EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0014

Komission päätös (EU) 2015/14, annettu 5 päivänä tammikuuta 2015 , Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9909) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 3, 7.1.2015, p. 44–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0919

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/14/oj

7.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/44


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/14,

annettu 5 päivänä tammikuuta 2015,

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2012/88/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 9909)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio antoi päätöksellä K(2010) 2576 (2) Euroopan rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, toimeksiannon kehittää ja tarkistaa yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä (YTE), jotta niiden soveltamisala laajennetaan kattamaan unionin koko rautatiejärjestelmä direktiivin 2008/57/EY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Virasto antoi 10 päivänä tammikuuta 2013 suosituksen, jolla tarkistetaan Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää koskevaa YTE:ä.

(2)

YTE:n soveltamisalan laajentamiseen liittyvän direktiivin 2008/57/EY 8 artiklan 4 kohdan nojalla jäsenvaltion ei pitäisi soveltaa tarkistettua YTE:ä hankkeissa, jotka ovat edenneet pitkälle tai joihin sovelletaan parhaillaan toteuttamisvaiheessa olevaa edellisen YTE:n soveltamisalan ulkopuolista sopimusta.

(3)

Tarkistettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:ä pitäisi soveltaa verkkoihin, joiden nimelliset raideleveydet ovat 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm ja 1 668 mm. Tällä taataan yhteentoimivuus yhden raideleveyden järjestelmien kanssa ja tehdään mahdolliseksi liikkuvan kaluston suunnittelu ja käyttö useilla raideleveyksillä. Tällä tehdään myös mahdolliseksi ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän sekä yhteentoimivuuden osatekijöiden suunnittelu ja käyttö raideleveydestä riippumatta. Suuri osa liikkuvasta kalustosta kulkee sekä Euroopan laajuisessa että sen ulkopuolisessa rautatieverkossa. Tästä syystä junan ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien parametrien pitäisi olla samat koko verkossa.

(4)

Junanilmaisinjärjestelmien yhteensopivuutta koskevat tietyt avoimet kohdat voidaan sulkea, kun otetaan huomioon eri raideleveyksiin liittyvät vaatimukset (eritelmä esitetään liitteessä A olevassa 77 kohdassa). ETCS:n kuljettajan käyttöliittymän (DMI) turvallisuusvaatimuksiin liittyvä avoin kohta voidaan sulkea, ja luotettavuuteen/käytettävyyteen liittyvän avoimen kohdan selvittäminen on edistynyt.

(5)

Jos vaatimukset täytetään osittain, yhteentoimivuuden osatekijöiden ja osajärjestelmien arviointiin liittyviä säännöksiä on selvennettävä.

(6)

Virasto on eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä (ERTMS) vastaavan viranomaisen asemassaan laatinut päivityksen ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:n liitteessä A esitetyille pakollisille ERTMS-eritelmille. Siihen saakka, että junaliitäntään liittyvien eritelmien (Form Fit Functional Interface Specification, jäljempänä ’FFFIS-eritelmä’) pakollisuudesta on päästy yhteisymmärrykseen kaikkien sidosryhmien kanssa liitännän kummallakin puolella, viraston olisi esitettävä ne soveltamisohjeessa, jotta niitä voidaan käyttää tarjouspyynnöissä.

(7)

Viraston tulisi julkistaa versio 3:n testieritelmät mahdollisimman pian.

(8)

Komission päätöksessä 2012/88/EU (3) on havaittu virheitä, ja ne on korjattava.

(9)

GSM-R-signaalien saatavuus ja laatu on ensiarvoisen tärkeä rautateiden toiminnalle.

(10)

GSM-R-verkkovierailu julkisissa verkoissa on valinnainen toiminto. Jos sitä sovelletaan jäsenvaltiossa, sen käytöstä olisi ilmoitettava rautatieinfrastruktuurirekisterin rivinumerossa 1.1.1.3.3.3 komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/880/EU (4) mukaisesti.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöstä 2012/88/EU seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti: ”Komission päätös 2012/88/EU, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava teksti 1.1 kohdan loppuun:

”Tätä YTE:ä sovelletaan 1.2 kohdassa määriteltyihin rautatieverkon ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin ja tämän YTE:n (maantieteellisen alan) ja sillä käytettävän (tai sillä käytettäväksi tarkoitetun) liikkuvan kaluston ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin. Tämä kalusto edustaa jotain seuraavista (direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 1.2 ja 2.2 kohdassa määritellyistä) tyypeistä:

1)

polttomoottorilla tai sähkömoottorilla varustetut moottorijunat;

2)

polttomoottorilla tai sähkömoottorilla varustetut vetoyksiköt;

3)

henkilöliikenteen kalusto, jos se on varustettu ohjaamolla;

4)

rautatieinfrastruktuurin rakentamiseen ja kunnossapitoon käytettävät siirrettävät laitteet, jos ne on varustettu ohjaamolla, ne on tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä ja ne liikkuvat omilla pyörillään.”

b)

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”Tämän YTE:n maantieteelliseen soveltamisalaan kuuluu koko rautatiejärjestelmän rataverkko, joka koostuu

1)

direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa ’Rataverkko’ tarkoitetusta Euroopan laajuisesta tavanomaisen rautatiejärjestelmän rataverkosta;

2)

direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa ’Rataverkko’ tarkoitetusta Euroopan laajuisesta suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän rataverkosta;

3)

koko rautatiejärjestelmän rataverkon muista osista direktiivin 2008/57/EY liitteessä I olevassa 4 kohdassa esitetyn soveltamisalan laajentamisen mukaisesti;

ja johon eivät sisälly direktiivin 2008/57/EY 1 artiklan 3 kohdassa mainitut tapaukset.

