EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0288

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/288, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä hakemusten käsittelemättäjättämiskauden ja sen päivämäärien osalta

OJ L 51, 24.2.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/288/oj

24.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 51/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/288,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä hakemusten käsittelemättäjättämiskauden ja sen päivämäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, tavoitteiden saavuttaminen ei saisi vaarantua siksi, että toimijat rikkovat YKP:n sääntöjä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (2) 42 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, myöntämän rahoitustuen ehtona on, että toimijat noudattavat YKP:n sääntöjä.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 42 artiklan 2 kohdan mukaan jos toimijat rikkovat vakavalla tavalla YKP:n sääntöjä, niiltä on evättävä väliaikaisesti tai pysyvästi mahdollisuus unionin rahoitustukeen. Kyseisten toimenpiteiden on oltava varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhtaisia.

(3)

Jotta turvattaisiin unionin ja sen veronmaksajien taloudellinen etu, toimijat, jotka tiettynä ajanjaksona ennen rahoitustukea koskevan hakemuksen jättämistä syyllistyivät vakavaan rikkomukseen, rikokseen tai petokseen siten kuin asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklassa esitetään, eivät saisi hyötyä EMKR:n myöntämästä rahoitustuesta.

(4)

EMKR:n tukea hakevien toimijoiden olisi oltava selvästi tunnistettavissa, jotta voidaan tarkistaa, voidaanko niiden hakemukset ottaa käsiteltäväksi. EMKR:n tuen ehdollisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi on aiheellista säätää tarvittavista säännöksistä, joilla varmistetaan, että kyseiset toimijat täyttävät kaikki EMKR:n tukihakemusten käsiteltäväksi ottamista koskevat edellytykset kaikkien niiden tosiasiallisessa määräysvallassa olevien kalastusalusten suhteen.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hakemusten käsittelemättäjättämiskauden on oltava oikeassa suhteessa vakavan rikkomuksen, rikoksen tai petoksen luonteeseen, vakavuuteen, kestoon ja toistumiseen. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat käsittelemättäjättämisen keston laskentaa ja määritellä asiaankuuluvat käsittelemättäjättämiskauden alkamis- ja päättymispäivät.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 42 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti silloin, kun toimivaltainen viranomainen on todennut, että toimija on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen, kyseisen toimijan hakemus EMKR:n tukea varten on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi vähintään 12 kuukauden pituisen kauden ajaksi. Koska asetusta (EU) N:o 508/2014 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, olisi oikeasuhteisuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi otettava käsittelemättäjättämiskauden laskennassa huomioon ainoastaan vakavat rikkomukset, jotka on vahvistettu 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen tehdyillä päätöksillä.

(7)

EMKR:n tukea koskevien hakemusten käsittelemättäjättämisen välitön ja automaattinen käynnistyminen olisi kuitenkin suhteeton rikkomustapauksissa, jotka kylläkin ovat toimivaltaisten viranomaisten vahvistuksen mukaan luonteeltaan vakavia mutta jotka eivät välttämättä aiheuta suoraan vakavaa vahinkoa kyseisille kalavaroille ja meriympäristölle, kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (3) 90 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan. Tällaisiin tapauksiin kuuluisivat esimerkiksi vähäiset saaliiden virheilmoitukset, joiden ei pitäisi sellaisenaan aiheuttaa EMKR:n tukea koskevien hakemusten välitöntä käsittelemättäjättämistä.

(8)

Vakavat rikkomukset, jotka liittyvät alamittaisten kalojen alukselle ottamiseen, jälleenlaivaamiseen tai purkamiseen, olisi arvioitava suhteessa saaliiden poisheittämisen lopettamiseen asteittain siten kuin yhteisessä kalastuspolitiikassa on suunniteltu. Vaikuttaa tarpeettomalta ja aiheettomalta, että EMKR:n tukea koskevista hakemuksista tehtäisiin välittömästi käsittelemättä jätettäviä tällaisiin rikkomuksiin syyllistyneiden toimijoiden kohdalla.

