Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/404, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015 , täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden beflubutamidi, kaptaani, dimetoaatti, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpetti, formetanaatti, glufosinaatti, metiokarbi, metributsiini, fosmetti, pirimifossi-metyyli ja propamokarbi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/404,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden beflubutamidi, kaptaani, dimetoaatti, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpetti, formetanaatti, glufosinaatti, metiokarbi, metributsiini, fosmetti, pirimifossi-metyyli ja propamokarbi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa A osassa esitetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla hyväksyttyinä pidettävät tehoaineet.

(2)

Tehoaineiden kaptaani, dimetoaatti, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpetti, formetanaatti, glufosinaatti, metiokarbi, metributsiini, fosmetti, pirimifossi-metyyli ja propamokarbi hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 30 päivänä syyskuuta 2017 ja tehoaineen beflubutamidi voimassaoloaika päättyy 30 päivänä marraskuuta 2017. Kyseisten tehoaineiden hyväksynnän uusimista varten on esitetty hakemukset. Koska kyseisiin aineisiin sovelletaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (3) vaatimuksia, on tarpeen antaa riittävästi aikaa saattaa päätökseen mainitun asetuksen mukainen uusimismenettely. Näin ollen kyseisten tehoaineiden hyväksynnät todennäköisesti menevät umpeen ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta. Niiden hyväksynnän voimassaoloaikoja on siksi tarpeen pidentää.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(4)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa ei ole toimitettu täydentävää asiakirja-aineistoa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 mukaisesti viimeistään 30 kuukautta ennen kulloistakin tämän asetuksen liitteessä vahvistettua voimassaolon päättymispäivää, päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai aikaisimman mahdollisen päivän sen jälkeen.

(5)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva A osa seuraavasti:

1)

Korvataan kaptaania koskevan 145 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

2)

Korvataan folpettia koskevan 146 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

3)

Korvataan formetanaattia koskevan 147 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

4)

Korvataan metiokarbia koskevan 148 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

5)

Korvataan dimetoaattia koskevan 149 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

6)

Korvataan dimetomorfia koskevan 150 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

7)

Korvataan glufosinaattia koskevan 151 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

8)

Korvataan metributsiinia koskevan 152 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

9)

Korvataan fosmettia koskevan 153 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

10)

Korvataan propamokarbia koskevan 154 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

11)

Korvataan etoprofossia koskevan 155 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

12)

Korvataan pirimifossi-metyyliä koskevan 156 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

13)

Korvataan fiproniilia koskevan 157 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. syyskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.

14)

Korvataan beflubutamidia koskevan 158 kohdan kuudennessa sarakkeessa ”Hyväksynnän päättymispäivä” päivämäärä ”30. marraskuuta 2017” päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2018”.


Top