Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/227, annettu 9 päivänä tammikuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 48/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/227,

annettu 9 päivänä tammikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 99 artiklan 5 kohdan neljännen alakohdan ja 6 kohdan neljännen alakohdan, 101 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan ja 394 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 (2) vahvistetaan vaatimukset, joiden mukaisesti laitosten on ilmoitettava tiedot siitä, miten ne noudattavat asetusta (EU) N:o 575/2013.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukainen johdonmukaisten, tarkkojen ja vertailukelpoisten tietojen ilmoittaminen luottotappiovarauksista ja lainanhoitojoustotoimenpiteistä on tekijä, joka vaikuttaa olennaisesti kattavan käsityksen saamiseen laitosten riskiprofiileista ja niiden rahoitusalalle aiheuttamasta järjestelmäriskistä. Koska koko unionissa on epävarmuutta omaisuuserien laadusta, laitoksia olisi vaadittava ilmoittamaan tiedot lainanhoitojoustotoimistaan ja järjestämättömistä saamisistaan, jotta Euroopan pankkiviranomainen (EPV) ja toimivaltaiset viranomaiset saisivat kattavan käsityksen laitosten toiminnan riskiprofiilista ja Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) voisi hoitaa makrotason valvontaan liittyvät tehtävänsä.

(3)

Lainanhoitojoustotoimet ja järjestämättömät saamiset kuuluvat voimassa olevien kirjanpitovaatimusten piiriin, jotka koskevat tietojen antamista lainoista ja vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyvistä vastuista ja niiden luottoluokituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (3) ja neuvoston direktiivin 86/635/ETY (4) mukaisesti. Käsitteistä ”lainahoitojousto” ja ”järjestämättömät saamiset” ei ole kuitenkaan olemassa kattavia, yhdenmukaistettuja määritelmiä, eikä myöskään ole olemassa erityisiä ja yksityiskohtaisia valvontatietojen raportointivaatimuksia.

(4)

Sen vuoksi olisi vahvistettava teknisillä standardeilla erityiset lainanhoitojouston ja järjestämättömien saamisten määritelmät sekä raportointilomakkeet, jotta EPV, toimivaltaiset viranomaiset ja EJRK voisivat tukeutua omaisuuserien laadun käsitteisiin, joita olisi yhdenmukaistettu nykyisiä käsitteitä pidemmälle. Tällä tavoin minimoitaisiin erot, jotka johtuvat erilaisista lainanhoitojouston käsitteistä, sekä erot, joita esiintyy maksukyvyttömyyden ja arvonalentumisen määritelmien soveltamisessa unionissa, minkä ansiosta ilmoitettavista tiedoista saataisiin entistä vertailukelpoisempia. Järjestämättömän saamisen määritelmän olisi tältä osin toimittava omaisuuserien laadun yhdenmukaistettuna indeksinä, luokitteluvälineenä, eikä maksukyvyttömyyden ja arvonalentumisen nykyisten määritelmien korvikkeena.

(5)

Jotta laitokset ja toimivaltaiset viranomaiset saisivat riittävästi aikaa panna täytäntöön tässä asetuksessa vahvistetut lainanhoitojoustotoimia ja järjestämättömiä saamisia koskevat vaatimukset tavalla, joka tuottaa laadukkaita tietoja, kyseisiin raportointivaatimuksiin olisi sovellettava siirrettyä ilmoituspäivämäärää.

(6)

Sen varmistamiseksi, että täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 vahvistettuja vaatimuksia sovelletaan asianmukaisesti, laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvässä raportoinnissa käytettäviä lomakkeita, ohjeita ja määritelmiä olisi tarkennettava entisestään. Tästä syystä on oikeudellisen selkeyden vuoksi aiheellista korvata useita liitteissä I, III ja IV olevia lomakkeita sekä muuttaa joitakin liitteissä II, V, VII ja IX vahvistettuja ohjeita. Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(7)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä lainanhoitojoustotoimia ja järjestämättömiä saamisia koskevien teknisten standardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(8)

Koska muut täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 680/2014 tarvittavat muutokset eivät muuta merkittävästi sen sisältöä, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti EPV ei ole järjestänyt muita julkisia kuulemisia, koska se olisi ollut suhteetonta teknisten täytäntöönpanostandardien luonnosten laajuuteen ja vaikutukseen nähden.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014 olisi muutettava.

