EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0834

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 834/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014 , yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen soveltamissäännöistä

EUVL L 230, 1.8.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/834/oj

1.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 834/2014,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014,

yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen soveltamissäännöistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1200/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetään yhteinen seuranta- ja arviointikehys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulosten mittaamiseksi. Mainitun kehyksen soveltamiseksi on vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, että YMP:n kehitystä, vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan asetettuja tavoitteita vasten kattavasti ja säännöllisesti. Jotta jäsenvaltiot ja komissio voisivat ottaa käyttöön yhteensopivan seuranta- ja arviointikehyksen, asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yhteiset indikaattorit olisi vahvistettava.

(2)

Kyseisten indikaattorien olisi oltava yhteydessä YMP:n rakenteeseen ja tavoitteisiin ja niiden olisi pohjauduttava mitattavissa oleviin osatekijöihin. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityyppisiä indikaattoreita, jotta YMP:a voidaan arvioida kaikilla tasoilla. Vaikutusindikaattoreiden olisi kuvastettava asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdassa säädettyjä YMP:n yhteisiä päätavoitteita. Kullekin näille yhteiselle päätavoitteelle voidaan yksilöidä erityisempiä tavoitteita, joille on vahvistettava tulosindikaattorit. Näitä erityistavoitteita ovat esimerkiksi maataloustulo, maataloustulon vaihtelu, maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen, markkinoiden vakaus, kuluttajien odotukset, julkishyödykkeiden tarjoaminen ja ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja monipuolisen maatalouden ylläpitäminen sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa varten määritellyt erityistavoitteet eli maaseudun kehittämistä koskevat unionin prioriteetit. Myös YMP-välineiden käytännön täytäntöönpanoa olisi seurattava tuotosindikaattoreilla, joilla voidaan ilmentää tätä YMP:n toimintatasoa.

(3)

On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio voivat käyttää seuranta- ja arviointikehystä tehokkaasti ja sopivaan aikaan. Sen vuoksi olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden on lähetettävä YMP:n seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot asiaankuuluvissa asetuksissa vahvistetuissa määräajoissa. Tarpeettoman hallinnollisen rasitteen välittämiseksi komission olisi mahdollisimman pitkälle käytettävä tietoja, jotka on jo annettu sen käyttöön.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Indikaattorit

Indikaattoreiden, jotka mahdollistavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kehityksen, vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioinnin asetuksen (EU) N:o 1306/2013 110 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kyseisen politiikan tavoitteita vasten, on oltava mitattavissa. Näihin indikaattoreihin kuuluvat seuraavat:

a)

tämän asetuksen liitteen 1 jaksossa eritellyt vaikutusindikaattorit, jotka kuvastavat aloja, joihin YMP:n uskotaan vaikuttavan;

b)

tämän asetuksen liitteen 2 jaksossa eritellyt tulosindikaattorit, jotka kuvastavat seuraavien asetusten pääasiallisia saavutuksia:

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (2);

ii)

asetus (EU) N:o 1306/2013;

iii)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (3); ja

iv)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 (4);

c)

tämän asetuksen liitteen 3 jaksossa eritellyt tuotosindikaattorit, jotka kuvastavat asiaankuuluvien YMP-välineiden täytäntöönpanoa;

d)

tämän asetuksen liitteen 4 jaksossa tarkoitetut konteksti-indikaattorit, jotka kuvastavat yleisten kontekstuaalisten kehityssuuntausten asiaankuuluvia näkökohtia, jotka todennäköisesti vaikuttavat YMP:n täytäntöönpanoon, saavutuksiin ja toimintaan.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston seurannan ja arvioinnin kannalta merkitykselliset tulos-, tuotos- ja konteksti-indikaattorit vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o …/2014 (5).

2 artikla

Tietojen antaminen

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle YMP:n tulosten seuraamiseksi ja arvioimiseksi tarvittavat tiedot asetuksissa (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013 ja (EU) No 1308/2013 YMP-välineiden toimintaa koskevien tietojen raportoinnille ja ilmoittamiselle säädetyissä määräajoissa. Kyseisten tietojen on oltava tarkkoja ja luotettavia.

