Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0771

Komission t?yt?nt??npanoasetus (EU) N:o 771/2014, annettu 14 p?iv?n? hein?kuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa esitett?vien toimintaohjelmien mallia, syrj?isimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyss?, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lis?kustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien rakennetta, rahoitustietojen toimittamisessa k?ytett?v?? mallia, ennakkoarviointikertomusten sis?lt?? sek? arviointisuunnitelman v?himm?isvaatimuksia koskevien s??nt?jen vahvistamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla

OJ L 209, 16.7.2014, p. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/oj

16.7.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 209/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 771/2014,

annettu 14 päivänä heinäkuuta 2014,

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston puitteissa esitettävien toimintaohjelmien mallia, syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien rakennetta, rahoitustietojen toimittamisessa käytettävää mallia, ennakkoarviointikertomusten sisältöä sekä arviointisuunnitelman vähimmäisvaatimuksia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan, 72 artiklan 3 kohdan, 98 artiklan 2 kohdan ja 115 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen antaa säännöksiä, jotka koskevat:

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, jäljempänä ’EMKR’, yhteisrahoitettavia toimenpiteitä koskevien toimintaohjelmien esittämismallia,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskevien suunnitelmien, jäljempänä ’korvaussuunnitelmat’, rakennetta,

mallia, jota jäsenvaltioiden on käytettävä toimittaessaan rahoitustietoja määrästä, josta ne arvioivat esittävänsä tukihakemuksia,

toimintaohjelmien ennakkoarviointia koskevien kertomusten sisältöä ja

ohjelmakauden aikana suoritettavaa toimintaohjelmien arviointia koskevien suunnitelmien vähimmäisvaatimuksia.

(2)

Nämä säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat jäsenvaltioiden EMKR:n puitteissa toimittamien toimintaohjelmien ja korvaussuunnitelmien sisällön ja esittämisen eri näkökohtia. Jotta varmistetaan, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samanaikaisesti, ovat keskenään johdonmukaisia ja jotta hallintoviranomaisen olisi helpompaa soveltaa niitä, ne on aiheellista sisällyttää tähän asetukseen.

(3)

Toimintaohjelmia koskevassa mallissa olisi yhdenmukaistettava ohjelman kussakin osiossa annettavien tietojen esitystapa. Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että tiedot ovat yhdenmukaisia, vertailukelpoisia ja että ne voidaan tarvittaessa yhdistää.

(4)

Toimintaohjelmia koskevan mallin perustalta kehitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 74 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää toimintaohjelmien osalta. Mallissa olisi siksi määritettävä se, miten toimintaohjelmien tiedot syötetään sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan saisi rajoittaa toimintaohjelmien lopullista esittämismuotoa, tekstin asettelu ja taulukot mukaan luettuina, koska sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään syötetyt tiedot voidaan jäsentää ja esittää eri tavoin.

(5)

Toimintaohjelmien mallin olisi vastattava asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklassa vahvistettua toimintaohjelman sisältöä. Jotta tietojen syöttämiselle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, mallissa olisi määriteltävä sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kunkin kentän tekniset ominaisuudet. Mallissa olisi määriteltävä mahdollisuudet esittää vakiomuotoisten tietojen lisäksi muitakin kuin vakiomuotoisia tietoja pakollisissa tai vapaaehtoisissa liitteissä. Tällaisten liitteiden teknisiä ominaisuuksia ei ole tarpeen määritellä.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 72 artiklassa säädetään, että asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja markkinoille saattamisessa toimijoille aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista koskeva suunnitelma.

(7)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 73 artiklan mukaan korvaussuunnitelmassa olisi myös ilmoitettava valtiontuesta, jota jäsenvaltio on lisärahoituksen muodossa myöntänyt korvaussuunnitelman toteuttamiseen.

(8)

Korvaussuunnitelman rakenteen olisi oltava sellainen, että varmistetaan tietojen johdonmukaisuus ja laadukkuus, tietojen tarkkuuden vähimmäistaso sekä vakiomuoto niiden esittämiselle. Tietoja olisi myös voitava verrata asianomaisten alueiden ja täytäntöönpanovuosien välillä.

(9)

Korvaussuunnitelma olisi eriteltävä korvauskelpoisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelossa olevien syrjäisimpien alueiden sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 70 artiklassa tarkoitettujen toimijatyyppien mukaan.

(10)

Suunnitelmassa olisi myös ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 508/2014 71 artiklan mukaisesti laskettu korvauksen määrä.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 98 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennuste määrästä, jonka edestä niiden odotetaan jättävän tukihakemuksia kuluvaa ja seuraavaa varainhoitovuotta varten.

(12)

Jäsenvaltioiden ennusteen toimittamiseen käyttämällä mallilla pitäisi pystyä varmistamaan, että komission saatavilla on yhdenmukaista ja oikea-aikaista tietoa, jotta voidaan suojata unionin taloudelliset edut, tarjota ohjelmien tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseen tarvittavat keinot sekä helpottaa rahoitushallintoa.

(13)

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklan mukaisesti tehtävä ennakkoarviointeja kunkin ohjelman suunnittelun parantamiseksi. Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ennakkoarvioinnit on esitettävä komissiolle samanaikaisesti kuin ohjelma, ja mukaan on liitettävä tiivistelmä. Ennakkoarviointikertomukseen asetuksen (EU) N:o 508/2014 115 artiklan 1 kohdan mukaisesti sisällytettävien tietojen olisi oltava riittävän yhdenmukaisia, jotta komissio voi laatia ennakkoarviointikertomuksista yhteenvedon unionin tasolla asetuksen (EU) N:o 508/2014 118 artiklassa edellytetyllä tavalla.