YTE:ä sovelletaan verkkoihin, joiden raideleveydet ovat 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm ja 1 668 mm. Sitä ei kuitenkaan sovelleta lyhyisiin rajatylittäviin osuuksiin, joiden raideleveys on 1 520 mm ja jotka on liitetty kolmansien maiden verkkoon.”

c)

Korvataan 2.2 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän rataverkon luokan B järjestelmillä tarkoitetaan rajattua määrää aiempien sukupolvien ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmiä, joita on käytetty Euroopan laajuisessa rautatieverkossa ennen 20 päivää huhtikuuta 2001.

Euroopan unionin rautatiejärjestelmän verkon muiden osien luokan B järjestelmillä tarkoitetaan rajattua määrää aiempien sukupolvien ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmiä, joita on käytetty kyseisissä rautatieverkoissa ennen 1 päivää heinäkuuta 2015.

Luettelo luokan B järjestelmistä esitetään Euroopan rautatieviraston teknisessä asiakirjassa ’Luettelo luokan B ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmistä’, ERA/TD/2011-11, versio 2.0”

d)

Lisätään 4.1 kohdan taulukkoon 4.2.1 kohta perusparametreihin, jotka liittyvät radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän junankulkuvalvontaosaan, ja 4.2.1.2 kohta perusparametreihin, jotka liittyvät junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radioviestintää koskevaan osaan sekä radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän radioviestintää koskevaan osaan.

e)

Korvataan 4.2.1.2 jakso seuraavasti:

”4.2.1.2   Käytettävyys/luotettavuus

Tässä kohdassa viitataan sellaisten vikatyyppien esiintymiseen, jotka eivät aiheuta turvallisuusriskejä, mutta jotka luovat vaaratilanteita, joiden hallitseminen saattaa heikentää järjestelmän yleistä turvallisuutta.

Tässä yhteydessä parametri ’vika’ merkitsee, että komponentti ei pysty enää suorittamaan vaadittua toimintaa edellytetyn suorituskyvyn mukaisesti, ja ’vikatyyppi’ merkitsee vaikutusta, jonka perusteella vika pannaan merkille.

Jotta varmistetaan, että asiaankuuluville rataverkon haltijoille ja rautatieyrityksille annetaan kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat asianmukaisten hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi vajaatoimintatilanteissa, junan tai radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän EY-tarkastusvakuutukseen liittyvään tekniseen asiakirjaan on sisällyttävä käytettävyyttä/luotettavuutta koskevat vikatyyppeihin liittyvät lasketut arvot, jotka vaikuttavat ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän kykyyn valvoa yhden tai useamman kalustotyypin turvallista liikennöintiä tai aloittaa radioviestintä liikenteenohjauksen ja veturikuljettajien välillä.

Seuraavien laskettujen arvojen noudattaminen on varmistettava:

1)

keskimääräinen aika käyttötunneissa niiden junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän vikojen välillä, jotka edellyttävät junankulunvalvontalaitteiden eristämistä: [avoin kohta];

2)

keskimääräinen aika käyttötunneissa niiden junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän vikojen välillä, jotka estävät radioviestinnän liikenteenohjauksen ja veturikuljettajan välillä: [avoin kohta].

Jäljempänä 4.5 kohdassa tarkoitettuja kunnossapitovaatimuksia (kunnossapitoa koskevia sääntöjä) on noudatettava, jotta rataverkon haltijat ja rautatieyritykset voivat valvoa osajärjestelmien riskitasoa käyttöiän ajan ja sellaisten käytettävyyttä/luotettavuutta koskevien arvojen noudattamista, joita käytetään vaaratilanteiden hallintatoimenpiteiden määrityksessä.”

f)

Muutetaan 4.3.2 kohdan, ”Liitäntä liikkuva kalusto -osajärjestelmään”, taulukon toista riviä seuraavasti:

”Liikkuvan kaluston ja radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinantolaitteiston välinen sähkömagneettinen yhteensopivuus

4.2.11

Raidevirtapiireihin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE

LOC & PAS YTE

Vaunuja koskeva YTE

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.1

Ei ole.