(10)

Sen varmistamiseksi, että laitokset toimittavat mahdollisimman pian valvontatiedot toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä saisivat kattavan kuvan kyseisistä laitoksista, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 seuraavasti:

1)

korvataan 5 artiklan b alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

liitteen I lomakkeessa 14 määritellyt kaikkia arvopaperistettuja vastuita koskevat tiedot liitteessä II olevan II osan 3.9 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Laitokset vapautetaan kyseisten arvopaperistamistietojen toimittamisesta, jos ne kuuluvat ryhmään samassa maassa, jossa niihin sovelletaan omien varojen vaatimusta;”;

2)

lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”Liitteessä III oleviin lomakkeisiin 18 ja 19 liittyvä ensimmäinen ilmoituspäivämäärä on 31 päivä joulukuuta 2014, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista. Liitteessä III olevien lomakkeiden 6, 9.1, 20.4, 20.5 ja 20.7 rivit ja sarakkeet, joissa viitataan lainanhoitojoustosaamisiin ja järjestämättömiin saamisiin, on täytettävä ilmoituspäivämäärään 31 päivä joulukuuta 2014 mennessä.”;

3)

korvataan liitteet I–V tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;

4)

korvataan liite VII tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä;

5)

korvataan liite IX tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


LIITE I

LIITE I

OMISTA VAROISTA JA OMIEN VAROJEN VAATIMUKSISTA ANNETTAVAT ILMOITUKSET

COREP-RAPORTOINTILOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

 

 

VAKAVARAISUUS

CA

1

C 01.00

OMAT VARAT

CA1

2

C 02.00

OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CA2

3

C 03.00

VAKAVARAISUUSSUHTEET

CA3

4

C 04.00

LISÄTIETOERÄT

CA4

 

 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

CA5

5.1

C 05.01

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

CA5.1

5.2

C 05.02

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT

CA5.2

 

 

RYHMÄN VAKAVARAISUUS

GS

6.1

C 06.01

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT - YHTEENSÄ

GS Total

6.2

C 06.02

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

GS

 

 

LUOTTORISKI

CR

7

C 07.00

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIT SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR SA

 

 

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB

8.1

C 08.01

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB 1

8.2

C 08.02

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (jaoteltuina vastapuoliluokkien tai -ryhmien mukaan)

CR IRB 2

 

 

MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN

CR GB

9.1

C 09.01

Taulukko 9.1 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Taulukko 9.2 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (IRB-menetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Taulukko 9.3 – Merkityksellisten luottovastuiden luottoriskiin liittyvät yhteenlasketut omien varojen vaatimukset jaoteltuina maittain

CR GB 3

 

 

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET. PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

CR SETT

12

C 12.00

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CR SEC SA

13

C 13.00

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET

CR SEC IRB

14

C 14.00

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT

CR SEC Details

 

 

OPERATIIVINEN RISKI

OPR

16

C 16.00

OPERATIIVINEN RISKI

OPR

17

C 17.00

OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT BRUTTOMÄÄRÄISET TAPPIOT JAOTELTUINA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPPIOTYYPPIEN MUKAAN

OPR Details

 

 

MARKKINARISKI

MKR

18

C 18.00

MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKEIHIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄTI

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT

MKR IM

25

C 25.00

VASTUUN ARVONOIKAISURISKI

CVA


C 01.00 – OMAT VARAT (CA1)

Rivi

Tunniste

Erä

Määrä

010

1

OMAT VARAT

 

015

1.1

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

 

020

1.1.1

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

030

1.1.1.1

Ydinpääomaksi (CET1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

040

1.1.1.1.1

Maksetut pääomainstrumentit

 

050

1.1.1.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

060

1.1.1.1.3

Ylikurssirahastot

 

070

1.1.1.1.4

(-) Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Suorat ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Välilliset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Synteettiset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

 

092

1.1.1.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

130

1.1.1.2

Kertyneet voittovarat

 

140

1.1.1.2.1

Edellisvuosien kertyneet voittovarat

 

150

1.1.1.2.2

Hyväksyttävät voitot tai tappiot

 

160

1.1.1.2.2.1

Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ei-hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista

 

180

1.1.1.3

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

 

200

1.1.1.4

Muut rahastot

 

210

1.1.1.5

Yleisten pankkiriskien rahastot

 

220

1.1.1.6

Määräajaksi vapautetuista ydinpääoman (CET1) instrumenteista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

230

1.1.1.7

Ydinpääomaan (CET1) sisällytetyt vähemmistöosuudet

 

240

1.1.1.8

Muista vähemmistöosuuksista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

250

1.1.1.9

Omiin varoihin sovellettavista suodattimista aiheutuvat ydinpääoman (CET1) mukautukset

 

