Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0009

Komission asetus (EU) 2015/9, annettu 6 päivänä tammikuuta 2015 , muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 3, 7.1.2015, p. 10–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/9/oj

7.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/9,

annettu 6 päivänä tammikuuta 2015,

muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan b, c, d ja g alakohdan, 18 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan, 19 artiklan 4 kohdan c alakohdan, 20 artiklan 11 kohdan, 21 artiklan 6 kohdan d alakohdan, 23 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan c alakohdan, 31 artiklan 2 kohdan, 40 artiklan f alakohdan, 41 artiklan 3 kohdan ja 42 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 vahvistetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden osalta ihmisten ja eläinten terveyttä koskevat säännöt, joilla pyritään ehkäisemään ja minimoimaan näistä tuotteista ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit. Siinä määritetään myös eräiden johdettujen tuotteiden valmistusketjun päätepiste, jonka jälkeen näihin tuotteisiin ei enää sovelleta kyseisen asetuksen vaatimuksia.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden käytön tai hävittämisen vaihtoehtoisten menetelmien soveltamista ja orgaanisten lannoitteiden ja tiettyjen muiden eläimistä saatavien sivutuotteiden markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat sallia kyseisen asetuksen 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetun luokkaan 3 kuuluvan aineksen keräämisen, kuljetuksen ja hävittämisen asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VI olevassa IV luvussa vahvistetuilla muilla tavoilla. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämä mahdollisuus on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2014 ulottuvan siirtymävaiheen ajan. Eräät jäsenvaltiot sallivat entisten elintarvikkeiden pienten määrien, enintään 20 kilogrammaa viikossa, keräämisen, kuljetuksen ja hävittämisen asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VI olevassa IV luvussa vahvistetuilla muilla tavoilla.

(4)

Koska kielteisistä seurauksista eläinten terveydelle ei ole ilmoitettu ja ottaen huomioon, että joissakin tapauksissa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklan mukainen hävittäminen olisi suhteettoman työlästä paikalla suoritettavaan hävittämiseen verrattuna, vaikuttaa perustellulta vahvistaa siirtymäkauden poikkeus pysyväksi vaihtoehdoksi sillä edellytyksellä, että tällainen hävittäminen ei aiheuta terveysriskejä, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 15 artiklaan, jossa säädetään erityissäännöistä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 19 artiklan 1 kohdan a, b, c, e ja f alakohdan soveltamista varten, olisi sen vuoksi lisättävä viittaus toimenpiteisiin, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VI olevassa IV luvussa, jota olisi myös muutettava vastaavasti. Kun siirtymäkauden poikkeuksesta tulee pysyvä vaihtoehto, jäsenvaltioiden ja sidosryhmäjärjestöjen kuulemisen perusteella on poistettava se mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat päättää lisätä määrää enintään 50 kilogrammaan viikossa. Lisäksi olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 142/2011 36 artiklan 3 kohta.

(5)

Koska tuotantoeläinten riski joutua kosketuksiin tiettyjen toimijoiden ja käyttäjien, etenkin silloin, kun ne toimivat elintarvike- ja rehuketjun ulkopuolella, käyttämien orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kanssa on vähäinen, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava vapauttaa kyseiset toimijat ja käyttäjät asetuksen (EY) N:o 1069/2009 23 artiklan mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta. Kyseiset toimijat ja käyttäjät olisi lisättävä niiden toimijoiden luetteloon, jotka on vapautettu velvollisuudesta ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 142/2011 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 20 artiklan 4 kohtaa olisi muutettava.

(6)

Kasvualustoihin, mukaan lukien ruukutusmulta, joissa on pieni pitoisuus eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita ja jotka on pakattu loppukuluttajan käytettäviksi, ei liity riskiä, että niitä käytettäisiin tuotantoeläinten rehussa. Luokkaan 2 tai luokkaan 3 kuuluvien johdettujen tuotteiden pitoisuuden rajaaminen alle 5 prosenttiin kasvualustoissa, mukaan lukien ruukutusmulta, vähentää riskiä, että niitä käytettäisiin tuotantoeläinten rehussa, koska tällaiset tuotteet eivät kelpaa tuotantoeläimille maa-aineksen ja muiden ainesten suuren pitoisuuden takia. Kasvualustojen tuotannossa saa käyttää käsiteltyä lantaa. Käsitelty lanta ei kuitenkaan saa olla kasvualustojen ainoa komponentti. Sitä olisi oltava enintään 50 prosenttia kasvualustojen volyymista. Käsiteltyä lantaa ei saa käyttää kasvualustojen tuotannossa silloin, kun alkuperäpaikkaan on sovellettu kieltoja tuotantoeläimiin vaikuttavan vakavan tartuntataudin epäillyn tai vahvistetun taudinpurkauksen vuoksi. Siksi tällaiset tuotteet voidaan vapauttaa eläinlääkinnällisistä tarkastuksista muuta markkinoille saattamista kuin tuontia varten. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 22 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 35 kohdassa olevaa ”välituotteen” määritelmää ja 39 kohdassa olevaa ”kaupallisen näytteen” määritelmää olisi selvennettävä perusteettomien kaupan esteiden välttämiseksi. ”Välituotteen” määritelmä sisältää myös kyseisten välituotteiden käyttötarkoituksen. On perusteltua laajentaa nykyistä määritelmää mahdollisilla muilla käyttötarkoituksilla kosmetiikkateollisuudessa. Direktiivin 76/768/ETY (3) vaatimusten mukaiset johdetut tuotteet voidaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittaa valmistusketjun päätepisteeksi. Lisäksi on tarpeen selventää, että lemmikkieläinten ruokaa saa tuoda EU:hun kaupallisena näytteenä ruokintakokeita tai laitteiden tai koneiden testausta varten. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 35 kohdassa olevaa ”välituotteen” määritelmää ja 39 kohdassa olevaa ”kaupallisen näytteen” määritelmää olisi muutettava.