 

Akselinlaskimiin perustuvien junanilmaisinjärjestelmien kanssa yhteensopivan liikkuvan kaluston ominaispiirteet

HS RS YTE

LOC & PAS YTE

Vaunuja koskeva YTE

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.2

Ei ole.”

g)

Lisätään seuraava teksti 6.1.1 kohdan loppuun:

”Tarkistettaessa, täyttyvätkö olennaiset vaatimukset perusparametreja noudattamalla, ja rajoittamatta tämän YTE:n 7 luvussa säädettyjä velvoitteita, sellaiset ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteentoimivuuden osatekijät ja osajärjestelmät, joissa ei oteta käyttöön kaikkia 4 luvussa määriteltyjä toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä (mukaan lukien liitteessä A tarkoitetut eritelmät), voivat saada EY-vaatimustenmukaisuustodistuksia tai vastaavasti EY-tarkastustodistuksia seuraavien todistusten antamista ja käyttöä koskevien edellytysten perusteella:

1)

radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän EY-tarkastuksen hakijan vastuulla on päättää, mitä toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä on otettava käyttöön palvelun tavoitteiden täyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei mitään YTE:n kanssa ristiriitaisia tai sitä laajempia vaatimuksia siirretä junien ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin;

2)

sellaiselle junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän toiminnolle, jossa ei oteta käyttöön kaikkia tässä YTE:ssä määriteltyjä toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä, voidaan asettaa ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät yhteensopivuusnäkökohtiin ja/tai turvalliseen integrointiin radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin. Rajoittamatta asiaankuuluvassa EU:n lainsäädännössä ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyn ilmoitetun laitoksen tehtäviä, EY-tarkastuksen hakija vastaa sen varmistamisesta, että teknisissä asiakirjoissa tarjotaan kaikki tiedot, joita toimija tarvitsee tällaisten ehtojen ja rajoitusten tunnistamiseen;

3)

jäsenvaltio voi asianmukaisesti perustelluista syistä kieltäytyä antamasta käyttöönottolupaa, tai se voi asettaa ehtoja ja rajoituksia ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiin, joissa ei oteta käyttöön tässä YTE:ssä määriteltyjä kaikkia toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä.

Jos jotkut olennaiset vaatimukset täytetään kansallisella lainsäädännöllä tai jos ohjauksen, hallinnan ja merkinannon yhteentoimivuuden osatekijässä tai osajärjestelmässä ei oteta käyttöön tässä YTE:ssä määriteltyjä kaikkia toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä, sovelletaan 6.4.2 kohdan säännöksiä.”

h)

Muutetaan 6.1.2 kohdan kolmannen alakohdan tekstiä seuraavasti: 2 alakohdassa ilmaisu ”ks. liitteessä A oleva 4.2.2 c kohta” poistetaan ja 3 alakohdassa ilmaisu ”ellei liitteessä A olevassa 4.2.2 c kohdassa muuta säädetä” poistetaan.

i)

Korvataan 6.4 kohdan teksti seuraavasti:

”6.4   Säännökset tapauksessa, jossa YTE:n vaatimukset täyttyvät osittain

6.4.1   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osien arviointi

Ilmoitettu laitos voi rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan direktiivin 18 artiklan 5 kohdan nojalla antaa osajärjestelmien tiettyjä osia koskevia tarkastustodistuksia, jos tämä on asianomaisessa YTE:ssä sallittu.

Kuten tämän YTE:n 2.2 kohdassa (Soveltamisala) todetaan, radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä koostuu kolmesta osasta ja junan ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä koostuu kahdesta osasta, ja ne määritetään 4.1 kohdassa (Johdanto).

Tarkastustodistus voidaan myöntää tässä YTE:ssä määritetylle kullekin osalle; ilmoitettu laitos tarkastaa ainoastaan, täyttääkö kyseinen osa YTE:n vaatimukset.

Valitusta moduulista riippumatta ilmoitettu laitos tarkastaa, että

1)

kyseiselle osalle YTE:ssä asetetut vaatimukset on täytetty, ja

2)

saman osajärjestelmän aiemmin arvioitujen muiden osien YTE:ssä asetetut vaatimukset täyttyvät edelleen.

6.4.2   Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien osittainen vaatimusten täyttäminen YTE:n rajallisen soveltamisen vuoksi

Jos jotkut olennaiset vaatimukset täytetään kansallisilla säännöillä, yhteentoimivuuden osatekijän EY-vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja osajärjestelmän EY-tarkastustodistuksessa viitataan tarkasti tämän YTE:n osiin, joiden vaatimustenmukaisuutta on arvioitu, ja osiin, joiden vaatimuksenmukaisuutta ei ole arvioitu.

Jos yhteentoimivuuden osatekijässä ei oteta käyttöön tässä YTE:ssä määriteltyjä kaikkia toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä, EY-vaatimuksenmukaisuustodistus voidaan antaa vain siinä tapauksessa, että toiminnoissa, suoritustasoissa ja liitännöissä, joita ei ole otettu käyttöön, yhteentoimivuuden osatekijöitä ei tarvitse integroida osajärjestelmään hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen (5); esimerkiksi

a)

junan ERTMS/ETCS-laitteen liitäntä STM-moduuliin, jos yhteentoimivuuden osatekijä on tarkoitus asentaa kalustoyksiköihin, joissa ulkoista STM-moduulia ei tarvita;

b)

RBC liitäntä muihin RBC-keskuksiin, jos RBC:tä on tarkoitus käyttää sovelluksessa, johon ei ole suunniteltu viereisiä RBC:itä.

