EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0340

Komission asetus (EU) 2015/340, annettu 20 päivänä helmikuuta 2015 , lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 63, 6.3.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj

6.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/340,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2015,

lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 c artiklan 10 kohdan ja 10 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lennonjohtajien sekä lennonjohtajien koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin ja lääketieteellisen kelpoisuuden tutkimiseen ja arviointiin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V b vahvistetut keskeiset vaatimukset. Näille henkilöille ja organisaatioille on erityisesti myönnettävä todistus tai lupakirja, kun keskeisten vaatimusten on todettu täyttyvän.

(2)

Eurooppalainen lupakirja on jo osoittautunut toimivaksi tavaksi tunnustaa ja hyväksyä turvallisen lennonjohtopalvelun kannalta ainutlaatuisen tärkeän ammattikunnan muodostavien lennonjohtajien pätevyys. Unionin laajuiset pätevyysvaatimukset ovat vähentäneet alan hajanaisuutta ja edistäneet siten työn organisoinnin tehostamista lennonvarmistuspalvelun tarjoajien alueellisen yhteistyön lisääntyessä. Euroopan unionin lennonjohtajien yhteisen lupakirjakäytännön ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeä osa Euroopan lentoliikenteen valvontajärjestelmää. Tätä varten olisi vahvistettava lennonjohtajien lupakirjoihin ja todistuksiin liittyvät tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt, joissa otetaan huomioon alan viimeisin kehitys.

(3)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoaminen edellyttää erittäin ammattitaitoista henkilöstöä ja erityisesti lennonjohtajia, joiden pätevyys osoitetaan tässä asetuksessa vahvistettuihin yksityiskohtaisiin vaatimuksiin perustuvalla lupakirjalla. Lupakirjaan merkityllä kelpuutuksella olisi ilmoitettava, millaista ilmaliikennepalvelua lennonjohtaja on pätevä antamaan. Lupakirjassa olevien merkintöjen olisi vastattava lennonjohtajan erityistaitoja ja toimivaltaisten viranomaisten myöntämää hyväksyntää, joka koskee palvelujen tarjoamista tietyssä sektorissa, sektoriryhmässä ja/tai työpisteissä.

(4)

Tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta ja varmistamisesta vastaavien viranomaisten olisi oltava riittävän riippumattomia lennonjohtajista, kun ne myöntävät lupakirjoja tai jatkavat merkintöjen voimassaoloa taikka keskeyttävät tai peruuttavat lupakirjoja, kelpuutuksia, merkintöjä tai todistuksia silloin, kun niiden myöntämisehdot eivät enää täyty. Näiden viranomaisten olisi myös oltava riittävän riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista ja koulutusorganisaatioista. Niiden olisi kyettävä jatkuvasti hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti. Yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka hoitaa tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia, voi olla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (2) 4 artiklan mukaisesti nimetty tai perustettu elin tai useampi tällainen elin. Euroopan lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, olisi toimittava tämän asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, joka myöntää ja uusii niiden lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden hyväksyntätodistuksia, jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella, tarvittaessa myös koulutusorganisaatioiden henkilöstön osalta. Tässä ominaisuudessaan sen olisi täytettävä samat vaatimukset.

(5)

Ilmaliikenteen erityispiirteet unionissa huomioon ottaen olisi vahvistettava yhteiset pätevyysvaatimukset lennonjohtajille, jotka ovat lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien palveluksessa, ja niitä olisi sovellettava tehokkaasti ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen (ATM/ANS-palvelujen) takaamiseksi yleisölle.

(6)

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus päättää soveltaa tätä asetusta sotilashenkilöstöönsä, joka tarjoaa asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja palveluja yleisölle.

(7)

Puutteellinen viestintä on usein merkittävä tekijä onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa. Sen vuoksi olisi vahvistettava lennonjohtajien yksityiskohtaiset kielitaitovaatimukset. Ne perustuvat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) hyväksymiin vaatimuksiin, ja niiden avulla voidaan varmistaa näiden kansainvälisesti hyväksyttyjen vaatimusten soveltaminen. Syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet on otettava huomioon kielitaitovaatimusten yhteydessä, jotta voidaan edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja samalla huolehtia turvallisuudesta. Kielitaitomerkinnän voimassaolon olisi oltava oikeassa suhteessa tässä asetuksessa määritettyyn kielitaitotasoon.

(8)

Yhteiset säännöt lennonjohtajien lupakirjojen myöntämisessä ja voimassa pitämisessä ovat välttämättömiä, jotta voidaan lisätä jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta toistensa järjestelmiin. Mahdollisimman korkean turvallisuustason takaamiseksi olisi otettava käyttöön lennonjohtajien koulutusta, kelpoisuuksia ja pätevyyksiä koskevat yhdenmukaiset vaatimukset. Näin varmistetaan myös turvalliset ja korkealaatuiset lennonjohtopalvelut ja edistetään lupakirjojen tunnustamista kaikkialla unionissa, mikä lisää vapaata liikkuvuutta ja parantaa lennonjohtajien saatavuutta.

(9)

Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol) on vahvistanut asianmukaiset pohjakoulutuksen vaatimukset, jotka ovat asiakirjassa ”Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training”. Tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi ja yhdenmukaisen lähestymistavan edistämiseksi pohjakoulutuksessa, joka on keskeinen osa lennonjohtajien liikkuvuuden varmistamisessa, kyseiset vaatimukset olisi nyt vahvistettava unionin lainsäädännössä. Olisi myös vahvistettava yksikkökohtaisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen vaatimukset ottaen huomioon sovellettavat keskeiset vaatimukset, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 216/2008 8 c artiklassa. Yhteisten eurooppalaisten koulutusvaatimusten puuttuessa jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa ICAOn vaatimuksia.

(10)

Kuultuaan asiantuntijaryhmää Eurocontrol on laatinut lennonjohtajien lääketieteellistä arviointia koskevat vaatimukset, joita jäsenvaltiot ovat jo käyttäneet yhdessä ICAOn liitteen 1 kanssa. Nämä vaatimukset olisi nyt saatettava osaksi unionin lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa niiden yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

(11)

Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot täyttävät turvallisuuteen liittyvät velvollisuutensa ja velvoitteensa asianmukaisesti ja jäsennellysti toimivaltaisten viranomaisten ja niiden puolesta toimivien organisaatioiden hoitaman hallinto- ja johtamisjärjestelmän avulla ICAOn edellyttämän kansallisen turvallisuusohjelman mukaisesti, tässä asetuksessa olisi säädettävä toimivaltaisten viranomaisten sovellettavaksi tulevasta vaatimuksesta.

(12)

Koulutusorganisaatioiden sertifiointi on yksi keskeisistä tekijöistä, joilla edistetään lennonjohtajien koulutuksen laatua ja siten lennonjohtotoiminnan turvallisuutta. Koulutusorganisaatioita koskevia vaatimuksia olisi sen vuoksi tiukennettava. Olisi oltava mahdollista myöntää hyväksyntä koulutuksen lajin mukaan koulutuspalvelukokonaisuutena tai koulutus- ja lennonvarmistuspalvelujen kokonaisuutena ottaen samalla huomioon kunkin organisaation tarjoaman koulutuksen erityispiirteet.

(13)

Ikää ja lääketieteellisiä kelpoisuusvaatimuksia koskevilla lupakirjan saamisen yleisillä ehdoilla ei pitäisi olla vaikutusta nykyisten lupakirjojen haltijoihin. Nykyisten lupakirjojen mukaisten oikeuksien säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että siirtymä tapahtuu sujuvasti kaikkien lupakirjan haltijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten kannalta, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/23/EY (3) ja komission asetuksen (EU) N:o 805/2011 (4) mukaisesti myöntämät lupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset olisi katsottava myönnetyiksi tämän asetuksen mukaisesti.

(14)

Johdonmukaisuuden vuoksi psykoaktiivisen aineen määritelmää komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 923/2012 (5) olisi muutettava.

(15)

Vaikka tämä asetus perustuu aikaisempiin saavutuksiin ja EU:n lainsäädännöllisiin vaatimuksiin, asetus (EU) N:o 805/2011 olisi selkeyden vuoksi kumottava.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti virasto on avustanut komissiota tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden valmistelemisessa.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt seuraaville:

a)

lennonjohtajien ja lennonjohtajaoppilaiden lupakirjojen ja niihin liittyvien kelpuutusten ja merkintöjen myöntämisen, voimassaolon keskeyttämisen ja peruuttamisen edellytykset sekä niiden haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

b)

lennonjohtajien ja lennonjohtajaoppilaiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämisen, rajoittamisen, voimassaolon keskeyttämisen ja peruuttamisen edellytykset sekä niiden haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;

c)

lennonjohtajia ja lennonjohtajaoppilaita tarkastavien ilmailulääkärien ja ilmailulääketieteen keskusten sertifiointi;

d)

lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden sertifiointi;

e)

tällaisten lupakirjojen, kelpuutusten, merkintöjen ja todistusten ylläpitämisen, voimassaolon jatkamisen, uusimisen ja käytön edellytykset.

2.   Tätä asetusta sovelletaan

a)

lennonjohtajaoppilaisiin ja lennonjohtajiin, jotka harjoittavat toimintaansa asetuksen (EY) N:o 216/2008 soveltamisalalla;

b)

henkilöihin ja organisaatioihin, jotka osallistuvat hakijoiden lupakirjojen myöntämiseen, koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin ja arviointeihin tämän asetuksen mukaisesti.

2 artikla

Vaatimusten täyttäminen ja menettelyjen noudattaminen

1.   Lennonjohtajaoppilailla, lennonjohtajilla ja 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen hakijoiden lupakirjojen myöntämiseen, koulutukseen, kokeisiin, tarkastuksiin sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin ja arviointeihin osallistuvilla henkilöillä on oltava 6 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen liitteiden I, III ja IV säännösten mukaisesti myöntämä kelpoisuus ja lupakirja.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla organisaatioilla on oltava liitteissä I, III ja IV säädettyjen teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen mukainen kelpoisuus ja 6 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen myöntämä hyväksyntätodistus.

3.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten on oltava liitteissä III ja IV säädettyjen teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen mukaisia.

4.   Lennonjohtajilla, jotka työskentelevät sellaisen lennonvarmistuspalvelun tarjoajan palveluksessa, joka tarjoaa ilmaliikennepalveluja perussopimuksen soveltamisalaan kuuluvan alueen ilmatilassa ja jonka päätoimipaikka ja mahdollinen rekisteröity kotipaikka sijaitsevat perussopimuksen määräysten alaisen alueen ulkopuolella, katsotaan olevan 1 kohdan mukaisesti myönnetty lupakirja, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

heillä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lennonjohtajan lupakirja;

b)

he ovat osoittaneet 6 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle saaneensa osan ATCO luvun D 1–4 jakson vaatimuksia vastaavan koulutuksen ja suorittaneensa hyväksytysti niitä vastaavat kokeet ja arvioinnit, jotka vahvistetaan liitteessä I.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut lennonjohtajien tehtävät ja toiminnot eivät saa ylittää kolmannen maan myöntämään lupakirjaan sisältyviä oikeuksia.

5.   Käytännön kouluttajilla ja tarkastajilla, jotka työskentelevät jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevassa koulutusorganisaatiossa, katsotaan olevan 1 kohdan mukainen kelpoisuus, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

heillä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen I mukaisesti myöntämä lennonjohtajan lupakirja, jossa on kelpuutus ja tarvittaessa kelpuutusmerkintä, joka vastaa sitä, jota varten heillä on oikeus antaa opetusta tai suorittaa arviointeja;

b)

he ovat osoittaneet 6 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle saaneensa osan ATCO luvun D 5 jakson vaatimuksia vastaavan koulutuksen ja suorittaneensa hyväksytysti niitä vastaavat kokeet ja arvioinnit, jotka vahvistetaan liitteessä I.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut oikeudet on eriteltävä kolmannen maan myöntämässä todistuksessa, ja oikeudet rajoitetaan koskemaan ainoastaan koulutuksen ja arvioinnin tarjoamista jäsenvaltioiden alueen ulkopuolelle sijoittautuneille koulutusorganisaatioille.

3 artikla

Lennonjohtopalvelujen antaminen

1.   Lennonjohtopalvelua voivat antaa ainoastaan lennonjohtajat, joilla on tämän asetuksen mukainen kelpoisuus ja lupakirja.

2.   Jollei asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan varmistettava, että sotilashenkilöstön, joka tarjoaa palveluja yleisölle mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, yleisölle tarjoamat tai saataville tuomat palvelut takaavat vähintään asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä V b määriteltyjä keskeisiä vaatimuksia vastaavan turvallisuustason.

3.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä asetusta sotilashenkilöstöönsä, joka tarjoaa palveluja yleisölle.

4 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’poikkeustilanteella’ tilanteita, heikentyneet olosuhteet mukaan luettuina, joita ei esiinny tavanomaisesti eikä yleisesti ja joita varten lennonjohtajalle ei ole kehittynyt automaattisia toimintavalmiuksia;

2)

’hyväksyttävillä vaatimusten täyttämisen menetelmillä (AMC)’ viraston hyväksymiä ohjeellisia standardeja, joissa kuvataan menetelmiä asetuksen (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosääntöjen vaatimusten täyttämiseksi;

3)

’lennonjohtopalvelulla’ palvelua, jota tarjotaan

a)

ilma-alusten

välisten törmäysten välttämiseksi, ja

esteisiin törmäämisen välttämiseksi lentopaikan liikennealueella, sekä

b)

ilmaliikennevirtojen sujuvuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi;

4)

’lennonjohtoyksiköllä’ tapauksen mukaan aluelennonjohtoa, lähestymislennonjohtoa tai lähilennonjohtoa tarkoittavaa yleisnimitystä;

5)

’vaihtoehtoisilla vaatimusten täyttämisen menetelmillä’ käytössä olevalle AMC:lle vaihtoehtoisia tai uusia menetelmiä asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja sen täytäntöönpanosäännöissä asetettujen sellaisten vaatimusten täyttämiseksi, joiden osalta virasto ei ole vahvistanut AMC:tä;

6)

’arvioinnilla’ käytännön taitojen arviointia, joka johtaa lupakirjan, kelpuutuksen ja/tai merkinnän tai merkintöjen myöntämiseen sekä niiden voimassaolon jatkamiseen ja/tai niiden uusimiseen, myös näyttöä arvioitavan henkilön toimintatavoista sekä tietojen ja ymmärtämisen soveltamisesta käytäntöön;

7)

’tarkastajamerkinnällä’ lupakirjaan merkittyä valtuutusta, joka muodostaa lupakirjan osan ja jolla ilmoitetaan haltijan pätevyys arvioida lennonjohtajaoppilaan ja lennonjohtajan käytännön taitoja;

8)

’kriittisestä tilanteesta aiheutuvalla stressillä’ epätavallista ja/tai äärimmäistä henkistä, fyysistä ja/tai käytökseen vaikuttavaa reaktiota yksilössä odottamattoman tapahtuman, onnettomuuden, vaaratilanteen tai vakavan vaaratilanteen seurauksena;

9)

’hätätilanteella’ vakavaa ja vaarallista tilannetta, joka vaatii välittömiä toimia;

10)

’kokeella’ muodollista koetta, jolla arvioidaan henkilön tiedot ja ymmärtäminen;

11)

’ohjeaineistolla (GM)’ viraston laatimaa ohjeellista aineistoa, joka selventää vaatimuksen tai spesifikaation tarkoitusta ja jota käytetään asetuksen (EY) N:o 216/2008, sen täytäntöönpanosääntöjen ja AMC:n tulkinnan tukena;

12)

’ICAO-paikkatunnuksella’ nelikirjaimista koodia, joka on muodostettu ICAOn käsikirjan DOC 7910 uusimmassa versiossa annettujen sääntöjen mukaisesti ja joka osoittaa kiinteän ilmailuviestiaseman sijainnin;

13)

’kielitaitomerkinnällä’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa lausuntoa, jolla ilmoitetaan haltijan kielitaito;

14)

’lupakirjalla’ tämän asetuksen mukaisesti myönnettyä ja hyväksyttyä asiakirjaa, joka oikeuttaa sen laillisen haltijan käyttämään lupakirjaan sisältyvien kelpuutusten ja merkintöjen mukaisia oikeuksia;

15)

’työpaikkakoulutuksella’ yksikkökohtaisen koulutuksen vaihetta, jonka aikana aiemmin hankitut työhön liittyvät rutiinit ja taidot yhdistetään käytäntöön pätevän työpaikkakouluttajan valvonnassa todellisessa liikennetilanteessa;

16)

’työpaikkakouluttajamerkinnällä (OJTI)’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa valtuutusta, jolla ilmoitetaan haltijan pätevyys antaa työpaikkakoulutusta ja koulutusta simulaatiokoulutuslaitteilla;

17)

’osakoulutuslaitteella (PTT)’ simulaatiokoulutuslaitetta, jolla annetaan koulutusta tiettyjä valikoituja operatiivisia tehtäviä varten niin, ettei oppija joudu hoitamaan kaikkia tehtäviä, jotka tavanomaisesti on hoidettava täydellisessä toimintaympäristössä;

18)

’suorituskykytavoitteella’ selvästi ja yksiselitteisesti esitettyä lausuntoa siitä, mitä koulutusta saavan henkilön odotetaan suorittavan, missä olosuhteissa suorituksen on tapahduttava ja mitkä vaatimukset kyseisen henkilön olisi täytettävä;

19)

’tilapäisellä työkyvyttömyydellä’ väliaikaista tilaa, jossa lupakirjan haltija on estynyt käyttämästä lupakirjaan sisältyviä oikeuksia, kun kelpuutukset, merkinnät ja haltijan lääketieteellinen kelpoisuustodistus ovat voimassa;

20)

’psykoaktiivisella aineella’ alkoholia, opioideja, kannabinoideja, rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä, kokaiinia, muita psykostimulantteja, hallusinogeenejä ja liuottimia, mutta ei kofeiinia eikä tupakkaa;

21)

’kelpuutusmerkinnällä’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa valtuutusta, jolla ilmoitetaan ne erityiset ehdot, oikeudet tai rajoitukset, jotka koskevat kyseistä kelpuutusta;

22)

’uusimisella’ kelpuutuksen, merkinnän tai todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jolla kelpuutukseen, merkintään tai todistukseen sisältyneet oikeudet uusitaan määrätyksi ajaksi edellyttäen, että määritellyt vaatimukset täyttyvät;

23)

’voimassaolon jatkamisella’ kelpuutuksen, merkinnän tai todistuksen voimassa ollessa tehtävää hallinnollista toimenpidettä, jonka perusteella haltija voi jatkaa kelpuutukseen, merkintään tai todistukseen sisältyvien oikeuksien käyttämistä määrätyn ajan edellyttäen, että määritellyt vaatimukset täyttyvät;

24)

’sektorilla’ lennonjohtoalueen osaa ja/tai lentotiedotusalueen tai ylälentotiedotusalueen osaa;

25)

’simulaattorilla’ simulaatiokoulutuslaitetta, jossa esitetään aidon toimintaympäristön tärkeät piirteet ja jolla luodaan toimintaolosuhteet, joissa koulutettava voi välittömästi harjoitella reaaliaikaisia tehtäviä;

26)

’simulaatiokoulutuslaitteella’ mitä tahansa laitetta, jolla jäljitellään toimintaolosuhteita, simulaattorit ja osakoulutuslaitteet mukaan luettuina;

27)

’simulaatiokouluttajamerkinnällä (STDI)’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa valtuutusta, jolla ilmoitetaan haltijan pätevyys antaa koulutusta simulaatiokoulutuslaitteilla;

28)

’kurssilla’ teoreettista ja/tai käytännön koulutusta, joka on suunniteltu jäsennellysti ja tapahtuu määrätyn kestoisena;

29)

’koulutusorganisaatiolla’ organisaatiota, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tarjoamaan yhtä tai useampaa koulutuslajia;

30)

’yksikön hyväksyntämerkinnällä’ lupakirjaan merkittyä ja lupakirjan osan muodostavaa valtuutusta, jolla ilmoitetaan ICAO-paikkatunnus sekä sektori, sektoriryhmä tai työpisteet, joissa lupakirjan haltija on pätevä työskentelemään;

31)

’validoinnilla’ prosessia, jonka tuloksena haltija saa kelpuutukseen tai kelpuutusmerkintään liittyvän yksikön hyväksyntämerkintää koskevan kurssin hyväksyttävästi suoritettuaan aloittaa kyseiseen kelpuutukseen tai kelpuutusmerkintään sisältyvien oikeuksien käyttämisen.

