Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1937

Komission päätös (EU) 2015/1937, annettu 21 päivänä lokakuuta 2015, riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta

OJ L 282, 28.10.2015, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj

28.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 282/37


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/1937,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2015,

riippumattoman neuvoa-antavan Euroopan finanssipoliittisen komitean perustamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vakaus- ja kasvusopimuksella pyritään varmistamaan talousarviota koskeva kurinalaisuus koko unionissa, ja siinä asetetaan puitteet julkisen talouden liiallisten alijäämien ehkäisemiselle ja korjaamiselle, kun taas finanssipolitiikkojen tehostettua valvontaa sovelletaan jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro.

(2)

Siihen liittyvä monenvälistä valvontakehystä koskeva komission ja neuvoston toimivalta perustuu perussopimuksiin ja unionin johdettuun oikeuteen.

(3)

Viiden puheenjohtajan kertomuksessa Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä ehdotetaan, että talouden ohjausjärjestelmää vahvistetaan perustamalla neuvoa-antava Euroopan finanssipoliittinen komitea. Sen olisi osallistuttava neuvoa-antavana elimenä euroalueen monenvälistä valvontaa koskeviin komission tehtäviin. Tämä ei rajoita perussopimuksen mukaista komission toimivaltaa.

(4)

Finanssipoliittisen komitean olisi esitettävä komissiolle arviointi unionin finanssipoliittisen kehyksen täytäntöönpanosta, erityisesti julkisen talouden valvontaa koskevien päätösten ja täytäntöönpanon horisontaalisesta johdonmukaisuudesta, tapauksista, joissa sääntöjen noudattamatta jättäminen on erityisen vakavaa, ja tosiasiallisen finanssipolitiikan virityksen asianmukaisuudesta euroalueella ja kansallisella tasolla.

(5)

Koska vakaus- ja kasvusopimuksessa keskitytään kansallisiin talousarvioihin eikä määritetä finanssipolitiikan kokonaisviritystä, finanssipoliittisen komitean olisi myös annettava panoksensa komissiossa käytävään tietopohjaisempaan keskusteluun finanssipolitiikkojen kokonaisvaikutuksista koko euroalueella ja kansallisella tasolla, jotta euroalueella voidaan päästä asianmukaiseen finanssipolitiikan viritykseen vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen puitteissa.

(6)

Euroopan finanssipoliittisen komitean olisi hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja laadittava lausuntonsa itsenäisesti ilman minkään kansallisen tai EU:n tason toimielimen, elimen, toimiston tai viraston vaikutusta. Sen sihteeristön olisi oltava hallinnollisesti komission pääsihteeristön yhteydessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan riippumaton Euroopan finanssipoliittinen komitea, jäljempänä ’finanssipoliittinen komitea’.

2 artikla

Toimeksianto ja tehtävät

1.   Finanssipoliittinen komitea osallistuu neuvoa-antavassa roolissa komission tehtäviin, jotka koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121, 126 ja 136 artiklassa määrättyä finanssipolitiikan monenvälistä valvontaa euroalueen osalta.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi finanssipoliittinen komitea huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

Finanssipoliittisen komitean on esitettävä komissiolle arviointi unionin finanssipoliittisen kehyksen täytäntöönpanosta, erityisesti julkisen talouden valvontaa koskevien päätösten ja täytäntöönpanon horisontaalisesta johdonmukaisuudesta, tapauksista, joissa sääntöjen noudattamatta jättäminen on erityisen vakavaa, ja tosiasiallisen finanssipolitiikan virityksen asianmukaisuudesta euroalueella ja kansallisella tasolla. Finanssipoliittinen komitea voi tässä arvioinnissa tehdä myös ehdotuksia unionin finanssipoliittisen kehyksen tulevaa kehittämistä varten;

b)

Finanssipoliittinen komitea antaa taloudellisen harkinnan perusteella komissiolle neuvoja sen suhteen, millainen finanssipolitiikan viritys on koko euroalueen kannalta tulevaisuudessa asianmukainen. Se voi antaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen puitteissa neuvoja komissiolle sen suhteen, millainen on asianmukainen kansallinen finanssipolitiikan viritys, joka on johdonmukainen niiden neuvojen kanssa, joita se on antanut finanssipolitiikan kokonaisvirityksestä euroalueella. Jos finanssipoliittinen komitea havaitsee riskejä, jotka vaarantavat talous- ja rahaliiton asianmukaisen toiminnan, se pohtii neuvojensa rinnalla politiikkavaihtoehtoja, joita on vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa käytettävissä;

c)

Finanssipoliittinen komitea tekee yhteistyötä neuvoston direktiivin 2011/85/EU (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen kanssa. Finanssipoliittisen komitean ja kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen yhteistyöllä pyritään erityisesti vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja edistämään yhteisymmärrystä asioissa, jotka liittyvät unionin finanssipoliittiseen kehykseen;

d)

Finanssipoliittinen komitea antaa puheenjohtajan pyynnöstä tapauskohtaisia neuvoja.

