EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0034

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/34)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/64/oj

21.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 14/25


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/64,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EU) 2015/510 muuttamisesta (EKP/2015/34)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 9.2, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan sekä 20 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan saavuttaminen edellyttää niiden keinojen, välineiden ja menettelyjen määrittelyä, joita Euroopan keskuspankista (EKP) ja niiden jäsenvaltioiden kansallisista keskuspankeista, joiden rahayksikkö on euro, koostuva eurojärjestelmä käyttää pannakseen rahapolitiikan yhdenmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) 12.1 artiklan perusteella EKP:llä on toimivalta määritellä unionin yhteinen rahapolitiikka ja antaa tarvittavat suuntaviivat sen asianmukaiseksi täytäntöön panemiseksi. EKPJ:n perussäännön 14.3 artiklan mukaisesti kansallisilla keskuspankeilla on velvollisuus toimia tällaisten suuntaviivojen mukaisesti. Nämä suuntaviivat on sen vuoksi osoitettu eurojärjestelmälle. Kansalliset keskuspankit panevat täytäntöön näissä suuntaviivoissa vahvistetut säännöt sopimus- tai sääntelyjärjestelyin. Vastapuolten edellytetään noudattavan näitä sääntöjä, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kyseisissä sopimus- tai sääntelyjärjestelyissä.

(3)

EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan eurojärjestelmä voi toimia rahoitusmarkkinoilla joko ostamalla ja myymällä suoraan (avistakauppana tai termiinikauppana) tai takaisinostosopimuksilla taikka antamalla tai ottamalla lainaksi euromääräisiä tai muun valuutan määräisiä saatavia ja siirtokelpoisia arvopapereita sekä jalometalleja. Eurojärjestelmä voi 18.1 artiklan toisen luetelmakohdan mukaan tehdä luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolien kanssa.

(4)

Eurojärjestelmän suojaamiseksi vastapuoliriskiltä EKPJ:n perussäännön 18.1 artiklan toisessa luetelmakohdassa määrätään, että kun eurojärjestelmä tekee luottotoimia luottolaitosten ja muiden markkinaosapuolien kanssa, vakuuksien on luottoa annettaessa oltava riittävät.

(5)

Vakuuskelpoisiin omaisuuseriin, jotka on annettu vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa, sovelletaan Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) neljännen osan VI osastossa säädettyjä riskienhallintamenetelmiä eurojärjestelmän suojaamiseksi taloudellisten menetysten riskiltä vastapuolen laiminlyöntitilanteessa.

(6)

EKP:n neuvosto on päättänyt muuttaa omassa käytössä oleviin katettuihin joukkolainoihin sovellettavia sääntöjä markkina-arvon lisäaliarvostuksen osalta.

(7)

EKP:n neuvosto on päättänyt, että ei-jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia (DECC-velkainstrumentit), voidaan käyttää rajat ylittäen kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien soveltuvien menettelyjen mukaisesti.

(8)

EKP:n neuvosto on päättänyt, että aliarvostusta koskevat säännökset on annettava suuntaviivoista (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) erillisessä säädöksessä, sillä se mahdollistaisi säädöskehystä koskevien muutosten yksinkertaisen ja ripeän täytäntöönpanon, kun EKP:n neuvosto on hyväksynyt vastaavat päätökset.

(9)

Näin ollen suuntaviivat (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 16 kohta seuraavasti:

”16)

’rajat ylittävällä käytöllä’ (cross-border use) tarkoitetaan sitä, että vastapuoli toimittaa kotimaansa kansalliselle keskuspankille vakuudeksi

a)

jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä, joita säilytetään toisessa jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro;

b)

jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä, jotka on laskettu liikkeeseen toisessa jäsenvaltiossa ja joita säilytetään vastapuolen kotimaan kansallisessa keskuspankissa;

c)

lainasaamisia, joita koskevaan lainasaamissopimukseen sovelletaan muun jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, kuin vastapuolen kotimaan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä;

d)

asuntolainavakuudellisia vähittäismarkkinavelkainstrumentteja (RMBD) kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin soveltuvien menettelyjen mukaisesti;

e)

ei-jälkimarkkinakelpoisia velkainstrumentteja, joiden vakuutena on vakuuskelpoisia lainasaamisia (DECC-velkainstrumentit), jotka on laskettu liikkeeseen ja joita säilytetään muussa jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro, kuin vastapuolen kotimaan kansallisen keskuspankin jäsenvaltiossa.”;

2)

Korvataan 2 artiklan 49 kohta seuraavasti:

”49)

