EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1014

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1014/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014 , Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta

OJ L 283, 27.9.2014, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1014/oj

27.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/11


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1014/2014,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön ja rakenteen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) ja erityisesti sen 107 artiklan 1 kohdan yhdessä 109 artiklan 1 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 107 artiklassa säädetään yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän perustamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, tuloksellisuuden mittaamista varten. Kyseisen järjestelmän olisi erityisesti autettava osoittamaan yhteisen kalastuspolitiikan ja unionin yhdennetyn meripolitiikan edistymistä ja saavutuksia, arvioimaan EMKR:n toimien vaikuttavuutta, tehokkuutta ja asianmukaisuutta, edistämään yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan tuen parempaa kohdentamista, tukemaan seurantaan ja arviointiin liittyvää yhteistä oppimisprosessia sekä tuottamaan luotettavia, näyttöön perustuvia EMKR:n toimien arviointeja, jotka tukevat päätöksentekoprosessia.

(2)

Yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisältö ja rakenne olisi määriteltävä, jotta varmistettaisiin, että toteutetaan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia arviointitoimia. Sen vuoksi on tarpeen määrittää luettelo yhteisistä indikaattoreista, joita jäsenvaltioiden on käytettävä, jotta tiedot voidaan yhdistää unionin tasolla ja jotta komissio voi arvioida EMKR:n tuloksellisuutta suhteessa asetuksessa (EU) N:o 508/2014 vahvistettuihin politiikan tavoitteisiin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 109 artiklan mukaan yhteisten indikaattoreiden on oltava sovellettavissa kuhunkin ohjelmaan ja niiden on liityttävä alkutilanteeseen sekä ohjelman rahoituksen toteuttamiseen, tuotoksiin ja tuloksiin. Kyseisiä yhteisiä indikaattoreita on käytettävä myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tulosten tarkastelussa.

(4)

Yhteisten indikaattoreiden olisi oltava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 4 kohdassa ohjelman painopisteitä varten vahvistettujen indikaattoreiden mukaisia. Kyseisiin indikaattoreihin sisältyvät kohdennettuihin menoihin liittyvät indikaattorit, tuettaviin toimiin liittyvät tuotosindikaattorit ja kyseiseen painopisteeseen liittyvät tulosindikaattorit. Niihin olisi myös sisällyttävä alkutilanteeseen ennen ohjelman toteuttamista liittyvät konteksti-indikaattorit.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 107 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut indikaattorit liittyvät ohjelman vaikutukseen kunkin unionin painopisteen tasolla, eivätkä ne kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuranta- ja arviointijärjestelmän sisältö ja rakenne

1.   Asetuksen (EU) N:o 508/2014 107 artiklassa tarkoitettu yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä koostuu seuraavista osatekijöistä:

a)

toimenpidelogiikka, josta käy ilmi painopisteiden, kohdealojen ja toimenpiteiden välinen vuorovaikutus, kuten asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 116 artiklassa säädetään;

b)

asetuksen (EU) N:o 508/2014 109 artiklassa tarkoitetut yhteiset indikaattorit;

c)

rahoitettaviksi valittuja toimia koskevat asianmukaiset kumulatiiviset tiedot, kuten asetuksen (EU) N:o 508/2014 97 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään;

d)

toimintaohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen kertomus, kuten asetuksen (EU) N:o 508/2014 114 artiklassa yhdessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan kanssa säädetään;

e)

arviointisuunnitelma, kuten asetuksen (EU) N:o 508/2014 115 artiklassa yhdessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklan kanssa säädetään;

f)

ennakko- ja jälkiarvioinnit ja kaikki muut EMKR-ohjelmaan liittyvät arviointitoimet, kuten asetuksen (EU) N:o 508/2014 115, 116 ja 117 artiklassa yhdessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55, 56 ja 57 artiklan kanssa säädetään;

g)

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklan 1 kohdassa säädetty tulosten tarkastelu.

2.   Soveltaessaan asetuksen (EU) N:o 508/2014 97 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 114–117 artiklaa yhdessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 21 artiklan 1 kohdan sekä 50, 55, 56 ja 57 artiklan kanssa hallintoviranomaisen on käytettävä asetuksen (EU) N:o 508/2014 109 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä indikaattoreita yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän kaikissa eri osatekijöissä.

2 artikla

Yhteisten indikaattoreiden luettelo

Luettelo asetuksen (EU) N:o 508/2014 109 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä indikaattoreista on tämän asetuksen liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


LIITE

YHTEISESSÄ SEURANTA- JA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT YHTEISET INDIKAATTORIT

I.   KONTEKSTI-INDIKAATTORIT (1)

Unionin painopiste 1 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen

1.

