Help Print this page 

Document 32014R1348

Title and reference
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/121


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1348/2014,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2014,

tietojen ilmoittamisesta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Energian tukkumarkkinoiden tehokas valvonta edellyttää, että energia-alan sopimuksiin, mukaan lukien kauppaa koskevat toimeksiannot, liittyviä tietoja sekä sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi- ja kulutuslaitosten tai siirtoverkkojen kapasiteettia ja käyttöä koskevia tietoja seurataan säännöllisesti.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 säädetään, että unionissa energian tukkumarkkinoiden seurannasta huolehtii Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 713/2009 (2) perustettu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (jäljempänä ’virasto’). Jotta virasto voisi hoitaa tehtävänsä, sen on saatava oikea-aikaisesti kaikki olennaiset tiedot käyttöönsä.

(3)

Markkinaosapuolten on toimitettava virastolle säännöllisesti tiedot sähkön ja maakaasun toimitusta tai siirtoa koskevista tukkutason sopimuksista. Tasepalvelusopimuksia, samaan konserniin kuuluvien yritysten välisiä sopimuksia sekä pienten tuotantolaitosten tuottaman energian myyntisopimuksia koskevat tiedot toimitetaan virastolle vain sen tapauskohtaisesti esittämästä perustellusta pyynnöstä.

(4)

Yleensä kumpikin sopimuspuoli velvoitetaan ilmoittamaan tietyt tehtyä sopimusta koskevat tiedot. Tietojen ilmoittamisen helpottamiseksi sopimuspuolten olisi voitava toimittaa tiedot toistensa puolesta tai antaa tietojen toimittaminen kolmansien osapuolten hoidettavaksi. Tietojen keruun helpottamiseksi vain siirtoverkonhaltija ilmoittaa kuitenkin sellaisista siirtosopimuksista, jotka on hankittu kyseisen siirtoverkonhaltijan alustavassa kapasiteetinjaossa. Tiedot on toimitettava kaikista kapasiteettia koskevista pyynnöistä riippumatta siitä, onko pyyntö hyväksytty vai ei.

(5)

Jotta virasto voisi paljastaa markkinoiden väärinkäytökset tehokkaasti, sen on voitava seurata sopimuksia koskevien tietojen lisäksi myös järjestäytyneillä markkinoilla käytävää kauppaa koskevia toimeksiantoja. Markkinaosapuolilla voi olla vaikeuksia tallettaa kyseisiä tietoja, joten täsmäytetyistä ja avoimista toimeksiannoista olisi ilmoitettava sen järjestäytyneen markkinapaikan kautta, jolla toimeksianto on annettu, tai ilmoittamisen voi hoitaa kolmas osapuoli, jolla on valmiudet siihen.

(6)

Päällekkäisen ilmoittamisen välttämiseksi viraston pitäisi kerätä sähkön tai maakaasun toimitus- tai siirtosopimuksiin liittyviä johdannaisia koskevat tiedot, jotka on ilmoitettu kauppatietorekistereille tai rahoitusalan sääntelyviranomaisille sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti. Järjestäytyneiden markkinoiden ja kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmien pitäisi kuitenkin voida toimittaa virastolle samat kyseisiä johdannaisia koskevat tiedot, jotka ne ovat ilmoittaneet varainhoitosäännösten mukaisesti, jos ne sallivat tämän.

(7)

Tehokas ja kohdennettu valvonta edellyttää, että vakioidut sopimukset ja vakioimattomat sopimukset erotetaan toisistaan. Koska vakioitujen sopimusten hintoja käytetään myös vakioimattomien sopimusten viitehintoina, viraston pitäisi saada päivittäin tietoa vakioiduista sopimuksista. Vakioimattomia sopimuksia koskevat tiedot pitäisi ilmoittaa kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

(8)

Markkinaosapuolten pitäisi lisäksi toimittaa virastolle säännöllisesti ja kansallisille sääntelyviranomaisille niiden pyynnöstä tiedot energian tuotanto- ja siirtoinfrastruktuurin saatavuudesta ja käytöstä sekä varastointivalmiuksista nesteytetty maakaasu mukaan luettuna. Markkinaosapuolia koskevia ilmoitusvelvoitteita voidaan keventää ja olemassa olevia lähteitä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä tietojen toimittamisessa mahdollisuuksien mukaan siirtoverkonhaltijoita, sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa (sähkö-ENTSO), kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa (kaasu-ENTSO), nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijoita sekä maakaasun varastointilaitteiston haltijoita. Tietojen ilmoitustiheys saattaa vaihdella tietojen tärkeydestä ja saatavuudesta riippuen, mutta pääasiassa tiedot ilmoitetaan päivittäin. Tietojen ilmoittamista koskevissa vaatimuksissa on huomioitava, että virastolla on velvollisuus pitää kaupallisesti arkaluonteiset tiedot salassa ja se voi julkistaa tai asettaa saataville vain sellaista tietoa, joka ei vääristä kilpailua energian tukkumarkkinoilla.

(9)

On tärkeää, että tiedot toimittavilla osapuolilla on selkeä käsitys ilmoitettavia tietoja koskevista vaatimuksista. Viraston olisi siksi selvennettävä ilmoitettavien tietojen sisältö erillisessä käyttöoppaassa. Viraston pitäisi myös varmistaa, että tiedot on ilmoitettava sähköisessä muodossa käyttäen keinoja, jotka ovat helposti tiedot toimittavien tahojen saatavilla.

(10)

Jotta voitaisiin varmistaa tietojen kattavuus sekä jatkuva ja turvallinen tiedonsiirto, tietojen toimittamisesta vastaavilla tahoilla pitäisi olla tietyt tietolähteiden varmentamista, tietojen oikeellisuuden ja kattavuuden tarkistamista sekä toiminnan jatkuvuutta koskevat valmiudet. Virasto arvioi, täyttävätkö ilmoitusvelvolliset osapuolet kyseiset vaatimukset. Arvioinnissa olisi varmistettava, että markkinatoimijoiden tietoja käsitteleviä ammattimaisia kolmansia osapuolia ja omia tietojansa ilmoittavia markkinatoimijoita kohdellaan oikeasuhteisesti.

(11)

Ilmoitettavien tietojen tyyppi ja lähde saattavat vaikuttaa siihen, minkä verran resursseja ja aikaa tietojen toimittamisesta vastaavat tahot tarvitsevat valmistellakseen tiedot lähettämistä varten. Järjestäytyneillä markkinapaikoilla tehtyjä vakioituja sopimuksia koskevien tietojen käsittelyyn ja ilmoittamiseen kuluu esimerkiksi kokonaisuudessaan vähemmän aikaa kuin vakioimattomia tai tiettyjä perustietoja koskevien ilmoitusjärjestelmien luomiseen. Näin ollen ilmoitusvelvollisuus pitäisi jakaa vaiheisiin siten, että ensin olisi asetettava perustiedot saataville sähkö- ja kaasu-ENTSOn keskitetyissä tiedotusjärjestelmissä ja toimitettava tiedot järjestäytyneillä markkinapaikoilla tehdyistä vakioiduista sopimuksista. Vakioimattomia sopimuksia koskevat tiedot olisi ilmoitettava myöhemmin, kun niitä koskeva ilmoitusmenettely on saatu päätökseen. Jos tiedot toimitettaisiin porrastetusti, viraston olisi myös helpompi jakaa resurssinsa tietojen vastaanottamista varten.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1227/2011 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetut säännöt, joita sovelletaan tietojen toimittamiseen virastolle. Asetuksessa määritetään, mitkä perustiedot ja mitkä energian tukkumarkkinatuotteita koskevat tiedot on ilmoitettava. Siinä säädetään myös tietojen ilmoittamisessa käytettävistä kanavista sekä määritetään ilmoitusten toimittamisen ajoitus ja säännöllisyys.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1227/2011 2 artiklan ja komission asetuksen (EU) N:o 984/2013 (3) 3 artiklan määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’perustiedolla’ tietoja, jotka koskevat sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi- ja kulutuslaitosten tai siirtoverkkojen kapasiteettia ja käyttöä tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston kapasiteettia ja käyttöä, mukaan lukien tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä poissa olosta;

2)

’vakioidulla sopimuksella’ sopimusta, joka koskee säännellyssä markkinapaikassa kaupankäynnin kohteeksi otettua tukkutason energiatuotetta riippumatta siitä, toteutuuko kauppa kyseisessä markkinapaikassa;

3)

’vakioimattomalla sopimuksella’ mitä tahansa tukkutason energiatuotetta koskevaa sopimusta, joka ei ole vakioitu sopimus;

4)

’järjestäytyneellä markkinapaikalla’ tai ’järjestäytyneellä markkinalla’

a)

monenvälistä järjestelmää, joka tuo yhteen useiden kolmansien osapuolten tukkutason energiatuotteita koskevat osto- ja myynti-intressit tai helpottaa niiden yhteen tuomista siten, että tuloksena on sopimus;

b)

mitä tahansa muuta järjestelmää, jossa useiden kolmansien osapuolten tukkutason energiatuotteita koskevat osto- ja myynti-intressit voivat olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, että tuloksena on sopimus.