5 artikla

Toimivaltainen viranomainen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tai perustettava yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jolle tai joille annetaan vastuu tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja organisaatioiden sertifioinnista ja valvonnasta.

2.   Toiminnallisessa ilmatilan lohkossa tai rajat ylittävän palveluntarjonnan yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset on nimettävä asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisestä sopimuksesta.

3.   Jos jäsenvaltio nimeää tai perustaa useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimivalta on määriteltävä selvästi vastuualueiden ja tarvittaessa maantieteellisen alueen osalta. Näiden viranomaisten toimia on koordinoitava sen varmistamiseksi, että kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia henkilöitä ja organisaatioita valvotaan tehokkaasti kunkin toimialalla.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on oltava riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista ja koulutusorganisaatioista. Riippumattomuus saavutetaan erottamalla riittävästi ainakin toiminnallisella tasolla toisaalta toimivaltaiset viranomaiset ja toisaalta lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat ja koulutusorganisaatiot. Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä toimivaltuuksiaan puolueettomasti ja avoimesti.

Ensimmäinen alakohta koskee myös virastoa, kun se toimii toimivaltaisena viranomaisena 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valmiudet suorittaa niiden sertifiointi- ja valvontaohjelmaan kuuluvat sertifiointi- ja valvontatoimet, liitteen II (osa ATCO.AR) vaatimusten täyttämiseen tarvittavat resurssit mukaan luettuina. Jäsenvaltioiden on erityisesti käytettävä arviointeja, jotka toimivaltaiset viranomaiset laativat osan ATCO.AR.A.005 a alakohdan mukaisesti valmiutensa osoittamiseksi.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisia valvonta- ja sertifiointitoimia hoitavalla henkilöstöllä ole välitöntä tai välillistä eturistiriitaa, joka liittyy erityisesti perheeseen tai taloudellisiin etuihin.

7.   Toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt tai perustanut asetuksen (EU) N:o 805/2011 soveltamiseksi, katsotaan edelleen toimivaltaiseksi viranomaiseksi tämän asetuksen soveltamista varten, jollei kyseinen jäsenvaltio muuta määrittelee. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite tai niiden toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet, jonka tai jotka ne nimeävät tai perustavat tämän artiklan soveltamiseksi, samoin kuin niiden muutokset.

6 artikla

Toimivaltainen viranomainen liitteiden I, III ja IV soveltamiseksi

1.   Liitteen I soveltamiseksi toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan sen jäsenvaltion nimeämää viranomaista tai nimeämiä viranomaisia, jossa henkilö hakee lupakirjaa.

2.   Liitteen III soveltamiseksi ja liitteen I lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia koskevien vaatimusten noudattamisen valvomista varten toimivaltainen viranomainen on

a)

sen jäsenvaltion toimivaltaiseksi nimeämä tai perustama valvontaviranomainen, jossa hakijalla on päätoimipaikka tai mahdollinen rekisteröity kotipaikka, ellei jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa toisin määrätä;

b)

virasto, jos hakijan päätoimipaikka tai mahdollinen rekisteröity kotipaikka on jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella.

3.   Liitteen IV soveltamiseksi toimivaltainen viranomainen on

a)

ilmailulääketieteen keskusten osalta

i)

sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääketieteen keskuksen päätoimipaikka sijaitsee;

ii)

virasto, jos ilmailulääketieteen keskus sijaitsee kolmannessa maassa;

b)

ilmailulääkärien osalta

i)

sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jossa ilmailulääkärin pääasiallinen vastaanotto sijaitsee;

ii)

jos ilmailulääkärin pääasiallinen vastaanotto sijaitsee kolmannessa maassa, sen jäsenvaltion nimeämä viranomainen, jolta ilmailulääkäriehdokas hakee hyväksyntätodistusta.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Direktiivin 2006/23/EY perusteella asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti myönnetyt lupakirjat, kelpuutukset ja merkinnät sekä asetuksen (EU) N:o 805/2011 säännösten mukaisesti myönnetyt lupakirjat, kelpuutukset ja merkinnät katsotaan myönnetyiksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Menetelmäaluelennonjohdon (ACP) kelpuutus, johon liittyy asetuksen (EU) N:o 805/2011 31 artiklan 1 kohtaan perustuvien kansallisten sääntöjen mukaan myönnetty valtamerilennonjohdon (OCN) kelpuutusmerkintä, katsotaan myönnetyksi tämän asetuksen mukaisesti.

3.   Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, koulutusorganisaatioiden, ilmailulääkärien ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksyntätodistukset sekä yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmien ja koulutussuunnitelmien hyväksynnät, jotka on asetuksen (EU) N:o 805/2011 mukaisesti myönnetty direktiivin 2006/23/EY perusteella asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, katsotaan myönnetyiksi tämän asetuksen mukaisesti.

8 artikla

Lupakirjojen korvaaminen, oikeuksien mukauttaminen, kurssit ja yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmat

1.   Jäsenvaltioiden on korvattava 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lupakirjat tämän asetuksen liitteen II lisäyksessä 1 annetun mallin mukaisilla lupakirjoilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

2.   Jäsenvaltioiden on korvattava 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden hyväksyntätodistukset tämän asetuksen liitteen II lisäyksessä 2 annetun mallin mukaisilla todistuksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

3.   Jäsenvaltioiden on korvattava 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmailulääkäreiden ja ilmailulääketieteen keskusten hyväksyntätodistukset tämän asetuksen liitteen II lisäyksissä 3 ja 4 annettujen mallien mukaisilla todistuksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa muunnettava asetuksen (EU) N:o 805/2011 20 artiklan mukaiset pohjakoulutukseen liittyvät kokeiden vastaanottajien ja tasotarkastajien oikeudet sekä toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) N:o 805/2011 24 artiklan nojalla yksikkökohtaisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen yhteydessä toimiviksi kokeiden vastaanottajiksi ja tasotarkastajiksi hyväksymien oikeudet tämän asetuksen mukaisiksi tarkastajamerkinnän oikeuksiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

5.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa muuntaa kansallisten simulaattori- tai simulaatiokouluttajien oikeudet tämän asetuksen mukaisiksi simulaatiokouluttajamerkinnän oikeuksiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

6.   Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien on mukautettava yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmansa tämän asetuksen vaatimusten mukaisiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

7.   Lennonjohtajien koulutusorganisaatioiden on mukautettava koulutussuunnitelmansa tämän asetuksen vaatimusten mukaisiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015, tai 31 päivänä joulukuuta 2016, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

8.   Todistukset ennen tämän asetuksen soveltamista asetuksen (EU) N:o 805/2011 mukaisesti aloitettujen kurssien suorittamisesta hyväksytään asiaa koskevien lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen myöntämiseksi tämän asetuksen mukaisesti edellyttäen, että koulutus ja arviointi on saatettu päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016, tai 30 päivänä kesäkuuta 2017, jos jäsenvaltio hyödyntää 11 artiklan 2 kohdan poikkeusta.

9 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 2 artiklan 104 kohta seuraavasti:

”104.

’psykoaktiivisella aineella’ alkoholia, opioideja, kannabinoideja, rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä, kokaiinia, muita psykostimulantteja, hallusinogeenejä ja liuottimia, mutta ei kofeiinia eikä tupakkaa;”

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 805/2011.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivästä kesäkuuta 2015.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa liitteiden I–IV säännöksiä tai osaa niistä vasta 31 päivästä joulukuuta 2016.

Jos jäsenvaltio käyttää tätä mahdollisuutta, sen on ilmoitettava siitä komissiolle ja virastolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoituksessa on kuvattava poikkeamisen tai poikkeamisten soveltamisala sekä täytäntöönpano-ohjelma, johon sisältyvät suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu. Tässä tapauksessa asetuksen (EU) N:o 805/2011 asiaa koskevia säännöksiä sovelletaan edelleen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/23/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2006, yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 22).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 805/2011, annettu 10 päivänä elokuuta 2011, lennonjohtajien lupakirjoja ja eräitä todistuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 206, 11.8.2011, s. 21).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta (EUVL L 281, 13.10.2012, s. 1).


 

SISÄLLYSLUETTELO

LIITE I –

OSA ATCO – LENNONJOHTAJIEN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18

LUKU A –

YLEISET VAATIMUKSET 18

ATCO.A.001

Soveltamisala 18

ATCO.A.005

Lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen hakeminen ja myöntäminen 18

ATCO.A.010

Lupakirjan vaihto 18

ATCO.A.015

Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen ja tilapäinen työkyvyttömyys 18

ATCO.A.020

Lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen peruuttaminen ja voimassaolon keskeyttäminen 19

LUKU B –

LUPAKIRJAT, KELPUUTUKSET JA MERKINNÄT 19

ATCO.B.001

Lennonjohtajaoppilaan lupakirja 19

ATCO.B.005

Lennonjohtajan lupakirja 19

ATCO.B.010

Lennonjohtajan kelpuutukset 20

ATCO.B.015

Kelpuutusmerkinnät 20

ATCO.B.020

Yksikön hyväksyntämerkinnät 21

ATCO.B.025

Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma 22

ATCO.B.030

Kielitaitomerkintä 23

ATCO.B.035

Kielitaitomerkinnän voimassaolo 23

ATCO.B.040

Kielitaidon arviointi 24

ATCO.B.045

Kielikoulutus 24

LUKU C –

KOULUTTAJIA JA TARKASTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 24

1 JAKSO –

KOULUTTAJAT 24

ATCO.C.001

Teoriakouluttajat 24

ATCO.C.005

Käytännön kouluttajat 25

ATCO.C.010

Työpaikkakouluttajan oikeudet 25

ATCO.C.015

Työpaikkakouluttajamerkinnän hakeminen 25

ATCO.C.020

Työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo 25

ATCO.C.025

Väliaikainen työpaikkakouluttajan valtuutus 25

ATCO.C.030

Simulaatiokouluttajan oikeudet 26

ATCO.C.035

Simulaatiokouluttajamerkintää koskeva hakemus 26

ATCO.C.040

Simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo 26

2 JAKSO –

TARKASTAJAT 27

ATCO.C.045

Tarkastajien oikeudet 27

ATCO.C.050

Eturistiriitojen välttäminen 27

ATCO.C.055

Tarkastajamerkintää koskeva hakemus 27

ATCO.C.060

Tarkastajamerkinnän voimassaolo 28

ATCO.C.065

Väliaikainen tarkastajan valtuutus 28

LUKU D –

LENNONJOHTAJAKOULUTUS 28

1 JAKSO –

YLEISET VAATIMUKSET 28

ATCO.D.001

Lennonjohtajakoulutuksen tavoitteet 28

ATCO.D.005

Lennonjohtajakoulutuksen lajit 28

2 JAKSO –

POHJAKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 29

ATCO.D.010

Pohjakoulutuksen osat 29

ATCO.D.015

Pohjakoulutussuunnitelma 30

ATCO.D.020

Perus- ja kelpuutuskoulutuskurssit 30

ATCO.D.025

Peruskoulutuksen kokeet ja arvioinnit 31

ATCO.D.030

Peruskoulutuksen suorituskykytavoitteet 31

ATCO.D.035

Kelpuutuskoulutuksen kokeet ja arvioinnit 31

ATCO.D.040

Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteet 32

3 JAKSO –

YKSIKKÖKOHTAISTA KOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 32

ATCO.D.045

Yksikkökohtaisen koulutuksen osat 32

ATCO.D.050

Yksikkökohtaisen koulutuksen edellytykset 33

ATCO.D.055

Yksikön koulutussuunnitelma 33

ATCO.D.060

Yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi 34

ATCO.D.065

Teoriatietojen ja ymmärtämisen osoittaminen 34

ATCO.D.070

Arvioinnit yksikön hyväksyntämerkintäkurssien aikana 34

4 JAKSO –

TÄYDENNYSKOULUTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 34

ATCO.D.075

Täydennyskoulutus 34

ATCO.D.080

Kertauskoulutus 34

ATCO.D.085

Siirtymäkoulutus 35

5 JAKSO –

KOULUTTAJIEN JA TARKASTAJIEN KOULUTUS 35

ATCO.D.090

Käytännön kouluttajien koulutus 35

ATCO.D.095

Tarkastajien koulutus 35

Liitteen I LISÄYS 1 –

KIELITAIDON ARVIOINTIASTEIKKO – KIELITAITOVAATIMUKSET 36

Liitteen I LISÄYS 2 –

PERUSKOULUTUS 39

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 39

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 39

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 40

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 41

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 42

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 43

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 44

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 45

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 46

Liitteen I LISÄYS 3 –

NÄKÖLÄHILENNONJOHTO (ADV) 47

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 47

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 47

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 48

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 49

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 49

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 49

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 50

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 51

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 51

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 51

Oppiaine 11:

LENTOPAIKAT 52

Liitteen I LISÄYS 4 –

MITTARILÄHILENNONJOHDON TORNIMERKINTÄ – ADI (TWR) 53

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 53

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 53

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 54

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 55

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 55

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 56

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 56

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 57

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 57

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 58

Oppiaine 11:

LENTOPAIKAT 58

Liitteen I LISÄYS 5 –

MENETELMÄLÄHESTYMISLENNONJOHTO (APP) 59

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 59

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 59

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 60

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 61

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 61

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 61

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 62

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 63

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 63

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 63

Oppiaine 11:

LENTOPAIKAT 64

Liitteen I LISÄYS 6 –

MENETELMÄALUELENNONJOHTO (ACP) 65

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 65

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 65

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 66

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 67

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 67

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 67

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 68

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 68

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 69

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 69

Liitteen I LISÄYS 7 –

VALVONTALÄHESTYMISLENNONJOHTO (APS) 70

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 70

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 70

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 71

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 72

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 72

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 73

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 73

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 74

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 74

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 75

Oppiaine 11:

LENTOPAIKAT 75

Liitteen I LISÄYS 8 –

VALVONTA-ALUELENNONJOHTO (ACS) 76

Oppiaine 1:

KURSSIN JOHDANTO 76

Oppiaine 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET 76

Oppiaine 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA 77

Oppiaine 4:

SÄÄOPPI 78

Oppiaine 5:

LENTOSUUNNISTUS 78

Oppiaine 6:

ILMA-ALUKSET 79

Oppiaine 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT 79

Oppiaine 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT 80

Oppiaine 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 80

Oppiaine 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET 81

LIITE II –

OSA ATCO.AR – TOIMIVALTAISIA VIRANOMAISIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 82

LUKU A –

YLEISET VAATIMUKSET 82

ATCO.AR.A.001

Soveltamisala 82

ATCO.AR.A.005

Henkilöstö 82

ATCO.AR.A.010

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävät 82

ATCO.AR.A.015

Menetelmät vaatimusten täyttämiseksi 83

ATCO.AR.A.020

Virastolle toimitettavat tiedot 83

ATCO.AR.A.025

Välitön reagointi turvallisuusongelmaan 84

LUKU B –

HALLINTO 84

ATCO.AR.B.001

Hallintojärjestelmä 84

ATCO.AR.B.005

Tehtävien siirtäminen päteville yksiköille 85

ATCO.AR.B.010

Hallintojärjestelmän muutokset 85

ATCO.AR.B.015

Tietojen tallentaminen 85

LUKU C –

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VARMISTAMINEN 86

ATCO.AR.C.001

Valvonta 86

ATCO.AR.C.005

Valvontaohjelma 86

ATCO.AR.C.010

Henkilöstöä koskevat poikkeamahavainnot ja toimenpiteet täytäntöönpanon varmistamiseksi 87

LUKU D –

LUPAKIRJOJEN, KELPUUTUSTEN JA MERKINTÖJEN MYÖNTÄMINEN, VOIMASSAOLON JATKAMINEN, UUSIMINEN, VOIMASSAOLON KESKEYTTÄMINEN JA PERUUTTAMINEN 87

ATCO.AR.D.001

Menettely lupakirjojen, kelpuutusten, merkintöjen ja valtuutusten myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi 87

