EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0019

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/948, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2015/19)

OJ L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 154/15


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/948,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015,

arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/7 muuttamisesta (EKP/2015/19)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1, 12.1 ja 14.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1),

ottaa huomioon arvopaperien omistusta koskevista tilastoista 17 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ottaen huomioon vakuutuslaitoksille Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 1374/2014 (EKP/2014/50) (3) säädetyn velvollisuuden raportoida tilastotietoja suoraan sekä läheisen yhteyden tietoihin, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset keräävät valvontatarkoituksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/138/EY (4) perustetussa järjestelmässä, asetusta (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) on muutettu siten, että se kattaa vakuutuslaitosten suoraan raportoimat tiedot. On tarpeen muuttaa myös suuntaviivoja EKP/2013/7 (5), koska niissä säädetään menettelyistä, joita kansalliset keskuspankit noudattavat raportoidessaan Euroopan keskuspankille (EKP).

(2)

Suuntaviivoja EKP/2013/7 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat EKP/2013/7 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kansalliset keskuspankit keräävät ja raportoivat EKP:lle arvopaperikohtaisesti liitteessä I olevan 1 osan (taulukot 1–3) ja 2 osan (taulukot 1–3) raportointivaatimusten mukaisesti, sekä noudattaen erikseen vahvistettuja sähköistä toimittamista koskevia raportointistandardeja, tilastotiedot ISIN-koodillisten arvopaperien omistuksesta seuraavien instrumenttityyppien osalta: lyhytaikaiset velkapaperit (F.31), pitkäaikaiset velkapaperit (F.32), noteeratut osakkeet (F.511) ja sijoitusrahasto-osuudet (F.52).

Kansallisten keskuspankkien raportointivelvollisuus kattaa 2 kohdan mukaisesti vuosineljänneksen lopun positiot sekä joko i) vuosineljänneksen lopun tiedot viitevuosineljänneksen rahoitustaloustoimista tai ii) kuukauden lopun tai vuosineljänneksen lopun tiedot, joista rahoitustaloustoimet voidaan johtaa. Kuten asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) 3 artiklan 2 b kohdassa on täsmennetty, kansalliset keskuspankit raportoivat myös vuoden lopun positiot näiden suuntaviivojen liitteessä I olevan 3 osan (taulukot 1–2) raportointikaavan mukaisesti

Rahoitustaloustoimet tai tiedot, joista rahoitustaloustoimet voidaan johtaa, jotka varsinaisten tiedonantajien joukko raportoi kansallisille keskuspankeille asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liitteessä I olevan 1 osan mukaisesti, mitataan asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) liitteessä II olevan 3 osan mukaisesti.”

2)

Lisätään 3 artiklan 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

kun kyseessä on vakuutuslaitosten omistamat arvopaperit, kansalliset keskuspankit raportoivat vuosittain yhteenlasketut tiedot vuoden lopun positioista sen vuoden loppua seuraavan seitsemännenkymmenennen kalenteripäivän työajan päättyessä, johon tiedot liittyvät.”

3)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tapauksissa, joissa poikkeusta ei ole myönnetty asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) raportointivaatimuksista, kansalliset keskuspankit voivat päättää, raportoivatko ne EKP:lle tilastotiedot sellaisista ISIN-koodittomista arvopapereista, jotka asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) soveltamisalaan kuuluvat rahalaitokset, sijoitusrahastot, arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt, vakuutuslaitokset ja raportointiryhmittymien johdossa olevat yritykset omistavat tai joita säilyttäjät säilyttävät i) asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) soveltamisalaan kuulumattomien kotimaisten sijoittajien lukuun, ii) muissa euroalueen jäsenvaltioissa olevien muiden kuin rahoitusalan sijoittajien lukuun, tai iii) asetuksessa (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) tarkoitettujen euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa olevien sijoittajien lukuun.”

2 artikla

Suuntaviivojen EKP/2013/7 liitteen I muuttaminen

Suuntaviivojen EKP/2013/7 liitettä I muutetaan näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille. Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2015/730 (EKP/2015/18) (6) voimaantulopäivästä.

4 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUVL L 305, 1.11.2012, s. 6.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 36).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat EKP/2013/7, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 17).

(6)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/730, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2015, arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) muuttamisesta (EKP/2015/18) (EUVL L 116, 7.5.2015, s. 5).


LIITE

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2013/7 liitettä I seuraavasti:

1.