Niihin kuuluvat esimerkiksi sähkö- ja kaasupörssit, kaupanvälittäjät ja muut liiketoimia ammattimaisesti järjestävät henkilöt sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (4) 4 artiklassa tarkoitetut kauppapaikat;

5)

’konsernilla’ konsernia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (5) 2 artiklassa määritellyssä merkityksessä;

6)

’konsernin sisäisellä sopimuksella’ tukkutason energiatuotteita koskevaa sopimusta, jonka osapuolet kuuluvat samaan konserniin ja sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin;

7)

’OTC-kaupalla’ (over-the-counter) mitä tahansa järjestäytyneen markkinan ulkopuolella toteutettua kauppaa;

8)

’ilmoituksella’

sähkön osalta: fyysisten siirto-oikeuksien haltijan ja sen vastapuolen suorittamaa alueiden välisen kapasiteetin käyttöä koskevaa ilmoitusta siirtoverkonhaltijoille,

maakaasun osalta: verkonkäyttäjän siirtoverkonhaltijalle tekemää ennakkoilmoitusta virrasta, jonka verkonkäyttäjä haluaa syöttää verkkoon tai ottaa verkosta;

9)

’tase-energialla’ energiaa, jota siirtoverkonhaltijat käyttävät verkon tasapainottamiseen;

10)

’tasapainotuskapasiteetilla’ (reserveillä) sovittua varakapasiteettia;

11)

’tasepalveluilla’

sähkön osalta: joko tasapainotuskapasiteettia, tase-energiaa tai molempia,

maakaasun osalta: siirtoverkonhaltijalle kaasusopimuksen perusteella tarjottavaa palvelua, jota tarvitaan tasoittamaan kaasun kysynnässä ja tarjonnassa esiintyviä lyhytaikaisia vaihteluja;

12)

’käyttöpaikalla’ resurssia, joka vastaanottaa sähköä tai maakaasua omaan käyttöönsä;

13)

’tuotantoyksiköllä’ sähköntuotantolaitosta, joka koostuu yhdestä generaattoriyksiköstä tai useampien generaattoriyksikköjen yhdistelmästä;

II LUKU

LIIKETOIMIA KOSKEVA ILMOITUSVELVOLLISUUS

3 artikla

Luettelo sopimuksista, joista on ilmoitettava

1.   Seuraavista sopimuksista on ilmoitettava virastolle:

a)

Unionissa toimitettavaan sähköön tai maakaasuun liittyvien tukkutason energiatuotteiden osalta on ilmoitettava seuraavista sopimuksista:

i)

sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat päivänsisäisten markkinoiden aikaiset ja päivänsisäiset sopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

ii)

sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat vuorokausimarkkinoiden aikaiset sopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

iii)

sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat kahta päivää edeltävät sopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

iv)

sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat viikonloppusopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

v)

sähkön tai maakaasun toimitusta koskevat toimituspäivän jälkeiset sopimukset, kun toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

vi)

muut sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, kun toimitusaika on yli kaksi vuorokautta ja toimitus tapahtuu unionin alueella, riippumatta siitä, missä ja miten kauppa toimitetaan, ja erityisesti riippumatta siitä, onko kyseessä huutokauppa vai jatkuva kaupankäynti;

vii)

sähkön tai maakaasun toimitussopimukset yksittäiseen käyttöpaikkaan, jonka tekninen kulutuskapasiteetti on vähintään 600 GWh/vuosi;

viii)

optiot, futuurit, swapit ja muut johdannaissopimukset, jotka liittyvät unionissa tuotettuun, kaupankäynnin kohteena olevaan tai toimitettuun sähköön tai maakaasuun.

b)

Unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvien tukkutason energiatuotteiden osalta on ilmoitettava seuraavista sopimuksista:

i)

kahden tai useamman kauppapaikan tai tarjousalueen väliset, unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät sopimukset, jotka perustuvat siirtoverkonhaltijan suorittamaan tai sen puolesta suoritettuun selväsanaiseen alustavaan kapasiteetin jakoon ja joissa määritetään fyysiset siirto-oikeudet ja finanssisiirto-oikeudet tai niitä koskevat velvollisuudet;

ii)

kahden tai useamman kauppapaikan tai tarjousalueen väliset, unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon liittyvät jälkimarkkinoilla toimivien markkinaosapuolten tekemät sopimukset, joissa määritetään fyysiset siirto-oikeudet ja finanssisiirto-oikeudet tai niitä koskevat velvollisuudet mukaan luettuina kyseisten sopimusten jälleenmyynti ja siirto;

iii)

optiot, futuurit, swapit ja muut johdannaissopimukset, jotka liittyvät unionissa tapahtuvaan sähkön tai maakaasun siirtoon.

2.   Virasto laatii ilmoittamisen helpottamiseksi luettelon vakioiduista sopimuksista ja päivittää luetteloa oikea-aikaisesti. Virasto laatii ja julkaisee ilmoittamisen helpottamiseksi julkisen luettelon järjestäytyneistä markkinapaikoista tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Viraston on päivitettävä kyseistä luetteloa oikea-aikaisesti.

Järjestäytyneet markkinapaikat auttavat virastoa täyttämään sille ensimmäisessä alakohdassa säädetyt velvollisuudet toimittamalla virastolle tunnistetiedot kaikista kaupankäynnin kohteeksi ottamistaan tukkutason energiatuotteista. Tiedot on ilmoitettava viraston määrittämässä muodossa ennen kyseiseen sopimukseen kohdistuvan kaupankäynnin alkamista. Jos tiedot muuttuvat, järjestäytyneiden markkinapaikkojen on toimitettava virastolle päivitetyt tiedot.

Ilmoittamisen helpottamiseksi edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan vii alakohdassa tarkoitetun sopimuksen osapuolena olevien loppukäyttäjien on ilmoitettava vastapuolelleen käyttöpaikan kulutuskapasiteetista, joka on vähintään 600 GWh/vuosi.

4 artikla

Luettelo sopimuksista, joista on ilmoitettava viraston pyynnöstä

1.   Seuraavista järjestäytyneiden markkinapaikkojen ulkopuolella tehdyistä sopimuksista ja niihin liittyvien liiketoimien tiedoista on ilmoitettava vain, jos virasto sitä tapauskohtaisesti perustellusti pyytää:

a)

konsernin sisäiset sopimukset;

b)

sähkön fyysistä toimitusta koskevat sopimukset, kun yksittäisen tuotantoyksikön tuotantokapasiteetti on korkeintaan 10 MW tai tuotantoyksiköiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on korkeintaan 10 MW;

c)

maakaasun fyysistä siirtoa koskevat sopimukset, kun yksittäisen tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti on enintään 20 MW;

d)

sähköä ja maakaasua koskevat tasepalvelusopimukset.

2.   Markkinaosapuolia, jotka ovat vain osallisina 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia koskevissa liiketoimissa, ei velvoiteta rekisteröitymään kansalliselle sääntelyviranomaiselle asetuksen (EU) N:o 1227/2011 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Kauppaa koskevan toimeksiannon sisältävistä sopimuksista ilmoitettavat tiedot

1.   Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

sähkön tai maakaasun toimitukseen liittyvistä vakioiduista sopimuksista tiedot, jotka luetellaan liitteen taulukossa 1;

b)

sähkön tai maakaasun toimitukseen liittyvistä vakioimattomista sopimuksista tiedot, jotka luetellaan liitteen taulukossa 2;

c)

sähkön siirtoon liittyvistä vakioiduista sopimuksista ja vakioimattomista sopimuksista tiedot, jotka luetellaan liitteen taulukossa 3;

d)

maakaasun siirtoon liittyvistä vakioiduista sopimuksista ja vakioimattomista sopimuksista tiedot, jotka luetellaan liitteen taulukossa 4.

Vakioimattomiin sopimuksiin liittyvistä liiketoimista on ilmoitettava ainakin kokonaismäärä ja -hinta liitteen taulukkoa 1 käyttäen.

2.   Viraston on eriteltävä yksityiskohtaisemmin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttöoppaassa, joka viraston on saatettava yleisön saataville kuultuaan asianomaisia osapuolia ja tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Viraston on kuultava asianomaisia osapuolia päivittäessään käyttöopasta.

6 artikla

Liiketoimia koskevassa ilmoittamisessa käytettävät kanavat

1.   Markkinaosapuolten on ilmoitettava virastolle tiedot järjestäytyneillä markkinapaikoilla toimitetuista tukkutason energiatuotteista sekä täsmäytetyistä ja avoimista toimeksiannoista kyseisen järjestäytyneen markkinapaikan tai kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän kautta.