Yhteentoimivuuden osatekijän EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (tai liiteasiakirjojen) on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

siinä ilmoitetaan, mitä toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä ei oteta käyttöön;

b)

siinä tarjotaan riittävästi tietoja, joiden perusteella voidaan määrittää ehdot, joiden mukaisesti yhteentoimivuuden osatekijää voidaan käyttää;

c)

siinä tarjotaan riittävästi tietoja, joiden perusteella voidaan määrittää käyttöä koskevat ehdot ja rajoitukset, joita sovelletaan siihen sisältyvän osajärjestelmän yhteentoimivuuteen.

Jos ohjauksen, hallinnan ja merkinannon osajärjestelmässä ei oteta käyttöön kaikkia tässä YTE:ssä määriteltyjä toimintoja, suoritustasoja ja liitäntöjä (esim. koska siihen liitetyssä yhteentoimivuuden osatekijässä ei ole otettu niitä käyttöön), EY-tarkastustodistuksessa on ilmoitettava, mitä vaatimuksia on arvioitu, vastaavat ehdot ja rajoitukset osajärjestelmän käytölle ja sen yhteensopivuus muiden osajärjestelmien kanssa.

Ilmoitettujen laitosten on joka tapauksessa koordinoitava viraston kanssa tapaa, jolla yhteentoimivuuden osatekijöiden ja osajärjestelmien käyttöehtoja ja -rajoituksia hallitaan asiaankuuluvissa todistuksissa ja teknisissä asiakirjoissa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 21 a artiklan 5 kohdan (6) nojalla perustetussa työryhmässä.

6.4.3   Välivaiheen tarkastuslausuma

Jos vaatimustenmukaisuutta arvioidaan hakijan määrittämien osajärjestelmien osissa, jotka eroavat tämän YTE:n 4.1 kohdassa (Johdanto) sallituista osista, tai jos ainoastaan tietyt tarkastusmenettelyjen vaiheet on suoritettu, voidaan myöntää pelkästään välivaiheen tarkastuslausuma.

(5)  Tässä luvussa kuvatuilla menettelyillä ei kuitenkaan estetä osatekijöiden ryhmittelyä."

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 881/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan rautatieviraston perustamisesta (virastoasetus) (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1).”"

j)

Lisätään 7.2.9.3 kohdan taulukon loppuun rivit seuraavasti:

”4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta — 3.1.3.1 kohta:

Pyörän kehän vähimmäisleveys 1 600 mm raideleveyden rataverkolla on 127 mm

T3

Sovelletaan Pohjois-Irlannissa

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta — 3.1.3.3 kohta:

Laipan vähimmäispaksuus 1 600 mm raideleveyden rataverkolla on 24 mm

T3

Sovelletaan Pohjois-Irlannissa”

k)

Korvataan 7.2.9.6 kohdan otsikko seuraavasti: ”Liettua, Latvia ja Viro”

l)

Korvataan 7.2.9.6 kohdan taulukko seuraavasti:

Erityistapaus

Luokka

Huomautukset

”4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta — 3.1.3.3 kohta:

Laipan vähimmäispaksuus (Sd) 1 520 mm raideleveyden rataverkolla on 20 mm

T3

Tämä erityistapaus on tarpeen niin kauan, kun 1 520 mm:n verkossa käytetään ČME-vetureita

4.2.10   Radanvarren junanilmaisinjärjestelmät

77 kohta — 3.1.3.4 kohta:

Laipan vähimmäiskorkeus (Sh) 1 520 mm raideleveyden rataverkolla on 26,25 mm

T3

Tämä erityistapaus on tarpeen niin kauan, kun 1 520 mm:n verkossa käytetään ČME-vetureita”

m)

Korvataan 7.2.9.7 kohdassa ilmaisu ”65 kohta” ilmaisulla ”33 kohta”.

n)

Korvataan 7.3.3 kohta seuraavasti:

”7.3.3   Junan ERTMS-laitteisto

7.3.3.1   Uusi liikkuva kalusto

Ensimmäisen kerran käyttöön otettava uusi liikkuva kalusto on varustettava ERTMS-laitteilla liitteessä A olevassa taulukossa A 2 luetellun eritelmäkokonaisuuden 1 tai eritelmäkokonaisuuden 2 mukaisesti.

Ensimmäisestä päivästä tammikuuta 2018 lähtien ensimmäisen kerran käyttöön otettava uusi liikkuva kalusto on varustettava ERTMS-laitteilla ainoastaan liitteessä A olevassa taulukossa A 2 luetellun eritelmäkokonaisuuden 2 mukaisesti.

