EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0615

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 615/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta

OJ L 168, 7.6.2014, p. 95–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/615/oj

7.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 168/95


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 615/2014,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 58 artiklan 4 kohdan, 62 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan 5 kohdan, 64 artiklan 7 kohdan ja 66 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (2) ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetaan oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa tukevia ohjelmia koskevat säännöt. Komissiolle on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja uuden asetuksella vahvistetun oikeudellisen kehyksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi annettu valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tarpeelliset toimenpiteet kyseisen kehyksen täytäntöönpanemiseksi mainittujen toimintaohjelmien osalta. Kyseisillä säännöillä on korvattava säännöt, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 867/2008, joka on korvattu komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 611/2014 (3).

(2)

Jotta tuottajajäsenvaltiot voisivat panna täytäntöön oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa tukevan järjestelmän hallinnon, olisi vahvistettava menettelyt, jotka koskevat toimintaohjelmia ja niiden muutoksia, unionin rahoituksen maksamista ennakot mukaan lukien, asetettavien vakuuksien määriä, tarkastuksia, tarkastuskertomuksia, oikaisuja ja seuraamuksia, kun toimintaohjelmien soveltamisessa esiintyy sääntöjenvastaisuuksia ja laiminlyöntejä.

(3)

Jäsenvaltion käytettävissä olevan rahoituksen moitteettoman käytön varmistamiseksi on tarpeen säätää seuraavaksi vuodeksi hyväksyttyjen toimintaohjelmien vuotuisesta muuttamismenettelystä, jotta mahdolliset asianmukaisesti perustellut muutokset suhteessa alkutilanteeseen voitaisiin ottaa huomioon. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava määritellä tarvittavat edellytykset toimintaohjelmien sisällön ja talousarvion muuttamiseksi niin, että tuottajajäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti pidättämät vuosittaiset määrät eivät ylittyisi. Toimintaohjelman muutoksia varten ja toimintaohjelmien soveltamisen joustavoittamiseksi on aiheellista vahvistaa hakemuksen jättämiselle määräaika.

(4)

Jotta oliivialan tuensaajaorganisaatiot voisivat aloittaa toimintaohjelmien täytäntöönpanon hyvissä ajoin, olisi säädettävä, että ne voivat saada asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyin edellytyksin asetettua vakuutta vastaan ennakon, jonka määrä on enintään 90 prosenttia kullekin vuodelle, jota hyväksytty toimintaohjelma koskee, vahvistetusta unionin rahoitusosuudesta. Olisi vahvistettava kyseisen ennakon maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Olisi vahvistettava, että hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja toimialakohtaisten organisaatioiden, jäljempänä ’tuensaajaorganisaatiot’, on jätettävä rahoitushakemukset jäsenvaltion maksajavirastolle tietyssä aikataulussa. Olisi myös säädettävä, että kyseinen hakemus on laadittava toimivaltaisen viranomaisen käyttöön asettaman mallin mukaisesti ja että sen mukana on oltava todisteet toimintaohjelman toteuttamisesta ja toteutuneista menoista. Olisi säädettävä, että jäsenvaltion maksajaviraston on maksettava rahoitus ja vapautettava vakuus, kun toimintaohjelma on saatu päätökseen kokonaisuudessaan, asiakirjatodisteet on tarkistettu ja tarkastukset tehty.

(6)

Toimintaohjelmien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asianomaisten jäsenvaltioiden olisi laadittava paikalla tehtäviä tarkastuksia koskeva suunnitelma, joka kattaa riskianalyysiin perustuvan otoksen tuensaajaorganisaatioista, ja tarkistettava, täyttyvätkö unionin rahoituksen myöntämisedellytykset. Olisi myös säädettävä, että jokaisesta paikalla tehdystä tarkastuksesta on laadittava yksityiskohtainen tarkastuskertomus. Jäsenvaltioiden olisi myös sääntöjenvastaisuuksia varten otettava käyttöön asianmukainen oikaisu- ja seuraamusjärjestelmä, joka kattaa kaikki aiheettomasti maksetut määrät tapauksen mukaan korkoineen.

