Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0528

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/528, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene) ja päätöksen 2011/871/YUTP kumoamisesta

OJ L 84, 28.3.2015, p. 39–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/528/oj

28.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/528,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene) ja päätöksen 2011/871/YUTP kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Helsingissä 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti muun muassa, että unionijohtoisiin operaatioihin vapaaehtoisesti osallistuvien jäsenvaltioiden on kyettävä vuoteen 2003 mennessä saattamaan 60 päivässä toimintavalmiuteen kaikkiin Petersbergin tehtäviin kykenevät joukot aina 50 000–60 000 sotilaan vahvuuteen saakka ja ylläpitämään niitä vähintään vuoden ajan.

(2)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä kesäkuuta 2002 sellaisten unionijohtoisten kriisinhallintaoperaatioiden rahoitusta koskevat menettelytavat, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(3)

Neuvosto vahvisti 14 päivänä toukokuuta 2003 antamissaan päätelmissä nopean toiminnan voimavarojen tarpeen erityisesti humanitaarisissa tehtävissä ja pelastustehtävissä.

(4)

Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisyydellä merkille 19 päivänä toukokuuta 2003 kokoontuneen neuvoston päätelmät, joissa muun muassa vahvistettiin unionin nopean toiminnan sotilaallisten voimavarojen tarve.

(5)

Neuvosto päätti 22 päivänä syyskuuta 2003, että unionin olisi hankittava valmiudet eri laajuisten, vaikeudeltaan ja kiireellisyydeltään eritasoisten sotilasoperaatioiden yhteisen kustannusten rahoituksen joustavaan hoitamiseen muun muassa perustamalla viimeistään 1 päivään maaliskuuta 2004 pysyvä rahoitusjärjestelmä tulevista unionin sotilasoperaatioista johtuvien yhteisten kustannusten rahoittamiseksi.

(6)

Neuvosto teki 23 päivänä helmikuuta 2004 päätöksen 2004/197/YUTP (1) unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Tätä päätöstä on sen jälkeen useita kertoja muutettu ja se on korvattu uudella, viimeksi neuvoston päätöksellä 2011/871/YUTP (2).

(7)

Unioni pystyy toteuttamaan nopean toiminnan sotilasoperaatioita EU:n sotilaskomitean määrittelemän toimintamallin mukaisesti. Unioni pystyy sijoittamaan taisteluosastoja EU:n sotilaskomitean määrittelemän toimintamallin mukaisesti.

(8)

Ennakkorahoitusjärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti nopean toiminnan operaatioiden rahoittamiseen.

(9)

Unionin sotilasoperaatioiden johtamisjärjestelyn rakenteiden ja menettelyjen poliittisen ja sotilaallis-strategisen tason harjoitukset unionin esikuntaharjoitusten kautta, sellaisina kuin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) on ne hyväksynyt, lisäävät osaltaan unionin operatiivista kokonaisvalmiutta.

(10)

Neuvosto päättää tapauskohtaisesti, onko operaatiolla sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan tarkoitetulla tavalla.

(11)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että ne jäsenvaltiot, joiden edustaja on antanut neuvostossa virallisen lausuman sen 31 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, eivät ole velvollisia osallistumaan kyseessä olevan sellaisen operaation rahoitukseen, jolla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(12)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Tanska ei osallistu tähän päätökseen eikä näin ollen järjestelmän rahoitukseen.

(13)

Olisi hyväksyttävä säännöksiä yksilön suojelun varmistamiseksi Athenen puitteissa henkilötietojen käsittelyn osalta.

(14)

Päätöksen 2011/871/YUTP 43 artiklan nojalla neuvosto on tarkastellut mainittua päätöstä uudelleen ja sopinut sen muuttamisesta.

(15)

Päätös 2011/871/YUTP olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella päätöksellä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a)

’osallistuvilla jäsenvaltioilla’ unionin jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta;

b)

’rahoitukseen osallistuvilla valtioilla’ jäsenvaltioita, jotka osallistuvat kyseessä olevan sotilasoperaation rahoitukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja kolmansia valtioita, jotka osallistuvat operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen unionin kanssa tekemiensä sopimusten nojalla;

c)

’operaatioilla’ unionin operaatioita, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla;

d)

’sotilaallisilla tukitoimilla’ sellaisia unionin operaatioita tai niiden osia, joilla neuvosto on päättänyt tukea kolmatta valtiota tai kolmatta järjestöä ja joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, mutta jotka eivät kuulu unionin sotilasesikunnan alaisuuteen;

e)

’päivällä’ kalenteripäivää eikä työpäivää, jollei toisin ilmoiteta.

1 LUKU

JÄRJESTELMÄ

2 artikla

Järjestelmän perustaminen

1.   Perustetaan operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmä.

2.   Järjestelmää kutsutaan nimellä Athene.

3.   Athene toimii osallistuvien jäsenvaltioiden nimissä tai yksittäisten operaatioiden osalta rahoitukseen osallistuvien valtioiden nimissä.

3 artikla

Oikeuskelpoisuus

Unionin sellaisten operaatioiden rahoituksen hallinnoimiseksi, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, Athenella on tarvittava oikeustoimikelpoisuus, erityisesti oikeus pitää pankkitilejä ja hankkia, hallita tai luovuttaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai hallinnollisia järjestelyjä sekä esiintyä oikeudenkäynnin osapuolena. Athenen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

4 artikla

Kolmansien osapuolten kanssa suoritettava yhteensovittaminen

Athene sovittaa toimintansa yhteen jäsenvaltioiden, unionin toimielinten ja elinten sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, siinä määrin kuin tämä on sen tehtävien toteuttamiseksi tarpeen sekä yhdenmukaisesti unionin tavoitteiden ja politiikkojen kanssa.

2 LUKU

ORGANISAATIORAKENNE

5 artikla

Hallintoelimet ja henkilöstö

1.   Athenea hallinnoivat erityiskomitean alaisuudessa:

a)

hallinnoija;

b)

kunkin operaation komentaja johtamansa operaation osalta, jäljempänä ’operaation komentaja’;

c)

tilinpitäjä.

2.   Athene hyödyntää kaikin mahdollisin tavoin unionin olemassa olevia hallintorakenteita. Athene käyttää unionin toimielinten sen käyttöön tarpeen mukaan osoittamaa tai jäsenvaltioiden lähettämää henkilöstöä.

3.   Neuvoston pääsihteeri voi määrätä hallinnoijan ja tilinpitäjän avuksi näiden tehtävien hoidossa tarvitseman henkilöstön, mikä voi tapahtua osallistuvan jäsenvaltion ehdotuksesta.

4.   Athenen elinten ja henkilöstön aktivointi tapahtuu operatiivisten tarpeiden perusteella.

6 artikla

Erityiskomitea

1.   Perustetaan erityiskomitea, jossa on yksi edustaja kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta.

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission edustajat kutsutaan osallistumaan erityiskomitean kokouksiin. He eivät osallistu sen äänestyksiin.

2.   Athenea hallinnoidaan erityiskomitean alaisuudessa.

3.   Erityiskomitean käsitellessä tietyn operaation yhteisten kustannusten rahoitusta:

a)

erityiskomiteassa on yksi edustaja kustakin rahoitukseen osallistuvasta jäsenvaltiosta;

b)

rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden edustajat osallistuvat erityiskomitean työskentelyyn. He eivät osallistu sen äänestyksiin eivätkä ole niissä läsnä;

c)

operaation komentaja tai hänen edustajansa osallistuu erityiskomitean työskentelyyn. Hän ei osallistu sen äänestyksiin.

4.   Neuvoston puheenjohtajavaltio kutsuu koolle erityiskomitean kokoukset ja toimii niiden puheenjohtajana. Hallinnoija vastaa erityskomitean sihteeristöstä. Hän laatii komitean pöytäkirjan komiteassa suoritetun asioiden käsittelyn lopputuloksista. Hän ei osallistu sen äänestyksiin.

5.   Tilinpitäjä osallistuu tarvittaessa erityiskomitean työskentelyyn ottamatta osaa sen äänestyksiin.

6.   Puheenjohtajavaltio kutsuu erityiskomitean koolle enintään 15 päivän kuluessa jonkin osallistuvan jäsenvaltion, hallinnoijan tai operaation komentajan pyynnöstä.

7.   Hallinnoijan on ilmoitettava asianmukaisella tavalla erityiskomitealle kaikki korvausvaatimukset tai riidat, joissa Athene on osallisena.

8.   Erityiskomitea tekee päätökset yksimielisesti ottaen huomioon komitean kokoonpanon sellaisena kuin se on määritelty 1 ja 3 kohdassa. Sen päätökset ovat sitovia.

9.   Erityiskomitea hyväksyy kaikki talousarviot ottaen huomioon asianomaiset rahoitusohjeet ja käyttää yleisesti tämän päätöksen mukaista toimivaltaa.

10.   Hallinnoijan, operaation komentajan ja tilinpitäjän on annettava erityiskomitealle tietoja tämän päätöksen mukaisesti.

11.   Erityiskomitean puheenjohtaja sekä hallinnoija myös allekirjoittavat erityiskomitean tämän päätöksen nojalla hyväksymien säädösten tekstit, kun ne hyväksytään.

7 artikla

Hallinnoija

1.   Tiedotettuaan asiasta erityiskomitealle neuvoston pääsihteeri nimittää hallinnoijan ja vähintään yhden apulaishallinnoijan kolmen vuoden toimikaudeksi.

2.   Hallinnoija suorittaa tehtäväänsä Athenen nimissä.

3.   Hallinnoija:

a)

valmistelee ja antaa erityiskomitean käsiteltäväksi talousarvioesitykset. Talousarvioesityksen tietyn operaation menoja koskeva osa laaditaan operaation komentajan ehdotuksen perusteella;

b)

vahvistaa talousarviot sen jälkeen, kun erityiskomitea on hyväksynyt ne;

c)

toimii tulojen, operaatioiden valmisteluvaiheen ja operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten sekä muuhun kuin operaation aktiiviseen vaiheeseen liittyvien yhteisten operatiivisten kustannusten hyväksyjänä;

d)

toteuttaa tulojen osalta kolmansien osapuolten kanssa tehdyt rahoitusjärjestelyt, jotka liittyvät unionin sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten rahoitukseen;

e)

avaa yhden tai useampia pankkitilejä Athenen nimissä.

4.   Hallinnoija huolehtii, että tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä noudatetaan ja että erityiskomitean päätökset pannaan täytäntöön.

5.   Hallinnoija voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi. Hänen on ilmoitettava niistä erityiskomitealle.

6.   Hallinnoija sovittaa yhteen unionin sotilasoperaatioiden rahoitukseen liittyvien kysymysten käsittelyn. Hän toimii kansallisten hallintojen ja tarvittaessa kansainvälisten järjestöjen yhteystahona näissä kysymyksissä.

