EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0788

Komission asetus (EU) N:o 788/2014, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2014 , sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä sekä alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan mukaisesti koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 214, 19.7.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/788/oj

19.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 214/12


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 788/2014,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2014,

sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä sekä alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan mukaisesti koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklassa annetaan komissiolle valtuudet määrätä sakkoja ja uhkasakkoja kyseisen asetuksen 2 artiklassa määritellyille hyväksytyille laitoksille tai peruuttaa niiden hyväksyntä kyseisen asetuksen vaatimusten ja velvollisuuksien täyttämisen varmistamiseksi, jotta turvallisuuteen tai ympäristöön mahdollisesti kohdistuvat uhkat voidaan poistaa.

(2)

Avoimuuden vuoksi olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 391/2009 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksentekomenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä komission käyttämä sakkojen ja uhkasakkojen laskentamenetelmä, jotta asianomaiset laitokset tuntisivat laskentamenetelmän etukäteen, mukaan lukien erityisperusteet, joita komissio käyttää arvioidessaan tapauksen vakavuutta ja sitä, missä määrin turvallisuus tai ympäristön suojelu on vaarantunut.

(3)

Sakkojen ja uhkasakkojen käyttöönotolla on tarkoitus tarjota komissiolle yksi lisäkeino, jonka ansiosta komissio voi reagoida hyväksytyn laitoksen suorittamaan asetuksen (EY) N:o 391/2009 sääntöjen rikkomiseen kohdistetummin, joustavammin ja porrastetummin sen sijaan, että se peruuttaisi laitoksen hyväksynnän.

(4)

Uhkasakkojen olisi oltava tehokkaita, jotta varmistetaan, että asetuksessa (EY) N:o 391/2009 säädettyjen velvollisuuksien ja vaatimusten rikkomiset korjataan nopeasti ja asianmukaisesti. Jos hyväksytty laitos ei ole toteuttanut komission pyytämiä ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimia, komissiolle annetaan asetuksessa (EY) N:o 391/2009 valtuudet määrätä uhkasakkoja kohtuullisen ajanjakson kuluttua aina siihen asti kun asianomainen hyväksytty laitos on toteuttanut pyydetyt toimenpiteet. Uhkasakkojen päiväkohtaista määrää voidaan pyydettyjen toimenpiteiden kiireellisyyden vuoksi tarvittaessa korottaa asteittain tapauksen olosuhteet huomioon ottaen.

(5)

Sakkojen ja uhkasakkojen laskeminen tiettynä osuutena laitoksen liikevaihdosta — ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti vahvistettu enimmäismäärä — on yksinkertainen menetelmä, jota noudatettaessa sakot ja uhkasakot ovat varoittavia ja oikeassa suhteessa tapauksen vakavuuteen ja asianomaisen laitoksen taloudelliseen asemaan nähden ottaen huomioon, että hyväksyttyjen laitosten koko vaihtelee huomattavasti.

(6)

Määrättyjen sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlaskettu enimmäismäärä olisi avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi vahvistettava selkeästi ottaen huomioon eri tilanteet, joissa tällaista enimmäismäärää voitaisiin soveltaa. Samasta syystä olisi säädettävä myös tavasta, jolla lasketaan kunkin hyväksytyn laitoksen kolmen edellisen tilikauden keskimääräinen kokonaisliikevaihto asetuksen (EY) N:o 391/2009 soveltamisalaan kuuluvissa toiminnoissa.

(7)

On aiheellista, että päätöksessä peruuttaa hyväksytyn laitoksen hyväksyntä asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten perusteella otetaan huomioon tekijät, jotka liittyvät hyväksytyn laitoksen toiminnan seurantaa ja toiminnan laadun seurantaa koskevaan yleistavoitteeseen, mukaan lukien kyseisen asetuksen toistuvista ja vakavista rikkomisista aiemmin määrättyjen sakkojen ja uhkasakkojen tehokkuus.

(8)

Sen lisäksi, että komissiolla on valtuudet arvioida hyväksyttyjä laitoksia ja määrätä sakkoja ja uhkasakkoja tässä asetuksessa säädettyjä menettelyjä noudattaen, olisi säädettävä erityismenettelystä, jotta komissio voisi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä peruuttaa laitoksen hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisesti.

(9)

On tärkeää, että päätös, joka koskee sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä tai hyväksynnän peruuttamista tämän asetuksen mukaisesti, perustuu yksinomaan sellaisiin perusteisiin, joita asianomaisella hyväksytyllä laitoksella on ollut mahdollisuus kommentoida.

(10)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti yleisten oikeusperiaatteiden sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisten puolustautumisoikeuden sekä luottamuksellisuuden ja ne bis in idem -periaatteiden osalta.

(11)

Tämän asetuksen mukaisten sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevien päätösten olisi oltava täytäntöönpanokelpoisia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 299 artiklan mukaisesti, ja ne voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen tarkasteltaviksi.

(12)

Jotta menettelyssä varmistettaisiin oikeudenmukaisuus ja oikeusvarmuus, on tarpeen säätää yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat komission menettelyn aikana vahvistamien määräaikojen laskemista sekä komissioon sovellettavien, sakkojen ja uhkasakkojen määräämisen ja täytäntöönpanon vanhentumisaikojen laskemista ottaen lisäksi huomioon asetuksen (EY) N:o 391/2009 voimaantulopäivä.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöönpano edellyttää asianomaisten jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan meriturvallisuusviraston tehokasta yhteistyötä. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää kyseisten osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tässä asetuksessa säädetyssä menettelyssä, jotta voidaan varmistaa tutkinta-, päätöksenteko- ja seurantamenettelyn tehokas toteuttaminen asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan nojalla.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002 (2) perustetun meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat komission toteuttamaa asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan täytäntöönpanoa.