(7)

Jotta varmistettaisiin toimintaohjelmien täytäntöönpanon seuranta ja arviointi koko niiden täytäntöönpanon ajan, tuensaajaorganisaatioiden on tarpeen laatia toiminnastaan kertomus ja toimittaa se asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille. Olisi myös säädettävä kyseisten kertomusten toimittamisesta komissiolle.

(8)

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan markkinoiden seurannan ja hallinnon alalla toteutettavien toimintaohjelmien kokonaisvaikutusten lisäämiseksi olisi säädettävä, että tuensaajaorganisaatioiden ja jäsenvaltioiden on julkaistava kyseisellä alalla toteutettujen toimenpiteiden tulokset internetsivustoillaan.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt seuraavien osalta: oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan toimintaohjelmien täytäntöönpano, toimintaohjelmien muutokset, tuen maksaminen ennakot mukaan lukien sekä noudatettavat menettelyt ja asetettavan vakuuden määrä toimintaohjelman hyväksymishakemuksen ja tukiennakon maksamisen yhteydessä.

2 artikla

Toimintaohjelman muuttaminen

1.   Tuensaajaorganisaatio voi pyytää jäsenvaltion vahvistamaa menettelyä noudattaen jo hyväksytyn toimintaohjelmansa muuttamista sisällön ja talousarvion osalta, mutta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 2 kohdassa kyseisen jäsenvaltion osalta säädetty määrä ei saa muutosten vuoksi ylittyä.

2.   Toimintaohjelman muutoshakemuksen tueksi on esitettävä asiakirjat, joissa esitetään muutosten syy, luonne ja vaikutukset, myös silloin kun kyseessä on erillisten toimintaohjelmien yhdistäminen. Tuensaajaorganisaation on jätettävä hakemus jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden 31 päivänä joulukuuta.

3.   Jos yhdistyneillä toimijaorganisaatioilla oli ennen erilliset toimintaohjelmansa, niiden on jatkettava kyseisiä ohjelmia rinnakkain ja erillisinä yhdistymistä seuraavan vuoden 1 päivään tammikuuta asti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat yhdistyneiden tuensaajaorganisaatioiden pyynnöstä ja näiden esittämien asianmukaisten perustelujen nojalla sallia, että tuensaajaorganisaatiot toteuttavat omat toimintaohjelmansa niitä yhdistämättä.

4.   Toimintaohjelmien muutoksia voi alkaa soveltaa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut muutoshakemuksen, paitsi jos toimivaltainen viranomainen katsoo, etteivät esitetyt muutokset ole sovellettavien edellytysten mukaisia. Tällöin se ilmoittaa asiasta tuensaajaorganisaatiolle, joka voi tarvittaessa toimittaa tarkistetun version toimintaohjelmastaan.

5.   Jos tuensaajaorganisaatiolle myönnetty unionin rahoitusosuus on pienempi kuin hyväksytyssä toimintaohjelmassa esitetty määrä, tuensaaja voi mukauttaa ohjelmaansa saamansa rahoituksen mukaan. Sen on haettava toimintaohjelmansa tälle muutokselle toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää.

6.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 4 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä toimintaohjelman täytäntöönpanon aikana muutoksia toimintaohjelman yhteen toimenpiteeseen, jos

a)

tuensaajaorganisaatio on ilmoittanut toimenpiteen muutoksesta toimivaltaiselle viranomaiselle kaksi kuukautta ennen kyseessä olevan toimenpiteen täytäntöönpanon alkamista;

b)

tiedonantoon on liitetty todisteet, joissa tarkennetaan ehdotetun muutoksen syy, luonne ja vaikutukset sekä osoitetaan, että kyseessä oleva muutos ei muuta asianomaisen toimintaohjelman alkuperäistä tavoitetta;

c)

asianomaisen toimenpiteen alalle myönnetyt määrärahat pysyvät samoina;

d)

määrärahojen siirrot toisiin toimenpiteisiin asianomaisen toimenpiteen alalla ovat enintään 40 000 euroa.

7.   Jos toimivaltainen viranomainen ei esitä 6 kohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattamatta jättämiseen liittyviä perusteltuja vastaväitteitä yhden kuukauden kuluessa toimenpiteen muutosta koskevasta ilmoituksesta, muutosta pidetään hyväksyttynä.

