EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0476

Neuvoston asetus (EU) N:o 476/2014, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014 , Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

OJ L 137, 12.5.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/476/oj

12.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 476/2014,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2014,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 2014/145/YUTP asetettiin matkustusrajoituksia ja kohdistettiin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet luetellaan kyseisen päätöksen liitteessä.

(2)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt toimenpiteet ja kohdistetaan varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henkilöihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, sekä näitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin.

(3)

Neuvosto antoi 12 päivänä toukokuuta 2014 päätöksen 2014/265/YUTP (3), jolla muutetaan päätöstä 2014/145/YUTP ja jossa säädetään muutetuista luetteloon merkitsemisen perusteista, jotta ne koskevat myös erityisesti sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti, tai oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta, sen toimintaperiaatteen mukaisesti, että unioni ei tunnusta Krimin laitonta liittämistä Venäjän federaatioon.

(4)

Omistusoikeuden siirrosta hyötyvinä pidetään oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, joista on tullut Ukrainan lainsäädännön vastaisesti siirretyn omaisuuden omistajia Krimin ja Sevastopolin liittämisen seurauksena.

(5)

Nämä muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöönpanemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan erityisesti varmistaa niiden yhtenäinen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 269/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niitä lähellä oleville luonnolliselle henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten taikka niitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista taikka tukevat aktiivisesti tai panevat täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai vakautta ja turvallisuutta Ukrainassa tai jotka estävät kansainvälisten järjestöjen työskentelyn Ukrainassa, sekä näitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, tai Krimillä tai Sevastopolissa olevat oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti, tai oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Neuvoston päätös 2014/265/YUTP, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 9).


Top