260

1.1.1.9.1

(-) Arvopaperistetuista omaisuuseristä aiheutuvat oman pääoman lisäykset

 

270

1.1.1.9.2

Rahavirran suojaus

 

280

1.1.1.9.3

Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyviä omia luottoriskejä koskevista muutoksista aiheutuvat kumulatiiviset voitot ja tappiot

 

285

1.1.1.9.4

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

 

290

1.1.1.9.5

(-) Varovaista arvostamista koskevista vaatimuksista aiheutuvat arvonoikaisut

 

300

1.1.1.10

(-) Liikearvo

 

310

1.1.1.10.1

(-) Aineettomiin hyödykkeisiin laskettava liikearvo

 

320

1.1.1.10.2

(-) Merkittävien sijoitusten arvostukseen sisältyvä liikearvo

 

330

1.1.1.10.3

Liikearvoon liittyvät laskennalliset verovelat

 

340

1.1.1.11

(-) Muut aineettomat hyödykkeet

 

350

1.1.1.11.1

(-) Muut aineettomat hyödykkeet ennen laskennallisten verovelkojen vähentämistä

 

360

1.1.1.11.2

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät laskennalliset verovelat

 

370

1.1.1.12

(-) Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat

 

380

1.1.1.13

(-) Odotettuihin tappioihin käytettäviin luottoriskin oikaisuihin liittyvä alijäämä (IRB)

 

390

1.1.1.14

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

400

1.1.1.14.1

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

410

1.1.1.14.2

Etuuspohjaisen eläkerahaston varoihin liittyvät laskennalliset verovelat

 

420

1.1.1.14.3

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat, joihin on laitokselle myönnetty oikeus käyttää rajoituksettomasti

 

430

1.1.1.15

(-) Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

 

440

1.1.1.16

(-) Erät, jotka on vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä ja jotka ylittävät laitoksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1)

 

450

1.1.1.17

(-) Finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

460

1.1.1.18

(-) Arvopaperistamispositiot, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

470

1.1.1.19

(-) Luottokaupan selvitysriski, johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

471

1.1.1.20

(-) Positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä ja joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

472

1.1.1.21

(-) Oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

 

480

1.1.1.22

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

490

1.1.1.23

(-) Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

500

1.1.1.24

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

510

1.1.1.25

(-) 17,65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä

 

520

1.1.1.26

Muut ydinpääomaa (CET1) koskevat siirtymävaiheen mukautukset

 

524

1.1.1.27

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät muut ydinpääoman (CET1) vähennykset

 

529

1.1.1.28

Muut ydinpääoman (CET1) osatekijät tai vähennykset

 

530

1.1.2

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

540

1.1.2.1

Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

550

1.1.2.1.1

Maksetut pääomainstrumentit

 

560

1.1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

 

570

1.1.2.1.3

Ylikurssirahastot

 

580

1.1.2.1.4

(-) Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

 

622

1.1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

660

1.1.2.2

Määräajaksi vapautetuista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

670

1.1.2.3

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

680

1.1.2.4

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

690

1.1.2.5

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

 

700

1.1.2.6

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

710

1.1.2.7

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

720

1.1.2.8

(-) Erät, jotka on vähennettävä toissijaisen pääoman (T2) eristä ja jotka ylittävät laitoksen toissijaisen pääoman (T2)

 

730

1.1.2.9

Muut ensisijaista lisäpääomaa (AT1) koskevat siirtymävaiheen mukautukset

 

740

1.1.2.10

Erät, jotka on vähennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä ja jotka ylittävät laitoksen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) (vähennetään ydinpääomasta (CET1))

 

744

1.1.2.11

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät muut ensisijaisen lisäpääoman (AT1) vähennykset

 

748

1.1.2.12

Muut ensisijaisen lisäpääoman (AT1) osatekijät tai vähennykset

 

750

1.2

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

760

1.2.1

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

770

1.2.1.1

Maksetut pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

780

1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit ja etuoikeudeltaan huonommat lainat

 

790

1.2.1.3

Ylikurssirahastot

 

800

1.2.1.4

(-) Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

810

1.2.1.4.1

(-) Suorat toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

840

1.2.1.4.2

(-) Välilliset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

841

1.2.1.4.3

(-) Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

 

842

1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat toissijaisen pääoman instrumentit

 

880

1.2.2

Määräajaksi vapautetuista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista lainoista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

890

1.2.3

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

 

900

1.2.4

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymävaiheen mukautukset

 

910

1.2.5

IRB-ylijäämä, joka ylittää hyväksyttävät odotetut tappiot

 