3 artikla

Ennakot

1.   Jos tuensaajaorganisaatio on jättänyt asetuksen (EU) N:o 611/2014 7 artiklan 3 kohdan h alakohdassa säädetyn ennakkoa koskevan hakemuksen, sille maksetaan tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin ennakko, jonka määrä on enintään 90 prosenttia kullekin vuodelle, jota hyväksytty toimintaohjelma koskee, vahvistetusta unionin rahoitusosuudesta

2.   Jäsenvaltio maksaa asianomaiselle tuensaajaorganisaatiolle viimeistään hyväksytyn toimintaohjelman kunkin toteuttamisvuoden alkamista seuraavan kuukauden lopussa ensimmäisen erän, jonka suuruus on puolet 1 kohdassa tarkoitetusta ennakon määrästä. Toinen ennakkoerä, joka vastaa mainitun määrän jäljellä olevaa puolikasta, maksetaan 3 kohdassa tarkoitetun tarkistuksen jälkeen.

3.   Jäsenvaltion on ennen toisen erän maksamista tarkistettava, onko ensimmäinen ennakkoerä tosiasiallisesti käytetty ja siihen liittyvät toimenpiteet toteutettu. Jäsenvaltio tekee kyseisen tarkistuksen 9 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen tai 7 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen perusteella.

4 artikla

Asetettavat vakuudet

1.   Asianomaisen tuensaajaorganisaation on 3 artiklassa tarkoitettua ennakkoa saadakseen asetettava asetuksen (EU) N:o 1306/2013 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakuus, jonka suuruus on 110 prosenttia haetun ennakon määrästä.

2.   Tuensaajaorganisaatiot voivat ennen jäsenvaltion vahvistamaa päivämäärää ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta jättää asianomaiselle jäsenvaltiolle hakemuksen 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden vapauttamiseksi määrältä, joka on samansuuruinen kuin ensimmäisen ennakkoerän määrää vastaavien, tosiasiallisesti toteutuneiden ja jäsenvaltion tarkistamien menojen kokonaismäärä. Jäsenvaltion on määriteltävä ja tarkastettava hakemuksen liitteenä olevat todisteet ja vapautettava kyseisiin menoihin liittyvä vakuus hakemuksen jättämiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kuluessa.

5 artikla

Unionin rahoituksen maksaminen

1.   Jotta tuensaajaorganisaatiolle voidaan maksaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan 2 kohdan mukainen unionin rahoitusosuus, sen on jätettävä jäsenvaltion maksajavirastolle maksupyyntö ennen jäsenvaltion vahvistamaa määräpäivää ja joka tapauksessa viimeistään toimintaohjelman kutakin toteuttamisvuotta seuraavan vuoden 30 päivänä kesäkuuta.

Jäsenvaltion maksajavirasto voi maksaa tuensaajaorganisaatioille kutakin toimintaohjelman toteuttamisvuotta vastaavan unionin rahoitusosuuden jäännöksen varmistettuaan 9 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen tai 7 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen perusteella, että 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kahteen ennakkoerään liittyvät toimenpiteet on tosiasiallisesti toteutettu.

Unionin rahoitusta koskevat hakemukset, jotka on jätetty 30 päivän kesäkuuta jälkeen, hylätään, ja toimintaohjelman rahoituksesta ennakoina mahdollisesti saadut määrät korvataan 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Unionin rahoitusta koskeva hakemus on tehtävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toimittaman mallin mukaisesti. Jotta hakemus voitaisiin hyväksyä, sen mukana on oltava

a)

kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

i)

tarkka kuvaus toimintaohjelman toteutetuista vaiheista delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 3 artiklassa tarkoitettujen toiminta-alojen ja toimenpiteiden mukaan eriteltyinä;

ii)

tarvittaessa jäsenvaltion hyväksymän toimintaohjelman vaiheiden ja toimintaohjelman tosiasiallisesti toteutettujen vaiheiden välisten erojen perustelut ja taloudelliset vaikutukset;

iii)

toimintaohjelman arviointi delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 6 artiklassa säädettyjen kriteerien perusteella;

b)

toimintaohjelman toteuttamisajanjaksona toteutuneisiin menoihin liittyvien maksujen suorittamisen todistavat laskut ja pankkiasiakirjat;

c)

tarvittaessa asiakirjatodisteet tuensaajaorganisaatioiden ja asianomaisen jäsenvaltion suorittamista rahoitusosuuksista.