Sen järjestäytyneen markkinapaikan, jossa tukkutason energiatuote toimitettiin tai toimeksianto annettiin, on markkinaosapuolen pyynnöstä tarjottava tietojen ilmoittamista koskevaa sopimusta.

2.   Siirtoverkonhaltijat tai heidän puolestaan toimivat kolmannet osapuolet toimittavat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia sekä täsmäytettyjä ja avoimia toimeksiantoja koskevat tiedot.

3.   Markkinaosapuolet tai heidän puolestaan toimivat kolmannet osapuolet toimittavat sellaisia 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sekä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitettuja sopimuksia koskevat tiedot, jotka on tehty järjestäytyneen markkinan ulkopuolella.

4.   Seuraavat tahot toimittavat virastolle tiedot tukkutason energiatuotteista, joista on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (6) 26 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (7) 9 artiklan mukaisesti:

a)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklassa tarkoitetut kauppatietorekisterit;

b)

asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklassa tarkoitetut hyväksytyt ilmoitusjärjestelmät;

c)

asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

d)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen;

tilanteen mukaan.

5.   Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden katsotaan tulleen täytetyksi, kun liiketoimia koskevat tiedot on ilmoitettu asetuksen (EU) N:o 600/2014 26 artiklan tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisesti.

6.   Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti järjestäytyneiden markkinoiden tai kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmien on voitava toimittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot suoraan virastolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 5 kohdan soveltamista.

7.   Jos joku kolmas osapuoli huolehtii tietojen ilmoittamisesta jommankumman tai kummankin vastapuolen puolesta tai jos yksi vastapuoli ilmoittaa sopimusta koskevat tiedot myös toisen vastapuolen puolesta, ilmoituksen on sisällettävä olennaiset tiedot kustakin vastapuolesta sekä kaikki ne tiedot, jotka olisi ilmoitettu, jos kumpikin vastapuoli olisi toimittanut tiedot erikseen.

8.   Virasto voi pyytää markkinaosapuolilta ja tiedot ilmoittaneilta osapuolilta lisätietoa ja -selvityksiä niitä koskevista ilmoitetuista tiedoista.

7 artikla

Liiketoimia koskevien ilmoitusten aikataulu

1.   Vakioituja sopimuksia sekä kauppaa ja huutokauppaa koskevia toimeksiantoja koskevat tiedot on ilmoitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sopimuksen tekemistä tai toimeksiannon tekemistä seuraavana arkipäivänä.

Kaikista sopimukseen tai kauppaa koskevaan toimeksiantoon tehdyistä muutoksista tai niiden päättymisestä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään muuttamista tai päättymistä seuraavana arkipäivänä.

2.   Huutokauppamarkkinoilla, joilla toimeksiannot eivät ole julkisesti nähtävissä, on ilmoitettava ainoastaan tehdyt sopimukset ja lopulliset toimeksiannot. Niistä on ilmoitettava viimeistään huutokauppaa seuraavana työpäivänä.

3.   Kaupanvälittäjien suulliset toimeksiannot, jotka eivät näy sähköisillä ruuduilla, on raportoitava vain viraston pyynnöstä.

4.   Vakioimattomia sopimuksia koskevat tiedot, vakioimattomaan sopimukseen tehdyt muutokset, vakioimattoman sopimuksen päättyminen ja 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut liiketoimet on ilmoitettava kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä, muuttamisesta tai päättymisestä.

5.   Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen sopimusten tiedot on ilmoitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä sen jälkeen, kun kapasiteetin jakamista koskevat tulokset ovat saatavilla. Kaikista sopimuksiin tehdyistä muutoksista tai sopimusten päättymisestä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään sopimuksen muuttamista tai päättymistä seuraavana arkipäivänä.

6.   Ennen ilmoitusvelvollisuuden voimaantulopäivää tehtyjä ja ilmoitusvelvollisuuden voimaantulopäivänä voimassa olevia energian tukkutason sopimuksia koskevat tiedot on ilmoitettava virastolle 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitusvelvollisuutta aletaan soveltaa kyseisiin sopimuksiin.

Ilmoitettavien tietojen on katettava vain tiedot, jotka voidaan poimia markkinatoimijoilla olevista tiedostoista. Niihin kuuluvat ainakin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (8) 44 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/72/EY (9) 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

III LUKU

PERUSTIETOJEN ILMOITTAMINEN

8 artikla

Sähkömarkkinoiden perustietojen ilmoittamista koskevat tiedot

1.   Sähkö-ENTSOn on ilmoitettava markkinaosapuolten puolesta virastolle komission asetuksen (EU) N:o 543/2013 (10) 6 ja 17 artiklassa tarkoitetut tiedot sähkön tuotanto- ja kulutuslaitosten sekä sähkön siirtoverkkojen kapasiteetista ja käytöstä, mukaan lukien tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä pois olosta. Tiedot on toimitettava asetuksen (EU) N:o 543/2013 3 artiklassa tarkoitettuun keskitettyyn tiedotusjärjestelmään.

2.   Sähkö-ENTSOn on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot viraston saataville heti, kun ne ovat saatavilla keskitetyssä tiedotusjärjestelmässä.

Asetuksen (EU) N:o 543/2013 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava viraston saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä eritellysti, ja niiden on sisällettävä kyseisen käyttöpaikan nimi ja sijainti.

Asetuksen (EU) N:o 543/2013 16 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava viraston saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

3.   Sähkön siirtoverkonhaltijoiden tai heidän puolestaan toimivien kolmansien osapuolten on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti virastolle sekä kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä tiedot tarjousalueiden välillä vahvistetuista lopullisista ilmoituksista, mukana olevien markkinaosapuolten henkilöllisyydestä ja suunnitellusta määrästä. Tiedot on asetettava saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

9 artikla

Kaasumarkkinoiden perustietojen ilmoittamista koskevat tiedot

1.   Kaasu-ENTSOn on ilmoitettava markkinaosapuolten puolesta virastolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 (11) liitteen I 3.3 kohdan 1 ja 5 alakohdassa tarkoitetut tiedot maakaasunsiirtoverkkojen kapasiteetista ja käytöstä, mukaan lukien tiedot näiden verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä poissa olosta. Tiedot on asetettava keskitetysti saataville asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteen I 3.1.1 kohdan 1 alakohdan h alakohdassa tarkoitetulla koko unionin kattavalla yhdellä jakelualustalla.

Kaasu-ENTSOn on asetettava 1 alakohdassa tarkoitetut tiedot viraston saataville heti, kun ne ovat saatavilla koko unionin kattavalla yhdellä jakelualustalla.

2.   Kaasun siirtoverkonhaltijoiden tai heidän puolestaan toimivien kolmansien osapuolten on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti virastolle sekä kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä tiedot seuraavaa vuorokautta koskevista ilmoituksista ja lopullisista uudelleenilmoituksista, mukana olevien markkinaosapuolten henkilöllisyydestä sekä jaetuista määristä. Tiedot on asetettava saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tiedot on toimitettava seuraavista siirtoverkon kohdista:

a)

kaikki yhteenliitäntäpisteet;

b)

tuotantolaitosten syöttökohdat tuotantovaiheen putkisto mukaan luettuina;

c)

yksittäiselle asiakkaalle yhdistetyt ottokohdat;

d)

varastointilaitosten syöttö- ja ottokohdat;

e)

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistot;

f)

fyysiset ja virtuaaliset solmukohdat.

3.   Direktiivin 2009/73/EY 2 artiklan 12 kohdassa tarkoitettujen nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijoiden on ilmoitettava virastolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä seuraavat tiedot:

a)

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen tekninen, sovittu ja käytettävissä oleva kapasiteetti päiväkohtaisesti;

b)

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen toimittama määrä ja inventaario päiväkohtaisesti;

c)

nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksen suunniteltua ja ennakoimatonta käytöstä poissa oloa koskevat tiedotteet, tiedotteiden antamisen ajankohta ja kyseessä oleva kapasiteetti.

4.   Tämän artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja tietoihin tehdyt päivitykset on asetettava saataville heti, kun kyseinen tieto on saatavilla.

5.   Markkinaosapuolet tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijat ilmoittavat kustakin nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksesta seuraavat tiedot virastolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä:

a)

Lastin purkamisen ja uudelleenlastauksen osalta on toimitettava seuraavat tiedot:

i)

purkamisen tai uudelleenlastauksen päivämäärä;

ii)

puretun tai uudelleenlastatun lastin määrä aluskohtaisesti;

iii)

vastaanottoaseman nimi;

iv)

kyseistä käsittelylaitteistoa käyttävän aluksen nimi ja koko.

b)

Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten osalta on ilmoitettava tiedot päiväkohtaisesti suunnitellusta lastin purkamisesta tai uudelleenlastauksesta seuraavan kuukauden ajalta, markkinaosapuolen nimi sekä vastaanottoaseman nimi (jos vastaanottoasema ei ole markkinaosapuolena).