Siinä säädetään sakkojen ja uhkasakkojen määrän vahvistamisperusteet sekä päätöksentekomenettelyt, jotka koskevat sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä ja komission omasta aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä tehtävää hyväksytyn laitoksen hyväksynnän peruuttamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 391/2009 2 artiklan määritelmiä.

Lisäksi sovelletaan seuraavaa määritelmää:

’asianomaisella jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka on antanut hyväksytyn laitoksen tehtäväksi vastata lippunsa alla purjehtivien alusten tarkastuksesta ja katsastuksesta sekä niiden todistuskirjojen antamisesta kansainvälisten yleissopimusten noudattamisen osalta alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/15/EY (3) mukaisesti, ja myös jäsenvaltiota, joka on esittänyt komissiolle pyynnön hyväksyä kyseinen laitos asetuksen (EY) N:o 391/2009 3 artiklan mukaisesti.

II LUKU

SAKOT JA UHKASAKOT

3 artikla

Rikkomisten toteaminen

1.   Komissio toteaa rikkomisen asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 1 kohdan nojalla, jos

a)

hyväksytyn laitoksen vakava tai toistuva kyvyttömyys täyttää asetuksen (EY) N:o 391/2009 liitteessä I vahvistetut vähimmäisvaatimukset tai sille asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 4 kohdan, 9, 10 ja 11 artiklan nojalla kuuluvat velvollisuudet on paljastanut vakavia puutteita sen rakenteissa, järjestelmissä, menettelyissä tai sisäisessä valvonnassa;

b)

hyväksytyn laitoksen toiminnan laadun heikkeneminen — ottaen huomioon komission päätös 2009/491/EY (4) — paljastaa vakavia puutteita laitoksen rakenteissa, järjestelmissä, menettelyissä tai sisäisessä valvonnassa;

c)

hyväksytty laitos on tarkoituksella antanut arvioinnin yhteydessä komissiolle virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai muulla tavoin haitannut arviointia.

2.   Tämän asetuksen mukaisissa rikkomusmenettelyissä komissiolla on todistustaakka osoittaa rikkomus.

4 artikla

Sakkojen laskeminen

1.   Jokaisesta asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 1 kohdan perusteella todetusta rikkomisesta määrätään perussakko, joka on 0,6 prosenttia hyväksytyn laitoksen keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta, joka vahvistetaan 9 artiklan mukaisesti.

2.   Jokaiseen rikkomiseen liittyvän yksittäisen sakon laskemiseksi 1 kohdassa tarkoitettua perussakkoa korotetaan tai lasketaan 5 ja 6 artiklan mukaisesti rikkomisen vakavuuden ja vaikutusten perusteella ja erityisesti sen perusteella, missä määrin turvallisuus tai ympäristön suojelu on vaarantunut.

3.   Yksittäinen sakko voi olla enintään 1,8 prosenttia hyväksytyn laitoksen keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta.

4.   Jos hyväksytyn laitoksen jokin toimi tai laiminlyönti on ainoa perusta kahdelle tai useammalle asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiselle rikkomiselle, joka on todettu tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, kaikista näistä rinnakkaisista rikkomuksista johtuva sakko on suurin niistä yksittäisistä sakoista, jotka kullekin kyseiselle rikkomiselle on laskettu.

5.   Hyväksytylle laitokselle yhdessä päätöksessä määrätty kokonaissakko on kaikkien tämän artiklan 1–4 kohdan soveltamisesta johtuvien yksittäisten sakkojen summa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä, tämän asetuksen 8 artiklassa vahvistettua enimmäismäärää.

5 artikla

Rikkomisen vakavuuden arviointi

Komissio ottaa kunkin rikkomisen vakavuutta arvioidessaan huomioon kaikki asiaankuuluvat raskauttavat ja lieventävät olosuhteet, erityisesti seuraavat:

a)

onko laitos toiminut huolimattomasti tai tahallisesti;

b)

rikkomisen aiheuttaneiden hyväksytyn laitoksen toimien tai laiminlyöntien lukumäärä;

c)

koskeeko rikkominen yksittäisiä toimistoja, maantieteellisiä alueita vai koko laitosta;

d)

rikkomisen aiheuttaneiden hyväksytyn laitoksen toimien tai laiminlyöntien toistuvuus;

e)

rikkomisen kesto;

f)

alusten tosiasiallista kuntoa koskevien tietojen vääristely taikka väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen hyväksytyn laitoksen antamissa vaatimustenmukaisuutta osoittavissa todistuksissa ja asiakirjoissa;

g)

aiemmat samalle hyväksytylle laitokselle määrätyt seuraamukset, mukaan lukien sakot;

h)

onko rikkominen seurausta hyväksyttyjen laitosten välisestä sopimuksesta tai yhdenmukaistetusta menettelytavasta, jonka tavoitteena tai vaikutuksena on asetuksessa (EY) N:o 391/2009 säädettyjen vaatimusten ja velvoitteiden rikkominen;

i)

missä määrin hyväksytty laitos on osoittanut huolellisuutta ja toiminut yhteistyössä asianomaisten toimien tai laiminlyöntien havaitsemisen ja komission toteuttaman rikkomisten toteamisen osalta.