3.   Rahoitushakemukset, jotka eivät ole 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten mukaisia, jätetään käsittelemättä ja hylätään. Asianomainen tuensaajaorganisaatio voi jättää uuden rahoitushakemuksen toimittamalla puuttuvat todisteet ja tiedot jäsenvaltion vahvistamassa määräajassa.

4.   Hakemukset, jotka koskevat toteutettuihin toimenpiteisiin liittyviä menoja, jotka maksetaan yli kaksi kuukautta toimintaohjelman toteuttamisjakson päättymisen jälkeen, hylätään.

5.   Jäsenvaltion on todisteet tutkittuaan ja 6 artiklassa tarkoitetut tarkastukset tehtyään maksettava unionin rahoitusosuus ja vapautettava mahdollinen 4 artiklassa tarkoitettu vakuus kolmen kuukauden kuluessa rahoitushakemuksen ja 2 kohdassa tarkoitettujen todisteiden esittämisestä. Edellä 7 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan sen jälkeen, kun koko toimintaohjelma on saatu päätökseen, todisteet on tarkastettu ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 6 artiklassa tarkoitetut tarkastukset on tehty.

6 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Jäsenvaltion on varmistettava, että unionin rahoituksen myöntämistä koskevat edellytykset täyttyvät erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152, 154, 156, 157 ja 158 artiklassa tarkoitettujen tuensaajien hyväksymisedellytysten noudattaminen;

b)

hyväksyttyjen toimintaohjelmien ja erityisesti investointitoimenpiteiden ja palvelujen toteuttaminen;

c)

tosiasiallisesti toteutuneet menot suhteessa haettuun tukeen ja asianomaisten oliivialan toimijoiden rahoitusosuudet.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on laadittava toimintaohjelmille tarkastussuunnitelma, joka kattaa riskianalyysiin perustuvan otoksen tuensaajaorganisaatioista ja koskee vuosittain vähintään 30:tä prosenttia niistä tuensaajaorganisaatioista, jotka saavat unionin rahoitusta asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan nojalla. Valinta on tehtävä siten, että

a)

kaikille tuottajaorganisaatioille ja niiden yhteenliittymille tehdään paikalla tarkastus vähintään kerran hyväksytyn toimintaohjelman toteuttamisaikana sen jälkeen kun ennakko on maksettu ja ennen kuin unionin rahoitus lopullisesti maksetaan;

b)

kaikille toimialakohtaisille organisaatioille tehdään tarkastus jokaisen hyväksytyn toimintaohjelman jokaisena toteuttamisvuonna. Jos niille maksetaan vuoden aikana ennakkoa, tarkastus on tehtävä kyseisen ennakon maksamisen jälkeen.

Jos tarkastuksissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kuluvana vuonna lisätarkastuksia ja lisättävä seuraavana vuonna tarkastettavien tuensaajaorganisaatioiden määrää.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä tarkastettavat tuensaajaorganisaatiot erityisesti riskianalyysin perusteella ottaen huomioon seuraavat kriteerit:

a)

hyväksyttyyn toimintaohjelmaan myönnetyn rahoituksen määrä;

b)

toimintaohjelmassa rahoitettujen toimenpiteiden luonne;

c)

toimintaohjelmien toteuttamisaste;

d)

aiemmissa paikalla tehdyissä tarkastuksissa tai asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 artiklan 4 kohdassa ja 158 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun hyväksyntämenettelyn aikana tehdyissä varmistuksissa tehdyt päätelmät;

e)

muut jäsenvaltioiden määrittelemät riskien arviointiperusteet.

4.   Tarkastukset paikalla on tehtävä ennalta ilmoittamatta. Käytännön järjestelyjen helpottamiseksi tarkastuksen kohteena olevalle tuensaajaorganisaatiolle voidaan kuitenkin antaa ennakkoilmoitus enintään 48 tuntia ennen tarkastusta.

