EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1842, annettu 9 päivänä lokakuuta 2015, poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita koskevien yhdistettyjen terveysvaroitusten teknisistä eritelmistä ulkoasun, suunnittelun ja muodon osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6729) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1842,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2015,

poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita koskevien yhdistettyjen terveysvaroitusten teknisistä eritelmistä ulkoasun, suunnittelun ja muodon osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6729)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2014/40/EU vahvistetaan poltettavaksi tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin laitettavia terveysvaroituksia, muun muassa yhdistettyjä terveysvaroituksia, koskevat uudet säännöt. Yhdistetyissä terveysvaroituksissa olisi oltava jokin mainitun direktiivin liitteessä I lueteltu tekstivaroitus, vastaava värivalokuva, joka on täsmennetty kyseisen direktiivin liitteessä II olevassa kuva-arkistossa, ja tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja. Niiden olisi katettava 65 prosenttia vähittäismyyntipakkauksen ja mahdollisen myyntipäällyksen etu- ja takapuolen ulkopinnasta.

(2)

Olisi vahvistettava yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasua, suunnittelua ja muotoa koskevat tekniset eritelmät ottaen huomioon erimuotoiset pakkaukset. Erityisesti olisi täsmennettävä valokuvan, tekstivaroituksen ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen sijoittaminen yhdistettyyn terveysvaroitukseen, kyseisten tekijöiden koko, muoto ja värit sekä käytettävät kirjasintyypit sen varmistamiseksi, että kukin osatekijä on täysin näkyvissä.

(3)

Koska markkinoilla on erimuotoisia ja -kokoisia pakkauksia, on asianmukaista edellyttää, että yhdistetyt terveysvaroitukset esitetään päällekkäin tai rinnakkain asetellussa muodossa. Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on yli 70 prosenttia sen leveydestä, olisi käytettävä päällekkäin aseteltua muotoa. Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on yli 20 prosenttia mutta alle 65 prosenttia sen leveydestä, olisi käytettävä rinnakkain aseteltua muotoa. Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on vähintään 65 prosenttia mutta enintään 70 prosenttia sen leveydestä, tupakkatuotteiden valmistajien olisi voitava valita, mitä muotoa ne käyttävät, kunhan yhdistetyn terveysvaroituksen kaikki osatekijät pysyvät täysin näkyvissä eivätkä vääristy.

(4)

Jotta valokuva olisi yhdistetyn terveysvaroituksen huomattavin osa, se olisi sijoitettava päällekkäiseen muotoon asetellun yhdistetyn terveysvaroituksen yläreunaan ja rinnakkaiseen muotoon asetellun yhdistetyn terveysvaroituksen vasempaan puoliskoon. Valokuvan olisi myös oltava yhdistetyn terveysvaroituksen suurin osatekijä.

(5)

On kuitenkin tarpeen säätää yhdistetyn terveysvaroituksen osatekijöiden kokoa koskevista erityisistä säännöistä tapauksissa, joissa vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen muodosta johtuen yhdistetyn terveysvaroituksen leveys on huomattavasti suurempi kuin sen korkeus, jotta voidaan varmistaa, että valokuva ei vääristy sitä skaalattaessa ja että tekstivaroitus ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot pysyvät täysin näkyvissä ja luettavissa.

(6)

Yhdistettyjen terveysvaroitusten näkyvyyden ja selkeyden varmistamiseksi olisi vahvistettava värejä, vähimmäisresoluutiota, kirjasinlajia ja riviväliä koskevat säännöt. Väistämättömät painojälkeä koskevat toleranssit katsotaan hyväksyttäviksi.

(7)

On aiheellista säätää erityisistä säännöistä, jotka koskevat yhdistettyjen terveysvaroitusten sijoittamista läppäkantisten vähittäismyyntipakkausten etupinnalle, jos läpän kattama pinta-ala on suurempi tai pienempi kuin valokuvalle varattu 50 prosenttia pinta-alasta ja läppäkannen avaaminen johtaisi joko valokuvan, tekstivaroituksen tai tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen jakautumiseen. Tällaisia tapauksia varten on aiheellista säätää joustavammista säännöistä yhdistetyn terveysvaroituksen kunkin kolmen osatekijän koon osalta. Valmistajien tai maahantuojien olisi myös voitava pienentää kirjasinkokoa ja riviväliä tekstivaroituksessa ja tupakoinnin lopettamista koskevissa tiedoissa, jos yhdistetty terveysvaroitus esitetään mainitunlaisten pakkausten etupinnalla useammalla kuin yhdellä kielellä tai jos se on välttämätöntä muissa poltettavaksi tarkoitetuissa tupakkatuotteissa kuin savukkeissa, kääretupakassa ja vesipiipputupakassa, edellyttäen että kaikki osatekijät pysyvät täysin näkyvissä.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2014/40/EU 25 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan poltettavaksi tarkoitettuja tupakkatuotteita koskevien yhdistettyjen terveysvaroitusten ulkoasua, suunnittelua ja muotoa koskevat säännöt.