2.   Komissio käyttää mahdollisuuksien mukaan yhteistä seuranta- ja arviointikehystä varten seuraavia tietoja, jotka jäsenvaltiot ovat jo antaneet käyttöön nykyisillä tietojenvaihtovälineillä:

a)

tiedot, ilmoitukset ja raportit, jotka on annettu komission käyttöön YMP-välineiden täytäntöönpanon ja asiaankuuluvan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä;

b)

tiedot, jotka on annettu komission käyttöön tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten;

c)

Eurostatin käyttöön annetut tiedot.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 808/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä (EUVL L 227, 31.7.2014, s. 18).


LIITE

YMP:n yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorit

1.   1 artiklan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut vaikutusindikaattorit

1.

Maatalouden yrittäjätulo

2.

Maatalouden tuotannontekijätulo

3.

Kokonaistuottavuus maataloudessa

4.

Hyödykkeiden hinnanvaihtelut EU:ssa

5.

Elintarvikkeiden kuluttajahintojen kehitys

6.

Maatalouden kauppatase

7.

Maatalouden päästöt

8.

Viljelymaiden lintuindeksi

9.

Luonnonarvoltaan arvokas maataloustuotanto

10.

Vedenotto maataloudessa

11.

Veden laatu

12.

Maaperän eloperäinen aines viljelymaassa

13.

Veden aiheuttama maaperän eroosio

14.

Maaseudun työllisyysaste

15.

Maaseudun köyhyysaste

16.

Maaseudun BKT asukasta kohden

2.   1 artiklan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tulosindikaattorit

1.

Suoran tuen osuus maataloustulossa

2.

Maataloustulon vaihtelu

tilatyypin perusteella

taloudellisen koon perusteella

3.

Arvonlisä elintarvikeketjun alkutuottajille

4.

EU:n maatalousvienti

EU:n maatalousviennin osuus koko maailman viennistä

lopputuotteiden osuus EU:n maatalousviennistä

5.

Julkinen interventio: % EU:ssa tuotettujen tuotteiden kokonaismäärästä ostettu interventiovarastoon

6.

Yksityinen varastointi: % EU:ssa tuotettujen tuotteiden kokonaismäärästä yksityisessä varastossa

7.

Vientituet: % EU:ssa tuotettujen tuotteiden kokonaismäärästä viety vientituilla

8.

Hyödykkeiden hinnat EU:ssa verrattuna maailmanmarkkinahintoihin (tuotteittain jaoteltuna)

9.

EU:n laatujärjestelmillä saavutettu tuotannon arvo verrattuna maatalous- ja elintarviketuotannon kokonaisarvoon

10.

Luonnonmukaisen maatalouden tärkeys

luonnonmukaisen alan osuus koko käytössä olevasta maatalousmaasta

luonnonmukaisten kotieläinten osuus kaikista kotieläimistä

11.

Viljelykasvien monimuotoisuus

maatiloilla (tilojen lukumäärä viljelykasvien lukumäärän ja tilojen koon perusteella jaoteltuna)

alueella

12.

Nurmen osuus koko käytössä olevasta maatalousmaasta

13.

Ekologisen alan osuus maatalousmaasta

14.

Viherrytettävissä olevien alueiden osuus

15.

Maatalousmaan kasvihuonekaasupäästöt (netto)

16.

Rakenteellinen moninaisuus

absoluuttisesti

suhteellisesti

17.

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 eritellyt muut tulosindikaattorit.

3.   1 artiklan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut tuotosindikaattorit

Suorat tuet

Perustukijärjestelmä

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Siirtymäkauden kansallinen tuki

Viljelijöiden määrä

Sellaisten yksikköjen määrä, joille siirtymäkauden kansallista tukea myönnetään (hehtaarit/eläimet/muut)

Uudelleenjakotuki

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Viherryttäminen

Sellaisten viljelijöiden kokonaismäärä, joiden on noudatettava vähintään yhtä viherryttämisvelvoitetta

Kyseisten viljelijöiden ilmoittama kokonaishehtaarimäärä

Poikkeukset viherryttämisestä

Sellaisten viljelijöiden lukumäärä, joille on myönnetty poikkeus: luomuviljelijät/viljelyn monipuolistamisesta poikkeuksen saaneet viljelijät/ekologisesta alasta poikkeuksen saaneet viljelijät

Kyseisten viljelijöiden (luomuviljelijät/viljelyn monipuolistamisesta poikkeuksen saaneet viljelijät/ekologisesta alasta poikkeuksen saaneet viljelijät) ilmoittama hehtaarimäärä