5.   Paikalla tehtävän tarkastuksen kesto riippuu hyväksytyn toimintaohjelman sekä investointeihin ja palveluihin liittyvien menojen toteuttamisasteesta.

7 artikla

Tarkastuskertomukset

Jokaisesta 6 artiklassa tarkoitetusta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava yksityiskohtainen tarkastuskertomus, jossa esitetään erityisesti

a)

tarkastuksen päivämäärä ja kesto;

b)

luettelo paikalla olleista henkilöistä;

c)

luettelo tarkastetuista laskuista;

d)

niiden laskujen viitetiedot, jotka on valittu osto- tai myyntirekisteristä ja alv-rekisteristä, johon valitut laskut on kirjattu;

e)

pankkiasiakirjat, jotka ovat todisteena valittujen määrien suorittamisesta;

f)

maininta jo toteutetuista toimenpiteistä, jotka on nimenomaisesti analysoitu paikalla;

g)

tarkastuksen tulos.

8 artikla

Aiheettomasti suoritetut maksut ja seuraamukset

1.   Jos asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 ja 158 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä peruutetaan, koska tuensaajaorganisaatio on tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan, kyseinen tuensaajaorganisaatio jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle koko toimintaohjelman osalta.

2.   Jos jotakin toimenpidettä ei toteuteta toimintaohjelman mukaisesti, tuensaajaorganisaatio jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle kyseisen toimenpiteen osalta.

3.   Jos myöhemmin katsotaan, ettei jokin toimenpide ole tukikelpoinen mutta se on toteutettu hyväksytyn toimintaohjelman mukaisesti, jäsenvaltio voi päättää maksaa kyseisen tuen tai olla perimättä jo maksettuja määriä takaisin, jos se toimisi samalla tavalla vastaavissa kansallisesta talousarviosta rahoitettavissa tapauksissa ja sillä edellytyksellä, että tuensaajaorganisaatio ei ole laiminlyönyt tehtäviään eikä toiminut tahallisesti.

4.   Jos kyse on vakavasta laiminlyönnistä tai virheellisistä ilmoituksista, tuensaajaorganisaatiolta evätään

a)

julkinen rahoitus koko toimintaohjelman osalta ja

b)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 29 artiklan mukainen unionin rahoitus niiden kolmen vuoden ajalta, jotka seuraavat sitä kolmen vuoden ajanjaksoa, jonka osalta sääntöjenvastaisuus havaittiin.

5.   Jos rahoitus evätään 1, 2 tai 4 kohdan nojalla, toimivaltaisen viranomaisen on perittävä takaisin tuensaajaorganisaatiolle jo maksetun julkisen rahoituksen määrä.

6.   Unionin rahoitukseen liittyviin 5 kohdan nojalla takaisinperittyihin määriin lisätään tapauksen mukaan korko, joka lasketaan

a)

sen perusteella, miten paljon aikaa on kulunut maksun ja tuensaajan suorittaman takaisinmaksun välillä;

b)

käyttäen perusteena Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioissaan soveltamaa korkoa, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja joka oli voimassa aiheettoman maksun suorittamisajankohtana, kolmella prosenttiyksiköllä korotettuna.

7.   Unionin rahoitukseen liittyvät, tämän artiklan nojalla takaisinperityt määrät maksetaan maksajavirastolle ja vähennetään Euroopan maatalouden tukirahastosta rahoitettavista menoista.

9 artikla

Tuensaajaorganisaatioiden kertomukset

1.   Tuensaajaorganisaatioiden on esitettävä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille ennen kunkin vuoden 1 päivää toukokuuta vuosikertomus toimintaohjelman toteutuksesta edellisenä toteuttamisvuonna. Kyseinen kertomus koskee seuraavia:

a)

toimintaohjelman jo toteutetut tai parhaillaan toteutettavat vaiheet;

b)

toimintaohjelmiin tehdyt tärkeimmät muutokset;

c)

jo saatujen tulosten arviointi delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 7 artiklan 3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen indikaattorien perusteella.

Toimintaohjelman viimeisen toteuttamisvuoden osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertomuksen korvaa loppukertomus.

