EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1151

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1151/2014, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla tiedoista, jotka on ilmoitettava sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta käytettäessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 309, 30.10.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1151/oj

30.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 309/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1151/2014,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla tiedoista, jotka on ilmoitettava sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta käytettäessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 5 kohdan, 36 artiklan 5 kohdan ja 39 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luottolaitosten tekemissä ilmoituksissa olevien tietojen olisi oltava niin yksityiskohtaisia, että sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa ne ovat saaneet toimiluvan, pystyvät arvioimaan, onko kyseisillä luottolaitoksilla riittävät hallinnolliset rakenteet ja rahoitustilanne toisen jäsenvaltion alueella harjoitettavaksi aiottua toimintaa varten, ja että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset pystyvät valmistautumaan kyseisten luottolaitosten valvontaan.

(2)

Jotta ensimmäiset ilmoitukset, ensimmäisiä ilmoituksia koskevista tietomuutoksista aiheutuvat ilmoitukset sekä sivuliikkeen toiminnan suunniteltuun lopettamiseen liittyvät ilmoitukset on mahdollista erottaa selvästi toisistaan, on tarpeen määritellä eräitä käytettyjä teknisiä käsitteitä.

(3)

Jotta ilmoitettavien tietojen määrä pysyisi kohtuullisissa rajoissa, toimivaltaisille viranomaisille olisi toimitettava ainoastaan ne tiedot, jotka ovat merkityksellisiä ensimmäisen ilmoituksen arvioinnin kannalta. Ensimmäisen ilmoituksen olisi sisällettävä tiedot, joissa yksilöidään sivuliike sekä sivuliikkeen perustamista suunnitteleva laitos, sekä tiedot, joiden perusteella voidaan tutkia luottolaitoksen kyseiselle sivuliikkeelle kaavailema toimintaohjelma. Näihin tietoihin olisi kuuluttava taloudelliset ennusteet kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät varmistumaan siitä, että sivuliikkeen toiminta ei heikennä luottolaitoksen taloudellista vakautta tulevaisuudessa. Sivuliikkeen asiakkaille tarjotun suojan taso ja sisältö olisi myös esitettävä näissä tiedoissa.

(4)

Kun luottolaitokset aikovat harjoittaa yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EU (2) 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä sijoituspalvelua ja -toimintaa toisessa jäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille olisi ilmoitettava sivuliikkeen organisaatiorakennetta koskevia erityisiä tietoja. Näissä tiedoissa olisi täsmennettävä kyseisessä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseen tarkoitetut sisäiset järjestelyt, jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyisivät arvioimaan sivuliikkeen organisaatiorakenteen riittävyyden suunniteltujen sijoituspalvelujen ja -toimintojen kannalta.

(5)

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on saatava päivitettyä tietoa sivuliikkeen passi-ilmoituksen tietomuutosten, myös sivuliikkeen lopettamisen, yhteydessä, jotta ne pystyvät tekemään toimivaltaansa ja tehtäväalueeseensa kuuluvat päätökset oikean tiedon varassa.

(6)

Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä myös sellaisia luottolaitosten ilmoituksia, jotka koskevat toiminnan harjoittamista vastaanottavassa jäsenvaltiossa rajat ylittävien palvelujen tarjonnan muodossa. Rajat ylittävien palvelujen luonteen vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla ei useinkaan ole tietoja niiden lainkäyttöalueella harjoitettavasta toiminnasta, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää täsmentää, mitä tietoja on ilmoitettava.

(7)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviä ilmoituksia. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat linjassa keskenään ja jotta asianomaisten velvoitteiden soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden, mukaan lukien sijoittajat, jotka ovat unionin ulkopuolisissa valtioissa asuvia henkilöitä, olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys keskitetysti, on suotavaa, että tietyt direktiivissä 2013/36/EU edellytetyt tekniset sääntelystandardit sisällytetään yhteen asetukseen.

(8)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi luettava yhdessä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 926/2014 (3) säännösten kanssa.

(9)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’) on toimittanut komissiolle.

(10)

EPV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritetään tiedot, jotka on ilmoitettava sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta käytettäessä direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 5 kohdan, 36 artiklan 5 kohdan ja 39 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’sivuliikettä koskevalla passi-ilmoituksella’ luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, direktiivin 2013/36/EU 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemää ilmoitusta kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille;

2)

’sivuliikkeen tietojen muutosilmoituksella’ luottolaitoksen direktiivin 2013/36/EU 36 artiklan 3 kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tekemää ilmoitusta kyseisen direktiivin 35 artiklan 2 kohdan b, c tai d alakohdan nojalla annettujen tietojen muutoksesta;

3)

’palveluja koskevalla passi-ilmoituksella’ luottolaitoksen, joka aikoo käyttää vapautta tarjota palveluja ryhtymällä ensimmäistä kertaa harjoittamaan toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, direktiivin 2013/36/EU 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemää ilmoitusta kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

3 artikla

Sivuliikettä koskeva passi-ilmoitus

1.   Sivuliikettä koskevassa passi-ilmoituksessa ilmoitettavien tietojen on sisällettävä seuraavat:

a)

luottolaitoksen nimi ja osoite sekä sivuliikkeen nimi ja suunniteltu päätoimipaikka;

b)

jäljempänä 2 kohdassa määritetty toimintasuunnitelma.

