EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0007

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015 , valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7)

OJ L 84, 28.3.2015, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Kumoaja 32019D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/530/oj

28.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/67


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/530,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2015,

valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta ja sovellettavista menettelyistä (EKP/2015/7)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 30 artiklan ja 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon valvontamaksuista 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 3 kohdan mukaan vuosittainen valvontamaksu, joka peritään osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta sekä osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamilta sivuliikkeiltä, lasketaan osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla ja perustuu objektiivisiin perusteisiin liittyen asianomaisen luottolaitoksen merkitykseen ja riskiprofiiliin, sen riskipainotetut varat mukaan luettuina.

(2)

Asetuksen (EU) No 1163/2014 (ECB/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun määrittämiseksi ovat i) kokonaisvarojen ja ii) kokonaisriskin määrät kalenterivuoden lopussa.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot määritetään ja kerätään EKP:n päätöksen mukaisesti, jossa vahvistetaan sovellettava metodologia ja sovellettavat menettelyt.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan mukaan valvottava ryhmittymä ei valvontamaksutekijöiden määrittelyssä pääsääntöisesti ota huomioon osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin valtioihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden varoja. Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan valvottava ryhmittymä voi päättää, että se ottaa valvontatekijöiden määrittelyssä huomioon tällaiset varat. Tällaisen maksutoimituksen kustannukset eivät kuitenkaan saisi ylittää valvontamaksun odotettavissa olevaa alentumista.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 4 kohdan mukaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tiedot EKP:lle EKP:n vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 5 kohdassa vahvistetaan, että jos valvontamaksuvelvollinen laiminlyö valvontamaksutekijöiden toimittamisen, EKP määrittelee valvontamaksutekijät EKP:n päätöksessä vahvistettujen menettelyiden mukaisesti.

(7)

Näin ollen tässä päätöksessä olisi vahvistettava valvontamaksutekijöitä ja valvontamaksutekijöiden laskemista koskevien tietojen määrittämiseksi ja keräämiseksi tarvittava metodologia ja tarvittavat menettelyt – myös tilanteita varten, joissa valvontamaksuvelvollinen ei toimita näitä tietoja – sekä menettelyt, joiden mukaisesti kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat valvontamaksutekijät EKP:lle. Erityisesti olisi täsmennettävä tällaisten toimitusten muoto, tiheys ja ajankohdat sekä se, minkälaisia laaduntarkastuksia kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi suoritettava ennen valvontamaksutekijöiden toimittamista EKP:lle

(8)

Valvontamaksuvelvollisten olisi tämän päätöksen liitteissä I ja II olevien kaavakkeiden perusteella toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille valvontamaksutekijät, joita käytetään kunkin valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän osalta maksettavan vuosittaisen valvontamaksun laskimessa.

(9)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti tämän päätöksen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Menettelyä sovellettaessa otetaan huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) tilastokomitean näkökannat. Kansalliset keskuspankit ja EKPJ:n muut komiteat voivat näin ollen ehdottaa tilastokomiteassa teknisiä muutoksia liitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklassa tarkoitettu metodologia ja tarkoitetut menettelyt, joita sovelletaan valvottavilta yhteisöiltä ja valvottavilta ryhmittymiltä perittävän vuosittaisen valvontamaksun laskemisessa käytettäviä valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen määrittämiseen ja keräämiseen, valvontamaksutekijöiden toimittamiseen valvontamaksuvelvollisten toimesta sekä menettelyt, joiden mukaisesti kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat nämä tiedot EKP:lle.

Tätä päätöstä sovelletaan valvontamaksuvelvollisiin ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tätä päätöstä sovellettaessa käytetään asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä, ellei toisin säädetä, ja lisäksi tarkoitetaan

 

’työpäivällä’ päivää, joka ei ole lauantai, sunnuntai eikä vapaapäivä asianomaisen kansallisen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa.