6 artikla

Rikkomisen vaikutusten arviointi

Komissio ottaa arvioidessaan kunkin rikkomisen vakavuutta ja erityisesti sitä, missä määrin turvallisuus ja ympäristön suojelu on vaarantunut, huomioon kaikki asiaankuuluvat raskauttavat ja lieventävät olosuhteet, erityisesti seuraavat:

a)

laitoksen sertifioimaan laivastoon tosiasiallisesti tai potentiaalisesti vaikuttavien sellaisten puutteiden luonne ja laajuus, joita kyseinen laitos ei rikkomisen seurauksena ole havainnut tai ei mahdollisesti kykene havaitsemaan tai ei ole vaatinut korjaamaan ajoissa tai ei mahdollisesti kykene vaatimaan korjaamaan ajoissa, ottaen huomioon erityisesti satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (5) liitteessä X vahvistetut aluksen pysäyttämiseen liittyvät perusteet;

b)

se osuus laitoksen sertifioimasta laivastosta, johon rikkominen tosiasiallisesti tai potentiaalisesti vaikuttaa;

c)

muut olosuhteet, jotka aiheuttavat havaittavissa olevia riskejä, kuten niiden alusten tyyppi, joihin rikkominen tosiasiallisesti tai potentiaalisesti vaikuttaa.

7 artikla

Uhkasakot

1.   Sen varmistamiseksi, että komission tekemässä hyväksytyn laitoksen arvioinnissa vaaditut ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimet toteutetaan, komissio voi määrätä asianomaiselle laitokselle asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja uhkasakkoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan mukaisesti määrättävien sakkojen soveltamista.

2.   Kun komissio tekee 3 artiklan nojalla päätöksen sakkojen määräämisestä, se voi määrätä hyväksytylle laitokselle myös uhkasakkoja sille ajanjaksolle, jona laitos ei toteuta korjaavia toimia tai viivästyttää rikkomisen lopettamista perusteettomasti.

3.   Uhkasakkojen määräämistä koskevassa päätöksessä on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa hyväksytyn laitoksen on toteutettava vaaditut toimet.

4.   Uhkasakkoja sovelletaan 3 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan päättymistä seuraavasta päivästä siihen päivään asti, jona laitos on toteuttanut asianmukaiset korjaavat toimet, edellyttäen että komissio pitää korjaavia toimia tyydyttävänä.

5.   Päiväkohtainen perusuhkasakko on kunkin rikkomisen osalta 0,0033 prosenttia hyväksytyn laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta. Jokaiseen rikkomiseen liittyvän yksittäisen uhkasakon laskemiseksi perusuhkasakkoa mukautetaan tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti rikkomisen vakavuuden perusteella ja erityisesti sen perusteella, missä määrin turvallisuus tai ympäristön suojelu on vaarantunut.

6.   Komissio voi tapauksen olosuhteet huomioon ottaen ja erityisesti asianomaiselta laitokselta vaadittavien korjaavien toimien kiireellisyyden vuoksi korottaa uhkasakon päiväkohtaista määrää seuraavasti:

a)

jos hyväksytty laitos ylittää 3 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan yli 120 päivällä, 0,005 prosenttia hyväksytyn laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta päivässä 121. päivästä alkaen 300. päivään asti määräajan päättymisestä laskettuna;

b)

jos hyväksytty laitos ylittää 3 kohdan mukaisesti vahvistetun määräajan yli 300 päivällä, 0,01 prosenttia hyväksytyn laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta päivässä 301. päivästä alkaen määräajan päättymisestä laskettuna.

7.   Tämän artiklan mukaisesti määrättyjen uhkasakkojen kokonaismäärä ei voi yksinään tai sakkoihin yhdistettynä ylittää asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä, tämän asetuksen 8 artiklassa vahvistettua enimmäismäärää.

8 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlasketun enimmäismäärän vahvistaminen

Asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 3 kohdassa säädetty, hyväksytylle laitokselle määrättyjen sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlaskettu enimmäismäärä vahvistetaan seuraavasti:

a)

Hyväksytylle laitokselle 4 artiklan mukaisesti kyseisen laitoksen yhdellä tilikaudella määrättyjen sakkojen yhteenlaskettu määrä — ottaen huomioon sakkojen määräämistä koskevan päätöksen päivämäärä ja, silloin kun kyseiselle laitokselle määrätty sakkoja useammalla kuin yhdellä päätöksellä, ensimmäisen sakkojen määräämistä koskevan päätöksen päivämäärä — ei saa ylittää 5:tä prosenttia kyseisen laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta.

b)

Hyväksytylle laitokselle 4 artiklan mukaisesti määrättyjen sakkojen määrän kyseisen laitoksen yhdellä tilikaudella ja samoissa päätöksissä 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrättyjen uhkasakkojen, jotka kertyvät kunnes laitos toteuttaa asianmukaisia korjaavia toimia, määrän 1 kohdan mukaisesti vahvistettu yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5:tä prosenttia kyseisen laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta. Rajoittamatta 21 artiklan soveltamista komission perimien uhkasakkojen määrä ei saa ylittää 5 prosentin enimmäismäärää.

c)

Hyväksytylle laitokselle 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrättyjen uhkasakkojen, jotka kertyvät kunnes laitos toteuttaa asianmukaisia ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimia, yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5:tä prosenttia kyseisen laitoksen 9 artiklan mukaisesti lasketusta keskimääräisestä kokonaisliikevaihdosta. Rajoittamatta 21 artiklan soveltamista komission perimien uhkasakkojen määrä ei saa ylittää 5 prosentin enimmäismäärää.

