EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0028

Komission asetus (EU) 2015/28, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16, IAS 24 ja IAS 38 osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 5, 9.1.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/28/oj

9.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 5/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/28,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IAS 16, IAS 24 ja IAS 38 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösnormeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 12 joulukuuta 2013 asiakirjan Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010–2012, jäljempänä ’vuosittaiset parannukset’, osana säännöllistä parannusprosessiaan, jolla pyritään nykyaikaistamaan ja selventämään kyseisiä standardeja. Vuosittaisten parannusten tavoitteena on käsitellä ei-kiireellisiä mutta tarpeellisia asioita, joista IASB on keskustellut vuonna 2010 alkaneen hankesyklin aikana aloilla, joilla kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jäljempänä ’IFRS’, esiintyy epäjohdonmukaisuuksia tai joilla tarvitaan sanamuodon selkiyttämistä. Muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) 8 sekä kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IAS) 16, 24 ja 38 ovat selvennyksiä tai korjauksia kyseisiin standardeihin. IFRS 2:n ja IAS 3:n muutokset ovat olemassa oleviin vaatimuksiin tehtyjä muutoksia tai lisäohjeistusta kyseisten vaatimusten täytäntöönpanoon.

(3)

IAS 3:n muutoksista seuraa, että IAS 37:ää ja IAS 39:ää on muutettava, jotta voidaan varmistaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien välinen johdonmukaisuus.

(4)

Kyseisiin voimassa olevien standardien muutoksiin sisältyy joitakin sellaisia viittauksia IFRS 9:ään, joita ei tällä hetkellä voida soveltaa, koska unioni ei ole vielä hyväksynyt IFRS 9:ää. Sen vuoksi tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään olisi pidettävä viittauksina IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

(5)

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän teknisen asiantuntijaryhmän kuulemisessa vahvistettiin, että parannukset täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt tekniset hyväksymisperusteet.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liite seuraavasti:

a)

muutetaan IFRS 2 Osakeperusteiset maksut tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

b)

muutetaan IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

c)

muutetaan IFRS 8 Toimintasegmentit tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

d)

muutetaan IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

e)

muutetaan IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

f)

muutetaan IAS 38 Aineettomat hyödykkeet tämän asetuksen liitteen mukaisesti;

g)

muutetaan IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen tämän asetuksen liitteessä IFRS 3:n osalta vahvistettujen muutosten mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen liitteessä olevia viittauksia IFRS 9:ään on pidettävä viittauksina IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

2 artikla

Kaikkien yritysten on sovellettava 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään sen ensimmäisen tilikauden alusta, joka alkaa 1 päivänä helmikuuta 2015 tai sen jälkeen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).


LIITE

IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 (1)

Muutos IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut

Muutettiin kappaleita 15 ja 19 ja lisättiin kappale 63B.

Liiketoimet, joissa vastaanotetaan palveluja

15

Jos myönnettyihin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei synny oikeutta ennen kuin vastapuoli on suorittanut loppuun tietyn palvelusajan, yhteisön on oletettava, että palvelut, jotka vastapuoli suorittaa kyseisiä oman pääoman ehtoisia instrumentteja vastaan, vastaanotetaan tulevaisuudessa, oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Yhteisön on merkittävä nämä palvelut kirjanpitoon sitä mukaa kuin vastapuoli suorittaa niitä oikeuden syntymisajanjakson kuluessa, ja omaan pääomaan on kirjattava vastaava lisäys. Esimerkiksi:

(a)

(b)

jos työntekijälle myönnetään osakeoptioita, joiden ehtona on tulokseen perustuvan ehdon täyttyminen ja yhteisön palveluksessa pysyminen kyseisen tulokseen perustuvan ehdon täyttymiseen asti, ja oikeuden syntymisajanjakson pituus vaihtelee sen mukaan, milloin kyseinen tulokseen perustuva ehto täyttyy, yhteisön on oletettava, että palvelut, joita kyseinen henkilö suorittaa osakeoptioita vastaan, vastaanotetaan tulevaisuudessa oikeuden odotettavissa olevan syntymisajanjakson kuluessa. …