3 artikla

Kaavakkeet, joita valvontamaksuvelvolliset käyttävät toimittaessaan valvontamaksutekijät kansallisille toimivaltaisille viranomaisille

Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava valvontamaksutekijät kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tämän päätöksen liitteessä I ja II olevia kaavakkeita käyttäen. Tilintarkastajan 7 artiklan mukaiset vahvistukset on myös toimitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Jos valvontamaksuja maksavien yhteisöjen ryhmittymällä on osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, valvontamaksuvelvollisen on kaavakkeen asianomaisessa kentässä annettava selitys siitä, minkä asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun käytännön mukaisesti valvontamaksutekijät määritetään.

4 artikla

Toimituspäivät

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot EKP:lle viimeistään kymmenentenä työpäivänä (työajan loppuun mennessä) asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41) 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista toimituspäivistä. EKP tarkastaa vastaanottamansa tiedot viiden työpäivän kuluessa. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on selitettävä ja selkiytettävä tiedot EKP:n pyynnöstä. EKP viimeistelee tiedot viidentenätoista työpäivänä asianomaisesta toimituspäivästä.

2.   Viimeisteltyään tiedot 1 kohdan mukaisesti EKP saattaa viimeistellyt tiedot valvontamaksuvelvollisten saataville. Valvontamaksuvelvollisella, joka katsoo tietojen olevan virheellisiä, on oltava viisi työpäivää aikaa esittää tietoja koskevia huomautuksia. Tämän jälkeen valvontamaksutekijöitä käytetään vuosittaisten valvontamaksujen laskemiseen.

5 artikla

Tietojen laaduntarkastukset

Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat ja varmistavat EKP:lle toimitettujen tietojen laadun ja luotettavuuden. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset suorittavat laadunvalvontatarkastuksia sen arvioimiseksi, onko 7 artiklassa vahvistettua metodologiaa noudatettu valvontamaksutekijöiden laskemisessa. EKP ei korjaa tai muuta valvontamaksuvelvollisten toimittamia valvontamaksutekijöitä koskevia tietoja. Valvontamaksuvelvolliset tekevät tietojen mahdolliset korjaukset ja muutokset ja toimittavat ne kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat mahdollisesti vastaanottamansa korjatut tai muutetut tiedot EKP:lle. Toimittaessaan valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot kansallinen toimivaltainen viranomainen a) antaa lisätietoja tietojen taustalla olevista merkittävistä muutoksista ja b) antaa EKP:lle tiedot mahdollisten merkittävien korjausten ja muutosten syistä.

6 artikla

Raportoinnin tiheys ja ensimmäisen raportoinnin viitepäivämäärä

Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille vuosittain. Valvontamaksutekijöiden ensimmäisen raportoinnin viitepäivämäärä on 31 päivä joulukuuta 2014.

7 artikla

Valvontamaksutekijöiden laskemisessa käytettävä metodologia

1.   Kokonaisriskiä koskeva raportoitava luku johdetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (3) mukaisesta säännöllisestä raportoinnista. Sovelletaan seuraavia erityisiä laskuvaatimuksia:

a)

Sellaisen valvottavan ryhmittymän osalta, jolla ei ole osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, kokonaisriski lasketaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä I vahvistetun omien varojen vaatimusten raportointimallin mukaisesti (jäljempänä ’omien varojen vaatimusten raportointimalli’); tämä raportointimalli on osa COREP-raportointia.

b)

Sellaisen valvottavan ryhmittymän osalta, jolla on osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, kokonaisriski lasketaan omien varojen vaatimusten raportointimallin mukaisesti kuitenkin siten, että nämä ryhmittymät voivat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä I olevan ”Ryhmittymän vakavaraisuus: liittyneitä laitoksia koskevat tiedot” -nimisen lomakkeen mukaisesti vähentää ryhmittymän kokonaisriskistä osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuuden. Jos tietoja osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin sijoittautuneiden tytäryhtiöiden osuudesta ei ole valvontamaksujen laskemista varten saatavilla COREP:iin kuuluvassa lomakkeessa ”Ryhmittymän vakavaraisuus: liittyneitä laitoksia koskevat tiedot”, valvontamaksuvelvolliset voivat itse toimittaa nämä tiedot kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

c)

Jos valvontamaksuja maksava luottolaitos ei kuulu valvottavaan ryhmittymään, kokonaisriski lasketaan omien varojen vaatimusten raportointimallin mukaisesti.