ERTMS-laitteilla varustamista koskevaa vaatimusta ei sovelleta rautatieinfrastruktuurin uuteen liikkuvaan rakennus- ja kunnossapitokalustoon, uusiin järjestelyvetureihin tai muuhun uuteen liikkuvaan kalustoon, jota ei ole tarkoitettu suurnopeusliikenteeseen, jos ne on tarkoitettu yksinomaan kansalliseen liikenteeseen 7.3.4 kohdassa määritettyjen käytävien ulkopuoliseen käyttöön ja 7.3.5 kohdassa määritettyjen Euroopan tärkeimpiin satamiin, järjestelyratapihoille, rahtiterminaaleihin ja rahdinkuljetusalueille suuntautuvien yhteyksien ulkopuoliseen käyttöön, taikka jos ne on tarkoitettu rajatylittävän TEN-liikenteen ulkopuoliseen käyttöön, esim. liikennöintiin naapurivaltiossa sijaitsevalle ensimmäiselle asemalle tai ensimmäiselle asemalle, mistä on jatkoyhteyksiä naapurivaltioihin.

7.3.3.2   Olemassa olevan liikkuvan kaluston parantaminen ja uudistaminen

Olemassa olevan liikkuvan kaluston varustaminen ERTMS/ETCS:llä on pakollista, jos olemassa olevan suurnopeusliikenteeseen tarkoitetun junan kaluston ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään asennetaan uusi junakulunvalvontaosa.

7.3.3.3   Lisävaatimukset

Jäsenvaltiot voivat asettaa lisävaatimuksia kansallisella tasolla, erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

1)

ne voivat sallia, että ainoastaan ERTMS-laitteilla varustettu liikkuva kalusto pääsee ERMTS-laitteilla varustetuille radoille, jotta olemassa olevat kansalliset järjestelmät voidaan poistaa käytöstä;

2)

ne voivat vaatia, että uusi taikka uudistettu tai parannettu rautatieinfrastruktuurin liikkuva rakennus- ja kunnossapitokalusto, uudet järjestelyveturit tai muu uusi liikkuva kalusto varustetaan ERTMS-laitteilla, vaikka ne olisi tarkoitettu pelkästään kansalliseen liikenteeseen.”

o)

Muutetaan liite A tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

p)

Muutetaan liitteen G taulukkoa seuraavasti:

1)

Poistetaan rivi ”Ajoneuvon metalliosien paino”.

2)

Poistetaan rivi ”tasavirralla ja alhaisella taajuudella toimivat sähköradan ajovirran komponentit”.

3)

Poistetaan rivi ”ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset”.

2 artikla

Lisätään seuraava artikla päätökseen 2012/88/EU:

”7 a artikla

1.   Euroopan rautatieviraston on julkaistava 1 päivään heinäkuuta 2015 mennessä tämän päätöksen liitteessä A olevassa taulukon A 2 37 b ja 37 c kohdassa sekä sarakkeessa ’Eritelmäkokonaisuus nro 2’ tarkoitetut pakolliset eritelmät.

Sen on annettava ennen niiden julkaisemista komissiolle tekninen lausunto näiden asiakirjojen sisällyttämisestä tämän päätöksen liitteessä A olevaan taulukkoon A 2, ja sen ohessa viite, nimi ja versio. Komissio ilmoittaa asiasta direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetulle komitealle.

2.   Euroopan rautatieviraston on julkaistava junaliitäntään (FFFIS, Form Fit Functional Interface Specification, tämän päätöksen liitteessä A olevan taulukon A 2 81 ja 82 kohta) liittyvät eritelmät, kun se katsoo, että ne on saatettu lopulliseen muotoonsa. Komissio ilmoittaa säännöllisesti lopullisen muodon arvioinnista direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetulle komitealle. Sen on annettava ennen niiden julkaisemista komissiolle tekninen lausunto näiden asiakirjojen sisällyttämisestä tämän päätöksen liitteessä A olevaan taulukkoon A 2, ja sen ohessa viite, nimi ja versio. Komissio ilmoittaa asiasta direktiivin 2008/57/EY 29 artiklalla perustetulle komitealle.”

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille ja Euroopan rautatievirastolle.

Tehty Brysselissä 5 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Komission päätös K(2010) 2576 lopullinen, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2010, Euroopan rautatievirastolle annetusta toimeksiannosta kehittää ja tarkistaa YTE:iä niiden soveltamisalan laajentamiseksi kattamaan koko Euroopan unionin rautatiejärjestelmä.

(3)  Komission päätös 2012/88/EU, annettu 25 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 51, 23.2.2012, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/880/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 489).