(8)

Vaikka hevoseläimiä pidetään tuotantoeläiminä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tietyillä yksittäisillä hevoseläimillä on erityisen läheinen suhde pitäjäänsä. Sen vuoksi on perusteltua säätää mahdollisuudesta tuhkata kuolleet hevoseläimet toimivaltaisen viranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymissä polttolaitoksissa sillä edellytyksellä, että hevoseläimet ovat lähtöisin tiloilta, jotka eivät ole ilmoitettaviin tauteihin liittyvien kieltomääräysten alaisia. Direktiivissä 2009/156/EY (4) säädetään muun muassa hevoseläinten siirtoja sääntelevistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, mukaan lukien hevoseläinten tunnistamista koskevat vaatimukset. Ainoastaan kyseisen direktiivin mukaiset yksittäiset kuolleet hevoseläimet saa tuhkata pienen kapasiteetin polttolaitoksissa. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä III olevaa III lukua olisi muutettava.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan g alakohdassa säädetään, että luokkaan 2 kuuluvaa ainesta olevat vesieläimistä saatavat sivutuotteet voidaan säilöä, kompostoida tai muuntaa biokaasuksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, julkaisi tieteellisen lausunnon (5) luokkaan 2 kuuluvaa ainesta olevien kaloista saatavien sivutuotteiden uuden käsittelymenetelmän arvioinnista. EFSAn lausunnon mukaan käsittelymenetelmä vähentää luokkaan 2 kuuluvasta kalaperäisestä aineksesta aiheutuvia riskejä asianmukaisesti, ja siitä johdettuja tuotteita voidaan näin ollen käyttää orgaanisten lannoitteiden tuotannossa, kompostoida, muuntaa biokaasuksi tai käyttää turkiseläinten tai muiden eläinten, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, rehun valmistuksessa. EFSAn lausunnossa päätellään, että riski ei kasva, jos menetelmää käytetään myös luokkaan 3 kuuluvaa ainesta olevien vesieläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn. Luokkaan 3 kuuluvaa vesieläinperäistä ainesta voidaan näin ollen käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa lueteltuihin tarkoituksiin.

(10)

EFSAn riskinarvioinnin myönteisen lopputuloksen perusteella kala-aineksen happosäilöntä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä IV olevassa IV luvussa olevaan vaihtoehtoisten käsittelymenetelmien luetteloon. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä IV olisi muutettava.

(11)

Eläinperäistä mädätettä ja kompostia saa käytännössä sekoittaa muiden kuin eläinperäisten ainesten kanssa. Toimijoiden olisi tiedettävä, mitä sääntöjä tällaisten mädätteen ja kompostin hävittämiseen sovelletaan. Lisäksi on tarpeen selventää, milloin ruokajätteestä johdetut komposti ja mädäte voidaan hävittää hautaamalla hyväksytylle kaatopaikalle. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevaa III lukua olisi muutettava.

(12)

Kroatia ilmoitti luettelon luonnonvaraisista haaskalintulajeista, joihin olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 18 artiklassa säädettyä erityisiä ruokintatarkoituksia koskevaa poikkeusta. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä VI olevaa luonnonvaraisten haaskalintulajien luetteloa olisi sen vuoksi muutettava.

(13)

EFSA arvioi (6) tiloilla kuolleiden sikojen kompostoimalla eristämisestä ja sen jälkeen tapahtuvasta poltosta aiheutuvaa riskiä ja totesi, että asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V olevan III luvun 2 jaksossa vahvistetuissa vaihtoehtoisissa parametreissä tarkoitettu kompostoimalla eristäminen ei ole riittävä käsittely luokkaan 2 kuuluvan aineksen turvalliseksi hävittämiseksi, minkä vuoksi sitä ei voida kuvata vaihtoehtoisena käsittelymenetelmänä kyseisen asetuksen liitteessä IV olevassa IV luvussa. EFSAn edellä mainitun arvion perusteella ”tiloilla kuolleiden sikojen aerobista kypsytystä ja varastointia ja niiden jälkeen tapahtuvaa polttoa tai rinnakkaispolttoa” olisi pidettävä erityisenä eristysmenetelmänä eläimistä saatavien sivutuotteiden varastoimiseksi ennen niiden myöhempää hävittämistä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Tämän menetelmän erottamiseksi hyväksytyistä kompostointimenetelmistä ja asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä V vahvistetun kompostointilaitoksilta edellytetyn hyväksymismenettelyn välttämiseksi kyseinen menetelmä on aiheellista sisällyttää kyseisen asetuksen liitteen IX uuteen lukuun samoin kuin menetelmä ”hydrolyysi ja sen jälkeen tapahtuva hävittäminen”, johon tällä hetkellä viitataan liitteessä IV olevan IV luvun II jakson H kohdassa ja joka perustuu samoihin periaatteisiin. Lisäksi liitteessä XVI olevan II luvun 11 jaksossa olevaa viittausta liitteeseen IV olisi mukautettava vastaavasti. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteitä IV, IX ja XVI olisi muutettava.

(14)

Luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta saataviin renderöityihin rasvoihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 3 jakson mukaisia erityisiä vaatimuksia. Ei kuitenkaan ole olemassa eläinten terveyteen liittyviä syitä kieltää käsittelemästä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan i alakohdassa tarkoitettua luokkaan 3 kuuluvaa vesieläinperäistä ainesta ja j alakohdassa tarkoitettuja vesieläimistä saatavia sivutuotteita luokkaan 3 kuuluvien maaeläimistä saatavien sivutuotteiden kanssa renderöidyiksi sekarasvoiksi. Renderöidyn rasvan tuotantoon olisi siksi oltava mahdollista käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan i alakohdassa tarkoitettua luokkaan 3 kuuluvaa vesieläinperäistä ainesta ja j alakohdassa tarkoitettuja vesieläimistä saatavia sivutuotteita. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 3 jakson A kohdan 1 kohtaa olisi muutettava.