(14)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklan mukaan hallintoviranomaisen on laadittava suunnitelma ohjelmakauden aikana suoritettavaa toimintaohjelman arviointia varten. Asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaan toimintaohjelmaan on sisällyttävä arviointisuunnitelma. Komission olisi arviointisuunnitelman vähimmäisvaatimusten avulla voitava varmistaa, että suunnitelmaan sisältyvät arviointitoimet ja resurssit ovat realistiset ja että jäsenvaltiot noudattavat asetuksen (EU) N:o 1303/2013 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja arviointivaatimuksia.

(15)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Toimintaohjelman sisällön esittäminen

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklassa kuvatun toimintaohjelman sisältö on esitettävä tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukaisesti.

2 artikla

Syrjäisimpiä alueita koskevan korvaussuunnitelman rakenne

Asetuksen (EU) N:o 508/2014 72 artiklassa säädetyn syrjäisimpiä alueita koskevan korvaussuunnitelman rakenne esitetään tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Rahoitustietojen toimittamismalli

Toimittaessaan komissiolle rahoitustietoja asetuksen (EU) N:o 508/2014 98 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III esitettyä mallia.

4 artikla

Ennakkoarvioinnin sisältö

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklassa tarkoitettu ennakkoarviointi on liitettävä toimintaohjelmaan kertomuksena, jossa on esitettävä

a)

englanniksi laadittu tiivistelmä;

b)

asianomaisen jäsenvaltion kielellä tai kielillä laadittu tiivistelmä;

c)

tämän asetuksen liitteessä IV mainitut erityiset näkökohdat.

5 artikla

Arviointisuunnitelmaa koskevat vähimmäisvaatimukset

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 56 artiklassa säädettyä arviointisuunnitelmaa koskevat vähimmäisvaatimukset esitetään tämän asetuksen liitteessä I olevassa 10 kohdassa.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


LIITE I

Meri- ja kalatalousrahastoa koskevien toimintaohjelmien malli

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Nimike

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versio

<0.3 type="N" input="G">

Ensimmäinen vuosi

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Viimeinen vuosi

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Tukikelpoisuus alkaa

<0.6 type="Dv input="G">

Tukikelpoisuus päättyy

<0.7 type="D" input="G">

Komission päätöksen numero

<0.8 type=vS" input="G">

Komission päätöksen päivämäärä

<0.9 type=vD" input="G">

1.   TOIMENPIDEOHJELMAN VALMISTELU JA KUMPPANIEN OSALLISTUMINEN

1.1   Toimenpideohjelman valmistelu ja kumppanien osallistuminen (asetuksen (EU) N:o 508/2014 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2   Ennakkoarvioinnin tulokset (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti)

1.2.1   Ennakkoarviointiprosessin kuvaus

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2   Yhteenveto ennakkoarvioinnin tekijöiden suosituksista ja lyhyt kuvaus siitä, miten niitä on käsitelty

Aihe [komission ennalta määrittelemä]]

Suositus

Miten tätä suositusta käsiteltiin tai miksi sitä ei otettu huomioon

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   VAHVUUKSIEN, HEIKKOUKSIEN, MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN ANALYYSI JA TARPEIDEN MÄÄRITTELY (ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISESTI)

2.1   Vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analyysi (SWOT-analyysi) ja tarpeiden määrittely

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin asiaankuuluvasta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevasta unionin painopisteestä

EMKR:a koskeva unionin painopiste

EMKR:a koskevan unionin painopisteen nimike <2.1 type="S" input="S">]

Vahvuudet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Heikkoudet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Mahdollisuudet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Uhat

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Tarpeiden määrittely SWOT-analyysin perusteella

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analyysin johdonmukaisuus vesiviljelyä koskevan monivuotisen kansallisen strategiasuunnitelman kanssa (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

SWOT-analyysin johdonmukaisuus ympäristön hyvän tilan saavuttamisessa meristrategian kehittämisen ja täytäntöönpanon kautta tapahtuneen edistymisen kanssa

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Työpaikkoja, ympäristöä, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä innovoinnin edistämistä koskevat tarpeet

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2   Alkutilanteeseen liittyvät asiayhteysindikaattorit

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevasta unionin painopisteestä

EMKR:a koskeva unionin painopiste

EMKR:a koskevan unionin painopisteen nimike <2.2 type="S" input="S">

Alkutilanteeseen liittyvä asiayhteysindikaattori

Perusvuosi

Arvo

Mittayksikkö

Tietolähde

Huomautukset/perustelu

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   KUVAUS STRATEGIASTA, JONKA MUKAISESTI TOIMINTAOHJELMALLA EDISTETÄÄN ÄLYKÄSTÄ, KESTÄVÄÄ JA OSALLISTAVAA KASVUA (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 27 ARTIKLAN MUKAISESTI)

3.1   Strategian kuvaus

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2   Erityistavoitteet ja tulosindikaattorit

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevasta unionin painopisteestä

Unionin painopiste

Unionin painopisteen nimike <3.2 type="S" input="S">

Erityistavoite

Erityistavoitteen nimike <3.2 type="S" input="S">

Tulosindikaattori, toisin sanoen tavoite, jonka jäsenvaltio pyrkii saavuttamaan EMKR:n tuella

Tulosindikaattorin nimike ja mittayksikkö

Tavoitearvo vuodeksi 2023

Mittayksikkö

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3   Asianomaiset toimenpiteet ja tuotosindikaattorit

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin aiemmin valitusta kyseisen unionin painopisteen erityistavoitteesta