LIITE

Päätöksessä 2012/88/EU oleva liite A muutetaan seuraavasti:

1)

Poistetaan taulukon A1 seuraava rivi:

”4.2.1 b

28”

2)

Muutetaan taulukon A1 rivi seuraavasti:

”4.2.2.f

7, 81, 82”

3)

Korvataan taulukko A 2 seuraavalla taulukolla ja sitä koskevilla huomautuksilla:

”Luettelo numero

Eritelmäkokonaisuus nro 1

(ETCS versio 2 ja GSM-R versio 0)

Eritelmäkokonaisuus nro 2

(ETCS versio 3 ja GSM-R versio 0)

Viite

Eritelmän nimi

Versio

Huomautukset

Viite

Eritelmän nimi

Versio

Huomautukset

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

5.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

2

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

3

SUBSET-023

Termi- ja lyhenneluettelo

2.0.0

 

SUBSET-023

Termi- ja lyhenneluettelo

3.1.0

 

4

SUBSET-026

Järjestelmävaatimusten eritelmä

2.3.0

 

SUBSET-026

Järjestelmävaatimusten eritelmä

3.4.0

 

5

SUBSET-027

Rekisteröintilaitteen ja lataustyökalun FFFIS-eritelmä

2.3.0

Huomautus 1

SUBSET-027

Rekisteröintilaitteen FIS-eritelmä

3.1.0

 

6

SUBSET-033

Kuljettajan käyttöliittymän FIS-eritelmä

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

Kuljettajan ETCS-käyttöliittymä

3.4.0

 

7

SUBSET-034

Junaliitännän FIS-eritelmä

2.0.0

 

SUBSET-034

Junaliitännän FIS

3.1.0

 

8

SUBSET-035

Sovitustiedonsiirtomoduulin (STM:n) FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

SUBSET-035

Sovitustiedonsiirtomoduulin (STM:n) FFFIS-eritelmä

3.1.0

 

9

SUBSET-036

Eurobaliisin FFFIS-eritelmä

2.4.1

 

SUBSET-036

Eurobaliisin FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

10

SUBSET-037

Euroradion FIS-eritelmä

2.3.0

 

SUBSET-037

Euroradion FIS-eritelmä

3.1.0

 

11

SUBSET-038

Offline-periaatteella tapahtuvan avainhallinnan FIS-eritelmä

2.3.0

 

SUBSET-038

Offline-periaatteella tapahtuvan avainhallinnan FIS-eritelmä

3.0.0

 

12

SUBSET-039

Radiosuojastuskeskusten välisen luovutuksen FIS-eritelmä

2.3.0

 

SUBSET-039

Radiosuojastuskeskusten välisen luovutuksen FIS-eritelmä

3.1.0

 

13

SUBSET-040

Mitoitusta ja teknistä suunnittelua koskevat säännöt

2.3.0

 

SUBSET-040

Mitoitusta ja teknistä suunnittelua koskevat säännöt

3.3.0

 

14

SUBSET-041

Yhteentoimivuuden suoritustasovaatimukset

2.1.0

 

SUBSET-041

Yhteentoimivuuden suoritustasovaatimukset

3.1.0

 

15

SUBSET-108

Yhteentoimivuuteen liittyvä YTE:n liitteen A asiakirjojen kooste

1.2.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

16

SUBSET-044

Eurosilmukkaosajärjestelmän FFFIS-eritelmä

2.3.0

 

SUBSET-044

Eurosilmukkaosajärjestelmän FFFIS-eritelmä

2.4.0

 

17

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

18

SUBSET-046

Radion lisäajotietojen FFFS-eritelmä

2.0.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

19

SUBSET-047

Radanvarresta junaan annettuja radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä

2.0.0

 

SUBSET-047

Radanvarresta junaan annettuja radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Veturin radion lisäajotietoja koskeva FFFIS-eritelmä

2.0.0

 

SUBSET-048

Veturin radion lisäajotietoja koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

21

SUBSET-049

Radion lisäajotietoja koskeva FIS-eritelmä, jossa mukana koodain ja asetinlaitteet

2.0.0

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

22

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

23

SUBSET-054

ETCS-muuttujien arvojen määritykseen liittyvät vastuualueet ja tehtävät

2.1.0

 

SUBSET-054

ETCS-muuttujien arvojen määritykseen liittyvät vastuualueet ja tehtävät

3.0.0

 

24

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

25

SUBSET-056

STM:n turva-aikakerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

SUBSET-056

STM:n turva-aikakerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

26

SUBSET-057

STM:n turvalinkkikerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

2.2.0

 

SUBSET-057

STM:n turvalinkkikerrosta koskeva FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

27

SUBSET-091

ETCS:n tason 1 ja 2 teknistä yhteentoimivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset

2.5.0

 

SUBSET-091

ETCS:n tason 1 ja 2 teknistä yhteentoimivuutta koskevat turvallisuusvaatimukset

3.3.0

 

28

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

Huomautus 8

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

Huomautus 8

29

SUBSET-102

K-liitännän testieritelmä

1.0.0

 

SUBSET-102

K-liitännän testieritelmä

2.0.0

 

30

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

31

SUBSET-094

Junan vertailutestilaitteiston toiminnalliset vaatimukset

2.0.2

 

SUBSET-094

Junan vertailutestilaitteiston toiminnalliset vaatimukset

3.0.0

 