ATCO.AR.D.005

Lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen peruuttaminen ja voimassaolon keskeyttäminen 88

LUKU E –

LENNONJOHTAJIEN KOULUTUSORGANISAATIOIDEN SERTIFIOINTIMENETTELY JA KURSSIEN HYVÄKSYMINEN 88

ATCO.AR.E.001

Koulutusorganisaatioiden haku- ja sertifiointimenettely 88

ATCO.AR.E.005

Kurssien ja koulutussuunnitelmien hyväksyminen 89

ATCO.AR.E.010

Koulutusorganisaatioihin tehtävät muutokset 89

ATCO.AR.E.015

Poikkeamahavainnot ja korjaavat toimenpiteet 89

LUKU F –

ILMAILULÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT ERITYISVAATIMUKSET 90

1 JAKSO –

YLEISET VAATIMUKSET 90

ATCO.AR.F.001

Ilmailulääketieteen keskukset ja ilmailulääketieteelliset kelpoisuustodistukset 90

2 JAKSO –

ASIAKIRJAT 91

ATCO.AR.F.005

Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 91

ATCO.AR.F.010

Ilmailulääkäreiden hyväksyntätodistukset 91

ATCO.AR.F.015

Ilmailulääketieteen keskuksen hyväksyntätodistus 91

ATCO.AR.F.020

Ilmailulääketieteelliset lomakkeet 91

Liitteen II LISÄYS 1 –

Lupakirjamalli – LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJA 92

Liitteen II LISÄYS 2 –

LENNONJOHTAJIEN KOULUTUSORGANISAATION (ATCO TO) HYVÄKSYNTÄTODISTUS 98

Liitteen II LISÄYS 3 –

ILMAILULÄÄKÄRIN HYVÄKSYNTÄTODISTUS 100

Liitteen II LISÄYS 4 –

ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSEN HYVÄKSYNTÄTODISTUS 102

LIITE III –

OSA ATCO.OR – LENNONJOHTAJIEN KOULUTUSORGANISAATIOITA JA ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 103

LUKU A –

YLEISET VAATIMUKSET 103

ATCO.OR.A.001

Soveltamisala 103

LUKU B –

LENNONJOHTAJIEN KOULUTUSORGANISAATIOITA KOSKEVAT VAATIMUKSET 103

ATCO.OR.B.001

Koulutusorganisaation hyväksyntätodistusta koskeva hakemus 103

ATCO.OR.B.005

Menetelmät vaatimusten täyttämiseksi 103

ATCO.OR.B.010

Koulutusorganisaation hyväksyntäehdot ja oikeudet 104

ATCO.OR.B.015

Koulutusorganisaatioihin tehtävät muutokset 104

ATCO.OR.B.020

Voimassa pysyminen 104

ATCO.OR.B.025

Pääsy koulutusorganisaation tiloihin ja tietoihin 104

ATCO.OR.B.030

Poikkeamahavainnot 104

ATCO.OR.B.035

Välitön reagointi turvallisuusongelmaan 105

ATCO.OR.B.040

Poikkeamista ilmoittaminen 105

LUKU C –

LENNONJOHTAJIEN KOULUTUSORGANISAATIOIDEN HALLINTO 105

ATCO.OR.C.001

Koulutusorganisaatioiden hallintojärjestelmä 105

ATCO.OR.C.005

Alihankinta 105

ATCO.OR.C.010

Henkilöstövaatimukset 106

ATCO.OR.C.015

Tilat ja laitteet 106

ATCO.OR.C.020

Tietojen tallentaminen 106

ATCO.OR.C.025

Rahoitus ja vakuutukset 106

LUKU D –

KURSSEJA JA KOULUTUSSUUNNITELMIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 107

ATCO.OR.D.001

Kursseja ja koulutussuunnitelmia koskevat vaatimukset 107

ATCO.OR.D.005

Kokeiden ja arviointien tulokset ja todistukset 107

LUKU E –

ILMAILULÄÄKETIETEEN KESKUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 107

ATCO.OR.E.001

Ilmailulääketieteen keskukset 107

LIITE IV –

OSA ATCO.MED – LENNONJOHTAJIA KOSKEVAT LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUSVAATIMUKSET 108

LUKU A –

YLEISET VAATIMUKSET 108

1 JAKSO –

YLEISTÄ 108

ATCO.MED.A.001

Toimivaltainen viranomainen 108

ATCO.MED.A.005

Soveltamisala 108

ATCO.MED.A.010

Määritelmät 108

ATCO.MED.A.015

Lääketieteellisten tietojen luottamuksellisuus 109

ATCO.MED.A.020

Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen 109

ATCO.MED.A.025

Ilmailulääketieteen keskusten ja ilmailulääkäreiden velvollisuudet 109

2 JAKSO –

LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 110

ATCO.MED.A.030

Lääketieteelliset kelpoisuustodistukset 110

ATCO.MED.A.035

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen hakeminen 110

ATCO.MED.A.040

Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen 110

ATCO.MED.A.045

Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen 111

ATCO.MED.A.046

Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen 111

ATCO.MED.A.050

Asian siirtäminen viranomaisen ratkaistavaksi 112

LUKU B –

LENNONJOHTAJIEN LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET 112

1 Jakso –

YLEISTÄ 112

ATCO.MED.B.001

Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten rajoitukset 112

2 JAKSO –

LUOKAN 3 LÄÄKETIETEELLISIÄ KELPOISUUSTODISTUKSIA KOSKEVAT LÄÄKETIETEELLISET VAATIMUKSET 112

ATCO.MED.B.005

Yleistä 112

ATCO.MED.B.010

Sydän ja verisuonisto 113

ATCO.MED.B.015

Hengityselimet 115

ATCO.MED.B.020

Ruoansulatuselimet 116

ATCO.MED.B.025

Aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmät 116

ATCO.MED.B.030

Veritaudit 116

ATCO.MED.B.035

Virtsa- ja sukupuolielimet 117

ATCO.MED.B.040

Infektiotaudit 117

ATCO.MED.B.045

Naistentaudit ja raskaus 117

ATCO.MED.B.050

Tuki- ja liikuntaelimet 117

ATCO.MED.B.055

Psykiatria 118

ATCO.MED.B.060

Psykologia 118

ATCO.MED.B.065

Hermosto 118

ATCO.MED.B.070

Näkö 119

ATCO.MED.B.075

Värinäkö 120

ATCO.MED.B.080

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 120

ATCO.MED.B.085

Ihotaudit 120

ATCO.MED.B.090

Syöpätaudit 121

LUKU C –

ILMAILULÄÄKÄRIT 121

ATCO.MED.C.001

Oikeudet 121

ATCO.MED.C.005

Hakemus 121

ATCO.MED.C.010

Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen myöntämistä koskevat vaatimukset 121

ATCO.MED.C.015

Ilmailulääketieteen kurssit 122

ATCO.MED.C.020

Ilmailulääkärin hyväksyntätodistusta koskevat muutokset 122

ATCO.MED.C.025

Ilmailulääkärin hyväksyntätodistuksen voimassaolo 122

LIITE I

OSA ATCO

LENNONJOHTAJIEN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

LUKU A

YLEISET VAATIMUKSET

ATCO.A.001   Soveltamisala

Tässä liitteen osassa vahvistetaan lennonjohtajaoppilaiden ja lennonjohtajien lupakirjojen sekä niihin liittyvien kelpuutusten ja merkintöjen myöntämistä, peruuttamista ja voimassaolon keskeyttämistä koskevat vaatimukset sekä niiden voimassaoloa ja käyttöä koskevat ehdot.

ATCO.A.005   Lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen hakeminen ja myöntäminen

a)

Lupakirjojen ja niihin liittyvien kelpuutusten ja merkintöjen myöntämistä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän vahvistamaa menettelyä noudattaen.

b)

Lisäkelpuutusten tai lisämerkintöjen myöntämistä, merkintöjen voimassaolon jatkamista tai uusimista ja lupakirjan uudelleen myöntämistä koskeva hakemus on toimitettava lupakirjan myöntäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

c)

Lupakirja on sen henkilön omaisuutta, jolle se on myönnetty, jollei toimivaltainen viranomainen peruuta sitä. Lupakirjan haltijan on allekirjoitettava lupakirja.

d)

Lupakirjassa on eriteltävä kaikki asianmukaiset lupakirjan mukaisiin oikeuksiin liittyvät tiedot, ja sen on oltava liitteen II lisäyksen 1 vaatimusten mukainen.

ATCO.A.010   Lupakirjan vaihto

a)

Jos lupakirjan haltija aikoo käyttää lupakirjan mukaisia oikeuksiaan muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt lupakirjan, lupakirjan haltijan on esitettävä hakemus vaihtaakseen lupakirjansa sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämään lupakirjaan, jossa oikeuksia on tarkoitus käyttää, tämän viranomaisen vahvistamaa menettelyä noudattaen, jollei jäsenvaltioiden tekemissä sopimuksissa toisin määrätä. Tätä tarkoitusta varten asianomaisten viranomaisten on jaettava kaikki asiaa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen lupakirjan vaihtamiseksi ATCO.AR.B.001 kohdan c alakohdassa esitettyjä menettelyjä noudattaen.

b)

Vaihdon toteuttamiseksi ja lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttämiseksi muussa kuin lupakirjan myöntäneessä jäsenvaltiossa lupakirjan haltijan on täytettävä ATCO.B.030 kohdassa esitetyt kyseisen jäsenvaltion asettamat kielitaitovaatimukset.

c)

Uuden lupakirjan on sisällettävä lupakirjan kelpuutukset, kelpuutusmerkinnät, lupakirjamerkinnät ja kaikki voimassa olevat yksikön hyväksyntämerkinnät sekä näiden ensimmäinen myöntämispäivä ja mahdollinen voimassaolon päättymispäivä.

d)

Uuden lupakirjan saatuaan lupakirjan haltijan on esitettävä ATCO.A.005 kohdassa tarkoitettu hakemus ja lennonjohtajan lupakirjansa saadakseen uusia kelpuutuksia, kelpuutusmerkintöjä, lupakirjamerkintöjä tai yksikön hyväksyntämerkintöjä.

e)

Lupakirjan vaihdon jälkeen aiemmin myönnetty lupakirja on palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle.

ATCO.A.015   Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen ja tilapäinen työkyvyttömyys

a)

Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen määräytyy kelpuutusten, merkintöjen ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolon perusteella.

b)

Lupakirjan haltija ei saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia, jos hän epäilee kykyjään käyttää näitä oikeuksia turvallisesti, ja hänen on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalle tilapäisestä kyvyttömyydestään käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia.

c)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat voivat todeta lupakirjan haltijan tilapäisesti työkyvyttömäksi, jos ne saavat tietoonsa epäilyjä, jotka koskevat lupakirjan haltijan kykyä käyttää turvallisesti lupakirjan mukaisia oikeuksia.

d)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on laadittava ja toteutettava objektiiviset, avoimet ja syrjimättömät menettelyt, joiden avulla lupakirjan haltijat voivat ilmoittaa tilapäisestä kyvyttömyydestään käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia b kohdan mukaisesti tai lupakirjan haltija voidaan todeta tilapäisesti työkyvyttömäksi c kohdan mukaisesti, väliaikaisen työkyvyttömyyden vaikutusta toimintaan voidaan käsitellä ja asiasta voidaan tiedottaa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseistä menettelyä noudattaen.

e)

Edellä d kohdassa tarkoitetut menettelyt on sisällytettävä yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmaan ATCO.B.025 kohdan a alakohdan 13 alakohtaa noudattaen.

ATCO.A.020   Lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen peruuttaminen ja voimassaolon keskeyttäminen

a)

Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää lupakirjojen, kelpuutusten ja merkintöjen voimassaolon tai peruuttaa ne ATCO.AR.D.005 kohdan mukaisesti, jos lupakirjan haltija ei noudata tämän osan vaatimuksia.

b)

Kun lupakirjan haltijan lupakirja on peruutettu, hänen on palautettava se viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamia hallinnollisia menettelyjä noudattaen.

c)

Kun henkilölle myönnetään lennonjohtajan lupakirja, hänen lennonjohtajaoppilaan lupakirjansa peruutetaan, ja se on palautettava lennonjohtajan lupakirjan myöntävälle toimivaltaiselle viranomaiselle.

LUKU B

LUPAKIRJAT, KELPUUTUKSET JA MERKINNÄT

ATCO.B.001   Lennonjohtajaoppilaan lupakirja

d)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltijalla on oikeus antaa lennonjohtopalvelua työpaikkakouluttajan valvonnassa yhden tai useamman lupakirjaan sisältyvän kelpuutuksen ja kelpuutusmerkinnän mukaisesti ja osallistua koulutukseen kelpuutusmerkinnän saamiseksi.

e)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hakijan on oltava vähintään 18-vuotias;

2)

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti kelpuutukseen ja tarvittaessa kelpuutusmerkintään liittyvä pohjakoulutus liitteessä III (osa ATCO.OR) vahvistetut vaatimukset täyttävässä koulutusorganisaatiossa osan ATCO luvun D 2 jakson mukaisesti;

3)

hänellä on oltava voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;

4)

hänen on oltava osoittanut riittävä kielitaito ATCO.B.030 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

f)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjassa on oltava kielitaitomerkintä tai -merkinnät, vähintään yksi kelpuutus ja tarvittaessa yksi kelpuutusmerkintä.

g)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltija, joka ei ole alkanut käyttää kyseisen lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vuoden kuluessa sen myöntämispäivästä tai joka on keskeyttänyt näiden oikeuksien käytön yli vuoden ajaksi, saa aloittaa kelpuutusta koskevan yksikkökohtaisen koulutuksen tai jatkaa sitä vasta, kun liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää koulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja kun hän on täyttänyt tähän arviointiin perustuvat mahdolliset koulutusvaatimukset.

ATCO.B.005   Lennonjohtajan lupakirja

a)

Lennonjohtajan lupakirjan haltijalla on oikeus antaa lennonjohtopalvelua lupakirjaan merkittyjen kelpuutusten ja kelpuutusmerkintöjen mukaisesti ja käyttää lupakirjaan sisältyvien merkintöjen mukaisia oikeuksia.

b)

Lennonjohtajan lupakirjan mukaisiin oikeuksiin sisältyvät ATCO.B.001 kohdan a alakohdassa vahvistetut lennonjohtajaoppilaan lupakirjan mukaiset oikeudet.

c)

Ensimmäisen lennonjohtajan lupakirjan hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hänellä on oltava lennonjohtajaoppilaan lupakirja;

2)

hänen on oltava suorittanut yksikön hyväksyntämerkintään vaadittava kurssi ja läpäissyt asianmukaiset kokeet ja arvioinnit osan ATCO luvun D 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

3)

hänellä on oltava voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;

4)

hänen on oltava osoittanut riittävä kielitaito ATCO.B.030 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

d)

Lennonjohtajan lupakirja saatetaan voimaan merkitsemällä siihen yksi tai useampi kelpuutus sekä ne kelpuutusmerkinnät, yksikön hyväksyntämerkinnät ja kielitaitomerkinnät, joiden osalta koulutus on suoritettu hyväksytysti loppuun.

e)

Lennonjohtajaoppilaan lupakirjan haltija, joka ei ole alkanut käyttää kelpuutuksen mukaisia oikeuksiaan vuoden kuluessa sen myöntämispäivästä, saa aloittaa kelpuutusta koskevan yksikkökohtaisen koulutuksen vasta, kun liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää koulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja kun hän on täyttänyt tähän arviointiin perustuvat mahdolliset koulutusvaatimukset.

ATCO.B.010   Lennonjohtajan kelpuutukset

a)

Lupakirjassa on oltava yksi tai useampi seuraavista kelpuutuksista niiden palvelujen osoittamiseksi, joita lupakirjan haltijalla on oikeus antaa:

1)

näkölähilennonjohto ADV (Aerodrome Control Visual): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua lähiliikenteelle lentopaikalla, jolla ei ole julkaistuja mittarilähestymis- tai -lähtömenetelmiä;

2)

mittarilähilennonjohto ADI (Aerodrome Control Instrument): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua lähiliikenteelle lentopaikalla, jolla on julkaistut mittarilähestymis- tai -lähtömenetelmät; tähän kelpuutukseen on liityttävä vähintään yksi ATCO.B.015 kohdan a alakohdassa säädetyistä kelpuutusmerkinnöistä;

3)

menetelmälähestymislennonjohto APP (Approach Control Procedural): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua saapuville, lähteville tai ylilentäville ilma-aluksille ilman valvontalaitteiden käyttöä;

4)

valvontalähestymislennonjohto APS (Approach Control Surveillance): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua saapuville, lähteville tai ylilentäville ilma-aluksille valvontalaitteita käyttäen;

5)

menetelmäaluelennonjohto ACP (Area Control Procedural): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua ilma-aluksille ilman valvontalaitteiden käyttöä;

6)

valvonta-aluelennonjohto ACS (Area Control Surveillance): kelpuutus osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua ilma-aluksille valvontalaitteita käyttäen.

b)

Kelpuutuksen haltija, joka on keskeyttänyt kyseiseen kelpuutukseen liittyvien oikeuksien käytön välittömästi edeltävän, vähintään neljän peräkkäisen vuoden pituisen ajanjakson ajaksi, saa aloittaa kelpuutusta koskevan yksikkökohtaisen koulutuksen vasta, kun liitteessä III (osa ATCO.OR) säädetyt vaatimukset täyttävä koulutusorganisaatio, joka on hyväksytty antamaan kyseiseen kelpuutukseen liittyvää koulutusta, on arvioinut hänen aikaisemman pätevyytensä sen osalta, täyttääkö haltija edelleen kyseiseen kelpuutukseen liittyvät vaatimukset, ja kun hän on täyttänyt tähän arviointiin perustuvat mahdolliset koulutusvaatimukset.