Unionin painopiste

Unionin painopisteen nimike <3.3 type="S" input="G">

Erityistavoite

Erityistavoitteen nimike <3.3 type="S" input="G">

Valitun asianomaisen toimenpiteen nimike

 

Toimenpidekohtaiset tuotosindikaattorit

Perustelut EMKR-toimenpiteiden yhdistelmälle (ennakkoarvioinnin ja SWOT-analyysin pohjalta)

Temaattinen tavoite, jota valittu toimenpide edistää

Pitäisikö indikaattori sisällyttää tuloskehykseen

Tuotosindikaattorin nimike ja mittayksikkö

Tavoitearvo vuodeksi 2023

Mittayksikkö

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4   Kuvaus siitä, miten ohjelma täydentää muita ERI-rahastoja

3.4.1   Kuvaus siitä, miten ohjelma täydentää muita ERI-rahastoja ja muita asiaankuuluvia unionin ja kansallisia rahoitusvälineitä ja miten se sovitetaan yhteen niiden kanssa

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2   Suunnitellut tärkeimmät toimenpiteet hallinnollisen taakan vähentämiseksi

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5   Tiedot makroalue- ja merialuestrategioista (mikäli merkityksellisiä)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   TIETTYJÄ EMKR-TOIMENPITEITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

4.1   Kuvaus Natura 2000 -alueiden erityistarpeista ja ohjelman vaikutuksesta kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013  (3) 8 artiklassa säädetyllä tavalla

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2   Kuvaus rannikkokalastuksen kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä koskevista toimintasuunnitelmista (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3   Yksinkertaistettujen kustannusten laskentamenetelmän kuvaus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 67 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaisesti

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4   Lisäkustannusten tai tulonmenetysten laskentamenetelmän kuvaus asetuksen (EU) N:o 508/2014 96 artiklan mukaisesti

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5   Kuvaus menetelmästä korvauksen laskemiseksi soveltaen asetuksen (EU) N:o 508/2014 40 artiklan 1 kohdan, 53, 54, 55 ja 67 artiklan nojalla harjoitetun kunkin toiminnan osalta määriteltyjä asiaankuuluvia perusteita

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6   Kun on kyse asetuksen (EU) N:o 508/2014 34 artiklan mukaisista toimenpiteistä kalastustoiminnan pysyväksi lopettamiseksi, kuvauksessa on esitettävä kalastuskapasiteetin vähentämisen tavoitteet ja sen saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan mukaisesti. Mukaan on liitettävä kuvaus asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 ja 34 artiklan mukaisesti myönnettävän korvauksen laskentamenetelmästä.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7   Keskinäiset rahastot epäsuotuisten sääolojen tai ympäristövahinkojen varalta (asetuksen (EU) N:o 508/2014 35 artiklan mukaisesti)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8   Kuvaus teknisen tuen käytöstä (asetuksen (EU) N:o 508/2014 78 artiklan mukaisesti)

4.8.1   Jäsenvaltion aloitteesta annettava tekninen tuki

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2   Kansallisten verkostojen perustaminen

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   TIEDOT YHDENNETYSTÄ ALUEELLISESTA KEHITTÄMISESTÄ

5.1   Tiedot yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä

Tiedoissa olisi keskityttävä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rooliin EMKR:n toimintaohjelmassa kumppanuussopimuksen tietojen mukaisesti; olisi vältettävä kumppanuussopimuksessa jo olevien tietojen toistamista.

5.1.1   Kuvaus yhteisölähtöisestä paikallisesta kehitysstrategiasta (asetuksen (EU) N:o 508/2014 60 artiklan mukaisesti)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2   luettelo kalastusalueiden valitsemiseen sovellettavista perusteista (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3   luettelo paikallisia kehitysstrategioita koskevista valintaperusteista (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4   selkeä kuvaus paikallisten kalatalouden toimintaryhmien, hallintoviranomaisen tai nimetyn elimen tehtävistä kaikkien strategiaan liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan m alakohdan ii alakohdan mukaisesti)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5   Tiedot ennakkomaksuista paikallisille kalatalouden toimintaryhmille (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti)

Kalatalouden toimintaryhmiä koskevien kansallisten verkostojen osalta ks. kohta 4.8.2 (tekninen tuki)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2   Tiedot yhdennetyistä alueellisista investoinneista (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 36 artiklan mukaisesti)

Mikäli rakennerahastojen puitteissa käyttöön otettuja yhdennettyjä alueellisia investointeja täydennetään EMKR:sta saatavalla rahoitustuella, täytetään jäljempänä oleva taulukko:

Kyseessä olevat EMKR-toimenpiteet [valitaan pudotusvalikosta]

Ohjeellinen rahoitus EMKR:sta euroina

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   ERITYISTEN ENNAKKOEHTOJEN TÄYTTYMINEN (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 55 ARTIKLAN MUKAISESTI)

6.1   Sovellettavat ennakkoehdot ja arvio niiden täyttymisestä

6.1.1   Taulukko: Sovellettavat EMKR:a koskevat ennakkoehdot ja arvio niiden täyttymisestä

Ennakkoehto

Unionin painopiste, johon sovellettavaa ennakkoehtoa sovelletaan

Täyttyykö sovellettava ennakkoehto?