32

EIRENE FRS

GSM-R:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

7.4.0

Huomautus 10

EIRENE FRS

GSM-R:n toiminnallisten vaatimusten eritelmä

7.4.0

Huomautus 10

33

EIRENE SRS

GSM-R:n järjestelmävaatimusten eritelmä

15.4.0

Huomautus 10

EIRENE SRS

GSM-R:n järjestelmävaatimusten eritelmä

15.4.0

Huomautus 10

34

A11T6001

FFIS-eritelmä, joka koskee (MORANE) radiolähetyksiä EuroRadiota varten

12.4

 

A11T6001

FFIS-eritelmä, joka koskee (MORANE) radiolähetyksiä EuroRadiota varten

12.4

 

35

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 b

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

STM:n FFFIS-eritelmä; testitapauksia koskeva asiakirja

1.0.0

 

SUBSET-074-2

STM:n FFFIS-eritelmä; testitapauksia koskeva asiakirja

3.0.0

 

37 a

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Ominaisuuksiin liittyviä testitapauksia

2.3.3

 

SUBSET-076-5-2

Ominaisuuksiin liittyviä testitapauksia

 

Huomautus 11

37 c

SUBSET-076-6-3

Testisekvenssit

2.3.3

 

Varattu

Testisekvenssien luominen: menetelmät ja säännöt

 

Huomautus 11

37 d

SUBSET-076-7

Testieritelmien soveltamisala

1.0.2

 

SUBSET-076-7

Testieritelmien soveltamisala

3.0.0

 

37 e

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

38

06E068

ETCS:n merkkitaulun määritelmä

2.0

 

06E068

ETCS:n merkkitaulun määritelmä

2.0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadion yhteensopivuusvaatimukset

2.3.0

 

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadion yhteensopivuusvaatimukset

3.0.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadion turvakerrosta koskevia testitapauksia

2.3.0

 

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadion turvakerrosta koskevia testitapauksia

3.0.0

 

41

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

42

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

43

SUBSET 085

Eurobaliisin testien FFFIS-eritelmä

2.2.2

 

SUBSET 085

Eurobaliisin testien FFFIS-eritelmä

3.0.0

 

44

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

Huomautus 9

45

SUBSET-101

K-liitännän eritelmä

1.0.0

 

SUBSET-101

K-liitännän eritelmä

2.0.0

 

46

SUBSET-100

G-liitännän eritelmä

1.0.1

 

SUBSET-100

G-liitännän eritelmä

2.0.0

 

47

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

48

Varattu

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

 

Huomautus 4

Varattu

Siirrettävien GSM-R-laitteiden testieritelmä

 

Huomautus 4

49

SUBSET-059

STM:n suoritustasovaatimukset

2.1.1

 

SUBSET-059

STM:n suoritustasovaatimukset

3.0.0

 

50

SUBSET-103

Eurosilmukan testieritelmä

1.0.0

 

SUBSET-103

Eurosilmukan testieritelmä

1.1.0

 

51

Varattu

Kuljettajan ja koneen välisen liitännän ergonomiset näkökohdat

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

52

SUBSET-058

STM:n sovelluskerroksen FFFIS-eritelmä

2.1.1

 

SUBSET-058

STM:n sovelluskerroksen FFFIS-eritelmä

3.1.0

 

53

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

54

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

55

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

56

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

57

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

58

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

59

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

60

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

SUBSET-104

ETCS-järjestelmän versionhallinta

3.2.0

 

61

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

62

Varattu

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitännän testieritelmä

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

 

63

SUBSET-098

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitäntä

1.0.0

 

SUBSET-098

Radiosuojastuskeskusten välisen turvallisen viestinnän liitäntä

3.0.0

 

64

EN 301 515

GSM:n rautatiekäytön vaatimukset

2.3.0

Huomautus 2

EN 301 515

GSM:n rautatiekäytön vaatimukset

2.3.0

Huomautus 2

65

TS 102 281

GSM:n rautatiekäytön yksityiskohtaiset vaatimukset

2.3.0

Huomautus 3

TS 102 281

GSM:n rautatiekäytön yksityiskohtaiset vaatimukset

2.3.0

Huomautus 3

66

TS 103169

Yhteentoimivuutta koskevat ASCI:n vaihtoehdot

1.1.1

 

TS 103169

Yhteentoimivuutta koskevat ASCI:n vaihtoehdot

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R:n SIM-korttien FFFIS-eritelmä

4.2

 

(MORANE) P 38 T 9001

GSM-R:n SIM-korttien FFFIS-eritelmä

4.2

 

68

ETSI TS 102 610

Rautatiejärjestelmien televiestintä; GSM; UUIE:n käyttö rautatiejärjestelmien GSM-toiminnassa

1.3.0

 

ETSI TS 102 610

Rautatiejärjestelmien televiestintä; GSM; UUIE:n käyttö rautatiejärjestelmien GSM-toiminnassa

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FFFS-eritelmä

5.0

 

(MORANE) F 10 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FFFS-eritelmä

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FIS-eritelmä

5.0

 