ATCO.B.015   Kelpuutusmerkinnät

a)

Mittarilähilennonjohto (ADI) -kelpuutukseen on sisällyttävä vähintään yksi seuraavista merkinnöistä:

1)

ilmaliikenne AIR (Air Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan liikennettä ilmassa lentopaikan läheisyydessä ja kiitotiellä;

2)

maaliikenne GMC (Ground Movement Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan liikennettä maassa;

3)

torni TWR (Tower Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lähilennonjohtopalvelua. TWR-merkintä sisältää AIR- ja GMC-merkintöjen mukaiset oikeudet;

4)

maaliikennevalvonta GMS (Ground Movement Surveillance): merkintä, joka myönnetään GMC- tai TWR-merkinnän lisäksi, ja osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan liikennettä maassa käyttäen kenttäalueen liikenteen ohjausjärjestelmiä;

5)

lähiliikennetutka RAD (Aerodrome Radar Control): merkintä, joka myönnetään AIR- tai TWR-merkinnän lisäksi, ja osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lähilennonjohtopalvelua valvontatutkaa käyttäen.

b)

Valvontalähestymislennonjohto (APS) -kelpuutukseen on sisällyttävä vähintään yksi seuraavista merkinnöistä:

1)

tarkkuuslähestymistutka PAR (Precision Approach Radar): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan tarkkuuslähestymistutkaa käyttäen maasta johdettuja tarkkuuslähestymisiä ilma-aluksille, jotka suorittavat loppulähestymistä kiitotielle;

2)

valvontatutkalähestyminen SRA (Surveillance Radar Approach): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä johtamaan valvontalaitteita käyttäen maasta johdettuja ei-tarkkuuslähestymisiä ilma-aluksille, jotka suorittavat loppulähestymistä kiitotielle;

3)

siirtymälennonjohto TCL (Terminal Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valvontalaitteita käyttäen tietyllä lähestymisalueella ja/tai sen viereisillä sektoreilla.

c)

Menetelmäaluelennonjohto ACP (Area Control Procedural) -kelpuutus voi sisältää OCN-kelpuutuksen, joka osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valtamerilennonjohtoalueella.

d)

Valvonta-aluelennonjohto ACS (Area Control Surveillance) -kelpuutus voi sisältää yhden seuraavista merkinnöistä:

1)

siirtymälennonjohto TCL (Terminal Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valvontalaitteita käyttäen tietyllä lähestymisalueella ja/tai sen viereisillä sektoreilla;

2)

valtamerilennonjohto OCN (Oceanic Control): merkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua valtamerilennonjohtoalueella.

ATCO.B.020   Yksikön hyväksyntämerkinnät

a)

Yksikön hyväksyntämerkintä osoittaa, että lupakirjan haltija on pätevä antamaan lennonjohtopalvelua tietyssä ilmaliikennepalveluelimen vastuulla olevassa sektorissa, sektoriryhmässä ja/tai työpisteessä.

b)

Yksikön hyväksyntämerkinnän hakijan on oltava suorittanut hyväksytysti yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi osan ATCO luvun D 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

c)

ATCO.A.010 kohdassa tarkoitetun lupakirjan vaihdon jälkeen yksikön hyväksyntämerkinnän hakijan on täytettävä b kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi ATCO.D.060 kohdan f alakohdan vaatimukset.

d)

Jos lennonjohtaja antaa lennonjohtopalveluja koelennolla oleville ilma-aluksille, toimivaltainen viranomainen voi asettaa b kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia.

e)

Yksikön hyväksyntämerkintöjen on oltava voimassa yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmassa määritetyn ajan. Voimassaoloaika on enintään kolme vuotta.

f)

Ensimmäisen ja uusitun yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

g)

Yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan, jos

1)

hakija on käyttänyt lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vähintään tietyn tuntimäärän, joka ilmoitetaan yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmassa;

2)

hakija on osallistunut kertauskoulutukseen yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloaikana yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman mukaisesti;

3)

hakijan pätevyys on arvioitu yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman mukaisesti aikaisintaan kolme kuukautta ennen yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon päättymispäivää.

h)

Jos g kohdassa esitetyt vaatimukset täyttyvät, yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana. Tällaisissa tapauksissa voimassaoloaika lasketaan kyseisestä voimassaolon päättymispäivästä.

i)

Jos yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaoloa jatketaan ennen h kohdassa säädettyä ajanjaksoa, sen voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti, jos myös g kohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimukset täyttyvät.

j)

Jos yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolo päättyy, lupakirjan haltijan on merkinnän uusimiseksi suoritettava hyväksytysti yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi osan ATCO luvun D 3 jaksossa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

ATCO.B.025   Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma

a)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on laadittava yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma, joka hyväksytetään toimivaltaisella viranomaisella. Sen on sisällettävä vähintään seuraavat seikat:

1)

yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolo ATCO.B.020 kohdan e alakohdan mukaisesti;

2)

pisin yhtäjaksoinen ajanjakso, jolloin yksikön hyväksyntämerkinnän mukaisia oikeuksia ei käytetä sen voimassaoloaikana. Tämä ajanjakso saa olla enintään 90 kalenteripäivää;

3)

yksikön hyväksyntämerkinnän mukaisten oikeuksien käytön vähimmäistuntimäärä tiettynä ajanjaksona, joka saa olla enintään 12 kuukautta, kun sovelletaan ATCO.B.020 kohdan g alakohdan 1 alakohtaa. Työpaikkakouluttajamerkinnän mukaisia oikeuksia käyttävien työpaikkakouluttajien osalta koulutukseen kuluneen ajan osuus saa olla enintään 50 prosenttia yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatkamiseen vaadittavasta tuntimäärästä.

4)

sovellettavat menettelyt, kun lupakirjan haltija ei täytä a kohdan 2 ja 3 alakohdassa esitettyjä vaatimuksia;

5)

menettelyt pätevyyden arvioimiseksi, kertauskoulutuksen oppiaineiden arviointi mukaan lukien, ATCO.D.080 kohdan b alakohdan mukaisesti;

6)

menettelyt kelpuutusten ja merkintöjen mukaisten oikeuksien käytön edellyttämien teoriatietojen ja ymmärtämisen kuulustelemiseksi;

7)

menettelyt täydennyskoulutuksen oppiaineiden, osa-alueiden tavoitteiden ja koulutusmenetelmien määrittämiseksi;

8)

kertauskoulutuksen vähimmäiskesto ja toistumistiheys;

9)

menettelyt siirtymäkoulutuksessa hankittujen teoriatietojen kuulustelemiseksi ja/tai käytännön taitojen arvioimiseksi, kokeiden hyväksyntärajat mukaan luettuina;

10)

hylättyyn kokeeseen tai arviointiin liittyvät menettelyt, valitusmenettelyt mukaan luettuina;

11)

koulutushenkilöstön pätevyydet, tehtävät ja vastuualueet;

12)

menettely, jolla varmistetaan, että käytännön kouluttajat ovat käyttäneet niiden menetelmien opetustekniikoita, joissa heidän on tarkoitus antaa opetusta ATCO.C.010 kohdan b alakohdan 3 alakohdan ja ATCO.C.030 kohdan b alakohdan 3 alakohdan mukaisesti;

13)

menettelyt, joita sovelletaan, kun haltija on tilapäisesti kyvytön käyttämään lupakirjan mukaisia oikeuksia, tällaisista tapauksista ilmoittamiseksi ja niiden hallinnoimiseksi sekä toimivaltaisille viranomaisille tiedottamiseksi ATCO.A.015 kohdan d alakohdan mukaisesti;

14)

täydennyskoulutusta ja arviointia koskevien säilytettävien asiakirjojen yksilöiminen ATCO.AR.B.015 kohdan mukaisesti;

15)

menettely ja perusteet yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelman tarkistamiseksi ja muuttamiseksi ja suunnitelman toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle. Yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein.

b)

Edellä a kohdan 3 alakohdassa esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi lennonvarmistuspalvelun tarjoajien on pidettävä kirjaa siitä, montako tuntia kukin lupakirjan haltija käyttää yksikön hyväksyntämerkintänsä mukaisia oikeuksia lennonjohtoyksikön sektoreissa, sektoriryhmissä ja/tai työpisteissä, ja annettava kyseiset tiedot toimivaltaisille viranomaisille ja lupakirjan haltijalle näiden pyynnöstä.

c)

Edellä a kohdan 4 ja 13 alakohdassa mainittuja menettelyjä vahvistaessaan lennonvarmistuspalvelun tarjoajien on otettava käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan lupakirjan haltijoiden oikeudenmukainen kohtelu, jos merkintöjen voimassaoloa ei voida pidentää.

ATCO.B.030   Kielitaitomerkintä

a)

Lennonjohtajat ja lennonjohtajaoppilaat eivät saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole voimassa olevaa kielitaitomerkintää englannin kielestä ja tarvittaessa sellaisista kielistä, jotka jäsenvaltio on vahvistanut lennonjohtoyksikölle turvallisuuteen liittyvistä syistä ja jotka on julkaistu ilmailukäsikirjoissa (AIP). Kielitaitomerkinnästä on käytävä ilmi kyseessä oleva kieli (kielet), kielitaidon taso ja voimassaolon päättymisaika.

b)

Kielitaito on arvioitava liitteen I lisäyksessä 1 vahvistetun kielitaidon arviointiasteikon mukaisesti.

c)

Kielitaitomerkinnän hakijan on osoitettava kielitaitonsa olevan vähintään toimivaa tasoa (taso 4) edellä b kohdassa tarkoitetun arviointiasteikon mukaisesti.

Kielitaidon osoittamiseksi hakijan on pystyttävä

1)

viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa (puhelin/radiopuhelin) ja henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa;

2)

viestimään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;

3)

käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmukaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnistamiseen ja korjaamiseen;

4)

vastaamaan onnistuneesti ja suhteellisen vaivattomasti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttäjälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja

5)

käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.

d)

Sen estämättä, mitä edellä c kohdassa säädetään, lennonvarmistuspalvelun tarjoaja voi vaatia liitteen I lisäyksessä 1 olevan kielitaidon arviointiasteikon mukaista edistynyttä tasoa (taso 5) tapauksissa, joissa tietyn kelpuutuksen tai merkinnän toimintaolosuhteet edellyttävät korkeampaa tasoa pakottavista turvallisuussyistä. Vaatimuksen on oltava syrjimätön, oikeasuhteinen ja avoin ja sen lennonvarmistuspalvelun tarjoajan objektiivisesti perustelema, joka haluaa soveltaa korkeampaa tasoa, sekä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

e)

Kielitaito on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi arvioinnin tulos.

ATCO.B.035   Kielitaitomerkinnän voimassaolo

a)

Kielitaitomerkintä on voimassa liitteen I lisäyksen 1 mukaisesti määritetyn tason mukaan seuraavasti:

1)

kolme vuotta arviointipäivästä, jos kielitaito on osoitettu toimivalla tasolla (taso 4);

2)

kuusi vuotta arviointipäivästä, jos kielitaito on osoitettu edistyneellä tasolla (taso 5);

3)

jos kielitaito on osoitettu erinomaisella tasolla (taso 6),

i)

yhdeksän vuotta arviointipäivästä, mikäli kyse on englannin kielitaidosta;

ii)

rajoittamattomasti, mikäli kyse on ATCO.B.030 kohdan a alakohdassa tarkoitetun muun kielen kielitaidosta.

b)

Ensimmäisen ja uusitun kielitaitomerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kielitaidon arviointi on suoritettu hyväksytysti.

c)

Kielitaitomerkinnän voimassaoloa jatketaan, kun kielitaidon arviointi on suoritettu hyväksytysti voimassaolon päättymistä välittömästi edeltäneiden kolmen kuukauden aikana. Tällaisissa tapauksissa uusi voimassaoloaika lasketaan kyseisestä voimassaolon päättymispäivästä.

d)

Jos kielitaitomerkinnän voimassaoloa jatketaan ennen edellä c kohdassa säädettyä ajanjaksoa, sen voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kielitaidon arviointi on suoritettu hyväksytysti.

e)

Kun kielitaitomerkinnän voimassaolo päättyy, lupakirjan haltijan on suoritettava hyväksytysti kielitaidon arviointi, jotta merkintä voitaisiin uusia.

ATCO.B.040   Kielitaidon arviointi

a)

Kielitaito on osoitettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä arviointimenetelmällä, johon on kuuluttava:

1)

arviointimenettely;

2)

tarkastajien kelpoisuus;

3)

valitusmenettely.

b)

Kielitaidon arviointiorganisaatioiden on noudatettava toimivaltaisten viranomaisten ATCO.AR.A.010 kohdan mukaisesti vahvistamia vaatimuksia.

ATCO.B.045   Kielikoulutus

a)

Lennonvarmistuspalvelun tarjoajien on tarjottava kielikoulutusta lennonjohtajien vaaditun kielitaitotason ylläpitämiseksi

1)

toimivan tason (taso 4) kielitaitomerkinnän haltijoille;

2)

lupakirjan haltijoille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää taitojaan säännöllisesti kielitaitonsa ylläpitämiseksi.

b)

Kielikoulutusta voidaan antaa myös jatkuvana koulutuksena.

LUKU C

KOULUTTAJIA JA TARKASTAJIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1 JAKSO

Kouluttajat

ATCO.C.001   Teoriakouluttajat

a)

Teoriakoulutusta saavat antaa ainoastaan kouluttajat, joilla on asianmukainen kelpoisuus.

b)

Teoriakouluttajalla on asianmukainen kelpoisuus, jos

1)

hänellä on lennonjohtajan lupakirja ja/tai asianmukainen ammatillinen kelpoisuus opetettavassa aineessa ja/tai hän on osoittanut koulutusorganisaatiolle, että hänellä on riittävät tiedot ja riittävästi kokemusta;

2)

hän on osoittanut koulutusorganisaatiolle opetustaitonsa.

ATCO.C.005   Käytännön kouluttajat

Henkilö saa antaa käytännön koulutusta vain, jos hänellä on lennonjohtajan lupakirja ja työpaikkakouluttajamerkintä (OJTI-merkintä) tai simulaatiokouluttajamerkintä (STDI-merkintä).

ATCO.C.010   Työpaikkakouluttajan oikeudet

a)

Työpaikkakouluttajamerkinnän haltijalla on oikeus antaa käytännön koulutusta ja toimia valvojana niissä operatiivisissa työpisteissä, joita varten hänellä on voimassa oleva yksikön hyväksyntämerkintä sekä simulaatiokoulutuslaitteilla kelpuutustensa mukaisesti.

b)

Työpaikkakouluttajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain, jos hän on

1)

käyttänyt koulutettavan kelpuutuksen mukaista oikeutta vähintään kahden vuoden ajan;

2)

käyttänyt koulutettavan, voimassa olevan yksikön hyväksyntämerkinnän mukaista oikeutta välittömästi edeltävän, vähintään kuuden kuukauden pituisen ajanjakson ajan;

3)

käytännössä harjoittanut opetustaitojaan niissä menetelmissä, joita varten koulutusta on tarkoitus antaa.

c)

Toimivaltainen viranomainen voi lyhentää edellä b kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua kahden vuoden ajanjaksoa vähintään yhteen vuoteen koulutusorganisaation pyynnöstä.

ATCO.C.015   Työpaikkakouluttajamerkinnän hakeminen

Työpaikkakouluttajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänellä on oltava lennonjohtajan lupakirja ja voimassa oleva yksikön hyväksyntämerkintä;

b)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia hakemusta välittömästi edeltävän vähintään kahden vuoden pituisen ajanjakson ajan. Toimivaltainen viranomainen voi lyhentää tätä ajanjaksoa vähintään yhteen vuoteen koulutusorganisaation pyynnöstä; ja

c)

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti hakemusta edeltävänä vuonna käytännön opetustekniikkakurssi, jolla on opetettu tarvittavat tiedot ja pedagogiset taidot, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.

ATCO.C.020   Työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo

a)

Työpaikkakouluttajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kouluttaja suorittaa hyväksytysti käytännön opetustaitojen kertauskurssin sen voimassaoloaikana, ja ATCO.C.015 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset täyttyvät.

c)

Jos työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia:

1)

osallistumalla käytännön opetustaitojen kertauskoulutukseen ja

2)

suorittamalla hyväksytysti käytännön kouluttajan pätevyyden arviointi

uusintahakemusta edeltävänä vuonna, jos ATCO.C.015 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset täyttyvät.

d)

Ensimmäisen ja uusitun työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

e)

Jos ATCO.C.015 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset eivät täyty, työpaikkakouluttajamerkintä voidaan vaihtaa simulaatiokouluttajamerkintään, jos ATCO.C.040 kohdan b ja c alakohdan vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

ATCO.C.025   Väliaikainen työpaikkakouluttajan valtuutus

a)

Jos ATCO.C.010 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa esitettyjä vaatimuksia ei voida täyttää, toimivaltainen viranomainen voi myöntää väliaikaisen työpaikkakouluttajan valtuutuksen lennonjohtopalvelujen tarjoajan esittämän turvallisuusanalyysin perusteella.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitettu väliaikainen työpaikkakouluttajan valtuutus voidaan myöntää ATCO.C.015 kohdan mukaisesti myönnetyn voimassaolevan työpaikkakouluttajamerkinnän haltijoille.

c)

Edellä a kohdassa tarkoitettu väliaikainen työpaikkakouluttajan valtuutus on rajoitettava poikkeustilanteiden kannalta välttämättömään koulutukseen, ja se saa olla voimassa enintään vuoden tai ATCO.C.015 kohdan mukaisesti myönnetyn työpaikkakouluttajamerkinnän voimassaolon päättymiseen asti sen mukaan, kumpi näistä päättymisajankohdista on aikaisempi.

ATCO.C.030   Simulaatiokouluttajan oikeudet

a)

Simulaatiokouluttajamerkinnän haltijoilla on valtuudet antaa käytännön koulutusta simulaatiokoulutuslaitteilla:

1)

käytännön oppiaineissa pohjakoulutuksen aikana;

2)

muussa yksikkökohtaisessa koulutuksessa kuin työpaikkakoulutuksessa; ja

3)

täydennyskoulutuksessa.

Jos simulaatiokouluttaja antaa työpaikkakoulutusta edeltävää koulutusta, hänellä on oltava tai oltava aiemmin ollut kyseisen yksikön hyväksyntämerkintä.

b)

Simulaatiokouluttajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain, jos

1)

hänellä on vähintään kahden vuoden kokemus koulutettavasta kelpuutuksesta;

2)

hän on osoittanut tietonsa nykyisistä operatiivisista käytännöistä;

3)

hän on käytännössä harjoitellut niiden menetelmien opetusta, joita varten koulutusta on tarkoitus antaa.

c)

Sen estämättä, mitä b kohdan 1 alakohdassa säädetään

1)

peruskoulutusta varten mitä tahansa kelpuutusta pidetään asianmukaisena.