Korvataan 1 osan taulukko 2 seuraavasti:

”Taulukko 2

Arvopaperien omistusta koskevat tiedot

Raportoidut tiedot (1)

Ominaisuus

Pakollisuus (2)

Kuvaus

1.

Arvopapereihin liittyvät tiedot

Omistajan sektori

P

Sijoittajan sektori tai alasektori:

 

 

Yritykset (S.11) (3)

 

Muut talletuksia vastaanottavat yritykset kuin keskuspankki (S.122)

 

Rahamarkkinarahastot (S.123)

 

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (S.124)

 

Muut rahoitusalan yritykset (4), lukuun ottamatta arvopaperistamiseen osallistuvia erityisyhteisöjä

 

Arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt

 

Vakuutuslaitokset (S. 128)

 

Eläkerahastot (S.129)

 

Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (alasektori yksilöimätön) (S.128+S.129) (siirtymäkausi)

 

Valtionhallinto (S.1311) (vapaaehtoinen erittely)

 

Osavaltionhallinto (S.1312) (vapaaehtoinen erittely)

 

Paikallishallinto (S.1313) (vapaaehtoinen erittely)

 

Sosiaaliturvarahastot (S. 1314) (vapaaehtoinen erittely)

 

Muut julkisyhteisöt (alasektori yksilöimätön)

 

Kotitaloudet, pl. kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S. 14) (vapaaehtoinen erittely kotimaisten sijoittajien osalta, kolmansien osapuolten omistukset eriteltävä)

 

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.15) (vapaaehtoinen erittely)

 

Muut kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S.14+S.15) (alasektori yksilöimätön)

 

Muut kuin rahoitusalan sijoittajat, pl. kotitaloudet (ainoastaan kolmansien osapuolten omistukset) (S.11+S.13+S.15) (5)

 

Keskuspankit ja julkisyhteisöt, raportoidaan ainoastaan euroalueen ulkopuolisten maiden omistusten osalta (S.121+S.13) (6)

 

Muut sijoittajat kuin keskuspankit ja julkisyhteisöt, raportoidaan ainoastaan euroalueen ulkopuolisten maiden omistusten osalta (6)

 

Tuntematon sektori (7)

Omistajan maa

P

Sijoittajan sijaintimaa

Lähde

P

Arvopaperien omistusta koskevien toimitettujen tietojen lähde

 

 

Suora raportointi

 

Säilyttäjän raportointi

 

Sekaraportointi (8)

 

Ei saatavilla

Käyttötarkoitus

P

Maksutasetilaston luokittelun mukainen sijoituksen käyttötarkoitus

 

 

Suorat sijoitukset

 

Arvopaperisijoitukset

 

Erittelemätön

Raportointiperuste

V

Osoittaa onko arvopaperi noteerattu prosenteissa vai yksiköissä

 

 

Prosenttiosuus

 

 

Yksikkö

Nimellisvaluutta

V

Valuutta, jonka määräinen ISIN on, raportoidaan kun raportointiperuste on prosenttiosuus.

Positiot

P

Arvopaperien omistuksen kokonaismäärä

 

 

Nimellisarvoon (9). Arvopaperin osakkeiden tai osuuksien lukumäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo (nimellisvaluutassa tai euroina), jos arvopaperin vaihdantaa käydään määrässä eikä yksiköissä, ilman kertynyttä korkoa.

 

Markkina-arvoon. Arvopaperien omistuksen määrä, kertyneet korot (10) mukaan luettuina, markkinoilla noteerattuun euromääräiseen hintaan.

Positiot, joiden määrästä

P (11)

Kahden suurimman sijoittajan omistuksessa olevien arvopaperien määrä

 

 

Nimellisarvoon, käyttäen positioihin sovellettua arvostusmenetelmää

 

Markkina-arvoon, käyttäen positioihin sovellettua arvostusmenetelmää

Muoto

P (9)

Yksilöi nimellisarvoisiin positioihin sovelletun muodon

 

 

Nimellisarvoon euroina tai muussa relevantissa valuutassa

 

Osakkeiden/osuuksien lukumäärä (12)

Muut volyymin muutokset

P

Muut muutokset arvopaperien omistuksen määrässä

 

 

Nimellisarvoon, samassa muodossa kuin nimellisarvoiset positiot

 

Markkina-arvoon euroina

Muut volyymin muutokset, joiden määrästä

P (11)

Muut volyymin muutokset kahden suurimman sijoittajan omistuksessa

 

 

Nimellisarvoon, käyttäen positioihin sovellettua arvostusmenetelmää

 