(9)

Johdanto-osan 7 ja 8 kappaleessa tarkoitetuissa poikkeuksellisissa tapauksissa on sen varmistamiseksi, että EMKR:n tukea hakevien toimijoiden hakemusten käsittelemättä jättämisessä varmistetaan suhteellisuusperiaatteen noudattaminen, aiheellista perustaa käsittelemättäjättämiskauden laskenta jo käytössä olevaan järjestelmään, jossa tiettyjä vakavia rikkomuksia pisteytetään siten kuin asetuksen (EY) N:o 1224/2009 92 artiklassa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 (4) 126 artiklassa ja liitteessä XXX säädetään. Niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa, olisi käsittelemättäjättämiskauden soveltamisen alkamispäivä ja laskenta määriteltävä ottaen huomioon täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 126 artiklan 4 kohta.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 92 artiklan 4 kohdan mukaan jos kalastuslisenssin haltija ei kolmen vuoden aikana viimeisestä vakavasta rikkomuksesta syyllisty uuteen vakavaan rikkomukseen, kaikki sen kalastuslisenssiä koskevat pisteet olisi poistettava. Tämän seurauksena kalastuslisenssiä koskevat pisteet pysyvät voimassa vähintään kolme vuotta. Koska EMKR:n säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, olisi oikeasuhteisuuden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi otettava käsittelemättäjättämiskauden laskennassa huomioon pisteet vakavista rikkomuksista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa, ainoastaan silloin, kun ne on määrätty 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen.

(11)

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, jäljempänä ’LIS-kalastus’, muodostaa yhden vakavimmista uhista elollisten vesiluonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle ja vaarantaa perin pohjin YKP:n tavoitteiden saavuttamisen. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa säännöt, jotka koskevat EMKR:n tukea koskevien hakemusten jättämistä ottamatta käsiteltäväksi, kun ne tulevat sellaisilta toimijoilta, joiden kalastusalukset purjehtivat sellaisten maiden lipun alla, jotka on merkitty unionin luetteloon LIS-kalastusta harjoittavista aluksista, tai joiden alukset purjehtivat sellaisten maiden lipun alla, jotka on määritelty yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi.

(12)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisten toimijoiden hakemuksia, jotka ovat syyllistyneet petokseen Euroopan kalatalousrahaston, jäljempänä ’EKTR’, tai EMKR:n osalta, ei tietyn kauden ajan pidetä hyväksyttävissä olevina. Koska petos muodostaa yhden suurimmista uhista unionin ja sen veronmaksajien taloudelliselle edulle, ja yhdenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kohdistamiseksi toimijoihin kaikissa jäsenvaltioissa, olisi määriteltävä tämän uhan vakavuuden kannalta soveltuvat säännöt sen kauden osalta, jonka aikana tällaiseen petokseen syyllistyneiden toimijoiden jättämiä hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi.

(13)

Jotta voidaan varmistaa EMKR:n tukea hakevien toimijoiden hakemusten käsittelemättä jättämistä koskevien sääntöjen oikeasuhteisuus ja tehokas soveltaminen, on aiheellista vahvistaa säännöt, jotka koskevat käsittelemättäjättämiskausien laskentaa tapauksissa, joissa yksi toimija omistaa useampia kuin yhden kalastusaluksen. Näillä säännöillä olisi varmistettava, että EMKR:n tuki ei hyödytä kalastusaluksia, joita on käytetty sellaisten vakavien rikkomusten tekemiseen, joiden tuloksena kyseisten toimijoiden hakemukset on ollut jätettävä käsittelemättä. On myös aiheellista vahvistaa säännöt käsittelemättäjättämiskauden tarkistamisesta silloin, kun toimija syyllistyy uusiin vakaviin rikkomuksiin käsittelemättäjättämiskauden aikana.