9 artikla

Liikevaihdon laskeminen

1.   Tämän asetuksen soveltamiseksi asianomaisen hyväksytyn laitoksen keskimääräinen kokonaisliikevaihto on yksi kolmannes siitä määrästä, joka saadaan laskemalla yhteen komission päätöstä edeltävien kolmen tilivuoden ajalta hyväksynnän saaneen emoyhteisön ja kaikkien kyseiseen hyväksyntään sisältyvien oikeudellisten yhteisöjen liikevaihtojen yhteissumma kunkin vuoden lopussa.

2.   Jos kyseessä on ryhmä, jolla on tarkastettu konsolidoitu tilinpäätös, 1 kohdassa tarkoitettu liikevaihto on emoyhteisön ja kaikkien kunkin vuoden lopussa kyseiseen ryhmään kuuluvien, hyväksyntään sisältyvien oikeudellisten yhteisöjen osalta niiden konsolidoitu liikevaihto.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa huomioon otetaan vain asetuksen (EY) N:o 391/2009 soveltamisalaan kuuluvat toimet.

III LUKU

HYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

10 artikla

Hyväksynnän peruuttaminen

1.   Komissio voi asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tehdä omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä päätöksen laitoksen hyväksynnän peruuttamisesta.

2.   Sen määrittelemiseksi, aiheuttaako toistuva ja vakava kyvyttömyys asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä, otetaan huomioon seuraavat seikat:

a)

asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja olosuhteet erityisesti tämän asetuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut olosuhteet huomioon ottaen;

b)

päätöksessä 2009/491/EY määritellyt perusteet ja tapauksen mukaan kynnykset.

3.   Jos hyväksytylle laitokselle määrätyt sakot ja uhkasakot saavuttavat asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetun enimmäismäärän eikä hyväksytty laitos ole toteuttanut asianmukaisia korjaavia toimia, komissio voi katsoa, ettei kyseisillä toimenpiteillä ole saavutettu niiden tavoitetta, joka on turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvien uhkien poistaminen.

11 artikla

Menetelmä hyväksynnän peruuttamiseen jäsenvaltion pyynnöstä

1.   Jäsenvaltio voi pyytää komissiota peruuttamaan laitoksen hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemällä kirjallisen pyynnön komissiolle.

2.   Pyynnön tekevän jäsenvaltion on esitettävä pyynnössään yksityiskohtaiset perustelut ja viitattava tapauksen mukaan asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perusteisiin ja 2 kohdassa lueteltuihin olosuhteisiin sekä tämän asetuksen 10 artiklan 2 ja 3 kohdassa lueteltuihin olosuhteisiin.

3.   Pyynnön esittävän jäsenvaltion on toimitettava komissiolle pyyntönsä tueksi kaikki tarvittavat asiakirjatodisteet asianmukaisesti luokiteltuina ja numeroituina.

4.   Komissio antaa jäsenvaltion pyynnölle kirjallisen vastaanottoilmoituksen.

5.   Jos komissio katsoo tarvitsevansa päätöksentekoa varten lisätietoja, -selvityksiä tai -todisteita, se ilmoittaa siitä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ja pyytää tätä täydentämään pyyntöään tarpeen mukaan tietyssä määräajassa, joka on vähintään neljä viikkoa. Jäsenvaltion pyyntöä ei pidetä täydellisenä ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu.

6.   Jos komissio katsoo jäsenvaltion pyynnön olevan perusteltu, se osoittaa vuoden kuluessa täydellisen pyynnön vastaanottamisesta asianomaiselle laitokselle 12 artiklan mukaisesti väitetiedoksiannon, jonka tarkoituksena on peruuttaa hyväksyntä tämän asetuksen mukaisesti. Tällöin pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa asianomaisen jäsenvaltion kohtelun ja oikeudet tämän asetuksen IV luvun mukaisesti.

Jos komissio katsoo samassa määräajassa, että jäsenvaltion pyyntö on perusteeton, se ilmoittaa siitä pyynnön tehneelle jäsenvaltiolle perusteluineen ja pyytää tätä jättämään huomautuksensa tietyssä määräajassa, joka on vähintään kolme kuukautta. Kuuden kuukauden kuluessa huomautusten saamisesta komissio joko vahvistaa, että pyyntö on perusteeton, tai tekee väitetiedoksiannon ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

7.   Jos komissio katsoo 5 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä, että jäsenvaltion pyyntö on perusteeton tai puutteellinen, se voi päättää sisällyttää pyynnön todisteineen kokonaan tai osittain asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan mukaisesti tehtävään hyväksytyn laitoksen arviointiin.

8.   Komissio raportoi vuosittain COSS-komitealle jäsenvaltioiden jättämistä hyväksynnän peruuttamista koskevista pyynnöistä sekä komission aloitteesta käynnistetyistä hyväksynnän peruuttamismenettelyistä, joita ei ole vielä saatettu päätökseen.