7.   Hallinnoija on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

8 artikla

Operaation komentaja

1.   Operaation komentaja käyttää johtamansa operaation yhteisten kustannusten rahoitukseen liittyviä toimivaltuuksiaan Athenen nimissä.

2.   Johtamansa operaation osalta operaation komentaja:

a)

toimittaa hallinnoijalle ehdotuksensa talousarvioesitysten menoja/yhteisiä operatiivisia kustannuksia koskevaan osaan;

b)

toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin ja 28 artiklan mukaisiin menoihin liittyvät määrärahat; hän käyttää toimivaltaa kaikkiin kyseisten määrärahojen toteuttamiseen osallistuviin henkilöihin nähden, ennakkomaksut mukaan luettuina; hän voi tehdä hankintoja ja sopimuksia Athenen nimissä; hän avaa johtamalleen operaatiolle Athenen nimissä pankkitilin;

c)

toteuttaa tulojen ja menojen hyväksyjänä 30 artiklan mukaisiin menoihin liittyvät määrärahat; hän käyttää toimivaltaa kaikkiin kyseisten määrärahojen toteuttamiseen osallistuviin henkilöihin nähden kolmannen osapuolen kanssa tehtävän 12 artiklassa tarkoitetun tapauskohtaisen hallinnollisen sopimuksen asianomaisten määräysten nojalla. Hän voi tehdä hankintoja ja sopimuksia kolmannen osapuolen nimissä; hän avaa kullekin kolmannen osapuolen rahoitusosuudelle oman pankkitilin.

3.   Operaation komentaja voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet Athenen kautta rahoitettujen menojen toteuttamiseksi johtamansa operaation osalta. Hänen on ilmoitettava niistä hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

4.   Lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, jotka erityiskomitea on hyväksynyt hallinnoijan ehdotuksen pohjalta, operaation komentaja käyttää Athenen kirjanpito- ja varojenhallintajärjestelmää. Hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle ennalta, mikäli hän katsoo, että kyseessä on tällainen tapaus.

9 artikla

Tilinpitäjä

1.   Neuvoston pääsihteeri nimittää tilinpitäjän ja vähintään yhden apulaistilinpitäjän kolmen vuoden toimikaudeksi.

2.   Tilinpitäjä suorittaa tehtäväänsä Athenen nimissä.

3.   Tilinpitäjän tehtävänä on:

a)

suorittaa maksut, kantaa tulot ja periä vahvistetut saamiset asianmukaisesti;

b)

valmistella kunakin vuonna Athenen tilinpäätös ja kunkin operaation päätyttyä operaation tilinpäätös;

c)

avustaa hallinnoijaa tämän toimittaessa vuosittaisen tilinpäätöksen tai operaation tilinpäätöksen erityiskomitean hyväksyttäväksi;

d)

pitää Athenen kirjanpito;

e)

vahvistaa kirjanpitosäännöt ja -menetelmät sekä tililuettelo;

f)

vahvistaa ja validoida kirjanpitojärjestelmät tuloja varten sekä tarvittaessa validoida tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on antaa tilitietoja tai niiden perusteluja;

g)

säilyttää kirjanpitotositteet;

h)

hoitaa käteisvaroja yhdessä hallinnoijan kanssa.

4.   Hallinnoijan ja operaation komentajan on annettava tilinpitäjälle kaikki tarvittavat tiedot sellaisen tilinpäätöksen laatimiseksi, joka antaa oikean kuvan Athenen varoista ja Athenen hallinnoimasta talousarvion toteuttamisesta. He vastaavat tietojen oikeellisuudesta.

5.   Tilinpitäjä on toiminnastaan vastuussa erityiskomitealle.

10 artikla

Hallinnoijaan, tilinpitäjään ja Athenen henkilöstöön sovellettavat yleiset säännökset

1.   Yhtäältä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan ja toisaalta tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän tehtäviä ei voi hoitaa sama henkilö.

2.   Apulaishallinnoijat toimivat hallinnoijan alaisuudessa. Apulaistilinpitäjät toimivat tilinpitäjän alaisuudessa.

3.   Apulaishallinnoija toimii hallinnoijan sijaisena tämän ollessa poissa. Apulaistilinpitäjä toimii tilinpitäjän sijaisena tämän ollessa poissa.

4.   Unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevat heihin sovellettavat säännöt ja määräykset myös silloin, kun he hoitavat Athenen tehtäviä.

5.   Jäsenvaltioiden Athenen käyttöön antamaan henkilöstöön sovelletaan sääntöjä, jotka on vahvistettu palvelukseen määrättäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavia sääntöjä koskevassa neuvoston päätöksessä, sekä säännöksiä, joista on sovittu heidän kansallisen hallintonsa ja unionin toimielimen tai Athenen kesken.

6.   Athenen henkilöstöön kuuluville on ennen heidän nimitystään tehtävä turvallisuusselvitys, jonka perusteella he voivat käsitellä neuvoston hallussa olevia turvallisuusluokiteltuja tietoja ainakin luokkaan ”SECRET UE/EU SECRET” asti, tai vastaava jäsenvaltion teettämä turvallisuusselvitys.

7.   Hallinnoija voi neuvotella ja sopia jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten kanssa järjestelyistä, joilla voidaan etukäteen nimetä henkilöstö, joka voidaan tarvittaessa saada viipymättä Athenen käyttöön.

3 LUKU

HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT JA PUITESOPIMUKSET

11 artikla

Hallinnolliset järjestelyt ja puitesopimukset

1.   Jäsenvaltioiden, unionin toimielinten ja elinten, kolmansien valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa voidaan neuvotella hallinnollisista järjestelyistä, joiden tarkoituksena on helpottaa operaatioihin liittyvien hankintojen tekemistä ja/tai keskinäiseen tukeen liittyviä rahoitusnäkökohtia mahdollisimman kustannustehokkaasti.

2.   Tällaiset järjestelyt edellyttävät:

a)

erityiskomitean kuulemista tapauksissa, joissa niistä sovitaan jäsenvaltioiden tai unionin toimielinten tai elinten kanssa;

b)

erityiskomitean hyväksyntää tapauksissa, joissa niistä sovitaan kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.   Athenen nimissä toimiva hallinnoija tai, kun se asianmukaista, asianomainen operaation komentaja ja muiden 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten toimivaltaiset hallintoviranomaiset allekirjoittavat nämä järjestelyt.

4.   Puitesopimuksia voidaan tehdä hankintojen toteuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ennen kuin hallinnoija allekirjoittaa tällaiset sopimukset, ne on toimittava erityiskomitean hyväksyttäviksi, ja ne on asetettava jäsenvaltioiden ja operaation komentajien saataville näiden halutessa käyttää niitä. Tässä säännöksessä ei aseta jäsenvaltioille minkäänlaista velvoitetta käyttää tai toimittaa tavaroita tai palveluja puitesopimuksen perusteella.

12 artikla

Kolmansien valtioiden rahoitusosuuksien maksamista koskevat pysyvät ja tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt

1.   Hallinnoija neuvottelee neuvoston nimeämien, unionin operaatioiden rahoitukseen mahdollisesti osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa pysyvät hallinnolliset järjestelyt ja neuvoston nimeämien, tietyn unionin operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa tapauskohtaiset hallinnolliset järjestelyt unionin ja kyseisten kolmansien valtioiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti. Nämä järjestelyt toteutetaan Athenen ja kyseisten kolmansien valtioiden toimivaltaisten hallintoyksiköiden välisenä kirjeenvaihtona, jossa vahvistetaan tarvittavat menettelytavat rahoitusosuuksien maksamiseksi viipymättä.

2.   Hallinnoija voi toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden maksujen helpottamiseksi siihen asti kun 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset on tehty.

3.   Hallinnoijan on ilmoitettava suunnitelluista 1 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä etukäteen erityiskomitealle ennen kuin hän allekirjoittaa ne Athenen nimissä.

4.   Unionin käynnistäessä sotilasoperaation hallinnoija toteuttaa operaation rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden kanssa sovitut järjestelyt neuvoston päättämien rahoitusosuuksien mukaisesti.

4 LUKU

PANKKITILIT

13 artikla

Avaaminen ja tarkoitus

1.   Pankkitilit avataan ensiluokkaisessa rahoituslaitoksessa, jonka päätoimipaikka on unionin jäsenvaltiossa. Tilin on oltava euromääräinen käyttötili tai lyhytaikainen tili. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tilejä voidaan hallinnoijan sen hyväksyttyä avata rahoituslaitoksissa, joiden päätoimipaikka ei ole jäsenvaltiossa.

2.   Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan avata muita kuin eromääräisiä tilejä.

3.   Rahoitukseen osallistuvien valtioiden rahoitusosuudet maksetaan näille pankkitileille. Niitä käytetään sellaisten ennakkomaksujen maksamiseen operaation komentajalle, jotka ovat tarpeen sotilasoperaation yhteisiin kustannuksiin liittyvien menojen toteuttamiseksi.

4.   Tämän päätöksen 28 ja 30 artiklan mukaiset rahoitusosuudet maksetaan erillisille pankkitileille. Niitä käytetään niiden menojen toteuttamiseen, joiden hallinnointi on uskottu Athenelle asianomaisissa artikloissa eritellyllä tavalla.

14 artikla

Varainhoito

1.   Kaikki Athenen tililtä suoritettavat maksut edellyttävät sekä hallinnoijan tai apulaishallinnoijan että tilinpitäjän tai apulaistilinpitäjän allekirjoitusta.

2.   Pankkitilejä ei saa ylittää.

5 LUKU

YHTEISET KUSTANNUKSET

15 artikla

Yhteisten kustannusten määritelmä ja menojen hyväksyttävyyskaudet

1.   Athene vastaa liitteessä I luetelluista yhteisistä kustannuksista riippumatta siitä, milloin ne ovat syntyneet. Kun kustannukset otetaan talousarvion momenttiin, josta käy ilmi operaatio, johon ne pääosin liittyvät, niitä pidetään kyseisen operaation operatiivisina kustannuksina. Muutoin niitä pidetään operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisinä yhteisinä kustannuksina.

2.   Athene vastaa lisäksi myös liitteessä II luetelluista yhteisistä operatiivisista kustannuksista operaatiota koskevan kriisinhallinnallisen toimintaperiaatteen hyväksymisestä alkavan ja operaation komentajan nimittämiseen päättyvän kauden aikana. Erityiskomitea voi erityistapauksissa kuultuaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa muuttaa kautta, jonka aikana Athene vastaa näistä kustannuksista.

3.   Operaation aktiivisen vaiheen aikana, joka alkaa operaation komentajan nimittämisestä ja päättyy päivään, jona operaatioesikunta lopettaa toimintansa, Athene vastaa yhteisinä operatiivisina kustannuksina:

a)

liitteessä III olevassa A osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista;

b)

neuvoston niin päättäessä liitteessä III olevassa B osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista;

c)

liitteessä III olevassa C osassa luetelluista yhteisistä kustannuksista tapauksissa, jos operaation komentaja on sitä pyytänyt ja erityiskomitea on sen hyväksynyt.