Oikeuden syntymisehtojen käsittely

19

Oman pääoman ehtoiset instrumentit saatetaan myöntää siten, että ne riippuvat tiettyjen oikeuden syntymisehtojen täyttymisestä. Esimerkiksi työntekijälle myönnettyjen osakkeiden tai osakeoptioiden ehtona on tyypillisesti henkilön pysyminen yhteisön palveluksessa tietyn ajan. Niihin saattaa liittyä tulokseen perustuvia ehtoja, joiden on täytyttävä, esimerkiksi yhteisön voiton tietyn suuruinen kasvu tai yhteisön osakkeen hinnan tietyn suuruinen nousu. Oikeuden syntymisehtoja, markkinaperusteisia ehtoja lukuun ottamatta, ei tule ottaa huomioon arvioitaessa osakkeiden tai osakeoptioiden käypää arvoa arvostuspäivänä. Sen sijaan oikeuden syntymisehdot on otettava huomioon oikaisemalla liiketoimen arvonmääritykseen sisällytettävien oman pääoman ehtoisten instrumenttien lukumäärää siten, että myönnettyjä oman pääoman ehtoisia instrumentteja vastaan saaduista tavaroista tai palveluista kirjattava määrä perustuu viime kädessä niiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien lukumäärään, joihin lopulta syntyy oikeus. Näin ollen vastaanotetuista tavaroista tai palveluista ei kumulatiivisesti tarkasteltuna tule kirjatuksi mitään, jos myönnettyihin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ei synny oikeutta sen vuoksi, että oikeuden syntymisehto jää täyttymättä, esimerkiksi vastapuoli ei suorita loppuun tiettyä palvelusaikaa tai tulokseen perustuva ehto ei täyty, kappaleen 21 mukaiset vaatimukset huomioon ottaen.

VOIMAANTULO

63B

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaleita 15 ja 19. Liitteessä A muutettiin ”oikeuden syntymisehdon” ja ”markkinaperusteisen ehdon” määritelmiä sekä lisättiin ”tulokseen perustuvan ehdon” ja ”palvelun suorittamista koskevan ehdon” määritelmät. Yhteisön on sovellettava kyseistä muutosta ei-takautuvasti osakeperusteisesti maksettaviin liiketoimiin, joissa myöntämispäivä on 1.7.2014 tai sen jälkeen. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Liitteessä A muutettiin ”oikeuden syntymisehdon” ja ”markkinaperusteisen ehdon” ja ”oikeuden syntymisehtojen” määritelmiä sekä lisättiin ”tulokseen perustuvan ehdon” ja ”palvelun suorittamista koskevan ehdon” määritelmät.

Liite A

Määritelmät

Tämä liite on kiinteä osa IFRS-standardia.

 

markkinaperusteinen ehto

Tulokseen perustuva ehto. josta oman pääoman ehtoisen instrumentin toteutushinta, instrumenttia koskevan oikeuden syntyminen tai instrumentin toteutettavuus riippuu ja joka liittyy yhteisön (tai toisen samaan konserniin kuuluvan yhteisön) oman pääoman ehtoisten instrumenttien markkinahintaan (tai -arvoon), esimerkiksi:

(a)

osakkeen tietyn hinnan tai osakeoption tietyn perusarvon saavuttaminen; tai

(b)

jonkin sellaisen tavoitteen saavuttaminen, joka perustuu yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien (tai toisen samaan konserniin kuuluvan yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien) markkinahintaan (tai -arvoon) suhteutettuna toisten yhteisöjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien markkinahintaindeksiin.

Markkinaperusteisen ehdon mukaan vaaditaan, että vastapuolen on suoritettava loppuun tietty palvelusaika (ts. palvelun suorittamiseen perustuva ehto); palvelun suorittamista koskeva vaatimus voi olla eksplisiittinen tai implisiittinen.

 

tulokseen perustuva ehto

Oikeuden syntymisehto, jonka mukaan vaaditaan, että

(a)

vastapuoli suorittaa loppuun tietyn palvelusajan (ts. palvelun suorittamiseen perustuva ehto); palvelun suorittamista koskeva vaatimus voi olla eksplisiittinen tai implisiittinen; ja

(b)

tietty tulostavoite (tai tietyt tulostavoitteet) saavutetaan vastapuolen suorittaessa kohdassa (a) vaadittavaa palvelua.

Ajanjakso, jonka kuluessa tulostavoite (tai -tavoitteet) on saavutettava,

(a)

ei saa ulottua pidemmälle kuin palvelusajan loppuun; ja

(b)

voi alkaa ennen palvelusaikaa edellyttäen, ettei ajanjakso, jota tulostavoite koskee, ala merkittävästi aikaisemmin kuin palvelusaika.