IV LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

12 artikla

Väitetiedoksianto

1.   Jos komissio katsoo, että hyväksytylle laitokselle on perusteltua määrätä sakkoja ja uhkasakkoja asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 artiklan mukaisesti tai peruuttaa hyväksytyn laitoksen hyväksyntä kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti, se osoittaa laitokselle väitetiedoksiannon ja antaa asian tiedoksi asianomaiselle jäsenvaltiolle.

2.   Väitetiedoksiantoon on sisällyttävä:

a)

yksityiskohtainen kuvaus hyväksytyn laitoksen toimista ja laiminlyönneistä, mukaan lukien asiaankuuluvien tosiseikkojen kuvaus ja maininta asetuksen (EY) N:o 391/2009 säännöksistä, joita komissio katsoo hyväksytyn laitoksen rikkoneen;

b)

tiedot todisteista, joihin asianomaiset havainnot perustuvat, mukaan lukien viittaukset tarkastus- ja arviointikertomuksiin tai muihin asianmukaisiin asiakirjoihin, jotka komissio tai komission puolesta toimiva Euroopan meriturvallisuusvirasto on aiemmin toimittanut asianomaiselle laitokselle;

c)

ilmoitus, jonka mukaan komissio voi määrätä sakkoja ja uhkasakkoja tai peruuttaa hyväksynnän asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 tai 7 artiklan mukaisesti.

3.   Väitetiedoksiantoa antaessaan komissio pyytää hyväksyttyä laitosta ja asianomaisia jäsenvaltioita toimittamaan kirjalliset huomautuksensa tietyssä määräajassa, joka ei voi missään tapauksessa olla lyhyempi kuin kuusi viikkoa väitetiedoksiannon vastaanottopäivästä. Komissiolla ei ole velvollisuutta ottaa huomioon kyseisen määräajan jälkeen vastaanotettuja huomautuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 24 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista.

4.   Väitetiedoksiannon antaminen ei keskeytä asianomaisen laitoksen arviointia. Komissio voi milloin tahansa ennen tämän asetuksen mukaista sakon tai uhkasakon määräämistä tai hyväksynnän peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä päättää tehdä lisätarkastuksia laitoksen toimistoihin ja tiloihin, käydä laitoksen sertifioimilla aluksilla tai pyytää kirjallisesti hyväksyttyä laitosta toimittamaan lisätietoja, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisten vaatimusten ja velvollisuuksien noudattamiseen.

5.   Komissio voi milloin tahansa ennen tämän asetuksen mukaista sakon tai uhkasakon määräämistä tai hyväksynnän peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä muuttaa asianomaista hyväksyttyä laitosta koskevaa arviointiaan. Jos uusi arviointi on erilainen kuin väitetiedoksiantoon johtanut arviointi, koska on havaittu uusia tosiseikkoja, uusia rikkomisia tai uusia olosuhteita, jotka liittyvät rikkomisen vakavuuteen tai vaikutuksiin turvallisuuden ja ympäristönsuojelun osalta, komissio tekee uuden väitetiedoksiannon.

13 artikla

Tietopyynnöt

Tosiseikkojen täsmentämiseksi 12 artiklan soveltamista varten komissio voi pyytää kirjallisesti hyväksyttyä laitosta toimittamaan kirjallisia tai suullisia selvityksiä, tietoja tai asiakirjoja tietyssä määräajassa, joka ei missään tapauksessa voi olla lyhempi kuin neljä viikkoa. Tällöin komissio ilmoittaa hyväksytylle laitokselle uhkasakoista ja sakoista, joita sille saatetaan määrätä, jos pyyntöä ei täytetä, jos tietojen toimitus viivästyy perusteettomasti tai komissiolle toimitetaan tahallisesti vääriä, puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja.

14 artikla

Suullinen käsittely

1.   Komissio antaa hyväksytylle laitokselle, jolle väitetiedoksianto on osoitettu, sen pyynnöstä mahdollisuuden esittää kantansa suullisessa käsittelyssä.

2.   Komissio kutsuu suulliseen käsittelyyn asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja voi omasta aloitteestaan tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä kutsua suulliseen käsittelyyn muita henkilöitä, joilla on rikkomisen osalta oikeutettuja etuja. Komissio voi pyytää Euroopan meriturvallisuusvirastoa avustamaan sitä.

3.   Käsittelyyn kutsutut luonnolliset tai yksityiset oikeushenkilöt voivat esiintyä itse tai olla laillisten tai valtuutettujen edustajien edustamina. Jäsenvaltiota edustavat sen virkamiehet.

4.   Suullinen käsittely ei ole julkinen. Jokaista käsittelyyn kutsuttua henkilöä voidaan kuulla erikseen tai muiden käsittelyyn kutsuttujen henkilöiden ollessa läsnä ottaen huomioon hyväksyttyjen laitosten ja muiden osapuolten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja paljasteta.

5.   Jokaisen kuullun henkilön lausuma tallennetaan. Kuulemisesta tehty tallenne toimitetaan pyynnöstä kuulemiseen osallistuneille henkilöille ja asianomaisille jäsenvaltioille.

15 artikla

Uhkasakot yhteistyöstä kieltäytymisen tapauksessa

1.   Jos komissio aikoo tehdä päätöksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen uhkasakkojen määräämisestä hyväksytylle laitokselle, joka ei ole toteuttanut komission pyytämiä ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimia tai aiheuttaa perusteetonta viivästystä niiden toteuttamisessa, se ilmoittaa tästä ensin hyväksytylle laitokselle kirjallisesti.