4.   Sotilaallisen tukitoimen aktiivisen vaiheen aikana, sellaisena kuin neuvosto on sen määritellyt, Athene vastaa yhteisinä operatiivisina kustannuksina neuvoston tapauskohtaisesti liitteen III perusteella määrittelemistä yhteisistä kustannuksista.

5.   Operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia ovat myös liitteessä IV luetellut operaation loppuselvitykseen tarvittavat menot.

Operaatio on selvitetty loppuun, kun operaatiota varten yhteisesti rahoitetuille varusteille ja infrastruktuureille on löytynyt loppukäyttö ja operaation tilinpäätös on hyväksytty.

6.   Yhteisiksi kustannuksiksi ei saa hyväksyä mitään menoja, joilla katetaan sellaisia kustannuksia, jotka yksi tai useampi rahoitukseen osallistuva valtio, unionin toimielin tai kansainvälinen järjestö olisi operaation järjestämisestä riippumatta joka tapauksessa ottanut vastatakseen.

7.   Erityiskomitea voi päättää tapauskohtaisesti, että tiettyjä muita kuin liitteessä III olevassa B osassa lueteltuja lisäkustannuksia voidaan erityistapauksissa pitää tietyn operaation yhteisinä operatiivisina kustannuksina sen aktiivisen vaiheen aikana.

8.   Jos erityiskomitea ei pääse asiasta yksimielisyyteen, se voi puheenjohtajavaltion aloitteesta siirtää asian neuvoston käsiteltäväksi.

16 artikla

Harjoitukset

1.   Unionin harjoitusten yhteiset kustannukset rahoitetaan Athenen kautta niiden sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan sellaisiin operaatioihin, joiden rahoitukseen kaikki osallistuvat jäsenvaltiot osallistuvat.

2.   Nämä harjoitusten yhteiset kustannukset koostuvat ensinnäkin toiminta-alueelle siirrettävistä tai kiinteistä esikunnista aiheutuvista lisäkustannuksista ja toiseksi lisäkustannuksista, joita aiheutuu unionille harjoituksen käyttöön annettujen Naton yhteisten voimavarojen käytöstä.

3.   Harjoitusten yhteisiin kustannuksiin eivät sisälly kustannukset, jotka liittyvät:

a)

pääomahankintoihin, mukaan lukien rakennuksiin, infrastruktuuriin ja varusteisiin liittyvät hankinnat;

b)

harjoitusten suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen, paitsi jos erityiskomitea on ne hyväksynyt;

c)

joukkojen kuljetukseen, kasarmeihin ja majoitukseen.

17 artikla

Rahoitusohje

Jokaiseen päätökseen, jolla neuvosto päättää unionin sotilasoperaation perustamisesta tai jatkamisesta, on sisällyttävä rahoitusohje kyseisen operaation yhteisten kustannusten kattamiseksi. Hallinnoija arvioi erityisesti unionin sotilasesikunnan ja operaation komentajan avustuksella, jos hänet on nimitetty, määrän, joka katsotaan tarvittavan operaation yhteisten kustannusten kattamiseen suunnitellulla ajanjaksolla. Hallinnoija ehdottaa tätä määrää puheenjohtajavaltion välityksellä neuvoston elimelle, jonka tehtävänä on käsitellä päätösehdotusta. Erityiskomitean jäsenet kutsutaan tässä elimessä käytäviin rahoitusohjetta koskeviin keskusteluihin.

6 LUKU

TALOUSARVIO

18 artikla

Talousarvion periaatteet

1.   Euromääräisenä laadittava talousarvio on säädös, jossa vahvistetaan ja hyväksytään kullekin varainhoitovuodelle Athenen hallinnoimat yhteisiin kustannuksiin liittyvät kokonaistulot ja -menot.

2.   Kaikki menot on liitettävä tiettyyn operaatioon lukuun ottamatta tarvittaessa liitteessä I lueteltuja kustannuksia.

3.   Talousarvioon otetut määrärahat hyväksytään varainhoitovuodeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta samana vuonna.

4.   Talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

5.   Mitään yhteisiin kustannuksiin liittyvää tuloa tai menoa ei voida toteuttaa muutoin kuin osoittamalla se tiettyyn budjettikohtaan ja siihen otettujen määrärahojen rajoissa, paitsi 34 artiklan 5 kohdan nojalla.

19 artikla

Vuotuinen talousarvio

1.   Hallinnoija laatii joka vuosi talousarvioesityksen seuraavaa varainhoitovuotta varten kunkin operaation komentajan avustaessa oman operaationsa osalta.

2.   Esitys sisältää:

a)

määrärahat, joiden katsotaan olevan tarpeen operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi;

b)

arvioidut määrärahat meneillään olevien tai suunniteltujen operaatioiden yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi, tarvittaessa myös jonkin valtion tai kolmannen osapuolen ennakkoon rahoittamien yhteisten kustannusten korvaamiseen tarvittavat määrärahat;

c)

26 artiklassa tarkoitetut alustavat määrärahat;

d)

arvion menojen kattamiseen tarvittavista tuloista.

3.   Maksusitoumus- ja maksumäärärahat jaotellaan osastoihin ja lukuihin, joissa menot ryhmitellään laatunsa tai käyttötarkoituksensa mukaan ja jaotellaan tarvittaessa edelleen momentteihin. Talousarvioesitykseen sisältyy luvuittain tai momenteittain eritelty selvitysosa. Kutakin operaatiota varten on yksi osasto. Talousarvion yleistä osaa varten on yksi osasto, joka sisältää operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeiset yhteiset kustannukset.

4.   Kussakin osastossa voi olla luku ”alustavat määrärahat”. Nämä määrärahat otetaan talousarvioon, kun vakavien perusteiden nojalla on epävarmuutta tarvittavien määrärahojen määrästä tai talousarvioon otettujen määrärahojen toteuttamismahdollisuudesta.

5.   Tulot muodostuvat:

a)

osallistuvien ja rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden sekä tarvittaessa rahoitukseen osallistuvien kolmansien valtioiden rahoitusosuuksista;

b)

sekalaisista tuloista, jotka jaotellaan osaston mukaan ja jotka käsittävät korkotuloja ja myyntituloja sekä edellisen varainhoitovuoden toteutuneen saldon sen jälkeen, kun erityiskomitea on sen määritellyt.

6.   Hallinnoija esittää talousarvioesityksen erityiskomitealle viimeistään 31 päivänä lokakuuta. Erityiskomitea hyväksyy talousarvioesityksen viimeistään joulukuun 31 päivänä. Hallinnoija vahvistaa hyväksytyn talousarvion ja antaa sen tiedoksi osallistuville jäsenvaltioille ja rahoitukseen osallistuville kolmansille valtioille.

20 artikla

Lisätalousarviot

1.   Väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa sekä myös silloin, kun operaatio käynnistetään kesken varainhoitovuoden, hallinnoija antaa lisätalousarvioesityksen. Lisätalousarvioesitys laaditaan, esitetään, hyväksytään, vahvistetaan ja annetaan tiedoksi samaa menettelyä noudattaen kuin vuosittainen talousarvio. Erityiskomitea käsittelee esityksen ottaen huomioon asian kiireellisyyden.

2.   Kun lisätalousarvioesitys johtuu uuden operaation käynnistämisestä tai käynnissä olevan operaation talousarvion muutoksista, hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle kyseisen operaation ennakoidut kokonaiskustannukset. Mikäli kustannukset ylittävät merkittävästi asianomaisen rahoitusohjeen, erityiskomitea voi pyytää neuvostoa hyväksymään sen.

3.   Lisätalousarvioesitys, joka johtuu uuden operaation käynnistämisestä, on toimitettava erityiskomitealle neljän kuukauden kuluessa rahoitusohjeen hyväksymisestä, jollei erityiskomitea päätä pidemmästä määräajasta.

21 artikla

Määrärahasiirrot

1.   Hallinnoija voi tehdä määrärahasiirtoja tarvittaessa operaation komentajan ehdotuksesta. Hallinnoijan on ilmoitettava erityiskomitealle aikomuksestaan vähintään viikko etukäteen edellyttäen, että tämä on asian kiireellisyys huomioon ottaen mahdollista. Erityiskomitean ennakkohyväksyntä vaaditaan kuitenkin silloin, kun:

a)

suunniteltu määrärahasiirto muuttaa operaatiolle osoitettuja kokonaismäärärahoja;

tai

b)

varainhoitovuodelle suunnitellut määrärahasiirrot luvusta toiseen ylittävät 10 prosenttia sen luvun määrärahoista, josta määrärahat siirretään, sellaisina kuin ne on otettu varainhoitovuoden talousarvioon päivänä, jona ehdotettu määrärahasiirtoehdotus tehdään.

2.   Operaation komentaja voi, katsoessaan sen operaation moitteettoman toiminnan kannalta tarpeelliseksi, tehdä kolmen kuukauden kuluessa operaation käynnistämispäivästä operaatiolle osoitettujen määrärahojen siirtoja momentilta toiselle ja luvusta toiseen talousarvion osassa ”yhteiset operatiiviset kustannukset”. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

22 artikla

Määrärahojen siirtäminen varainhoitovuodelta toiselle

1.   Operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat, joita ei ole sidottu, peruutetaan periaatteessa varainhoitovuoden lopussa, jollei 2 kohdassa toisin säädetä.

2.   Athenen hallinnoimien tarvikkeiden ja varusteiden varastointikulujen kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää yhden kerran seuraavalle varainhoitovuodelle edellyttäen, että vastaava sitoumus on annettu ennen kuluvan varainhoitovuoden joulukuun 31 päivää. Yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut määrärahat voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle edellyttäen, että niitä tarvitaan operaatioon, jota ei ole selvitetty loppuun.

3.   Hallinnoijan on annettava ehdotukset, jotka koskevat sitomattomien määrärahojen siirtoa edelliseltä varainhoitovuodelta, erityiskomitean hyväksyttäviksi viimeistään helmikuun 15 päivänä. Ehdotukset katsotaan hyväksytyiksi, jollei erityiskomitea päätä toisin viimeistään maaliskuun 15 päivänä.

4.   Edeltävältä varainhoitovuodelta peräisin olevat sidotut määrärahat on siirrettävä seuraavalle varainhoitovuodelle, ja hallinnoijan on ilmoitettava asiasta erityiskomitealle viimeistään 15 päivänä helmikuuta.

23 artikla

Menojen aikaistettu toteuttaminen

Sen jälkeen kun vuosittainen talousarvio on hyväksytty, määrärahoja voidaan käyttää sitoumusten ja maksujen kattamiseen siinä määrin kuin se on operaatioiden kannalta välttämätöntä.

7 LUKU

RAHOITUSOSUUDET JA KORVAUKSET

24 artikla

Rahoitusosuuksien määrittäminen

1.   Operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat, joita ei voida kattaa sekalaisilla tuloilla, rahoitetaan osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

2.   Yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat katetaan operaation rahoitukseen osallistuvien valtioiden rahoitusosuuksilla.

