EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1320

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1320, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, tuttiketjujen, huvituttien, uimaopetuksessa käytettävien uima-apujen ja grillien standardeja koskevien viitetietojen poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 203, 31.7.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1320/oj

31.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1320,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015,

tuttiketjujen, huvituttien, uimaopetuksessa käytettävien uima-apujen ja grillien standardeja koskevien viitetietojen poistamisesta Euroopan unionin virallisesta lehdestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan,

on kuullut komiteaa, joka on perustettu eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 22 artiklalla,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 1 kohdassa valmistajat velvoitetaan saattamaan markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

(2)

Direktiivin 2001/95/EY 3 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tuotteen oletetaan olevan turvallinen kansallisissa standardeissa määritettyjen vaarojen ja vaaraluokkien osalta, jos se on sellaisten vapaaehtoisten kansallisten standardien mukainen, joilla pannaan täytäntöön sellaisia eurooppalaisia standardeja, joiden viitetiedot komissio on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti.

(3)

Komission päätöksen K(2004)1493 (3) mukaisesti komissio julkaisi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tuttiketjuja koskevien standardien EN 12586:1999 ja EN 12586:1999/AC:2002 sekä huvitutteja koskevan standardin EN 1400:2002 (osat 1, 2 ja 3) viitetiedot.

(4)

Komission päätöksen 2005/718/EY (4) mukaisesti komissio julkaisi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa uimaopetuksessa käytettäviä uima-apuja koskevien standardien EN 13138-2:2002 ja grillejä koskevan standardin EN 1860-1:2003 viitetiedot.

(5)

Euroopan standardointikomitea on kumonnut standardit EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (osat 1, 2 ja 3), EN 13138-2:2002 ja EN 1860-1:2003. Nämä kumotut standardit eivät ole yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia.

(6)

Siksi näiden standardien viitetiedot olisi poistettava Euroopan unionin virallisesta lehdestä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan seuraavien standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisesta lehdestä:

a)

EN 12586:1999 ja EN 12586:1999/AC:2002 ”Lastenhoitotarvikkeet. Tuttiketjut. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät”;

b)

EN 1400-1:2002 ”Lastenhoitotarvikkeet. Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja tuotetiedot”;

c)

EN 1400-2:2002 ”Lastenhoitotarvikkeet. Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille. Osa 2: Mekaaniset vaatimukset ja testausmenetelmät”;

d)

EN 1400-3:2002 ”Lastenhoitotarvikkeet. Huvitutit vauvoille ja pikkulapsille. Osa 3: Kemialliset vaatimukset ja testausmenetelmät”;

e)

EN 13138-2:2002 ”Uimaopetuksessa käytettävät uima-avut. Osa 2: Vaatimukset ja testausmenetelmät kiinnipidettäville uima-avuille”;

f)

EN 1860-1:2003 ”Grillauksessa käytettävät välineet, kiinteät polttoaineet ja sytykkeet. Osa 1: Kiinteitä polttoaineita polttavat grillit. Vaatimukset ja testausmenetelmät”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(3)  Komission päätös K(2004)1493, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004, siitä, ovatko tietyt standardit direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(4)  Komission päätös 2005/718/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, siitä, ovatko tietyt standardit Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/95/EY sisältyvän yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia, sekä niiden viitteiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 271, 15.10.2005, s. 51).


Top