Kalastuslaivasto

a)

alusten lukumäärä

b)

kW

c)

GT

2.

Bruttoarvonlisäys kokoaikavastaavaa (1) työntekijää kohti (tuhatta euroa kokoaikavastaavaa työntekijää kohti)

3.

Nettotulos (tuhatta euroa)

4.

Tuotto aineellisiin hyödykkeisiin sijoitetulle pääomalle (2) (%)

5.

Biologista kestävyyttä koskevat indikaattorit (3)

a)

kestävää pyyntiä koskeva indikaattori

b)

vaarassa olevia kantoja koskeva indikaattori

6.

Pyynnin polttoainetaloudellisuus (litraa polttoainetta/tonnia purettua saalista)

7.

Ekosysteemi-indikaattorit, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY (4) täytäntöönpanoa varten

a)

Sen merenpohja-alueen laajuus, jossa ihmisen toiminta vaikuttaa merkittävästi kuhunkin pohjatyyppiin (5)

b)

Kalastuksen tahattomien valassaaliiden osuus (sivusaalis pyyntiponnistusyksikköä kohti) (6)

8.

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana)

a)

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana), sekä miehet että naiset

b)

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana), naiset

9.

Työperäisten vammojen ja onnettomuuksien esiintyminen

a)

Työperäisten vammojen ja onnettomuuksien lukumäärä

b)

% suhteessa kaikkeen kalastukseen

10.

Suojeltujen merialueiden kattavuus (7)

a)

Lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuus (km2)

b)

Muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuus (km2)

Unionin painopiste 2 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen

1.

Vesiviljelytuotannon volyymi (tonnia)

2.

Vesiviljelytuotannon arvo (tuhatta euroa)

3.

Nettotulos (tuhatta euroa)

4.

Luonnonmukainen vesiviljely, tuotannon volyymi (tonnia)

5.

Uudelleenkierrätysjärjestelmä, tuotannon volyymi (tonnia)

6.

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana)

a)

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana), sekä miehet että naiset

b)

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana), naiset

Unionin painopiste 3 — YKP:n täytäntöönpanon edistäminen (valvonta ja tiedonkeruu)

A.    Valvontatoimenpiteet

1.

Vakavat rikkomukset jäsenvaltioissa (kokonaismäärä 7 viime vuoden aikana)

2.

Purkamiset, joille tehdään fyysinen tarkastus (%)

3.

Valvonnassa käytettävissä olevat nykyiset resurssit

a)

Valvontaan käytettävissä olevat vesi- ja ilma-alukset (lukumäärä)

b)

Palkatun henkilöstön lukumäärä (kokoaikavastaavana)

c)

Määrärahat (kehitys 5 viime vuoden aikana, tuhatta euroa)

d)

Alukset, joissa on ERS ja/tai VMS (lukumäärä)

B.    Tiedonkeruuseen liittyvät toimenpiteet

Tiedonkeruupuitteiden mukaisten tietopyyntöjen täyttäminen (8) (%)

Unionin painopiste 4 — Työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen

Rannikon ja keskeisten vesiväylien pituus ja keskeisten vesistöjen suuruus

a)

Rannikon pituus (km)

b)

Keskeisten vesiväylien pituus (km)

c)

Keskeisten vesistöjen suuruus (km2)

Unionin painopiste 5 — Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen

1.

Tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät, toimialakohtaiset organisaatiot

a)

Tuottajaorganisaatioiden lukumäärä

b)

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien lukumäärä

c)

Toimialakohtaisten organisaatioiden lukumäärä

d)

Tuottajien tai toimijoiden lukumäärä kussakin tuottajaorganisaatiossa

e)

Tuottajien tai toimijoiden lukumäärä kussakin tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymässä

f)

Tuottajien tai toimijoiden lukumäärä kussakin toimialakohtaisessa organisaatiossa

g)

% tuottajista tai toimijoista tuottajaorganisaation jäseniä

h)

% tuottajista tai toimijoista tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän jäseniä

i)

% tuottajista tai toimijoista toimialakohtaisen organisaation jäseniä

2.