3.   Operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet ovat määrältään yhtä suuret kuin talousarvioon otetut, operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseen tarkoitetut maksumäärärahat vähennettynä niiden rahoitusosuuksien määrällä, jotka rahoitukseen osallistuvat kolmannet valtiot ovat velvollisia maksamaan samaa operaatiota varten tämän päätöksen 12 artiklan mukaisesti.

4.   Rahoitusosuuksien jakautuminen niiden jäsenvaltioiden kesken, joilta rahoitusosuuksia pyydetään, määräytyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdassa määritellyn bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon ja neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom (3) tai sen mahdollisesti korvaavan neuvoston päätöksen mukaisesti.

5.   Rahoitusosuuksien laskennassa käytetään unionin vahvistamaan viimeisimpään yleiseen talousarvioon liitetyssä taulukossa ”Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain” olevassa sarakkeessa ”BKTL:oon perustuvat omat varat” olevia tietoja. Kutakin jäsenvaltiota, jolta on määrä saada rahoitusosuus, koskeva rahoitusosuus vastaa kyseisen jäsenvaltion bruttokansantulon (BKTL) osuutta niiden jäsenvaltioiden, joilta on määrä saada rahoitusosuus, yhteenlasketusta BKTL:stä.

25 artikla

Rahoitusosuuksien maksuaikataulu

1.   Neuvoston vahvistettua rahoitusohjeen unionin sotilasoperaatiolle rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot maksavat rahoitusosuuksinaan noin 30 prosenttia rahoitusohjeesta, jollei neuvosto päätä erilaisesta prosenttiosuudesta. Hallinnoija esittää rahoitusosuuspyynnöt operaation operatiivisten tarpeiden mukaisesti ja sovittuun enimmäistasoon saakka.

2.   Erityiskomitea voi hallinnoijan ehdotuksesta päättää, että lisärahoitusosuuksia pyydetään ennen operaatiota koskevan lisätalousarvion vahvistamista. Erityiskomitea voi päättää siirtää asian neuvoston toimivaltaisten valmisteluelinten käsiteltäväksi.

3.   Jos tiettyä operaatiota varten on vahvistettu lisätalousarvio, jäsenvaltiot maksavat kyseistä operaatiota koskevien 24 artiklan mukaisten rahoitusosuuksiensa jäljellä olevan määrän. Jos operaation suunniteltu kesto on enemmän kuin kuusi kuukautta saman varainhoitovuoden aikana, rahoitusosuuksien jäljellä oleva määrä maksetaan kuitenkin kahdessa erässä. Tällöin ensimmäinen erä on maksettava 60 päivän kuluessa operaation käynnistämisestä; toinen erä on maksettava määräajassa, jonka erityiskomitea asettaa hallinnoijan ehdotuksesta ottaen huomioon operatiiviset tarpeet. Erityiskomitea voi poiketa tämän kohdan säännöksistä.

4.   Hallinnoija lähettää vastaavat rahoitusosuuspyynnöt kirjeitse niille kansallisille hallinnoille, joiden yhteystiedot on ilmoitettu hänelle, kun:

a)

erityiskomitea on hyväksynyt varainhoitovuoden talousarvioesityksen 19 artiklassa säädetyn mukaisesti. Ensimmäinen rahoitusosuuspyyntö kattaa kahdeksan kuukauden operatiiviset tarpeet. Toinen rahoitusosuuspyyntö kattaa rahoitusosuuksien jäljellä olevan määrän ottaen huomioon edellisen varainhoitovuoden toteutuneen saldon, jos erityiskomitea on päättänyt kyseisen saldon ottamisesta nykyiseen talousarvioon sen jälkeen, kun tilintarkastajan lausunto on saatu;

b)

rahoitusohje on vahvistettu 25 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti; tai

c)

lisätalousarvio on hyväksytty 20 artiklassa säädetyn mukaisesti.

5.   Rahoitusosuudet on maksettava 30 päivän kuluessa vastaavan rahoitusosuuspyynnön lähettämisestä, paitsi uuden varanhoitovuoden talousarviota koskevan ensimmäisen rahoitusosuuspyynnön osalta, jolloin maksamiselle asetettava määräaika on 40 päivää vastaavan rahoitusosuuspyynnön lähettämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän päätöksen muiden säännösten soveltamista.

6.   Sen jälkeen kun esitys kootuksi talousarvioksi on toimitettu erityiskomitealle, hallinnoija voi niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden talousarviota ja rahoitusta koskevat menettelyt eivät salli niiden maksuosuuden suorittamista asetetuissa määräajoissa, toimittaa ennen meneillään olevan varainhoitovuoden päättymistä asianomaiselle jäsenvaltiolle aikaistetun rahoitusosuuspyynnön seuraavan varainhoitovuoden talousarviota koskevan maksuosuuspyynnön ennakkomaksuna.

7.   Kukin rahoitukseen osallistuva valtio vastaa rahoitusosuuksien maksamiseen liittyvistä pankkikuluista omalta osaltaan.

8.   Hallinnoija vahvistaa rahoitusosuudet vastaanotetuiksi.

26 artikla

Ennakkorahoitus

1.   Unionin nopean toiminnan sotilasoperaation osalta rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot maksavat rahoitusosuuksinaan rahoitusohjetta vastaavan määrän. Maksut suoritetaan jäljempänä määritellyllä tavalla sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 3 kohdan soveltamista.

2.   Unionin nopean toiminnan sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi ennakkoon operaatioon osallistuvien jäsenvaltioiden on joko:

a)

maksettava Athenea koskevia rahoitusosuuksia ennakkoon; tai

b)

kun neuvosto päättää toteuttaa unionin nopean toiminnan sotilasoperaation, jonka rahoitukseen ne osallistuvat, maksettava rahoitusosuutensa kyseisen operaation yhteisiin kustannuksiin viiden päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä rahoitusohjeen suuruisena, jollei neuvosto toisin päätä.

3.   Erityiskomitea, jossa on yksi edustaja kustakin ennakkoon maksavasta jäsenvaltiosta, määrittää alustavat määrärahat talousarvion erityisessä osastossa 2 kohdassa mainittua tarkoitusta varten. Nämä alustavat määrärahat katetaan rahoitusosuuksilla, jotka ennakkoon maksavien jäsenvaltioiden on maksettava 90 päivän kuluessa kyseisiä rahoitusosuuksia koskevan pyynnön lähettämisestä.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut alustavat määrärahat, joita käytetään operaatioon, on täydennettävä 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

5.   Ennakkoon maksava jäsenvaltio voi erityisolosuhteissa valtuuttaa hallinnoijan käyttämään sen ennakkoon maksamaa rahoitusosuutta kyseisen jäsenvaltion rahoitusosuuden kattamiseksi sellaisessa muun kuin nopean toiminnan operaatiossa, johon se osallistuu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Kyseisen jäsenvaltion on täydennettävä ennakkoon maksettu rahoitusosuus 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

6.   Jos varoja tarvitaan operaatioon, joka ei ole nopean toiminnan operaatio, ennen kuin rahoitusosuuksia kyseiseen operaatioon on vastaanotettu riittävästi:

a)

operaation rahoitukseen osallistuvien jäsenvaltioiden ennakkoon maksamista rahoitusosuuksista voidaan kyseisten ennakkoon maksavien jäsenvaltioiden suostumuksella käyttää enintään 75 prosenttia operaation edellyttämien rahoitusosuuksien kattamiseksi. Ennakkoon maksavien jäsenvaltioiden on täydennettävä ennakkoon maksetut rahoitusosuudet 90 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä;

b)

tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa on niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät ole maksaneet rahoitusosuuksia ennakkoon, maksettava 25 artiklan 1 kohdan mukaiset operaatioon liittyvät rahoitusosuudet sen jälkeen, kun kyseisten jäsenvaltioiden suostumus on saatu, viiden päivän kuluessa siitä, kun hallinnoija on lähettänyt sitä koskevan pyynnön.

7.   Operaation komentaja saa sitoa ja maksaa hänen käyttöönsä osoitetut määrärahat, mukaan lukien 34 artiklan 3 kohdan mukaiset määrärahat.

8.   Jäsenvaltio voi peruuttaa tekemänsä valinnan ilmoittamalla siitä hallinnoijalle vähintään kolme kuukautta etukäteen.

9.   Ennakkorahoituksesta ansaitut korot lasketaan vuosittain ennakkoon maksavien jäsenvaltioiden hyväksi ja lisätään niiden alustaviin määrärahoihin. Nämä määrät ilmoitetaan näille jäsenvaltioille osana vuotuista talousarvion hyväksymismenettelyä.

27 artikla

Ennakkomaksujen korvaaminen

1.   Jäsenvaltio, kolmas valtio tai soveltuvin osin kansainvälinen järjestö, jonka neuvosto on valtuuttanut rahoittamaan ennakkoon osan operaation yhteisistä kustannuksista, voi saada Athenelta korvauksen esittämällä hallinnoijalle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kyseisen operaation päättymispäivästä pyynnön, johon on liitetty tarvittavat tositteet.

2.   Korvaus voidaan maksaa vain, jos operaation komentaja, jos tämä hoitaa edelleen tehtävää, ja hallinnoija ovat hyväksyneet sen.

3.   Jos rahoitukseen osallistuvan valtion korvauspyyntö hyväksytään, korvaus voidaan vähentää hallinnoijan kyseiselle valtiolle osoittamasta seuraavasta rahoitusosuuspyynnöstä.

4.   Jos rahoitusosuuspyyntöjä ei ole suunnitteilla, kun pyyntö hyväksytään, tai mikäli hyväksytty korvauspyyntö ylittää suunnitellun rahoitusosuuspyynnön, hallinnoija maksaa korvattavan summan 30 päivän kuluessa ottaen huomioon Athenen käteisvarat ja kyseisen operaation yhteisten kustannusten rahoitustarpeet.

5.   Korvaus maksetaan tämän päätöksen mukaisesti, vaikka operaatio olisi peruttu.

6.   Korvaus sisältää ennakkomaksuna käyttöön annetusta summasta koituvat korot.

28 artikla

Athenen suorittama muiden kuin yhteisiin kustannuksiin kuuluvien menojen hallinnointi

1.   Erityiskomitea voi hallinnoijan, jota avustaa operaation komentaja, tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että tiettyjen operaatioon liittyvien menojen (jäljempänä ’kansallisesti vastattavat kustannukset’) hallinnointi annetaan Athenelle, vaikka kukin jäsenvaltio vastaakin niistä edelleen omalta osaltaan.

2.   Erityiskomitea voi päätöksellään valtuuttaa operaation komentajan tekemään operaatioon osallistuvien jäsenvaltioiden ja, asiaankuuluvissa tapauksissa, kolmansien osapuolten nimissä sopimuksia sellaisten palvelujen ja tarvikkeiden hankkimiseksi, jotka rahoitetaan kansallisesti vastattavina kustannuksina.

