EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Komission direktiivi (EU) 2015/1127, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/13


KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2015/1127,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2015,

jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (1) ja erityisesti sen 38 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2008/98/EY liitteessä II on esimerkkiluettelo hyödyntämistoimista.

(2)

Direktiivin 2008/98/EY liitteessä II mainittua tointa R1 sovelletaan jätteeseen, jolla korvataan polttoaine tai muut tavat tuottaa energiaa. Tämä sisältää kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitetut polttolaitokset ainoastaan, jos niiden energiatehokkuus vastaa kynnysarvoa, joka määritetään direktiivin 2008/98/EY liitteessä II esitetyn energiatehokkuuden laskennassa käytettävän kaavan (R1-kaavan) mukaisesti.

(3)

Teknisten näyttöjen mukaan paikalliset ilmasto-olosuhteet unionissa vaikuttavat energiamääriin, joita kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitetut polttolaitokset voivat teknisesti käyttää tai tuottaa sähkön, lämmön, jäähdyttämisen tai höyryn muodossa.

(4)

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen raportti osoittaa, että tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi unionissa on syytä ottaa käyttöön R1-kaavaan sovellettava ilmastokorjauskerroin (CCF) niiden polttolaitosten osalta, joihin paikalliset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat. Tällaisen kertoimen olisi perustuttava jätteenpolttoa koskevaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevaan vertailuasiakirjaan (BREF-asiakirjan).

(5)

Ilmastokorjauskertoimen soveltamisen tuloksena jotkin jätteiden käsittelylaitokset saavuttaisivat R1-kaavan kynnysarvon, jolloin niistä tulisi automaattisesti hyödyntämislaitoksiksi katsottavia polttolaitoksia. Sen estämättä, mitä edellä todetaan, kyseisen korjauskertoimen soveltamisen olisi pysyttävänä kannustimena sille, että käyttäessään jätettä energiantuotantoon polttolaitokset saavuttavat korkean tehokkuuden direktiivissä 2008/98/EY säädettyjen tavoitteiden ja jätehierarkian mukaisesti.

(6)

R1-kaavaan sovellettavan ilmastokorjauskertoimen olisi perustuttava polttolaitoksen sijainnin ilmasto-oloihin.

(7)

Direktiiviä 2008/98/EY olisi näin ollen muutettava.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/98/ETY 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2008/98/EY liite II liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.


LIITE

Lisätään direktiivin 2008/98/EY liitteeseen II seuraava teksti alaviitteen (*) alle:

”Energiatehokkuuden laskennassa käytetyllä kaavalla saatu arvo kerrotaan ilmastokorjauskertoimella (CCF) seuraavasti:

1.

Ilmastokorjauskerroin (CCF) niitä laitoksia varten, jotka ovat toiminnassa ja jotka ovat saaneet luvan unionin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2015:

CCF = 1 jos HDD >= 3 350

CCF = 1,25 jos HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 kun 2 150 < HDD < 3 350

2.

Ilmastokorjauskerroin (CCF) niitä laitoksia varten, jotka saavat luvan 31 päivän elokuuta 2015 jälkeen, sekä 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia varten 31 päivän joulukuuta 2029 jälkeen:

CCF = 1 jos HDD > = 3 350

CCF = 1,12 jos HDD < = 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 jos 2 150 < HDD < 3 350

(Tulokseksi saatava CCF-arvo pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudella).

HDD-arvossa (lämmityspäivien lukumäärä) otetaan huomioon polttolaitoksen sijainnin keskimääräiset vuosittaiset HDD-arvot, jotka lasketaan CCF:n laskentavuotta edeltäviltä peräkkäisiltä 20 vuodelta. HDD-arvon laskemiseksi sovelletaan seuraavaa Eurostatin määrittelemää menetelmää: HDD on sama kuin (18 °C – Tm) × d, jos Tm on alhaisempi tai sama kuin 15 °C (lämmityksen kynnysarvo), ja se katsotaan nollaksi, jos Tm suurempi kuin 15 °C; Tm on keskimääräinen ulkolämpötila (Tmin + Tmax/2) d päivän jaksolta. Laskelmat suoritetaan päivittäin (d = 1) ja lasketaan yhteen vuoden ajalta.”


Top