2.   Komission 1 kohdan mukaisesti antamassa ilmoituksessa on viitattava siihen ennalta ehkäisevään ja korjaavaan toimeen, jota hyväksytty laitos ei ole toteuttanut, ja asiaa tukeviin todisteisiin, sekä ilmoitettava hyväksytylle laitokselle uhkasakoista, joita komissio sille harkitsee.

3.   Komissio asettaa määräajan, jonka kuluessa hyväksytty laitos voi jättää komissiolle kirjalliset huomautuksensa. Komissio ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan jälkeen vastaanotettuja kirjallisia huomautuksia.

16 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon

1.   Komissio myöntää hyväksytylle laitokselle, jolle väitetiedoksianto on osoitettu, sen pyynnöstä oikeuden tutustua tiedostoon, joka sisältää asiakirjat ja muut todisteet, jotka komissio on väitetyn rikkomisen osalta kerännyt.

2.   Komissio vahvistaa päivämäärän ja toteuttaa tarvittavat käytännön järjestelyt, jotta hyväksytty laitos voi tutustua tiedostoon, joka voidaan antaa käyttöön ainoastaan sähköisessä muodossa.

3.   Komissio antaa asianomaisen hyväksytyn laitoksen saataville sen pyynnöstä luettelon kaikista tiedoston asiakirjoista.

4.   Asianomaisella hyväksytyllä laitoksella on oikeus tutustua tiedoston sisältämiin asiakirjoihin ja tietoihin. Pääsyn myöntäessään komissio ottaa asianmukaisesti huomioon liikesalaisuudet, luottamukselliset tiedot tai komission tai Euroopan meriturvallisuusviraston laatimien asiakirjojen sisäisen luonteen.

5.   Komission tai Euroopan meriturvallisuusviraston sisäisillä asiakirjoilla tarkoitetaan 4 kohdan soveltamiseksi muun muassa seuraavia asiakirjoja:

a)

asiakirjat tai asiakirjojen osat, jotka koskevat komission ja sen yksiköiden sekä Euroopan meriturvallisuusviraston sisäisiä pohdintoja, mukaan lukien Euroopan meriturvallisuusviraston komissiolle esittämät kannat ja suositukset;

b)

asiakirjat tai asiakirjojen osat, jotka ovat osa komission ja Euroopan meriturvallisuusviraston tai komission ja jäsenvaltioiden välistä kirjeenvaihtoa.

17 artikla

Oikeudellinen edustus

Hyväksytyllä laitoksella on kaikissa tämän asetuksen mukaisissa menettelyissä oikeus oikeudelliseen edustukseen.

18 artikla

Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeus vaieta

1.   Tämän asetuksen mukaiset menettelyt toteutetaan noudattaen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyviä periaatteita.

2.   Komissio, Euroopan meriturvallisuusvirasto sekä asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaiset, virkamiehet ja muut niiden alaisuudessa työskentelevät henkilöt eivät saa paljastaa tämän asetuksen nojalla saamiaan tai vaihtamiaan tietoja eivätkä muita luottamuksellisuuden ja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

3.   Jokaisen hyväksytyn laitoksen tai muun henkilön, joka antaa tietoja tai huomautuksia tämän asetuksen mukaisesti, on merkittävä selvästi kaikki luottamukselliseksi katsottava aineisto, ilmoitettava luottamuksellisuuden syyt sekä toimitettava aineistosta komission asettamaan määräaikaan mennessä erillinen ei-luottamuksellinen toisinto.

4.   Komissio voi myös pyytää hyväksyttyä laitosta tai muuta asianomaista osapuolta merkitsemään kertomuksen, väitetiedoksiannon tai komission päätöksen osat, joiden tämä katsoo sisältävän liikesalaisuuksia.

5.   Jos 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua merkintää ei tehdä, komissio voi katsoa, etteivät asianomaiset asiakirjat tai huomautukset sisällä luottamuksellisia tietoja.

6.   Hyväksytyllä laitoksella on oikeus vaieta tilanteissa, joissa sen olisi annettava vastauksia, joissa se joutuisi omalta osaltaan myöntämään sääntöjen rikkomisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 391/2009 9 artiklan soveltamista.

19 artikla

Päätös

1.   Päätöksen, joka koskee sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä tai hyväksynnän peruuttamista tämän asetuksen mukaisesti, on perustuttava yksinomaan sellaisiin perusteisiin, joihin asianomaisella hyväksytyllä laitoksella on ollut mahdollisuus jättää huomautuksensa.

2.   Päätöksessä, joka koskee sakkojen tai uhkasakkojen määräämistä ja asianmukaisen määrän määrittämistä, on otettava huomioon tehokkuuden, oikeasuhteisuuden ja varoittavuuden periaatteet.

3.   Toteuttaessaan tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä ja päättäessään kyseisten toimien tai laiminlyöntien vakavuudesta ja vaikutuksesta turvallisuuteen ja ympäristöön komissio ottaa huomioon kansalliset toimenpiteet, jotka on jo toteutettu asianomaisen laitoksen suhteen samojen tosiseikkojen perusteella, erityisesti jos kyseiseen laitokseen on jo sovellettu oikeudenkäynti- tai täytäntöönpanomenettelyjä.

4.   Hyväksytyn laitoksen toimiin tai laiminlyönteihin, joiden perusteella on toteutettu tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, ei sovelleta lisätoimenpiteitä. Kyseiset toimet tai laiminlyönnit voidaan kuitenkin ottaa toistuvuuden arvioimiseksi huomioon myöhemmissä tämän asetuksen mukaisesti tehtävissä päätöksissä.