6.   Tämän artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville viimeistään lastin purkamista tai uudelleenlastausta seuraavana arkipäivänä.

Tämän artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville ennen sitä kuukautta, jota annetut tiedot koskevat.

7.   Direktiivin 2009/73/EY 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettujen varastointilaitteistojen haltijoiden on toimitettava virastolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä keskitetyn tiedotusjärjestelmän kautta seuraavat tiedot kustakin varastosta, tai jos varastot toimivat ryhminä, kustakin varastojen ryhmästä:

a)

varaston tekninen, sovittu ja käytettävissä oleva kapasiteetti;

b)

varastossa olevan kaasun määrä kaasuntoimituspäivän lopussa sekä sisäänvirtauksen (syöttöjen) ja ulosvirtauksen (ottojen) määrä jokaista kaasuntoimituspäivää kohti;

c)

varaston suunniteltua ja ennakoimatonta käytöstä poissa oloa koskevat tiedotteet, tiedotteiden antamisen ajankohta ja kyseessä oleva kapasiteetti.

8.   Tämän artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on asetettava saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Tämän artiklan 7 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot ja tietoihin tehdyt päivitykset on asetettava saataville heti, kun kyseinen tieto on saatavilla.

9.   Markkinaosapuolten tai heidän puolestaan toimivien varastointilaitteistojen haltijoiden on ilmoitettava virastolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille näiden pyynnöstä, minkä verran kaasua markkinaosapuolella on varastossa kaasuntoimituspäivän lopussa. Nämä tiedot on asetettava saataville viimeistään seuraavana arkipäivänä.

10 artikla

Ilmoitusmenettelyt

1.   Jos markkinaosapuolet tai markkinaosapuolten puolesta toimivat palveluntarjoajat julkistavat sisäpiiritietoa verkkosivuillaan, heidän on toimitettava verkkosyötteitä, joiden avulla virasto voi kerätä kyseiset tiedot tehokkaasti.

2.   Tämän asetuksen 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettuja tietoja tai sisäpiiritietoja toimitettaessa markkinaosapuolen on todennettava henkilöllisyytensä tai markkinaosapuolen puolesta toimivan kolmannen osapuolen on todennettava markkinaosapuolen henkilöllisyys käyttämällä sitä ACERin tunnusta, jonka markkinaosapuoli sai rekisteröitymisen yhteydessä, tai yksilöllistä tunnusta, jonka markkinaosapuoli ilmoitti asetuksen (EU) N:o 1227/2011 9 artiklan mukaista rekisteröintiä suorittaessaan.

3.   Virasto päättää asianomaisia osapuolia kuultuaan ja alalla vakiintuneita standardeja noudattaen 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisessa sovellettavista menettelyistä, standardeista ja sähköisistä muodoista. Viraston on kuultava asianomaisia osapuolia päivittäessään kyseisiä sovellettavia menettelyitä, standardeja ja sähköisiä muotoja.

IV LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

11 artikla

Tekniset ja organisatoriset vaatimukset ja tietojen ilmoittamista koskeva vastuu

1.   Virasto määrittää asianomaisia osapuolia kuultuaan tietojen toimittamisessa sovellettavat tekniset ja organisatoriset vaatimukset tehokkaan ja turvallisen tietojen vaihdon ja käsittelyn varmistamiseksi. Viraston on kuultava asianomaisia osapuolia päivittäessään kyseisiä vaatimuksia.

Vaatimusten tarkoituksena on

a)

varmistaa tietoturva, tietojen luottamuksellisuus ja tietojen kattavuus;

b)

mahdollistaa ilmoitetuissa tiedoissa olevien virheiden havaitseminen ja korjaaminen;

c)

mahdollistaa tietolähteen todentaminen;

d)

varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Virasto arvioi, täyttävätkö ilmoitusvelvolliset osapuolet kyseiset vaatimukset. Virasto rekisteröi vaatimukset täyttävät ilmoitusvelvolliset osapuolet. Tämän asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa lueteltujen osapuolten katsotaan täyttävän toisessa alakohdassa luetellut vaatimukset.

2.   Tämän asetuksen 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat vastuussa tietojen kattavuudesta ja oikeellisuudesta sekä niiden oikea-aikaisesta toimittamisesta virastolle ja tarvittaessa kansallisille sääntelyviranomaisille.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu henkilö ilmoittaa tiedot kolmannen osapuolen välityksellä, kyseinen henkilö ei ole vastuussa tietojen kattavuutta, oikeellisuutta ja oikea-aikaisuutta koskevista puutteista, jotka voidaan katsoa kolmannen osapuolen aiheuttamiksi. Näissä tapauksissa kolmas osapuoli on vastuussa kyseisistä puutteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietojen toimittamisesta sähkömarkkinoilla annetun asetuksen (EU) N:o 543/2013 4 ja 18 artiklan soveltamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden on kuitenkin toteutettava asianmukaiset toimet kolmansien osapuolten kautta ilmoitettavien tietojen kattavuuden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden tarkistamiseksi.

12 artikla

Voimaantulo ja muut toimenpiteet

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 7 päivästä lokakuuta 2015 lähtien.

Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 7 päivästä lokakuuta 2015 lähtien, lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sopimusten yhteydessä.

Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 7 päivästä lokakuuta 2015 lähtien, kuitenkin aikaisintaan sitten, kun keskitetty tiedotusjärjestelmä on toiminnassa asetuksen (EU) N:o 534/2013 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tämän asetuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa sekä 9 artiklan 2, 3, 5, 7 ja 9 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 7 päivästä huhtikuuta 2016 lähtien.

Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan 7 päivästä huhtikuuta 2016 lähtien 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sopimusten yhteydessä.

3.   Virasto voi sopia järjestäytyneiden markkinapaikkojen tai kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmien kanssa tietojen saamisesta ennen ilmoitusvelvollisuuden voimaantuloa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan toisen ja viidennen alakohdan soveltamista.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 984/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013, kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 täydentämisestä (EUVL L 273, 15.10.2013, s. 5).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 543/2013, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2013, tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 163, 15.6.2013, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä ja asetuksen (EY) N:o 1775/2005 kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 36).


LIITE

TIEDOT SOPIMUKSISTA, JOISTA ON ILMOITETTAVA

Taulukko 1

Sähkön ja kaasun toimitusta koskevista vakioiduista sopimuksista ilmoitettavat tiedot

(vakiomuotoinen ilmoituslomake)

Tietokentän nro

Kentän tunniste

Selitys

Sopimuspuolet

1

Markkinaosapuolen tai vastapuolen tunnistetiedot

Markkinaosapuoli tai vastapuoli, jonka puolesta liiketoimia koskevat tiedot ilmoitetaan, täsmennetään ainutkertaisella koodilla.

2

Kentässä 1 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

3

Kaupanvälittäjän ja/tai markkinaosapuolen tai vastapuolen tunnistetiedot järjestäytyneellä markkinapaikalla

Osoittaa käyttäjätunnuksen tai kaupankäyntitilin, jonka järjestäytyneen markkinapaikan tekninen järjestelmä on osoittanut kaupanvälittäjälle ja/tai markkinaosapuolelle tai vastapuolelle.

4

Toisen markkinaosapuolen tai vastapuolen tunnistetiedot

Sopimuksen toisen vastapuolen osoittava ainutkertainen tunniste.

5

Kentässä 4 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

6

Tiedot ilmoittavan yhteisön tunnistetiedot

Osoittaa tiedot ilmoittavan tahon tunnistetiedot.

7

Kentässä 6 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

8

Edunsaajan tunnistetiedot

Jos asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen edunsaaja on sopimuksen vastapuoli, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, tiedot ilmoittavan vastapuolen on täsmennettävä edunsaaja ainutkertaisella koodilla.

9

Kentässä 8 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

10

Kentässä 1 mainitun markkinaosapuolen tai vastapuolen asema kaupankäynnissä

Osoittaa, onko tiedot ilmoittava vastapuoli tehnyt sopimuksen päämiehenä omaan lukuunsa (omasta puolestaan tai asiakkaan puolesta) vai asiamiehenä asiakkaan lukuun ja puolesta.

11

Osto-/myynti-indikaattori

Osoittaa, onko kyseinen sopimus kentässä 1 täsmennetylle markkinaosapuolelle tai vastapuolelle osto- vai myyntisopimus.

12

Alullepanija/toimeenpanija

Kun liiketoimi toteutetaan sähköisenä tai suullisena kauppana välitysjärjestelmän kautta, alullepanija on osapuoli, joka antoi markkinoille sitovan toimeksiannon ensimmäisenä, ja toimeenpanija on osapuoli, joka käynnistää kaupankäynnin.

