuttamisella sen etanoliin liukoisuuden osalta ei ole vaikutusta polyvinyylialkoholin turvallisuuteen elintarvikelisäaineena.

(6)

Kun otetaan huomioon toimitettu hakemus, IHCP:n tekemät testit ja elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi, on aiheellista muuttaa elintarvikelisäaineen polyvinyylialkoholi (E 1203) liukoisuuden kuvausta etanolin (≥ 99,8 %) osalta muotoon ”lähes liukenematon etanoliin tai liukenematon etanoliin”.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  João F. A. Lopes ja Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 s.

(5)  EFSA Journal 2014;12(9):3820.


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä kohdan ”E 1203 Polyvinyylialkoholi” eritelmän liukoisuutta koskeva kohta seuraavasti:

”Liukoisuus

Liukenee veteen, lähes liukenematon tai liukenematon etanoliin (≥ 99,8 %)”


Top