Markkina-arvoon, käyttäen positioihin sovellettua arvostusmenetelmää

Rahoitustaloustoimet

P (13)

Arvopaperin ostojen yhteenlaskettu summa, kertyneet korot mukaan luettuina (10), vähennettynä myydyillä arvopapereilla, kirjattuna euromääräiseen transaktioarvoon

Rahoitustaloustoimet, joiden määrästä

P (14)

Yksittäisten omistajien kahden suurimman taloustoimen summa, käyttäen rahoitustaloustoimiin sovellettua arvostusmenetelmää

Luottamuksellisuus

P (15)

Positioiden, rahoitustaloustoimien ja muiden volyymin muutosten luottamuksellisuus

 

 

Ei julkaistavaksi, vain sisäiseen käyttöön

 

Luottamuksellinen tilastotieto

 

Ei sovelleta (16)

2)

Korvataan 2 osan taulukko 2 seuraavasti:

”Taulukko 2

Tiedot arvopaperien omistuksesta

Raportoidut tiedot (17)

Ominaisuus

Pakollisuus (18)

Kuvaus

1.

1.Arvopapereihin liittyvät tiedot

Raportointiryhmittymän tunnus

P

Raportointiryhmittymän tunnus (19)

Raportointiryhmittymään kuuluvien yhteisöjen sijaintimaa

V

Raportointiryhmittymään kuuluvien yhteisöjen sijaintimaa, kun raportoidaan erillään pääkonttorin omistuksista (20)

 

 

Sijaitsee pääkonttorin maassa

 

Ei sijaitse pääkonttorin maassa

 

Jos ei sijaitse pääkonttorin maassa, sijaitsee muussa euroalueen maassa

 

Jos ei sijaitse pääkonttorin maassa, sijaitsee euroalueen ulkopuolisessa maassa

Yhteisön tunnus

V

Raportointiryhmittymään kuuluvan yhteisön tunnus (19)

Yhteisön sijaintimaa

V

Yhteisön kotipaikka

Ryhmittymän tyyppi

P

Ryhmittymän tyyppi

 

 

Pankkiryhmittymä

Raportointiperuste

V

Osoittaa onko arvopaperi noteerattu prosenteissa vai yksiköissä.

 

 

Prosenttiosuus

 

Yksiköissä

Nimellisvaluutta

V

Valuutta, jonka määräinen ISIN on, raportoidaan kun raportointiperuste on prosenttiosuus

Muoto

P (21)

Yksilöi nimellisarvoisiin positioihin sovelletun muodon

 

 

Nimellisarvoon euroina tai muussa relevantissa valuutassa

 

Osakkeiden/osuuksien määrä (22)

Positiot

P

Arvopaperien omistuksen kokonaismäärä

 

 

Nimellisarvoon (21). Arvopaperin osakkeiden tai osuuksien lukumäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo (nimellisvaluutassa tai euroina), jos arvopaperin vaihdantaa käydään määrässä eikä yksiköissä, ilman kertynyttä korkoa.

 

Markkina-arvoon. Arvopaperien omistuksen määrä, kertyneet korot (23) mukaan luettuina, markkinoilla euroissa noteerattuun hintaan.

Muut volyymin muutokset

V

Muut volyymin muutokset arvopaperien omistuksen määrässä

 

 

Nimellisarvoon, samassa muodossa kuin nimellisarvoiset positiot (21)

 

Markkina-arvoon euroina

Rahoitustaloustoimet

V

Arvopaperin ostojen yhteenlaskettu summa, kertyneet korot mukaan luettuina (23), vähennettynä myydyillä arvopapereilla, kirjattuna euromääräiseen transaktioarvoon

Liikkeeseenlaskija on osa raportointiryhmittymää

P

Osoittaa onko arvopaperin laskenut liikkeeseen samaan raportointiryhmittymään kuuluva yhteisö

3.

Korvataan 2 osan taulukko 4 seuraavasti:

”Taulukko 4

ISIN-koodittomien arvopaperien omistus

Raportoidut tiedot (24)

Ominaisuus

Pakollisuus (25)

Kuvaus

1.

