Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuu 2014 , — Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 374/2014,

annettu 16 päivänä huhtikuu 2014,

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ukraina on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan ja itäisen kumppanuuden ensisijaisista kumppanimaista. Unioni on pyrkinyt luomaan Ukrainaan kahdenvälistä yhteistyötä pidemmälle meneviä läheisempiä suhteita, jotka kattavat vaiheittaisen etenemisen kohti poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä. Tätä taustaa vasten vuosina 2007–2011 neuvoteltiin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’, johon sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue, jäljempänä ’DCFTA’, ja molemmat osapuolet parafoivat sen 30 päivänä maaliskuuta 2012. DCFTA:n määräysten mukaisesti unioni ja Ukraina perustavat vapaakauppa-alueen assosiaatiosopimuksen voimaantulosta alkavan, enintään 10 vuoden siirtymäkauden aikana tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 XXIV artiklan mukaisesti.

(2)

Jotta voidaan ottaa huomioon Ukrainan ennennäkemättömät turvallisuuteen liittyvät, poliittiset ja taloudelliset haasteet ja tukea Ukrainan taloutta, ei ole aiheellista odottaa assosiaatiosopimuksen DCFTA:ta koskevien määräysten voimaantuloa vaan panna ne täytäntöön ennakkoon myöntämällä yksipuolinen tullietuuskohtelu ja aloittaa yksipuolisesti Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin unionissa sovellettavien tullien alentaminen tai poistaminen assosiaatiosopimuksen liitteessä IA esitetyn myönnytysluettelon mukaisesti.

(3)

Petosriskien ehkäisemiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisen edellytyksenä olisi oltava, että Ukraina noudattaa tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä sekä osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa. Lisäksi Ukrainan olisi pidättäydyttävä ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan niitä vastaavia maksuja tai uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan niitä vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien tai maksujen määriä tai ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia.

(4)

On tarpeen säätää yhteisen tullitariffin mukaisten tullien käyttöönotosta sellaisten tuotteiden osalta, jotka komission tutkimuksen perusteella aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille.

(5)

Mikäli jotain tässä asetuksessa säädettyä edellytystä ei noudateta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa keskeyttää etuusjärjestely tilapäisesti kokonaan tai osittain. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (1) mukaisesti.

(6)

Tätä asetusta sovelletaan siihen saakka kunnes assosiaatiosopimuksen IV luku (kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, kunnes sitä sovelletaan väliaikaisesti, ja enintään 1 päivään marraskuuta 2014 saakka.

(7)

Asian kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Etuusjärjestely

Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavia tulleja alennetaan tai ne poistetaan liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Etuusjärjestelyn edellytykset

Oikeus hyödyntää 1 artiklalla käyttöön otettua etuusjärjestelyä edellyttää sitä, että Ukraina

a)

noudattaa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) IV osaston 2 luvun 2 jaksossa tarkoitettuja tuotteiden alkuperää koskevia sääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä;

b)

noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93121 ja 122 artiklassa säädettyjä hallinnollisen yhteistyön menetelmiä;

c)

osallistuu tehokkaaseen hallinnolliseen yhteistyöhön unionin kanssa petosriskien ehkäisemiseksi;

d)

pidättäytyy ottamasta käyttöön uusia tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä unionista peräisin olevassa tuonnissa tai lisäämästä voimassa olevien tullien ja maksujen määriä ja ottamasta käyttöön mitään muita rajoituksia ... päivästä …kuuta 23 päivänä huhtikuu 2014.

3 artikla

Tariffikiintiöiden käyttö

1.   Liitteissä II ja III lueteltuja tuotteita saa tuoda unioniin mainituissa liitteissä vahvistettujen unionin tariffikiintiöiden rajoissa.

2.   Komissio hallinnoi edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteessä III tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia tariffikiintiötä.

3.   Komissio hallinnoi tämän asetuksen liitteessä III tarkoitettuja tiettyjä maataloustuotteita koskevia tariffikiintiöitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (3) 184 artiklan mukaisesti vahvistettujen sääntöjen nojalla.

4 artikla

Väliaikainen keskeyttäminen

Jos komissio katsoo, että on tarpeeksi näyttöä siitä, että 2 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä ei noudateta, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä keskeyttääkseen tilapäisesti tässä asetuksessa säädetyn etuusjärjestelyn kokonaan tai osittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla

Suojalauseke

Jos tämän asetuksen liitteessä I mainitun Ukrainasta peräisin olevan tuotteen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille, komissio voi ottaa tällaisessa tuonnissa yhteisen tullitariffin mukaisen tullin uudelleen käyttöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 (4) 11 ja 11 a artiklassa vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin.