920

1.2.6

Yleiset luottoriskioikaisut (standardimenetelmä)

 

930

1.2.7

(-) Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

 

940

1.2.8

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

950

1.2.9

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

960

1.2.10

Muut toissijaista pääomaa (T2) koskevat siirtymävaiheen mukautukset

 

970

1.2.11

Erät, jotka on vähennettävä toissijaisen pääoman (T2) eristä ja jotka ylittävät laitoksen toissijaisen pääoman (T2) (vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1))

 

974

1.2.12

(-) Vakavaraisuusasetuksen 3 artiklan nojalla tehtävät muut toissijaisen pääoman (T2) vähennykset

 

978

1.2.13

Muut toissijaisen pääoman (T2) osatekijät tai vähennykset

 


C 02.00 – OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET (CA2)

Rivi

Erä

Nimike

Määrä

010

1

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

020

1*

Josta vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan 2 kohdassa ja 98 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

030

1**

Josta vakavaraisuusasetuksen 96 artiklan 2 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

 

040

1.1

LUOTTO-, VASTAPUOLI- JA LAIMENTUMISRISKIEN SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIN RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

 

050

1.1.1

Standardimenetelmä

 

060

1.1.1.1

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät pois lukien arvopaperistamispositiot

 

070

1.1.1.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

080

1.1.1.1.02

Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset

 

090

1.1.1.1.03

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

100

1.1.1.1.04

Kansainväliset kehityspankit

 

110

1.1.1.1.05

Kansainväliset organisaatiot

 

120

1.1.1.1.06

Laitokset

 

130

1.1.1.1.07

Yritykset

 

140

1.1.1.1.08

Vähittäisvastuut

 

150

1.1.1.1.09

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

160

1.1.1.1.10

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

170

1.1.1.1.11

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

180

1.1.1.1.12

Katetut joukkolainat

 

190

1.1.1.1.13

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

200

1.1.1.1.14

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

210

1.1.1.1.15

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

211

1.1.1.1.16

Muut erät

 

220

1.1.1.2

Arvopaperistamispositiot (standardimenetelmä)

 

230

1.1.1.2*

Josta uudelleenarvopaperistamiset

 

240

1.1.2

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB-menetelmä)

 

250

1.1.2.1

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja tai CF-estimaatteja ei käytetä

 

260

1.1.2.1.01

Valtiot ja keskuspankit

 

270

1.1.2.1.02

Laitokset

 

280

1.1.2.1.03

Yritykset – pk-yritykset

 

290

1.1.2.1.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

300

1.1.2.1.05

Yritykset – muut

 

310

1.1.2.2

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja ja/tai CF-estimaatteja käytetään

 

320

1.1.2.2.01

Valtiot ja keskuspankit

 

330

1.1.2.2.02

Laitokset

 

340

1.1.2.2.03

Yritykset – pk-yritykset

 

350

1.1.2.2.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

 

360

1.1.2.2.05

Yritykset – muut

 

370

1.1.2.2.06

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (pk-yritykset)

 

380

1.1.2.2.07

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (muut kuin pk-yritykset)

 

390

1.1.2.2.08

Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut

 

400

1.1.2.2.09

Vähittäisvastuut – muut (pk-yritykset)

 

410

1.1.2.2.10

Vähittäisvastuut – muut (muut kuin pk-yritykset)

 

420

1.1.2.3

Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)

 

430

1.1.2.4

Arvopaperistamispositiot (IRB-menetelmä)

 

440

1.1.2.4*

Josta uudelleenarvopaperistamiset

 

450

1.1.2.5

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät

 

460

1.1.3

Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston osuuksiin liittyvän riskin määrä

 

490

1.2

SELVITYS-/TOIMITUSRISKIN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

500

1.2.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen selvitys-/toimitusriski

 

510

1.2.2

Kaupankäyntivarastoon sisältyvä selvitys-/toimitusriski

 

520

1.3

POSITIOITA, VALUUTTAKURSSEJA JA HYÖDYKKEITÄ KOSKEVAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

530

1.1.3

Positioriskiin, valuuttakurssiriskiin ja hyödykeriskiin sovellettavien standardimenetelmien mukainen kokonaisriskin määrä (standardimenetelmä)

 

540

1.3.1.1

Kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit (TDI)

 

550

1.3.1.2

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

 

560

1.3.1.3

Ulkomaanvaluutta

 

570

1.3.1.4

Hyödykkeet

 

580

1.3.2

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)

 

590

1.4

OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

600

1.4.1

Operatiivisen riskin perusmenetelmä

 