5.   Komissio tekee uhkasakkojen määräämistä tai sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevan päätöksen asetuksen (EY) N:o 391/2009 12 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

6.   Komissio tekee hyväksytyn laitoksen hyväksynnän peruuttamista koskevan päätöksen asetuksen (EY) N:o 391/2009 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

20 artikla

Muutoksenhakukeinot, ilmoitus ja julkaiseminen

1.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle hyväksytylle laitokselle käytettävissä olevista oikeudellisista muutoksenhakukeinoista.

2.   Komissio ilmoittaa päätöksestään Euroopan meriturvallisuusvirastolle ja jäsenvaltioille.

3.   Komissio voi perustelluissa tapauksissa julkaista päätöksensä, erityisesti turvallisuuden ja ympäristönsuojelun vuoksi. Julkaistessaan päätöksen tai ilmoittaessaan päätöksestä jäsenvaltioille komissio ottaa huomioon asianomaisen hyväksytyn laitoksen ja muiden asianomaisten osapuolten oikeutetut edut.

21 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen perintä

Komissio toteuttaa sakkojen ja uhkasakkojen perinnän laatimalla perintämääräyksen ja osoittamalla asianomaiselle hyväksytylle laitokselle veloitusilmoituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (6) 78–80 ja 83 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (7) 80–92 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä koskevat vanhentumisajat

1.   Komission oikeus määrätä hyväksytylle laitokselle sakkoja ja/tai uhkasakkoja tämän asetuksen mukaisesti raukeaa viiden vuoden kuluttua päivästä, jona hyväksytyn laitoksen toimi tai laiminlyönti, joka aiheutti tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti todetun rikkomisen, suoritettiin. Jos rikkomuksen aiheuttava toimi tai laiminlyönti on kuitenkin jatkuva tai toistuva, määräaika alkaa päivästä, jona toimi tai laiminlyönti lakkaa.

Komission oikeus määrätä hyväksytylle laitokselle uhkasakkoja tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti raukeaa kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona toteutettiin hyväksytyn laitoksen toimi tai laiminlyönti, jota varten komissio vaati toteuttamaan asianmukaisia ennalta ehkäiseviä ja korjaavia toimia.

2.   Toimet, jotka komissio ja Euroopan meriturvallisuusvirasto toteuttaa hyväksytyn laitoksen toimea tai laiminlyöntiä koskevaa arviointia tai rikkomismenettelyä varten, keskeyttävät 1 kohdassa säädetyn vanhentumisajan. Vanhentumisajan keskeytyminen lasketaan päivästä, jona hyväksytylle laitokselle ilmoitetaan komission ja Euroopan meriturvallisuusviraston toimesta.

3.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen. Vanhentumisaika ei saa kuitenkaan olla pitempi kuin kaksi kertaa alkuperäinen vanhentumisaika, ellei vanhentumisaikaa ole keskeytetty 4 kohdan mukaisesti.

4.   Uhkasakkojen määräämistä koskeva vanhentumisaika keskeytetään ajaksi, jonka komission päätös on Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä.

23 artikla

Sakkojen ja uhkasakkojen perimistä koskevat vanhentumisajat

1.   Oikeus ryhtyä sakkojen ja/tai uhkasakkojen perintämenettelyyn lakkaa yhden vuoden kuluttua siitä kun 19 artiklan nojalla annettu päätös on lopullinen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vanhentumisaika keskeytyy jokaisesta toimesta, jonka komissio tai komission pyynnöstä toimiva jäsenvaltio toteuttaa sakkojen ja/tai uhkasakkojen maksun täytäntöönpanemiseksi.

3.   Vanhentumisaika alkaa uudelleen kunkin keskeytyksen jälkeen.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vanhentumisajat keskeytetään ajaksi,

a)

joksi on myönnetty maksuaikaa;

b)

joksi maksun täytäntöönpano on Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen nojalla keskeytetty.

24 artikla

Määräaikojen soveltaminen

1.   Tässä asetuksessa säädetyt määräajat alkavat kulua seuraavana päivänä siitä, kun tiedonanto on vastaanotettu tai toimitettu henkilökohtaisesti perille.

2.   Kun kyseessä on komissiolle osoitettu tiedoksianto, asianomaisia määräaikoja katsotaan noudatetun, kun tiedoksianto on lähetetty rekisteröitynä lähetyksenä ennen kyseisen määräajan päättymistä.

3.   Komissio ottaa määräaikoja vahvistaessaan huomioon sekä oikeuden puolueettomaan menettelyyn että jokaisen tämän asetuksen mukaisen päätöksentekomenettelyn erityisolosuhteet.

4.   Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa, jos perusteltu jatkamispyyntö esitetään ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

25 artikla

Yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

Komissio käyttää tietoja, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komission pyynnöstä, ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

a)

hyväksyttyjen laitosten hyväksynnän ja seurannan osalta sille uskottujen asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukaisten tehtävien toteuttaminen;

b)

käyttö todisteena tämän asetuksen mukaisen päätöksenteon yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 ja 18 artiklan soveltamista.

V LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

26 artikla

Soveltaminen

Tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä ei sovelleta ennen asetuksen (EY) N:o 391/2009 voimaantuloa tapahtuneisiin tapahtumiin.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11.

(2)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47.