Tilauksen tiedot

13

Toimeksiannon tunnistetiedot

Toimeksianto täsmennetään markkinapaikan tai vastapuolten antamalla ainutkertaisella koodilla.

14

Toimeksiannon tyyppi

Toimeksiannon tyyppi riippuu järjestäytyneen markkinapaikan tarjoamasta toiminnasta.

15

Toimeksiannon ehto

Osoittaa toimeksiannon toteutusta koskevan erityisehdon.

16

Toimeksiannon tila

Osoittaa toimeksiannon tilan, eli onko toimeksianto esimerkiksi voimassa vai peruutettu.

17

Toteutettavan toimeksiannon vähimmäismäärä

Toteutettavan toimeksiannon vähimmäismääräksi merkitään määrä, joka on mahdollisesti määritetty toimeksiannon toteuttamisen alarajaksi.

18

Hintaraja

Osoittaa hintarajan, joka on määritetty toimeksiannon toteuttamista tai tappionpysäytystä varten.

19

Julkistamaton määrä

Määrä, jota toimeksiannosta ei julkisteta markkinoilla.

20

Toimeksiannon kesto

Toimeksiannon kesto tarkoittaa aikaa, jonka toteuttamatta oleva toimeksianto säilyy järjestelmässä ennen kuin se poistetaan tai peruutetaan.

Sopimuksen tiedot

21

Sopimuksen tunnistetiedot

Sopimus täsmennetään markkinapaikan tai vastapuolten antamalla ainutkertaisella koodilla.

22

Sopimuksen nimi

Täsmennetään se sopimuksen nimi, jota käytetään järjestäytyneellä markkinapaikalla.

23

Sopimustyyppi

Osoittaa sopimuksen tyypin.

24

Energiatuote

Osoittaa energiatuotteen luokituksen.

25

Määritysindeksi tai viitehinta

Osoittaa indeksin, joka määrittää sopimuksen hinnan tai johdannaisten viitehinnan.

26

Selvitysmenettely

Osoittaa, selvitetäänkö sopimus fyysisesti, käteisellä, optioina vai jollain muulla tavalla.

27

Järjestäytyneen markkinapaikan tunnistetiedot/OTC-kauppa

Jos markkinaosapuoli käyttää sopimuksen toimeenpanossa järjestäytynyttä markkinapaikkaa, kyseinen järjestäytynyt markkinapaikka täsmennetään ainutkertaisella koodilla.

28

Sopimuksen kaupankäyntiaika

Osoittaa sopimuksessa määritetyn kaupankäyntiajan.

29

Viimeinen kaupankäyntipäivä ja -aika

Täsmennetään ilmoitetun sopimuksen viimeinen kaupankäyntipäivä ja -aika.

Liiketoimen tiedot

30

Liiketoimen aikaleima

Osoittaa sopimuksen tekemisen tai toimeksiannon antamisen tai jommankumman muuttamisen, peruuttamisen tai päättymisen päivämäärän ja kellonajan.

31

Liiketoimen ainutkertainen tunniste

Täsmennetään ainutkertainen tunniste, jonka liiketoimen toteuttava järjestäytynyt markkinapaikka on osoittanut liiketoimelle tai kahdenvälisten sopimusten tapauksessa markkinaosapuolet ovat osoittaneet liiketoimelle yhdistääkseen liiketoimen vastapuolet.

32

Toimeenpanoon liittyvän liiketoimen tunnistetiedot

Toimeenpanoon liittyvälle liiketoimelle annetun tunnisteen on osoitettava, mikä sopimus koskee toimeenpanoa.

33

Toimeenpanoon liittyvän toimeksiannon tunnistetiedot

Toimeenpanoon liittyvälle toimeksiannolle annetun tunnisteen on osoitettava, mikä toimeksianto koskee toimeenpanoa.

34

Suullisesti välitetty kauppa

Täsmennetään, välitettiinkö liiketoimi suullisesti. Jos välitettiin, kenttään merkitään ”Y”. Jos ei, kenttä jätetään tyhjäksi.

35

Hinta

Osoittaa hinnan yksikköä kohti.

36

Indeksin arvo

Osoittaa hinnan määrityksessä käytetyn indeksin arvon.

37

Hintavaluutta

Osoittaa, millä tavalla hinta on ilmaistu.

38

Nimellismäärä

Osoittaa sopimuksen arvon.

39

Nimellisvaluutta

Osoittaa valuutan, jossa nimellismäärä ilmoitetaan.

40

Määrä/volyymi

Osoittaa sopimukseen tai toimeksiantoon sisältyvien yksiköiden kokonaismäärän.

41

Sopimuksen kokonaisnimellismäärä

Osoittaa, mikä on tukkutason energiatuotteen yksiköiden kokonaismäärä.

42

Kentissä 40 ja 41 ilmoitettujen määrien yksikkö

Täsmennetään kentissä 40 ja 41 käytetty mittayksikkö.

43

Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä

Täsmennetään ilmoitetun sopimuksen tosiasiallinen päättymispäivä. Jos sama kuin toimituksen päättymispäivä, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

Option tiedot

44

Option toteutustapa

Osoittaa, voiko option toteuttaa vain tiettynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).

45

Option tyyppi

Osoittaa, onko kyseessä osto-, myynti- tai jokin muu optio.

46

Option toteutuspäivä

Täsmennetään päivä tai päivät, jonka tai joiden aikana optio toteutetaan. Jos päiviä on enemmän kuin yksi, voidaan käyttää lisäkenttiä.

47

Option toteutushinta

Osoittaa option toteutushinnan.

Toimitusprofiili

48

Toimituspaikka tai -alue

Täsmennetään toimituspaikan (-paikkojen) tai markkina-alueen (-alueiden) EIC-koodi (-koodit).

49

Toimituksen alkamispäivä

Osoittaa, minä päivänä toimitus alkaa.

50

Toimituksen päättymispäivä

Osoittaa päivän, jona toimitus päättyy.

51

Kesto

Osoittaa toimitusjakson keston.

52

Kuormitustyyppi

Täsmennetään toimitusprofiilin tiedot (peruskuormitus, huippukuormitus, huippukuormitusajan ulkopuolinen, tuntiperiodi tai muu).

53

Viikonpäivät

Täsmennetään viikonpäivät, joina toimitus tapahtuu.

54

Kuormituksen aikavälit

Osoittaa kunkin kuormitusjakson tai -profiilin aikavälin.

55

Toimituskapasiteetti

Osoittaa, mikä on liiketoimeen sisältyvien yksiköiden määrä yhtä toimituksen aikaväliä kohti.

56

Kentässä 55 ilmoitetun määrän yksikkö.

Osoittaa käytetyn mittayksikön.

57

Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli

Tähän merkitään tarvittaessa määräkohtainen hinta toimituksen aikaväliä kohti.

Elinkaaritiedot

58

Toimen tyyppi

Jos ilmoitus koskee

ensi-ilmoitusta sopimuksesta tai kauppaa koskevasta toimeksiannosta, siihen liitetään tunniste ”uusi”

edellisen ilmoituksen tietoihin tehtyä muutosta, siihen liitetään tunniste ”muutos”

vahingossa tehdyn ilmoituksen peruuttamista, siihen liitetään merkintä ”virhe”

voimassa olevan sopimuksen tai kauppaa koskevan toimeksiannon päättymistä, siihen lisätään merkintä ”peruutus”.


Taulukko 2

Sähkön ja kaasun toimitusta koskevista vakioimattomista sopimuksista ilmoitettavat tiedot

(vakioimaton ilmoituslomake)

Tietokentän nro

Kentän tunniste

Selitys

Sopimuspuolet

1

Markkinaosapuolen tai vastapuolen tunnistetiedot

Markkinaosapuoli tai vastapuoli, jonka puolesta liiketoimia koskevat tiedot ilmoitetaan, täsmennetään ainutkertaisella koodilla.

2

Kentässä 1 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

3

Toisen markkinaosapuolen tai vastapuolen tunnistetiedot

Sopimuksen toisen vastapuolen osoittava ainutkertainen tunniste.

4

Kentässä 3 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

5

Tiedot ilmoittavan yhteisön tunnistetiedot

Osoittaa tiedot ilmoittavan tahon tunnistetiedot.

6

Kentässä 5 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

7

Edunsaajan tunnistetiedot

Jos asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen edunsaaja on sopimuksen vastapuoli, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, tiedot ilmoittavan vastapuolen on täsmennettävä edunsaaja ainutkertaisella koodilla.

8

Kentässä 7 käytettävän koodin tyyppi

ACERin rekisteröintitunnus, oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), BIC-koodi, EIC-tunnus (Energy Identification Code), GLN-osapuolitunniste (Global Location Number, GLN/GS1).

9

Kentässä 1 mainitun markkinaosapuolen tai vastapuolen asema kaupankäynnissä

Osoittaa, onko tiedot ilmoittava vastapuoli tehnyt sopimuksen päämiehenä omaan lukuunsa (omasta puolestaan tai asiakkaan puolesta) vai asiamiehenä asiakkaan lukuun ja puolesta.