(14)

Olisi vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan sellaisten toimijoiden oikeudenmukainen kohtelu, joista tulee kalastusalusten uusia omistajia myynnin tai muunlaisen omistuksen siirron seurauksena, ja huolehdittava, ettei samalla vaaranneta asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädettyä valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevaa unionin järjestelmää, joka on tarpeellinen YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

(15)

Jos toimijan kalastuslisenssi peruutetaan pysyvästi tehtyjen rikkomusten suuren toistuvuuden ja vakavuuden vuoksi, oikeuden menettäminen EMKR:n tukeen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (5) 65 artiklan 2 kohdassa säädetyn tukikelpoisuuskauden loppuun saakka on perusteltua tarpeella turvata unionin ja sen veronmaksajien taloudellinen etu. Oikeuden menettäminen olisi perusteltua myös siinä tapauksessa, että tässä asetuksessa säädetyn laskentamenetelmän mukaan käsittelemättäjättämiskausi loppuu ennen tukikelpoisuuskauden loppua.

(16)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimijat, jotka jättävät EMKR:ään perustuvan hakemuksen, toimittavat hallintoviranomaiselle allekirjoitetun lausuman, jossa ne vahvistavat noudattavansa asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1 kohdassa lueteltuja arviointiperusteita ja ilmoittavat, että ne eivät ole syyllistyneet kyseisen asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun EKTR:ään tai EMKR:ään kohdistuvaan petokseen. Jäsenvaltioiden on myös tarkistettava lausuman paikkansapitävyys. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että uudelleenkäsittelymenettelyjen lykkääviä vaikutuksia koskevien kansallisten sääntöjen soveltaminen ei tee käsittelemättäjättämiskauden määrittelemistä koskevista säännöistä tehottomia.

(17)

Mitä tulee asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettuihin vakaviin rikkomisiin ja rikoksiin, kyseisiä tapauksia on tarpeen arvioida ja analysoida tarkemmin, jotta varmistetaan, että käsittelemättäjättämiskauden kesto on oikeassa suhteessa kyseisten vakavien rikkomisten ja rikosten luonteeseen, vakavuuteen, kestoon ja toistumiseen. Kyseisen analyysin johdosta tätä asetusta olisi muutettava.

(18)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen mahdollistamiseksi ja ottaen huomioon tarve varmistaa yhdenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kohdistaminen toimijoihin kaikissa jäsenvaltioissa ohjelmakauden alusta alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu, ja sitä olisi sovellettava EMKR:n tukikelpoisuuskauden ensimmäisestä päivästä eli 1 päivästä tammikuuta 2014,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan EMKR:n tukea koskeviin hakemuksiin, ja siinä määritellään kausi, jonka aikana tällaiset hakemukset, joiden esittäjinä ovat toimijat, jotka ovat tehneet asetuksen (EU) N:o 508/2014 10 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tai saman asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimia, on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi, jäljempänä ’käsittelemättäjättämiskausi’.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’rikkomuspisteillä’ pisteitä, jotka on määrätty toimijalle kalastusaluksesta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 92 artiklassa vahvistetun vakavia rikkomuksia koskevan pisteytysjärjestelmän yhteydessä;

2.

’toimijalla’ asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 30 kohdassa määriteltyä toimijaa, joka esittää hakemuksen EMKR:n tuen saamiseksi.

II LUKU

KÄSITTELEMÄTTÄJÄTTÄMISKAUDEN KESTO JA ALKAMISPÄIVÄ

3 artikla

Sellaisten toimijoiden esittämien hakemusten jättäminen ottamatta käsiteltäväksi, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (6) 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan nojalla

1.   Jos toimivaltainen viranomainen on todennut, että toimija on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan nojalla, kyseisen toimijan hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi 12 kuukauden pituiseksi kaudeksi.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun jäsenvaltio asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla määrää rikkomuspisteitä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa luetelluista vakavista rikkomuksista, on sovellettava seuraavia sääntöjä:

a)

jos toimijalle kalastusaluksesta kertyneitä rikkomuspisteitä on alle 9, kyseisen toimijan hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on otettava käsiteltäväksi;

b)

jos toimijalle kalastusaluksesta kertyneitä rikkomuspisteitä on 9, käsittelemättäjättämiskauden on oltava 12 kuukautta;

c)

kustakin rikkomuspisteestä, joka määrätään niiden pisteiden lisäksi, jotka toimijalle on kertynyt kalastusaluksesta b alakohdan mukaisesti, on tultava 1 kuukausi lisää käsittelemättäjättämiskautta.