(MORANE) F 12 T 6002

Ensisijaisten kutsujen vahvistamista koskeva FIS-eritelmä

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FFFS-eritelmä

4.1

 

(MORANE) E 10 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FFFS-eritelmä

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FIS-eritelmä

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

Toimintaan liittyviä viestejä koskeva FIS-eritelmä

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 10 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FFFS-eritelmä

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FIS-eritelmä

3

 

(MORANE) F 12 T6001

Sijaintiin perustuvia ilmoituksia koskeva FIS-eritelmä

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FFFS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FFFS-eritelmä

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FIS-eritelmä

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

Toiminnallisten numeroiden esittämistä vastaanottajille ja soittajille koskeva FIS-eritelmä

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät

2.0

Huomautus 7

ERA/ERTMS/033281

Radanvarren ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmien ja muiden osajärjestelmien väliset liitännät

2.0

Huomautus 7

78

Varattu

ETCS DMI-toimintojen turvallisuusvaatimukset

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

Huomautus 6

79

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

SUBSET-114

KMC-ETCS-kokonaisuuden offline-periaatteella tapahtuvaa avainhallintaa koskeva FIS-eritelmä

1.0.0

 

80

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

Tarkoituksellisesti poistettu

 

 

Huomautus 5

81

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

SUBSET-119

Junaliitännän FFFIS-eritelmä

 

Huomautus 12

82

Ei sovelleta

Ei sovelleta

 

 

SUBSET-120

FFFIS TI — Turvallisuusanalyysi

 

Huomautus 12

Huomautus 1:

vain rekisteröitävien tietojen toiminnallinen kuvaus on pakollinen, eikä liitännän teknisiä ominaisuuksia tarvitse rekisteröidä.

Huomautus 2:

standardin EN 301 515 kohdassa 2.1 lueteltujen eritelmien kohdat, joihin viitataan 32 ja 33 kohdassa käsitteellä ’MI’, ovat pakollisia.

Huomautus 3:

standardin TS 102 281 taulukossa 1 ja 2 luetellut muutospyynnöt, jotka vaikuttavat kohtiin, joihin 32 ja 33 kohdassa viitataan käsitteellä ’MI’, ovat pakollisia.

Huomautus 4:

48 kohta viittaa ainoastaan siirrettävien GSM-R-laitteiden testitapauksiin. Sitä pidetään toistaiseksi ’varattuna’. Soveltamisohjeeseen sisältyy luettelo saatavilla olevista GSM-laitteiden ja -verkkojen arvioinnin yhdenmukaisista testitapauksista tämän YTE:n 6.1.2 kohdassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti.

Huomautus 5:

markkinoilla olevat tuotteet on jo suunniteltu GSM-R DMI:hin liittyviin rautatieyrityksen tarpeisiin ja ne ovat täysin yhteentoimivia, joten standardia ei tarvita ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:ssä.

Huomautus 6:

78 kohtaan tarkoitetut tiedot sisällytetään nyt 27 kohtaan (SUBSET-091).

Huomautus 7:

tämä asiakirja ei perustu ETCS:än eikä GSM-R versioon 0.

Huomautus 8:

luotettavuutta/käytettävyyttä koskevat vaatimukset sisältyvät nyt YTE:hen (4.2.1.2 kohta).

Huomautus 9:

Euroopan rautatieviraston tutkimus osoitti, että matkanmittauksen liitännälle ei tarvita pakollista eritelmää.

Huomautus 10:

ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-YTE:ssä säädetään ainoastaan vaatimuksista (MI-vaatimuksista).

Huomautus 11:

eritelmiä hallinnoidaan Euroopan rautatieviraston teknisen lausunnon perusteella.

Huomautus 12:

viittaukset kyseisiin eritelmiin julkaistaan soveltamisohjeessa odotettaessa selvennyksiä liitännän liikkuvan kaluston puolelta.”

4)

Korvataan taulukko A 3 seuraavalla taulukolla ja siihen liittyvällä huomautuksella:

”nro

Viite

Asiakirjan nimi ja lisätietoja

Versio

Huomautus

1

EN 50126

Rautatiesovellukset — Toimintavarmuuden, käyttövarmuuden, kunnossapidettävyyden ja turvallisuuden (RAMS) määrittely ja esittäminen

1999

1

2

EN 50128

Rautatiesovellukset — Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät — rautateiden ohjaus- ja turvajärjestelmien ohjelmistot

2011 tai 2001

 

3

EN 50129

Rautatiesovellukset — Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät — Turvallisuuteen liittyvät elektroniset merkinantojärjestelmät

2003

1

4

EN 50159

Rautatiesovellukset — Tietoliikenne-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät — Viestinsiirtojärjestelmien turvallisuuteen liittyvä viestintä

2010

1

Huomautus 1:

tämä standardi on yhdenmukaistettu, ks. rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (EUVL C 345, 26.11.2013, s. 3) täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto, missä esitetään myös julkistetut oikaisut.”


Top