EU:n kaupan pidettyyn tuotantoon liittyvän liikevaihdon vuotuinen arvo (9)

a)

EU:n kaupan pidettyyn tuotantoon liittyvän liikevaihdon vuotuinen arvo (tuhatta euroa)

b)

% tuottajaorganisaatioiden markkinoille saattamasta tuotannosta (arvo)

c)

% tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien markkinoille saattamasta tuotannosta (arvo)

d)

% toimialakohtaisten organisaatioiden markkinoille saattamasta tuotannosta (arvo)

e)

% tuottajaorganisaatioiden markkinoille saattamasta tuotannosta (volyymi)

f)

% tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien markkinoille saattamasta tuotannosta (volyymi)

g)

% toimialakohtaisten organisaatioiden markkinoille saattamasta tuotannosta (volyymi)

Unionin painopiste 6 — Yhdennetyn meripolitiikan edistäminen

1.

EU:n merialan seurantaa varten luotu yhteinen tietojenvaihtoympäristö (%)

2.

Suojeltujen merialueiden kattavuus

a)

Lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuus (km2)

b)

Muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuus (km2)

II.   TUOTOSINDIKAATTORIT

Unionin painopiste 1 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen (hankkeiden lukumäärä) (*Indikaattoreilla on myös merkitystä sisämaakalastukseen liittyvien hankkeiden osalta)

1.

Innovointi, neuvontapalvelut ja kumppanuudet tutkijoiden kanssa *

2.

Kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmä *

3.

Lisäarvo, laatu, tahattomien saaliiden käyttö, satamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja kalastussuojat *

4.

Säilyttämistoimenpiteet, kalastuksella ympäristöön olevan vaikutuksen vähentäminen ja kalastuksen mukauttaminen lajien suojeluun *

5.

Kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen

6.

Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (10) *

7.

Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hillintä *

8.

Koneiden korvaaminen tai nykyaikaistaminen *

9.

Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen, tulonlähteiden monipuolistaminen ja uudet muodot, kalastajien käynnistysvaiheen tuki ja terveys/turvallisuus *

10.

Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen

11.

Keskinäiset rahastot

Unionin painopiste 2 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen (hankkeiden lukumäärä)

1.

Innovointi, neuvontapalvelut

2.

Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit

3.

Vesiviljelyllä ympäristöön olevien vaikutusten vähentäminen (ympäristöasioiden hallinta, auditointijärjestelmät, luonnonmukaisen vesiviljelyn ympäristöpalvelut)

4.

Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisääminen sekä kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevat toimenpiteet

5.

Työvoiman osaamisen edistäminen vesiviljelyalalla yleensä ja uudet vesiviljelijät

6.

Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset

Unionin painopiste 3 — YKP:n täytäntöönpanon edistäminen: valvonta ja tiedonkeruu (hankkeiden lukumäärä)

1.

Unionin valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän täytäntöönpano

2.

Tietojen keruun, hallinnoinnin ja käytön tukeminen

Unionin painopiste 4 — Työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen (hankkeiden lukumäärä, paitsi 1)

1.

Toteutettujen paikallisten kehitysstrategioiden lukumäärä

2.

Valmistelutuki

3.

Yhteistyö

Unionin painopiste 5 — Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen (hankkeiden lukumäärä, paitsi 1 ja 4)

1.

Niiden tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien lukumäärä, jotka ovat saaneet tukea tuotantoa ja markkinoille saattamista koskeviin suunnitelmiin

2.

Markkinoille saattamista koskevat toimenpiteet ja varastointituki

3.

Jalostus

4.

Korvausjärjestelmistä hyötyvien tuottajien lukumäärä

Unionin painopiste 6 — Yhdennetyn meripolitiikan edistäminen (hankkeiden lukumäärä)

1.

Yhdennetty merivalvonta

2.

Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaaminen ja parantaminen (11)

III.   TULOSINDIKAATTORIT

Unionin painopiste 1 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen

1.

Tuotannon arvon muutos (tuhatta euroa)

2.

Tuotannon volyymin muutos (tonnia)

3.

Nettotuloksen muutos (tuhatta euroa)

4.

Muutos tahattomissa saaliissa (12)

a)

Muutos tahattomissa saaliissa (tonnia)

b)

Muutos tahattomissa saaliissa (%)

5.

Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa (litraa polttoainetta/euroa purettua saalista)

6.

Muutos epätasapainossa olevien laivastojen prosenttiosuudessa (13)

7.

Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

8.

Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

9.

Työperäisten vammojen ja onnettomuuksien muutos

a)

Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien lukumäärässä

b)

Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien prosenttiosuudessa suhteessa kaikkeen kalastukseen

10.

Muutos suojeltujen merialueiden kattavuudessa, jolla on merkitystä unionin painopisteen 1 kannalta:

a)

Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuudessa (km2)

b)

Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa (km2)

Unionin painopiste 2 — Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen

1.

Vesiviljelytuotannon volyymin muutos (tonnia)

2.

