EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0895

Komission asetus (EU) N:o 895/2014, annettu 14 päivänä elokuuta 2014 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 244, 19.8.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj

19.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/6


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 895/2014,

annettu 14 päivänä elokuuta 2014,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 58 ja 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Formaldehydi, oligomeeriset reaktiotuotteet aniliinin kanssa (tekninen MDA), on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (2) määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(2)

Arseenihappo on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(3)

Bis(2-metoksietyyli)eetteri (diglyymi) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(4)

1,2-dikloorietaani (EDC) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(5)

2,2′-dikloori-4,4′-metyleenidianiliini (MOCA) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(6)

Kromi(III)kromaatti) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(7)

Strontiumkromaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(8)

Kaliumhydroksioktaoksodisinkaattidikromaatti on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(9)

Pentasinkkikromaattioktahydroksidi on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen syöpää aiheuttava aine (kategoria 1 A) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi.

(10)

Kyseiset aineet on tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti. Lisäksi Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on 17 päivänä tammikuuta 2013 antamassaan suosituksessa (3) nimennyt ne asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäviksi aineiksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. Siksi on aiheellista lisätä aineet kyseiseen liitteeseen.

(11)

N,N-dimetyyliasetamidi (DMAC) on asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määriteltyjen luokituskriteerien mukainen lisääntymiselle vaarallinen aine (kategoria 1 B) ja täyttää siten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c alakohdassa määritellyt perusteet kyseisen asetuksen liitteeseen XIV sisällyttämiseksi. Se on myös tunnistettu ja lisätty lupamenettelyyn mahdollisesti sisällytettävien aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti, ja kemikaalivirasto on 17 päivänä tammikuuta 2013 antamassaan suosituksessa nimennyt sen mainitun asetuksen liitteeseen XIV ensisijaisesti sisällytettäväksi aineeksi kyseisen asetuksen 58 artiklan mukaisesti. DMAC:llä on samankaltaiset sisäiset ominaisuudet kuin N-metyyli-2-pyrrolidonilla (NMP), ja näitä aineita voidaan pitää mahdollisina toistensa vaihtoehtoina joissakin pääasiallisissa käyttökohteissaan. Kemiallinen aine NMP on tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 69 artiklan mukaisen rajoitusmenettelyn kohteena. Näiden kahden aineen sisäisten ominaisuuksien ja teollisten sovellusten samankaltaisuuden vuoksi ja jotta molempien aineiden sääntely olisi johdonmukaista, komissio katsoo, että on asianmukaista lykätä päätöstä DMAC:n sisällyttämisestä liitteeseen XIV.

(12)

On aiheellista täsmentää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettu viimeinen hakemispäivä sekä lopetuspäivä kyseisen asetuksen liitteessä XIV.

(13)

Kemikaaliviraston 17 päivänä tammikuuta 2013 antamassa suosituksessa täsmennetään kutakin tämän asetuksen liitteessä lueteltua ainetta varten asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut päivämäärät, joihin mennessä hakemukset on toimitettava, jos hakija haluaa jatkaa aineen käyttöä tai sen markkinoille saattamista tiettyjä käyttöjä varten. Kyseiset päivämäärät on vahvistettu lupahakemuksen valmisteluun arviolta tarvittavan ajan perusteella ottaen huomioon eri aineista saatavilla olevat tiedot ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetussa julkisessa kuulemisessa saadut tiedot. Lisäksi on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti otettu huomioon kemikaaliviraston kapasiteetti käsitellä hakemukset kyseisessä asetuksessa määritellyssä ajassa.

(14)

Kromi(III)kromaatti, strontiumkromaatti, kaliumhydroksioktaoksodisinkaattidikromaatti ja pentasinkkikromaattioktahydroksidi ovat kaikki kromi(VI)-yhdisteitä, ja kemikaalivirasto ehdotti, että niiden osalta viimeinen hakemispäivä olisi 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta. Komissio katsoo kuitenkin, että viimeiseksi hakemispäiväksi olisi vahvistettava 35 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta, jotta noudatettaisiin samaa menettelyä kuin niiden seitsemän kromi(VI)yhdisteen suhteen, jotka on jo lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIV kohdissa 16–22.

(15)

Kunkin tämän asetuksen liitteessä luetellun aineen osalta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetun päivän olisi oltava 18 kuukautta kyseisen asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun päivän jälkeen.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan e alakohdassa yhdessä 58 artiklan 2 kohdan kanssa säädetään mahdollisuudesta vapauttaa tietyt käytöt tai käyttökategoriat lupavaatimuksesta edellyttäen, että riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa sellaisen voimassa olevan unionin erityislainsäädännön perusteella, jossa asetetaan ihmisten terveyden tai ympäristön suojeluun liittyvät vähimmäisvaatimukset. Saatavilla olevien tietojen mukaan ei ole aiheellista myöntää vapautuksia kyseisten säännösten perusteella.

(17)

Saatavilla olevien tietojen perusteella aineille ei ole aiheellista myöntää vapautuksia tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten.

(18)

Saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole aiheellista määrittää ajanjaksoja, joiden kuluessa tiettyjä käyttötarkoituksia olisi tarkasteltava uudelleen.

(19)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV olevaan taulukkoon seuraavat kohdat:

Nimike nro

Aine

57 artiklassa tarkoitettu sisäinen ominaisuus (tai ominaisuudet)

Siirtymävaiheen järjestelyt

Lupavaatimuksesta vapautetut käytöt (tai käyttökategoriat)

Uudelleentarkastelun määräajat

Viimeinen hakemispäivä (1)

Lopetuspäivä (2)

”23.

Formaldehydi, oligomeeriset reaktiotuotteet aniliinin kanssa (tekninen MDA)

EY-numero: 500-036-1

CAS-numero: 25214-70-4

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 B)

22. helmikuuta 2016

22. elokuuta 2017

24.

Arseenihappo

EY-numero: 231-901-9

CAS-numero: 7778-39-4

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 A)

22. helmikuuta 2016

22. elokuuta 2017

25.

Bis(2-metoksietyyli)eetteri (diglyymi)

EY-numero: 203-924-4

CAS-numero: 111-96-6

Lisääntymiselle vaarallinen

(kategoria 1 B)

22. helmikuuta 2016

22. elokuuta 2017

26.

1,2-dikloorietaani (EDC)

EY-numero: 203-458-1

CAS-numero: 107-06-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 B)

22. toukokuuta 2016

22. marraskuuta 2017

27.

2,2′-dikloori-4,4′-metyleenidianiliini (MOCA)

EY-numero: 202-918-9

CAS-numero: 101-14-4

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 B)

22. toukokuuta 2016

22. marraskuuta 2017

28.

Kromi(III)kromaatti

EY-numero: 246-356-2

CAS-numero: 24613-89-6

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 B)

22. heinäkuuta 2017

22. tammikuuta 2019

29.

Strontiumkromaatti

EY-numero: 232-142-6

CAS-numero: 7789-06-2

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 B)

22. heinäkuuta 2017

22. tammikuuta 2019

30.

Kaliumhydroksioktaoksodisinkaattidikromaatti

EY-numero: 234-329-8

CAS-numero: 11103-86-9

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 A)

22. heinäkuuta 2017

22. tammikuuta 2019

31.

Pentasinkkikromaattioktahydroksidi

EY-numero: 256-418-0

CAS-numero: 49663-84-5

Syöpää aiheuttava

(kategoria 1 A)

22. heinäkuuta 2017

22. tammikuuta 2019

—”


(1)  Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu päivämäärä.


Top