’leasingsaamisilla’ (leasing receivables) tarkoitetaan maksuja, jotka vuokraaja suorittaa vuokranantajalle määräajoin ja sopimusperusteisesti leasingsopimuksen ehtojen mukaisesti. Jäännösarvot eivät ole leasingsaamisia. Leasingsopimuksiin rinnastetaan Personal Contract Purchase -tyyppiset ostosopimukset, eli sopimukset, joiden mukaan velallinen voi valintansa mukaan a) suorittaa lopullisen maksun ja saada näin täyden omistusoikeuden tavaroihin tai b) tehdä sopimuksen mukaisen suorituksen palauttamalla tavarat.”;

3)

Korvataan 128 artikla seuraavasti:

”128 artikla

Riskienhallintamenetelmät

1.   Eurojärjestelmä soveltaa vakuuskelpoisiin omaisuuseriin seuraavia riskienhallintamenetelmiä:

a)

Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) (2) säädetty markkina-arvon aliarvostus;

b)

vaihtelumarginaalit (marking to market):

eurojärjestelmä edellyttää, että likviditeettiä lisäävissä käänteisoperaatioissa vakuutena käytettävien vakuuskelpoisten omaisuuserien aliarvostuksella korjattu markkina-arvo säilyy vaaditulla tasolla jatkuvasti. Jos päivittäin määritettävä vakuuskelpoisten omaisuuserien arvo laskee alle tietyn tason, kotimaan kansallinen keskuspankki tekee vakuuksien muutospyynnön ja vaatii vastapuolta toimittamaan vakuudeksi lisää omaisuuseriä tai rahaa. Jos vastaavasti vakuuskelpoisten omaisuuserien arvo ylittää uudelleenarvostuksen seurauksena tietyn tason, kansallinen keskuspankki voi palauttaa vakuustarpeen ylittävät omaisuuserät tai rahan;

c)

sellaisten kattamattomien velkainstrumenttien käytön rajoittaminen, joiden liikkeeseenlaskijana on luottolaitos tai mikä tahansa muu yhteisö, johon tällä luottolaitoksella on 138 artiklassa tarkoitettu läheinen sidos;

d)

suuntaviivoissa (EU) 2016/65 (EKP/2015/35) säädetty hinnanalennus arvonmäärityksessä.

2.   Eurojärjestelmä voi soveltaa seuraavia täydentäviä riskienhallintamenetelmiä:

a)

alkumarginaalit, mikä tarkoittaa sitä, että vastapuolten on toimitettava vakuuskelpoisia omaisuuseriä vähintään määrä, joka vastaa eurojärjestelmän myöntämän likviditeetin arvon ja alkumarginaalin summaa;

b)

liikkeeseenlaskija-, velallis- tai takaajakohtaiset limiitit: eurojärjestelmä voi 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen kattamattomiin velkainstrumentteihin sovellettavien rajoitusten lisäksi asettaa myös liikkeeseenlaskija-, velallis- tai takaajakohtaisia limiittejä;

c)

markkina-arvon lisäaliarvostus;

d)

täydentävät takaukset eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimukset täyttäviltä takaajilta, jotta tietyt omaisuuserät voitaisiin hyväksyä;

e)

tiettyjen omaisuuserien sulkeminen eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien vakuuksien ulkopuolelle.

(2)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta (EKP/2015/35) (EUVL L 14, 21.1.2016, s. 30)”;"

4)

Korvataan 148 artikla seuraavasti:

”148 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Vastapuolet voivat käyttää vakuuskelpoisia omaisuuseriä valtioiden rajojen yli koko euroalueella eurojärjestelmän kaikentyyppisiä luotto-operaatioita varten.

2.   Vastapuolet voivat toimittaa vakuudeksi vakuuskelpoisia omaisuuseriä, lukuun ottamatta määräaikaistalletuksia, rajat ylittävään käyttöön seuraavien ehtojen mukaisesti:

a)

jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät on toimitettava vakuudeksi i) hyväksyttyjen linkkien kautta eli käyttäen ETAssa sijaitsevien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisiä linkkejä, jotka on hyväksytty eurojärjestelmän käyttäjäarviointikehikossa, ii) käyttäen kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin soveltuvia menettelyjä, iii) käyttäen hyväksyttyjä linkkejä yhdistettynä kirjeenvaihtajakeskuspankkimalliin ja

b)

lainasaamisten, DECC-velkainstrumenttien ja asuntolainavakuudellisten vähittäismarkkinavelkainstrumenttien (RMBD) vakuudeksi toimittamisessa on noudatettava kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin soveltuvia menettelyjä.