610

1.4.2

Operatiivisen riskin standardimenetelmä / vaihtoehtoinen standardimenetelmä

 

620

1.4.3

Operatiivisen riskin kehittyneet mittausmenetelmät

 

630

1.5

KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ

 

640

1.6

VASTUUN ARVONOIKAISUUN LIITTYVÄN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

650

1.6.1

Kehittynyt menetelmä

 

660

1.6.2

Standardimenetelmä

 

670

1.6.3

Alkuperäisen hankintahinnan menetelmä

 

680

1.7

KAUPANKÄYNTIVARASTOON SISÄLTYVIEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

690

1.8

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

 

710

1.8.2

Josta vakavaraisuusasetuksen 458 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

720

1.8.2*

Josta suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit

 

730

1.8.2**

Josta asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit

 

740

1.8.2***

Josta rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit

 

750

1.8.3

Josta vakavaraisuusasetuksen 459 artiklan mukaisista tiukemmista vakavaraisuusvaatimuksista aiheutuvat riskit

 

760

1.8.4

Josta vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta aiheutuvat ylimääräiset riskit

 


C 03.00 – VAKAVARAISUUSSUHTEET JA VAKAVARAISUUSTASOT (CA3)

Rivi

Tunniste

Erä

Määrä

010

1

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

 

020

2

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(-)

 

030

3

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

 

040

4

Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(-)

 

050

5

Kokonaisvakavaraisuussuhde

 

060

6

Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(-)

 

Lisätietoerät: toisen pilarin mukautusten soveltamisesta aiheutuvat vakavaraisuussuhteet

070

7

Toisen pilarin mukautukset sisältävä ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

 

080

8

Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta aiheutuva tavoite ydinvakavaraisuussuhteelle (CET1)

 

090

9

Toisen pilarin mukautukset sisältävä vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

 

100

10

Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta aiheutuva tavoite vakavaraisuussuhteelle ensisijaisella pääomalla (T1)

 

110

11

Toisen pilarin mukautukset sisältävä kokonaisvakavaraisuussuhde

 

120

12

Toisen pilarin mukautusten soveltamisesta aiheutuva tavoite kokonaisvakavaraisuussuhteelle

 


C 04.00 – LISÄTIETOERÄT (CA4)

Rivi

Tunniste

Erä

Sarake

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

010

010

1

Laskennalliset verosaamiset yhteensä

 

020

1.1

Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomat laskennalliset verosaamiset

 

030

1.2

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

040

1.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

 

050

2

Laskennalliset verovelat yhteensä

 

060

2.1

Laskennalliset verovelat, joita ei voida vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

070

2.2

Laskennalliset verovelat, jotka voidaan vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

 

080

2.2.1

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

090

2.2.2

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena

 

Luottoriskioikaisut ja odotetut tappiot

100

3

Maksukykyisistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten ylijäämä (+) tai alijäämä (-) (IRB-menetelmä)

 

110

3.1

Sellaisten luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten kokonaismäärä, jotka voidaan ottaa huomioon odotettujen tappioiden laskennassa

 

120

3.1.1

Yleiset luottoriskioikaisut

 

130

3.1.2

Erityiset luottoriskioikaisut

 

131

3.1.3

Muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset

 

140

3.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

145

4

Maksukyvyttömistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien erityisten luottoriskioikaisujen ylijäämä (+) tai alijäämä (-) (IRB-menetelmä)

 

150

4.1

Erityiset luottoriskioikaisut ja positiot, joita käsitellään vastaavasti

 

155

4.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

 

160

5

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

 

170

6

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävien varausten yhteismäärä (brutto)

 

180

7

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

 

Ydinpääomasta tehtävien vähennysten kynnysarvot

190

8

Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä

 

200

9

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo

 

210

10

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo

 

220

11

Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

230

12

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

240

12.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

250

12.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

260

12.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

270

12.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

280

12.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

290

12.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

291

12.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

292

12.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

293

12.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

300

13

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

310

13.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

320

13.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

330

13.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

340

13.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

350

13.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

360

13.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

361

13.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

362

13.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

363

13.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

370

14

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

380

14.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

390

14.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

400

14.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

410

14.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

420

14.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

430

14.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

431

14.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

432

14.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

 

433

14.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

440

15

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

450

15.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

460

15.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

470

15.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

480

15.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

490

15.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

500

15.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

501

15.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

502

15.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

503

15.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

510

16

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

520

16.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

530

16.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

540

16.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

550

16.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

560

16.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

570

16.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

571

16.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

572

16.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

573

16.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

580

17

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettynä lyhyiden positioiden määrällä