(15)

Linkoihin tai separaattoreihin jääneen aineen, jota voidaan myöhemmin käyttää orgaanisena lannoitteena tai orgaanisten lannoitteiden tuotannossa ja saattaa markkinoille, lämpökäsittelyä koskevat vaatimukset vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 4 jakson III osassa. On aiheellista ottaa käyttöön poikkeus, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen voi sallia jäsenvaltioissa käytettäväksi tarkoitetun linkoihin tai separaattoreihin jääneen aineen lämpökäsittelyä koskevia vaihtoehtoisia parametreja, jos toimijat voivat osoittaa, että vaihtoehtoisten parametrien mukaisesti suoritettu lämpökäsittely takaa vähintään vastaavan riskien vähenemisen kuin markkinoille saattamiseen sovellettavien jo vahvistettujen parametrien mukaisesti suoritettu käsittely. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 4 jakson III osaa olisi muutettava.

(16)

Välituotteita voidaan käyttää muun muassa laboratorioreagenssien valmistukseen tai in vitro -diagnostiikkaan eläinlääkinnällisiä tarkoituksia varten. Sen jälkeen, kun direktiivin 97/78/EY (7) 4 artiklan mukaiset tarkastukset rajatarkastusasemalla on tehty, tuote on kuljetettava suoraan rekisteröityyn laitokseen tai määräpaikkana olevaan laitokseen. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä XII olisi muutettava välituotteitten tuontiin sovellettavien vaatimusten selkeyttämiseksi.

(17)

Tuotantoeläiminä pidettävien eläinten rehun tuotantoon tarkoitettujen verituotteiden, mukaan lukien sikaeläinten sumutuskuivattu veri ja veriplasma, on oltava tuotettu komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevan II luvun 2 jakson mukaisesti. Kyseisen jakson B kohtaan viitaten verituotteille on tehtävä jokin kyseisen asetuksen liitteessä IV olevan III luvun mukaisista käsittelymenetelmistä 1–5 tai käsittelymenetelmä 7 taikka jokin muu menetelmä, jolla varmistetaan, että verituotteet täyttävät komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä X olevassa I luvussa vahvistetut johdettuja tuotteita koskevat mikrobiologiset vaatimukset. Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 142/2011 säädetään, erityisesti liitteessä XIV olevan I luvun 1 jaksossa olevassa taulukossa 1 olevan 2 rivin 6 sarakkeessa, että muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen verituotteiden, joita voitaisiin käyttää rehuna, mukana on oltava liitteessä XV olevassa 4B luvussa esitetyn terveystodistuksen mallin mukainen terveystodistus, kun ne on tarkoitettu lähetettäviksi unioniin tai kuljetettaviksi unionin kautta.

(18)

Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, Karibialla ja Keski- ja Etelä-Amerikassa on ilmoitettu esiintyvän sian epideemistä ripulia sekä sian epideemisen ripuliviruksen (PEDv) ja sian deltakoronaviruksen (SDCv) sioissa aiheuttamaa tartuntaa. SDC-virusta ei ole koskaan havaittu unionissa. Viruksen leviämisen syyksi esitetään sikaeläinten sumutuskuivatun veren ja veriplasman, jotka ovat porsaiden rehun perinteisiä aineksia, riittämätöntä lämpökäsittelyä taikka lämpökäsittelyn jälkeistä saastumista.

(19)

Komissio on antanut omasta aloitteestaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 483/2014 (8) väliaikaisena turvaamistoimena, joka koskee sikaeläinten rehun tuotantoon tarkoitettujen sikaeläimistä saatavien sumutuskuivatun veren ja veriplasman turvallisuutta. Koska eläinten terveyteen kohdistuva riski on edelleen olemassa, on tarpeen tarkistaa sikaeläinten rehun tuotantoon tarkoitettujen sikaeläimistä saatavien sumutuskuivatun veren ja veriplasman tuontia koskevat vaatimukset ja soveltaa väliaikaistoimia pysyvänä vaatimuksena.

(20)

Tieteellisten havaintojen mukaan sikaeläinten koronavirukset inaktivoituvat sian ulosteissa, jos ne lämmitetään 71 °C:een ja pidetään kyseisessä lämpötilassa 10 minuutin ajan tai jos ne jätetään 20 °C:n huonelämpötilaan seitsemäksi päiväksi. Virus kuoli kuivarehussa, jolle oli kokeellisesti aiheutettu tartunta ja joka oli varastoitu 24 °C:ssa vähintään kahden viikon ajan. Unionissa ja kolmansissa maissa veren ja veriplasman sumutuskuivatuksessa yleisesti sovellettava lämpötila on 80 °C kaikkialla aineessa.

(21)

Käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää olevan syytä vaatia, että sikaeläimistä saatavat sumutuskuivattu veri ja veriplasma, jotka on tuotu kolmansista maista ja jotka on tarkoitettu sikaeläinten rehuksi, on oltava käsitelty korkeassa lämpötilassa, minkä jälkeen niiden on oltava ollut varastoituina tietyn ajan huonelämpötilassa, jotta voidaan ehkäistä käsittelyn jälkeinen saastumisriski.

(22)

Muuhun käyttöön kuin rehuaineeksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitettujen luiden ja luutuotteiden (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvien ja sarvituotteiden (lukuun ottamatta sarvijauhoa), kavioiden, sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa) tuonti olisi myös sallittava, kun nämä ainekset kuljetetaan lentokoneella, sillä edellytyksellä, että ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklassa säädetyt vaatimukset. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitettä XIV olisi muutettava.