2.   Raportoitavien kokonaisvarojen määrän olisi vastattava Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (4) 51 artiklassa tarkoitettua varojen kokonaismäärää. Jos kokonaisvaroja ei voida määritellä mainitun artiklan mukaisesti, ne määitellään seuraavien tietojen perusteella.

a)

Sellaisen valvottavan ryhmittymän osalta, jolla on ainoastaan osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, kokonaisvarat määritellään käyttäen raportointipaketteja, joita valvottavat yhteisöt käyttävät laatiessaan konsolidoidun tilinpäätöksen ryhmittymän tasolla. Tilintarkastajan on vahvistettava valvottavan ryhmittymän kokonaisvarat suorittamalla valvontapakettien asianmukaisia tarkastuksia.

b)

Sellaisen valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen osalta, joka ei kuulu valvottavaan ryhmittymään, mutta jolla on osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan sijoittautunut emoyhtiö, kokonaisvarat määritellään käyttäen raportointipaketteja, joita valvontamaksuja maksava luottolaitos käyttää laatiessaan konsolidoidun tilinpäätöksen ryhmittymän tasolla. Tilintarkastajan on vahvistettava valvontamaksuja maksavan luottolaitoksen kokonaisvarat suorittamalla valvontapakettien asianmukaisia tarkastuksia.

c)

Jos valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat lasketaan Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (5) nojalla raportoitujen tietojen perusteella, tilintarkastajan on vahvistettava valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat suorittamalla sen tilinpitoa koskevia asianmukaisia tarkastuksia.

3.   Jos valvottavalla ryhmittymällä on osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneita tytäryhtiöitä, sen kokonaisvarat määritellään soveltamalla yhtä seuraavista vaihtoehdoista:

a)

Kokonaisvarat voidaan määrittää asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan perusteella (osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin sijoittautuneet tytäryhtiöt mukaan luettuina). Jos kokonaisvaroja ei voida määritellä sanotun artiklan mukaisesti, ne määritellään tämän päätöksen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella.

b)

Kokonaisvarat voidaan määritellä aggregoimalla kokonaisvaroja koskevat tiedot, jotka valvottavaan ryhmittymään kuuluvat osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneet valvottavat yhteisöt ovat julkaisseet lakisääteisissä tilinpäätöksissään, jos tällaiset tiedot ovat saatavilla, tai aggregoimalla sellaisessa raportointipaketissa/sellaisissa raportointipaketeissa vahvistetut kokonaisvaroja koskevat tiedot, joita valvottavat yhteisöt tai valvontamaksuja maksavien luottolaitosten ryhmittymät käyttävät laatiessaan konsolidoidun tilinpäätöksen ryhmän tasolla. Päällekkäisyyksien välttämiseksi valvontamaksuvelvolliset voivat konsolidointiprosessissa eliminoida konserninsisäiset positiot kaikissa valvottavaan ryhmittymään kuuluvissa osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneissa valvottavissa yhteisöissä. Valvottavan ryhmittymän emoyhtiön konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyvä goodwill on sisällytettävä aggregointiin; osallistumattomiin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneisiin tytäryhtiöihin allokoitu goodwill voidaan eliminoida. Jos valvontamaksuvelvollinen käyttää lakisääteisiä tilinpäätöksiä, tilintarkastajan on vahvistettava, että kokonaisvarat vastaavat yksittäisten valvottavien yhteisöjen tilintarkastetuissa lakisääteisissä tilinpäätöksissä ilmoitettuja kokonaisvaroja. Jos valvontamaksuvelvollinen käyttää raportointipaketteja, tilintarkastajan on suorittamalla valvontapakettien asianmukaisia tarkastuksia vahvistettava vuosittaisten valvontamaksujen laskemisessa käytettävät kokonaisvarat. Kaikissa tapauksissa tilintarkastajan on vahvistettava, että aggregointimenettely ei poikkea tässä päätöksessä vahvistetuista menettelyistä ja että valvontamaksuvelvollisen suorittama laskutoimitus on yhdenmukainen kirjanpitomenetelmän kanssa, jota valvontamaksuvelvolliset käyttävät tilinpäätösten konsolidoinnissa.