2)

kelpuutuskoulutuksessa koulutusta voi antaa erityisiä ja valikoituja operatiivisia tehtäviä varten simulaatiokouluttaja, jolla on tätä erityistä ja valikoitua operatiivista tehtävää koskeva kelpuutus.

ATCO.C.035   Simulaatiokouluttajamerkintää koskeva hakemus

Simulaatiokouluttajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia millä tahansa kelpuutuksella vähintään kahden vuoden ajan; ja

b)

hänen on oltava suorittanut hyväksytysti hakemusta edeltävänä vuonna käytännön opetustekniikkakurssi, jolla vaaditut tiedot ja pedagogiset taidot on opetettu käyttämällä teoreettisia ja käytännön menetelmiä, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.

ATCO.C.040   Simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo

a)

Simulaatiokouluttajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kouluttaja suorittaa hyväksytysti käytännön opetustaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskurssin sen voimassaoloaikana.

c)

Jos simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia:

1)

osallistumalla käytännön opetustaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskoulutukseen; ja

2)

suorittamalla hyväksytysti käytännön kouluttajan pätevyyden arviointi

uusintahakemusta edeltävän vuoden aikana.

d)

Ensimmäisen ja uusitun simulaatiokouluttajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

2 JAKSO

Tarkastajat

ATCO.C.045   Tarkastajien oikeudet

a)

Tarkastuksia saa suorittaa vain sellainen henkilö, jolla on arvioijamerkintä.

b)

Tarkastajamerkinnän haltijalla on valtuudet

1)

suorittaa arviointeja pohjakoulutuksen aikana lennonjohtajaoppilaan lupakirjan tai tarvittaessa uuden kelpuutuksen ja/tai kelpuutusmerkinnän myöntämiseksi;

2)

arvioida henkilön aikaisempaa pätevyyttä ATCO.B.001 kohdan d alakohdan ja ATCO.B.010 kohdan b alakohdan mukaisesti;

3)

arvioida lennonjohtajaoppilaita yksikön hyväksyntämerkinnän ja tarvittaessa kelpuutusmerkintöjen myöntämiseksi;

4)

arvioida lennonjohtajia yksikön hyväksyntämerkinnän ja tarvittaessa kelpuutusmerkintöjen myöntämiseksi sekä yksikön hyväksyntämerkinnän voimassaolon jatkamiseksi ja uusimiseksi;

5)

arvioida käytännön kouluttajaksi tai tarkastajaksi hakijoita, jos d kohdan 2–4 alakohdan vaatimusten täyttyminen varmistetaan.

c)

Tarkastajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain, jos

1)

hänellä on vähintään kahden vuoden kokemus arvioitavasta kelpuutuksesta ja kelpuutusmerkinnästä (-merkinnöistä); ja

2)

hän on osoittanut tietonsa nykyisistä operatiivisista käytännöistä.

d)

Edellä c kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi tarkastajamerkinnän haltija saa käyttää merkinnän mukaisia oikeuksia vain

1)

arvioinneissa, jotka johtavat yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen, jos haltijalla on ollut arviointiin liittyvä yksikön hyväksyntämerkintä välittömästi edeltävän, vähintään yhden vuoden pituisen ajanjakson ajan;

2)

simulaatiokouluttajamerkintää tai sen uusintaa hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi, jos haltijalla on simulaatiokouluttajamerkintä tai työpaikkakouluttajamerkintä ja hän on käyttänyt merkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan;

3)

työpaikkakouluttajamerkintää tai sen uusintaa hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi, jos haltijalla on työpaikkakouluttajamerkintä ja hän on käyttänyt merkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan;

4)

tarkastajamerkintää tai sen uusintaa hakevan henkilön pätevyyden arvioimiseksi, jos haltija on käyttänyt tarkastajamerkinnän mukaisia oikeuksia vähintään kolmen vuoden ajan.

e)

Yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämisen tai uusimisen edellyttämässä arvioinnissa ja operatiivisen työpisteen valvonnan varmistamiseksi tarkastajalla on oltava myös työpaikkakouluttajamerkintä tai arvioinnissa on oltava läsnä työpaikkakouluttaja, jolla on arviointiin liittyvä voimassa oleva yksikön hyväksyntämerkintä.

ATCO.C.050   Eturistiriitojen välttäminen

Tarkastajat eivät saa suorittaa arviointeja, joissa heidän objektiivisuutensa saattaa vaarantua.

ATCO.C.055   Tarkastajamerkintää koskeva hakemus

Tarkastajamerkinnän hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hänen on oltava käyttänyt lennonjohtajan lupakirjan mukaisia oikeuksia vähintään kahden vuoden ajan; ja

b)

hänen on oltava hakemusta edeltävänä vuonna suorittanut hyväksytysti tarkastajakurssi, jolla vaaditut tiedot ja pedagogiset taidot on opetettu käyttämällä teoreettisia ja käytännön menetelmiä, ja ne on arvioitu asianmukaisesti.

ATCO.C.060   Tarkastajamerkinnän voimassaolo

a)

Tarkastajamerkintä on voimassa kolme vuotta.

b)

Tarkastajamerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa, jos kouluttaja suorittaa hyväksytysti arviointitaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskurssin merkinnän voimassaoloaikana.

c)

Jos tarkastajamerkinnän voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia, jos tarkastaja

1)

osallistuu arviointitaitojen ja nykyisten operatiivisten käytäntöjen kertauskoulutukseen; ja

2)

suorittaa hyväksytysti tarkastajan pätevyyden arvioinnin

uusintahakemusta edeltävän vuoden aikana.

d)

Ensimmäisen ja uusitun tarkastajamerkinnän voimassaolo alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona arviointi on suoritettu hyväksytysti.

ATCO.C.065   Väliaikainen tarkastajan valtuutus

a)

Jos ATCO.C.045 kohdan d alakohdan 1 alakohdassa esitettyä vaatimusta ei voida täyttää, toimivaltainen viranomainen voi myöntää ATCO.C.055 kohdan mukaisesti myönnetyn tarkastajamerkinnän haltijalle oikeuden suorittaa ATCO.C.045 kohdan b alakohdan 3 ja 4 alakohdan mukaisia arviointeja poikkeustilanteissa tai arviointien riippumattomuuden varmistamiseksi, jos b ja c kohdassa esitetyt vaatimukset täyttyvät.

b)

Poikkeustilanteita varten tarkastajamerkinnän haltijalla on myös oltava ollut yksikön hyväksyntämerkintä ja arviointiin liittyvä kelpuutus ja tarvittaessa kelpuutusmerkintä, välittömästi edeltävän, vähintään yhden vuoden pituisen ajanjakson ajan. Valtuutus on rajoitettava poikkeustilanteiden kannalta välttämättömään arviointiin, ja se saa olla voimassa enintään vuoden tai ATCO.C.055 kohdan mukaisesti myönnetyn tarkastajamerkinnän voimassaolon päättymiseen asti sen mukaan, kumpi näistä päättymisajankohdista on aikaisempi.

c)

Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi toistuvissa tilanteissa tarkastajamerkinnän haltijalla on myös oltava ollut yksikön hyväksyntämerkintä ja arviointiin liittyvä kelpuutus ja tarvittaessa kelpuutusmerkintä, välittömästi edeltävän, vähintään yhden vuoden pituisen ajanjakson ajan. Toimivaltainen viranomainen määrittää valtuutuksen voimassaolon, mutta se saa olla voimassa enintään ATCO.C.55 kohdan mukaisesti myönnetyn tarkastajamerkinnän voimassaolon päättymiseen asti.

d)

Väliaikaisen tarkastajan valtuutuksen myöntämiseksi edellä b ja c kohdassa esitetyistä syistä toimivaltainen viranomainen voi velvoittaa lennonjohtopalvelujen tarjoajan esittämään turvallisuusanalyysin.

LUKU D

LENNONJOHTAJAKOULUTUS

1 JAKSO

Yleiset vaatimukset

ATCO.D.001   Lennonjohtajakoulutuksen tavoitteet

Lennonjohtajakoulutuksen on sisällettävä kaikki teoriakurssit, käytännön harjoitukset, simulaatio mukaan lukien, ja työpaikkakoulutus, jotka ovat tarpeen turvallisten, täsmällisten ja sujuvien lennonjohtopalvelujen tarjoamisen edellyttämien taitojen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi.

ATCO.D.005   Lennonjohtajakoulutuksen lajit

a)

Lennonjohtajakoulutukseen on kuuluttava seuraavat lajit:

1)

pohjakoulutus, joka johtaa lennonjohtajaoppilaan lupakirjan tai lisäkelpuutuksen ja tarvittaessa kelpuutusmerkinnän myöntämiseen;

(i)   ’peruskoulutus’: teoreettinen ja käytännön koulutus, jonka tarkoituksena on antaa perustiedot ja käytännön taidot perustoimintamenetelmistä;

(ii)   ’kelpuutuskoulutus’: teoreettinen ja käytännön koulutus, jonka tarkoituksena on antaa tiedot ja käytännön taidot tiettyä kelpuutusta ja tarvittaessa kelpuutusmerkintää varten;

2)

yksikkökohtainen koulutus, joka johtaa lennonjohtajan lupakirjan myöntämiseen, kelpuutusmerkinnän myöntämiseen, kelpuutuksen (kelpuutusten) tai kelpuutusmerkinnän (-merkintöjen) validointiin ja/tai yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämiseen tai uusimisen. Se kattaa seuraavat vaiheet:

(i)

siirtymäkoulutusvaihe, jonka ensisijaisena tarkoituksena on antaa tietoa paikkakohtaisista toimintamenetelmistä ja tehtävien erityispiirteistä sekä parantaa niiden tuntemusta; ja

(ii)

työpaikkakoulutusvaihe, joka on yksikkökohtaisen koulutuksen viimeinen vaihe ja jonka aikana aiemmin hankitut työhön liittyvät rutiinit ja taidot yhdistetään käytäntöön pätevän työpaikkakouluttajan valvonnassa todellisessa liikennetilanteessa;

(iii)

edellä olevan i ja ii alakohdan lisäksi vaativien ja vilkkaiden liikennetilanteiden käsittelemistä edellyttävän yksikön hyväksyntämerkinnän osalta vaatimuksena on työpaikkakoulutusta edeltävä vaihe aiemmin hankittujen, kelpuutukseen kuuluvien rutiinien ja taitojen parantamiseksi ja valmistautumiseksi todellisiin liikennetilanteisiin, joita kyseisessä yksikössä saattaa ilmetä.

3)

täydennyskoulutus, jonka tarkoituksena on lupakirjan merkintöjen voimassapitäminen ja joka muodostuu

(i)

kertauskoulutuksesta;

(ii)

tarpeen mukaan siirtymäkoulutuksesta.

b)

Edellä a kohdassa mainittujen koulutuslajien lisäksi lennonjohtaja voi suorittaa seuraavat koulutuksen lajit:

1)

käytännön kouluttajan koulutus, joka johtaa työpaikkakouluttajamerkinnän tai simulaatiokouluttajamerkinnän myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen;

2)

tarkastajakoulutus, joka johtaa tarkastajamerkinnän myöntämiseen, voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen.

2 JAKSO

Pohjakoulutusta koskevat vaatimukset

ATCO.D.010   Pohjakoulutuksen osat

a)

Pohjakoulutus, joka on tarkoitettu lennonjohtajaoppilaan lupakirjan tai lisäkelpuutuksen ja/tai tarvittaessa kelpuutusmerkinnän hakijalle, sisältää seuraavat osat:

1)

peruskoulutus, joka kattaa liitteen I lisäyksessä 2 esitetyt oppiaineet, aiheet ja osa-alueet; ja

2)

kelpuutuskoulutus, johon sisältyvät oppiaineet, aiheet ja osa-alueet vähintään yhdellä seuraavista alueista:

i)

näkölähilennonjohto – ADV (Aerodrome Control Visual Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 3;

ii)

mittarilähilennonjohdon tornimerkintä – ADI (TWR) (Aerodrome Control Instrument Rating for Tower), määritelty liitteen I lisäyksessä 4;

iii)

menetelmälähestymislennonjohto – APP (Approach Control Procedural Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 5;

iv)

menetelmäaluelennonjohto – ACP (Area Control Procedural Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 6;

v)

valvontalähestymislennonjohto – APS (Approach Control Surveillance Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 7;

vi)

valvonta-aluelennonjohto – ACS (Area Control Surveillance Rating), määritelty liitteen I lisäyksessä 8.

b)

Lisäkelpuutusta koskevan koulutuksen on sisällettävä vähintään yksi edellä a kohdan 2 kohdassa mainittuihin kelpuutuksiin liittyvistä oppiaineista, aiheista ja osa-alueista.

c)

Jos koulutuksen tarkoituksena on kelpuutuksen uudelleen käyttöönotto, kun aikaisempaa pätevyyttä ei ole osoitettu hyväksytysti ATCO.B.010 kohdan b alakohdan mukaisessa arvioinnissa, se on räätälöitävä kyseisen arvioinnin tuloksen perusteella.

d)

Jos koulutuksen tarkoituksena on muu kuin ATCO.B.015 kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukainen kelpuutusmerkintä, siihen on sisällyttävä koulutusorganisaation laatimat oppiaineet, aiheet ja osa-alueet, jotka on hyväksytty kurssin osaksi.

e)

Perus- ja/tai kelpuutuskoulutusta voidaan täydentää oppiaineilla, aiheilla ja osa-alueilla, joita kyseisen toiminnallisen ilmatilan lohkon tai kansallisen ympäristön lisätarpeet tai erityispiirteet edellyttävät.

ATCO.D.015   Pohjakoulutussuunnitelma

Koulutusorganisaation on laadittava pohjakoulutussuunnitelma, joka hyväksytetään toimivaltaisella viranomaisella. Sen on sisällettävä vähintään seuraavat:

a)

ATCO.D.010 kohdan mukaiset pohjakoulutuskurssin osat;

b)

ATCO.D.020 kohdan b alakohdan mukainen pohjakoulutuksen rakenne;

c)

pohjakoulutuskurssin (-kurssien) toteuttamismenettely;

d)

koulutusmenetelmät;

e)

pohjakoulutuskurssin (-kurssien) vähimmäis- ja enimmäiskesto;

f)

ATCO.D.010 kohdan b alakohdan osalta menettely pohjakoulutuskurssin (-kurssien) mukauttamiseksi siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon hyväksytysti suoritettu peruskoulutuskurssi;

g)

ATCO.D.025 ja ATCO.D.035 kohdan mukaisia tarkastuksia ja arviointeja koskevat menettelyt sekä ATCO.D.030 ja ATCO.D.040 kohdan mukaiset suorituskykytavoitteet;

h)

koulutushenkilöstön pätevyydet, tehtävät ja vastuualueet;

i)

koulutuksen ennenaikaiseen päättämiseen liittyvä menettely;

j)

valitusmenettely;

k)

pohjakoulutusta koskevien säilytettävien asiakirjojen yksilöiminen;

l)

menettely ja perusteet pohjakoulutussuunnitelman tarkistamiseksi ja muuttamiseksi ja suunnitelman toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle. Pohjakoulutussuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein.

ATCO.D.020   Perus- ja kelpuutuskoulutuskurssit

a)

Perus- ja kelpuutuskoulutus on järjestettävä erillisinä tai yhdistettyinä kursseina.

b)

Koulutusorganisaation on laadittava ja järjestettävä perus- ja kelpuutuskoulutuskurssit tai yhdistetty pohjakoulutuskurssi, ja ne on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

c)

Jos pohjakoulutusta annetaan yhdistettynä kurssina, on erotettava selkeästi toisistaan kokeet ja arvioinnit, jotka koskevat:

1)

peruskoulutusta ja

2)

kutakin kelpuutuskoulutusta.

d)

Pohjakoulutuksen tai lisäkelpuutuksen myöntämiseen johtavan kelpuutuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen on osoitettava koulutusorganisaation antamalla todistuksella.

e)

Koulutusorganisaation on annettava hakijan pyynnöstä todistus, joka osoittaa, että peruskoulutus on suoritettu hyväksytysti.

ATCO.D.025   Peruskoulutuksen kokeet ja arvioinnit

a)

Peruskoulutuskursseihin on sisällyttävä teoriakoe (-kokeet) ja arviointi (arvioinnit).

b)

Teoriakoe hyväksytään, jos hakija saa vähintään 75 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä.

c)

ATCO.D.030 kohdassa esitettyjen suorituskykytavoitteiden arviointi on tehtävä osakoulutuslaitteella tai simulaattorilla.

d)

Arviointi hyväksytään, jos hakija osoittaa johdonmukaisesti ATCO.D.030 kohdan mukaista suorituskykyä ja turvallisen lennonjohtopalvelun edellyttämää käyttäytymistä.

ATCO.D.030   Peruskoulutuksen suorituskykytavoitteet

Arvioinnissa on tarkasteltava seuraavia suorituskykytavoitteita:

a)

työpisteen laitteiden tarkastus ja käyttö;

b)

tilannetietoisuus ja sen ylläpitäminen seuraamalla liikennettä ja tunnistamalla ilma-alukset tarpeen mukaan;

c)

lentotietonäyttöjen seuranta ja päivittäminen;

d)

jatkuvan radiokuuntelun ylläpitäminen asianmukaisella taajuudella;

e)

asianmukaisten selvitysten, ohjeiden ja tietojen antaminen liikenteelle;

f)

hyväksytyn fraseologian käyttäminen;

g)

tehokas viestintä;

h)

porrastus;

i)

koordinoiminen tarpeen mukaan;

j)

vahvistettujen menetelmien soveltaminen simuloidussa ilmatilassa;

k)

ilma-alusten välisten mahdollisten konfliktien havaitseminen;

l)

toimenpiteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen;

m)

asianmukaisten porrastusmenetelmien valitseminen.