 

590

17.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

600

17.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

610

17.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

620

17.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

630

17.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

640

17.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

641

17.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

642

17.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

 

643

17.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

 

Sellaisten omistusosuuksien kokonaisriskin määrä, joita ei ole vähennetty asianmukaisesta pääomaluokasta

650

18

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ydinpääoman (CET1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ydinpääomasta

 

660

19

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1)

 

670

20

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia toissijaisen pääoman (T2) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen toissijaisesta pääomasta (T2)

 

Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyksistä

680

21

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

690

22

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

700

23

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

710

24

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

720

25

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

730

26

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

 

Pääomapuskurit

740

27

Yhteenlaskettu puskurivaatimus

 

750

 

Yleinen pääomapuskuri

 

760

 

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä aiheutuva pääomapuskuri

 

770

 

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

 

780

 

Järjestelmäriskipuskuri

 

790

 

Järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

800

 

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

810

 

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

 

Toisen pilarin vaatimukset

820

28

Toisen pilarin mukautuksiin liittyvät omien varojen vaatimukset

 

Lisätiedot sijoituspalveluyritysten osalta

830

29

Perustamispääoma

 

840

30

Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat

 

Lisätiedot raportoinnin kynnysarvojen laskemiseksi

850

31

Muut kuin kotimaiset alkuperäiset vastuut

 

860

32

Alkuperäiset vastuut yhteensä

 

Basel I -lattia

870

 

Omien varojen kokonaismäärän oikaisut

 

880

 

Basel I -lattian mukaisesti kokonaan oikaistut omat varat

 

890

 

Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset

 

900

 

Basel I -lattian mukaiset omien varojen vaatimukset – standardimenetelmän vaihtoehto

 


C 05.01 – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET (CA5.1)

 

Ydinpääoman (CET1) oikaisut

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) oikaisut

Toissijaisen pääoman (T2) oikaisut

Riskipainotettuihin varoihin sisältyvät oikaisut

Lisätietoerät

Sovellettava prosenttiosuus

Hyväksyttävä määrä, kun siirtymäsäännöksiä ei sovelleta

Koodi

Tunniste

Erä

010

020

030

040

050

060

010

1

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ

 

 

 

 

 

 

020

1.1

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT

linkki kohtaan {CA1;r220}

linkki kohtaan {CA1;r660}

linkki kohtaan {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Määräajaksi vapautetut instrumentit: valtiontukea sisältävät instrumentit

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumentit, jotka hyväksytään omiksi varoiksi direktiivin 2006/48/EY nojalla

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Sellaisten laitosten liikkeeseen laskemat instrumentit, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon, johon sovelletaan talouden sopeutusohjelmaa

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Valtiontukea sisältämättömät instrumentit

linkki kohtaan {CA5.2;r010;c060}

linkki kohtaan {CA5.2;r020;c060}

linkki kohtaan {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

VÄHEMMISTÖOSUUDET JA VASTAAVAT OSUUDET

linkki kohtaan {CA1;r240}

linkki kohtaan {CA1;r680}

linkki kohtaan {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Pääomainstrumentit ja -erät, joita ei hyväksytä vähemmistöosuuksiksi

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Vähemmistöosuuksien sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymävaihe)

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymävaihe)

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Ehdot täyttävän toissijaisen pääoman sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymävaihe)

 

 

 

 

 

 

100

1.3

MUUT SIIRTYMÄVAIHEEN MUKAUTUKSET

linkki kohtaan {CA1;r520}

linkki kohtaan {CA1;r730}

linkki kohtaan {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Toteutumattomat voitot ja tappiot

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Toteutumattomat voitot

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Toteutumattomat tappiot

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Toteutumattomat voitot, jotka liittyvät saamisiin valtiolta ja jotka on luokiteltu EU:n hyväksymässä standardissa IAS 39 myytävissä oleviksi

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Toteutumattomat tappiot, jotka liittyvät saamisiin valtiolta ja jotka on luokiteltu EU:n hyväksymässä standardissa IAS 39 myytävissä oleviksi

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Kuluvan tilikauden tappiot

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Odotettujen tappioiden varauksiin liittyvä alijäämä (IRB)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Josta standardiin IAS 19 tehtävät muutokset (positiivinen erä)

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Josta standardiin IAS 19 tehtävät muutokset (negatiivinen erä)

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Omat instrumentit

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Josta suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Josta välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Josta suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Josta välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Josta suorat omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Josta välilliset omistusosuudet

