Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Komission asetus (EU) N:o 605/2014, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014 , aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/36


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 605/2014,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2014,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisehdoista sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen mukautuksista tehdyn asiakirjan (1) ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EU) N:o 487/2013 (3) muutetaan eräitä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä III olevia vaaralausekkeiden kielitaulukoita ja eräitä mainitun asetuksen liitteessä IV olevia turvalausekkeiden kielitaulukoita. Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013, minkä vuoksi on tarpeen, että kaikki asetuksessa (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 487/2013, säädetyt vaara- ja turvalausekkeet ovat saatavilla myös kroatian kielellä. Tällä asetuksella tehdään tarvittavat muutokset kielitaulukkoihin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osassa on kaksi vaarallisten aineiden yhdenmukaistettuihin luokituksiin ja merkintöihin liittyvää luetteloa. Taulukossa 3.1 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Taulukossa 3.2 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaiset luokitukset ja merkinnät neuvoston direktiivin 67/548/ETY (4) liitteessä VI vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

(3)

Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi tai päivittämiseksi. ECHAn riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön, poistaa tai päivittää tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät muuttamalla mainitun asetuksen liitettä VI.

(4)

Uusien yhdenmukaistettujen luokitusten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien luokitusten mukaisiksi ja myydä nykyiset varastonsa. Toimittajat tarvitsevat aikaa myös noudattaakseen rekisteröintivaatimuksia, jotka ovat seurausta uusien yhdenmukaistettujen luokitusten osoittamisesta aineille, jotka on luokiteltu syöpää tai sukusolujen perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymismyrkyllisiksi, luokat 1A ja 1B (taulukko 3.1) ja luokat 1 ja 2 (taulukko 3.2), tai erittäin myrkyllisiksi vesieliöille ja jotka voivat aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia vesiympäristöön; nämä vaatimukset on asetettu erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 23 artiklassa.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 siirtymäsäännöksissä sallitaan uusien säännösten soveltaminen jo aikaisemmin vapaaehtoisuuteen perustuen, ja niiden mukaisesti toimittajien olisi voitava soveltaa uusia yhdenmukaistettuja luokituksia ja mukauttaa merkinnät ja pakkaukset vastaavalla tavalla vapaaehtoisuuteen perustuen ennen vaatimusten noudattamiselle asetettua määräaikaa.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1272/2008, seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3)

Muutetaan liite VI tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, aineet voidaan luokitella, merkitä ja pakata tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2014 ja seokset ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

2.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja aineita, jotka saatetaan markkinoille ennen 1 päivää joulukuuta 2014, ei tarvitse merkitä ja pakata uudelleen tämän asetuksen mukaisesti 1 päivään joulukuuta 2016 asti.

3.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (6) tai asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja seoksia, jotka saatetaan markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä ja pakata uudelleen tämän asetuksen mukaisesti 1 päivään kesäkuuta 2017 asti.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän asetuksen liitteen III mukaista yhdenmukaistettua luokitusta voidaan soveltaa ennen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

3 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sen 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan aineisiin 1 päivästä joulukuuta 2014 ja seoksiin 1 päivästä kesäkuuta 2015.

3.   Sen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 487/2013, annettu 8 päivänä toukokuuta 2013, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (EUVL L 149, 1.6.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1).


LIITE I

Muutetaan liitteessä III olevan 1 osan taulukko 1.1 seuraavasti:

1)

Lisätään koodiin H229 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2)

Lisätään koodiin H230 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3)

Lisätään koodiin H231 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


LIITE II

Muutetaan liitteessä IV oleva 2 osa seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukko 1.2 seuraavasti:

a)

Lisätään koodiin P210 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

Lisätään koodiin P223 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

Lisätään koodiin P244 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

Lisätään koodiin P251 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

Lisätään koodiin P284 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2)

Muutetaan taulukko 1.3 seuraavasti:

a)

Lisätään koodiin P310 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

Lisätään koodiin P311 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

Lisätään koodiin P312 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

Lisätään koodiin P340 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

e)

Lisätään koodiin P352 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

Lisätään koodiin P361 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

Lisätään koodiin P362 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

Lisätään koodiin P364 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

Lisätään koodiin P378 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Za gašenje rabiti …”

j)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P301 + P310 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P301 + P312 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P302 + P352 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P303 + P361 + P353 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P304 + P340 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P308 + P311 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P342 + P311 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P361 + P364 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P362 + P364 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

Lisätään yhdistettyihin koodeihin P370 + P378 seuraava kohta kieltä ”GA” koskevan kohdan jälkeen:

 

”HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


LIITE III

Muutetaan liitteessä VI oleva 3 osa seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukko 3.1 seuraavasti:

a)

Poistetaan indeksinumeroa 015-188-00-X koskeva nimike.

b)

Korvataan indeksinumeroita 006-086-00–6, 015-154-00–4, 015-192-00–1, 601-023-00–4, 601-026-00–0, 603-061-00–7, 605-001-00–5, 605-008-00–3 ja 616-035-00–5 koskevat nimikkeet seuraavasti:

”006-086-00–6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00–4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (kuuloelimet)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (kuuloelimet)

H304

 

 

 

601-026-00–0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (kuuloelimet)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (kuuloelimet)

H315

H319

 

*

D

603-061-00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00–5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00–3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (veri, kateenkorva)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (veri, kateenkorva)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

Lisätään seuraavat nimikkeet taulukon 3.1 nimikkeiden järjestyksen mukaan:

”050-028-00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (hermosto, immuunijärjestelmä)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (hermosto, immuunijärjestelmä)

H317

 

 

 

050-029-00–8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

SkinCorr.1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (hermosto, immuunijärjestelmä)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (hermosto, immuunijärjestelmä)

H314

EUH071

 

 

601-088-00–9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00–8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00–7

tralkoxydim (ISO); 2-N-ethoxypropanimidoyl-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00–8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (keuhkot) (hengitysteitse)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (keuhkot) (hengitysteitse)

H315

H318

 

 

 

607-706-00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (kurkunpää)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (kurkunpää)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2)

Muutetaan taulukko 3.2 seuraavasti:

a)

Poistetaan indeksinumeroa 015-188-00-X koskeva nimike.

b)

Korvataan indeksinumeroita 006-086-00–6, 015-154-00–4, 015-192-00–1, 601-023-00–4, 601-026-00–0, 603-061-00–7, 605-001-00–5 ja 616-035-00–5 koskevat nimikkeet seuraavasti:

”006-086-00–6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50/53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)22–36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00–4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R 51–53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26–36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00–1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

601-023-00–4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20–65

F; Xn

R: 11-20-48/20–65

S: (2-)16–24/25-29-62

 

 

601-026-00–0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38–48/20–63

S: (2-)23–36/37–46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00–7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45–53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00–5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43–45–68

S: 45–53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00–5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50/53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63–50/53

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

Lisätään seuraavat nimikkeet taulukon 3.2 nimikkeiden järjestyksen mukaan:

”050-028-00–2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25–63

S: (1/2-)36/37–45

 

 

050-029-00–8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25–48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34–48/25–63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00–9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00–4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

604-090-00–8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26–36/37/39–46

 

 

604-091-00–3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50/53

N

R: 50/53–64

S: 60–61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

606-146-00–7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00–2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11–63

S: (2-)16–36/37–46

 

 

607-705-00–8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45–63

 

 

607-706-00–3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22–51/53

S: (2-) 46–61

 

 

612-287-00–5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50/53

Xn; N

R: 20-41-43–50/53–63

S: (2-)26–36/37/39-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50/53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-) 36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00–5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60–61

 

 

616-212-00–7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41–43–48/23–50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top