2 artikla

Yhdistetyn terveysvaroituksen ulkoasu ja muoto

1.   Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on yli 70 prosenttia sen leveydestä, valmistajien on esitettävä yhdistetyt terveysvaroitukset päällekkäin asetellussa muodossa, kuten liitteessä olevassa 1 kohdassa esitetään.

Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on yli 20 prosenttia mutta alle 65 prosenttia sen leveydestä, valmistajien on esitettävä yhdistetyt terveysvaroitukset rinnakkain asetellussa muodossa, kuten liitteessä olevassa 2 kohdassa esitetään.

Jos yhdistetyn terveysvaroituksen korkeus on vähintään 65 prosenttia mutta enintään 70 prosenttia sen leveydestä, valmistajat voivat valita, käyttävätkö ne päällekkäin vai rinnakkain aseteltua muotoa, kunhan yhdistetyn terveysvaroituksen kaikki osatekijät pysyvät täysin näkyvissä eivätkä vääristy.

2.   Kun käytetään päällekkäin aseteltua muotoa, valokuva on sijoitettava yhdistetyn terveysvaroituksen yläosaan ja tekstivaroitus ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot sen alapuolelle, kuten liitteessä olevassa 1 kohdassa esitetään. Valokuvan on katettava 50 prosenttia, tekstivaroituksen 38 prosenttia ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen 12 prosenttia mustan rajauksen ulkoreunojen sisäpuolella olevasta yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta.

Kun käytetään rinnakkain aseteltua muotoa, valokuva on sijoitettava yhdistetyn terveysvaroituksen vasempaan puoliskoon, tekstivaroitus oikean puolen yläosaan ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot oikean puolen alaosaan, kuten liitteessä olevassa 2 kohdassa esitetään. Valokuvan on katettava 50 prosenttia, tekstivaroituksen 40 prosenttia ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen 10 prosenttia mustan rajauksen ulkoreunojen sisäpuolella olevasta yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta.

3.   Jos vähittäismyyntipakkauksen tai myyntipäällyksen muodosta johtuen yhdistetyn terveysvaroitusten korkeus on enintään 20 prosenttia sen leveydestä, yhdistetty terveysvaroitus on esitettävä erikoisleveässä rinnakkaisessa muodossa, kuten liitteessä olevassa 3 kohdassa esitetään. Valokuvan on katettava 35 prosenttia, tekstivaroituksen 50 prosenttia ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen 15 prosenttia mustan rajauksen ulkoreunojen sisäpuolella olevasta yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta.

3 artikla

Yhdistetyn terveysvaroituksen suunnittelu

1.   Yhdistetty terveysvaroitus on painettava neliväripainatuksena CMYK-väreillä. Kaikki mustat osat painetaan väreillä C0, M0, Y0 ja K100 ja lämpimän keltaiset osat väreillä C0, M10, Y100 ja K0.

Yhdistetyn terveysvaroituksen vähimmäisresoluutio on 300 dpi todelliseen kokoon toistettuna.

2.   Tekstivaroitus on painettava valkoisella mustalle taustalle.

Jos poltettavaksi tarkoitetut tupakkatuotteet on tarkoitus saattaa markkinoille jäsenvaltioissa, joissa on useampi kuin yksi virallinen kieli, tekstivaroitus ensimmäisellä kielellä on painettava valkoisella, tekstivaroitus toisella kielellä on painettava lämpimällä keltaisella ja tarvittaessa tekstivaroitus kolmannella kielellä on painettava valkoisella.

Tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot on painettava mustalla lämpimän keltaiselle taustalle liitteessä esitetyn mukaisesti.

3.   Jos käytetään rinnakkain aseteltua, käänteistä päällekkäin aseteltua tai erikoisleveää rinnakkain aseteltua muotoa, kenttään, jossa on tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot, on painettava tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen ja valokuvan väliin musta rajaus, jonka leveys on 1 mm.

4.   Valmistajien tai maahantuojien on varmistettava, että

a)

valokuva toistetaan lisäämättä tehosteita, muuttamatta värejä, retusoimatta tai laajentamatta taustaa;

b)

valokuvaa ei rajata liian lähelle kuvan keskipistettä tai liian kauas siitä;

c)

valokuvaa skaalataan oikeassa suhteessa venyttämättä tai supistamatta sitä.