ATCO.D.035   Kelpuutuskoulutuksen kokeet ja arvioinnit

a)

Kelpuutuskoulutuskursseihin on sisällyttävä teoriakoe (-kokeet) ja arviointi (arvioinnit).

b)

Teoriakoe hyväksytään, jos hakija saa vähintään 75 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä.

c)

Arvioinnin on perustuttava ATCO.D.040 kohdassa esitettyihin kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteisiin.

d)

Arviointi on tehtävä simulaattorilla.

e)

Arviointi hyväksytään, jos hakija osoittaa johdonmukaisesti ATCO.D.040 kohdan mukaista suorituskykyä ja turvallisen lennonjohtopalvelun edellyttämää käyttäytymistä.

ATCO.D.040   Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteet

a)

Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteet ja suorituskykytavoitteisiin liittyvät tehtävät on määriteltävä jokaista kelpuutuskoulutuskurssia varten.

b)

Kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteiden täyttyminen edellyttää, että hakija

1)

osoittaa kykynsä hallita ilmaliikennettä siten, että turvallisten, täsmällisten ja sujuvien palvelujen tarjoaminen varmistuu, ja

2)

kykenee käsittelemään vaativia ja vilkkaita liikennetilanteita.

c)

Edellä olevan b kohdan lisäksi näkölähilennonjohtoon (ADV) ja mittarilähilennonjohtoon (ADI) liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähilennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa lähilennonjohtomenetelmiä ja toimintamenetelmiä lentopaikan liikenteeseen.

d)

Edellä olevan b kohdan lisäksi valvontalähestymislennonjohtoon liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähestymislennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa menetelmälähestymislennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä saapuvaan, odottavaan, lähtevään ja ylilentävään liikenteeseen.

e)

Edellä olevan b kohdan lisäksi valvontalähestymislennonjohtoon liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä lähestymislennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa valvontalähestymislennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä saapuvaan, odottavaan, lähtevään ja ylilentävään liikenteeseen.

f)

Edellä olevan b kohdan lisäksi menetelmäaluelennonjohtoon liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä aluelennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa menetelmäaluelennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä alueen liikenteeseen.

g)

Edellä olevan b kohdan lisäksi valvonta-aluelennonjohtoon liittyvän kelpuutuskoulutuksen suorituskykytavoitteilla on varmistettava, että hakija

1)

kykenee hallitsemaan työkuorman ja antamaan ilmaliikennepalveluja määritellyllä aluelennonjohdon vastuualueella; ja

2)

osaa soveltaa valvonta-aluelennonjohtomenetelmiä, suunnittelutekniikoita ja toimintamenetelmiä alueen liikenteeseen.

3 JAKSO

Yksikkökohtaista koulutusta koskevat vaatimukset

ATCO.D.045   Yksikkökohtaisen koulutuksen osat

a)

Yksikkökohtaiseen koulutukseen on sisällyttävä jokaista lennonjohtoyksikössä käytössä olevaa yksikön hyväksyntämerkintää koskevat kurssit, siten kuin ne määritellään yksikön koulutussuunnitelmassa.

b)

Koulutusorganisaatioiden on laadittava ja tarjottava yksikön hyväksyntämerkintään vaadittavat kurssit ATCO.D.060 kohdan mukaisesti, ja ne on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

c)

Yksikkökohtaiseen koulutukseen on sisällyttävä seuraavat aiheet:

1)

toimintamenetelmät;

2)

tehtävien erityispiirteet;

3)

poikkeus- ja hätätilanteet; ja

4)

inhimilliset tekijät.

ATCO.D.050   Yksikkökohtaisen koulutuksen edellytykset

Yksikkökohtaisen koulutuksen aloittavalla on oltava:

a)

lennonjohtajaoppilaan lupakirja ja asianmukainen kelpuutus sekä tarvittaessa kelpuutusmerkintä tai

b)

lennonjohtajan lupakirja ja asianmukainen kelpuutus sekä tarvittaessa kelpuutusmerkintä,

ja ATCO.B.001 kohdan d alakohdassa ja ATCO.B.010 kohdan b alakohdassa esitettyjen vaatimusten on täytyttävä.

ATCO.D.055   Yksikön koulutussuunnitelma

a)

Koulutusorganisaation on laadittava yksikön koulutussuunnitelma jokaista lennonjohtoyksikköä varten, ja se on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

b)

Yksikön koulutussuunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

1)

kelpuutukset ja merkinnät, joita varten koulutusta annetaan;

2)

yksikkökohtaisen koulutuksen rakenne;

3)

luettelo yksikön hyväksyntämerkintää koskevista kursseista ATCO.D.060 kohdan mukaisesti;

4)

yksikön hyväksyntämerkintää koskevan kurssin suorittamismenettely;

5)

koulutusmenetelmät;

6)

yksikön hyväksyntämerkintää koskevan kurssin (kurssien) vähimmäiskesto;

7)

menettely yksikön hyväksyntämerkintää koskevien kurssien mukauttamiseksi siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon hankitut kelpuutukset ja/tai kelpuutusmerkinnät sekä tarvittaessa hakijoiden kokemus;

8)

menettelyt teoriatietojen ja ymmärtämisen osoittamiseksi ATCO.D.065 kohdan mukaisesti, mukaan lukien kokeiden määrä, toistumistiheys ja tyyppi sekä hyväksyntäraja, jonka on oltava vähintään 75 prosenttia kokeen enimmäispistemäärästä;

9)

ATCO.D.070 kohdan mukaista arviointia koskevat menettelyt, mukaan lukien arviointien määrä ja toistumistiheys;

10)

koulutushenkilöstön pätevyydet, tehtävät ja vastuualueet;

11)

koulutuksen ennenaikaiseen päättämiseen liittyvä menettely;

12)

valitusmenettely;

13)

yksikkökohtaista koulutusta koskevien kirjattavien tietojen yksilöiminen;

14)

luettelo yksilöidyistä poikkeus- ja hätätilanteista kunkin yksikön hyväksyntämerkinnän mukaan;

15)

menettely ja perusteet yksikön koulutussuunnitelman tarkistamiseen ja muuttamiseen ja suunnitelman toimittaminen toimivaltaiselle viranomaiselle. Yksikön koulutussuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein.

ATCO.D.060   Yksikön hyväksyntämerkintää koskeva kurssi

a)

Yksikön hyväksyntämerkintää koskevan kurssin on oltava lupakirjaan merkittävän yksikön hyväksyntämerkinnän myöntämiseen tai uusimiseen johtavien yksikkökohtaisten koulutusvaiheiden yhdistelmä. Jokaiseen kurssiin on sisällyttävä:

1)

siirtymäkoulutusvaihe ja

2)

työpaikkakoulutusvaihe.

Kurssiin on tarvittaessa sisällyttävä työpaikkakoulutusta edeltävä vaihe ATCO.D.005 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitetut yksikkökohtaiset koulutusvaiheet toteutetaan erikseen tai yhdessä.

c)

Yksikön hyväksyntämerkintää koskevien kurssien koulutusohjelma ja suorituskykytavoitteet on määriteltävä ATCO.D.045 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja ne on suoritettava yksikön koulutussuunnitelmaa noudattaen.

d)

Yksikön hyväksyntämerkintää koskevia kursseja, joihin sisältyy ATCO.B.015 kohdan mukaista kelpuutusmerkintöihin liittyvää koulutusta, on täydennettävä lisäkoulutuksella kyseiseen kelpuutusmerkintään liittyvien taitojen hankkimiseksi.

e)

Jos koulutuksen tarkoituksena on muu kuin ATCO.B.015 kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukainen kelpuutusmerkintä, siihen on sisällyttävä koulutusorganisaation määrittämät oppiaineet, oppiaineen tavoitteet, aiheet ja osa-alueet, jotka on hyväksytty kurssin osaksi.

f)

Lupakirjan vaihdon jälkeen suoritettavia yksikön hyväksyntämerkintää koskevia kursseja on mukautettava siten, että niihin sisältyy toiminnalliselle ilmatilan lohkolle tai kansalliselle ympäristölle ominaisia pohjakoulutuksen osa-alueita.

ATCO.D.065   Teoriatietojen ja ymmärtämisen osoittaminen

Teoriatiedot ja niiden ymmärtäminen osoitetaan kokeissa.

ATCO.D.070   Arvioinnit yksikön hyväksyntämerkintäkurssien aikana

a)

Hakijan taidot on arvioitava kyseisessä toimintaympäristössä tavanomaisissa toimintaolosuhteissa vähintään kerran työpaikkakoulutuksen lopussa.

b)

Jos yksikön hyväksyntämerkintäkurssiin sisältyy työpaikkakoulutusta edeltävä koulutusvaihe, hakijan taidot on arvioitava simulaatiokoulutuslaitteella ainakin kyseisen vaiheen lopussa.

c)

Sen estämättä, mitä edellä a kohdassa säädetään, simulaatiokoulutuslaitetta voidaan käyttää yksikön hyväksyntämerkinnän arvioinnissa sellaisten opetettujen menetelmien soveltamistaidon osoittamiseksi, joita ei ole tullut esiin toimintaympäristössä suoritetun arvioinnin yhteydessä.

4 JAKSO

Täydennyskoulutusta koskevat vaatimukset

ATCO.D.075   Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutukseen on sisällyttävä kertaus- ja siirtymäkoulutuskursseja, ja sitä on annettava ATCO.B.025 kohdan mukaisessa yksikön pätevyyden ylläpitosuunnitelmassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

ATCO.D.080   Kertauskoulutus

a)

Koulutusorganisaation on laadittava ja tarjottava kertauskoulutuskursseja, ja ne on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

b)

Kertauskoulutuksen tarkoituksena on kerrata, vahvistaa tai parantaa lennonjohtajien aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja turvallisten, täsmällisten ja sujuvien ilmaliikennepalvelujen tarjoamisen varmistamiseksi, ja siihen on sisällyttävä vähintään

1)

vakiokäytäntöjen ja -menetelmien koulutus käyttäen hyväksyttyä fraseologiaa ja tehokasta viestintää;

2)

poikkeus- ja hätätilanteita koskeva koulutus käyttäen hyväksyttyä fraseologiaa ja tehokasta viestintää; ja

3)

inhimillisiä tekijöitä koskeva koulutus.

c)

Kertauskoulutuskurssia varten on määritettävä koulutusohjelma, ja jos oppiaineessa on kyse lennonjohtajien taitojen kertaamisesta, on laadittava myös suorituskykytavoitteet.

ATCO.D.085   Siirtymäkoulutus

a)

Koulutusorganisaation on laadittava ja tarjottava siirtymäkoulutuskursseja, ja ne on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

b)

Siirtymäkoulutuksen tarkoituksena on antaa toimintaympäristön muutoksen edellyttämät tiedot ja taidot, ja koulutusorganisaatioiden on annettava siirtymäkoulutusta, jos se todetaan tarpeelliseksi muutosta koskevassa turvallisuusarvioinnissa.

c)

Siirtymäkoulutuskursseihin on sisällyttävä seuraavien seikkojen määrittäminen:

1)

asianmukainen koulutusmenetelmä ja kurssin kesto, kun otetaan huomioon muutoksen luonne ja laajuus; ja

2)

siirtymäkoulutuksen koe- ja/tai arviointimenetelmät.

d)

Siirtymäkoulutusta on annettava ennen kuin lennonjohtajat käyttävät lupakirjansa mukaisia oikeuksia muuttuneessa toimintaympäristössä.

5 JAKSO

Kouluttajien ja tarkastajien koulutus

ATCO.D.090   Käytännön kouluttajien koulutus

a)

Koulutusorganisaatioiden on laadittava ja tarjottava koulutusta käytännön kouluttajille ja siihen on sisällyttävä

1)

käytännön opetusmenetelmiä koskeva kurssi työpaikkakouluttajille ja/tai simulaatiokouluttajille, arviointi mukaan lukien;

2)

käytännön opetustaitojen kertauskurssi;

3)

menetelmät käytännön kouluttajien pätevyyden arvioimiseksi.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitetut kurssit ja arviointimenetelmät on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

ATCO.D.095   Tarkastajien koulutus

a)

Koulutusorganisaatioiden on laadittava ja tarjottava koulutusta tarkastajille, ja siihen on sisällyttävä

1)

tarkastajakurssi, arviointi mukaan luettuna;

2)

arviointitaitojen kertauskurssi;

3)

menetelmät tarkastajien pätevyyden arvioimiseksi.

b)

Edellä a kohdassa tarkoitetut kurssit ja arviointimenetelmät on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella.

Liitteen I lisäys 1

KIELITAIDON ARVIOINTIASTEIKKO – KIELITAITOVAATIMUKSET

Kielitaidon arviointiasteikko: erinomainen, edistynyt ja toimiva taso

Taso

Ääntäminen

Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta

Rakenne

Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä käytettävän kielen mukaan

Sanavarasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Vuorovaikutus

Erinomainen

6

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät tuskin koskaan ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueellinen variantti saattavatkin vaikuttaa niihin.

Niin perustason kuin vaativammatkin kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään monista tutuista ja vieraista aiheista. Sanavarasto on idiomaattinen ja vivahteikas ja mukautuu kielen käyttötilanteeseen.

Pystyy puhumaan pitkään luontevasti ja vaivattomasti. Vaihtelee puheen tempoa tyylivaikutuksen aikaansaamiseksi, esimerkiksi korostaakseen jotain seikkaa. Käyttää spontaanisti ja oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtäminen on johdonmukaisesti virheetöntä lähes kaikissa yhteyksissä, ja myös kielelliset ja kulttuuriset vivahteet tulevat ymmärretyiksi.

Vuorovaikutus on vaivatonta lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärtää helposti kielelliset ja sanattomat vivahteet ja reagoi niihin asiaankuuluvalla tavalla.

Edistynyt

5

Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät harvoin ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueellinen variantti vaikuttavatkin niihin.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Yrittää käyttää myös vaativampia rakenteita mutta tekee virheitä, jotka vaikuttavat joskus merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy johdonmukaisesti ja onnistuneesti ilmaisemaan saman asian toisin sanoin. Sanavarasto on toisinaan idiomaattista.

Pystyy puhumaan pitkään suhteellisen vaivattomasti tutuista aiheista muttei välttämättä vaihtelemaan puheen tempoa tyylikeinona. Osaa käyttää oikein eri jäsennys- ja sidesanoja.

Ymmärtää oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja ymmärtää useimmiten oikein joutuessaan kohtaamaan kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman. Pystyy ymmärtämään erilaisia puheen variantteja (murre ja/tai korostus) tai tyylilajeja.

Vastaukset annetaan viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Hallitsee hyvin puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen.

Toimiva

4

Puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueellinen variantti vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon mutta häiritsevät vain joskus ymmärtämistä.

Perustason kielioppi- ja lauserakenteita käytetään luovasti, ja ne ovat yleensä hyvin hallinnassa. Virheitä saattaa esiintyä erityisesti epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa, mutta ne vaikuttavat harvoin merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät yleensä tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy usein onnistuneesti korvaamaan sanavaraston puutteita epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa ilmaisemalla asian toisin.

Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään asianmukaisella tempolla. Puheen sujuvuus voi ajoittain heiketä siirryttäessä harjoitellusta tai kaavamaisesta puheesta spontaaniin vuorovaikutukseen, mutta tämä ei estä tehokasta viestintää. Osaa käyttää jonkin verran eri jäsennys- ja sidesanoja. Täytesanat eivät ole häiritseviä.

Ymmärtää useimmiten oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai variantti on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kun puhuja kohtaa kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman, ymmärtäminen voi olla hitaampaa tai edellyttää selventäviä strategioita.

Vastaukset annetaan yleensä viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Osaa aloittaa vuoropuhelun ja ylläpitää sitä, vaikka kyse olisi odottamattomasta tapahtumasta. Selviytyy riittävän hyvin ilmeisistä väärinymmärryksistä tarkistamalla, vahvistamalla tai selventämällä asioita.

Kielitaidon arviointiasteikko: toimivaa alempi taso, alkeistaso ja alkeistasoa alempi taso

Taso

Ääntäminen

Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta

Rakenne

Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä käytettävän kielen mukaan

Sanavarasto

Sujuvuus

Ymmärtäminen

Vuorovaikutus

Esitoiminnallinen

3

Puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon ja häiritsevät usein ymmärtämistä.

Ennakoitaviin tilanteisiin liittyvät perustason kielioppi- ja lauserakenteet eivät ole aina hyvin hallinnassa. Virheet vaikuttavat toistuvasti merkitykseen.

Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät usein viestintään yleisistä, konkreettisista tai työhön liittyvistä aiheista mutta sanavarasto on rajallinen ja sanavalinta usein epäasianmukainen. On usein kykenemätön ilmaisemaan samaa asiaa toisin sanoin sanavaraston puuttuessa.

Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään, mutta ilmaisut ja tauot ovat usein epäasianmukaisia. Epäröinti tai hitaus puheen tuottamisessa voi estää tehokkaan viestinnän. Täytesanat ovat joskus häiritseviä.

Ymmärtää usein oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai variantti on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman yhteydessä ymmärtäminen voi olla vaikeaa.

Vastaukset annetaan toisinaan viipymättä ja ne ovat joskus asianmukaisia ja informatiivisia. Pystyy ennakoitavissa tilanteissa suhteellisen vaivattomasti aloittamaan tuttuja aiheita koskevan vuoropuhelun tai ylläpitämään sitä. Vuorovaikutus on yleensä riittämätöntä, kun kyse on odottamattomasta tapahtumasta.

Alkeistaso

2

Puhujan ensimmäinen kieli tai alueellinen variantti vaikuttavat voimakkaasti ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon ja häiritsevät yleensä ymmärtämistä.

Hallitsee vain rajoitetusti muutamia yksinkertaisia ulkoa opeteltuja kielioppi- ja lauserakenteita.

Rajallinen sanavarasto, joka koostuu vain yksittäisistä sanoista ja ulkoa opetelluista lauseista.

Pystyy tuottamaan vain erittäin lyhyitä, yksittäisiä, ulkoa opeteltuja ilmaisuja ja puhe on hyvin katkonaista. Käyttää häiritsevällä tavalla täytesanoja pyrkiessään löytämään oikeita ilmaisuja ja lausumaan vieraampia sanoja.

Ymmärtäminen rajoittuu yksittäisiin, ulkoa opeteltuihin lauseisiin, jos ne lausutaan huolellisesti ja hitaasti.

