EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0685

Komission asetus (EU) N:o 685/2014, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kiinteissä ravintolisissä käytettävän polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 182, 21.6.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/685/oj

21.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/23


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 685/2014,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kiinteissä ravintolisissä käytettävän polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(3)

Kyseiset luettelot voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(4)

Polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeerin (PVA-PEG-oksaskopolymeerin) käytön hyväksymisestä ravintolisien vesipohjaisissa välittömästi vapauttavissa kalvopäällysteissä jätettiin hakemus 13 päivänä syyskuuta 2011. Hakemus asetettiin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi PVA-PEG-oksaskopolymeerin turvallisuutta elintarvikkeiden lisäaineena ja tuli siihen tulokseen, että sen käyttö kiinteissä ravintolisissä kalvopäällysteenä ei aiheuta turvallisuusriskiä, kun sitä käytetään esitetyissä käyttötarkoituksissa. (4)

(6)

PVA-PEG-oksaskopolymeeri on tarkoitettu käytettäväksi ravintolisien vesipohjaisissa välittömästi vapauttavissa kalvopäällysteissä. Se suojaa epämiellyttäviltä mauilta ja hajuilta, parantaa tablettien ulkomuotoa, tekee tableteista helpommin nieltäviä, antaa tableteille niille ominaisen ulkomuodon ja suojaa herkkiä vaikuttavia ainesosia. Aineen erityisominaisuutena on, että se on erityisen joustavaa, sen viskositeetti on alhainen, ja se liukenee nopeasti happamiin, neutraaleihin ja emäksisiin vesipitoisiin väliaineisiin. Tämän vuoksi on aiheellista sallia PVA-PEG-oksaskopolymeerin käyttö kiillotusaineena kiinteissä ravintolisissä ja antaa kyseiselle lisäaineelle E-numero E 1209.

(7)

PVA-PEG-oksaskopolymeerin eritelmä olisi sisällytettävä asetukseen (EU) N:o 231/2012 silloin, kun se sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistettuihin unionin elintarvikelisäaineiden luetteloihin ensimmäisen kerran.

(8)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(8):3303.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään B osan 3 kohdassa ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” olevan lisäainetta E 1208 Polyvinyylipyrrolidoni-vinyyliasetaattikopolymeeri koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

E 1209

Polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeeri”

2)

Lisätään E osan elintarvikeryhmässä 17.1 ”Ravintolisät kiinteässä muodossa, myös kapselit, tabletit ja vastaavat, paitsi pureskeltavassa muodossa olevat” olevan lisäainetta E 1208 koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

 

”E 1209

Polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeeri

100 000”

 

 


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan elintarvikelisäainetta E 1208 (Polyvinyylipyrrolidoni-vinyyliasetaattikopolymeeri) koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”E 1209 POLYVINYYLIALKOHOLI-POLYETYLEENIGLYKOLI-OKSASKOPOLYMEERI

Synonyymit

Makrogolipoly(vinyylialkoholi)oksaskopolymeeri; poly(etaani-1,2-diolioksasetanoli); etenoli, polymeeri oksiraanin kanssa, haaroittunut; oksiraani, polymeeri etanolin kanssa, haaroittunut; etyleenioksidi-vinyylialkoholi-oksaskopolymeeri

Määritelmä

Polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeeri on synteettinen kopolymeeri, jossa on noin 75 % PVA-yksiköitä ja 25 % PEG-yksiköitä.

CAS-numero

96734-39-3

Kemiallinen nimi

Polyvinyylialkoholi-polyetyleeniglykoli-oksaskopolymeeri

Kemiallinen kaava

 

Keskimääräinen molekyylipaino

40 000–50 000 g/mol

Kuvaus

Väriltään valkoisesta kellertävään vaihteleva jauhe

Tunnistaminen

 

Liukoisuus

Liukenee hyvin veteen, laimennettuihin happoihin ja laimennettuihin alkalihydroksidiliuoksiin; käytännössä liukenematon etanoliin, etikkahappoon, asetoniin ja kloroformiin.

Infrapunaspektri

Noudatettava

pH-arvo

5,0–8,0

Puhtaus

 

Esteriluku

10–75 mg/g KOH:na

Dynaaminen viskositeetti

50–250 mPa·s

Kuivaushäviö

Enintään 5 %

Sulfaattituhka

Enintään 2 %

Vinyyliasetaatti

Enintään 20 mg/kg

Etikkahappo/kokonaisasetaattipitoisuus

Enintään 1,5 %

Etyleeniglykoli

Enintään 50 mg/kg

Dietyleeniglykoli

Enintään 50 mg/kg

1,4-Dioksaani

Enintään 10 mg/kg

Etyleenioksidi

Enintään 0,2 mg/kg

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg”


Top