EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/856, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; Kumoaja 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/29


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/856,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015,

yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (EKP/2015/12)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) (jäljempänä ’YVM-asetus’) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä 6 artiklan 7 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) pitää erittäin tärkeänä, että hallinto- ja valvontajärjestelmissä asetetaan vastuuvelvollisuus, avoimuus ja korkeimmat eettiset standardit yhteisen valvontamekanismin (YVM) keskiöön. Näiden periaatteiden noudattaminen on keskeinen tekijä YVM:n uskottavuuden kannalta ja välttämätöntä Euroopan kansalaisten luottamuksen säilyttämiseksi.

(2)

Nämä seikat huomioon ottaen on tarpeen laatia YVM:lle eettiset säännöt ja täsmentää niissä eettiset standardit, joita noudattamalla turvataan YVM:n uskottavuus ja maine sekä suuren yleisön luottamus Euroopan keskuspankin EKP ja YVM:ään osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten elinten jäsenten ja työntekijöiden rehellisyyteen ja puolueettomuuteen (jäljempänä ’YVM:n eettiset säännöt’). YVM:n eettisten sääntöjen tulisi koostua näistä suuntaviivoista, joissa täsmennetään periaatelinjaukset, parhaista käytännöistä näiden periaatteiden täytäntöönpanoa varten sekä EKP:n ja kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä sisäisistä säännöistä ja käytännöistä.

(3)

Sisäpiirin tiedon väärinkäytön estämistä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla olisi vahvistettava niitä keinoja, joilla estetään tällaiset EKP:n tai kansallisten toimivaltaisten viranomaisten elinten jäsenten tai työntekijöiden väärinkäytökset, ja suljettaisiin pois yksityisistä rahoitustoimista johtuvat mahdolliset eturistiriidat. Tätä tarkoitusta varten YVM:n eettisissä säännöissä olisi määriteltävä selkeästi keskeiset käsitteet sekä asiaankuuluvien elinten roolit ja vastuut. Samoin niissä olisi sisäpiirin tiedon väärinkäyttöä koskevan yleisen kiellon lisäksi täsmennettävä täydentäviä rajoituksia henkilöille, joilla on pääsy sisäpiirin tietoon. YVM:n eettisissä säännöissä olisi myös säädettävä vaatimuksista, joita sovelletaan sääntöjen noudattamisen valvontaan ja noudattamatta jättämistä koskevista tapauksista ilmoittamiseen.

(4)

YVM:n eettisiin sääntöihin olisi myös sisällytettävä vähimmäisvaatimukset eturistiriitojen välttämisestä sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden hyväksymisestä.

(5)

YVM:n eettisiä sääntöjä olisi sovellettava valvontatehtävien suorittamiseen. On suositeltavaa, että EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat vastaavia standardeja työntekijöihinsä tai ulkopuolisiin edustajiin, jotka osallistuvat muiden tehtävien suorittamiseen.

(6)

Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei ole vaikutusta sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen on kansallisesta lainsäädännöstä johtuvan syyn vuoksi estynyt panemasta täytäntöön näiden suuntaviivojen säännöstä, sen tulisi ilmoittaa asiasta EKP:lle. Lisäksi asianomaisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten pitäisi harkita käytettävissään olevia perusteltuja toimenpiteitä kansallisesta oikeudesta johtuvien esteiden poistamiseksi.

(7)

Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei ole vaikutusta EKP:n neuvoston jäsenten menettelytapaohjeiden (2) eikä valvontaelimen jäsenten menettelytapaohjeiden (3) soveltamiseen.

(8)

Kun YVM:n eettiset säännöt rajoittuvat valvontatehtävien suorittamiseen, EKP:n neuvosto on hyväksynyt vastaavat eettiset säännöt EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille eurojärjestelmälle kuuluvien tehtävien suorittamista varten (4),

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa

1)

’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ YVM-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kansallista toimivaltaista viranomaista. Tämä määritelmä ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin järjestelyihin, joilla annetaan tiettyjä valvontatehtäviä kansalliselle keskuspankille, jota ei ole nimetty kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Näiden suuntaviivojen viittausta kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen sovelletaan tällöin tarvittaessa kansalliseen keskuspankkiin sille kansallisessa lainsäädännössä annettujen tehtävien osalta;

2)

’sisäpiirin tiedolla’ tarkoitetaan kaikenlaista markkinoiden kannalta herkkää tietoa, joka liittyy EKP:lle annettuihin valvontatehtäviin ja jota ei ole julkistettu tai joka ei ole yleisön käytettävissä;

3)