2.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun toimintasuunnitelman on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

suunnitellun liiketoiminnan tyypit seuraavin tiedoin:

i)

sivuliikkeen päätavoitteet ja liiketoimintastrategia sekä selvitys siitä, miten sivuliike edistää laitoksen tai tapauksen mukaan kyseisen ryhmän strategiaa;

ii)

luettelo direktiivin 2013/36/EU liitteen I mukaisista toiminnoista, joita luottolaitos aikoo harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

iii)

tieto siitä, mitkä toiminnot kuuluvat ydinliiketoimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kunkin ydintoiminnon suunniteltu aloituspäivä mukaan luettuna;

iv)

kuvaus kohdeasiakkaista ja vastapuolista;

b)

sivuliikkeen organisaatiorakenne seuraavin tiedoin:

i)

kuvaus sivuliikkeen organisaatiorakenteesta mukaan lukien toiminnalliset suhteet ja oikeudelliset raportointisuhteet sekä sivuliikkeen asema ja tehtävät laitoksen ja tapauksen mukaan kyseisen ryhmän yritysrakenteessa;

ii)

kuvaus hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista seuraavin tiedoin:

sivuliikkeen riskienhallintamenettelyt ja yksityiskohtaiset tiedot laitoksen ja tapauksen mukaan kyseisen ryhmän likviditeettiriskin hallinnasta,

mahdolliset rajat, jotka on asetettu sivuliikkeen toiminnalle, varsinkin sen luotonannolle,

yksityiskohtaiset tiedot sivuliikkeen sisäisen tarkastuksen järjestelyistä, muun muassa kyseisten järjestelyjen vastuuhenkilön tiedot sekä tapauksen mukaan tiedot ulkopuolisesta tilintarkastajasta,

rahanpesun torjuntaan tarkoitetut järjestelyt sivuliikkeessä, myös yksityiskohtaiset tiedot henkilöstä, joka on nimetty varmistamaan kyseisten järjestelyjen noudattaminen,

valvonta, joka koskee ulkoistamisjärjestelyjä ja muita kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä järjestelyjä, jotka liittyvät sivuliikkeen harjoittamaan, laitoksen toimiluvan kattamaan toimintaan;

iii)

jos sivuliikkeen odotetaan harjoittavan yhtä tai useampaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyä sijoituspalvelua ja -toimintaa, kuvaus seuraavista järjestelyistä:

asiakkaiden varoja ja omaisuutta suojaavat järjestelyt;

järjestelyt direktiivin 2004/39/EY 19, 21, 22, 25, 27 ja 28 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamiseksi ja vastaanottavan jäsenvaltion asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kyseisten artiklojen mukaisesti toteuttamat toimenpiteet;

sisäiset menettelyohjeet, henkilökohtaisia liiketoimia koskeva valvonta mukaan luettuna;

tiedot henkilöstä, joka vastaa sivuliikkeen sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevien valitusten käsittelystä;

tiedot henkilöstä, joka on nimetty varmistamaan sijoituspalveluja ja -toimintaa koskevien sivuliikkeen järjestelyjen noudattaminen;

c)

sivuliikkeen johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden työkokemusta koskevat tiedot;

d)

muut tiedot, jotka käsittävät seuraavat:

i)

rahoitussuunnitelma, joka sisältää tase- ja tuloslaskelmaennusteet kolmeksi vuodeksi;

ii)

niiden unionin talletussuojajärjestelmien ja sijoittajansuojajärjestelmien nimi- ja yhteystiedot, joissa laitos on jäsenenä ja jotka kattavat sivuliikkeen toiminnan ja palvelut, sekä sijoittajansuojajärjestelmän kattama enimmäismäärä;

iii)

tiedot sivuliikkeen tietotekniikkajärjestelyistä.

4 artikla

Sivuliikkeen tietojen muutosilmoitus ja sivuliikkeen toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus

1.   Sivuliikkeen tietojen muutosilmoitus, joka ei koske sivuliikkeen toiminnan suunniteltua lopettamista, on toimitettava, kun 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa määritetyt tiedot, ei kuitenkaan 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa määritetyt tiedot, muuttuvat luottolaitoksen viimeksi tekemän ilmoituksen jälkeen tai, jos tietoja ei ole toimitettu, tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

2.   Kun luottolaitos suunnittelee lopettavansa sivuliikkeen toiminnan, on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

sivuliikkeen toiminnan lopettamisprosessista vastuussa olevien henkilöiden nimi- ja yhteystiedot;

b)

suunnitellun lopettamisen arvioitu aikataulu sekä sitä koskevat mahdolliset päivitykset prosessin edetessä;

c)

sivuliikkeen asiakassuhteiden päättämistä koskevat tiedot.

5 artikla

Palveluja koskeva passi-ilmoitus

Palveluja koskevassa passi-ilmoituksessa ilmoitettavien tietojen on sisällettävä seuraavat:

a)

luettelo direktiivin 2013/36/EU liitteessä I luetelluista toiminnoista, joita luottolaitos aikoo ensimmäistä kertaa harjoittaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

b)

toiminnot, jotka kuuluvat luottolaitoksen ydinliiketoimintaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

c)

kunkin ydinpalvelutoiminnon suunniteltu aloituspäivä tapauksen mukaan.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 926/2014, annettu 27 päivänä elokuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisista sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttöön liittyviin ilmoituksiin käytettävien vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 254, 28.8.2014, s. 2).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top