10

Osto-/myynti-indikaattori

Osoittaa, onko kyseinen sopimus kentässä 1 täsmennetylle markkinaosapuolelle tai vastapuolelle osto- vai myyntisopimus.

Sopimuksen tiedot

11

Sopimuksen tunnistetiedot

Täsmennetään ainutkertainen tunniste, jonka markkinaosapuolet ovat osoittaneet sopimukselle.

12

Sopimuksen päivämäärä

Täsmennetään sopimuksen teko-, muutos-, peruutus- tai päättymispäivä.

13

Sopimustyyppi

Osoittaa sopimuksen tyypin.

14

Energiatuote

Osoittaa tehdyn sopimuksen kohteena olevan energiatuotteen luokituksen.

15

Hinta tai hintakaava

Täsmennetään kiinteä hinta tai sopimuksessa sovellettu hintakaava.

16

Arvioitu nimellismäärä

Osoittaa, mikä on sopimuksen arvioitu nimellismäärä (tarvittaessa).

17

Nimellisvaluutta

Osoittaa valuutan, jossa arvioitu nimellismäärä ilmoitetaan.

18

Sopimuksen kokonaisnimellismäärä

Osoittaa, mikä on tukkutason energiatuotteen yksiköiden arvioitu kokonaismäärä. Tähän merkitään laskettu määrä.

19

Volyymia koskevien optioiden kapasiteetti

Täsmennetään sopimukseen sisältyvien yksiköiden määrä yhtä toimituksen aikaväliä kohti, jos tieto on saatavilla.

20

Nimellismäärän yksikkö

Täsmennetään kentissä 18 ja 19 käytetty mittayksikkö.

21

Volyymia koskevat optiot

Osoittaa volyymia koskevan luokituksen.

22

Volyymia koskevien optioiden tiheys

Osoittaa, ovatko volyymia koskevat optiot toteutettavissa päivittäin, viikoittain, kuukausittain, kausittain, vuosittain vai jotenkin muuten, jos tieto on saatavilla.

23

Volyymia koskevien optioiden aikaväli

Täsmennetään kunkin volyymia koskevan option aikaväli, jos tieto on saatavilla.

Määritysindeksin tyyppi

24

Hintaindeksin tyyppi

Osoittaa, määrittääkö hinnan yksinkertainen kiinteä indeksi (kyseessä yksi kohde-etuus) vai monimutkaisempi hintakaava (kyseessä useampi kohde-etuus).

25

Määritysindeksi

Luettelo indekseistä, joiden perusteella sopimuksessa mainittu hinta on määritetty. Tähän merkitään kunkin indeksin nimi. Jos kyseessä on indeksikori, jolle ei ole määritetty ainutkertaista tunnistetta, täsmennetään kori tai indeksi.

26

Määritysindeksin tyyppi

Osoittaa, onko kyseessä avista-, termiini-, swap-, spread-kauppa vai joku muu.

27

Määritysindeksin lähteet

Tähän merkitään kunkin indeksin julkistanut taho.

Jos kyseessä on indeksikori, jolle ei ole määritetty ainutkertaista tunnistetta, täsmennetään kori tai indeksi.

28

Ensimmäinen määrityspäivä

Ensimmäiseksi määrityspäiväksi merkitään kaikista määrityspäivistä aikaisin.

29

Viimeinen määrityspäivä

Viimeiseksi määrityspäiväksi merkitään kaikista määrityspäivistä viimeisin.

30

Määrityksen tiheys

Osoittaa, tehdäänkö määritys päivä-, viikko-, kuukausi-, kausi- vai vuositasolla vai jotenkin muuten.

31

Selvitysmenettely

Osoittaa, selvitetäänkö sopimus fyysisesti, käteisellä, sekä fyysisesti että käteisellä, optioina vai jollain muulla tavalla.

Option tiedot

32

Option toteutustapa

Osoittaa, voiko option toteuttaa tiettynä päivänä (eurooppalainen ja aasialainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).

33

Option tyyppi

Osoittaa, onko kyseessä osto-, myynti- tai jokin muu optio.

34

Ensimmäinen option toteutuspäivä

Ensimmäiseksi toteutuspäiväksi merkitään kaikista toteutuspäivistä aikaisin.

35

Viimeinen option toteutuspäivä

Viimeiseksi toteutuspäiväksi merkitään kaikista toteutuspäivistä viimeisin.

36

Optioiden toteutustiheys

Osoittaa, ovatko volyymia koskevat optiot toteutettavissa päivittäin, viikoittain, kuukausittain, kausittain, vuosittain vai jotenkin muuten.

37

Option toteutushinnan indeksit

Tähän merkitään kunkin indeksin nimi. Jos kyseessä on indeksikori, jolle ei ole määritetty ainutkertaista tunnistetta, täsmennetään kori tai indeksi.

38

Option toteutushintaan sovellettu indeksityyppi

Osoittaa, onko kyseessä avista-, termiini-, swap-, spread-kauppa vai joku muu.

39

Option toteutushintaan sovelletun indeksin lähde

Tähän merkitään kunkin indeksin määritystapa. Jos kyseessä on indeksikori, jolle ei ole määritetty ainutkertaista tunnistetta, täsmennetään kori tai indeksi.

40

Option toteutushinta

Osoittaa option toteutushinnan.

Toimitusprofiili

41

Toimituspaikka tai -alue

Täsmennetään toimituspaikan (-paikkojen) tai markkina-alueen (-alueiden) EIC-koodi (-koodit).

42

Toimituksen alkamispäivä

Osoittaa, minä päivänä ja mihin aikaan toimitus alkaa. Jos kyseessä on fyysinen toimitus, tähän merkitään sopimuksessa annettu toimituksen alkamispäivä.

43

Toimituksen päättymispäivä

Osoittaa, minä päivänä ja mihin aikaan toimitus päättyy. Jos kyseessä on fyysinen toimitus, tähän merkitään sopimuksessa annettu toimituksen päättymispäivä.

44

Kuormitustyyppi

Täsmennetään toimitusprofiilin tiedot (peruskuormitus, huippukuormitus, huippukuormitusajan ulkopuolinen, tuntiperiodi tai muu).

Elinkaaritiedot

45

Toimen tyyppi

Jos ilmoitus koskee

ensi-ilmoitusta sopimuksesta, siihen liitetään tunniste ”uusi”

edellisen ilmoituksen kohteena olleeseen sopimukseen tehtyä muutosta, siihen liitetään tunniste ”muutos”

vahingossa tehdyn ilmoituksen peruuttamista, siihen liitetään merkintä ”virhe”

voimassa olevan sopimuksen päättymistä, siihen lisätään merkintä ”peruutus”.


Taulukko 3

Sähkön siirtoon liittyvistä tukkutason energiatuotteista ilmoitettavat tiedot — Ensisijaista kapasiteetinjakoa koskevat tulokset sekä tulos pitkäaikaisten sähkönsiirto-oikeuksien toissijaisesta myynnistä ja siirrosta jälkimarkkinoilla

Kentän nro

Kentän tunniste

Selitys

Yleiset tiedot kokonaiskapasiteetin ensisijaista jakoa koskevista tuloksista, oikeuksien toissijaisesta myynnistä ja siirrosta jälkimarkkinoilla sekä tarjousasiakirjasta

1

Asiakirjan tunnistetiedot

Täsmennetään sen asiakirjan ainutkertainen tunniste, jota toimitettavat aikasarjatiedot koskevat.

2

Asiakirjan versio

Osoittaa lähetettävän asiakirjan version. Asiakirja saatetaan lähettää useampaan otteeseen. Jokaisella lähetyskerralla asiakirjalle määritetään versionumero. Numerointi alkaa numerosta 1 ja kasvaa jokaisella lähetyskerralla.

3

Asiakirjan tyyppi

Osoittaa lähetettävän asiakirjan koodityypin.

4

Lähettäjän tunnistetiedot

Täsmennetään sen osapuolen tunnistetiedot, joka lähettää asiakirjan ja on vastuussa sen sisällöstä (EIC-koodi).

5

Lähettäjän asema

Osoittaa lähettäjän (esimerkiksi siirtoverkonhaltija tai jokin muu tiedot ilmoittava yhteisö) aseman.

6

Vastaanottajan tunnistetiedot

Täsmennetään asiakirjan vastaanottavan osapuolen tunnistetiedot.

7

Vastaanottajan asema

Osoittaa vastaanottajan aseman.

8

Luomispäivä ja -aika

Osoittaa asiakirjan luomispäivän ja -ajan, eli sen, milloin siirtoverkonhaltija tai jokin muu tiedot ilmoittava yhteisö on lähettänyt liiketoimen tiedot virastolle.

9

Tarjouksenteon aikaväli/sovellettava aikaväli

Osoittaa asiakirjassa määritetyn jakson alkamis- ja päättymispäivän ja -ajan.

