EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014 , sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 179/72


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 673/2014,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014,

sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä

(EKP/2014/26)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklan 5 kohdan mukaan Euroopan keskuspankki (EKP) perustaa sovittelulautakunnan, jonka tehtävänä on ratkoa asianomaisten osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten eriäviä näkemyksiä tapauksissa, joissa EKP:n neuvosto on vastustanut mainitun asetuksen nojalla perustetun valvontaelimen päätösehdotusta.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 johdanto-osan 73 perustelukappaleen mukaan sovittelulautakunnan perustamisessa ja erityisesti sen kokoonpanossa olisi varmistettava, että eriävät näkökannat ratkaistaan tasapainoisella tavalla koko unionin etua ajatellen.

(3)

Sovittelulautakunnan työjärjestyksellä ei ole vaikutusta asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 7 kohdan mukaiseen menettelyyn, jossa euroalueen ulkopuolinen osallistuva jäsenvaltio ilmoittaa EKP:lle eriävän mielipiteensä perusteluineen siitä, että EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösluonnosta.

(4)

Koska valvontaelimen varapuheenjohtaja on sekä EKP:n neuvoston että valvontaelimen jäsen, hän on sopivimmassa asemassa oleva henkilö sovittelulautakunnan puheenjohtajaksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

JOHDANTOLUKU

1 artikla

Täydentävä luonne

Tällä asetuksella täydennetään Euroopan keskuspankin työjärjestystä (2). Tässä asetuksessa käytetyillä käsitteillä on sama merkitys kuin Euroopan keskuspankin työjärjestyksessä määritellyillä käsitteillä.

I LUKU

SOVITTELULAUTAKUNTA

2 artikla

Perustaminen

Perustetaan sovittelulautakunta asetuksen (EU) N:o 1024/2013 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Kokoonpano

1.   Sovittelulautakunnassa on yksi jäsen kustakin osallistuvasta jäsenvaltiosta.

2.   Valvontaelimen varapuheenjohtaja, joka ei ole sovittelulautakunnan jäsen, toimii sovittelulautakunnan puheenjohtajana.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Kukin osallistuva jäsenvaltio nimittää sovittelulautakuntaan yhden jäsenen EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten keskuudesta. Puheenjohtaja pyrkii edistämään tasapainon saavuttamista EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten kesken.

2.   Sovittelulautakunnan jäsenten toimikausi päättyy, jos he lakkaavat olemasta sen elimen jäseniä, josta heidät nimitettiin tehtävään.

3.   Sovittelulautakunnan jäsenenä toimiessaan kukin jäsen hoitaa tehtäväänsä koko unionin etua ajatellen.

5 artikla

Sovittelulautakunnan kokouksiin osallistuminen

1.   Jollei 2 kohdassa toisin säädetä, sovittelulautakunnan kokouksiin voivat osallistua vain sen jäsenet, puheenjohtaja ja sihteeri.

2.   Asiantuntijat voivat osallistua yksittäisiin sovittelulautakunnan kokouksiin sovittelulautakunnan kutsusta, jos heidän asiantuntemuksensa on tarpeen.

6 artikla

Sovittelulautakunnan kokoukset

1.   Puheenjohtaja voi kutsua sovittelulautakunnan kokouksen koolle aina, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi.

2.   Sovittelulautakunnan kokoukset pidetään EKP:n tiloissa.

3.   Puheenjohtajan pyynnöstä sovittelulautakunnan kokouksia voidaan pitää myös puhelinneuvotteluina, ellei vähintään kolme jäsentä sitä vastusta.

4.   Sovittelulautakunnan kokouspöytäkirja jaetaan jäsenten hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa tai sitä ennen kirjallisessa menettelyssä, ja hyväksytyn pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja. Pöytäkirjat annetaan EKP:n neuvoston ja valvontaelimen saataville.