5.   Valmistajien on varmistettava, että

a)

tekstivaroitus ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot tasataan vasempaan reunaan ja keskitetään pystysuunnassa;

b)

tekstivaroitus ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot painetaan kirjasinlajilla Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

koko tekstivaroitus painetaan yhdenmukaisella kirjasinkoolla;

d)

tekstivaroituksen ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen kirjasinkoko on mahdollisimman suuri tekstin maksimaalisen näkyvyyden varmistamiseksi;

e)

tekstivaroituksen kirjasinkoko on vähintään 6 pt ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen kirjasinkoko on vähintään 5 pt;

f)

riviväli on 2 pt suurempi kuin tekstivaroituksen kirjasinkoko ja 1–2 pt suurempi kuin tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen kirjasinkoko;

g)

tekstivaroitus esitetään direktiivin 2014/40/EU liitteen I mukaisesti, mukaan lukien suuraakkosten käyttö mutta numerointia lukuun ottamatta.

Poiketen siitä, mitä e ja f alakohdassa säädetään, muiden poltettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden kuin savukkeiden, kääretupakan ja vesipiipputupakan valmistajat tai maahantuojat voivat pienentää kirjasinkokoa ja riviväliä tekstivaroituksessa ja tupakoinnin lopettamista koskevissa tiedoissa, jos se on välttämätöntä, edellyttäen että yhdistetyn terveysvaroituksen kaikki osatekijät pysyvät täysin näkyvissä.

4 artikla

Tiettyjä läppäkantisia vähittäismyyntipakkauksia koskevat erityissäännöt

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, seuraavia sääntöjä sovelletaan yhdistettyihin terveysvaroituksiin, jotka sijoitetaan läppäkantisten vähittäismyyntipakkausten etupinnalle:

a)

jos kansi on pienempi kuin valokuvalle 2 artiklan 2 kohdassa säädetty pinta-ala ja kyseisen säännöksen noudattaminen johtaisi siihen, että valokuva jakautuu kahtia kun kansi avataan,

i)

tekstivaroitus on sijoitettava yhdistetyn terveysvaroituksen yläosaan ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot ja valokuva sen alapuolelle, kuten liitteessä olevassa 4 kohdassa esitetään; ja

ii)

valokuvan on katettava vähintään 50 prosenttia yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta, tekstivaroituksen vähintään 30 prosenttia ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen vähintään 10 mutta enintään 12 prosenttia mustan rajauksen ulkoreunojen sisäpuolella olevasta yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta

b)

jos kansi on suurempi kuin valokuvalle 2 artiklan 2 kohdassa säädetty pinta-ala ja kyseisen säännöksen noudattaminen johtaisi siihen, että tekstivaroitus tai tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot jakautuvat kahtia kun kansi avataan,

i)

valokuva on sijoitettava yhdistetyn terveysvaroituksen yläosaan ja tekstivaroitus ja tupakoinnin lopettamista koskevat tiedot sen alapuolelle, kuten liitteessä olevassa 1 kohdassa esitetään; ja

ii)

valokuvan on katettava vähintään 50 prosenttia yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta, tekstivaroituksen vähintään 30 prosenttia ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen vähintään 10 mutta enintään 12 prosenttia mustan rajauksen ulkoreunojen sisäpuolella olevasta yhdistetyn terveysvaroituksen pinta-alasta.

Valmistajien on varmistettava, että yksikään yhdistetyn terveysvaroituksen kolmesta osatekijästä ei jakaudu kahtia, kun vähittäismyyntipakkaus avataan.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 5 kohdan e ja f alakohdassa säädetään, läppäkantisissa vähittäismyyntipakkauksissa olevien savukkeiden, kääretupakan ja vesipiipputupakan valmistajat tai maahantuojat voivat pienentää pakkausten etupinnassa olevien tekstivaroitusten ja tupakoinnin lopettamista koskevien tietojen kirjasinkokoa tai riviväliä, jos yhdistetty terveysvaroitus esitetään useammalla kuin yhdellä kielellä, edellyttäen että kaikki yhdistetyn terveysvaroituksen osatekijät pysyvät täysin näkyvissä.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.


LIITE

1.   Päällekkäin aseteltu muoto (2 artiklan 1 ja 2 kohta ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Image

2.   Rinnakkain aseteltu muoto (2 artiklan 1 ja 2 kohta)

Image

3.   Erikoisleveä rinnakkain aseteltu muoto (2 artiklan 3 kohta)

Image

4.   Käänteinen päällekkäin aseteltu muoto (4 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Image

Top