Tulostavoite määritellään suhteessa

(a)

yhteisön omiin toimintoihin (tai toimenpiteisiin) tai toisen samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintoihin tai toimenpiteisiin (ts. muu kuin markkinaperusteinen ehto); tai

(b)

yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien tai toisen samaan konserniin kuuluvan yhteisön oman pääoman ehtoisten instrumenttien (mukaan lukien osakkeet ja osakeoptiot) hintaan (tai arvoon) (ts. markkinaperusteinen ehto).

Tulokseen perustuva ehto voi liittyä joko koko yhteisön tulokseen tai yhteisön jonkin osan (tai konsernin osan), kuten osaston tai yksittäisen työntekijän tulokseen.

 

palvelun suorittamiseen perustuva ehto

Oikeuden syntymisehto, jonka mukaan vastapuolen on suoritettava loppuun tietty palvelusaika, jonka kuluessa suoritetaan palveluja yhteisölle. Jos vastapuoli mistä tahansa syystä lopettaa palvelun suorittamisen oikeuden syntymisajanjakson kuluessa, se ei ole täyttänyt ehtoa. Palvelun suorittamiseen perustuva ehto ei edellytä tulostavoitteen saavuttamista.

 

oikeuden syntymisehdot

Ehto, joka määrää, saako yhteisö palvelut, jotka oikeuttavat vastapuolen saamaan käteisvaroja, muita varoja tai yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja osakeperusteisia maksuja koskevan järjestelyn mukaisesti. Oikeuden syntymisehto on joko palvelun suorittamiseen perustuva ehto tai tulokseen perustuva ehto.

Muutos IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen

Muutetaan kappaleita 40 ja 58 sekä lisätään kappaleet 64I ja 67A ja jälkimmäiseen liittyvä otsikko.

Ehdollinen vastike

40

Hankkijaosapuolen on luokiteltava ehdollisen vastikkeen suorittamisvelvoite, joka on rahoitusinstrumentin määritelmän mukainen, rahoitusvelaksi tai omaksi pääomaksi IAS 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämistapa kappaleessa 11 olevien oman pääoman ehtoisen instrumentin ja rahoitusvelan määritelmien perusteella. Hankkijaosapuolen on luokiteltava aiemmin luovutetun vastikkeen takaisinsaantioikeus omaisuuseräksi määrättyjen ehtojen täyttyessä. Kappaleessa 58 on ohjeistusta ehdollisen vastikkeen myöhemmästä kirjanpitokäsittelystä.

Ehdollinen vastike

58

Jotkin hankkijaosapuolen hankinta-ajankohdan jälkeen kirjaamat ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutokset voivat johtua hankkijaosapuolen kyseisen ajankohdan jälkeen saamasta lisäinformaatiosta, joka koskee hankinta-ajankohtana vallinneita tosiseikkoja ja olosuhteita. Tällaiset muutokset ovat kappaleiden 45–49 mukaisia tarkastelujakson aikaisia oikaisuja. Muutokset, jotka johtuvat hankinta-ajankohdan jälkeisistä tapahtumista, kuten tulostavoitteeseen pääsemisestä, tietyn osakehinnan toteutumisesta tai tutkimus- ja kehittämisprojektin ratkaisevan vaiheen saavuttamisesta, eivät kuitenkaan ole tarkastelujakson aikaisia oikaisuja. Hankkijaosapuolen on käsiteltävä niitä ehdollisen vastikkeen käyvän arvon muutoksia, jotka eivät ole tarkastelujakson aikaisia oikaisuja, kirjanpidossaan seuraavasti:

(a)

(b)

Muu ehdollinen vastike, joka

(i)

kuuluu IFRS 9:n soveltamisalaan, on arvostettava käypään arvoon jokaisena raportointipäivänä, ja käyvän arvon muutokset on kirjattava tulosvaikutteisesti IFRS 9:n mukaisesti.

(ii)

ei kuulu IFRS 9:n soveltamisalaan, on arvostettava käypään arvoon jokaisena raportointipäivänä, ja käyvän arvon muutokset on kirjattava tulosvaikutteisesti.

Voimaantulo

64I

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaleita 40 ja 58 sekä lisättiin kappale 67A ja siihen liittyvä otsikko. Yhteisön on sovellettava muutosta ei-takautuvasti liiketoimintojen yhdistämisiin, joissa hankinta-ajankohta on 1.7.2014 tai sen jälkeen. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Yhteisö saa soveltaa muutosta aikaisemmin edellyttäen, että se on soveltanut myös IFRS 9:ää ja IAS 37:ää (molemmat sellaisina, jollaisiksi asiakirja IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 on ne muuttanut). Jos yhteisö soveltaa kyseistä muutosta aikaisemmin, tästä on annettava tieto.