3.   Erityiskomitea määrää päätöksellään kansallisesti vastattavia kustannuksia koskevien ennakkomaksujen yksityiskohdat.

4.   Athene hoitaa sille uskottujen kunkin jäsenvaltion ja, asiaankuuluvissa tapauksissa, kolmansien osapuolten kansallisesti vastattavien kustannusten kirjanpidon. Se lähettää joka kuukausi kullekin jäsenvaltiolle ja, asiaankuuluvissa tapauksissa, näille kolmansille osapuolille yhteenvedon sen vastuulla olevista menoista, joita sille tai sen henkilöstölle on koitunut edellisen kuukauden kuluessa, ja pyytää tarvittavat varat menojen hoitamiseksi. Jäsenvaltioiden ja, asiaankuuluvissa tapauksissa, näiden kolmansien osapuolten on maksettava pyydetyt varat Athenelle 30 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä.

29 artikla

Athenen suorittama ennakkomaksujen ja muiden kuin yhteisiin kustannuksiin kuuluvien menojen hallinnointi, jonka tarkoituksena on helpottaa operaation käyttöön tarkoitettujen joukkojen saantia sen alkuvaiheessa

Jos operatiiviset erityisolosuhteet niin edellyttävät, erityiskomitea voi hallinnoijan, jota operaation komentaja avustaa, tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että tiettyjen operaatioon liittyvien kustannusten ennakkomaksut ja hallinnointi uskotaan Athenelle, vaikka ne pysyvät asianomaisen jäsenvaltion vastuulla, jotta helpotetaan operaation käyttöön tarkoitettujen joukkojen alkuvaiheessa tapahtuvaa lähettämistä ennen kuin on vahvistettu, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat siihen. Näiden kustannusten hallinnoinnista huolehditaan käytössä olevilla keinoilla ja voimavaroilla, ja alkuvaiheen kustannukset voivat olla enintään 20 prosenttia rahoitusohjeesta. Tässä tapauksessa erityiskomitea antaa päätöksessään tarkemmat määräykset, jotka koskevat tulevien osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien osapuolten ennakkomaksujen määrien ennalta suorittamista ja korvaamista.

30 artikla

Athenen suorittama kolmannen osapuolen rahoitusosuuksien hallinnointi

1.   Operaation oikeudellisen kehyksen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti sekä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tehtyä päätöksen hyväksyä operaation toteuttama tai hallinnoima hanke taikka kolmannen osapuolen tai jäsenvaltion operaatiosta aiheutuviin menoihin suorittama rahoitusosuus, erityiskomitea voi antaa luvan siihen, että kyseisen hankkeen rahoituksen tai kyseisen rahoitusosuuden hallinnointi uskotaan Athenelle olemassa olevien varojen ja voimavarojen puitteissa. Tähän voi sisältyä unionin rahoittamia hankkeita.

2.   Rahoitusosuuden hallinnointiin liittyvät kustannukset olisi katettava asianomaisesta rahoitusosuudesta. Erityiskomitea voi tapauskohtaisesti päättää, että tietyt rahoitusosuuteen liittyvät ja operaation aktiivista vaihetta koskevia kustannuksia voidaan käsitellä korvauskelpoisina yhteisinä kustannuksina.

3.   Kolmannen osapuolen, unionin tai jäsenvaltion rahoitusosuuden hallinnointia varten hallinnoija neuvottelee ja allekirjoittaa, erityiskomitean annettua siihen hyväksyntänsä, kolmannen osapuolen, unionin tai jäsenvaltion kanssa tehtävän tapauskohtaisen hallinnollisen järjestelyn, jossa määritetään maksuosuuden tarkoitus, sillä katettavat kustannukset ja maksuosuuden hallinnointia koskevat tarkemmat määräykset, mukaan lukien operaation komentajan vastuuvelvollisuus erityiskomitealle. Hallinnoijan on huolehdittava siitä, että rahoitusosuuden hallinnoinnissa noudatetaan tapauskohtaisia järjestelyjä, ja toimitettava kyseiselle rahoitusosuuden suorittajalle suoraan tai operaation komentajan välityksellä kaikki rahoitusosuuden hallinnointiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot.

31 artikla

Viivästyskorko

1.   Jos valtio ei ole täyttänyt rahoitusta koskevia velvoitteitaan, siihen sovelletaan soveltuvin osin unionin talousarvio-osuuksien maksamiseen sovellettavia viivästyskorkoja koskevia unionin sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (4) 78 artiklassa tai sen mahdollisesti korvaavassa muussa asetuksessa.

2.   Jos maksu on myöhässä enintään 20 päivää, korkoa ei peritä. Jos maksu on myöhässä enemmän kuin 20 päivää, korkoa peritään koko viivästyksen ajalta.

8 LUKU

MENOJEN TOTEUTTAMINEN

32 artikla

Periaatteet

1.   Athenen määrärahat käytetään moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen.

2.   Tulojen ja menojen hyväksyjien tehtävänä on toteuttaa Athenen tuloja ja menoja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja huolehtia siitä, että käsittely on laillista ja asianmukaista. Menojen toteuttamiseksi tulojen ja menojen hyväksyjät tekevät talousarviositoumuksia ja oikeudellisia sitoumuksia, vahvistavat menoja, hyväksyvät niitä maksettaviksi ja valmistelevat määrärahojen käyttöä. Tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää tehtäviään tekemällä päätöksen, josta käyvät ilmi:

a)

tehtävien hoitajat asianmukaisella tasolla;

b)

siirretyn toimivallan ulottuvuus;

c)

missä määrin siirron saajat voivat siirtää saamaansa toimivaltaa edelleen toiselle.

3.   On varmistettava, että määrärahojen toteuttamisessa noudatetaan tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtävien eriyttämisen periaatetta. Tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtäviä ei saa hoitaa sama henkilö. Kaikki Athenen hallinnoimista varoista suoritettavat maksut edellyttävät sekä tulojen ja menojen hyväksyjän että tilinpitäjän allekirjoitusta.

4.   Kun yhteisten menojen toteuttaminen uskotaan jäsenvaltiolle, unionin toimielimelle tai, asianmukaisissa tapauksissa, kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen toteuttamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän päätöksen soveltamista. Kun hallinnoija toteuttaa menoja suoraan, se noudattaa unionin yleisen talousarvion neuvostoa koskevan osan toteuttamiseen sovellettavia sääntöjä.

5.   Hallinnoija voi kuitenkin toimittaa puheenjohtajavaltiolle luonnoksia neuvostolle tai erityiskomitealle annettaviksi ehdotuksiksi yhteisten menojen toteuttamista koskeviksi säännöiksi.

6.   Erityiskomitea voi hyväksyä yhteisten menojen toteuttamista koskevia sääntöjä, jotka poikkeavat 4 kohdasta.

33 artikla

Operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeiset yhteiset kustannukset tai yhteiset kustannukset, joita ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon

Hallinnoija hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten osalta sekä sellaisten yhteisten kustannusten osalta, joita ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon.

34 artikla

Yhteiset operatiiviset kustannukset

1.   Operaation komentaja hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät johtamansa operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta. Hallinnoija hoitaa kuitenkin tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävät niiden operaation yhteiset operatiiviset kustannukset kattavien menojen osalta, jotka ovat syntyneet yksittäisen operaation valmisteluvaiheen aikana ja jotka Athene toteuttaa suoraan tai jotka liittyvät operaatioon sen aktiivisen vaiheen päättymisen jälkeen.

2.   Hallinnoija siirtää operaation komentajalle tämän pyynnöstä operaation menojen toteuttamisessa tarvittavat määrät Athenen pankkitililtä Athenen nimissä avatulle pankkitilille, jota koskevat tiedot operaation komentaja on ilmoittanut hallinnoijalle.

3.   Edellä olevasta 18 artiklan 5 kohdasta poiketen rahoitusohjeen vahvistaminen antaa hallinnoijalle ja operaation komentajalle, kummallekin oman toimivaltansa puitteissa, oikeuden sitoa ja maksaa kyseisen operaation menoja enintään 25 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti vahvistettuun prosenttiosuuteen rahoitusohjeesta, jollei neuvosto päätä sitoumusten lisäämisestä.

Erityiskomitea voi hallinnoijan tai operaation komentajan ehdotuksesta ja ottaen huomioon operatiivisen tarpeellisuuden ja kiireellisyyden päättää, että lisämenoja voidaan sitoa ja tarvittaessa maksaa. Erityiskomitea voi päättää siirtää puheenjohtajavaltion välityksellä asian neuvoston toimivaltaisten valmisteluelinten käsiteltäväksi, jollei operatiivisista olosuhteista muuta johdu. Tätä poikkeusta ei sovelleta sen päivän jälkeen, jona kyseisen operaation talousarvio on vahvistettu.

4.   Ennen operaation talousarvion vahvistamista hallinnoijan ja operaation komentajan tai hänen edustajansa on annettava, kummankin omalta osaltaan, erityiskomitealle kuukausittain selvitys menoista, joita voidaan käsitellä kyseisen operaation yhteisinä menoina. Erityiskomitea voi hallinnoijan, operaation komentajan tai jäsenvaltion ehdotuksesta antaa ohjeita menojen toteuttamisesta tänä aikana.

5.   Edellä olevasta 18 artiklan 5 kohdasta poiketen operaation komentaja voi, mikäli unionin sotilasoperaatioon osallistuva henkilöstö on välittömässä hengenvaarassa, ylittää talousarvioon otetut määrärahat toteuttaakseen näiden ihmishenkien pelastamiseksi tarvittavat menot. Hänen on ilmoitettava asiasta hallinnoijalle ja erityiskomitealle mahdollisimman pian. Tässä tapauksessa hallinnoija ehdottaa yhdessä operaation komentajan kanssa tarvittavat määrärahasiirrot näiden ennakoimattomien menojen kattamiseksi. Jos tällaisten menojen riittävää rahoitusta ei voida varmistaa määrärahasiirroin, hallinnoijan on tehtävä esitys lisätalousarvioksi.

9 LUKU

YHTEISESTI RAHOITETTUJEN VARUSTEIDEN JA INFRASTRUKTUURIEN LOPPUKÄYTTÖ

35 artikla

Varusteet ja infrastruktuuri

1.   Hallinnoija ehdottaa erityiskomitealle kaikkien operaatioiden varusteiden ja muun omaisuuden arvonalennuskertoimet. Operaation komentaja voi soveltaa muuta arvonalennuskerrointa operatiivisten olosuhteiden niin edellyttäessä ja erityiskomitean annettua hyväksyntänsä.

2.   Operaation komentaja ehdottaa johtamansa operaation loppuselvitystä varten erityiskomitealle operaation yhteisesti rahoitettujen varusteiden ja infrastruktuurin loppukäytön.