5.   Valvontaelimen sihteeri toimii sovittelulautakunnan sihteerinä. Viimeksi mainitussa tehtävässään hän avustaa sovittelulautakunnan puheenjohtajaa sovittelulautakunnan ja tapauskohtaisen toimikunnan kokousten valmistelussa ja on vastuussa näiden kokousten pöytäkirjojen laatimisesta. Hän auttaa myös EKP:n neuvoston sihteeriä valmistelemaan EKP:n neuvoston kokouksia asioissa, joiden käsittelyyn sovittelulautakunta on osallistunut, ja vastaa niiltä osin kokouspöytäkirjojen laatimisesta.

7 artikla

Äänestäminen

1.   Sovittelulautakunta on päätösvaltainen äänestämään, kun vähintään kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on läsnä. Jos sovittelulautakunta ei ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

2.   Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Sovittelulautakunnan päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee toimessaan pisimpään olleen sovittelulautakunnan jäsenen ääni, ja jos kaksi tai useampi jäsenistä ovat olleet toimessaan yhtä kauan, iältään vanhimman jäsenen ääni.

3.   Sovittelulautakunta äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. Puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos kolme sovittelulautakunnan jäsentä sitä pyytää.

4.   Puheenjohtajan pyynnöstä päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisessa menettelyssä.

II LUKU

SOVITTELU

8 artikla

Sovittelupyyntö

1.   Sellaisten osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joita asia koskee ja joilla on eriäviä näkemyksiä tapauksissa, joissa EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösehdotusta, voivat pyytää, että valvontaelin, viiden työpäivän kuluessa saatuaan tiedon vastustuksesta ja sen perusteluista, pyytää sovittelua eriävien näkemysten ratkaisemiseksi, jotta varmistetaan rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttäminen. Tätä varten kukin asianomainen toimivaltainen viranomainen lähettää valvontaelimelle ilmoituksen, jossa pyydetään sovittelua, nimetään EKP:n neuvoston esittämä vastustus ja johon sisältyy selvitys sovittelupyynnön perusteluista. Sihteeristö ilmoittaa sovittelupyynnöistä valvontaelimen jäsenille.

2.   Muut sellaiset toimivaltaiset viranomaiset osallistuvissa jäsenvaltioissa, joita asia koskee ja joilla on samaa vastustusta koskevia eriäviä näkemyksiä, voivat lähettää erillisen ilmoituksen, jossa pyydetään sovittelua, tai yhtyä jo tehtyyn sovittelupyyntöön viiden työpäivän kuluessa ensimmäistä sovittelupyyntöä koskevasta ilmoituksesta ja ilmaista eriävät näkemyksensä.

3.   Tapaus, jossa EKP:n neuvosto vastustaa valvontaelimen päätösehdotusta, voidaan saattaa sovittelumenettelyyn vain kerran.

4.   Euroalueen ulkopuolisen osallistuvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka ilmoittaa EKP:lle eriävän mielipiteensä perusteluineen siitä, että EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösluonnosta asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 7 kohdan ja Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 13 g.4 artiklan mukaisesti, ei voi pyytää 1 kohdan mukaista sovittelua samaa EKP:n neuvoston esittämää vastustusta koskevassa asiassa.

5.   Jos osallistuvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyytää viiden työpäivän kuluessa vastustuksen tiedoksisaannista valvontaelintä pyytämään sovittelua, valvontaelin toimittaa EKP:n neuvoston sihteeristölle kymmenen työpäivän kuluessa EKP:n neuvoston esittämän vastustuksen tiedoksisaannista ilmoituksen, jossa pyydetään sovittelua. Kyseinen valvontaelimen päätösehdotus ja sitä koskeva EKP:n neuvoston vastustus liitetään ilmoitukseen, jossa pyydetään sovittelua. Ilmoitus sovittelupyynnöstä annetaan tiedoksi EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenille.

6.   Jos sellaisen euroalueen ulkopuolisen osallistuvan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, joka on pyytänyt 1 kohdan nojalla sovittelua tapauksessa, jossa EKP:n neuvosto on vastustanut valvontaelimen päätösehdotusta, ilmoittaa EKP:lle eriävän mielipiteensä perusteluineen samaa EKP:n neuvoston vastustusta koskevassa asiassa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 7 artiklan 7 kohdan mukaisesti, sovittelupyyntö katsotaan peruutetuksi.