KYLLÄ

/

EI

/

OSITTAIN

Kriteerit

Kriteerit täyttyneet

(kyllä/ei)

Itsearviointi ja selitykset, jotka koskevat sovellettavien ennakkoehtojen kunkin kriteerin täyttymistä

Viittaukset

(strategioihin, oikeudellisiin säädöksiin tai muihin asiaan liittyviin asiakirjoihin — myös asianomaiset jaksot, artiklat tai kohdat — sekä internetlinkit tai pääsy koko tekstiin)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriteeri 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="Sv maxlength="1000" input="M">

Kriteeri 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2   Taulukko: Sovellettavat yleiset ennakkoehdot ja arvio niiden täyttymisestä

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2   Kuvaus toteutettavista toimenpiteistä, niiden täytäntöönpanosta vastaavista elimistä ja näiden toimenpiteiden toteutuksen aikataulusta

6.2.1   Taulukko: Suunnitellut toimet, joilla varmistetaan EMKR:a koskevien ennakkoehtojen täyttyminen

Ennakkoehto

Täyttymättömät kriteerit

Toteutettavat toimet

Määräaika (päivämäärä)

Kriteerien täyttämisestä vastaavat elimet

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Toimi 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Elin x

 

 

 

 

6.2.2   Taulukko: Suunnitellut toimet, joilla varmistetaan yleisten ennakkoehtojen täyttyminen

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   KUVAUS TULOSKEHYKSESTÄ (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 22 ARTIKLAN JA LIITTEEN II MUKAISESTI)

7.1   Taulukko: Tuloskehys

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin asianomaisesta EMKR:a koskevasta unionin painopisteestä

Unionin painopiste

 

Indikaattori ja tapauksen mukaan mittayksikkö [Tuotosindikaattorit niistä unionin painopisteistä, jotka on valittu aiemmin 3.3 kohdassa tuloskehykseen sisällytettäviksi]

Välitavoite vuodeksi 2018

Tavoitteet vuodeksi 2023

[siirtyvät automaattisesti toimintaohjelman strategiaa koskevasta toimintaohjelman luvusta]

Taloudellinen indikaattori

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Tuotosindikaattori 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Tuotosindikaattori 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2   Taulukko: tuloskehykseen sisällyttävien tuotosindikaattoreiden valinnan perustelut

Jäljempänä oleva taulukko täytetään kustakin asianomaisesta EMKR:a koskevasta unionin painopisteestä

Unionin painopiste

 

Tuloskehyksen tuotosindikaattoreiden valintaperusteet (4), myös selvitys niiden toimien rahoitusosuudesta, joilla tuotokset tuotetaan, sekä kyseisen osuuden, jonka on oltava yli 50 prosenttia painopisteelle kohdennetuista määrärahoista, laskutapa

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Välitavoitteiden ja tavoitteiden arvon määrittämiseen käytettävät tiedot tai todisteet ja laskutapa (esim. tiedot yksikkökustannuksista, vertailuarvoista ja normaalista tai aiemmasta täytäntöönpanoasteesta, asiantuntijalausunnot ja ennakkoarvioinnin päätelmät)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Tiedot siitä, kuinka tuloskehyksen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseen tähtääviä menetelmiä ja mekanismeja on sovellettu kumppanuussopimuksen mukaisesti

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   RAHOITUSSUUNNITELMA (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 20 ARTIKLAN JA ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 16 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUN KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSEN MUKAISESTI)

8.1   Kullekin vuodelle suunniteltu EMKR:n kokonaisrahoitusosuus euroina

Vuosi

EMKR:n pääosuus  (5)

EMKR:n suoritusvaraus

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="Gv>

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Yhteensä

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2   EMKR:n rahoitus ja yhteisrahoitusosuus unionin painopisteistä, teknisestä tuesta ja muusta tuesta (euroina)

 

 

Kokonaistuki

Pääosuus (kokonaisrahoitus ilman suoritusvarausta)

Suoritusvaraus

Suoritusvarauksen määrä osuutena unionin kokonaistuesta

Unionin painopisteet

Unionin painopisteeseen kuuluvat toimenpiteet

EMKR:n rahoitusosuus

(suoritusvaraus mukaan luettuna)

Kansallinen vastinrahoitus

(suoritusvaraus mukaan luettuna)

EMKR:n yhteisrahoitusosuus

EMKR:n tuki

Kansallinen vastinrahoitus

EMKR:n suoritusvaraus

Kansallinen vastinrahoitus (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen

33 artikla, 34 artikla ja 41 artiklan 2 kohta (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Rahoitus unionin painopisteen 1 loppuosalle (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 75 %,

vähintään 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 75 %,

vähintään 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

YKP:n täytäntöönpanon edistäminen.

tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tietojen keräämisen ja hallinnoinnin parantaminen (EMKR:n 13 artiklan 4 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta (76 artiklan 2 kohdan a–d alakohta ja f–j alakohta) (EMKR:n 13 artiklan 3 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta (76 artiklan 2 kohdan e alakohta) (EMKR:n 13 artiklan 3 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 85 %,

vähintään 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen

Varastointituki (67 artikla) (EMKR:n 13 artiklan 6 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien lisäkustannusten korvaaminen (70 artikla) (EMKR:n 13 artiklan 5 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Rahoitus unionin painopisteen 5 loppuosalle (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 75 %,

vähintään 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Yhdennetyn meripolitiikan hallinnoinnin täytäntöönpanon edistäminen (EMKR:n 13 artiklan 7 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 75 %,

vähintään 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tekninen tuki (EMKR:n 13 artiklan 2 kohta)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

enintään 75 %,

vähintään 20 %

 

 

0

0

0

Yhteensä [lasketaan automaattisesti]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

NA

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Ei sovelleta

8.3   EMKR:n rahoitusosuus ERI-rahastojen temaattisiin tavoitteisiin

Temaattinen tavoite

EMKR:n rahoitusosuus euroina

Tavoite 3:

pienten ja keskisuurten yritysten, maatalousalan (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta) ja kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta) kilpailukyvyn parantaminen.

<8.3 type="N" input="M">

Tavoite 4:

vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla

<8.3 type="N" input="M">

Tavoite 6:

ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen sekä luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

<8.3 type="N" input="M">

Tavoite 8:

kestävän ja laadukkaan työllisyyden edistäminen sekä työvoiman liikkuvuuden tukeminen

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORISONTAALISET PERIAATTEET

9.1   Kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5  (7) , 7 ja 8 artiklan huomioon ottamiseksi

9.1.1   Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen ja syrjimättömyys (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 7 artikla)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2   Kestävä kehitys

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2   Ilmastonmuutostavoitteisiin käytettävän tuen ohjeellinen määrä (asetuksen (EU) N:o 508/2014 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti)

Ilmastonmuutostavoitteisiin myötävaikuttavat EMKR-toimenpiteet [asiaankuuluvat EMKR-toimenpiteet, jotka jäsenvaltio on sisällyttänyt toimintaohjelman lukuun ”Strategian kuvaus”]

Kerroin  (8)

Ohjeellinen EMKR:n rahoitusosuus euroina [toimenpidekohtaiset määrät laskettuna yhteen]

Osuus toimintaohjelmaan kohdistetusta EMKR:n kokonaismäärärahasta (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   ARVIOINTISUUNNITELMA (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 56 ARTIKLAN JA ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN J ALAKOHDAN MUKAISESTI)

Arviointisuunnitelman tavoitteet ja päämäärä

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT-analyysissä ja ennakkoarvioinnissa olisi esitettävä jaksoa koskevat arviointitarpeet. Arviointisuunnitelman tavoitteissa ja päämäärässä olisi otettava huomioon tarve varmistaa, että riittäviä ja asianmukaisia arviointitoimia toteutetaan, erityisesti ohjelman ohjaukseen, vuosien 2017 ja 2019 vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin ja jälkiarviointiin tarvittavien tietojen toimittamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että EMKR:n arviointiin tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

Hallinnointi ja koordinointi

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Lyhyt kuvaus seuranta- ja arviointijärjestelmistä, joiden avulla saadaan tietoa EMKR:n toimintaohjelman täytäntöönpanon koordinoinnista. Tiedot tärkeimmistä hallintoon ja koordinointiin osallistuvista elimistä ja niiden vastuualueista Tiedot arvioinnin hallinnoinnista, ml. organisaatiorakenteet, esim. arviointiyksikkö ja/tai ohjausryhmä, laadunvalvonta, yksinkertaistaminen jne.

Arviointiaiheet ja -toimet

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Tiedot ennakoiduista arviointiaiheista ja toimista, mukaan lukien muun muassa EU:n vaatimusten täyttäminen. Suunnitelman olisi katettava toimet, joiden avulla arvioidaan kunkin painopisteen vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen, tulosindikaattoreiden arvon ja vaikutusten arviointi, nettovaikutusten analyysi, temaattiset asiat, monialaiset asiat kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja muut arviointitarpeet.

Tiedot ja tietostrategia

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Lyhyt kuvaus järjestelmästä toimintaohjelman toteutusta koskevien tilastotietojen kirjaamiseksi, säilyttämiseksi, hallinnoimiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä seurantatietojen toimittamisesta arviointia varten. Ilmoitus käytettävistä tietolähteistä, tietoaukoista, mahdollisista institutionaalisista ongelmista, jotka liittyvät tietojen toimittamiseen, ja ehdotetuista ratkaisuista. Tässä jaksossa on osoitettava, että käytettävissä on hyvissä ajoin asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät.

Aikataulu

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Alustava suunnitelma toimista, joilla varmistetaan arviointitulosten saatavuus vaadittuna ajankohtana, etenkin kun on kyse yleisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa vaadituista pakollisista arvioinneista, vuosien 2017 ja 2019 vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin toimitettavista tiedoista ja jälkiarviointikertomuksesta.

Yhteisölähtöisen paikallisen kehityksen arviointiin sovellettavat erityisvaatimukset

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kuvaus kalatalouden toimintaryhmille annettavasta arviointituesta, etenkin itsearviointimenetelmistä, ja kalatalouden toimintaryhmille annettavasta ohjauksesta, jotta voidaan koota yhteen saavutuksia, jotka voidaan osoittaa EMKR:n toimintaohjelman tasolla.

Viestintä

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kuvaus siitä, miten arvioinnin tuloksia levitetään sidosryhmille ja poliittisille päättäjille, sekä arviointitulosten käytön seurantamekanismit

Voimavarat

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kuvaus suunnitelman toteuttamiseen tarvittavista ja ennakoiduista voimavaroista sekä tieto hallinnollisia valmiuksia, tietoja, rahoitusvaroja ja tietotekniikkaa koskevista tarpeista. Kuvaus valmiuksia kehittävistä toimista, joilla on tarkoitus varmistaa, että arviointisuunnitelma voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan.

11.   OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT JÄRJESTELYT (ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN m ALAKOHDAN MUKAISESTI)

11.1   Viranomaisten ja välittäjinä toimivien elinten yksilöinti

Viranomainen/elin

Viranomaisen/elimen nimi

Hallintoviranomainen

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Hallintoviranomaisen välittävä elin (tapauksen mukaan)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Todentamisviranomainen (tapauksen mukaan)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Todentamisviranomaisen välittävä elin (tapauksen mukaan)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tarkastusviranomainen

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2   Seuranta- ja arviointimenettelyjen kuvaus

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3   Seurantakomitean yleinen kokoonpano

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4   Tiivistetty kuvaus toteutettavista tiedotus- tai julkistamistoimenpiteistä

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   TIEDOT VALVONTAA, TARKASTUKSIA JA TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTAA KOSKEVAN JÄRJESTELMÄN TÄYTÄNTÖÖNPANOELIMISTÄ (ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN o alakohdan mukaisesti)

12.1   Valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan järjestelmän täytäntöönpanoelimet

Viranomaisen/elimen nimi

Elin nro x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Elin nro y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2   Lyhyt kuvaus kalastusalan sääntöjen valvontaan, tarkastamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan käytettävissä olevista taloudellisista ja henkilöresursseista

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3   Käytettävissä olevista keskeiset välineet, erityisesti alusten, lentokoneiden ja helikopterien lukumäärä

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4   Luettelo valituista toimintatyypeistä

Toiminnan tyyppi

Kuvaus

Valittu toiminnan tyyppi

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5   Yhteys painopisteisiin, jotka komissio on määritellyt AMKR-asetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   TIEDONKERUU (ASETUKSEN (EU) N:o 508/2014 18 ARTIKLAN 1 KOHDAN p ALAKOHDAN MUKAISESTI)

13.1   Yleiskuvaus vuosiksi 2014–2020 suunnitelluista tiedonkeruutoimista

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2   Kuvaus tietojen säilyttämismenetelmistä, tietojen hallinnasta ja tietojen käytöstä

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3   Kuvaus siitä, kuinka kerättyjen tietojen moitteeton varainhoito ja hallinto saavutetaan

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   RAHOITUSVÄLINEET (ASETUKSEN (EU) N:o 1303/2013 TOISEN OSAN IV OSASTON MUKAISESTI)

14.1   Kuvaus rahoitusvälineen suunnitellusta käytöstä

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2   Niiden EMKR-toimenpiteiden valinta, jotka on tarkoitus panna täytäntöön rahoitusvälineiden kautta

EMKR-toimenpide [toimenpiteet valitaan komission ennalta määrittelemästä pudotusvalikosta]

<14.2 type="S" input="S">

14.3   Ohjeelliset määrät, jotka on tarkoitus käyttää rahoitusvälineiden kautta

EMKR:n kokonaismäärä euroina vuosina 2014–2020

<14.3 type="N" input="M">

Ohjelman liitteet

Luettelo kumppaneista, joita on kuultu

Ennakkoarviointikertomus tiivistelmineen

Kertomus strategisesta ympäristöarvioinnista

Tiivistetty kuvaus hallinto- ja valvontajärjestelmästä (mukaan luettuna selvitys siitä, kuinka tehtävien eriyttämisen periaate ja toiminnallinen riippumattomuus on varmistettu)

Syrjäisimmillä alueilla aiheutuvien lisäkustannusten korvaamissuunnitelma

Kartta, josta käy ilmi kalastus- ja vesiviljelyalojen sijainti ja koko, tärkeimpien kalastussatamien ja vesiviljelylaitosten sijainti ja suojattujen alueiden (rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito, suojellut merialueet, Natura 2000) sijainti


(1)  Kenttien sisältöjen selitykset:

 

type: N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastitettava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boole-päätös

 

input: M = manuaalisesti, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

 

”maxlength”= Enimmäismerkkimäärä välilyönnit mukaan luettuina.

(2)  Sovelletaan unionin painopisteeseen numero 2.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Valitut toimenpiteet määrittelevät tuotosindikaattorit, mutta tuloskehyksessä käytettävä tuotosindikaattoreiden osajoukko on perusteltava.

(5)  EMKR:n pääosuus = unionin kokonaismäärärahat ilman suoritusvarauksen osuutta

(6)  Kansallinen rahoitus jaotellaan suhteessa pääosuuteen ja suoritusvaraukseen.

(7)  5 artikla kuvataan toimintaohjelman 1 jaksossa ”Toimenpideohjelman valmistelu ja kumppanien osallistuminen”

(8)  Joidenkin toimenpiteiden osalta jäsenvaltio voi muuttaa ehdotettua osuutta 0 prosentista 40 prosenttiin, kuten komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 215/2014 säädetään.


LIITE II

KORVAUSSUUNNITELMAN RAKENNE

1.   Tukikelpoisten kalastus- tai vesiviljelytuotteiden tai tuoteryhmien  (1) tiedot

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ryhmät  (2)

Kauppanimi

Tieteellinen nimi

FAO-koodi

Jalostusaste  (3)

CN-koodi

Määrä  (4)

1.

Äyriäiset

Katkaravut

Plesiopenaeus edwardsianus

Katkarapu SSH

jäädytetty

 

X tonnia/vuosi

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Toimijoiden  (5) tiedot

#

(1)

(2)

Toiminnanharjoittajat tai niiden yhteenliittymät

Tuoteryhmät tai tuotteet

(taulukon 1 sarakkeen 1 tai 2 mukaisesti)

1.

Kalastajat

Äyriäiset (jos tuoteryhmäkohtaisesti)/katkaravut (jos tuotekohtaisesti)

2.

Vesiviljelijät

 

 

3.   Lisäkustannusten korvaamisaste laskettuna tuotekohtaisesti tai tuoteryhmäkohtaisesti

Tuote tai tuoteryhmä  (6)

Kustannusryhmä ja -yksiköt

Keskimääräiset kustannukset (7)/ vuosi

Lisäkustannusten perustelut

Syrjäisen alueen toimijalle aiheutuneet kustannukset

Jäsenvaltion alueen mantereella sijaitsevalle toimijalle aiheutuneet kustannukset

Lisäkustannukset (8) (korvauksen enimmäismäärä)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Ryhmä 1-A: Kalastustuotteiden tuotantokustannukset

Polttoaine

 

 

 

 

Voiteluaine

 

 

 

 

Kuluvat osat

 

 

 

 

Huolto

(ml. alusten pohjien puhdistus)

 

 

 

 

Kalastus-, navigointi- ja turvavälineet

 

 

 

 

Syötit

 

 

 

 

Kalojen säilytykseen tarkoitettu jää

 

 

 

 

Satamamaksut

 

 

 

 

Pankkikulut

 

 

 

 

Vakuutus

 

 

 

 

Televiestintä (internet, puhelin, faksi)

 

 

 

 

Konsultointipalvelut

 

 

 

 

EMKR-asetuksen 68 artiklassa mainittuihin markkinoille saattamista koskeviin toimenpiteisiin liittyvät kustannukset

 

 

 

 

Muonitus (miehistö)

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Ryhmän 1A lisäkustannusten  (8) kokonaismäärä

 

 

 

 

Ryhmä 1-B: Vesiviljelytuotteiden tuotantokustannukset

Nuoret kalat

 

 

 

 

Rehu (hankinta ja säilytys)

 

 

 

 

Energia ja happi

 

 

 

 

Huolto (ml. terveyden suojelu)

 

 

 

 

Pienet hankinnat ja varaosat

 

 

 

 

Satamamaksut

 

 

 

 

Pankkikulut

 

 

 

 

Vakuutus

 

 

 

 

Televiestintä (internet, puhelin, faksi)

 

 

 

 

Konsultointipalvelut

 

 

 

 

EMKR-asetuksen 68 artiklassa mainittuihin markkinoille saattamista koskeviin toimenpiteisiin liittyvät kustannukset

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Ryhmän 1B lisäkustannusten  (8) kokonaismäärä

 

 

 

 

Ryhmä 2: Käsittelykulut

Raaka-aine

 

 

 

 

Jätteiden käsittely

 

 

 

 

Toksisten tai myrkyllisten lajien lajittelu ja neutralointi

 

 

 

 

Energia

 

 

 

 

Pankkikulut

 

 

 

 

Vakuutus

 

 

 

 

Televiestintä (internet, puhelin, faksi)

 

 

 

 

Konsultointipalvelut

 

 

 

 

EMKR-asetuksen 69 artiklassa mainittuihin investointeihin liittyvät kustannukset

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset

 

 

 

 

Pakkaaminen

 

 

 

 

Jäähdyttäminen ja pakastaminen

 

 

 

 

EMKR-asetuksen 69 artiklan mukaisiin asiaankuuluviin toimenpiteisiin liittyvät kustannukset

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Ryhmän 2 lisäkustannusten  (8) kokonaismäärä

 

 

 

 

Ryhmä 3: Markkinointikustannukset

Pakkaaminen (ml. jää tuoreille tuotteille)

 

 

 

 

Fyysinen kuljetus (maitse, meritse ja ilmateitse), ml. mahdolliset vakuutuskulut ja tullimaksut

 

 

 

 

Pankkikulut

 

 

 

 

Vakuutus

 

 

 

 

Televiestintä (internet, puhelin, faksi)

 

 

 

 

Konsultointipalvelut

 

 

 

 

Jakeluajoista aiheutuvat kustannukset

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

Ryhmän 3 lisäkustannusten  (8) kokonaismäärä

 

 

 

 

Lisäkustannusten  (8) kokonaismäärä: lasketaan yhteen lisäkustannukset sarakkeesta c

 

 

 

 

Lisäkustannusten tasoon vaikuttavan muuntyyppisen julkisen tuen kokonaismäärä  (9)

 

 

 

 

Korvausten kokonaismäärä (lisäkustannukset yhteensä + julkinen tuki yhteensä)

 

 

 

 

Lisätiedot:

Mikäli korvausten määrä on pienempi kuin lisäkustannusten määrä, on esitettävä valitun korvausmäärän määrittämisen perustelut

 

4.   Toimivaltaisten viranomaisten tiedot

 

Laitoksen nimi

Hallintoviranomainen

Toimintaohjelman kohdassa 11.1 ”Viranomaisten ja välittäjinä toimivien elinten yksilöinti” tarkoitetun laitoksen nimi

5.   Lisärahoitus korvaussuunnitelman täytäntöönpanoon (valtiontuki)

Tiedot annettava kaikista suunnitelluista tukijärjestelmistä/tapauskohtaisista tuista

Alue

Alueen (alueiden) nimi (NUTS (10))

Tuen myöntävä viranomainen

Nimi

Postiosoite

Internetosoite

Tukitoimenpiteen nimike

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

Toimenpidetyyppi

Järjestelmä

 

Tapauskohtainen tuki

Tuensaajan nimi ja konserni (11), johon se kuuluu

Voimassa olevan tukiohjelman tai tapauskohtaisen tuen muutos

 

Komission käyttämä tuen numero

Jatkaminen

Muutokset

Kesto (12)

Järjestelmä

pp.kk.vvvv — pp.kk.vvvv

Myöntämispäivä (13)

Tapauskohtainen tuki

pp/kk/vvvv

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

 

Rajattu tiettyihin aloihin: Täsmennetään NACE:n kolminumerotasolla (14)

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

 

Suuret yritykset

 

Budjetti

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä (15)

Kansallisena valuuttana: … (täytenä määränä)

Yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä (16)

Kansallisena valuuttana: … (täytenä määränä)

Takaukset (17)

Kansallisena valuuttana: … (täytenä määränä)

Tukiväline

Avustus/korkotuki

Laina/takaisinmaksettavat ennakot

Takaus (tarvittaessa viittaus komission päätökseen (18))

Veroetuus tai verovapautus

Riskirahoitus

Muu (täsmennettävä)

Perustelut

Ilmoitetaan, miksi on otettu käyttöön valtiontukiohjelma tai myönnetty tapauskohtainen tuki Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tuen sijaan

toimenpide ei sisälly kansalliseen toimintaohjelmaan;

priorisointi kansallisen toimintaohjelman varojen jaossa;

EMKR:n rahoitusta ei enää ole saatavilla;

muu (mikä) …


(1)  Tuoteryhmä on kokoelma tuotteita, joiden lisäkustannusten laskentaan voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa.