Perusviitetiedot

Aggregointimerkintä

P

Tiedon tyyppi

 

 

Arvopaperikohtaisesti raportoidut tiedot

 

Aggregoidut tiedot (ei raportoitu arvopaperikohtaisesti)

Arvopaperin tunniste

P

Kansallisen keskuspankin sisäinen tunnistenumero omistuksessa oleville ISIN-koodittomille arvopapereille, jotka raportoidaan arvopaperikohtaisesti tai aggregoituna

Arvopaperitunnisteen tyyppi

P (26)

Arvopaperikohtaisesti raportoitujen arvopaperien arvopaperitunniste (27)

 

 

Kansallisen keskuspankin sisäinen tunniste

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Muu (28)

Instrumenttiluokittelu

V

Arvopaperin luokittelu EKT 2010:n ja asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaan

 

 

Lyhytaikaiset velkapaperit

 

Pitkäaikaiset velkapaperit

 

Noteeratut osakkeet

 

Sijoitusrahasto-osuudet

 

Muut arvopaperityypit (29)

Liikkeeseenlaskijan sektori

P

Institutionaalinen sektori EKT 2010:n ja asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaan

Liikkeeseenlaskijan maa

P

Maa, jossa arvopaperin liikkeeseenlaskija on perustettu tai jossa sillä on kotipaikka

Hinta (30)

V

Arvopaperin hinta viitejakson lopussa

Hinnoitteluperuste (28)

V

Hinnoittelun perusteen määrittely

 

 

Euro tai muu relevantti valuutta

 

Prosenttiosuus

2.

Muut viitetiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi

V

Liikkeeseenlaskijan nimi

Lyhytnimi

V

Liikkeeseenlaskijan arvopaperille antama lyhytnimi, joka määräytyy emission ominaisuuksien sekä muiden saatavilla olevien tietojen perusteella

Liikkeeseenlaskija on osa raportointiryhmittymää

P

Osoittaa arvopaperikohtaisesti raportoitujen tietojen osalta onko arvopaperin laskenut liikkeeseen samaan raportointiryhmittymään kuuluva yhteisö

Liikkeeseenlaskupäivä

V

Päivä, jona liikkeeseenlaskija toimittaa arvopaperit maksua vastaan merkintätakuun antajalle. Kyseisenä päivänä arvopaperit ovat toimitettavissa sijoittajille ensimmäistä kertaa

Erääntymispäivä

V

Velkainstrumentin kuoletuspäivämäärä

Liikkeessä oleva määrä

V

Liikkeessä oleva määrä euroiksi muunnettuna

Markkina-arvo

V

Viimeisin saatavilla oleva markkina-arvo euroina

Kertynyt korko

V

Kertynyt korko viimeisestä koronmaksusta tai koron kertymisen alkamispäivämäärästä

Viimeisin jakosuhde

V

Osakkeiden jakaminen ja yhdistäminen

Viimeisin jakopäivä

V

Osakkeiden jakamisen voimaantulopäivä

Korkotyyppi

V

Korkotyyppi, (esim. kiinteä, kelluva, porrastettu jne.)

Velkatyyppi

V

Velkainstrumentin tyyppi

Osinkomaksun arvo

V

Viimeisimmän osinkomaksun arvo (osinkomaksun arvon tyypin mukaan) ennen veroja (brutto-osinko)

Osinkojen arvon tyyppi

V

Voidaan määrittää osinkojen valuutassa tai osakkeiden lukumäärässä

Osinkojen valuutta

V

Viimeisimmän osinkojen maksun valuutta

Vakuuden tyyppi

V

Vakuutena olevien varojen tyyppi

4)

Lisätään 3 osa seuraavasti:

”3 OSA

Vakuutuslaitosten omistamat arvopaperit vuositasolla

Taulukko 1

Yleiset tiedot ja selvitykset

Raportoidut tiedot (31)

Ominaisuus

Pakollisuus (32)

Kuvaus

1.

Yleiset tiedot

Tiedonantajalaitos

P

Tiedonantajalaitoksen tunnistekoodi

Tiedon toimittamispäivämäärä

P

Päivämäärä jona tiedot toimitetaan SHSDB:lle

Viiteajanjakso

P

Ajanjakso jota tiedot koskevat

Raportoinnin tiheys

P

 

Vuosittaiset tiedot

2.

Selvitykset (metatiedot)

P

Ennenaikaisten kuoletusten kohtelu

P

Kertyneiden korkojen kohtelu


Taulukko 2

Tiedot arvopaperien omistuksesta

Raportoidut tiedot (33)

Ominaisuus

Pakollisuus (34)

Kuvaus

1.

