EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0889

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 889/2014, annettu 14 päivänä elokuuta 2014 , asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta valvottua edustajaa ja tunnettua lähettäjää koskevan ohjelman ja valtuutettua taloudellista toimijaa koskevan ohjelman yhteisten turvallisuusvaatimusten tunnustamisen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 243, 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 889/2014,

annettu 14 päivänä elokuuta 2014,

asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta valvottua edustajaa ja tunnettua lähettäjää koskevan ohjelman ja valtuutettua taloudellista toimijaa koskevan ohjelman yhteisten turvallisuusvaatimusten tunnustamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sekä tullialan että ilmailun turvaamisen alan asiaankuuluvassa lainsäädännössä, erityisesti yhteisön tullikoodeksista asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 ja yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 (2), säädetään, että sertifioitu asema voidaan myöntää tietyt edellytykset ja vaatimukset täyttäville yhteisöille turvallisen toimitusketjun varmistamiseksi ja edistämiseksi.

(2)

Voimassa olevassa tulli- ja ilmailulainsäädännössä säädetään asiaankuuluvien ohjelmien mukaisten tiettyjen asemien tunnustamisesta erityisesti molempien ohjelmien turvallisuustutkimusten osalta. Komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 14 k artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään, että jos valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) aseman hakija on jo valvottu edustaja, hakijan katsotaan täyttävän asianmukaiset vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat normit niiden tilojen suhteen, joiden osalta taloudellinen toimija on saanut valvotun edustajan aseman. Komission asetuksen (EU) N:o 185/2010 (4) liitteessä olevissa 6.3.1.2 ja 6.4.1.2 kohdassa säädetään, että asianmukaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan riippumattoman varmentajan olisi otettava huomioon, onko valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän aseman hakijalla AEO-todistus.

(3)

AEO-asemaa koskevan tullilainsäädännön sekä valvotun edustajan ja tunnetun lähettäjän asemaa koskevan ilmailulainsäädännön käytännön täytäntöönpano on osoittanut, että keskinäinen tunnustaminen ei näissä ohjelmissa ole riittävää varmistamaan mahdollisimman tehokasta synergiaa asiaankuuluvien turvallisuusohjelmien välillä. Valvotun edustajan ja tunnetun lähettäjän ohjelman ja AEO-ohjelman turvallisuusvaatimukset vastaavat toisiaan siinä määrin, että ohjelmia voidaan yhdenmukaistaa entisestään.

(4)

Ohjelmien yhdenmukaistaminen toisiaan vastaavan tunnustamistason saavuttamiseksi, mukaan lukien vaadittava tietojenvaihto, on tarpeen asianomaisen talouden alan ja (tulli- ja siviili-ilmailualan) viranomaisten hallinnollisen taakan vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi entisestään nykytasosta.

(5)

Asetusta (ETY) N:o 2454/93 on tarpeen muuttaa voimassa olevaa ilmailulainsäädäntöä koskevien viittausten päivittämiseksi, mukaan lukien tunnetun lähettäjän aseman tunnustaminen ottaen huomioon sen tärkeys AEO-ohjelmalle, sekä asianomaisten ohjelmien välisten yhteisten vaatimusten tunnustamisen laajuuden rajaamiseksi ja tulli- ja ilmailuviranomaisten välisen tarvittavan tietojenvaihdon mahdollistamiseksi.

(6)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2454/93 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1)

Muutetaan 14 k artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 (5) 3 artiklassa määritelty valvottu edustaja, jäljempänä ’valvottu edustaja’, ja täyttää komission asetuksessa (EY) N:o 185/2010 (6) säädetyt vaatimukset;

(5)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72."