VIITTAAMINEN IFRS 9:ÄÄN

67A

Jos yhteisö soveltaa tätä standardia mutta ei vielä sovella IFRS 9:ää, kaikki viittaukset IFRS 9:ään on ymmärrettävä viittauksiksi IAS 39:ään.

IFRS 3:n muutoksesta aiheutuvat muutokset muihin IFRS-standardeihin

Muutos IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit (julkaistu marraskuussa 2009)

Muutetaan kappaletta 5.4.4 ja lisätään kappale 8.1.4.

Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin

5.4.4

Yhteisö voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman päätöksen, jonka mukaan se esittää muissa laajan tuloksen erissä myöhemmät käyvän arvon muutokset sijoituksesta tämän IFRS-standardin soveltamisalaan kuuluvaan oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin, joka ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettävä eikä myöskään ole hankkijaosapuolen ehdollinen vastike liiketoimintojen yhdistämisessä, johon sovelletaan IFRS 3:a Liiketoimintojen yhdistäminen.

8.1   VOIMAANTULO

8.1.4

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 5.4.4, ja tämä muutos johtuu IFRS 3:een tehdystä muutoksesta. Yhteisön on sovellettava muutosta ei-takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, joihin sovelletaan IFRS 3:n muutosta.

Muutos IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit (julkaistu lokakuussa 2010)

Muutetaan kappaleita 4.2.1 ja 5.7.5 ja lisätään kappale 7.1.4.

4.2   Rahoitusvelkojen luokittelu

4.2.1

Yhteisön on luokiteltava kaikki rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen myöhemmin arvostettaviksi lukuun ottamatta seuraavia:

(a)

(e)

hankkijaosapuolen ehdollinen vastike liiketoimintojen yhdistämisessä, johon sovelletaan IFRS 3:a Liiketoimintojen yhdistäminen. Tällainen ehdollinen vastike on myöhemmin arvostettava käypään arvoon.

Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin

5.7.5

Yhteisö voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman päätöksen, jonka mukaan se esittää muissa laajan tuloksen erissä myöhemmät käyvän arvon muutokset sijoituksesta tämän IFRS-standardin soveltamisalaan kuuluvaan oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin, joka ei ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettävä eikä myöskään ole hankkijaosapuolen ehdollinen vastike liiketoimintojen yhdistämisessä, johon sovelletaan IFRS 3:a.

7.1   VOIMAANTULO

7.1.4

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaleita 4.2.1 ja 5.7.5, ja tämä muutos johtuu IFRS 3:een tehdystä muutoksesta. Yhteisön on sovellettava muutosta ei-takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, joihin sovelletaan IFRS 3:n muutosta.

Muutos IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat

Muutetaan kappaletta 5 ja lisätään kappale 99.

SOVELTAMISALA

5

Kun jossakin muussa standardissa käsitellään tietyntyyppisiä varauksia, ehdollisia velkoja tai ehdollisia varoja, yhteisö soveltaa tämän standardin sijasta kyseistä standardia. Joitakin varaustyyppejä käsitellään esimerkiksi standardeissa, jotka koskevat:

(a)

(d)

työsuhde-etuuksia (ks. IAS 19 Työsuhde-etuudet);

(e)

vakuutussopimuksia (ks. IFRS 4 Vakuutussopimukset). Tämä standardi koskee kuitenkin vakuutuksenantajien varauksia, ehdollisia velkoja ja ehdollisia varoja, lukuun ottamatta IFRS 4:n soveltamisalaan kuuluviin vakuutussopimuksiin perustuvia velvoitteita ja oikeuksia; ja

(f)

hankkijaosapuolen ehdollista vastiketta liiketoimintojen yhdistämisessä (ks. IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen).

VOIMAANTULO

99

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 5, ja tämä muutos johtuu IFRS 3:een tehdystä muutoksesta. Yhteisön on sovellettava muutosta ei-takautuvasti niihin liiketoimintojen yhdistämisiin, joihin sovelletaan IFRS 3:n muutosta.

Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen  (2)

Muutetaan kappaletta 9 ja lisätään kappale 108F.

Määritelmät

9

Tässä standardissa käytetään seuraavia termejä seuraavassa merkityksessä:

Neljän rahoitusinstrumenttien ryhmän määritelmät

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka on rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, joka täyttää minkä tahansa seuraavista ehdoista.