Vastausten antaminen on hidasta, ja vastaukset ovat usein epäasianmukaisia. Vuorovaikutus rajoittuu yksinkertaiseen rutiininomaiseen vuoropuheluun.

Alkeistasoa alempi taso

1

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla.

Liitteen I lisäys 2

PERUSKOULUTUS

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(1))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTRB 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTRB 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTRB 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTRB 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTRB 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTRB 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTRB 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTRB 2.3 –

Arviointiprosessi

AIHE INTRB 3 –   JOHDANTO LENNONJOHTAJAN TULEVAISUUTEEN

Osa-alue INTRB 3.1 –

Työllisyysnäkymät

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAWB 1 –   JOHDANTO ILMAILUN SÄÄDÖKSIIN

Osa-alue LAWB 1.1 –

Ilmailun säädösten merkitys

AIHE LAWB 2 –   KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT

Osa-alue LAWB 2.1 –

ICAO

Osa-alue LAWB 2.2 –

Eurooppalaiset ja muut virastot

Osa-alue LAWB 2.3 –

Ilmailualan yhdistykset

AIHE LAWB 3 –   KANSALLISET ORGANISAATIOT

Osa-alue LAWB 3.1 –

Tarkoitus ja tehtävät

Osa-alue LAWB 3.2 –

Kansalliset lainsäädäntömenettelyt

Osa-alue LAWB 3.3 –

Toimivaltainen viranomainen

Osa-alue LAWB 3.4 –

Kansalliset ilmailualan yhdistykset

AIHE LAWB 4 –   ILMALIIKENNEPALVELUN TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Osa-alue LAWB 4.1 –

Turvallisuuden sääntely

Osa-alue LAWB 4.2 –

Turvallisuudenhallintajärjestelmä

AIHE LAWB 5 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAWB 5.1 –

Mittayksiköt

Osa-alue LAWB 5.2 –

Lennonjohtajan lupakirjat/todistukset

Osa-alue LAWB 5.3 –

Katsaus lennonvarmistuspalveluihin ja ilmaliikennepalveluihin

Osa-alue LAWB 5.4 –

Lentosäännöt

Osa-alue LAWB 5.5 –

Ilmatila ja ATS-reitit

Osa-alue LAWB 5.6 –

Lentosuunnitelma

Osa-alue LAWB 5.7 –

Lentopaikat

Osa-alue LAWB 5.8 –

IFR-lentojen odotusmenetelmät

Osa-alue LAWB 5.9 –

VFR-lentojen odotusmenetelmät

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATMB 1 –   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

Osa-alue ATMB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue ATMB 1.2 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATMB 1.3 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATMB 1.4 –

Hälytyspalvelu

Osa-alue ATMB 1.5 –

Ilmaliikenteen neuvontapalvelu

Osa-alue ATMB 1.6 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikenteen säätelyjärjestelmä

Osa-alue ATMB 1.7 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATMB 2 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATMB 2.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATMB 2.2 –

Siirtopinta

Osa-alue ATMB 2.3 –

Lentopintojen jakaminen

AIHE ATMB 3 –   RADIOPUHELINLIIKENNE (RTF)

Osa-alue ATMB 3.1 –

Yleiset RTF-toimintamenetelmät

AIHE ATMB 4 –   LENNONJOHTOSELVITYS JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATMB 4.1 –

Lennonjohtoselvitysten lajit ja sisältö

Osa-alue ATMB 4.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATMB 5 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATMB 5.1 –

Koordinoinnin periaatteet, lajit ja sisältö

Osa-alue ATMB 5.2 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATMB 5.3 –

Koordinoinnin keinot

AIHE ATMB 6 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATMB 6.1 –

Tietojen erottaminen

Osa-alue ATMB 6.2 –

Tiedonhallinta

AIHE ATMB 7 –   PORRASTUS

Osa-alue ATMB 7.1 –

Korkeusporrastus ja menetelmät

Osa-alue ATMB 7.2 –

Sivuttaisporrastus ja menetelmät

Osa-alue ATMB 7.3 –

Näköhavaintoihin perustuva porrastus

Osa-alue ATMB 7.4 –

Porrastus ja menetelmät lentopaikalla

Osa-alue ATMB 7.5 –

ATS-valvontajärjestelmiin perustuva porrastus

Osa-alue ATMB 7.6 –

Pyörrevanaporrastus

AIHE ATMB 8 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVA JÄRJESTELMÄ JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATMB 8.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä

Osa-alue ATMB 8.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvaverkot

AIHE ATMB 9 –   KÄYTÄNNÖN PERUSTAIDOT

Osa-alue ATMB 9.1 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATMB 9.2 –

Käytännön perustaidot kaikissa kelpuutuksissa

Osa-alue ATMB 9.3 –

Käytännön perustaidot lähilennonjohdossa

Osa-alue ATMB 9.4 –

Käytännön perustaidot valvonnassa

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE METB 1 –   JOHDANTO SÄÄOPPIIN

Osa-alue METB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue METB 1.2 –

Ilmailu ja sääoppi

Osa-alue METB 1.3 –

Sääpalvelujen organisointi

AIHE METB 2 –   ILMAKEHÄ

Osa-alue METB 2.1 –

Koostumus ja rakenne

Osa-alue METB 2.2 –

Standardi-ilmakehä

Osa-alue METB 2.3 –

Lämpö ja lämpötila

Osa-alue METB 2.4 –

Vesi ilmakehässä

Osa-alue METB 2.5 –

Ilmanpaine

AIHE METB 3 –   ILMAN KIERTOKULKU

Osa-alue METB 3.1 –

Yleinen ilmankierto

Osa-alue METB 3.2 –

Ilmamassat ja rintamajärjestelmät

Osa-alue METB 3.3 –

Mesomittakaavan järjestelmät

Osa-alue METB 3.4 –

Tuuli

AIHE METB 4 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue METB 4.1 –

Pilvet

Osa-alue METB 4.2 –

Sadetyypit

Osa-alue METB 4.3 –

Näkyvyys

Osa-alue METB 4.4 –

Sääilmiöiden aiheuttamat vaarat

AIHE METB 5 –   SÄÄTIEDOT ILMAILUA VARTEN

Osa-alue METB 5.1 –

Viestit ja raportit

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAVB 1 –   JOHDATUS LENTOSUUNNISTUKSEEN

Osa-alue NAVB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue NAVB 1.2 –

Suunnistuksen tarkoitus ja käyttö

AIHE NAVB 2 –   MAAPALLO

Osa-alue NAVB 2.1 –

Paikannus ja maapallon liike

Osa-alue NAVB 2.2 –

Koordinaattijärjestelmä, suunta ja etäisyys

Osa-alue NAVB 2.3 –

Magnetismi

AIHE NAVB 3 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAVB 3.1 –

Kartanteko ja projektiot

Osa-alue NAVB 3.2 –

Ilmailussa käytettävät kartat

AIHE NAVB 4 –   SUUNNISTUKSEN PERUSTIEDOT

Osa-alue NAVB 4.1 –

Tuulen vaikutus

Osa-alue NAVB 4.2 –

Nopeus

Osa-alue NAVB 4.3 –

Näkösuunnistus

Osa-alue NAVB 4.4 –

Suunnistusnäkökohdat lennonsuunnittelussa

AIHE NAVB 5 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAVB 5.1 –

Maalaitteisiin perustuvat järjestelmät

Osa-alue NAVB 5.2 –

Inertiasuunnistusjärjestelmät

Osa-alue NAVB 5.3 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAVB 5.4 –

Mittarilähestymismenetelmät

AIHE NAVB 6 –   SUORITUSKYKYYN PERUSTUVA NAVIGOINTI

Osa-alue NAVB 6.1 –

Aluesuunnistuksen periaatteet ja hyödyt

Osa-alue NAVB 6.2 –

Johdatus suorituskykyyn perustuvaan navigointiin (PBN)

Osa-alue NAVB 6.3 –

PBN-sovellukset

AIHE NAVB 7 –   SUUNNISTUKSEN KEHITTYMINEN

Osa-alue NAVB 7.1 –

Tulevaisuuden kehitys

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFTB 1 –   JOHDANTO ILMA-ALUKSIIN

Osa-alue ACFTB 1.1 –

Mittayksiköiden käyttö

Osa-alue ACFTB 1.2 –

Ilmailu ja ilma-alukset

AIHE ACFTB 2 –   LENNONTEORIA

Osa-alue ACFTB 2.1 –

Ilma-alukseen vaikuttavat voimat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

Ilma-aluksen rakenteelliset komponentit ja hallinta

Osa-alue ACFTB 2.3 –

Lennon rajakäyrä

AIHE ACFTB 3 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFTB 3.1 –

Ilma-alusryhmät

Osa-alue ACFTB 3.2 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 3.3 –

ICAO:n lähestymiskategoriat

Osa-alue ACFTB 3.4 –

Ympäristöluokitukset

AIHE ACFTB 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFTB 4.1 –

Tunnistaminen

Osa-alue ACFTB 4.2 –

Suoritusarvotiedot

AIHE ACFTB 5 –   LENTOMOOTTORIT

Osa-alue ACFTB 5.1 –

Mäntämoottori

Osa-alue ACFTB 5.2 –

Suihkumoottori

Osa-alue ACFTB 5.3 –

Potkuriturbiinimoottori

Osa-alue ACFTB 5.4 –

Lentopolttoaineet

AIHE ACFTB 6 –   ILMA-ALUSTEN JÄRJESTELMÄT JA MITTARIT

Osa-alue ACFTB 6.1 –

Lentomittarit

Osa-alue ACFTB 6.2 –

Suunnistusmittarit

Osa-alue ACFTB 6.3 –

Moottorin valvontamittarit

Osa-alue ACFTB 6.4 –

Ilma-aluksen järjestelmät

AIHE ACFTB 7 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFTB 7.1 –

Lentoonlähtöön vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.2 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.3 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.4 –

Korkeudenvähennykseen ja alkulähestymiseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.5 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFTB 7.6 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFTB 7.7 –

Ympäristötekijät

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUMB 1 –   JOHDANTO INHIMILLISIIN TEKIJÖIHIN

Osa-alue HUMB 1.1 –

Oppimistekniikat

Osa-alue HUMB 1.2 –

Inhimillisten tekijöiden merkitys lennonjohdossa

Osa-alue HUMB 1.3 –

Inhimilliset tekijät ja lennonjohto

AIHE HUMB 2 –   IHMISEN SUORITUSKYKY

Osa-alue HUMB 2.1 –

Yksilökohtainen käyttäytyminen

Osa-alue HUMB 2.2 –

Turvallisuuskulttuuri ja ammatillinen toiminta

Osa-alue HUMB 2.3 –

Terveys ja hyvinvointi

Osa-alue HUMB 2.4 –

Ryhmätyö

Osa-alue HUMB 2.5 –

Ihmisten perustarpeet työssä

Osa-alue HUMB 2.6 –

Stressi

AIHE HUMB 3 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUMB 3.1 –

Virheen vaarat

Osa-alue HUMB 3.2 –

Inhimillisen virheen määritelmä

Osa-alue HUMB 3.3 –

Inhimillisten virheiden luokitus

Osa-alue HUMB 3.4 –

Riskianalyysi ja riskinhallinta

AIHE HUMB 4 –   VIESTINTÄ

Osa-alue HUMB 4.1 –

Hyvän viestinnän merkitys lennonjohdossa

Osa-alue INTRB 4.2 –

Viestintäprosessi

Osa-alue INTRB 4.3 –

Viestintävälineet

AIHE HUMB 5 –   TYÖYMPÄRISTÖ

Osa-alue HUMB 5.1 –

Ergonomia ja hyvän tilasuunnittelun tarve

Osa-alue HUMB 5.2 –

Laitteet ja työvälineet

Osa-alue HUMB 5.3 –

Automaatio

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPSB 1 –   LENNONJOHDON LAITTEET

Osa-alue EQPSB 1.1 –

Lennonjohdon laitteiden päätyypit

AIHE EQPSB 2 –   RADIO

Osa-alue EQPSB 2.1 –

Radioteoria

Osa-alue EQPSB 2.2 –

Suuntiminen

AIHE EQPSB 3 –   VIESTINTÄLAITTEET

Osa-alue EQPSB 3.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPSB 3.2 –

Puheviestintä ATS-yksiköiden/työpisteiden välillä

Osa-alue EQPSB 3.3 –

Tiedonsiirtoyhteydet

Osa-alue EQPSB 3.4 –

Yhteydenpito lentoyhtiöön

AIHE EQPSB 4 –   JOHDATUS VALVONTAAN

Osa-alue EQPSB 4.1 –

Valvonnan käsite ilmaliikennepalveluissa

AIHE EQPSB 5 –   TUTKA

Osa-alue EQPSB 5.1 –

Tutkan toimintaperiaatteet

Osa-alue EQPSB 5.2 –

Ensiötutka

Osa-alue EQPSB 5.3 –

Toisiotutka

Osa-alue EQPSB 5.4 –

Tutkan käyttö

Osa-alue EQPSB 5.5 –

S-moodi

AIHE EQPSB 6 –   AUTOMATIIKKAAN PERUSTUVA VALVONTA

Osa-alue EQPSB 6.1 –

Automatiikkaan perustuvan valvonnan periaatteet

Osa-alue EQPSB 6.2 –

Automatiikkaan perustuvan valvonnan käyttö

AIHE EQPSB 7 –   MULTILATERAATIO

Osa-alue EQPSB 7.1 –

Multilateraation periaatteet

Osa-alue EQPSB 7.2 –

Multilateraation käyttö

AIHE EQPSB 8 –   VALVONTATIETOJEN KÄSITTELY

Osa-alue EQPSB 8.1 –

Valvontatietoverkko

Osa-alue EQPSB 8.2 –

Valvontatietoverkon toimintaperiaatteet

AIHE EQPSB 9 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPSB 9.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPSB 10 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPSB 10.1 –

Automaation periaatteet

Osa-alue EQPSB 10.2 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPSB 10.3 –

On-line-tiedonsiirto

Osa-alue EQPSB 10.4 –

Tietojen automaattiseen jakamiseen käytettävät järjestelmät

AIHE EQPSB 11 –   TYÖPISTEET

Osa-alue EQPSB 11.1 –

Työpisteen laitteet

Osa-alue EQPSB 11.2 –

Lähilennonjohto

Osa-alue EQPSB 11.3 –

Lähestymislennonjohto

Osa-alue EQPSB 11.4 –

Aluelennonjohto

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PENB 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PENB 1.1 –

ATS ja lentopaikan varustus

AIHE PENB 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PENB 2.1 –

Siviili-ilmailu

Osa-alue PENB 2.2 –

Sotilasilmailu

Osa-alue PENB 2.3 –

Lentäjään kohdistuvat odotukset ja vaatimukset

AIHE PENB 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PENB 3.1 –

Asiakassuhteet

AIHE PENB 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PENB 4.1 –

Ympäristönsuojelu

Liitteen I lisäys 3

NÄKÖLÄHILENNONJOHTO (ADV)

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(i))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lähilennonjohtopalvelu

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Porrastus lähtevien ilma-alusten välillä

Osa-alue ATM 6.2 –

Laskeutuvan ilma-aluksen ja edellisen laskeutuvan tai lähtevän ilma-aluksen porrastus

Osa-alue ATM 6.3 –

Aikaan perustuva pitkittäisporrastus jättöpyörteiden vuoksi

Osa-alue ATM 6.4 –

Pienennetyt porrastusminimit

AIHE ATM 7 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVAT JÄRJESTELMÄT JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATM 7.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavat järjestelmät

Osa-alue ATM 7.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvaverkot

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LÄHILENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu palvelun tarjoamisesta

Osa-alue ATM 10.2 –

Lähilennonjohtopalvelun tehtävät

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Kenttävalot

Osa-alue ATM 10.5 –

Lähilennonjohdon antamat tiedot ilma-aluksille

Osa-alue ATM 10.6 –

Lentopaikan liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.7 –

Laskukierroksen liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.8 –

Käytössä oleva kiitotie

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Meteorologiset laitteet

Osa-alue MET 2.2 –

Muut säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Lentoonlähtöön vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Ilma-alustyyppien tunnistaminen

Osa-alue ACFT 4.2 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   PSYKOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUMB 1.1 –

Kognitiiviset tekijät

AIHE HUM 2 –   LÄÄKETIETEELLISET JA FYSIOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Terveydentila

AIHE HUM 3 –   SOSIAALISET JA ORGANISATIONAALISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 3.1 –

Ryhmän resurssienhallinta (TRM)

Osa-alue HUM 3.2 –

Ryhmässä työskentely ja eri tehtävät ryhmässä

Osa-alue HUMB 3.3 –

Vastuullinen käyttäytyminen

AIHE HUM 4 –   STRESSI

Osa-alue HUM 4.1 –

Stressi

Osa-alue HUM 4.2 –

Stressinhallinta

AIHE HUM 5 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUM 5.1 –

Inhimilliset virheet

Osa-alue HUM 5.2 –

Sääntöjen rikkominen

AIHE HUM 6 –   YHTEISTYÖ

Osa-alue HUM 6.1 –

Viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Yhteistyö samalla vastuualueella

Osa-alue HUM 6.3 –

Yhteistyö eri vastuualueiden välillä

Osa-alue HUM 6.4 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reagoiminen rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Opintokäynti lentopaikalle

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Kiitotiepoikkeama

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE

Osa-alue AGA 2.1 –

Kenttäalue

Osa-alue AGA 2.2 –

Liikennealue

Osa-alue AGA 2.3 –

Kiitotiet

AIHE AGA 3 –   ESTEET

Osa-alue AGA 3.1 –

Esteetön ilmatila lentopaikan ympärillä

AIHE AGA 4 –   MUU VARUSTUS

Osa-alue AGA 4.1 –

Sijainti

Liitteen I lisäys 4

MITTARILÄHILENNONJOHDON TORNIMERKINTÄ – ADI (TWR)

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(ii))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lähilennonjohtopalvelu

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Porrastus lähtevien ilma-alusten välillä

Osa-alue ATM 6.2 –

Porrastus lähtevien ilma-alusten ja saapuvien ilma-alusten välillä

Osa-alue ATM 6.3 –

Laskeutuvan ilma-aluksen ja edellisen laskeutuvan tai lähtevän ilma-aluksen porrastus