3.   Hallinnoija hallinnoi operaation aktiivisen vaiheen päätyttyä olemassa olevia varusteita ja infrastruktuuria ja tarvittaessa etsii niille loppukäytön.

4.   Erityiskomitea hyväksyy yhteisesti rahoitettujen varusteiden ja infrastruktuurin loppukäytön ja ottaa siinä huomioon operatiiviset tarpeet ja rahoitusta koskevat arviointiperusteet. Loppukäyttö voi olla seuraava:

a)

infrastruktuuri voidaan myydä tai siirtää Athenen välityksellä isäntävaltiolle, jäsenvaltiolle tai kolmannelle osapuolelle;

b)

varusteet voidaan joko myydä Athenen välityksellä jäsenvaltiolle, isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle tai varastoida ja huoltaa Athenen, jäsenvaltion tai kolmannen osapuolen toimesta myöhemmässä operaatiossa käyttöä varten.

5.   Jos varusteet ja infrastruktuuri myydään, ne on myytävä niiden markkina-arvosta tai, jos markkina-arvoa ei voida määrittää, asiamukaisesta ja kohtuullisesta hinnasta ottaen huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

6.   Myynti tai siirto isäntävaltiolle tai kolmannelle osapuolelle toteutetaan asiaankuuluvia voimassa olevia turvallisuussääntöjä noudattaen.

7.   Jos päätetään, että Athene säilyttää operaatiota varten yhteisesti rahoitettuja varusteita, rahoitukseen osallistuvat jäsenvaltiot voivat pyytää muilta osallistuvilta jäsenvaltioilta taloudellisen korvauksen. Erityiskomitea, joka koostuu kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden edustajista, tekee tarvittavat päätökset hallinnoijan ehdotuksesta.

10 LUKU

KIRJANPITO JA OMAISUUSLUETTELO

36 artikla

Yhteisten operatiivisten kustannusten kirjanpito

Operaation komentaja pitää kirjaa Athenelta saaduista tilisiirroista, sitomistaan menoista ja suoritetuista maksuista; ja saaduista tuloista sekä omaisuusluetteloa Athenen talousarviosta rahoitetusta irtaimesta omaisuudesta, jota käytetään hänen johtamassaan operaatiossa.

37 artikla

Konsolidoitu kirjanpito

1.   Tilinpitäjä pitää kirjaa maksettaviksi pyydetyistä rahoitusosuuksista ja suoritetuista tilisiirroista. Lisäksi hän laatii kirjanpidon operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisistä yhteisistä kustannuksista sekä välittömästi hallinnoijan vastuulla toteutetuista operatiivisista menoista ja tuloista.

2.   Tilinpitäjä laatii konsolidoidun kirjanpidon Athenen tuloista ja menoista. Kukin operaation komentaja toimittaa hänelle tilitiedot sitomistaan menoista ja suorittamistaan maksuista sekä saaduista tuloista.

11 LUKU

TILINTARKASTUS JA TILINPÄÄTÖS

38 artikla

Erityiskomitealle annettavat säännölliset selvitykset

Hallinnoijan on joka kolmas kuukausi annettava erityiskomitealle selvitys varainhoitovuoden alun jälkeen toteutetuista tuloista ja menoista. Tätä varten kunkin operaation komentajan on toimitettava hallinnoijalle selvitys johtamansa operaation yhteisiin operatiivisiin kustannuksiin liittyvistä menoista.

39 artikla

Tilintarkastuksen suorittamista koskevat edellytykset

1.   Athenen tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavien henkilöiden on ennen tehtävänsä suorittamista läpäistävä turvallisuusselvitys, jonka perusteella he voivat käsitellä neuvoston hallussa olevia turvallisuusluokiteltuja tietoja ainakin luokkaan ”Secret UE” asti, tai vastaava jäsenvaltion tai Naton teettämä turvallisuusselvitys. Näiden henkilöiden on huolehdittava siitä, että he pitävät salassa tilintarkastustehtävänsä aikana tietoonsa saamat tiedot ja suojaavat tiedot kyseisiin tietoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

2.   Athenen tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavilla henkilöillä on oikeus saada tutustua viipymättä ja ilman ennakkoilmoitusta näitä tuloja ja menoja koskeviin asiakirjoihin ja millä tahansa tietovälineillä tallennettuihin tietoihin sekä saada pääsy tiloihin, joissa kyseisiä asiakirjoja ja tietovälineitä säilytetään. He voivat tehdä niistä jäljennöksiä. Athenen tulojen ja menojen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden on avustettava hallinnoijaa ja tulojen ja menojen tilintarkastuksesta vastaavia henkilöitä, siinä määrin kuin se on tarpeen näiden toimeksiannon toteuttamiseksi.

40 artikla

Ulkoinen tilintarkastus

1.   Jos Athenen menojen toteuttaminen on uskottu jäsenvaltiolle, unionin toimielimelle tai kansainväliselle järjestölle, kyseinen valtio, toimielin tai järjestö soveltaa sääntöjä, joita sovelletaan sen omien menojen tilintarkastukseen.

2.   Hallinnoija tai hänen nimeämänsä henkilöt voivat kuitenkin koska tahansa suorittaa Athenen operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisiä yhteisiä kustannuksia tai operaation yhteisiä operatiivisia kustannuksia koskevan tilintarkastuksen. Lisäksi erityiskomitea voi koska tahansa hallinnoijan tai jäsenvaltion ehdotuksesta nimetä ulkoisia tilintarkastajia, joiden toimeksiannon ja työehdot se määrittää.

3.   Ulkoisia tilintarkastuksia varten perustetaan tilintarkastuslautakunta, johon kuuluu kuusi jäsentä. Erityiskomitea nimittää jäsenet jäsenvaltioiden ehdottamien ehdokkaiden joukosta kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Erityiskomitea voi pidentää jäsenten toimikautta enintään kuudella kuukaudella.

Ehdokkaiden on oltava jäsenvaltion korkeimman kansallisen tilintarkastuselimen jäseniä tai kyseisen elimen suosittelemia, ja heidän on annettava riittävät takuut turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Heidän on oltava tarpeen mukaan käytettävissä Athenen puolesta suoritettaviin tehtäviin. Näissä tehtävissä:

a)

tilintarkastuslautakunnan jäsenten palkan maksaa edelleen tilintarkastuselin, jonka palveluksessa he ovat, mutta Athene maksaa heidän virkamatkakulunsa unionin vastaavaan palkkaluokkaan kuuluviin virkamiehiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti;

b)

jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan neuvoja muilta kuin erityiskomitealta; tilintarkastustehtävässään tilintarkastuslautakunta ja sen jäsenet ovat täysin riippumattomia ja vastuussa ainoastaan ulkoisen tilintarkastuksen suorittamisesta;

c)

jäsenet selvittävät toimeksiantonsa tulokset vain erityiskomitealle;

d)

jäsenet tarkistavat varainhoitovuoden aikana sekä sen jälkeen paikan päällä suoritettavilla tarkastuksilla ja kirjapitotositteiden tarkastuksilla, että Athenen rahoittamat menot tai ennakkoon rahoittamat menot on toteutettu sovellettavaa lainsäädäntöä sekä moitteettoman varainhoidon eli taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita noudattaen ja että sisäinen valvonta on riittävää.

Tilintarkastuslautakunta valitsee joka vuosi keskuudestaan puheenjohtajan tai jatkaa tämän toimikautta. Se hyväksyy jäsentensä suorittamiin tilintarkastuksiin sovellettavat säännöt, jotka ovat korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisia. Tilintarkastuslautakunta hyväksyy jäsentensä laatimat tilintarkastuskertomukset ennen niiden toimittamista hallinnoijalle ja erityiskomitealle.

4.   Erityiskomitea voi tapauskohtaisesti ja erityisin perustein päättää käyttää muita ulkopuolisia elimiä.

5.   Athenen nimissä toimivien tilintarkastajien toteuttamien tilintarkastusten kustannuksia pidetään Athenen vastuulla olevina yhteisinä kustannuksina.

41 artikla

Sisäinen tilintarkastus

1.   Neuvoston pääsihteeri nimittää hallinnoijan ehdotuksesta ja ilmoitettuaan asiasta erityiskomitealle Athene -järjestelmän sisäisen tilintarkastajan ja vähintään yhden sisäisen varatilintarkastajan neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kaikkiaan enintään kahdeksan vuotta kestäväksi toimikaudeksi, Sisäisillä tilintarkastajilla on oltava tarvittava ammattipätevyys ja heidän on annettava riittävät takuut turvallisuudesta ja riippumattomuudesta. Sisäinen tilintarkastaja ei saa olla tulojen ja menojen hyväksyjä eikä tilinpitäjä. Sisäinen tarkastaja ei saa osallistua tilinpäätösten laatimiseen.

2.   Sisäinen tilintarkastaja raportoi hallinnoijalle riskienhallinnasta esittämällä riippumattomia lausuntoja hallinnointi- ja valvontajärjestelmien laadusta sekä antamalla suosituksia operaatioiden sisäisen tilintarkastuksen parantamiseksi moitteettoman varainhoidon edistämiseksi. Sisäisen tilintarkastajan tehtävänä on erityisesti arvioida sisäisten hallinnointijärjestelmien asianmukaisuutta ja tehokkuutta sekä yksiköiden tuloksellisuutta politiikkojen toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa suhteessa niihin liittyviin riskeihin.

3.   Sisäisen tilintarkastajan toimeksianto kattaa kaikki Athenen tulojen kantamiseen tai Athenen välityksellä rahoitettujen menojen toteuttamiseen osallistuvat yksiköt.

4.   Sisäinen tilintarkastaja suorittaa tarpeen mukaan yhden tai useamman tilintarkastuksen varainhoitovuoden aikana. Hän raportoi hallinnoijalle ja ilmoittaa havaintonsa ja suosituksensa operaation komentajalle. Operaation komentaja ja hallinnoija vastaavat tilintarkastusten perusteella annettujen suositusten noudattamisesta.

5.   Hallinnoijan on toimitettava erityiskomitealle vuosittain sisäistä tilintarkastusta koskeva kertomus, jossa ilmoitetaan tehtyjen sisäisten tilintarkastusten lukumäärä ja tyyppi, tehdyt havainnot, annetut suositukset ja näiden suositusten johdosta toteutetut jatkotoimet.

6.   Lisäksi operaation komentajan on huolehdittava siitä, että sisäinen tilintarkastaja saa käyttöönsä kaikki hänen johtamaansa operaatiota koskevat tiedot. Sisäinen tilintarkastaja tarkastaa rahoitusta ja talousarviota koskevien järjestelmien ja menettelyjen moitteettoman toiminnan ja varmistaa, että vahvat ja tehokkaat sisäisen tilintarkastuksen järjestelmät ovat toiminnassa.

7.   Sisäisen tilintarkastajan työn tulokset ja kertomukset sekä kaikki niihin liittyvät tositteet annetaan tilintarkastuslautakunnan käyttöön.