8 artikla

Valvontamaksutekijöiden määrittäminen EKP:n toimesta tapauksissa, joissa tietoja ei ole raportoitu tai vaadittuja korjauksia tai muutoksia ei ole toimitettu

Jos valvontamaksuvelvollinen ei ole raportoinut valvontamaksutekijää tai toimittanut vaadittuja korjauksia tai muutoksia, EKP määrittää puuttuvan valvontamaksutekijän saatavillaan olevien tietojen perusteella.

9 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

EKP:n johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä tämän päätöksen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, ettei näillä muutoksilla muuteta asetuksen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä tai lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Johtokunta ilmoittaa tällaisista muutoksista viipymättä EKP:n neuvostolle.

Artikla 10

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä helmikuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).


LIITE I

 

MAKSUN LASKEMINEN

Viiteajanjakso

 

NIMI

 

KOKONAISRISKI

Päivämäärä

 

Rahalaitoskoodi

 

 

LEI-koodi

 

 

Erä

 

Yhteisön tyyppi

Kokonaisriskin määrän lähde

Kokonaisriskin määrä

Huomautukset

 

 

010

020

030

040

010

KOKONAISRISKI

(1), (2), (3) tai (4)

COREP C 02.00, rivi 010

 

 

020

Osallistumattomissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa olevien TYTÄRYHTIÖIDEN OSUUS

(4)

COREP C 06.02. sarake 250 (SUMMA)

 

 

021

Yhteisö 1

(4)

 

 

 

.

Yhteisö 2

(4)

 

 

 

.

Yhteisö 3

(4)

 

 

 

N

Yhteisö N

(4)

 

 

 

030

Valvottavan yhteisön KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ vähennettynä osallistumattomissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa olevien tytäryhtiöiden osuudella: Erä 030 on yhtä kuin 010 miinus 020

(4)

 

 

 

Pyydämme varmistamaan, että tämä lomake täytetään erikseen toimitettujen ohjeiden mukaisesti


LIITE II

 

MAKSUN LASKEMINEN

Viiteajanjakso

 

NIMI

 

VARAT YHTEENSÄ

Päivämäärä

 

Rahalaitoskoodi

 

 

LEI-koodi

 

 

Erä

 

Yhteisön tyyppi

Tilintarkastajan kertomus vahvistettu (kyllä/ei)

Kokonaisvarat

Huomautukset

 

 

010

020

030

040

010

KOKONAISVARAT asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 51 artiklan mukaisesti

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

KOKONAISVARAT tämän päätöksen 7 artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti

(6) tai (7)

 

 

 

030

KOKONAISVARAT tämän päätöksen 7 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti Erä 030 on yhtä kuin 031 miinus 032 plus 033 miinus 034

(8)

 

 

 

031

Ryhmittymän kaikkien osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yhteisöjen varat yhteensä

 

 

 

 

032

Osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden valvottavien yhteisöjen konserninsisäiset varat ja velat (raportointiohjelmista, joita käytetään ryhmänsisäisten nettosaamisten/-velkojen eliminointiin konserniraportoinnissa) – valinnainen

 

 

 

 

033

Valvottavan ryhmittymän emoyhtiön konsolidoidussa taseessa oleva goodwill – pakollinen

 

 

 

 

034

Osallistumattomissa jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneisiin tytäryhtiöihin allokoitu goodwill – valinnainen

 

 

 

 

040

Sellaisen valvottavan yhteisön tai ryhmittymän kokonaisvarat, joka on luokiteltu vähemmän merkittäväksi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 70 artiklan 1 kohdan ja 71 artiklan nojalla ja asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41 10 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla tehdyllä EKP:n päätöksellä.

(9)

 

 

 

Pyydämme varmistamaan, että tämä lomake täytetään erikseen toimitettujen ohjeiden mukaisesti.


Top