Vesiviljelytuotannon arvon muutos (tuhatta euroa)

3.

Nettotuloksen muutos (tuhatta euroa)

4.

Luonnonmukainen vesiviljely, tuotannon volyymin muutos (tonnia)

5.

Uudelleenkierrätysjärjestelmä, tuotannon volyymin muutos (tonnia)

6.

Vapaaehtoisten kestävyysjärjestelmien piirissä sertifioitu vesiviljely, tuotannon volyymin muutos (tonnia)

7.

Ympäristöpalveluja tarjoavat vesiviljelytilat (tilojen lukumäärä)

8.

Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana)

9.

Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana)

Unionin painopiste 3 — YKP:n täytäntöönpanon edistäminen (valvonta ja tiedonkeruu)

A.   Valvontatoimenpiteet

1.

Todettujen vakavien rikkomusten määrä (14)

2.

Purkamiset, joille on tehty fyysinen tarkastus (%)

B.   Tiedonkeruuseen liittyvät toimenpiteet

Tietopyyntöihin vastaamisprosentin kasvu (%) (15)

Unionin painopiste 4 — Työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen

1.

Vesiviljelyalalla luodut työpaikat (kokoaikavastaavana)

2.

Vesiviljelyalalla säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana)

3.

Perustetut yritykset (lukumäärä)

Unionin painopiste 5 — Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen

Muutos EU:n tuotannossa, tuottajaorganisaatiot ja muut toisistaan erillään

a)

Muutos tuottajaorganisaatioiden ensimyynnin arvossa (tuhatta euroa)

b)

Muutos tuottajaorganisaatioiden ensimyynnin volyymissä (tonnia)

c)

Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot (tuhatta euroa)

d)

Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot (tonnia)

Unionin painopiste 6 — Yhdennetyn meripolitiikan edistäminen

1.

EU:n merialan seurantaa varten luodun yhteisen tietojenvaihtoympäristön parantaminen (%)

2.

Muutos suojeltujen merialueiden kattavuudessa, jolla on merkitystä unionin painopisteen 6 kannalta:

a)

Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuudessa (km2)

b)

Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa (km2)


(1)  Konteksti-indikaattorit on esitettävä EU:n tasolla.

(1)  Työllisyys kokoaikaiseksi muutettuna.

(2)  Kuten määritellään kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon arviointia koskevissa suuntaviivoissa. Indikaattorin arvo, jos se on mainittu laivastosta laaditussa raportissa.

(3)  Kuten määritellään kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon arviointia koskevissa suuntaviivoissa. Indikaattoreiden arvo, jos se on mainittu laivastosta laaditussa raportissa.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).

(5)  Merivesien hyvän ekologisen tilan arvioinnissa käytettävistä perusteista ja menetelmästandardeista 1 päivänä syyskuuta 2010 annetun komission päätöksen 2010/477/EU indikaattori 6.1.2 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 14).

(6)  Perustuvat kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 mukaiseen raportointiin (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 12).

(7)  Kansallisia suojeltuja merialueita koskevat tiedot on sisällytetty Euroopan ympäristökeskuksen ylläpitämään nimettyjen suojelualueiden yhteiseen tietokantaan. Kustakin Natura 2000 -alueesta on saatavilla kuvailevat paikkatiedot seuraavassa osoitteessa http://natura2000.eea.europa.eu.

(8)  100 % vähennettynä tapauksilla, joissa tietyn tietopyynnön jossakin moduulissa ei toimitettu täydellistä tietosarjaa, suhteessa tietopyyntöjen kokonaismäärään (%).

(9)  Viiteajanjakso: 2009–2011.

(10)  Myös ne asianomaisen EMKR-toimenpiteen piiriin kuuluvat hankkeet, joilla saatetaan tukea direktiivissä 2008/56/EY edellytettyjä ympäristön hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä koskevia tavoitteita.

(11)  Meriympäristön suojelun sekä meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävän käytön edistäminen.

(12)  Saaliit, joita ei pureta ihmisravinnoksi.

(13)  EMKR:n toimintaohjelmien sisältämien lähtöarvoa koskevien arvioiden mukaan.

(14)  Komissio saa käyttöönsä tarvittavat tiedot niiden verkkosivustojen välityksellä, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on ollut tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään 1. tammikuuta 2012 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 93 ja 116 artiklan mukaisesti.

(15)  100 % vähennettynä tapauksilla, joissa tietyn tietopyynnön jossakin moduulissa ei toimitettu täydellistä tietosarjaa, suhteessa tietopyyntöjen kokonaismäärään (%).


Top