(a)

(aa)

se on hankkijaosapuolen ehdollinen vastike liiketoimintojen yhdistämisessä, johon sovelletaan IFRS 3:a Liiketoimintojen yhdistäminen.

(b)

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

108F

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 9, ja tämä muutos johtuu IFRS 3:een tehdystä muutoksesta. Yhteisön on sovellettava muutosta ei-takautuvasti liiketoimintojen yhdistämisiin, joihin sovelletaan IFRS 3:n muutosta.

Muutos IFRS 8:aan Toimintasegmentit

Muutetaan kappaleita 22 ja 28 ja lisätään kappale 36C.

Yleiset tiedot

22

Yhteisön on esitettävä seuraavat yleiset tiedot:

(a)

tekijät, joiden perusteella yhteisön raportoitavat segmentit on määritelty, mukaan luettuna organisointiperuste (esimerkiksi onko johto organisoinut yhteisön erilaisten tuotteiden tai palveluiden, maantieteellisten alueiden, sääntely-ympäristöjen vai tällaisten tekijöiden yhdistelmän perusteella ja onko toimintasegmenttejä yhdistetty);

(aa)

johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut kappaleessa 12 tarkoitettuja yhdistämiskriteerejä sovellettaessa. Tähän kuuluu lyhyt kuvaus tällä tavoin yhdistetyistä toimintasegmenteistä sekä taloudellisista tekijöistä, joita on arvioitu määritettäessä, että yhdistettävien toimintasegmenttien taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaiset; ja

(b)

tuote- ja palvelutyypit, joista kukin raportoitava segmentti saa tuottonsa.

Täsmäytyslaskelmat

28

Yhteisön on esitettävä kaikki seuraavat täsmäytykset:

(a)

(c)

raportoitavien segmenttien yhteenlaskettujen varojen täsmäytys yhteisön varoihin, jos segmentin varat esitetään kappaleen 23 mukaisesti.

(d)

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT JA VOIMAANTULO

36C

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaleita 22 ja 28. Yhteisön on sovellettava näitä muutoksia 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa kyseisiä muutoksia aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutos IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Muutetaan kappaletta 35 ja lisätään kappaleet 80A ja 81H.

Uudelleenarvostusmalli

35

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke arvostetaan uudelleen, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvo oikaistaan vastaamaan uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Omaisuuserää käsitellään uudelleenarvostuspäivänä jommallakummalla seuraavista tavoista:

(a)

bruttomääräinen kirjanpitoarvo oikaistaan tavalla, joka on yhdenmukainen omaisuuserän kirjanpitoarvon uudelleenarvostuksen kanssa. Bruttomääräinen kirjanpitoarvo voidaan oikaista esimerkiksi havainnoitavissa olevan markkinatiedon perusteella, tai se voidaan oikaista suhteessa kirjanpitoarvon muutokseen. Uudelleenarvostuspäivään mennessä kertyneet poistot oikaistaan siten, että ne ovat yhtä suuret kuin omaisuuserän bruttomääräisen kirjanpitoarvon ja kirjanpitoarvon välinen erotus, kun kertyneet arvonalentumistappiot on otettu huomioon; tai

(b)

kertyneet poistot vähennetään omaisuuserän bruttomääräistä kirjanpitoarvoa vastaan.

Kertyneisiin poistoihin tehtävän oikaisun määrä muodostaa osan kappaleiden 39 ja 40 mukaisesti käsiteltävästä kirjanpitoarvon lisäyksestä tai vähennyksestä.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

80A

Asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 35. Yhteisön on sovellettava kyseistä muutosta kaikkiin uudelleenarvostuksiin, jotka kirjataan tilikausilla, jotka alkavat sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jona kyseistä muutosta sovelletaan ensimmäistä kertaa, sekä sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella. Yhteisö voi myös esittää oikaistut vertailutiedot miltä tahansa aiemmin esitetyltä kaudelta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaisemattomia vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, sen on selkeästi yksilöitävä tiedot, joita ei ole oikaistu, mainittava, että ne on esitetty erilaisella perusteella, ja selostettava tätä perustetta.

VOIMAANTULO

81H

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 35 ja lisättiin kappale 80A. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutos IAS 24:ään Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä

Muutetaan kappaletta 9 ja lisätään kappaleet 17A, 18A ja 28C.