6 artikla

Komiteamenettely

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan soveltamiseksi komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (5) 248 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan siihen saakka kunnes assosiaatiosopimus tulee voimaan tai, tapauksen mukaan, kunnes sitä sovelletaan väliaikaisesti, ja enintään 1 päivään marraskuuta 2014 saakka. Mikäli tämän asetuksen soveltaminen päättyy ennen mainittua päivämäärää, komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä huhtikuu 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Martin SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(2)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle sekä asetuksen (EY) N:o 980/2005 ja komission päätöksen 2005/924/EY muuttamisesta (EUVL L 20, 24.1.2008, s. 1)

(5)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE I

EU:n tulliluettelot

CN 2008

Kuvaus

Perustulli

Vaiheluokka

I

I JAKSO – ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

 

 

01

1 RYHMÄ – ELÄVÄT ELÄIMET

 

 

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

 

 

0101 10

– puhdasrotuiset siitoseläimet

 

 

0101 10 10

– – hevoset

Vapaa

0

0101 10 90

– – muut

7,7

0

0101 90

– muut

 

 

 

– – hevoset

 

 

0101 90 11

– – – teuraseläimet

Vapaa

0

0101 90 19

– – – muut

11,5

0

0101 90 30

– – aasit

7,7

0

0101 90 90

– – muulit ja muuliaasit

10,9

0

0102

Elävät nautaeläimet

 

 

0102 10

– puhdasrotuiset siitoseläimet

 

 

0102 10 10

– – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

Vapaa

0

0102 10 30

– – lehmät

Vapaa

0

0102 10 90

– – muut

Vapaa

0

0102 90

– muut

 

 

 

– – kotieläinlajit

 

 

0102 90 05

– – – paino enintään 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg net

0

 

– – – paino suurempi kuin 80 kg, mutta enintään 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – teuraseläimet

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – muut

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – paino suurempi kuin 160 kg, mutta enintään 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – teuraseläimet

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – muut

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – paino suurempi kuin 300 kg

 

 

 

– – – – hiehot (naaraspuoliset nautaeläimet, jotka eivät ole koskaan poikineet)

 

 

0102 90 51

– – – – – teuraseläimet

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – muut

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – – lehmät

 

 

0102 90 61

– – – – – teuraseläimet

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – muut

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – – muut

 

 

0102 90 71

– – – – – teuraseläimet

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – muut

10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net

0

0102 90 90

– – muut

Vapaa

0

0103

Elävät siat

 

 

0103 10 00

– puhdasrotuiset siitoseläimet

Vapaa

0

 

– muut

 

 

0103 91

– – paino pienempi kuin 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – kotieläinlajit

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – muut

Vapaa

0

0103 92

– – paino vähintään 50 kg

 

 

 

– – – kotieläinlajit

 

 

0103 92 11

– – – – emakot, jotka ovat porsineet vähintään kerran, paino vähintään 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – muut

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – muut

Vapaa

0

0104

Elävät lampaat ja vuohet

 

 

0104 10

– lampaat

 

 

0104 10 10

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

Vapaa

0

 

– – muut

 

 

0104 10 30

– – – karitsat (enintään vuoden ikäiset)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – muut

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– vuohet

 

 

0104 20 10

– – puhdasrotuiset siitoseläimet

3,2

0

0104 20 90

– – muut

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

 

 

 

– paino enintään 185 g

 

 

0105 11

– – kanat

 

 

 

– – – naaraspuoliset kananpojat kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi

 

 

0105 11 11

– – – – munijarotuiset

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – muut

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – muut

 

 

0105 11 91

– – – – munijarotuiset

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – muut

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – kalkkunat

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – muut

 

 

0105 19 20

– – – hanhet

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – ankat ja helmikanat

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– muut

 

 

0105 94 00

– – kanat

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – muut

 

 

0105 99 10

– – – ankat

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – hanhet

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – kalkkunat

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – helmikanat

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Muut elävät eläimet

 

 

 

– nisäkkäät

 

 

0106 11 00

– – kädelliset

Vapaa

0

0106 12 00

– – valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

Vapaa

0

0106 19

– – muut

 

 

0106 19 10

– – – kesyt kanit

3,8

0

0106 19 90

– – – muut

Vapaa

0

0106 20 00

– matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

Vapaa

0

 

– linnut

 

 

0106 31 00

– – petolinnut

Vapaa

0

0106 32 00

– – papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

Vapaa

0

0106 39

– – muut

 

 

0106 39 10

– – – kyyhkyt

6,4

0

0106 39 90

– – – muut

Vapaa

0

0106 90 00

– muut

Vapaa

0

02

2 RYHMÄ – LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

 