(6)  EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1.”"

b)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos lentoyhtiö on valvottu edustaja, 1 kohdassa säädettyjen edellytysten katsotaan täyttyneen niiden paikkojen ja toimintojen suhteen, joiden osalta hakija on saanut valvotun edustajan aseman, edellyttäen että valvotun edustajan aseman myöntämisedellytykset ovat samat kuin 1 kohdassa säädetyt edellytykset tai vastaavat niitä.”

c)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos hakija on sijoittautunut yhteisön tullialueelle ja on asetuksen (EY) N:o 300/2008 3 artiklassa määritelty valvottu edustaja tai tunnettu lähettäjä ja täyttää asetuksessa (EY) N:o 185/2010 säädetyt vaatimukset, 1 kohdassa säädettyjen edellytysten katsotaan täyttyneen niiden paikkojen ja toimintojen suhteen, joiden osalta hakija on saanut valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän aseman, edellyttäen että valvotun edustajan tai tunnetun lähettäjän aseman myöntämisedellytykset ovat samat kuin 1 kohdassa säädetyt edellytykset tai vastaavat niitä.”

2)

Lisätään 14 w artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Todistuksia myöntävän viranomaisen on viipymättä annettava asianmukaisen siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavan kansallisen viranomaisen saataville ainakin seuraavat hallussaan olevat valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa koskevat tiedot:

a)

vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva AEO-todistus (AEOS) ja tulliyksinkertaistuksia sekä vaarattomuutta ja turvallisuutta koskeva AEO-todistus (AEOF), mukaan lukien todistuksenhaltijan nimi ja soveltuvin osin todistusten muutokset tai kumoamiset taikka valtuutetun taloudellisen toimijan aseman keskeyttäminen ja sen syyt;

b)

tiedot siitä, ovatko tulliviranomaiset käyneet asianomaisella paikalla, viimeisimmän käynnin päivämäärä ja käynnin tarkoitus (lupaprosessi, uudelleenarviointi, seuranta);

c)

AEOS- ja AEOF-todistusten mahdolliset uudelleenarvioinnit ja niiden tulokset.

Kansallisten tulliviranomaisten on yhteisymmärryksessä asianmukaisen siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavan kansallisen viranomaisen kanssa vahvistettava viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2015 yksityiskohdat sellaisten ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vaihdolle, jotka eivät kuulu 14 x artiklassa tarkoitetun sähköisen tieto- ja tiedonantojärjestelmän piiriin.

Asianomaisia tietoja käsittelevät siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavat kansalliset viranomaiset saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan asiaankuuluvia valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän ohjelmia varten, ja niiden on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet näiden tietojen turvallisuuden varmistamiseksi.”

3)

Lisätään 14 x artiklaan 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Soveltuvin osin ja erityisesti silloin, kun valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa pidetään muun unionin lainsäädännön mukaisena hyväksynnän, luvan tai helpotuksen myöntämisperusteena, pääsy 14 w artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin voidaan myöntää myös asianmukaiselle siviili-ilmailun turvallisuudesta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.”

4)

Muutetaan liite 1 c seuraavasti:

a)

korvataan 15 kohdan otsikko seuraavasti:

Image

b)

korvataan 15 kohtaa koskevien selittävien huomautusten otsikko seuraavasti:

”15.

Aiemmin myönnetyt yksinkertaistukset tai helpotukset, 14 k artiklan 4 kohdassa tarkoitetut todistukset ja/tai 14 k artiklan 2 ja 3 kohdassa mainittu valtuutetun edustajan tai tunnetun lähettäjän asema”

c)

korvataan 15 kohtaa koskevat selittävät huomautukset seuraavasti:

”Jos yksinkertaistuksia on myönnetty aiemmin, merkitään sen tyyppi, asiaankuuluva tullimenettely ja luvan numero. Asiaankuuluva tullimenettely merkitään käyttämällä liitteessä 37 olevan I osaston B kohdassa olevan taulukon sarakkeiden otsakkeissa tullimenettelyjen tunnistamiseen käytettyjä kirjaimia (A–K).

Edellä 14 k artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksessa merkitään asema:valtuutettu edustaja tai tunnettu lähettäjä ja todistuksen numero.

Jos hakija on yhden tai useamman 14 k artiklan 4 kohdassa mainitun todistuksen haltija, merkitään todistuksen (todistusten) tyyppi ja numero.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72).

(3)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 55, 5.3.2010, s. 1).


Top