3.   Käsittelemättäjättämiskauden alkamispäivän on oltava päivä, jona toimivaltainen viranomainen tekee ensimmäisen virallisen päätöksen, jossa vahvistetaan syyllistyminen vakavaan rikkomukseen asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan mukaisessa merkityksessä.

Käsittelemättäjättämiskauden laskentaa varten on otettava huomioon ainoastaan vakavat rikkomukset, joihin on syyllistytty 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen ja joista on tehty edellisessä alakohdassa tarkoitettu päätös kyseisestä päivästä alkaen.

4.   Kuitenkin 2 kohdan soveltamiseksi käsittelemättäjättämiskauden alkamispäivän on oltava päivä, jona toimivaltainen viranomainen tekee ensimmäisen virallisen päätöksen, jossa määrätään rikkomuspisteitä toimijalle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 126 artiklan 4 kohdan nojalla ja jonka tuloksena kyseiselle toimijalle määrätään yhteensä 9 tai enemmän rikkomuspisteitä kalastusaluksen osalta.

Käsittelemättäjättämiskauden laskentaa varten on otettava huomioon ainoastaan pisteet rikkomuksista, joihin on syyllistytty 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen ja jotka on määrätty virallisella päätöksellä kyseisestä päivästä alkaen.

4 artikla

Sellaisten toimijoiden tekemien hakemusten jättäminen ottamatta käsiteltäväksi, jotka sisältyvät unionin LIS-alusluetteloon tai joiden alus purjehtii yhteistyöhön osallistumattoman kolmannen maan lipun alla

1.   Sellaisen toimijan käsittelemättäjättämiskauden, jonka kalastusalus sisältyy asetuksen (EY) N:o 1005/2008 27 artiklassa tarkoitettuun unionin luetteloon laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista kalastusaluksista, on oltava koko se kausi, jonka kyseinen kalastusalus sisältyy kyseiseen luetteloon, ja joka tapauksessa vähintään 24 kuukautta sen luetteloon merkitsemisen päivästä.

2.   Toimijat, joiden kalastusalus purjehtii sellaisen maan lipun alla, joka on määritelty yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 33 artiklan mukaisesti, on jätettävä käsittelemättä koko sen kauden ajan, jonka kyseinen maa sisältyy luetteloon, ja joka tapauksessa vähintään 12 kuukauden ajan.

3.   Käsittelemättäjättämiskauden alkamispäivän on oltava unionin LIS-alusluettelosta annetun komission asetuksen (EU) N:o 468/2010 (7) tai yhteistyöhön osallistumattomien kolmansien maiden luettelosta annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU (8) voimaantulopäivä tai päivä, jona tällaiseen asetukseen tai päätökseen tehdään muutos, jolla kalastusalus tai maa lisätään tällaiseen luetteloon.

5 artikla

Sellaisten toimijoiden hakemusten jättäminen ottamatta käsiteltäväksi, jotka ovat syyllistyneet petokseen EKTR:n tai EMKR:n osalta

1.   Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että toimija on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n osalta, kaikki kyseisen toimijan hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi siitä päivästä, jona tehdään ensimmäinen virallinen päätös, jossa todetaan petos sellaisena kuin se on määriteltynä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen (9) 1 artiklassa.

2.   Käsittelemättäjättämiskauden on kestettävä EMKR:n tukikelpoisuuskauden loppuun siten kuin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdassa säädetään.

III LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

6 artikla

Käsittelemättäjättämiskauden laskenta siinä tapauksessa, että toimija omistaa enemmän kuin yhden kalastusaluksen

1.   Jos toimija omistaa tai sen määräysvallassa on enemmän kuin yksi kalastusalus, kyseisen toimijan tekemän hakemuksen käsittelemättäjättämiskausi on määritettävä erikseen kunkin yksittäisen kalastusaluksen osalta 3 tai 4 artiklan mukaisesti.

2.   Kyseisen toimijan tekemät hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on kuitenkin myös jätettävä ottamatta käsiteltäväksi

a)

jos yli puolta kyseisen toimijan omistamista tai sen määräysvallassa olevista kalastusaluksista koskevia hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi EMKR:n tukea varten 3 tai 4 artiklan nojalla, tai

b)

jos, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vakavista rikkomuksista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa, määrättyjen rikkomuspisteiden keskimäärä kunkin kyseisen toimijan omistaman tai sen määräysvallassa olevan kalastusaluksen kohdalla on 7 tai enemmän.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kun vakava rikkomus, johon toimija on syyllistynyt, ei liity mihinkään kyseisen toimijan omistamaan tai sen määräysvallassa olevaan kalastusalukseen, kaikki kyseisen toimijan tekemät hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi.

7 artikla

Omistusoikeuden siirto

1.   Siinä tapauksessa, että kalastusalus myydään tai sen omistusoikeus siirtyy muulla tavoin, kalastusaluksen siirtävää toimijaa koskevaa käsittelemättäjättämiskautta, joka johtuu ennen omistusoikeuden muutosta tehdyistä vakavista rikkomuksista, ei siirretä uudelle toimijalle. Uuden toimijan hakemusten käsittelemättäjättäminen voi johtua ainoastaan kyseisen uuden toimijan tekemistä uusista vakavista rikkomuksista.

2.   Jos kuitenkin rikkomuspisteitä määrätään asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan merkityksessä vakavista rikkomuksista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa, ja joihin on syyllistytty ennen kalastusaluksen omistusoikeuden muutosta, kyseiset pisteet on otettava huomioon laskettaessa uuden toimijan käsittelemättäjättämiskautta 3 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, jos kyseinen toimija syyllistyy asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla uusiin vakaviin rikkomuksiin, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa.

8 artikla

Kalastuslisenssin pysyvä peruuttaminen

Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, jos toimijan kalastuslisenssi on peruutettu pysyvästi jonkin kyseisen toimijan omistaman tai sen määräysvallassa olevan kalastusaluksen osalta:

a)

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 129 artiklan 2 kohdan mukaisesti; tai, tapauksen mukaan,

b)

seurauksena vakaviin rikkomuksiin liittyvistä seuraamuksista, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan mukaisesti,

kaikki kyseisen toimijan hakemukset EMKR:n tuen saamiseksi on jätettävä ottamatta käsiteltäväksi peruutuksen päivämäärästä alkaen tukikelpoisuuskauden loppuun siten kuin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 2 kohdassa säädetään.

9 artikla

Käsittelemättäjättämiskauden tarkistus

Edellyttäen, että käsittelemättäjättämiskausi kestää yhteensä vähintään 12 kuukautta, sitä

a)

lyhennetään, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vakavista rikkomuksista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa, 2 kuukaudella, jos 2 rikkomuspistettä poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti tällaisista vakavista rikkomuksista;

b)

pidennetään 12 kuukaudella kunkin sellaisen uuden vakavan rikkomuksen osalta, johon toimija syyllistyy käsittelemättäjättämiskauden aikana asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan nojalla; tai

c)

poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, pidennetään 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti kunkin sellaisen uuden vakavan rikkomuksen osalta, johon toimija syyllistyy käsittelemättäjättämiskauden aikana asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla ja jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXX olevissa 1, 2 ja 5 kohdassa.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 468/2010, annettu 28 päivänä toukokuuta 2010, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta (EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22).

(8)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/170/EU, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, LIS-kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 43)

(9)  Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (EYVL C 316, 27.11.1995, s. 48).


Top