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset ja finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Finanssialan yhteisöjen omien varojen instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT (CA5.2)

CA 5.2 Määräajaksi vapautetut instrumentit: valtiontukea sisältämättömät instrumentit

Instrumenttien ja niihin liittyvien ylikurssirahastojen määrä

Rajan laskentaperuste

Sovellettava prosenttiosuus

Raja

(-) Määrä, joka ylittää määräaikaiselle vapauttamiselle asetetut rajoitukset

Määräajaksi vapautetut instrumentit yhteensä

Koodi

Tunniste

Erä

010

020

030

040

050

060

010

1

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a kohdan ehdot täyttävät instrumentit

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c010)

020

2

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan ca kohdan ja 154 artiklan 8 ja 9 kohdan ehdot täyttävät instrumentit vakavaraisuusasetuksen 489 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Kaikki instrumentit, jotka eivät sisällä osto-optiota tai lunastamiskannustinta

 

 

 

 

 

 

040

2.2

Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut instrumentit

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 49 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 49 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 49 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Määräajaksi vapautettuja ydinpääoman (CET1) instrumentteja koskeviin rajoihin liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 

090

3

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan e, f, g tai h alakohdan ehdot täyttävät erät vakavaraisuusasetuksen 490 artiklassa määritettyyn rajaan asti

 

 

 

 

 

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Lunastamiskannustinta sisältämättömät erät yhteensä

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut erät

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä vakavaraisuusasetuksen 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Määräajaksi vapautettuja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskeviin rajoihin liittyvä ylijäämä

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT - YHTEENSÄ (GS TOTAL)

 

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS

 

LUOTTORISKI, VASTAPUOLI RISKI, LAIMENTUMISRISKI, LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUUT RISKIT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN

LISÄTIETOERÄ: LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOSTA YDINPÄÄOMA

JOSTA ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA

JOSTA OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOSTA LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ AIHEUTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLI DOITUUN YDINPÄÄOMAAN

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT (GS)

KONSOLIDOINNIN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT

YHTEISÖT, JOIHIN SOVELLETAAN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTA

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

NIMI

KOODI

OIKEUSHENKILÖTUNNUS

LAITOS TAI VASTAAVA (KYLLÄ / EI)

TIETOJEN TASO: TÄYSIN KONSOLIDOITU (SF) TAI OSITTAIN KONSOLIDOITU (SP)

MAATUNNUS

OMISTUSOSUUS (%)

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

OMAT VARAT

 

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

 

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

 

YHTEENLASKETTU PUSKURIVAATIMUS

 

LUOTTORISKI, VASTAPUOLI RISKI, LAIMENTUMISRISKI, LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUUT RISKIT

 

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1) YHTEENSÄ

 

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

 

LUOTTORISKI, VASTAPUOLIRISKI, LAIMENTUMISRISKI, LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVINEN RISKI

MUUT RISKIT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T!) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

 

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN (T2) PÄÄOMAAN

LISÄTIETOERÄ: LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOSTA YDINPÄÄOMA (CET1)

JOSTA ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOSTA LIIKEARVO (-) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ AIHEUTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

 

YDINPÄÄOMA (CET1)

 

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

 

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLI DOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

JOSTA EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT

JOSTA OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

JOSTA ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA VÄHEMMISTÖOSUUDET

JOSTA OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT, YLIKURSSIRAHASTOT JA MUUT RAHASTOT

JOSTA EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA EHDOT TÄYTTÄVÄ TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIT SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR SA)

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät

 

 

SOPIMUKSEN MUKAINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

(-) SOPIMUKSEN MUKAISEEN VASTUUSEEN LIITTYVÄT ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

NETTOVASTUU ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA. RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ

TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)

TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERTOIMIEN MUKAAN JAOTELTUNA

VASTUUARVO

 

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT ERÄT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

 

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (GA)

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

VASTUUN VOLATILITEETTIKORJAUS

(-) RAHOITUSVAKUUDET: OIKAISTU ARVO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

JOSTA OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA OSUUS, JOLLA ON NIMETYN ULKOISEN LUOTTOLUOKITUSLAITOKSEN ANTAMA LUOTTOLUOKITUS

JOSTA OSUUS, JOKA PERUSTUU VALTION LUOKITUKSEEN

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) RAHOITUSVAKUUDET: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

 

JOSTA VOLATILITEETTI- JA MATURITEETTIKORJAUKSET

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

020

Josta pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Josta pk-yritykset, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Josta asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Josta vastuut, joihin sovelletaan standardimenetelmän pysyvää osittaista käyttöä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Josta standardimenetelmän vastuut, joilla on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