 

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0201 10 00

– ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0201 20

– muut palat, luulliset

 

 

0201 20 20

– – saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0201 20 30

– – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0201 20 50

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0201 20 90

– – muut

12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0201 30 00

– luuton liha

12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202

Naudanliha, jäädytetty

 

 

0202 10 00

– ruhot ja puoliruhot

12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 20

– muut palat, luulliset

 

 

0202 20 10

– – saman ruhon neljännekset

12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 20 30

– – erottamattomat tai erotetut etuneljännekset

12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 20 50

– – erottamattomat tai erotetut takaneljännekset

12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 20 90

– – muut

12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 30

– luuton liha

 

 

0202 30 10

– – etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana

12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 30 50

– – leikatut palat, joita kutsutaan nimillä ”etuneljänneksen selkäosa” (crop), ”niska ja etuselkä sekä lapa” (chuck and blade) ja ”rinta” (brisket)

12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0202 30 90

– – muut

12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Naudanliha (12 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

 

– tuore tai jäähdytetty

 

 

0203 11

– – ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 11 10

– – – kesyä sikaa

53,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 11 90

– – – muuta

Vapaa

0

0203 12

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

0203 12 11

– – – – kinkku ja sen palat

77,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 12 19

– – – – lapa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 12 90

– – – muuta

Vapaa

0

0203 19

– – muut

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

0203 19 11

– – – – etuosa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 19 13

– – – – selkä ja sen palat, luulliset

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 19 15

– – – – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

 

– – – – muut

 

 

0203 19 55

– – – – – luuttomat

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 19 59

– – – – – muut

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 19 90

– – – muuta

Vapaa

0

 

– jäädytetty

 

 

0203 21

– – ruhot ja puoliruhot

 

 

0203 21 10

– – – kesyä sikaa

53,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 21 90

– – – muuta

Vapaa

0

0203 22

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

0203 22 11

– – – – kinkku ja sen palat

77,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 22 19

– – – – lapa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 22 90

– – – muuta

Vapaa

0

0203 29

– – muu

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

0203 29 11

– – – – etuosa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 29 13

– – – – selkä ja sen palat, luulliset

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 29 15

– – – – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

46,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

 

– – – – muut

 

 

0203 29 55

– – – – – luuttomat

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 29 59

– – – – – muut

86,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna) + Lisätariffikiintiö Sianliha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0203 29 90

– – – muuta

Vapaa

0

0204

Lampaan– ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0204 10 00

– karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt

12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

 

– muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 21 00

– – ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22

– – muut palat, luulliset

 

 

0204 22 10

– – – lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22 30

– – – kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 22 50

– – – paistit

12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 22 90

– – – muut

12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 23 00

– – luuton liha

12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 30 00

– karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt

12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

 

– muu lampaanliha, jäädytetty

 

 

0204 41 00

– – ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

0204 42

– – muut palat, luulliset

 

 

0204 42 10

– – – lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net

0

0204 42 30

– – – kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 42 50

– – – paistit

12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 42 90

– – – muut

12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 43

– – luuton liha

 

 

0204 43 10

– – – karitsaa

12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 43 90

– – – muuta

12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Lampaanliha (1 500 – 2 250 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0204 50

– vuohenliha

 

 

 

– – tuore tai jäähdytetty

 

 

0204 50 11

– – – ruhot ja puoliruhot

12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 13

– – – lyhyet etuneljännekset

12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 15

– – – kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 19

– – – paistit

12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – muut

 

 

0204 50 31

– – – – luulliset palat

12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – luuttomat palat

12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – jäädytetty

 

 

0204 50 51

– – – ruhot ja puoliruhot

12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 53

– – – lyhyet etuneljännekset

12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 55

– – – kyljysrivi ja/tai satula

12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 59

– – – paistit

12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

0

 

– – – muut

 

 

0204 50 71

– – – – luulliset palat

12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – luuttomat palat

12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net

0

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin– ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

 

 

0205 00 20

– tuore tai jäähdytetty

5,1

0

0205 00 80

– jäädytetty

5,1

0

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0206 10

– nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 10 10

– – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

 

– – muut

 

 

0206 10 95

– – – pallealiha ja kuveliha

12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

0206 10 98

– – – muut

Vapaa

0

 

– nautaa, jäädytetyt

 

 

0206 21 00

– – kieli

Vapaa

0

0206 22 00

– – maksa

Vapaa

0

0206 29

– – muut

 

 

0206 29 10

– – – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

 

– – – muut

 

 