(23)

”Välituotteen” määritelmän muuttamisen ja verituotteiden tuontia koskevien lisävaatimusten seurauksena olisi muutettava välituotteita kolmansista maista tuotaessa käytettävän ilmoituksen mallia ja rehuaineeksi tarkoitettujen verituotteiden tuontia koskevan terveystodistuksen mallia. Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XV olevaa 4B lukua ja 20 lukua olisi muutettava.

(24)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jonka aikana jäsenvaltioiden olisi sallittava niiden välituotteiden tuonti, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä asetuksella, ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

(25)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 142/2011 seuraavasti:

1)

Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa säädetään, jäsenvaltio voi sallia kyseisen asetuksen 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetun luokkaan 3 kuuluvan aineksen pienten määrien keräämisen, kuljetuksen ja hävittämisen kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla tavoilla sillä edellytyksellä, että liitteessä VI olevassa IV luvussa vahvistettuja hävittämistä muilla tavoin koskevia vaatimuksia noudatetaan.”

2)

Korvataan 19 artiklan c alakohta seuraavasti:

”c)

III luku, jos ne varastoivat johdettuja tuotteita mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan j alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin käyttötarkoituksiin;

d)

V luku, jos ne varastoivat tilalla mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuja myöhemmin hävitettäväksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita.”

3)

Muutetaan 20 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

toimijat, jotka käyttävät pieniä määriä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuja luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvia aineksia tai niistä johdettuja tuotteita, kun tarkoituksena on alueen sisällä tapahtuva näiden tuotteiden suora toimittaminen loppukäyttäjälle, paikallisilla markkinoilla tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tällaiseen toimintaan liity vakavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin leviämisriskiä; tätä kohtaa ei sovelleta, kun kyseisiä aineksia käytetään rehuna muilla tuotantoeläimillä kuin turkiseläimillä;”

b)

Lisätään e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

orgaanisten lannoitteiden tai maanparannusaineiden käyttäjät tiloissa, joissa ei pidetä tuotantoeläimiä;

f)

toimijat, jotka käsittelevät ja jakelevat orgaanisia lannoitteita tai maanparannusaineita yksinomaan enintään 50 kilogramman painoisissa myyntivalmiissa vähittäispakkauksissa rehu- ja elintarvikeketjun ulkopuolista käyttöä varten.”

4)

Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Seuraavien markkinoille saattamiseen ei sovelleta mitään eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia:

a)

luonnonvaraisista merilinnuista peräisin oleva, unionissa kerätty tai kolmansista maista tuotu guano;

b)

muut myyntivalmiit kasvualustat kuin maahantuodut kasvualustat, jotka sisältävät vähemmän kuin

i)

5 prosenttia luokkaan 3 kuuluvaa ainesta olevia johdettuja tuotteita tai luokkaan 2 kuuluvaa muuta ainesta kuin käsiteltyä lantaa;

ii)

50 prosenttia käsiteltyä lantaa.”

5)

Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Välituotteiden määräpaikkana olevan laitoksen toiminnanharjoittajan tai omistajan tai tämän edustajan on käytettävä ja/tai lähetettävä välituotteet yksinomaan valmistuksessa käytettäviksi liitteessä I olevassa 35 kohdassa olevan välituotteen määritelmän mukaisesti.”

6)

Poistetaan 36 artiklan 3 kohta.

7)

Muutetaan liitteet I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV ja XVI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Unioniin saa 27 päivään syyskuuta 2015 ulottuvan siirtymävaiheen ajan edelleen tuoda eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden lähetyksiä, joiden mukana on malli-ilmoitus, joka on täytetty ja allekirjoitettu asetuksen (EU) N:o 142/2011, sellaisena kuin se on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, liitteessä XV olevassa 20 luvussa esitetyn mallin mukaisesti, sillä edellytyksellä että tällaiset malli-ilmoitukset on täytetty ja allekirjoitettu ennen 27 päivää heinäkuuta 2015.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 23 päivästä helmikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 76/768/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169).

(4)  Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (koonnos) (EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1).

(5)  EFSA Journal (2011); 9(9):2389 [11 pp.].

(6)  EFSA Journal (2012); 10(2):2559 [11 pp.].

(7)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 483/2014, annettu 8 päivänä toukokuuta 2014, deltakoronaviruksen aiheuttamaan sikaeläinten ripuliin liittyvistä suojatoimenpiteistä kotieläiminä pidettävien sikaeläinten rehun tuotantoon tarkoitettujen sikaeläimistä saatavien sumutuskuivatun veren ja veriplasman tuontia unioniin koskevien eläinten terveysvaatimusten osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 52).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteet I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV ja XVI seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan 35 kohta seuraavasti:

”35.

välituotteella’ johdettua tuotetta

a)

joka on tarkoitettu käytettäväksi lääkkeiden, eläinlääkkeiden, lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikkaan lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, laboratorioreagenssien tai kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa seuraavasti:

i)

aineksena valmistusprosessissa tai valmiin tuotteen lopputuotannossa;

ii)

varmentamisessa tai verifioinnissa valmistusprosessin aikana; tai

iii)

valmiin tuotteen laadunvalvonnassa;

b)

jonka suunnittelu-, muunto- ja valmistusvaiheet on toteutettu niin pitkälle, että sitä voidaan pitää johdettuna tuotteena ja että aines soveltuu a kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin joko suoraan tai tuotteen komponenttina;

c)

joka kuitenkin vaatii jonkin verran jatkovalmistusta tai -muuntamista, kuten sekoittamista, pinnoittamista, kokoamista tai pakkaamista, jotta se soveltuu tapauksen mukaan saatettavaksi markkinoille tai otettavaksi käyttöön lääkkeenä, eläinlääkkeenä, lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena, aktiivisena implantoitavana lääkinnällisenä laitteena, in vitro -diagnostiikkaan lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuna lääkinnällisenä laitteena, laboratorioreagenssina tai kosmeettisena valmisteena;”

b)

korvataan 39 kohta seuraavasti:

”39.

kaupallisella näytteellä’ eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti sallimiin tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita;”

c)

korvataan 58 kohta seuraavasti:

”58.

käsittelylaitoksella’ tiloja tai laitosta, jossa käsitellään eläimistä saatavia sivutuotteita asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja liitteen IV ja/tai liitteen X mukaisesti;”

d)

lisätään 59 kohta seuraavasti:

”59.

kasvualustalla’ muuta ainesta kuin itse maa-ainesta, mukaan lukien ruukutusmulta, jossa kasvatetaan kasveja ja jota käytetään erillään itse maa-aineksesta.”