Osa-alue ATM 6.4 –

Aikaan perustuva pitkittäisporrastus jättöpyörteiden vuoksi

Osa-alue ATM 6.5 –

Pienennetyt porrastusminimit

AIHE ATM 7 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVAT JÄRJESTELMÄT JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATM 7.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavat järjestelmät

Osa-alue ATM 7.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvaverkot

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LÄHILENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu palvelun tarjoamisesta

Osa-alue ATM 10.2 –

Lähilennonjohtopalvelun tehtävät

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Kenttävalot

Osa-alue ATM 10.5 –

Lähilennonjohdon antamat tiedot ilma-aluksille

Osa-alue ATM 10.6 –

Lentopaikan liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.7 –

Laskukierroksen liikenteen valvonta

Osa-alue ATM 10.8 –

Käytössä oleva kiitotie

AIHE ATM 11 –   MITTARILÄHILENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 11.1 –

Huonon näkyvyyden lentotoiminta ja erityis-VFR

Osa-alue ATM 11.2 –

Lähtevä liikenne

Osa-alue ATM 11.3 –

Saapuva liikenne

Osa-alue ATM 11.4 –

Lähilennonjohtopalvelu ja edistynyt järjestelmätuki

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Meteorologiset laitteet

Osa-alue MET 2.2 –

Muut säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

Osa-alue NAV 2.3 –

Vakiolähtö- ja tuloreitit

Osa-alue NAV 2.4 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.5 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

ICAO:n lähestymiskategorioiden soveltaminen

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Lentoonlähtöön vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Ilma-alustyyppien tunnistaminen

Osa-alue ACFT 4.2 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   PSYKOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUMB 1.1 –

Kognitiiviset tekijät

AIHE HUM 2 –   LÄÄKETIETEELLISET JA FYSIOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Terveydentila

AIHE HUM 3 –   SOSIAALISET JA ORGANISATIONAALISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 3.1 –

Ryhmän resurssienhallinta (TRM)

Osa-alue HUM 3.2 –

Ryhmässä työskentely ja eri tehtävät ryhmässä

Osa-alue HUMB 3.3 –

Vastuullinen käyttäytyminen

AIHE HUM 4 –   STRESSI

Osa-alue HUM 4.1 –

Stressi

Osa-alue HUM 4.2 –

Stressinhallinta

AIHE HUM 5 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUM 5.1 –

Inhimilliset virheet

Osa-alue HUM 5.2 –

Sääntöjen rikkominen

AIHE HUM 6 –   YHTEISTYÖ

Osa-alue HUM 6.1 –

Viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Yhteistyö samalla vastuualueella

Osa-alue HUM 6.3 –

Yhteistyö eri vastuualueiden välillä

Osa-alue HUM 6.4 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reaktiot rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Opintokäynti lentopaikalle

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Kiitotiepoikkeama

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE

Osa-alue AGA 2.1 –

Kenttäalue

Osa-alue AGA 2.2 –

Liikennealue

Osa-alue AGA 2.3 –

Kiitotiet

AIHE AGA 3 –   ESTEET

Osa-alue AGA 3.1 –

Esteetön ilmatila lentopaikan ympärillä

AIHE AGA 4 –   MUU VARUSTUS

Osa-alue AGA 4.1 –

Sijainti

Liitteen I lisäys 5

MENETELMÄLÄHESTYMISLENNONJOHTO (APP)

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(iii))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Sivuttaisporrastus

Osa-alue ATM 6.3 –

Porrastusvastuun siirtäminen

AIHE ATM 7 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVAT JÄRJESTELMÄT JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATM 7.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavat järjestelmät

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

Lähestymislennonjohto

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Lähestyvät ilma-alukset

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Vakaa lähestyminen

Osa-alue NAV 2.3 –

Vakiolähtö- ja tuloreitit

Osa-alue NAV 2.4 –

Navigointiapu

Osa-alue NAV 2.5 –

Satelliittinavigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.6 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

Osa-alue ACFTB 2.2 –

ICAO:n lähestymiskategorioiden soveltaminen

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Korkeudenvähennykseen ja alkulähestymiseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Loppulähestymiseen ja laskuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.6 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   PSYKOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 1.1 –

Kognitiiviset tekijät

AIHE HUM 2 –   LÄÄKETIETEELLISET JA FYSIOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Terveydentila

AIHE HUM 3 –   SOSIAALISET JA ORGANISATIONAALISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 3.1 –

Ryhmän resurssienhallinta (TRM)

Osa-alue HUM 3.2 –

Ryhmässä työskentely ja eri tehtävät ryhmässä

Osa-alue HUM 3.3 –

Vastuullinen käyttäytyminen

AIHE HUM 4 –   STRESSI

Osa-alue HUM 4.1 –

Stressi

Osa-alue HUM 4.2 –

Stressinhallinta

AIHE HUM 5 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUM 5.1 –

Inhimilliset virheet

Osa-alue HUM 5.2 –

Sääntöjen rikkominen

AIHE HUM 6 –   YHTEISTYÖ

Osa-alue HUM 6.1 –

Viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Yhteistyö samalla vastuualueella

Osa-alue HUM 6.3 –

Yhteistyö eri vastuualueiden välillä

Osa-alue HUM 6.4 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reagoiminen rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Opintokäynti lähestymislennonjohtoon

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Reittimuutokset

OPPIAINE 11:   LENTOPAIKAT

AIHE AGA 1 –   LENTOPAIKAN TIEDOT, JÄRJESTELYT JA KOORDINOINTI

Osa-alue AGA 1.1 –

Määritelmät

Osa-alue AGA 1.2 –

Koordinointi

AIHE AGA 2 –   KENTTÄALUE

Osa-alue AGA 2.1 –

Kenttäalue

Osa-alue AGA 2.2 –

Liikennealue

Osa-alue AGA 2.3 –

Kiitotiet

AIHE AGA 3 –   ESTEET

Osa-alue AGA 3.1 –

Esteetön ilmatila lentopaikan ympärillä

AIHE AGA 4 –   MUU VARUSTUS

Osa-alue AGA 4.1 –

Sijainti

Liitteen I lisäys 6

MENETELMÄALUELENNONJOHTO (ACP)

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(iv))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Sivuttaisporrastus

AIHE ATM 7 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVAT JÄRJESTELMÄT JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATM 7.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

Aluelennonjohto

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Odottavat ilma-alukset

OPPIAINE 4:   SÄÄOPPI

AIHE MET 1 –   SÄÄILMIÖT

Osa-alue MET 1.1 –

Sääilmiöt

AIHE MET 2 –   SÄÄTIETOJEN LÄHTEET

Osa-alue MET 2.1 –

Säätietojen lähteet

OPPIAINE 5:   LENTOSUUNNISTUS

AIHE NAV 1 –   KARTAT JA ILMAILUKARTAT

Osa-alue NAV 1.1 –

Kartat ja ilmailukartat

AIHE NAV 2 –   MITTARISUUNNISTUS

Osa-alue NAV 2.1 –

Navigointijärjestelmät

Osa-alue NAV 2.2 –

Navigointiapu

Osa-alue NAV 2.3 –

PBN-sovellukset

OPPIAINE 6:   ILMA-ALUKSET

AIHE ACFT 1 –   ILMA-ALUKSEN MITTARIT

Osa-alue ACFT 1.1 –

Ilma-aluksen mittarit

AIHE ACFT 2 –   ILMA-ALUSTEN LUOKITUS

Osa-alue ACFT 2.1 –

Pyörrevanaluokat

AIHE ACFT 3 –   ILMA-ALUSTEN SUORITUSKYKYYN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Osa-alue ACFT 3.1 –

Nousuun vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.2 –

Matkalentoon vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.3 –

Korkeudenvähennykseen vaikuttavat tekijät

Osa-alue ACFT 3.4 –

Taloudelliset tekijät

Osa-alue ACFT 3.5 –

Ympäristötekijät

AIHE ACFT 4 –   ILMA-ALUKSEN TIEDOT

Osa-alue ACFT 4.1 –

Suoritusarvotiedot

OPPIAINE 7:   INHIMILLISET TEKIJÄT

AIHE HUM 1 –   PSYKOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUMB 1.1 –

Kognitiiviset tekijät

AIHE HUM 2 –   LÄÄKETIETEELLISET JA FYSIOLOGISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 2.1 –

Väsymys

Osa-alue HUM 2.2 –

Terveydentila

AIHE HUM 3 –   SOSIAALISET JA ORGANISATIONAALISET TEKIJÄT

Osa-alue HUM 3.1 –

Ryhmän resurssienhallinta (TRM)

Osa-alue HUM 3.2 –

Ryhmässä työskentely ja eri tehtävät ryhmässä

Osa-alue HUMB 3.3 –

Vastuullinen käyttäytyminen

AIHE HUM 4 –   STRESSI

Osa-alue HUM 4.1 –

Stressi

Osa-alue HUM 4.2 –

Stressinhallinta

AIHE HUM 5 –   INHIMILLISET VIRHEET

Osa-alue HUM 5.1 –

Inhimilliset virheet

Osa-alue HUM 5.2 –

Sääntöjen rikkominen

AIHE HUM 6 –   YHTEISTYÖ

Osa-alue HUM 6.1 –

Viestintä

Osa-alue HUM 6.2 –

Yhteistyö samalla vastuualueella

Osa-alue HUM 6.3 –

Yhteistyö eri vastuualueiden välillä

Osa-alue HUM 6.4 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

OPPIAINE 8:   LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

AIHE EQPS 1 –   PUHEVIESTINTÄ

Osa-alue EQPS 1.1 –

Radioviestintä

Osa-alue EQPS 1.2 –

Muu puheviestintä

AIHE EQPS 2 –   ILMALIIKENNEPALVELUN AUTOMAATIO

Osa-alue EQPS 2.1 –

Kiinteä ilmailuviestiverkko (AFTN)

Osa-alue EQPS 2.2 –

Automaattinen tiedonsiirto

AIHE EQPS 3 –   LENNONJOHDON TYÖPISTE

Osa-alue EQPS 3.1 –

Laitteiden toiminta ja seuranta

Osa-alue EQPS 3.2 –

Liikennetilannenäytöt ja tietojärjestelmät

Osa-alue EQPS 3.3 –

Lentotietojärjestelmät

AIHE EQPS 4 –   TULEVAISUUDEN LAITTEET

Osa-alue EQPS 4.1 –

Uusin kehitys

AIHE EQPS 5 –   LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN RAJOITUKSET JA TOIMINTAHÄIRIÖT

Osa-alue EQPS 5.1 –

Reagoiminen rajoituksiin

Osa-alue EQPS 5.2 –

Viestintälaitteiden toimintahäiriöt

Osa-alue EQPS 5.3 –

Navigointilaitteiden toimintahäiriöt

OPPIAINE 9:   TOIMINTAYMPÄRISTÖ

AIHE PEN 1 –   PEREHDYTTÄMINEN

Osa-alue PEN 1.1 –

Opintokäynti aluelennonjohtoon

AIHE PEN 2 –   ILMATILAN KÄYTTÄJÄT

Osa-alue PEN 2.1 –

Siviili-ilmailun ilmaliikennepalveluissa

Osa-alue PEN 2.2 –

Sotilasilmailun ilmaliikennepalveluissa

AIHE PEN 3 –   ASIAKASSUHTEET

Osa-alue PEN 3.1 –

Palvelujen tarjoaminen ja käyttäjien vaatimukset

AIHE PEN 4 –   YMPÄRISTÖNSUOJELU

Osa-alue PEN 4.1 –

Ympäristönsuojelu

OPPIAINE 10:   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

AIHE ABES 1 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET (ABES)

Osa-alue ABES 1.1 –

Yleiskatsaus poikkeus- ja hätätilanteisiin

AIHE ABES 2 –   TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Osa-alue ABES 2.1 –

Tehokas viestintä

Osa-alue ABES 2.2 –

Psyykkisen ylikuormituksen välttäminen

Osa-alue ABES 2.3 –

Lennonjohdon/lentäjän yhteistyö

AIHE ABES 3 –   POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNEMENETELMÄT

Osa-alue ABES 3.1 –

Poikkeus- ja hätätilannemenetelmien soveltaminen

Osa-alue ABES 3.2 –

Radiovika

Osa-alue ABES 3.3 –

Laiton puuttuminen lentoon ja pommiuhka ilma-aluksessa

Osa-alue ABES 3.4 –

Reitiltään harhautunut tai tunnistamaton ilma-alus

Osa-alue ABES 3.5 –

Reittimuutokset

Liitteen I lisäys 7

VALVONTALÄHESTYMISLENNONJOHTO (APS)

(Viite: Liite I — Osa ATCO luku D 2 jakso, ATCO.D.010(a)(2)(v))

SISÄLLYSLUETTELO

OPPIAINE 1:

KURSSIN JOHDANTO

OPPIAINE 2:

ILMAILUN SÄÄDÖKSET

OPPIAINE 3:

ILMALIIKENTEEN HALLINTA

OPPIAINE 4:

SÄÄOPPI

OPPIAINE 5:

LENTOSUUNNISTUS

OPPIAINE 6:

ILMA-ALUKSET

OPPIAINE 7:

INHIMILLISET TEKIJÄT

OPPIAINE 8:

LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

OPPIAINE 9:

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

OPPIAINE 10:

POIKKEUS- JA HÄTÄTILANTEET

OPPIAINE 11:

LENTOPAIKAT

OPPIAINE 1:   KURSSIN JOHDANTO

AIHE INTR 1 –   KURSSIN HALLINTO

Osa-alue INTR 1.1 –

Kurssin johdanto

Osa-alue INTR 1.2 –

Kurssin hallinto

Osa-alue INTR 1.3 –

Opintomateriaali ja koulutusasiakirjat

AIHE INTR 2 –   JOHDANTO LENNONJOHTOKURSSIIN

Osa-alue INTR 2.1 –

Kurssin sisältö ja organisointi

Osa-alue INTR 2.2 –

Koulutusperiaatteet

Osa-alue INTR 2.3 –

Arviointiprosessi

OPPIAINE 2:   ILMAILUN SÄÄDÖKSET

AIHE LAW 1 –   LENNONJOHTAJAN LUPAKIRJAT/KELPOISUUSTODISTUKSET

Osa-alue LAW 1.1 –

Oikeudet ja ehdot

AIHE LAW 2 –   SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖKSET

Osa-alue LAW 2.1 –

Raportit

Osa-alue LAW 2.2 –

Ilmatila

AIHE LAW 3 –   LENNONJOHDON TURVALLISUUDENHALLINTA

Osa-alue LAW 3.1 –

Palauteprosessi

Osa-alue LAW 3.2 –

Turvallisuustutkinta

OPPIAINE 3:   ILMALIIKENTEEN HALLINTA

AIHE ATM 1 –   PALVELUJEN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 1.1 –

Lennonjohtopalvelu (ATC)

Osa-alue ATM 1.2 –

Lentotiedotuspalvelu (FIS)

Osa-alue ATM 1.3 –

Hälytyspalvelu (ALRS)

Osa-alue ATM 1.4 –

ATS-järjestelmän kapasiteetti ja ilmaliikennevirtojen säätely

Osa-alue ATM 1.5 –

Ilmatilan hallinta (ASM)

AIHE ATM 2 –   VIESTINTÄ

Osa-alue ATM 2.1 –

Tehokas viestintä

AIHE ATM 3 –   LENNONJOHTOSELVITYKSET JA LENNONJOHDON OHJEET

Osa-alue ATM 3.1 –

Lennonjohtoselvitykset

Osa-alue ATM 3.2 –

Lennonjohdon ohjeet

AIHE ATM 4 –   KOORDINOINTI

Osa-alue ATM 4.1 –

Koordinoinnin tarve

Osa-alue ATM 4.2 –

Koordinoinnin välineet ja menetelmät

Osa-alue ATM 4.3 –

Koordinointiprosessit

AIHE ATM 5 –   KORKEUDENMITTAUS JA LENTOPINTOJEN JAKAMINEN

Osa-alue ATM 5.1 –

Korkeudenmittaus

Osa-alue ATM 5.2 –

Korkeusvara maastoon

AIHE ATM 6 –   PORRASTUKSET

Osa-alue ATM 6.1 –

Korkeusporrastus

Osa-alue ATM 6.2 –

Pitkittäisporrastus valvontaympäristössä

Osa-alue ATM 6.3 –

Porrastusvastuun siirtäminen

Osa-alue ATM 6.4 –

Etäisyyteen perustuva pitkittäisporrastus jättöpyörteiden vuoksi

Osa-alue ATM 6.5 –

ATS-valvontajärjestelmiin perustuva porrastus

AIHE ATM 7 –   YHTEENTÖRMÄYSVAARASTA ILMASSA VAROITTAVAT JÄRJESTELMÄT JA MAALAITTEISIIN PERUSTUVAT TURVAVERKOT

Osa-alue ATM 7.1 –

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä

Osa-alue ATM 7.2 –

Maalaitteisiin perustuvat turvaverkot

AIHE ATM 8 –   NÄYTTÖPÄÄTTEET

Osa-alue ATM 8.1 –

Tiedonhallinta

AIHE ATM 9 –   (SIMULOITU) TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Osa-alue ATM 9.1 –

Toimintaympäristön eheys

Osa-alue ATM 9.2 –

Toimintamenetelmien ajantasaisuuden tarkistus

Osa-alue ATM 9.3 –

Luovutus/vastaanotto

AIHE ATM 10 –   LENNONJOHTOPALVELUN TARJOAMINEN

Osa-alue ATM 10.1 –

Vastuu ja tietojenkäsittely

Osa-alue ATM 10.2 –

ATS-valvontapalvelu

Osa-alue ATM 10.3 –

Liikenteenhallintaprosessi

Osa-alue ATM 10.4 –

Liikenteen käsittely

Osa-alue ATM 10.5 –

Lennonjohtopalvelu ja edistynyt järjestelmätuki

AIHE ATM 11 –   ODOTUS

Osa-alue ATM 11.1 –

Yleiset odotusmenetelmät

Osa-alue ATM 11.2 –

Lähestyvät ilma-alukset

Osa-alue ATM 11.3 –

Odotus valvontaympäristössä

AIHE ATM 12 –   TUNNISTAMINEN

Osa-alue ATM 12.1 –