Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1236

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1236/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014 , Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottaman L-valiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 332, 19.11.2014, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1236/oj

19.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1236/2014,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2014,

Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottaman L-valiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottaman L-valiinin hyväksymistä koskeva hakemus. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottaman L-valiinin hyväksymistä kaikille eläinlajeille tarkoitettuna rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 2 päivänä heinäkuuta 2014 antamassaan lausunnossa (2), että Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottamalla L-valiinilla ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sitä pidetään välttämättömän aminohapon L-valiinin tehokkaana lähteenä eläinten ruokinnassa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerin tuottaman L-valiinin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksyntäedellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen aineen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla olisi hyväksyttävä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aminohapot, niiden suolat ja analogit” kuuluva liitteessä tarkoitettu aine eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3795.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä.

Eläinlaji tai --ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aminohapot, niiden suolat ja analogit.

3c369

L-valiini

Lisäaineen koostumus:

L-valiinia vähintään 98 % (kuiva-aineesta)

Tehoaineen kuvaus:

L-valiini ((2S)-2-amino-3-metyylibutaanihappo), joka on Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) -bakteerista käymisreaktiolla valmistettava tuote.

Kemiallinen kaava: C5H11NO2

CAS-numero: 72-18-4

Analyysimenetelmä  (1):

L-valiinin määrittäminen rehun lisäaineesta: Food Chemical Codex ”L-valine monograph”.

Valiinin määrittäminen esiseoksissa, rehuseoksissa ja rehuaineissa: ionivaihtokromatografia, kolonnin jälkeinen johdannaisten muodostaminen ja spektrofotometrinen havaitseminen (HPLC/VIS) — komission asetus (EY) N:o 152/2009.

Kaikki lajit

 

 

1.

Lisäaineen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava:

kosteuspitoisuus.

2.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Jos rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä annetaan lisäainetta koskeva vapaaehtoinen ilmoitus, on lisättävä seuraavat tiedot:

lisäaineen nimi ja tunnistenumero,

lisäaineen lisätty määrä.

9. joulukuuta 2024


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top