2)

Korvataan liitteessä III olevan III luvun a kohta seuraavasti:

”a)

Laitoksia voidaan käyttää vain seuraavien hävittämiseen:

i)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut kuolleet lemmikkieläimet;

ii)

kyseisen asetuksen 8 artiklan b, e ja f alakohdassa tarkoitettu luokkaan 1 kuuluva aines, 9 artiklassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines tai 10 artiklassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva aines; ja

iii)

jos jäsenvaltio sen sallii, kuolleet yksilöllisesti tunnistetut hevoseläimet, joka ovat peräisin tilalta, johon ei sovelleta direktiivin 2009/156/EY 4 artiklan 5 kohdan tai 5 artiklan mukaisia eläinten terveydentilan vuoksi asetettavia rajoituksia;”

3)

Muutetaan liitteessä IV oleva IV luku seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 jakso seuraavasti:

i)

poistetaan H kohta;

ii)

lisätään kohta seuraavasti:

”K.   Kala-aineksen happosäilöntä

1.   Lähtöaineet

Tässä käsittelyssä saa käyttää ainoastaan seuraavia vesieläimistä saatuja sivutuotteita:

a)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan f alakohdan i ja iii alakohdassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines;

b)

luokkaan 3 kuuluva aines.

2.   Käsittelymenetelmä

2.1

Käsiteltävät ainekset on kerättävä vesiviljelylaitoksista ja elintarvikkeiden jalostuslaitoksista päivittäin ja ilman tarpeettomia viiveitä, jauhettava tai pilkottava ja sen jälkeen säilöttävä pH:n ollessa enintään 4 alle muurahaishapolla tai muulla rehulainsäädännön mukaisesti hyväksytyllä orgaanisella hapolla. Tuloksena olevan happosäilötyn kalan on oltava suspensio, joka muodostuu kalan omien entsyymien ja lisätyn hapon vaikutuksesta nesteytyneistä vesieläinten osista. Entsyymien ja hapon on pilkottava vesieläinproteiinit pienemmiksi liukoisiksi yksiköiksi mikrobien aiheuttaman pilaantumisen estämiseksi. Happosäilötty aines kuljetetaan käsittelylaitokseen.

2.2

Käsittelylaitoksessa vesieläimistä saatu säilötty aines on johdettava suljettuihin varastosäiliöihin. Inkubaatioajan on oltava vähintään 24 tuntia pH-arvossa 4 tai sen alle ennen kuin lämpökäsittely voidaan suorittaa. Ennen lämpökäsittelyä vesieläinperäisen säilörehun pH-arvon on oltava 4 tai sen alle ja hiukkaskoon alle 10 mm laitoksessa suoritetun suodatuksen tai maseroinnin jälkeen. Käsittelyn aikana se on esilämmitettävä yli 85 °C:n lämpötilaan, minkä jälkeen se on inkuboitava eristetyssä säiliössä siten, että lämpötila on 85 °C koko kala-aineksessa 25 minuutin ajan. Prosessin on tapahduttava suljetulla tuotantolinjalla, jossa on säiliöitä ja putkia.

2.3

Ennen luvan myöntämistä toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 29 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitettu toiminnanharjoittajan pysyvä kirjallinen menettely.”

b)

Korvataan 3 jakson 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

kalkkikäsitelty sikojen ja siipikarjan lantaseos voidaan levittää maahan käsiteltynä lantana;”

c)

Lisätään 3 jakson 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

Kala-aineksen happosäilönnästä johdettu lopputuote voidaan

i)

luokkaan 2 kuuluvan aineksen osalta käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan a–d ja g–i alakohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin sellaisenaan tai kyseisen asetuksen 18 artiklassa tai 36 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen eläinten rehuksi; tai

ii)

luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta käyttää asetuksen (EY) N:o 1069/2009 14 artiklassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.”

4)

Muutetaan liitteessä V olevan III luvun 2 jakso seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan b alakohdan x alakohta seuraavasti:

”x)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet, joille on tehty asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määritelty käsittely;”

b)

lisätään 2 kohdan b alakohtaan xi alakohta seuraavasti:

”xi)

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja muiden kuin eläimistä saatavien sivutuotteiden seos.”

c)

korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

katsoo mädätteen tai kompostin olevan käsittelemätöntä ainesta ja velvoittaa toimijat käsittelemään niitä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja tämän asetuksen mukaisesti tai, ruokajätteestä johdetun kompostin ja mädätteen tapauksessa, hyödyntämään tai hävittämään ne noudattaen voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä.”