Arvopapereihin liittyvät tiedot

Omistajan sektori

P

Sijoittajan sektori tai alasektori

 

 

Vakuutuslaitokset (S.128)

Lähde

P

Arvopaperien omistusta koskevien toimitettujen tietojen lähde

 

 

Suora raportointi

 

Säilyttäjän raportointi

 

Sekaraportointi (35)

 

Ei saatavilla

Vakuutuslaitokseen kuuluvien yhteisöjen sijaintimaa (pää- ja sivukonttorit)

 

Vakuutuslaitokseen kuuluvien yhteisöjen sijaintimaa (pää- ja sivukonttorit)

 

 

Sijaitsee pääkonttorin maassa

 

 

Ei sijaitse pääkonttorin maassa

 

 

Jos ei sijaitse pääkonttorin maassa, sijaitsee muussa ETA-maassa, maittain

 

 

Jos ei sijaitse pääkonttorin maassa, sijaitsee muussa ETA:n ulkopuolisessa maassa

Raportointiperuste

V

Osoittaa onko arvopaperi noteerattu prosenteissa vai yksiköissä.

 

 

Prosenttiosuus

 

 

Yksikkö

Nimellisvaluutta

V

Valuutta, jonka määräinen ISIN on, raportoidaan kun raportointiperuste on prosenttiosuus.

Positiot

P

Arvopaperien omistuksen kokonaismäärä

 

 

Nimellisarvoon (36). Arvopaperin osakkeiden tai osuuksien lukumäärä tai yhteenlaskettu nimellisarvo (nimellisvaluutassa tai euroina), jos arvopaperin vaihdantaa käydään määrässä eikä yksiköissä, ilman kertynyttä korkoa.

 

Markkina-arvoon. Arvopaperien omistuksen määrä, kertyneet korot (37) mukaan luettuina, vähennettynä myydyillä arvopapereilla, kirjattuna euromääräiseen transaktioarvoon.

Muoto

V (38)

Yksilöi nimellisarvoisten positioiden raportointimuodon

 

 

Nimellisarvoon euroina tai muussa relevantissa valuutassa

 

Osakkeiden/osuuksien määrä

Luottamuksellisuus

P

Positioiden luottamuksellisuus

 

 

Ei julkaistavaksi, vain sisäiseen käyttöön

 

Luottamuksellinen tilastotieto

 

Ei sovellettavissa

2.

Perusviitetiedot

Aggregointimerkintä

P

Tiedon tyyppi

 

 

Aggregoidut tiedot (ei raportoitu arvopaperikohtaisesti)

Instrumenttiluokittelu

P

Arvopaperin luokittelu EKT 2010:n ja asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaan

 

 

Lyhytaikaiset velkapaperit

 

 

Pitkäaikaiset velkapaperit

 

 

Noteeratut osakkeet

 

 

Sijoitusrahasto-osuudet

Liikkeeseenlaskijan sektori

P

Arvopaperin luokittelu EKT 2010:n ja asetuksen (EU) N:o 1011/2012 (EKP/2012/24) mukaan

Liikkeeseenlaskijan maa

P

Maa, jossa arvopaperin liikkeeseenlaskija on perustettu tai jossa sillä on kotipaikka

 

 

Euroalueen maat

 

 

Euroalueen ulkopuoliset EU-maat

 

 

Muut kuin EU-maat


(1)  Sähköistä toimittamista koskevat standardit on vahvistettu erikseen.

(2)  P: Pakollinen ominaisuus; V: vapaaehtoinen ominaisuus.

(3)  Näissä suuntaviivoissa luokkien numeroinnissa noudatetaan EKT 2010:ssä sovellettavaa numerointia.

(4)  Muut rahoituksen välittäjät (S.125), plus rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S.126) plus rahalaitoksiin kuuluvat kytkösyhtiöt ja rahalainaajat (S. 127).

(5)  Vain jos sektoreita S.11, S.13 ja S.15 ei raportoida erikseen.

(6)  Euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien raportoimat tiedot, ainoastaan ulkomaisten sijoittajien omistusten raportointia varten.

(7)  Omistajan maassa oleva yksilöimätön sektori, eli tuntemattomien maiden tuntemattomia sektoreita ei raportoida. Jos arvot ovat tilastollisesti relevantteja, kansallisten keskupankkien on ilmoitettava SHSDN:n operaattoreille perustelu tuntemattomalle sektorille.

(8)  Ainoastaan jos suoraa raportointia ja säilyttäjän raportointia ei voi erotella.

(9)  Ei raportoida jos markkina-arvot (ja vastaavat muut volyymin muutokset/taloustoimet) raportoidaan.