42 artikla

Vuosittainen tilinpäätös

1.   Viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä tai neljän kuukauden kuluessa johtamansa operaation päättymisestä, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi, kunkin operaation komentajan on toimitettava Athenen tilinpitäjälle yhteisiä kustannuksia koskevan vuosittaisen tilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavat tiedot, 28 artiklan mukaisia menoja koskevan vuosittaisen tilinpäätöksen sekä vuotuisen toimintakertomuksen.

2.   Viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan toukokuun 15 päivänä hallinnoija laatii tilinpitäjän ja kunkin operaation komentajan avustuksella tilinpäätöksen ja vuotuisen toimintakertomuksen ja toimittaa ne erityiskomitealle ja tilintarkastuslautakunnalle.

3.   Tilintarkastuslautakunta toimittaa kahdeksan viikon kuluessa tilinpäätöksen toimittamisesta erityiskomitealle tilintarkastuslausunnon, ja hallinnoija toimittaa tilinpitäjän ja kunkin operaation komentajan avustuksella erityiskomitealle Athenen tarkastetut tilinpäätösasiakirjat.

4.   Tilintarkastuslautakunta toimittaa erityiskomitealle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan syyskuun 30 päivänä tilintarkastuskertomuksen, ja erityiskomitea tarkastelee tätä kertomusta, tilintarkastuslausuntoa ja tilinpäätösasiakirjoja vastuuvapauden antamiseksi hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja kullekin operaation komentajalle.

5.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 tai sen mahdollisesti korvaavan asetuksen mukaisesti tilinpitäjän, kunkin operaation komentajan ja tapauksen mukaan hallinnoijan on kukin omalla tasollaan säilytettävä kirjanpito, omaisuusluettelo ja niihin liittyvät asiakirjat kokonaisuudessaan viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona niitä koskeva vastuuvapaus on myönnetty. Operaation päätyttyä operaation komentaja huolehtii kirjanpidon ja omaisuusluettelon toimittamisesta kokonaisuudessaan tilinpitäjälle.

6.   Erityiskomitea tekee päätöksen, jolla varainhoitovuoden toteutunut saldo siirretään tilien hyväksymisen jälkeen lisätalousarvion avulla tilanteen mukaan tuloina tai menoina seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon. Erityiskomitea voi kuitenkin tehdä päätöksen, jonka mukaan tämä saldo siirretään sen jälkeen, kun se on saanut tilintarkastajan lausunnon tilintarkastuslautakunnalta.

7.   Se osa varainhoitovuoden toteutunutta saldoa, joka on peräisin operaatioiden valmisteluvaiheen tai operaatioiden jälkeisten yhteisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan osallistuvien jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

8.   Se osa toteutunutta saldoa, joka on peräisin tietyn operaation yhteisten operatiivisten kustannusten kattamiseksi tarkoitettujen määrärahojen toteuttamisesta, kirjataan kyseisen operaation rahoitukseen osallistuneiden jäsenvaltioiden seuraaviin rahoitusosuuksiin.

9.   Jos korvausta ei voida toteuttaa tekemällä vähennys Atheneen tehtäviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille korvausvuoden BKTL-kertoimen mukaisesti.

10.   Viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä kukin operaatioon osallistuva jäsenvaltio voi antaa hallinnoijalle, tarvittaessa operaation komentajan välityksellä, tiedot operaatiosta sille edellisenä varainhoitovuonna aiheutuneista lisäkustannuksista. Nämä tiedot on eriteltävä siten, että päämenoerät käyvät ilmi. Hallinnoija kokoaa nämä tiedot yhteen ja antaa erityiskomitealle yleiskatsauksen operaation lisäkustannuksista.

43 artikla

Operaation tilinpäätös

1.   Kun operaatio on saatettu päätökseen, erityiskomitea voi hallinnoijan tai jäsenvaltion ehdotuksesta päättää, että hallinnoija antaa tilinpitäjän ja operaation komentajan avustuksella erityiskomitealle operaation tilinpäätöksen ainakin operaation päättymispäivään asti ja, jos mahdollista, loppuselvityspäivään asti. Hallinnoijalle asetettavan määräajan on oltava vähintään neljä kuukautta operaation päättymispäivästä.

2.   Jos operaation tilinpäätökseen ei voida asetetussa määräajassa sisällyttää operaation loppuselvitykseen liittyviä tuloja ja menoja, nämä kirjataan Athenen tilinpäätökseen ja erityiskomitea käsittelee ne 42 artiklassa säädetyn menettelyn yhteydessä.

3.   Erityiskomitea hyväksyy tilintarkastuslautakunnan lausunnon perusteella sille annetun operaation tilinpäätöksen. Se antaa kyseistä operaatiota koskevan vastuuvapauden hallinnoijalle, tilinpitäjälle ja operaation komentajalle.

4.   Jos korvausta ei voida toteuttaa tekemällä vähennys Atheneen tehtäviin rahoitusosuuksiin, toteutunut saldo palautetaan asianomaisille jäsenvaltioille korvausvuoden BKTL-kertoimen mukaisesti.

12 LUKU

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

44 artikla

Vastuu

1.   Edellytykset, jotka koskevat operaation komentajan, hallinnoijan ja erityisesti unionin toimielinten tai jäsenvaltioiden käyttöön asettaman muun henkilöstön kurinpidollista ja rikosoikeudellista vastuuta talousarvion täytäntöönpanoa koskevan virheen tai laiminlyönnin vuoksi, määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa. Lisäksi Athene voi joko omasta aloitteestaan tai rahoitukseen osallistuvan valtion tai kolmannen osapuolen pyynnöstä saattaa edellä mainitun henkilöstön siviilioikeudelliseen vastuuseen.

2.   Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa unionia eikä neuvoston pääsihteeriä vastuuseen sen johdosta, miten hallinnoija, tilinpitäjä tai heitä avustavat henkilöt ovat tehtäviään hoitaneet.

3.   Rahoitukseen osallistuvat valtiot tai kolmannet osapuolet vastaavat Athenen välityksellä mahdollisesta sopimukseen perustuvasta vastuusta, joka perustuu talousarvion toteuttamiseksi tehtyihin sopimuksiin. Tämä vastuu määräytyy kyseiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaan.

4.   Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun osalta rahoitukseen osallistuvat valtiot tai kolmannet osapuolet korvaavat Athenen välityksellä jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden ja operaatioalueella sovellettavien, joukkoja koskevien henkilöstösääntöjen mukaisesti vahingot, joita kriisiorganisaatioon kuuluvat operaatioesikunnat, joukkojen esikunnat ja puolustushaaraesikunnat, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

5.   Rahoitukseen osallistuva valtio ei missään tapauksessa voi saattaa unionia tai jäsenvaltioita vastuuseen talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä tehdyistä sopimuksista tai niistä vahingoista, joita kriisiorganisaatioon kuuluvat yksiköt ja osastot, joiden kokoonpanon operaation komentaja hyväksyy, tai niihin määrätyt henkilöt ovat tehtäviään hoitaessaan aiheuttaneet.

45 artikla

Turvallisuus

Atheneen liittyviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan neuvoston päätöstä 2013/488/EU (5) tai sen mahdollisesti korvaavaa päätöstä.

46 artikla

Henkilötietojen suoja

Athenen puitteissa yksilöä suojellaan henkilötietojen käsittelemisen osalta Euroopan parlamentin ja neuvosto asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (6) vahvistettujen periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti. Erityiskomitea hyväksyy tätä varten tarvittavat täytäntöönpanosäännöt hallinnoijan ehdotuksesta.

47 artikla

Uudelleentarkastelu ja tarkistaminen

Tätä päätöstä kokonaisuutena tai sen osia, liitteet mukaan luettuina, tarkastellaan tarvittaessa uudelleen jäsenvaltion pyynnöstä tai kunkin operaation jälkeen. Sitä tarkistetaan vähintään kolmen vuoden väliajoin. Uudelleentarkastelun tai tarkistamisen yhteydessä voidaan käyttää apuna kaikkia asianmukaisia asiantuntijoita, Athenen hallintoelimet mukaan luettuina.

48 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2011/871/YUTP.

49 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  Neuvoston päätös 2004/197/YUTP, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (EUVL L 63, 28.2.2004, s. 68).

(2)  Neuvoston päätös 2011/871/YUTP, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene) (EUVL L 343, 23.12.2011, s. 35).

(3)  Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).


LIITE I

ATHENEN VASTUULLA KAIKISSA TAPAUKSISSA OLEVAT YHTEISET KUSTANNUKSET

Jos seuraavia yhteisiä kustannuksia ei voida suoraan yhdistää tiettyyn operaatioon, erityiskomitea voi päättää niitä vastaavien määrärahojen merkitsemisestä vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan. Nämä määrärahat olisi mahdollisuuksien mukaan merkittävä momentteihin, joista käy ilmi se operaatio, johon ne pääosin liittyvät.

1)

Operaation komentajan ja hänen henkilöstönsä virkamatkakulut, jotka ovat aiheutuneet operaation tilinpäätöksen toimittamisesta erityiskomitealle.

2)

Athenen kautta maksettavat vahingonkorvaukset sekä vahingonkorvausvaatimuksista ja oikeustoimista aiheutuneet kustannukset.

3)

Operaatiota varten yhteisesti hankittujen tarvikkeiden varastointia koskevista päätöksistä aiheutuvat kustannukset (yhteys tiettyyn operaatioon on ilmoitettava, jos nämä kustannukset merkitään vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan).

Vuosittaisen talousarvion yleiseen osaan voidaan tarvittaessa merkitä määrärahoja myös seuraavien yhteisten kustannusten kattamiseksi operaatioissa, joiden rahoitukseen operaatioon osallistuvat jäsenvaltiot osallistuvat:

1)

pankkikulut;

2)

tilintarkastuskustannukset;

3)

yhteiset kustannukset, jotka liittyvät operaation valmisteluvaiheeseen liitteessä II määritellyn mukaisesti;

4)

kustannukset, jotka liittyvä Athenen kirjanpito- ja varojenhallintajärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon.

5)

kustannukset, jotka liittyvät hallinnollisiin järjestelyihin ja puitesopimuksiin 11 artiklan mukaisesti.


LIITE II

ATHENEN VASTUULLA OLEVAT OPERAATION VALMISTELUVAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Sotilas- ja siviilihenkilöstön tiettyä unionin sotilasoperaatiota varten suorittamiin tilanteenkartoitustehtäviin ja valmisteluihin (erityisesti tiedonkeruutehtävät ja tiedustelu) liittyvät tarpeelliset lisäkustannukset: kuljetus, majoitus, operatiivisten viestintävälineiden käyttö, paikallisen siviilihenkilöstön (tulkit, ajoneuvon kuljettajat jne.) palkkaus operaation toteuttamista varten.

