EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0021

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2015/21)

OJ L 132, 29.5.2015, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/839/oj

29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/88


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/839,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015,

luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2015/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 5 kohdan d alakohdan ja 9–13 artiklan,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki (EKP) suoritti vuonna 2014 asetuksen (EU) N:o 1024/2013 33 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla päätöksessä EKP/2014/3 (2) määriteltyjen luottolaitosten kattavan arvioinnin, johon sisältyi myös tasearvio.

(2)

EKP:n olisi suoritettava sellaisten luottolaitosten kattava arviointi, joita edellinen kattava arviointi ei koskenut ja jotka ovat tulleet merkittäviksi päätöksen EKP/2014/3 hyväksymisen jälkeen; tämän kattavan arvioinnin olisi laajuudeltaan ja perusteellisuudeltaan vastattava vuonna 2014 suoritettua kattavaa arviointia.

(3)

Tämän arvioinnin olisi katettava kolme luottolaitosta, jotka EKP:n on määrittänyt merkittäviksi valvottavan ryhmittymän rajat ylittävän toiminnan merkityksen perusteella asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) 59 ja 60 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Sen olisi myös katettava yksi luottolaitos, joka on asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan nojalla luokiteltu merkittäväksi sillä perusteella, että se on yksi osallistuvan jäsenvaltion kolmesta merkittävimmästä luottolaitoksesta, sekä yksi luottolaitos, joka perustettiin vuonna 2014 kansallisen toimivaltaisen viranomaisen suorittaman sellaisen kriisiratkaisutoimenpiteen seurauksena, joka kohdistui aikaisemmin vähemmän merkittäväksi luokiteltuun luottolaitokseen.

(4)

Jälkimmäisen laitoksen varojen osalta suoritettiin saamisten laadun arviointi sekä erityinen tilintarkastus, mutta laitoksessa ei suoritettu stressitestiä; tästä syystä tässä laitoksessa tulisi vuonna 2015 suorittaa ainoastaan stressitesti.

(5)

Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi arvioinnin tulisi lisäksi kattaa neljä muuta luottolaitosta, jotka saattavat täyttää merkittävyyden kriteerit tilikauden lopun tietojen perusteella tilivuoden 2014 osalta.

(6)

EKP voi vaatia asetuksen (EU) N:o 1024/2013 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä toimittamaan EKP:lle kaikki merkitykselliset tiedot, joita se tarvitsee tehdäkseen kattavan arvioinnin. EKP voi myös käyttää mainitun asetuksen 11–12 artiklassa tarkoitettuja toimivaltuuksia.

(7)

Suorittaessaan kattavan arvioinnin, EKP:n olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä asianomaisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisöt, joista tehdään kattava arviointi

1.   EKP suorittaa kattavan arvioinnin liitteessä luetelluista yhteisöistä.

2.   Novo Banco, SA:ssa suoritetaan ainoastaan stressitesti, eikä kattavan arvioinnin muita osia.

3.   Liitteessä määritellyt luottolaitokset ovat kattavan arvioinnin kohteita, ja niiden on asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti toimitettava kaikki EKP:n pyytämät mainitun arvioinnin kannalta merkitykselliset tiedot.

2 artikla

Tutkintavaltuudet

1.   EKP voi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 11 artiklan mukaisesti käyttää tutkintavaltuuksia liitteessä määriteltyjen luottolaitosten osalta.

2.   EKP tarkastaa luottolaitoksilta saamiensa tietojen oikeellisuuden, tarvittaessa myös paikalla tehtävien tarkastusten avulla; kansalliset toimivaltaiset viranomaiset avustavat EKP:tä ja kolmannet osapuolet osallistuvat, jos se on tarkoituksenmukaista. EKP voi aina tarvittaessa pyytää kansallisia toimivaltaisia viranomaisia nimittämään muita kuin lakisääteisiä tilintarkastajia suorittamaan kattavan arvioinnin osana olevan omaisuuserien laadun arvioinnin.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä toukokuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Päätös EKP/2014/3, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 107).

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE

LAITOKSET, JOISTA TEHDÄÄN KATTAVA AVIOINTI

Belgia

Banque Degroof SA.

Ranska

Agence Française de Développement (*)

Luxemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Itävalta

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugali

Novo Banco, SA (ainoastaan stressitestit)

Slovenia

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Suomi

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Vähemmät merkittäviä laitoksia, jotka mahdollisesti luokitellaan tilivuoden 2014 osalta merkittäviksi luottolaitoksiksi tilikauden lopun tietojen perusteella.


Top