3 artikla

Kokoonpano

1.   Finanssipoliittinen komitea koostuu puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä.

2.   Puheenjohtajan tehtävänä on valvoa finanssipoliittiselle komitealle uskottujen tehtävien hoitamista ja varmistaa sen asianmukainen toiminta. Hän kutsuu koolle finanssipoliittisen komitean kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana. Komissio nimittää puheenjohtajan ja yhden jäsenen komission puheenjohtajan ehdotuksesta kuultuaan eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavaa varapuheenjohtajaa ja talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaavaa komission jäsentä. Komissio nimittää muut kolme jäsentä puheenjohtajan ehdotuksesta kuultuaan kansallisia finanssipoliittisia neuvostoja, Euroopan keskuspankkia ja euroryhmän työryhmää. Kaikkiin finanssipoliittisen komitean jäseniin, myös sen puheenjohtajaan, sovelletaan yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkaa.

3.   Puheenjohtajan ja finanssipoliittisen komitean jäsenten on oltava tunnettuja kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka nimitetään ansioiden, osaamisen ja makrotalouden ja julkisen talouden tuntemuksen sekä finanssipolitiikan ja budjettihallinnon kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella.

4.   Finanssipoliittisen komitean jäsenet nimitetään kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran.

5.   Puheenjohtaja ja finanssipoliittisen komitean jäsenet nimitetään erityisneuvonantajiksi, joiden asema ja palkkio määritellään unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 5, 123 ja 124 artiklan mukaisesti.

6.   Komissio korvaa finanssipoliittisen komitean puheenjohtajan ja jäsenten matka- ja oleskelukulut komission voimassa olevien säännösten mukaisesti. Kulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

7.   Finanssipoliittista komiteaa avustaa sihteeristö, joka koostuu sihteeristön päälliköstä ja avustavista henkilöstön jäsenistä. Sihteeristö toimii hallinnollisista syistä pääsihteeristön yhteydessä, ja se huolehtii seuraavista tehtävistä:

a)

avustaminen finanssipoliittisen komitean päätöksentekoprosessissa valmistelemalla sen kokoukset, tarkistamalla kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja seuraamalla finanssipoliittisen komitean työn edistymistä suhteessa sen asettamiin ensisijaisiin tavoitteisiin;

b)

laadukkaan analyyttisen, tilastollisen, hallinnollisen ja logistisen tuen antaminen finanssipoliittiselle komitealle puheenjohtajan ohjauksessa;

c)

finanssipoliittisen komitean toimeksiantoa ja tehtäviä tukevan, kansallisten finanssipoliittisten neuvostojen kanssa tehtävän yhteistyön varmistaminen 2 artiklan mukaisesti.

8.   Sihteeristön päällikön tehtävää hoitaa talousasioiden pääanalyytikko, jonka virka on perustettu päätöksellä C(2015) 2665. Hänen tehtäviinsä kuuluu finanssipoliittisen komitean perustamisen valmistelu. Sihteeristön muut jäsenet ovat virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä, sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita, jotka sihteeristön päällikkö valitsee yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa. Sihteeristön jäsenet valitaan pätevyyden ja finanssipoliittisen komitean toiminnan kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella, ja heidät määrätään tehtävään tai siirretään tehtävään tilapäisesti.

4 artikla

Riippumattomuus

1.   Hoitaessaan tehtäviään finanssipoliittisen komitean jäsenet toimivat riippumattomasti, pyytämättä tai ottamatta vastaan ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. Sihteeristön jäsenet saavat ottaa vastaan ohjeita ainoastaan finanssipoliittiselta komitealta.

2.   Finanssipoliittisen komitean jäsenten on ilmoitettava tiettyyn arvioon tai lausuntoon liittyvät mahdolliset eturistiriidat puheenjohtajalle, joka toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja voi päättää, että asianomainen jäsen ei osallistu kyseisen arvion tai lausunnon valmisteluun ja hyväksymiseen. Puheenjohtajan osalta tällainen ongelma ratkaistaan finanssipoliittisen komitean päätöksellä.

5 artikla

Toiminta

1.   Finanssipoliittinen komitea hyväksyy neuvonsa ainoastaan, kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Finanssipoliittinen komitea pyrkii antamaan neuvot mahdollisuuksien mukaan yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, se tekee päätöksensä kokouksessa läsnä olevien jäsentensä, puheenjohtaja mukaan lukien, yksinkertaisella enemmistöllä niin, että äänestyksestä pidättymistä ei lasketa ääneksi. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

2.   Finanssipoliittinen komitea vahvistaa oman työjärjestyksensä.

3.   Finanssipoliittinen komitea toimii työjärjestyksensä mukaisesti. Finanssipoliittisen komitean kokoukset eivät ole julkisia.

4.   Finanssipoliittinen komitea ja komission yksiköt tekevät yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa vahvistetaan yhteistyön laajuutta ja muotoa, ja erityisesti tietojen saantia, koskevat käytännön menettelytavat.

6 artikla

Läpinäkyvyys

Finanssipoliittinen komitea julkaisee toimintaansa koskevan vuosikertomuksen, joka sisältää yhteenvedot sen komissiolle esittämistä neuvoista ja arvioinneista.

7 artikla

Loppusäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2015.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Neuvosto direktiivi 2011/85/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista, (EUVL L 306, 23.11.2011, s. 41).


Top