Lääkintä: sotilas- ja siviilihenkilöstön tiettyä unionin sotilasoperaatiota varten suorittamiin tilanteenkartoitustehtäviin ja valmisteluihin osallistuvien henkilöiden lääkinnällisistä syistä tapahtuvan kiireellisen evakuoinnin (Medevac) kustannukset, jos lääkinnällistä hoitoa ei voida antaa operaatioalueella.


LIITE III

A OSA

ATHENEN VASTUULLA AINA OLEVAT OPERAATIOIDEN AKTIIVISEEN VAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Jäljempänä määritellyt operaation toteuttamiseksi välttämättömät lisäkustannukset ovat kaikkien unionin sotilasoperaatioiden osalta Athenen vastuulla yhteisinä operatiivisina kustannuksina.

1.   Unionijohtoisten operaatioiden (siirrettävistä tai kiinteistä) esikunnista aiheutuvat lisäkustannukset

1.1   Niiden esikuntien määritelmät, joiden lisäkustannukset rahoitetaan yhteisesti:

a)   Esikunta (HQ): esikunta (HQ); operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) hyväksytyt johto- ja tukiyksiköt.

b)   Operaatioesikunta (OHQ): kiinteä, operaatioalueen ulkopuolella sijaitseva operaation komentajan esikunta, joka vastaa unionin joukkojen kokoamisesta, sijoittamisesta, ylläpitämisestä ja paluusta.

Tietyn operaation operaatioesikunnan osalta sovellettavaa yhteisten kustannusten määritelmää sovelletaan myös neuvoston pääsihteeristöön, Euroopan ulkosuhdehallintoon ja Atheneen siltä osin kuin niiden toiminta liittyy suoraan kyseiseen operaatioon.

c)   Joukkojen esikunta (FHQ): operaatioalueelle sijoitettujen unionin joukkojen esikunta.

d)   Puolustushaaraesikunta (CCHQ): operaation käyttöön asetetun unionin puolustushaarakomentajan (esim. ilma-, maa- ja merivoimien sekä muiden erikoisjoukkojen komentajat, joiden käyttöön asettaminen saatetaan katsoa tarpeelliseksi operaation luonteesta riippuen) esikunta.

e)   Operaation esikunta (MHQ): operaatioalueelle sijoitettu unionin operaation esikunta, joka vastaa joistakin tai kaikista sekä operaatioesikunnan että joukkojen esikunnan tehtävistä.

1.2   Yhteisesti rahoitettavien lisäkustannusten määritelmä:

a)   Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta joukkojen esikuntien ja puolustushaaraesikuntien sijoittamista, ylläpitoa ja paluuta varten.

b)   Matkat ja majoitus: operaation kannalta välttämättömien operaatioesikunnan virkamatkojen matka- ja majoituskustannukset; operaatioalueelle sijoitettujen esikuntien henkilöstön virkamatkoista Brysseliin ja/tai operaatioon liittyviin kokouksiin aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset.

c)   Esikuntien kuljetukset ja matkat (päivärahat pois lukien) operaatio-alueella: ajoneuvokuljetuksiin ja muilla keinoilla matkustamiseen liittyvät menot sekä rahtikulut, kansallisten vahvistusten ja vierailijoiden matkat mukaan luettuina; polttoaineen lisäkustannukset tavanomaisten operaatioiden kustannusten lisäksi; lisäajoneuvojen vuokraus; vastuuvakuutukset, joita tietyt maat edellyttävät alueellaan operaatioita toteuttavilta kansainvälisiltä järjestöiltä.

d)   Hallinto: ylimääräiset toimisto- tai majoitustarvikkeet, sopimuksiin perustuvat palvelut ja yleiset peruspalvelut, esikuntien rakennusten ylläpitokustannukset.

e)   Esikuntiin operaatiota varten palkattu siviilihenkilöstö: tavanomaisten operatiivisten tarpeiden lisäksi tarvittava unionissa työskentelevä siviilihenkilöstö, kansainvälinen henkilöstö ja operaatioalueella palkattu paikallinen henkilöstö (mukaan lukien mahdolliset ylityökorvaukset).

f)   Esikuntien välinen ja esikuntien ja suoraan niiden alaisten joukkojen välinen viestintä: täydentävän viestintä- ja tietotekniikkalaitteiston hankintaan ja käyttöön tarvittavat pääomamenot sekä suoritetuista palveluista aiheutuvat kustannukset (modeemien, puhelinyhteyksien, satelliittipuhelinten, kryptofaksien, suojattujen yhteyksien, internetyhteyksien, tiedonsiirtolinjojen, lähiverkkojen jne. vuokraus ja ylläpito).

g)   Kasarmit ja majoitus/infrastruktuuri: tarvittaessa esikuntien operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien ja laitteiden hankinnasta, vuokraamisesta tai kunnostamisesta (rakennusten, suojien, telttojen vuokraus) aiheutuvat menot.

h)   Yleisölle tiedottaminen: tiedotuskampanjoihin ja tiedotusvälineille tiedottamiseen liittyvät menot esikuntatasolla esikunnan laatiman tiedotusstrategian mukaisesti.

i)   Edustus ja edustaminen: edustuskulut; esikunnan tasolla operaation toteuttamiseen tarvittavat menot.

2.   Joukkojen yleisestä tukemisesta aiheutuvat lisäkustannukset:

Jäljempänä määritellyt kustannukset, jotka aiheutuvat joukkojen operaatioalueelle sijoittamisen seurauksena:

a)   Joukkojen sijoittamiseen/infrastruktuuriin liittyvät työt: menot, jotka ovat aivan välttämättömiä, jotta joukot kokonaisuudessaan voivat suorittaa tehtävänsä (yhteisessä käytössä olevat lentokentät, rautatiet, satamat, tärkeimmät logistiset reitit, mukaan lukien purkamispaikat ja eteentyönnetyt kokoontumispaikat; vesivarojen kartoitus, vedenotto, -käsittely, -jakelu ja -poisto, vesi- ja energiahuolto, maansiirtotyöt ja joukkojen suojelu paikan päällä, varastointitilat (erityisesti polttoaineille ja ampumatarvikkeille), logistiset kokoontumispaikat, yhteisesti rahoitettujen infrastruktuurien tekninen tuki).

b)   Tunnusmerkinnät: erityiset tunnusmerkinnät, Euroopan unionin henkilöllisyystodistukset, henkilökortit, mitalit, unionin väreissä olevat liput tai muut joukkojen tai esikunnan tunnisteet (vaatteet, päähineet ja univormut pois luettuina).

c)   Lääkintäpalvelut, -rakennelmat ja –laitteet: lääkinnällisistä syistä tapahtuva kiireellinen evakuointi (Medevac). Luokan 2 ja 3palvelut, rakennelmat ja laitteet operaatiotasolla/-alueella, esim. lentokentät ja purkusatamat operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) hyväksytyn mukaisesti.

d)   Tietojen hankkiminen: satelliittikuvat tiedustelua varten operaatiosuunnitelmassa (OPLAN) hyväksytyn mukaisesti, jos niitä ei voida rahoittaa Euroopan unionin satelliittikeskuksen talousarviosta.

3.   Lisäkustannukset, joita unionille aiheutuu unionijohtoisen operaation käyttöön tarjottujen Naton yhteisten voimavarojen käyttämisestä.

Kustannukset, joita aiheutuu unionille, kun johonkin sen sotilasoperaatioon sovelletaan niitä unionin ja Naton välisiä järjestelyjä, jotka koskevat unionijohtoisen operaation käyttöön tarjottujen Naton yhteisten voimavarojen luovuttamista, valvontaa sekä palauttamista tai takaisinpyyntöä. Korvaukset, jotka Nato suorittaa unionille.

4.   Lisäkustannukset, joita aiheutuu unionille niistä yhteisten kustannusten luetteloon sisältyvistä tavaroista, palveluista ja töistä, jotka jäsenvaltio, unionin toimielin, kolmas valtio tai kansainvälinen järjestö on tarjonnut unionijohtoisen operaation käyttöön 11 artiklassa tarkoitetun järjestelyn mukaisesti. Tällaisen järjestelyn pohjalta valtiolta, unionin toimielimeltä tai kansainväliseltä järjestöltä saadut korvaukset.

B OSA

ATHENEN VASTUULLA NEUVOSTON NIIN PÄÄTTÄESSÄ OLEVAT TIETYN OPERAATION AKTIIVISEEN VAIHEESEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Kuljetuskustannukset: kuljetukset operaatioalueelle ja -alueelta operaatioon tarvittavien joukkojen sijoittamista, tukemista ja paluuta varten.

Monikansallisten tehtäväkohtaisten joukkojen esikunta: operaatioalueelle sijoitettujen unionin tehtäväkohtaisten joukkojen monikansallinen esikunta.

C OSA

ATHENEN VASTUULLA OLEVAT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET TAPAUKSISSA, JOISSA OPERAATION KOMENTAJA ON TÄTÄ PYYTÄNYT JA ERITYISKOMITEA ON TÄMÄN HYVÄKSYNYT

a)   Kasarmit ja majoitus/infrastruktuuri: operaatioon lähetettyjen joukkojen operaatioalueella tarvitsemien rakennelmien hankinnasta, vuokraamisesta tai kunnostamisesta (rakennukset, suojat, teltat) aiheutuvat menot.

b)   Välttämättömät lisävarusteet: operaation toteuttamisen kannalta välttämättömien erityisvarusteiden ennakoimaton vuokraaminen tai hankinta operaation kuluessa edellyttäen, että hankittuja varusteita ei palauteta kotimaahan operaation päätyttyä.

c)   Lääkintäpalvelut, -rakennelmat ja –laitteet: luokan 2 palvelut, rakennelmat ja laitteet operaatioalueella A osassa mainittuja lukuun ottamatta.

d)   Tietojen hankkiminen: tietojen hankkiminen (satelliittikuvat, operaatioalueen tiedustelutiedot, taktinen tiedustelu ja valvonta (ISR), mukaan lukien ilmasta maahan tapahtuva valvonta (AGSR), henkilötiedustelu).

e)   Muut kriittiset operaatioalueen voimavarat: operaation kannalta tarpeellinen miinanraivaus, kemiallinen, biologinen, säteily- ja ydinsuojaus; operaatioalueelta kerättyjen aseiden ja ampumatarvikkeiden varastointi ja hävittäminen.


LIITE IV

ATHENEN VASTUULLA OLEVAT OPERAATION LOPPUSELVITYKSEEN LIITTYVÄT YHTEISET OPERATIIVISET KUSTANNUKSET

Kustannukset, jotka aiheutuvat loppukäytön löytämisestä operaatiota varten yhteisesti rahoitetuille varusteille ja infrastruktuureille.

Operaation tilinpäätöksen laatimisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Hyväksyttävät yhteiset kustannukset määritetään liitteen III mukaisesti ottaen huomioon, että tilinpäätöksen laatimiseen tarvittava henkilöstö kuuluu kyseisen operaation esikuntaan senkin jälkeen, kun tämä on lopettanut toimintansa.


Top