3.   Jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä voidaan käyttää kansallisen keskuspankin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä olevan tilin kautta, jos eurojärjestelmä on hyväksynyt tällaisen tilin käytön.

4.   De Nederlandsche Bankilla on lupa käyttää Euroclear Bankissa olevaa tiliään kyseisessä kansainvälisessä arvopaperikeskuksessa liikkeeseen laskettujen eurobondien vakuustransaktioita varten. Banc Ceannais na hÉireannilla/Central Bank of Irelandilla on lupa avata vastaavanlainen tili Euroclear Bankissa. Tätä tiliä voidaan käyttää kaikille Euroclear Bankissa säilytettäville vakuuskelpoisille omaisuuserille, mukaan lukien sellaiset vakuuskelpoiset omaisuuserät, jotka on siirretty Euroclear Bankiin hyväksyttyjen linkkien välityksellä.

5.   Vastapuolten on tehtävä vakuuskelpoisten omaisuuserien siirto sellaisissa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä olevien arvopaperiselvitystiliensä kautta, jotka on hyväksytty eurojärjestelmän käyttäjäarviointikehikon mukaan.

6.   Vastapuolet, joilla ei ole omaisuudensäilytystiliä kansallisessa keskuspankissa tai arvopaperiselvitystiliä eurojärjestelmän käyttäjäarviointikehikon mukaan hyväksytyssä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmässä, voivat hoitaa maksut ja suoritukset kirjeenvaihtajapankin arvopaperiselvitystilin tai omaisuudensäilytystilin kautta.”;

5)

Korvataan liite XI seuraavasti:

”LIITE XI

ARVOPAPEREIDEN MUOTO

EKP julkisti 13.6.2006 new global notes -kriteerit (NGN) maailmanlaajuisten haltijavelkakirjojen muodossa oleville kansainvälisille arvopapereille, jotka kelpaisivat eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi 1.1.2007 lukien. EKP ilmoitti 22.10.2008, että maailmanlaajuisina rekisteröityinä velkakirjoina 30.9.2010 jälkeen liikkeeseen lasketut kansainväliset velkapaperit kelpaisivat vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa ainoastaan kansainvälisten velkapapereiden uutta säilytysstruktuuria (NSS) noudatettaessa.

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään yhteenveto eri muodoissa oleviin arvopapereihin sovellettavista kelpoisuussäännöistä NGN- ja NSS-kriteerien käyttöönoton jälkeen.

Taulukko 1

Eri muodoissa olevien arvopapereiden kelpoisuussäännöt

Maailmanlaajuinen/yhden velkakirjan muodossa

Haltijavelkakirja/rekisteröity

NGN/CGN (classic global note)/NSS

Onko yhteinen säilyttäjä kansainvälinen arvopaperikeskus (ICSD) (3)?

Vakuuskelpoinen?

Maailmanlaajuinen

Haltijavelkakirja

NGN

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Maailmanlaajuinen

Haltijavelkakirja

CGN

Ei sovelleta

Ei, mutta ennen 1.1.2007 liikkeeseen lasketut arvopaperit säilyvät vakuuskelpoisina maturiteettiinsa saakka, sekä erissä tapahtuvien liikkeeseenlaskujen osalta 1.1.2007 lukien, jos liikkeeseenlasku tapahtuu samalla ISIN-koodilla.

Maailmanlaajuinen

Rekisteröity

CGN

Ei sovelleta

Tällä rakenteella 30.9.2010 jälkeen liikkeeseen lasketut joukkolainat eivät ole enää vakuuskelpoisia.

Maailmanlaajuinen

Rekisteröity

NSS

Kyllä

Kyllä

Yhden velkakirjan muodossa

Haltijavelkakirja

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Tällä rakenteella 30.9.2010 jälkeen liikkeeseen lasketut joukkolainat eivät ole enää vakuuskelpoisia. Yhden velkakirjan muodossa viimeistään 30.9.2010 liikkeeseen lasketut haltijavelkakirjat säilyttävät vakuuskelpoisuuden koko maturiteettinsa ajan

2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan suuntaviivojen (EU) 2015/510 (EKP/2014/60) 129–133 a artikla ja liite X.

3 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja soveltavat niitä 25 päivästä tammikuuta 2016. Ne toimittavat EKP:lle tiedot näihin toimenpiteisiin liittyvistä asiakirjoista ja keinoista viimeistään 5 päivänä tammikuuta 2016.

4 artikla

Addressaatit

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 18 päivänä marraskuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta (yleisasiakirjasuuntaviivat) (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).

(3)  Tai jos tulee sovellettavaksi, hyväksytty arvopaperikeskus.”


Top