10

Alue

Osoittaa asiakirjassa tarkoitetun alueen.

11

Asiakirjan tila (tarvittaessa)

Osoittaa asiakirjan tilan.

Kapasiteetinjakoa koskevat aikasarjat (ensisijainen kapasiteetinjako)

12

Aikasarjojen tunnistetiedot

Tunnistetiedot, jotka osoittavat yksiselitteisesti aikasarjan.

13

Tarjousasiakirjan tunnistetiedot

Osoittaa sen asiakirjan tunnistetiedot, jota kyseessä olevat tarjous- tai jälleenmyyntitiedot koskevat.

14

Tarjousasiakirjan versio

Osoittaa lähetettävän tarjous- tai jälleenmyyntiasiakirjan version.

15

Tarjouksen tunnistetiedot

Täsmennetään alkuperäisen tarjouksen tai jälleenmyynnin yhteydessä käytettyjen aikasarjojen tunniste.

Tähän merkitään ainutkertainen numero, jonka tarjoaja määritti alkuperäisen tarjouksen tai jälleenmyynnin yhteydessä. Jos ilmoitettavaa ei ole, tämä kenttä jätetään tyhjäksi.

16

Tarjoava osapuoli

Osoittaa sen markkinaosapuolen, joka on tehnyt kapasiteettia koskevan tarjouksen tai jälleenmyynyt kapasiteettia (EIC X -koodi).

17

Huutokaupan tunnistetiedot

Osoittaa tunnistetiedot, joiden perusteella kapasiteetinjakomenettely voidaan yhdistää tiettyihin huutokaupan järjestäjän täsmentämiin tietoihin.

18

Liiketoiminnan tyyppi

Osoittaa aikasarjojen tyypin.

19

Määräalue (In area)

Täsmennetään alue, jolle energia toimitetaan (EIC Y -koodi).

20

Lähtöalue (Out area)

Täsmennetään alue, jolta energia tulee (EIC Y -koodi).

21

Sopimustyyppi

Sopimustyyppi osoittaa, millä perustein kapasiteetti jaettiin ja käsiteltiin, eli onko kyseessä päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen vai vuosittainen huutokauppa, pitkäaikainen sopimus vai jokin muu.

22

Sopimuksen tunnistetiedot

Täsmennetään kyseistä aikasarjaa vastaavan sopimuksen tunniste. Tähän on merkittävä huutokaupan järjestäjän osoittama ainutkertainen numerotunniste. Sitä on käytettävä kaikissa viittauksissa kyseessä olevaan kapasiteetinjakoon.

23

Määrän mittayksikkö

Osoittaa, mitä mittayksikköä aikasarjan määrään sovelletaan.

24

Valuutta (tarvittaessa)

Täsmennetään valuutta, jossa rahasumma ilmaistaan.

25

Hinnan mittayksikkö (tarvittaessa)

Osoittaa, mitä mittayksikköä aikasarjan hintaan sovelletaan.

26

Käyrän tyyppi (tarvittaessa)

Kuvaa kyseiselle aikasarjalle sovellettavan käyrän tyypin (esimerkiksi muuttuva periodi tai kiinteä periodi tai ajankohta).

27

Luokitus (tarvittaessa)

Täsmennetään markkinasääntöjen mukainen tuoteluokitus.

Aikasarjat huutokaupoissa, joissa ei ole jätetty tarjouksia (ensisijainen kapasiteetinjako)

28

Tunnistetiedot

Täsmennetään aikasarjan tunnistetiedot.

29

Huutokaupan tunnistetiedot

Täsmennetään sen huutokaupan tunnistetiedot, jossa ei ole saatu tarjouksia.

30

Luokitus (tarvittaessa)

Täsmennetään markkinasääntöjen mukainen tuoteluokitus.

Toissijaisten oikeuksien aikasarjat (toissijaisia oikeuksia koskevat)

31

Aikasarjojen tunnistetiedot

Osoittaa aikasarjan tunnistetiedot.

Tähän on merkittävä ainutkertainen numerotunniste, jonka asiakirjan lähettäjä on osoittanut kullekin asiakirjassa kuvatulle aikasarjalle.

32

Liiketoiminnan tyyppi

Osoittaa aikasarjan laadun, eli onko kyseessä kapasiteettioikeudet, kapasiteetin siirtoa koskeva ilmoitus vai jokin muu.

33

Määräalue (In area)

Täsmennetään alue, jolle energia toimitetaan (EIC Y -koodi).

34

Lähtöalue (Out area)

Täsmennetään alue, jolta energia tulee (EIC Y -koodi).

35

Oikeuksien haltija

Tähän merkitään sen markkinaosapuolen EIC X -koodi, joka omistaa kyseessä olevat siirto-oikeudet tai jolla on oikeus käyttää niitä.

36

Siirron vastaanottava osapuoli (tarvittaessa)

Osoittaa markkinaosapuolen, jolle oikeudet siirretään, tai siirtoverkon kaupasta vastaavan tahon, jonka oikeuksien siirtäjä (joka mainitaan oikeuksien haltija -kohdassa) on valtuuttanut käyttämään oikeuksia (EIC X -koodi).

37

Sopimuksen tunnistetiedot

Täsmennetään kyseistä aikasarjaa vastaavan sopimuksen tunniste. Tähän on merkittävä siirtokapasiteetin jakajan (esimerkiksi siirtoverkonhaltijan, huutokaupan järjestäjän tai kapasiteetin jakojärjestelmän) antama numero.

38

Sopimustyyppi

Sopimustyyppi osoittaa, millä perustein oikeudet jaettiin ja käsiteltiin, eli onko kyseessä päivittäinen, viikoittainen, kuukausittainen vai vuosittainen huutokauppa vai jokin muu.

39

Edellisen sopimuksen tunnistetiedot (tarvittaessa)

Täsmennetään edellisen sopimuksen tunnistetiedot, joita käytetään siirto-oikeuksien määrittämisessä.

40

Määrän mittayksikkö

Osoittaa, mitä mittayksikköä aikasarjan määrään sovelletaan.

41

Huutokaupan tunnistetiedot (tarvittaessa)

Täsmennetään tunnistetiedot, joiden avulla kapasiteettioikeudet voidaan yhdistää tiettyihin siirtokapasiteetin jakajan (esimerkiksi siirtoverkonhaltijan, huutokaupan järjestäjän tai kapasiteetinjakojärjestelmän) täsmentämiin tietoihin.

42

Valuutta (tarvittaessa)

Täsmennetään valuutta, jossa rahasumma ilmaistaan.

43

Hinnan mittayksikkö (tarvittaessa)

Osoittaa, mitä mittayksikköä aikasarjan hintaan sovelletaan.

44

Käyrän tyyppi (tarvittaessa)

Kuvaa kyseiselle aikasarjalle sovellettavan käyrän tyypin (esimerkiksi muuttuva periodi tai kiinteä periodi tai ajankohta).

Ensisijaista kapasiteetinjakoa ja toissijaista myyntiä koskeva jakso

45

Aikaväli

Näissä tiedoissa ilmoitetaan ilmoituksen kohteena olevan aikavälin alkamisen ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika.

46

Resoluutio

Resoluutio ilmaisee, kuinka moneen jaksoon aikaväli on jaettu (ISO 8601).

Ensisijaista kapasiteetinjakoa ja toissijaista myyntiä koskeva aikaväli

47

Positio

Osoittaa tietyn jakson suhteellisen position aikavälin sisällä.

48

Määrä

Määrä, joka on jaettu ensivaiheen huutokaupassa. Määrä, joka on osoitettu toissijaisten oikeuksien kapasiteetti-ilmoituksen osapuolelle.

49

Hintasumma (tarvittaessa)

Osoittaa hinnan kutakin alustavassa jaossa jaettua määräyksikköä kohti. Osoittaa tarvittaessa hinnan kutakin jälkimarkkinoilla jälleenmyytyä tai siirrettyä määräyksikköä kohti.

50

Tarjouksen kohteena oleva määrä (tarvittaessa)

Osoittaa alkuperäisessä tarjousasiakirjassa määritetyn määrän.

51

Tarjouksen hintasumma (tarvittaessa)

Täsmennetään alkuperäinen hinta, joka esitetään alkuperäisessä tarjouksessa tai jälleenmyyntiasiakirjassa kutakin pyydettyä määräyksikköä kohti.

Ensisijaisen kapasiteetinjaon ja toissijaisen myynnin peruste

52

Perustekoodi (tarvittaessa)

Perustekoodi osoittaa kapasiteetinjaon tai oikeuksien tilan.

53

Perusteen selitysosa (tarvittaessa)

Lisätään kirjallinen selvitys käytetystä perustekoodista.