9 artikla

Tapauskohtainen toimikunta

1.   Kun ilmoitus sovittelupyynnöstä on toimitettu 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sovittelulautakunnan puheenjohtaja välittää sen viipymättä sovittelulautakunnan jäsenille.

2.   Sovittelulautakunta nimeää kutakin 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimitettua sovittelupyyntöä koskevaa ilmoitusta varten tapauskohtaisen toimikunnan viiden työpäivän kuluessa sovittelupyyntöä koskevan ilmoituksen jättämisestä ja ilmoittaa työryhmän kokoonpanosta sovittelulautakunnan jäsenille.

3.   Tapauskohtainen toimikunta koostuu sovittelulautakunnan puheenjohtajasta, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, sekä neljästä muusta jäsenestä, jotka sovittelulautakunta nimittää jäsentensä keskuudesta. Sovittelulautakunta pyrkii saavuttamaan tasapainon EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenten kesken. Tapauskohtaiseen toimikuntaan ei voi kuulua sen osallistuvan jäsenvaltion nimittämä jäsen, jonka toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut eriävistä näkemyksistään 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä sen osallistuvan jäsenvaltion nimittämä jäsen, jonka toimivaltainen viranomainen on yhtynyt jo tehtyyn sovittelupyyntöön 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.   Tapauskohtainen toimikunta toimittaa 15 työpäivän kuluessa siitä, kun sovittelulautakunta on vastaanottanut sovittelupyyntöä koskevan ilmoituksen, sovittelulautakunnan puheenjohtajalle lausuntoluonnoksen, ja siihen sisältyvän selvityksen siitä, voidaanko sovittelupyyntö ottaa tutkittavaksi ja onko se oikeudellisesti perusteltu. Kiireellisissä tapauksissa tapauskohtainen toimikunta toimittaa lausuntoluonnoksen puheenjohtajansa asettaman lyhyemmän määräajan kuluessa.

5.   Tapauskohtaisen toimikunnan puheenjohtaja toimittaa lausuntoluonnoksen välittömästi sovittelulautakunnalle ja kutsuu koolle lautakunnan kokouksen.

III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY

10 artikla

Sovittelu

1.   Sovittelulautakunta arvioi tapauskohtaisen toimikunnan valmisteleman lausuntoluonnoksen ja antaa oman lausuntonsa valvontaelimelle ja EKP:n neuvostolle 20 työpäivän kuluessa sovittelupyyntöä koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Kiireellisissä tapauksissa sovittelulautakunta toimittaa lausuntonsa sen puheenjohtajan asettaman lyhyemmän määräajan kuluessa.

2.   Lausunto annetaan kirjallisesti, ja siitä tulee käydä ilmi syyt, joihin se perustuu.

3.   Sovittelulautakunnan lausunto ei sido valvontaelintä eikä EKP:n neuvostoa.

11 artikla

Uuden päätösehdotuksen valmistelu

1.   Kun sovittelulautakunta on antanut lausuntonsa, valvontaelin voi, otettuaan lausunnon huomioon, toimittaa uuden päätösehdotuksen EKP:n neuvostolle 10 työpäivän kuluessa sovittelulautakunnan lausunnon antamisesta.

2.   Kiireellisissä tapauksissa valvontaelin voi toimittaa uuden päätösehdotuksen sen puheenjohtajan asettaman lyhyemmän määräajan kuluessa.

3.   Edellä 2 kohdan mukaan toimitettua uutta päätösehdotusta koskevasta EKP:n neuvoston vastustuksesta ei voi esittää sovittelupyyntöä.

IV LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

12 artikla

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

1.   Sovittelulautakunnan pöytäkirjat ovat luottamuksellisia. EKP:n neuvosto voi kuitenkin valtuuttaa EKP:n puheenjohtajan julkistamaan asian käsittelyn lopputuloksen.

2.   Sovittelulautakunnan laatimat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat EKP:n asiakirjoja, minkä vuoksi ne luokitellaan ja niitä käsitellään Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 23.3 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä kesäkuuta 2014.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Euroopan keskuspankin päätös 2004/257/EY, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, Euroopan keskuspankin työjärjestyksen hyväksymisestä (EKP/2004/2) (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33).


Top