070

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Arvopaperivakuudellisen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Josta ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Josta ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Tuotteiden ristikkäisnettoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Muut riskipainot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOERÄT

290

Liikekiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 100 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Maksukyvyttömät vastuut, joihin sovelletaan 150 prosentin riskipainoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (CR IRB 1)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

Omat LDG-estimaatit ja/tai CF-estimaatit

 

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUUARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT VASTUUT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUT TAPPIOT

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VELALLISTEN MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

 

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA OSUUS, JOKA JOHTUU VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTOJOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALIVAKUUDET

SAAMISET

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

VASTUUT YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solu liittyy CA-taulukoihin

 

 

 

 

 

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

020

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät transaktiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Johdannaiset ja pitkän selvitysajan liiketoimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Tuotteiden ristikkäisnettoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

VASTAPUOLILUOKKIIN TAI -RYHMIIN LUOKITELLUT VASTUUT (YHTEENSÄ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEERIT (YHTEENSÄ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISVASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN ERITYISEN LUOTONANNON LUOKITTELUKRITEEREJÄ, JAOTELTUINA RISKIPAINON MUKAAN:

090

RISKIPAINO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Josta luokkaan 1 kuuluvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

VAIHTOEHTOINEN KOHTELU: KIINTEISTÖVAKUUDELLISET VASTUUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

VAILLINNAISISTA SIIRROISTA AIHEUTUVAT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN VAIHTOEHTOISEN KOHTELUN MUKAISIA RISKIPAINOJA TAI 100 PROSENTIN RISKIPAINOA, SEKÄ MUUT VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN RISKIPAINOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN JA -RYHMIEN MUKAAN (CR IRB 2)

IRB-menetelmän mukaiset vastuuryhmät:

Omat LGD-estimaatit ja/tai CF-estimaatit

VASTAPUOLILUOKKA (RIVIN TUNNUS)

SISÄINEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄ

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

 

VASTUUARVO

 

LGD-ESTIMAATEISSA HUOMIOIDUT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISMENETELMÄT, POIS LUKIEN PÄÄLLEKKÄINEN MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELY

VASTUUT, JOIHIN SOVELLETAAN PÄÄLLEKKÄISTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSKÄSITTELYÄ

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

SUURTEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN JA SÄÄNTELEMÄTTÖMIEN FINANSSIALAN YHTEISÖJEN VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN MATURITEETTIARVO (PÄIVÄÄ)

RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRÄ PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

LISÄTIETOERÄT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA

ODOTETUT TAPPIOT

(-) ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET

VELALLISTEN MÄÄRÄ

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO %

 

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA TASEEN ULKOPUOLISET ERÄT

JOSTA OSUUS, JOKA JOHTUU VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

TAKAUKSET

LUOTTOJOHDANNAISET

KÄYTÖSSÄ OMAT LGD-ESTIMAATIT:

MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

HYVÄKSYTTÄVÄT RAHOITUSVAKUUDET

MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT VAKUUDET

 

JOSTA SUURET FINANSSIALAN YHTEISÖT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT FINANSSIALAN YHTEISÖT

KIINTEISTÖT

MUUT REAALIVAKUUDET

SAAMISET

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 1)

Maa:

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset

Yleiset luottoriskioikaisut

Erityiset luottoriskioikaisut

Josta luottotappiot

Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut/luottotappiot

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

RISKIPAINOTETUT VASTUUT PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Valtiot ja keskuspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Aluehallinnot ja paikallisviranomaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kansainväliset kehityspankit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Kansainväliset organisaatiot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Laitokset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Josta pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Vähittäisvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Josta pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Kiinteistövakuudelliset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Josta pk-yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Katetut joukkolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Oman pääoman ehtoiset vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Muut vastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – VASTUIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN VASTAPUOLEN ASUINPAIKAN MUKAAN: IRB-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT (CR GB 2)

Maa:

 

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

Raportointikauden aikana havaitut uudet maksukyvyttömyystapaukset

Yleiset luottoriskioikaisut

Erityiset luottoriskioikaisut

Josta luottotappiot

Havaittujen uusien maksukyvyttömyystapausten luottoriskioikaisut/luottotappiot

VASTAPUOLILUOKKAAN TAI -RYHMÄÄN SOVELLETTAVA PD-ARVO (%)

VASTUUN MÄÄRÄLLÄ PAINOTETTU KESKIMÄÄRÄINEN LGD (%)

Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUT ENNEN PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMEN SOVELTAMISTA

Josta maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut