EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0697

Komission asetus (EU) N:o 697/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 , asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 184, 25.6.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/697/oj

25.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 697/2014,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014,

asetuksen (EY) N:o 906/2009 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 246/2009 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

on kuullut kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 906/2009 (2) myönnetään linjaliikennekonsortioille ryhmäpoikkeus perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaan sisältyvästä kiellosta tietyin edellytyksin. Kyseisen asetuksen voimassaolo päättyy 25 päivänä huhtikuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 246/2009 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn viiden vuoden enimmäiskeston mukaisesti. Komission tämän ryhmäpoikkeuksen soveltamisesta saaman kokemuksen perusteella voidaan päätellä, että perustelut konsortioiden ryhmäpoikkeukselle ovat edelleen pätevät ja etteivät ehdot, joiden perusteella asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisala ja sisältö määritettiin, ole muuttuneet olennaisesti.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 906/2009 yksinkertaistettiin konsortioihin sovellettavia sääntöjä ja tehtiin niihin huomattavia muutoksia. Koska uusi lainsäädäntökehys on ollut voimassa ja sitä on sovellettu vasta lyhyen aikaa, tässä vaiheessa olisi vältettävä lisämuutoksia. Näin vältetään alan toimijoille säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten kasvu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 906/2009 soveltamisaikaa olisi sen vuoksi jatkettava viidellä vuodella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 906/2009 7 artiklassa ilmaus ”25 päivään huhtikuuta 2015” ilmauksella ”25 päivään huhtikuuta 2020”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 25 päivästä huhtikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 79, 25.3.2009, s. 1. EY:n perustamissopimuksen 81 artiklasta tuli 1 päivänä joulukuuta 2009 SEUT-sopimuksen 101 artikla ja 82 artiklasta SEUT-sopimuksen 102 artikla.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 906/2009, annettu 28 päivänä syyskuuta 2009, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (EUVL L 256, 29.9.2009, s. 31).


Top