(2)  Vapaaehtoinen, mikäli korvaus lasketaan tuotteiden tasolla.

(3)  Tuore, jäädytetty, jalostettu, säilötty.

(4)  Ilmaistuna elopainotonneina, kuten neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 määritellään (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Asetuksen (EU) N:o 508/2014 70 artiklan 6 kohdan nojalla.

(6)  Taulukot on täytettävä jokaisesta tuotteesta tai tuoteryhmästä.

(7)  Laskelman on perustuttava komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o …/2014 vahvistettuihin kriteereihin.

(8)  Lisäkustannukset on ilmaistava euroina elopainotonnia kohden, kuten asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 määritellään.

(9)  Asetuksen (EU) N:o 508/2014 71 artiklan b kohdan nojalla.

(10)  NUTS — tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö. Yleensä alueista käytetään tasoa 2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

(11)  Sovellettaessa perussopimuksen kilpailusääntöjä ja tätä asetusta yrityksellä tarkoitetaan kaikkia taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Unionin tuomioistuin on vahvistanut, että saman yksikön (oikeudellisessa tai tosiasiallisessa) valvonnassa olevat yksiköt olisi katsottava yhdeksi yritykseksi.

(12)  Ajanjakso, jonka kuluessa myöntävä viranomainen voi sitoutua tuen myöntämiseen.

(13)  ’Tuen myöntämispäivällä’ tarkoitetaan päivää, jolloin tuensaajalle myönnetään laillinen oikeus tuensaantiin asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.

(14)  NACE Rev. 2 on Euroopan unionin tilastollinen toimialaluokitus. Yleensä käytetään kolminumerotasoa.

(15)  Jos kyseessä on tukijärjestelmä: Ilmoitetaan kaikkien ohjelmaan sisältyvien tukivälineiden osalta suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä tai arvioitu vuotuinen verotulojen menetys.

(16)  Jos kyseessä on tapauskohtainen tuki: Ilmoitetaan kokonaistukimäärä/verotulojen menetys.

(17)  Takausten osalta ilmoitetaan takauksen kohteena olevien lainojen (enimmäis)määrä.

(18)  Tarvittaessa viittaus komission päätökseen, jolla hyväksytään bruttoavustusekvivalentin laskentamenetelmä.


LIITE III

Ennuste määrästä, jonka edestä jäsenvaltion odotetaan jättävän tukihakemuksia kuluvaa ja seuraavaa varainhoitovuotta varten

 

Unionin rahoitusosuus (euroina)

[kuluva varainhoitovuosi]

[seuraava varainhoitovuosi]

Tammikuu–lokakuu

Marraskuu–joulukuu

Tammikuu–joulukuu

Toimenpideohjelman CCI-numero

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


LIITE IV

Ennakkoarviointikertomukseen sisällytettävät tiedot

I JAKSO: JOHDANTO

1.

Ennakkoarvioinnin päämäärä ja tavoitteet

2.

Kuvaus ennakkoarvioinnin toteuttamisvaiheista

3.

Yhteydenpito ennakkoarvioijan, hallintoviranomaisen ja strategisen ympäristöarvioinnin tekijän välillä

II JAKSO: ENNAKKOARVIOINTIKERTOMUS

1.   SWOT-analyysi ja tarpeiden arviointi

2.   Toimenpideohjelman strategia ja rakenne

2.1

Vaikutukset Eurooppa 2020 -strategiaan

2.2

Vaikutukset yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon

2.3

Johdonmukaisuus yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen, kumppanuussopimuksen, maakohtaisten suositusten ja muiden asiaankuuluvien välineiden kanssa

2.4

Ohjelman toimenpidelogiikka

2.5

Ehdotetut tukimuodot

2.6

Tieto siitä, miten valittujen toimenpiteiden odotetaan edistävän tavoitteiden saavuttamista

2.7

Määrärahojen johdonmukaisuus tavoitteiden kanssa

2.8

Yhteisölähtöistä paikallista kehitystä koskevat näkökohdat

2.9

Teknisen tuen käyttö

2.10

Ohjelman asiaankuuluvuus ja johdonmukaisuus

3.   Toimenpideohjelman edistymisen ja tulosten seuraamiseksi toteutettujen toimenpiteiden arviointi

3.1

Indikaattoreiden määrälliset tavoitearvot

3.2

Tuloskehyksen välitavoitteiden soveltuvuus

3.3

Ehdotettu seuranta- ja arviointijärjestelmä

3.4

Arviointisuunnitelma

4.   Toimenpideohjelman suunniteltujen täytäntöönpanojärjestelyjen arviointi

4.1

Hallintohenkilöstön ja hallintovalmiuksien riittävyys

4.2

Hallinnollisen rasitteen vähentäminen

5.   Laaja-alaisten kysymysten arviointi

5.1

Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen ja syrjinnän torjuminen

5.2

Kestävän kehityksen edistäminen


Top