Viljelyn monipuolistaminen

Sellaisten viljelijöiden lukumäärä, joihin sovelletaan viljelyn monipuolistamista (kaksi viljelykasvia; kolme viljelykasvia)

Sellaisten viljelijöiden ilmoittama peltomaan hehtaarimäärä, joihin sovelletaan viljelyn monipuolistamista (kaksi viljelykasvia; kolme viljelykasvia)

Pysyvä nurmi

Sellaisten viljelijöiden lukumäärä, joilla on pysyvän nurmen osuuteen laskettavaa nurmea

Pysyvän nurmen hehtaarimäärä, jonka viljelijät ovat ilmoittaneet pysyvän numeron osuuteen

Sellaisten viljelijöiden lukumäärä, joilla on pysyvää nurmea määritellyillä ympäristöllisesti herkillä alueilla

Näiden viljelijöiden ilmoittama ympäristöllisesti herkän pysyvän nurmen hehtaarimäärä

Määritellyn ympäristöllisesti herkän pysyvän nurmen kokonaishehtaarimäärä

Ekologinen ala

Sellaisten viljelijöiden lukumäärä, joihin sovelletaan ekologista alaa koskevia vaatimuksia

Sellaisten viljelijöiden ilmoittama peltomaan hehtaarimäärä, johon sovelletaan ekologista alaa koskevia vaatimuksia

Viljelijöiden ekologiseksi alaksi ilmoittama hehtaarimäärä ekologisen alan tyyppien perusteella jaoteltuna

Vastaavuus

Vastaavuustoimenpiteitä (sertifiointijärjestelmät tai maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet) soveltavien viljelijöiden lukumäärä

Vastaavuustoimenpiteitä (sertifiointijärjestelmät tai maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet) täytäntöönpanevien viljelijöiden ilmoittama hehtaarimäärä

Nuorten viljelijöiden tuki

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Pienviljelijöiden tukijärjestelmä

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki

Vapaaehtoista tuotantosidonnaista tukea saavien lukumäärä (aloittain jaoteltuna)

Tukikelpoiset määrät (hehtaarimäärä/eläinten lukumäärä aloittain jaoteltuna)

Hehtaarimäärä

Eläinten lukumäärä

Luonnonhaitta-alueiden tuki

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Puuvilla-alan kansalliset ohjelmat

Viljelijöiden määrä

Hehtaarimäärä

Markkinatoimenpiteet

Julkinen interventio

Määrä

Kesto

Yksityinen varastointi

Määrä

Kesto

Vientituet

Vientituilla vietyjen tuotteiden määrä

Poikkeukselliset toimenpiteet

[soveltuvin osin]

Tuottajaorganisaatiot

tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien markkinoiman tuotannon osuus (%)

Koulujärjestelmät

Koulumaitojärjestelmän lopullisten edunsaajien lukumäärä

Kouluhedelmäjärjestelmän lopullisten edunsaajien lukumäärä

Viiniala

Uusien viiniköynnösten hehtaarimäärä

Rakenneuudistettujen viinitarhojen hehtaarimäärä

Viinialan menekinedistämishankkeiden lukumäärä

Investointihankkeiden ja innovointitoimenpiteiden lukumäärä

Horisontaaliset näkökohdat

Täydentävät ehdot

Hehtaarimäärä, johon sovelletaan täydentäviä ehtoja

Täydentävien ehtojen alaisten YMP-maksujen osuus

Laatupolitiikka

Viinialan maantieteelliset merkinnät

Uusien suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja aitojen perinteisten tuotteiden lukumäärä aloittain jaoteltuna

Luonnonmukainen maatalous

Hehtaarimäärä (kokonaismäärä ja siirtymävaiheessa oleva ala)

Sertifioitujen rekisteröityjen luonnonmukaista tuotantoa harjoittavien toimijoiden lukumäärä

Menekinedistäminen

Ohjelmien lukumäärä (EU:ssa ja sen ulkopuolella)

Uusien ehdotuksia tekevien organisaatioiden lukumäärä

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvontaa saaneiden viljelijöiden lukumäärä

Maaseudun kehittäminen

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 eritellyt tuotosindikaattorit.

4.   1 artiklan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetut konteksti-indikaattorit

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 808/2014 eritellyt indikaattorit.


Top