’markkinoiden kannalta herkällä tiedolla’ tarkoitetaan luonteeltaan täsmällisiä tietoja, joiden julkistaminen olisi omiaan vaikuttamaan merkittävästi varallisuuserien hintoihin tai rahoitusmarkkinoilla vallitseviin hintoihin;

4)

’sisäpiiriläisellä’ tarkoitetaan jonkin elimen jäsentä tai työntekijää, jolla on pääsy sisäpiirin tietoon muutoinkin kuin yksittäistapauksessa;

5)

’työntekijällä’ tarkoitetaan henkilöä, joka on työsuhteessa EKP:hen tai kansalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen, lukuun ottamatta henkilöitä, joille uskotut tehtävät eivät millään tavoin liity YVM-asetuksen mukaisten valvontatehtävien hoitamiseen;

6)

’elinten jäsenillä’ tarkoitetaan EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksentekoelinten tai muiden sisäisten elinten jäseniä, jotka eivät ole työntekijöitä;

7)

’rahoitusalan yrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (5) 2 luvun 2.55 kohdan määritelmässä;

8)

’eturistiriidalla’ tarkoitetaan tilannetta, jossa elimen jäsenen tai työntekijän henkilökohtainen etu voi vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan heidän velvoitteidensa puolueettomaan ja objektiiviseen hoitamiseen;

9)

’henkilökohtaisella edulla’ tarkoitetaan taloudellista tai muuta kuin taloudellista todellista tai mahdollista etua elinten jäsenille tai työntekijöille, heidän perheenjäsenilleen ja muille sukulaisilleen tai heidän ystäväpiirilleen tai läheisille tuttavilleen.

10)

’edulla’ tarkoitetaan mitä tahansa lahjaa, vieraanvaraisuutta tai muuta taloudellista tai ei-taloudellista etua, joka objektiivisesti parantaa vastaanottajan taloudellista, oikeudellista tai henkilökohtaista tilannetta ja johon vastaanottajalla ei ole oikeutta muulla perusteella.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Näitä suuntaviivoja sovelletaan EKP:hen ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, kun ne hoitavat EKP:lle annettuja valvontatehtäviä. Tässä yhteydessä sääntöjä, jotka EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet näiden suuntaviivojen säännösten täyttämiseksi, sovelletaan niiden elinten jäseniin ja työntekijöihin.

2.   EKP ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset pyrkivät, siinä määrin kuin se on oikeudellisesti mahdollista, laajentamaan näiden suuntaviivojen säännösten täytäntöön panemiseksi määritellyt velvollisuudet koskemaan henkilöitä, jotka osallistuvat valvontatehtävien suorittamiseen mutta jotka eivät ole työntekijöitä.

3.   Näiden suuntaviivojen säännöksillä ei rajoiteta sellaisten tiukempien eettisten sääntöjen soveltamista, joita EKP tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat elimiensä jäseniin ja työntekijöihinsä.

3 artikla

Roolit ja vastuut

1.   EKP:n neuvosto säätää näissä suuntaviivoissa YVM:n eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja laatii parhaat käytännöt siitä, miten nämä periaatteet pannaan täytäntöön, ottaen huomioon yrityskulttuurin ja eettisen kulttuurin määrittelemiseen liittyvän vastuunsa YVM:n tasolla.

2.   Tarkastuskomitea, sisäisen tarkastuksen komitea ja organisaation kehittämiskomitea otetaan mukaan YVM:n eettisten sääntöjen soveltamiseen ja valvontaan niille kullekin osoitetun mandaatin mukaisesti.

3.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset määrittävät niiden elinten, yksiköiden ja työntekijöiden vastuut, jotka osallistuvat paikallisella tasolla YVM:n eettisten sääntöjen soveltamiseen ja valvontaan.

4 artikla

Tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen

1.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset muotoilevat selkeällä ja avoimella tavalla sisäiset sääntönsä, joilla nämä suuntaviivat pannaan täytäntöön, ja tiedottavat niistä elintensä jäsenille ja työntekijöilleen ja varmistavat, että ne ovat helposti saatavilla.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin elimiensä jäsenten ja työntekijöidensä tietoisuuden lisäämiseksi, niin että he ymmärtävät YVM:n eettisistä säännöistä johtuvat velvoitteensa.

5 artikla

Noudattamisen valvonta

1.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset valvovat niiden sääntöjen noudattamista, joilla nämä suuntaviivat pannaan täytäntöön. Valvonta sisältää tarpeen mukaan säännöllisiä ja/tai tapauskohtaisia noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset laativat asiaankuuluvat menettelyt, joiden avulla voidaan reagoida noudattamatta jättämistä koskeviin tapauksiin ja käsitellä ne.