2.   Loppukertomuksessa arvioidaan toimintaohjelma, ja sen on sisällettävä vähintään seuraavat osiot:

a)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 7 artiklan 3 kohdan f alakohdassa säädettyihin indikaattoreihin ja muihin asiaankuuluviin kriteereihin perustuva selvitys, jossa esitetään, missä määrin ohjelman tavoitteet on saavutettu;

b)

toimintaohjelman muutoksia koskeva selvitys;

c)

tapauksen mukaan selvitys seikoista, jotka on otettava huomioon seuraavaa toimintaohjelmaa laadittaessa.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa kerätyt tiedot ja tehdyt tutkimukset on julkaistava asianomaisen toimenpiteen päätyttyä tuensaajaorganisaation internetsivustolla.

10 artikla

Jäsenvaltioiden tiedoksiannot

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on ennen uuden kolmivuotisen toimintaohjelman alkamista annettava viimeistään edellisen ohjelman päättymistä seuraavan vuoden 31 päivänä tammikuuta komissiolle tiedoksi tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat kansalliset toimenpiteet ja erityisesti toimenpiteet, jotka liittyvät

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 152, 156 ja 157 artiklassa tarkoitettujen tuensaajaorganisaatioiden hyväksymisedellytysten noudattamiseen;

b)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettuihin lisäedellytyksiin, joilla täsmennetään tukikelpoisia toimenpiteitä;

c)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin oliivialan suuntauksiin ja painopisteisiin sekä kyseisen delegoidun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin määrä- ja laatuindikaattoreihin;

d)

2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun määräaikaan;

e)

3 artiklassa tarkoitetun ennakkojärjestelmän yksityiskohtaisiin sääntöihin ja tarvittaessa kansallisen rahoituksen maksatusjärjestelmään;

f)

6 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten ja 8 artiklassa säädettyjen seuraamusten ja oikaisujen soveltamiseen.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle viimeistään hyväksyttyjen toimintaohjelmien kunkin toteuttamisvuoden 1 päivänä toukokuuta tiedot

a)

toimintaohjelmista ja niiden ominaisuuksista, eriteltyinä tuensaajaorganisaatioiden, toiminta-alojen, toimenpiteiden ja alueellisten vyöhykkeiden mukaan;

b)

kullekin toimintaohjelmalle myönnetyn rahoituksen määrästä;

c)

unionin rahoitukselle vahvistetusta aikataulusta kunakin varainhoitovuonna toimintaohjelmien kokonaiskeston ajan.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle viimeistään hyväksyttyjen toimintaohjelmien jokaisen toteuttamisvuoden 20 päivänä lokakuuta tämän asetuksen täytäntöönpanosta kertomus, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

a)

rahoitettujen toimintaohjelmien lukumäärä, tuensaajat, oliivinviljelypinta-alat, puristamot ja jalostuslaitokset sekä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien määrät;

b)

kullakin toiminta-alalla toteutettujen toimenpiteiden ominaispiirteet;

c)

suunniteltujen toimenpiteiden ja tosiasiallisesti toteutettujen toimenpiteiden väliset erot ja niiden vaikutus menoihin;

d)

toimintaohjelmien tarkastelu ja arviointi ottaen huomioon muun muassa 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu arviointi;

e)

6 ja 7 artiklan mukaisesti tehtyjä tarkastuksia ja laadittuja tarkastuskertomuksia koskevat tilastot sekä 8 artiklan mukaisesti sovelletut seuraamukset ja oikaisut;

f)

menot eriteltyinä toimintaohjelmien ja toiminta-alojen mukaan sekä unionin, kansalliset ja tuensaajaorganisaatioiden rahoitusosuudet.

4.   Tässä asetuksessa tarkoitetut tiedoksiannot on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 (4) säännösten mukaisesti.

5.   Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimenpiteiden päätyttyä julkaistava internetsivustoillaan kaikki delegoidun asetuksen (EU) N:o 611/2014 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa kerätyt tiedot ja tehdyt tutkimukset.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 611/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan tukiohjelmien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 55).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 792/2009, annettu 31 päivänä elokuuta 2009, yhteisen markkinajärjestelyn, suorien tukien järjestelmän, maataloustuotteiden menekinedistämisen ja syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin sovellettavien järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3).


Top