Kentät järjestäytyneillä markkinapaikoilla tehtyjen tarjousten tunnisteita ja asiakirjoja varten (sovelletaan vain jälkimarkkinoihin)

54

Kohteena oleva osapuoli

Tähän merkitään se markkinaosapuoli, jolle tarjous toimitetaan (EIC-koodi).

55

Kohteena olevan osapuolen asema

Kohteena olevan osapuolen asema.

56

Jaettavuus

Ilmaisee, voidaanko tarjouksen eri osat hyväksyä osittain vai onko ne hyväksyttävä kokonaan.

57

Toisiinsa liittyvien tarjousten tunnistetiedot (tarvittaessa)

Tähän merkitään ainutkertainen tunniste, joka voidaan yhdistää kaikkiin toisiinsa liittyviin tarjouksiin.

58

Blokkitarjous

Ilmaisee, että kyseisen ajanjakson arvot muodostavat blokkitarjouksen eikä niitä voi muuttaa.


Taulukko 4

Kaasun siirtoon liittyvistä tukkutason energiatuotteista ilmoitettavat tiedot — Kaasua koskeva ensisijainen ja toissijainen kapasiteetinjako

Kentän nro

Kentän tunniste

Selitys

Yleiset tiedot ensisijaisesta ja toissijaisesta kapasiteetinjaosta

1

Lähettäjän tunnistetiedot

Osoittaa asianomaisen asiakirjan haltijan, joka on myös vastuussa asiakirjan sisällöstä.

2

Järjestäytyneen markkinapaikan tunnistetiedot

Osoittaa järjestäytyneen markkinapaikan tunnistetiedot.

3

Menettelyn tunnistetiedot

Tähän merkitään tunnistetiedot, jotka kapasiteettia jakava yhteisö on määrittänyt huutokaupalle tai muulle sovelletulle menettelylle.

4

Kaasun tyyppi

Osoittaa kaasun tyypin.

5

Siirtoa koskevan liiketoimen tunnistetiedot

Tähän merkitään ainutkertainen tunnistenumero, jonka järjestäytynyt markkinapaikka tai siirtoverkonhaltija on osoittanut liiketoimelle kapasiteetinjaon yhteydessä.

6

Luomispäivä ja -aika

Osoittaa liiketoimen luomispäivän ja ajan.

7

Huutokaupan avautumisen päivämäärä/kellonaika

Osoittaa päivän ja kellonajan, jolloin huutokauppa avautuu tarjousten jättämistä varten.

8

Huutokaupan sulkeutumisen päivämäärä/kellonaika

Osoittaa päivän ja kellonajan, jolloin huutokauppa sulkeutuu.

9

Siirtoa koskevan liiketoimen tyyppi

Osoittaa ilmoituksen kohteena olevan siirtoa koskevan liiketoimen tyypin yhteentoimivuutta ja tiedonvaihtoa koskevassa kaasuverkkosäännössä määritettyjen ja alalla sovellettavien standardien mukaisesti.

10

Alkamispäivä ja -aika

Osoittaa siirtoa koskevan liiketoimen ajoajan alkamispäivän ja -ajan.

11

Päättymispäivä ja -aika

Osoittaa siirtoa koskevan liiketoimen ajoajan päättymispäivän ja -ajan.

12

Tarjottu kapasiteetti

Täsmennetään huutokaupan kohteena olevan kapasiteetin määrä käytetyssä mittayksikössä. Tietoja tarvitaan vain tarjouskäyttäytymisen seurantaan.

13

Kapasiteettiluokitus

Osoittaa sovellettavan kapasiteettiluokituksen.

Elinkaari-ilmoituksen tiedot

14

Toimen tyyppi

Osoittaa ilmoituksen kohteena olevan raportin tilan yhteentoimivuutta ja tiedonvaihtoa koskevassa kaasuverkkosäännössä määritettyjen ja alalla sovellettavien standardien mukaisesti.

Määrää ja hintaa koskevan ilmoituksen tiedot

15

Määrä

Tähän merkitään siirtoa koskevan liiketoimen yhteydessä jaettu kokonaiskapasiteetti käytetyssä mittayksikössä ilmaistuna.

16

Mittayksikkö

Osoittaa käytetyn mittayksikön.

17

Valuutta

Täsmennetään valuutta, jossa rahasumma ilmaistaan.

18

Kokonaishinta

Osoittaa, mikä on huutokaupan toimitushetkellä sovelletun rajahinnan ja huutokauppapalkkion summa tai mikä on säännelty tariffi, jos kapasiteetti on jaettu muutoin kuin huutokaupalla.

19

Kiinteä tai vaihtuva rajahinta

Tähän merkitään rajahinnan tyyppi.

20

Rajahinta

Tähän merkitään huutokaupan rajahinta.

21

Palkkio

Tähän merkitään huutokaupan palkkio.

Sijainnin ja markkinaosapuolen tunnistetiedot

22

Verkon kohdan tunnistetiedot

Tähän merkitään kyseistä verkon kohtaa koskeva EIC-koodi.

23

Eriyttäminen

Tässä määritellään eriyttäminen.

24

Suunta

Tässä määritellään suunta.

25

Siirtoverkonhaltijan numero 1 tunnistetiedot

Tähän merkitään sen siirtoverkonhaltijan tunnistetiedot, jota ilmoitettavat tiedot koskevat.

26

Siirtoverkonhaltijan numero 2 tunnistetiedot

Tähän merkitään vastapuolena olevan siirtoverkonhaltijan tunnistetiedot.

27

Markkinaosapuolen tunnistetiedot

Tähän merkitään sen markkinaosapuolen tunnistetiedot, jolle kapasiteetti osoitetaan.

28

Tasehallintaryhmä tai salkun koodi

Täsmennetään sen tasehallintaryhmän (tai eriyttämättömien tuotteiden tapauksessa niiden tasehallintaryhmien) tunnistetiedot, johon (tai joihin) siirtoverkonasiakas kuuluu, tai siirtoverkonasiakkaan käyttämä salkun koodi, jos kyse ei ole tasehallintaryhmästä.

Tiedot, joita sovelletaan vain toissijaisessa kapasiteetinjaossa

29

Sovellettava menettely

Tässä määritellään sovellettava menettely.

30

Tarjouksen enimmäissumma

Osoittaa sovellettavassa valuutassa mittayksikköä kohti ilmaistuna enimmäissumman, jonka siirron vastaanottava osapuoli on valmis tarjoamaan.

31

Tarjouksen vähimmäissumma

Osoittaa sovellettavassa valuutassa mittayksikköä kohti ilmaistuna vähimmäissumman, jonka siirtäjä on valmis tarjoamaan.

32

Enimmäismäärä

Osoittaa enimmäismäärän, jonka siirron vastaanottava osapuoli/siirtäjä on valmis ostamaan/myymään kauppaa ehdottaessaan.

33

Vähimmäismäärä

Osoittaa vähimmäismäärän, jonka siirron vastaanottava osapuoli/siirtäjä on valmis ostamaan/myymään kauppaa ehdottaessaan.

34

Siirtoverkonhaltijalle maksettu summa (kohde-etuuden hinta)

Tämä kenttä täytetään vain, jos luovutus ilmaistaan sovellettavassa valuutassa mittayksikköä kohti (mittayksikön on oltava kWh/h).

35

Summa, jonka siirron vastaanottaja maksaa siirtäjälle

Täsmennetään summa, jonka siirron vastaanottaja maksaa siirtäjälle. Summa ilmaistaan sovellettavassa valuutassa mittayksikköä kohti (mittayksikön on oltava kWh/h).

36

Siirtäjän tunnistetiedot

Tähän merkitään sen markkinaosapuolen tunnistetiedot, joka luovuttaa kapasiteetin.

37

Siirron vastaanottajan tunnistetiedot

Tähän merkitään sen markkinaosapuolen tunnistetiedot, joka vastaanottaa kapasiteetin.

Tiedot, joita annetaan vain ensisijaista kapasiteetinjakoa koskevista toimeksiannoista huutokauppojen yhteydessä

38

Tarjouksen tunnistetiedot

Numerotunniste, jonka tiedot ilmoittava yhteisö on osoittanut tarjoukselle.

39

Huutokauppakierroksen numero

Kyseessä on kokonaisluku, joka kasvaa joka kerta, kun tuloksetta päättyneestä huutokaupasta järjestetään uusinta erilaisin ehdoin. Numerointi alkaa numerosta 1. Jätetään tyhjäksi, jos huutokaupassa ei ole sitovia kierroksia, esim. seuraavaa vuorokautta koskeva huutokauppa.

40

Ostokurssi

Ilmaisee summan, jota tarjotaan kustakin kapasiteettiyksiköstä. Ei sisällä rajahintaa. Summa ilmaistaan sovellettavassa valuutassa ja mittayksikössä.

41

Tarjouksen kohteena oleva määrä

Ilmaisee määrän, jota tarjous koskee. Merkitään sovellettavaa mittayksikköä käyttäen.


Top