Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0131

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/131, annettu 23 päivänä tammikuuta 2015 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 23, 29.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/131/oj

29.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/131,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden luonnonmukaisen maataloustuotteiden tuotannon tuotantojärjestelmät ja tarkastustoimenpiteet on hyväksytty asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja vastaaviksi.

(2)

Korean tasavalta on jättänyt asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle pyynnön, jotta maa sisällytettäisiin asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III vahvistettuun luetteloon tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden osalta. Se on toimittanut mainitun asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaisesti edellytetyt tiedot. Näiden tietojen tarkastelun, Korean tasavallan viranomaisten kanssa sen jälkeen käytyjen keskustelujen ja Korean tasavallassa sovellettujen tuotantosääntöjen ja tarkastustoimenpiteiden paikalla tehtyjen tarkastusten perusteella on voitu todeta, että kyseisessä maassa sovellettavat jalostettujen maataloustuotteiden luonnonmukaista tuotantoa koskevat tuotanto- ja tarkastussäännöt vastaavat asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja sääntöjä. Näin ollen Korean tasavalta olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevaan elintarvikkeiksi tarkoitettujen jalostettujen maataloustuotteiden (luokan D tuotteet) luetteloon.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV on luettelo tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa. Koska Korean tasavalta sisällytetään mainitun asetuksen liitteeseen III, liitteestä IV olisi poistettava asianomaiset tarkastuslaitokset ja tarkastusviranomaiset, jotka on tähän mennessä hyväksytty luokan D tuotteiden Korean tasavallasta tapahtuvan tuonnin osalta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteitä III ja IV olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Säännöstä, joka koskee Korean tasavallan sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteeseen III, olisi sovellettava 1 päivästä helmikuuta 2015. Jotta toimijat voisivat mukautua asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteisiin III ja IV tehtyihin muutoksiin, jälkimmäisen liitteen muutosta olisi kuitenkin sovellettava vasta kohtuullisen ajan kuluttua.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1235/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2015.

Asetuksen 1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).


LIITE I

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteeseen III teksti seuraavasti:

”KOREAN TASAVALTA

1.    Tuoteluokat :

Tuoteluokka

Luokka liitteen IV mukaisesti

Rajoitukset

Elintarvikkeiksi tarkoitetut jalostetut maataloustuotteet

D

 

2.    Alkuperä : Luonnonmukaisesti tuotetut luokan D tuotteiden ainesosat, jotka on tuotettu Korean tasavallassa tai jotka on tuotu Korean tasavaltaan:

joko unionista,

tai kolmannesta maasta, jonka osalta Korean tasavalta on todennut, että tuotteet on tuotettu ja tarkastettu kyseisessä kolmannessa maassa Korean tasavallan lainsäädännössä vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti.

3.    Tuotantostandardit : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Toimivaltainen viranomainen : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Tarkastuslaitokset :

Tunnusnumero

Nimi

Internetosoite

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Sertifikaatin myöntävät laitokset ja viranomaiset : katso 5 kohta.

7.    Luetteloon sisällyttämisen kesto : 31. tammikuuta 2018 saakka.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Poistetaan Australian Certified Organicia koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-107” koskeva rivi.

2)

Poistetaan BCS Öko-Garantie GmbH:ta koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-141” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

3)

Poistetaan Bioagricert S.r.l.:ää koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-132” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

4)

Poistetaan Bio.inspecta AG:tä koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-161” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

5)

Poistetaan Control Union Certificationsia koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-149” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

6)

Muutetaan Doalnara Certified Organic Korea, LLC:tä koskeva merkintä seuraavasti:

a)

poistetaan 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-129” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

b)

poistetaan 4 kohdassa sana ”viini”.

7)

Poistetaan Ecocert SA:ta koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-154” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.

8)

Poistetaan Organic Certifiersia koskevan merkinnän 3 kohdassa kolmatta maata ”Etelä-Korea” ja koodinumeroa ”KR-BIO-106” koskeva rivi ja rasti D sarakkeesta; korvataan ”Etelä-Korea” nimellä ”Korean tasavalta”.


Top