MÄÄRITELMÄT

9

Tässä standardissa käytetään seuraavia termejä seuraavassa merkityksessä:

Lähipiiriin kuuluva osapuoli on henkilö tai yhteisö, joka kuuluu tilinpäätöstään laativan yhteisön (josta tässä standardissa käytetään nimitystä ”raportoiva yhteisö”) lähipiiriin.

(a)

(b)

Yhteisö kuuluu raportoivan yhteisön lähipiiriin, jos yksikin seuraavista olosuhteista vallitsee:

(i)

(viii)

yhteisö tai mikä tahansa sen kanssa samaan konserniin kuuluva yritys tuottaa raportoivalle yhteisölle palveluja, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä.

Kaikki yhteisöt

17A

Jos yhteisö vastaanottaa toiselta yhteisöltä (”johtamispalveluja tuottava yhteisö”) palveluja, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä, yhteisön ei tarvitse soveltaa kappaleeseen 17 sisältyviä vaatimuksia kompensaatioon, jonka johtamispalveluja tuottava yhteisö on maksanut tai velvollinen maksamaan työntekijöilleen tai hallituksensa jäsenille.

18

18A

Tilinpäätöksessä on esitettävä yhteisölle aiheutuneet rahamäärät erillisen johtamispalveluja tuottavan yhteisön tuottamista palveluista, jotka koskevat johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

28C

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 9 ja lisättiin kappaleet 17A ja 18A. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

Muutos IAS 38:aan Aineettomat hyödykkeet

Muutetaan kappaletta 80 ja lisätään kappaleet 130H–130I.

Uudelleenarvostusmalli

80

Kun aineeton hyödyke arvostetaan uudelleen, kyseisen omaisuuserän kirjanpitoarvo oikaistaan vastaamaan uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa. Omaisuuserää käsitellään uudelleenarvostuspäivänä jommallakummalla seuraavista tavoista.

(a)

bruttomääräinen kirjanpitoarvo oikaistaan tavalla, joka on yhdenmukainen omaisuuserän kirjanpitoarvon uudelleenarvostuksen kanssa. Bruttomääräinen kirjanpitoarvo voidaan oikaista esimerkiksi havainnoitavissa olevan markkinatiedon perusteella, tai se voidaan oikaista suhteessa kirjanpitoarvon muutokseen. Uudelleenarvostuspäivään mennessä kertyneet poistot oikaistaan siten, että ne ovat yhtä suuret kuin omaisuuserän bruttomääräisen kirjanpitoarvon ja kirjanpitoarvon välinen erotus, kun kertyneet arvonalentumistappiot on otettu huomioon; tai

(b)

kertyneet poistot vähennetään omaisuuserän bruttomääräistä kirjanpitoarvoa vastaan.

Kertyneisiin poistoihin tehtävän oikaisun määrä muodostaa osan kappaleiden 85 ja 86 mukaisesti käsiteltävästä kirjanpitoarvon lisäyksestä tai vähennyksestä.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT JA VOIMAANTULO

130H

Joulukuussa 2013 julkaistulla asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010–2012 muutettiin kappaletta 80. Yhteisön on sovellettava tätä muutosta 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa muutosta aikaisemmalla kaudella, tästä on annettava tieto.

130I

Yhteisön on sovellettava asiakirjalla IFRS-standardien vuosittaiset muutokset 2010–2012 tehtyä muutosta kaikkiin uudelleenarvostuksiin, jotka kirjataan tilikausilla, jotka alkavat sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jona kyseistä muutosta sovelletaan ensimmäistä kertaa, sekä sitä välittömästi edeltävällä tilikaudella. Yhteisö voi myös esittää oikaistut vertailutiedot miltä tahansa aiemmin esitetyltä kaudelta, mutta tätä ei vaadita. Jos yhteisö esittää oikaisemattomia vertailutietoja aikaisemmilta kausilta, sen on selkeästi yksilöitävä tiedot, joita ei ole oikaistu, mainittava, että ne on esitetty erilaisella perusteella, ja selostettava tätä perustetta.


(1)  ”Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida henkilökohtaista käyttöä tai muuta reilua tarkoitusta varten. Lisätietoja on saatavilla IASB:ltä osoitteesta www.iasb.org”.

(2)  IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit (julkaistu lokakuussa 2010) ja IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit (Suojauslaskenta ja muutokset IFRS 9:ään, IFRS 7:ään ja IAS 39:ään) (julkaistu marraskuussa 2013) seurauksena ”neljän rahoitusinstrumenttien ryhmän määritelmät” poistettiin IAS 39:stä.


Top