2.   Noudattamisen valvonnalla ei ole vaikutusta niiden sisäisten sääntöjen soveltamiseen, joissa sallitaan sisäisten tutkimusten tekeminen siinä tapauksessa, että elimen jäsentä tai työntekijää epäillään näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi annettujen sääntöjen rikkomisesta.

6 artikla

Ilmoittaminen ja seuranta noudattamatta jättämistä koskevissa tapauksissa

1.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät niissä säännöissä, joilla nämä suuntaviivat pannaan täytäntöön, sisäiset menettelytavat noudattamatta jättämistä koskevista tapauksista ilmoittamiseksi, mukaan lukien ilmiantamista koskevat säännöt, sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan noudattamatta jättämisestä ilmoittavien henkilöiden asianmukainen suoja.

3.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että noudattamatta jättämistä koskevia tapauksia seurataan, mukaan lukien asiaankuuluvien suhteellisuusperiaatteen mukaisten kurinpidollisten toimenpiteiden määrääminen soveltuvien kurinpidollisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat organisaation kehittämiskomitean ja valvontaelimen välityksellä viipymättä EKP:n neuvostolle soveltuvien sisäisten menettelyjen mukaisesti kaikista merkittävistä tapauksista, jotka liittyvät näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi annettujen sääntöjen noudattamatta jättämiseen. Kiireellisissä tapauksissa EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa noudattamatta jättämistä koskevasta merkittävästä tapauksesta suoraan EKP:n neuvostolle. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat asiasta joka tapauksessa myös tilintarkastuskomitealle.

II LUKU

SISÄPIIRIN TIEDON VÄÄRINKÄYTÖN ESTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

7 artikla

Sisäpiirin tiedon väärinkäyttöä koskeva yleinen kielto

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit varmistavat, että niiden elinten jäseniltä ja työntekijöiltä kielletään sisäpiirin tiedon väärinkäyttö.

2.   Sisäpiirin tiedon väärinkäyttöä koskeva kielto kattaa vähintään a) sisäpiirin tiedon käytön omaan lukuun tai kolmansien osapuolien lukuun tehtäviin yksityisiin transaktioihin; b) sisäpiirin tiedon paljastamisen muille henkilöille, ellei tietojen paljastaminen tapahdu työhön liittyvien velvoitteiden yhteydessä tiedonsaantitarpeen perusteella ja c) sisäpiirin tiedon käytön siten, että kolmansille henkilöille suositellaan yksityisen rahoitustoimen tekemistä tai heitä suostutellaan siihen.

8 artikla

Sisäpiiriläisiä koskevat erityiset rajoitukset

1.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että sisäpiirin tietoon on pääsy ainoastaan niillä elinten jäsenillä ja työntekijöillä, joilla on tarve saada tutustua näihin tietoihin tehtäviensä suorittamista varten.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että kaikkiin sisäpiiriläisiin sovelletaan kriittisten yksityisten rahoitustoimien osalta täsmällisesti määriteltyjä rajoituksia. Yksityiset rahoitustoimet katsotaan kriittisiksi, jos ne liittyvät tai voivat näyttää liittyvän läheisesti valvontatehtävien suorittamiseen. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset laativat sisäisissä säännöissään luettelon tällaisista kriittisistä transaktioista, jotka sisältävät erityisesti:

a)

unionissa perustettujen rahoituslaitosten liikkeeseen laskemia osakkeita ja joukkovelkakirjoja koskevat transaktiot;

b)

lyhyen aikavälin kaupankäynnin eli saman rahoitusinstrumentin oston ja myöhemmän myynnin tai myynnin ja myöhemmän oston määritetyn viiteajanjakson kuluessa;

c)

transaktiot johdannaisilla, jotka liittyvät edellä a kohdassa lueteltuihin rahoitusinstrumentteihin ja yhteissijoitusyrityksiin, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tällaisiin rahoitusinstrumentteihin sijoittaminen.

3.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joissa täsmennetään sisäpiiriläisiä koskevat rajoitukset ottaen huomioon vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja suhteellisuuteen liittyvät näkökohdat. Tällaiset täsmälliset rajoitukset voivat koostua yhdestä tai useammasta jäljempänä luetellusta rajoituksesta:

a)

tiettyjä rahoitustoimia koskeva kielto;

b)

tiettyjä rahoitustoimia koskeva vaatimus ennakollisesta luvasta;

c)

tiettyjä rahoitustoimia koskeva ex ante- tai ex post -ilmoitusvelvollisuus; ja/tai

d)

tiettyjä rahoitustoimia koskevat kieltoajat.

4.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että ne soveltavat näitä erityisiä rajoituksia muihin työntekijöihin kuin sisäpiiriläisiin.

5.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että niiden luetteloita kriittisistä yksityisistä rahoitustoimista voidaan muuttaa lyhyellä varoitusajalla niin, että ne vastaavat EKP:n neuvoston tekemiä päätöksiä.

6.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset täsmentävät sisäisissä säännöissään ne ehdot ja suojatoimet, joita noudattaen sellaiset elinten jäsenet ja työntekijät, jotka uskovat yksityisten rahoitustoimiensa hoidon riippumattomalle kolmannelle osapuolelle kirjallisen omaisuudenhoitosopimuksen nojalla, on vapautettu tässä artiklassa täsmennetyistä erityisistä rajoituksista.

III LUKU

ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

9 artikla

Eturistiriidat

1.   EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään mekanismi sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa työntekijäksi ehdolla olevan hakijan aiemmista työtehtävistä tai henkilökohtaisista suhteista aiheutuu eturistiriita.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joissa edellytetään, että niiden elinten jäsenet ja työntekijät välttävät tehtävänsä aikana tilanteita, jotka ovat omiaan aiheuttamaan eturistiriidan, ja ilmoittavat tällaisista tilanteista. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että niillä on käytössään asianmukaiset toimenpiteet eturistiriitatilanteen välttämiseksi, mukaan lukien työtehtävistä vapauttaminen kyseisessä asiassa, jos eturistiriidasta ilmoitetaan.

3.   EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytössään mekanismi sellaisten mahdollisten eturistiriitojen arvioimiseksi ja välttämiseksi, jotka johtuvat niiden elinten jäsenten ja suoraan ylemmälle johdolle raportoivien ylempien toimihenkilöiden tehtävien päättymisen jälkeisistä työtehtävistä.

4.   EKP:llä ja kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on tarpeen mukaan oltava käytössään mekanismi sellaisten mahdollisten eturistiriitojen arvioimiseksi ja välttämiseksi, jotka johtuvat niiden työntekijöiden palkattoman vapaansa aikana suorittamista tehtävistä.

IV LUKU

LAHJOJEN JA VIERAANVARAISUUDEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

10 artikla

Etujen vastaanottamista koskeva kielto

1.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sisäiset säännöt, joissa kielletään niiden elimien jäseniä ja työntekijöitä pyytämästä, vastaanottamasta tai hyväksymästä lupausta, joka koskee heille itselleen tai toiselle henkilölle koituvaa etua ja joka liittyy jollakin tavalla heidän virallisten tehtäviensä hoitamiseen.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat määritellä sisäisissä säännöissään poikkeuksia 1 kohdassa säädettyyn kieltoon siltä osin kuin kyse on keskuspankkien, unionin toimielinten tai laitosten, kansainvälisten organisaatioiden ja valtion elinten tarjoamista eduista tai yksityisen sektorin tarjoamista tavanomaisista tai arvoltaan vähäisistä eduista; viimeksi mainitussa tapauksessa edellytetään lisäksi, että nämä edut eivät ole toistuvia eivätkä peräisin samasta lähteestä. EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, etteivät nämä poikkeukset vaikuta tai näytä vaikuttavan niiden elinten jäsenten tai työntekijöiden riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen.

3.   Edellä 2 kohdasta poiketen poikkeuksia ei tehdä sellaisten etujen suhteen, joita luottolaitokset tarjoavat EKP:lle tai kansallisille toimivaltaisille viranomaisille paikalla tehtävien tarkastusten tai tilintarkastusten aikana, lukuun ottamatta arvoltaan vähäistä vieraanvaraisuutta työhön liittyvien kokousten yhteydessä.

V LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

11 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

2.   EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi ja noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat niitä 18 päivästä maaliskuuta 2016. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EKP:lle kaikista näiden suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevista esteistä ja antavat viimeistään 18 päivänä tammikuuta 2016 EKP:lle tiedoksi näihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja keinot.

12 artikla

Raportointi ja tarkistaminen

1.   Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset raportoivat vuosittain EKP:lle näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta.

2.   EKP:n neuvosto tarkistaa nämä suuntaviivat vähintään joka kolmas vuosi.

13 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu EKP:lle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 12 päivänä maaliskuuta 2015.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin menettelytapaohjeet EKP:n neuvoston jäsenille (EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Menettelytapaohjeet Euroopan keskuspankin valvontaelimen jäsenille (EUVL C 93, 20.3.2015, s. 2).

(4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/855, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015, eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista ja Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia annettujen suuntaviivojen EKP/2002/6 kumoamisesta (EKP/2015/11) (katso tämän virallisen lehden sivu 23).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).


Top