5)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan II luvun 2 jakson 1 kohdan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

jotakin seuraavista haaskalintulajeista seuraavissa jäsenvaltioissa:

Maakoodi

Jäsenvaltio

Eläinlaji

Paikallinen nimi

Latinankielinen nimi

BG

Bulgaria

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

EL

Kreikka

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

ES

Espanja

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

pyreneidenkeisarikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Aquila adalberti

Milvus migrans

Milvus milvus

FR

Ranska

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus

HR

Kroatia

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

IT

Italia

partakorppikotka

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

Milvus migrans

Milvus milvus

CY

Kypros

munkkikorppikotka

hanhikorppikotka

Aegypius monachus

Gyps fulvus

PT

Portugali

munkkikorppikotka

pikkukorppikotka

hanhikorppikotka

maakotka

Aegypius monachus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aquila chrysaetos

SK

Slovakia

maakotka

keisarikotka

merikotka

haarahaukka

isohaarahaukka

Aquila chrysaetos

Aquila heliaca

Haliaeetus albicilla

Milvus migrans

Milvus milvus”

b)

Poistetaan luvussa IV oleva toinen kohta.

6)

Lisätään liitteeseen IX seuraava V luku:

”V LUKU

ERISTYSMENETELMÄ

1 jakso

Yleiset säännökset

1.

Eristysmenetelmästä tuloksena olevat ainekset saa käyttää tai hävittää ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu lupa eristysmenetelmään.

2.

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pyynnöstä toimitettava virallisen valvonnan tulokset toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun eristysmenetelmää käytetään kyseisessä jäsenvaltiossa ensimmäisen kerran, jotta uuden eristysmenetelmän käyttöönotto olisi helpompaa.

2 jakso

Metodologia

A.   Tiloilla kuolleiden sikojen ja tietyn muun sioista saatavan aineksen aerobinen kypsytys ja varastointi ja niiden jälkeinen poltto tai rinnakkaispoltto.

1.   Asianomaiset jäsenvaltiot

Tiloilla kuolleiden sikojen ja tietyn muun sioista saatavan aineksen aerobisen kypsytyksen ja varastoinnin ja niiden jälkeisen polton tai rinnakkaispolton prosessia voidaan käyttää Ranskassa, Irlannissa, Latviassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Aineksen aerobisen kypsytyksen ja varastoinnin jälkeen asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että aines kerätään ja hävitetään kyseisen jäsenvaltion alueella.

2.   Lähtöaineet

Tässä prosessissa saa käyttää ainoastaan seuraavia siansukuisista eläimistä saatavia aineksia:

a)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan f alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines;

b)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan h alakohdassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva aines.

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan samalta tilalta peräisin olevien siansukuisten eläinten hävittämiseen sillä edellytyksellä, että kyseiseen tilaan ei kohdistu siansukuisiin eläimiin tarttuvan vakavan tartuntataudin epäillystä tai vahvistetusta taudinpurkauksesta johtuvia rajoituksia. Tätä menetelmää ei saa käyttää eläimiin, jotka ovat kuolleet kyseisiin tauteihin tai jotka on lopetettu taudintorjuntatarkoituksessa, eikä kyseisten eläinten osiin.

3.   Metodologia

3.1   Yleiset periaatteet

Menetelmä on toimivaltaisen viranomaisen sallima.

Laitosalue on rakennettava ja sijoitettava unionin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti hajujen sekä maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi.

Toiminnanharjoittajan on:

a)

toteutettava toimenpiteitä eläinten pääsyn estämiseksi ja otettava käyttöön asiakirjoilla osoitettu tuholaisten torjuntaohjelma;

b)

otettava käyttöön tautien leviämisen ehkäiseviä menettelyjä;

c)

otettava käyttöön menettelyjä, joilla estetään käytetyn sahanpurun leviäminen suljetun järjestelmän ulkopuolelle.

Prosessi on suoritettava suljetussa järjestelmässä, joka käsittää useita osastoja, joissa on vedenpitävä lattia ja umpinaiset seinät. Kaikki jätevedet on kerättävä; osastojen välillä on oltava viemäriputki, joka on varustettu 6 mm:n verkolla kiinteiden aineiden talteenottamiseksi.

Osastojen koko ja lukumäärä on mukautettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 29 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetussa pysyvässä kirjallisessa menettelyssä määriteltyyn kuolevuuden tasoon, ja kapasiteetin on riitettävä vähintään kahdeksan kuukauden aikana maatiloilla esiintyviä kuolemantapauksia varten.

3.2   Vaiheet

3.2.1   Täyttö- ja varastointivaihe

Lopetetut siat ja muu sikaperäinen aines on peitettävä yksitellen sahanpurulla ja kasattava kerroksittain osastoon, kunnes se on täynnä. Lattialle on ensin sijoitettava vähintään 30 senttimetrin kerros sahajauhoja. Ruhot ja muu sikaperäinen aines on asetettava tämän ensimmäisen sahanpurukerroksen päälle, ja jokainen ruhojen ja muun sikaperäisen aineksen kerros on peitettävä vähintään 30 senttimetrin paksuisella kerroksella sahajauhoja.

Henkilökunta ei saa kävellä varastoidun aineksen päällä.

3.2.2   Kypsytysvaihe

Kun osasto on täysi ja lämpötilan nousu mahdollistaa kaikkien pehmeiden kudosten hajoamisen, alkaa kypsytysvaihe, jonka on kestettävä vähintään 3 kuukautta.

Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava jokaisen osaston lämpötilaa täyttö- ja varastointivaiheen lopussa ja koko kypsytysvaiheen ajan 40–60 senttimetriä päällimmäisen kerroksen pinnan alapuolelle sijoitetun lämpötila-anturin avulla.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa lämpötilan elektronisesta lukemisesta ja seurannasta.

Täyttö- ja varastointivaiheen lopussa suoritettava lämpötilan mittaus osoittaa, onko kasan rakenne tyydyttävä. Lämpötila on mitattava automaattisella rekisteröintilaitteella. Tavoitteena on, että lämpötila on kolmen perättäisen päivän ajan 55 °C, mikä osoittaa, että kypsytysprosessi on aktiivinen, että kasan rakenne on oikeanlainen ja että kypsytysvaihe on alkanut.