(4)  EUVL L 162, 25.6.2009, s. 6.

(5)  EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.

(6)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)  EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.


LIITE

Tämän taulukon ensimmäinen sarake viittaa asetuksen (EY) N:o 391/2009 ja sen liitteen I asianomaisiin säännöksiin, joista on tämän asetuksen soveltamiseksi muodostettu vaatimus- ja velvollisuusryhmiä, joista jokainen johtaa yhteen rikkomiseen. Asetuksen (EY) N:o 391/2009 asetusosassa säädettyjen velvollisuuksien osalta ensimmäisessä sarakkeessa viitataan asetuksen artiklaan ja kohtaan. Kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen vaatimusten osalta ensimmäisessä sarakkeessa viitataan liitteen osaan, kohtaan ja alakohtaan.

Toisessa sarakkeessa on vertailun helpottamiseksi ryhmän yleinen kuvaus.

Asetuksen (EY) N:o 391/2009 säännökset

Kunkin ryhmän aihesisältö

8 artiklan 4 kohta

Laaduntarkkailuarvioinnin tulosten julkistaminen

9 artiklan 1 kohta ja B osan 4 kohdan vaatimus

Pääsy tietoihin ja aluksen asiakirjoihin

9 artiklan 2 kohta

Pääsy alukselle

10 artiklan 1 kohdan ensimmäinen osa

Neuvottelut sääntöjen ja menettelyjen vastaavuudesta ja yhdenmukaistamisesta sekä yleissopimuksia koskevasta yhdenmukaisesta tulkinnasta

10 artiklan 1 kohdan toinen osa

Vastavuoroinen tunnustaminen

10 artiklan 3 kohta

Yhteistyö satamavaltion valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa

10 artiklan 4 kohta

Tietojen toimittaminen komissiolle, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille osapuolille muun muassa luokitellusta aluskannasta, luokituksen siirroista, luokan muutoksista, luokituksen voimassaolon keskeyttämisistä ja luokituksen peruuttamisista

10 artiklan 5 kohta

Lippujäsenvaltion mahdollisuus antaa lausunto siitä, onko alukselle, joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa muutetaan, tarve tehdä täydellinen tarkistus ennen kuin laitos antaa alukselle lakisääteisiä todistuskirjoja

10 artiklan 6 kohta

Vaatimukset luokitusta siirrettäessä

11 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohta

Kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen riippumattoman laadunarviointi- ja sertifiointiyksikön tehokkaan toiminnan suunnittelemiseksi, ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti

A osan 1 kohdan vaatimus

Oikeushenkilön asema ja tilintarkastusta koskevat vaatimukset

A osan 2 kohdan vaatimus

Kauppa-alusten suunnittelun ja rakenteen arvioinnissa hankitun riittävän kokemuksen osoittaminen asiakirjoin

A osan 3 kohdan, B osan 1 kohdan ja B osan 7 kohdan g alakohdan vaatimus

Riittävä ja asianmukainen henkilöstö, palvelujen maailmanlaajuinen kattavuus, päätoimiset katsastajat

A osan 4 kohdan ja B osan 7 kohdan a alakohdan vaatimus

Kattavien sääntöjen ja menettelyjen laatiminen ja päivittäminen

A osan 5 kohdan vaatimus

Alusrekisteri

A osan 6 kohdan vaatimus

Riippumattomuus, puolueettomuus ja eturistiriidat

A osan 7 kohdan, B osan 7 kohdan c alakohdan ensimmäisen osan ja B osan 7 kohdan k alakohdan vaatimus

Lakisääteiset tehtävät lukuun ottamatta kansainvälistä turvallisuusjohtamissäännöstöä (ISM)

B osan 2 kohdan vaatimus

Eettiset säännöt

B osan 3 kohdan vaatimus

Viranomaisen vaatimien tietojen luottamuksellisuus

B osan 5 kohdan vaatimus

Telakoiden, varustetoimittajien ja alusten omistajien teollis- ja tekijänoikeudet

B osan 6 kohdan, B osan 7 kohdan b alakohdan toisen osan, B osan 7 kohdan c alakohdan toisen osan, B osan 7 kohdan i alakohdan ja B osan 8 kohdan vaatimus

Laadunhallintajärjestelmä mukaan lukien rekisterit

B osan 7 kohdan b alakohdan ensimmäinen osa

Sääntöjen ja menettelyjen täytäntöönpano

B osan 7 kohdan d alakohdan vaatimus

Henkilöstön vastuu, valtuudet ja keskinäiset suhteet

B osan 7 kohdan e alakohdan vaatimus

Työn suorittaminen valvotuissa olosuhteissa

B osan 7 kohdan f alakohdan vaatimus

Katsastajien ja muun henkilöstön suorittaman työn valvonta

B osan 7 kohdan h alakohdan vaatimus

Katsastajien koulutus ja ammattitaito

B osan 7 kohdan j alakohdan vaatimus

Kattava järjestelmä sisäistä tarkastusta varten kaikilla sijaintipaikoilla

B osan 7 kohdan l alakohdan vaatimus

Aluetoimistojen ja katsastajien vastuu- ja valvontasuhteet

B osan 9 kohdan vaatimus

Välitön tietämys ja harkinta

B osan 10 kohdan vaatimus

ISM-säännöstö

B osan 11 kohdan vaatimus

Asianomaisten osapuolten osallistuminen sääntöjen ja menettelyjen laatimiseen


Top