(10)  Suositellaan kertyneen koron sisällyttämistä, parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

(11)  Jos kansallinen keskuspankki raportoi tiedon olevan luottamuksellinen, tätä ominaisuutta ei tarvitse raportoida. Raportoivan kansallisen keskuspankin vastuulla voidaan raportoida suurimman sijoittajan omistuksen määrä, kahden suurimman sijoittajan omistuksen määrän sijaan.

(12)  Kansallisia keskuspankkeja pyydetään raportoimaan nimellisarvo ja yksiköiden lukumäärä, jos arvopaperit merkitään keskitettyyn arvopaperitietokantaan yksiköissä.

(13)  Raportoidaan ainoastaan jos taloustoimia ei johdeta positioista SHSDB:ssä.

(14)  Raportoidaan ainoastaan tiedonantajilta kerättyjen taloustoimien osalta, ei taloustoimien osalta, jotka kansallinen keskuspankki johtaa positioista.

(15)  Raportoidaan ainoastaan jos kahden suurimman sijoittajan omistusten tiedot positioista, rahoitustaloustoimista ja muista volyymin muutoksista eivät ole saatavilla tai niitä ei anneta.

(16)  Käytetään ainoastaan jos kansalliset keskuspankit johtavat taloustoimet positioista. Näissä tapauksissa luottamuksellisuus päätellään SHSDB:ssä, eli jos alustavat tai lopulliset positiot ovat luottamuksellisia, johdettu taloustoimi merkitään luottamukselliseksi.”

(17)  Sähköistä toimittamista koskevat standardit on vahvistettu erikseen.

(18)  P: Pakollinen ominaisuus; V: vapaaehtoinen ominaisuus

(19)  Tunniste määritellään erikseen.

(20)  Kansalliset keskuspankit voivat raportoida neljän valinnaisen mallin mukaisesti: 1) aggregoituna ryhmittymän kaikkien yhteisöjen osalta, päätoimipaikka mukaan luettuna, 2) aggregoituna päätoimipaikan maassa olevien yhteisöjen osalta ja päätoimipaikan ulkopuolisissa maissa olevien yhteisöjen osalta, 3) aggregoituna päätoimipaikan maassa olevien yhteisöjen osalta, aggregoituna toisessa euroalueen maassa olevien yhteisöjen osalta, aggregoituna euroalueen ulkopuolella olevien yhteisöjen osalta, 4) yhteisöittäin.

(21)  Ei raportoida jos markkina-arvot raportoidaan.

(22)  Kansallisia keskuspankkeja pyydetään raportoimaan nimellisarvo ja yksiköiden lukumäärä, jos arvopaperit merkitään keskitettyyn arvopaperitietokantaan yksiköissä.

(23)  Suositellaan kertyneen koron sisällyttämistä, parhaan arvion periaatteen mukaisesti.”

(24)  Sähköistä toimittamista koskevat standardit on vahvistettu erikseen.

(25)  P: Pakollinen ominaisuus; V: vapaaehtoinen ominaisuus.

(26)  Ei vaadita arvopapereiden osalta, jotka raportoidaan aggregoituina.

(27)  Kansallisten keskuspankkien olisi mieluiten käytettävä samaa arvopaperitunnistetta usean vuoden ajan. Lisäksi kunkin arvopaperitunnisteen tulisi liittyä vain yhteen arvopaperiin. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat SHSDB:n operaattoreille, jos ne eivät pysty tähän. CUSIP- ja SEDOL-koodeja voidaan käsitellä kansallisten keskuspankkien sisäisinä tunnisteina.

(28)  Kansallisten keskuspankkien olisi metatiedoissa eriteltävä tunnisteen tyyppi.

(29)  Näitä arvopapereita ei sisällytetä aggregaatteihin.

(30)  Markkina-arvoisten positioiden laskemiseksi nimellisarvoisten positioiden perusteella.”

(31)  Sähköistä toimittamista koskevat standardit on vahvistettu erikseen.

(32)  P: pakollinen ominaisuus; V: vapaaehtoinen ominaisuus

(33)  Sähköistä toimittamista koskevat standardit on vahvistettu erikseen.

(34)  P: pakollinen ominaisuus; V: vapaaehtoinen ominaisuus

(35)  Ainoastaan jos suoraa raportointia ja säilyttäjän raportointia ei voi erotella.

(36)  Ei raportoida jos markkina-arvot raportoidaan

(37)  Suositellaan kertyneen koron sisällyttämistä, parhaan arvion periaatteen mukaisesti.

(38)  Ei raportoida jos markkina-arvot (ja vastaavat muut volyymin muutokset/taloustoimet) raportoidaan.”


Top