Toiminnanharjoittajan on tarkistettava lämpötila kerran päivässä, ja näiden mittausten tuloksista riippuen on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kun lämpötila pysyy vähintään 55 °C:ssa kolmen perättäisen päivän ajan, kasa voidaan poistaa kolme perättäistä kuukautta kestäneen kypsytysvaiheen jälkeen tai se voidaan varastoida paikan päällä myöhempää poistamista varten;

b)

jos 55 °C:n lämpötilaa ei saavuteta kolmen perättäisen vuorokauden aikana, toiminnanharjoittajan on toteutettava asetuksen (EY) N:o 1069/2009 29 artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetussa pysyvässä kirjallisessa menettelyssä määritellyt toimenpiteet; tarvittaessa toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää käsittelyn ja aines on hävitettävä edellä mainitun asetuksen 13 artiklan mukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi määrittää varastointivaiheelle aikarajan.

3.2.3   Kuljetus ja poltto tai rinnakkaispoltto

Tuloksena olevan aineksen kuljetusta kypsytysvaiheen jälkeen hyväksyttyyn poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen valvotaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tai direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

B.   Hydrolyysi ja sen jälkeen tapahtuva hävittäminen

1.   Asianomaiset jäsenvaltiot

Hydrolyysia ja sen jälkeen tapahtuvan hävittämisen menetelmää voidaan käyttää Irlannissa, Espanjassa, Latviassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Luvan antaneen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava hydrolyysin jälkeen, että aines kerätään ja hävitetään samassa edellä mainitussa jäsenvaltiossa.

2.   Lähtöaineet

Tässä prosessissa saa käyttää ainoastaan seuraavia sioista saatavia aineksia:

a)

asetuksen (EY) N:o 1069/2009 9 artiklan f alakohdan i–iii alakohdassa tarkoitettu luokkaan 2 kuuluva aines;

b)

kyseisen asetuksen 10 artiklan h alakohdassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva aines.

Tätä menetelmää sovelletaan ainoastaan samalta tilalta peräisin olevien siansukuisten eläinten hävittämiseen sillä edellytyksellä, että kyseiseen tilaan ei kohdistu siansukuisiin eläimiin tarttuvan vakavan tartuntataudin epäillystä tai vahvistetusta taudinpurkauksesta johtuvia kieltoja tai eläimet on lopetettu taudintorjuntatarkoituksessa.

3.   Metodologia

Hydrolyysi ja sen jälkeen tapahtuva hävittäminen on paikan päällä tapahtuvaa väliaikaista varastointia. Se on tehtävä seuraavien vaatimusten mukaisesti:

a)

Sen jälkeen kun eläimistä saatavat sivutuotteet on kerätty tilalla, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut luvan käyttää tätä käsittelymenetelmää arvioituaan tilan eläintiheyden, todennäköisen kuolleisuuden ja mahdollisesti syntyvät ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvat riskit, ne on sijoitettava säiliöön, joka on rakennettu b alakohdan (’säiliö’) mukaisesti ja joka on sijoitettu sille varattuun paikkaan c ja d alakohdan mukaisesti (’varattu paikka’).

b)

Säiliö:

i)

säiliössä on oltava laite sen sulkemiseksi;

ii)

säiliön on oltava tiivis ja ilmatiiviisti suljettu;

iii)

säiliössä on oltava korroosion estävä pinnoite;

iv)

säiliössä on oltava laite päästöjen tarkkailemiseksi e alakohdan mukaisesti.

c)

Säiliö on sijoitettava sitä varten varattuun paikkaan, joka on erillään maatilasta.

Tähän paikkaan on oltava aineksen kuljetuksia ja keräämisajoneuvoja varten varatut reitit.

d)

Säiliö ja sen sijoituspaikka on rakennettava ja sijoitettava unionin ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti hajujen sekä maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien riskien ehkäisemiseksi.

e)

Säiliössä on oltava kaasumaisia päästöjä varten poistoputki, jossa on oltava asianmukaiset suodattimet, joilla estetään ihmisiin ja eläimiin tarttuvien tautien leviäminen.

f)

Säiliön on oltava suljettuna hydrolyysiprosessia varten vähintään kolmen kuukauden ajan siten, että sen luvaton avaaminen estetään.

g)

Toiminnanharjoittajan on otettava käyttöön menettelyt, joilla estetään ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviäminen henkilöstön liikkeiden mukana.

h)

Toiminnanharjoittajan on:

i)

toteutettava toimenpiteitä lintujen, jyrsijöiden, hyönteisten ja muiden tuholaisten torjumiseksi;

ii)

otettava käyttöön asiakirjoilla osoitettu tuholaisten torjuntaohjelma.

i)

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa:

i)

aineksen sijoittamisesta säiliöön;

ii)

hydroloidun aineksen keräämisestä säiliöstä.

j)

Toiminnanharjoittajan on tyhjennettävä säiliö säännöllisin väliajoin

i)

tarkistaakseen, ettei säiliössä esiinny korroosiota;

ii)

havaitakseen ja ehkäistäkseen nestemäisen aineksen mahdolliset vuodot maaperään.

k)

Hydrolyysin jälkeen aines on kerättävä, käytettävä ja hävitettävä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 artiklan a, b ja c alakohdan tai 13 artiklan e alakohdan i alakohdan mukaisesti, tai, luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta, kyseisen asetuksen 14 artiklan mukaisesti.

l)

Prosessointi on suoritettava panosprosessina.

m)

Kaikenlainen muu hydroloidun aineksen käsittely tai käyttö, myös sen levittäminen maahan, on kiellettyä.”

