EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/727, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015, ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/36


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/727,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015,

ensimmäistä valvontamaksukautta ja vuotta 2015 koskevien vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä (EKP/2015/17)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon valvontamaksuista 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (1) ja erityisesti sen 9 artiklan ja 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankki päättää vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä kutakin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokkaa varten antamalla valvontamaksuilmoitukset, ja julkaisee nämä tiedot verkkosivuillaan asianomaisena valvontamaksukautena 30. huhtikuuta mennessä.

(2)

Ensimmäistä valvontamaksukautta eli marraskuuta ja joulukuuta 2014 koskeva valvontamaksuilmoitus annetaan yhdessä vuoden 2015 valvontamaksukautta koskevan valvontamaksuilmoituksen kanssa. Vuonna 2015 perittävien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän tulisi näin ollen heijastaa menoja, joita EKP:lle on marraskuusta 2014 lukien koitunut valvontatehtävistä.

(3)

Nämä menot koostuvat pääasiassa kuluista, jotka liittyvät suoraan EKP:n valvontatehtäviin, esimerkiksi merkittävien yhteisöjen valvontaan, vähemmän merkittävien yhteisöjen valvontaa koskevaan seurantaan sekä horisontaalisten tehtävien ja erityispalvelujen suorittamiseen. Se kattaa myös EKP:n valvontatehtäviin liittyviä välillisiä kuluja, kuten EKP:n antamiin tukipalveluihin, mukaan lukien toimitiloihin, henkilöstöhallintoon ja tietohallintoon, liittyviä kuluja.

(4)

Jotta voitaisiin laskea kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän maksettava valvontamaksu, yhteenlasketut kulut jaetaan kahteen osaan: merkittäviin yhteisöihin ja ryhmittymiin sekä vähemmän merkittäviin yhteisöihin ja ryhmittymiin. Kulujen jakaminen perustuu menojen kohdentamiseen yhtäältä merkittävien valvottavien yhteisöjen suoraa valvontaa hoitaville ja toisaalta vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen välillistä valvontaa hoitaville EKP:n toimialoille.

(5)

EKP:lle ensimmäisellä valvontamaksukaudella aiheutuneet menot, jotka liittyvät pankkivalvontatehtäviin ja jotka peritään valvontamaksujen muodossa, on sisällytetty EKP:n tilikautta 2014 koskevaan tilinpäätökseen (2).

(6)

Arvioidut vuotuiset menot vuoden 2015 valvontamaksukaudelle on johdettu EKP:n hyväksytystä talousarviosta, ottaen huomioon arvioitujen, EKP:lle koituvien vuotuisten menojen kehityksen niiden tietojen perusteella, jotka olivat saatavilla tätä päätöstä valmisteltaessa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (3) ja asetuksessa (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) olevia määritelmiä.

2 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ensimmäisellä valvontamaksukaudella ja vuonna 2015

1.   Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä ensimmäisellä valvontamaksukaudella ja vuonna 2015 on 325 986 085 euroa, joka vastaa marraskuuta ja joulukuuta 2014 koskevia EKP:n todellisia kuluja ja arviota EKP:n vuotuisista kuluista vuonna 2015, kuten tämän päätöksen liitteessä I on eritelty.

2.   Kukin valvottavien yhteisöjen ja valvottavien ryhmittymien luokka maksaa vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärän, kuten tämän päätöksen liitteessä II on täsmennetty.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä huhtikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.

(2)  Julkaistu EKP:n verkkosivuilla osoitteessa www.ecb.europa.eu helmikuussa 2015.

(3)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).


LIITE I

(euroa)

 

2014

2015

Yhteensä

Palkat ja etuudet

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Vuokrat ja rakennusten ylläpito

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Muut toimintamenot

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Yhteensä

29 973 012

296 013 073

325 986 085


LIITE II

(euroa)

 

2014

2015

Yhteensä

Valvontamaksut

29 973 012

296 013 073

325 986 085

joista:

 

 

 

Merkittäviltä yhteisöiltä tai merkittäviltä ryhmittymiltä perityt maksut

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Vähemmän merkittäviltä yhteisöiltä tai vähemmän merkittäviltä ryhmittymiltä perityt maksut

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top