7)

Muutetaan liitteessä X oleva II luku seuraavasti:

a)

korvataan 3 jakson A osan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Renderöidyt rasvat

Renderöidyn rasvan tuotantoon saa käyttää ainoastaan luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, ei kuitenkaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan n, o ja p alakohdassa tarkoitettuja luokkaan 3 kuuluvia aineksia.”

b)

lisätään 4 jakson III osaan kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia jäsenvaltioissa käytettäväksi tarkoitetun linkoihin tai separaattoreihin jääneen aineen lämpökäsittelyä koskevia vaihtoehtoisia parametreja niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat hyväksyneet kyseiset vaihtoehtoiset parametrit, sillä edellytyksellä, että toimijat voivat osoittaa, että vaihtoehtoisten parametrien mukaisesti suoritettu lämpökäsittely takaa vähintään saman riskien vähenemisen kuin ensimmäisessä kohdassa esitettyjen parametrien mukaisesti suoritettu käsittely.”

8)

Lisätään liitteessä XI olevaan II lukuun uusi 3 jakso seuraavasti:

”3 jakso

Laitosten hyväksyntää koskevat vaatimukset

Saadakseen hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 1069/2009 24 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, toimijoiden on varmistettava, että laitokset, jotka suorittavat 1 jakson 1 kohdassa tarkoitettuja toimia, täyttävät tämän asetuksen 8 artiklassa säädetyt vaatimukset ja

a)

niissä on asianmukaiset tilat saapuvien ainesosien varastoimiseksi, jotta ehkäistään ristikontaminaatio ja vältetään kontaminaatio varastoinnin aikana;

b)

hävittävät käyttämättömät eläimistä saatavat sivutuotteet tai niistä johdetut tuotteet asetuksen (EY) N:o 1069/2009 13 ja 14 artiklan mukaisesti.”

9)

Korvataan liitteessä XII oleva 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”3.

Unioniin tuodut välituotteet on tarkastettava direktiivin 97/78/EY 4 artiklan mukaisesti rajatarkastusasemalla ja kuljetettava suoraan kyseiseltä rajatarkastusasemalta joko

a)

laboratorioreagensseja, lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita tai asetuksen (EY) N:o 1069/2009 33 artiklassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita tuottavaan rekisteröityyn laitokseen, jossa välituotteet on sekoitettava, käytettävä pinnoittamiseen, koottava tai pakattava ennen kuin ne saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön johdettuun tuotteeseen sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti;”

10)

Muutetaan liite XIV seuraavasti:

a)

Muutetaan I luku seuraavasti:

i)

Korvataan 1 jaksossa olevan taulukon 1 rivin 2 neljännessä sarakkeessa oleva teksti seuraavasti:

”Verituotteiden on oltava tuotettu liitteessä X olevan II luvun 2 jakson ja liitteessä XIV olevan I luvun 5 jakson mukaisesti.”

ii)

Lisätään uusi 5 jakso:

”5 jakso

Verituotteiden tuonti tuotantoeläinten ruokintaan

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan verituotteiden tuontiin, mukaan lukien sumutuskuivattu veri ja veriplasma, jotka on johdettu sikaeläinten rehuksi tarkoitetuista sikaeläimistä:

Nämä johdetut tuotteet on

a)

käsiteltävä lämpökäsittelyllä, jossa lämpötila on vähintään 80 °C kaikkialla aineessa ja kuivan veren ja veriplasman kosteus on enintään 8 prosenttia ja vesiaktiivisuus (Aw) alle 0,60;

b)

varastoitava kuivassa varastossa huonelämpötilassa vähintään kuuden viikon ajan.”

b)

Korvataan II luvun 7 jakson 1 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tuotteet kuljetetaan alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta suoraan unionin saapumispaikan rajatarkastusasemalle siirtämättä niitä toiseen kulkuneuvoon unionin ulkopuolella sijaitsevassa satamassa tai paikassa;”

11)

Muutetaan liite XV seuraavasti:

a)

Korvataan 4B luku seuraavasti:

”4B LUKU

Terveystodistus

Euroopan unioniin lähetettäville tai Euroopan unionin kautta kuljetettaville muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuille verituotteille, joita voidaan käyttää rehuaineena

Image

Image

Image

Image

b)

Korvataan 20 luku seuraavasti:

”20 LUKU

Ilmoitusmalli

Ilmoitus tuotaessa kolmansista maista Euroopan unioniin tai unionin kautta kuljetettavaksi välituotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lääkkeiden, eläinlääkkeiden, lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, aktiivisten implantoitavien lääkinnällisten laitteiden, in vitro -diagnostiikkaan lääkinnällisiin ja eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, laboratorioreagenssien ja kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa

Image

Image

Image

Image

Image

12)

Korvataan liitteessä XVI olevan III luvun 11 jakso seuraavasti:

”11 jakso

Hydrolyysia ja sen jälkeen tapahtuvaa hävittämistä koskeva virallinen valvonta

Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava paikkoja, joissa liitteessä IX olevan V luvun 2 jakson B kohdassa tarkoitettu hydrolyysi ja sen jälkeen tapahtuva hävittäminen toteutetaan.

Jotta voidaan täsmäyttää lähetetyn ja hävitetyn hydroloidun aineksen määrät, valvontaan on sisällyttävä asiakirjatarkastuksia:

a)

kyseisellä paikalla hydroloitavan aineksen määrän toteamiseksi;

b)

laitoksissa, joissa hydroloitu aines hävitetään.

Tarkastuksia on tehtävä säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella.

Ensimmäisten 12 toimintakuukauden aikana hydrolyysisäiliön sijoittamispaikalle on tehtävä tarkastuskäynti aina kun säiliöstä poistetaan hydroloitua ainesta.

Ensimmäisten 12 toimintakuukauden jälkeen paikoille on tehtävä tarkastuskäynti aina kun säiliö tyhjennetään ja tarkastetaan liitteessä IX olevan V luvun 2 jakson B kohdan 3 kohdan j alakohdan mukaisesti sen toteamiseksi, ettei siinä esiinny korroosiota tai vuotoja.”


Top