0206 29 91

– – – – pallealiha ja kuveliha

12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – muut

Vapaa

0

0206 30 00

– sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt

Vapaa

0

 

– sikaa, jäädytetyt

 

 

0206 41 00

– – maksa

Vapaa

0

0206 49 00

– – muut

Vapaa

0

0206 80

– muut, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0206 80 10

– – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

 

– – muut

 

 

0206 80 91

– – – hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0

0206 80 99

– – – lammasta tai vuohta

Vapaa

0

0206 90

– muut, jäädytetyt

 

 

0206 90 10

– – farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

 

– – muut

 

 

0206 90 91

– – – hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia

6,4

0

0206 90 99

– – – lammasta tai vuohta

Vapaa

0

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

– kanaa

 

 

0207 11

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 11 10

– – – kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa)

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 11 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 12

– – paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 12 10

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa)

29,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1) + Lisätariffikiintiö Siipikarjan liha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0207 12 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa

32,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1) + Lisätariffikiintiö Siipikarjan liha (20 000 t nettopainona ilmaistuna)

0207 13

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – – palat

 

 

0207 13 10

– – – – luuttomat

102,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

0207 13 20

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

35,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 13 30

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 13 40

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – rinta ja sen palat

60,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 13 60

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 13 70

– – – – – muut

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – muut eläimenosat

 

 

0207 13 91

– – – – maksa

6,4

0

0207 13 99

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 14

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – – palat

 

 

0207 14 10

– – – – luuttomat

102,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

0207 14 20

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

35,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 14 30

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 14 40

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – rinta ja sen palat

60,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 14 60

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

46,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 14 70

– – – – – muut

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – muut eläimenosat

 

 

0207 14 91

– – – – maksa

6,4

0

0207 14 99

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– kalkkunaa

 

 

0207 24

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 24 10

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 24 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 25

– – paloittelematon, jäädytetty

 

 

0207 25 10

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

34 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 25 90

– – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73-prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa

37,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 26

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

 

– – – palat

 

 

0207 26 10

– – – – luuttomat

85,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

0207 26 20

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

41 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 26 30

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 26 40

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – rinta ja sen palat

67,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 26 60

– – – – – – koivet ja niiden palat

25,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 26 70

– – – – – – muut

46 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000- 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 26 80

– – – – – muut

83 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muut eläimenosat

 

 

0207 26 91

– – – – maksa

6,4

0

0207 26 99

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 27

– – paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt

 

 

 

– – – palat

 

 

0207 27 10

– – – – luuttomat

85,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

0207 27 20

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

41 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 27 30

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 27 40

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – rinta ja sen palat

67,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 27 60

– – – – – – koivet ja niiden palat

25,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 27 70

– – – – – – muut

46 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 27 80

– – – – – muut

83 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muut eläimenosat

 

 

0207 27 91

– – – – maksa

6,4

0

0207 27 99

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– ankkaa, hanhea tai helmikanaa

 

 

0207 32

– – paloittelematon, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – – ankkaa

 

 

0207 32 11

– – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85-prosenttista ankkaa)

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 32 19

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – hanhea

 

 

0207 32 51

– – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 32 59

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 32 90

– – – helmikanaa

49,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 33

– – paloittelematon, jäädytetty

 

 

 

– – – ankkaa

 

 

0207 33 11

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa)

46,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 33 19

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63-prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa

51,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – hanhea

 

 

0207 33 51

– – – – kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea)

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75-prosenttista hanhea), tai muussa muodossa

48,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 33 90

– – – helmikanaa

49,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 34

– – rasvainen maksa (”foie gras”), tuore tai jäähdytetty

 

 

0207 34 10

– – – hanhen

Vapaa

0

0207 34 90

– – – ankan

Vapaa

0

0207 35

– – muu, tuore tai jäähdytetty

 

 

 

– – – palat

 

 

 

– – – – luuttomat

 

 

0207 35 11

– – – – – hanhea

110,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 15

– – – – – ankkaa tai helmikanaa

128,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

 

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 35 21

– – – – – – ankkaa

56,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 23

– – – – – – hanhea

52,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 25

– – – – – – helmikanaa

54,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 31

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 41

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – rinta ja sen palat

 

 

0207 35 51

– – – – – – hanhea

86,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 53

– – – – – – ankkaa tai helmikanaa

115,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 35 61

– – – – – – hanhea

69,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 63

– – – – – – ankkaa tai helmikanaa

46,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 71

– – – – – puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 35 79

– – – – – muut

123,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muut eläimenosat

 

 

0207 35 91

– – – – maksa, muu kuin rasvainen maksa (”foie gras”)

6,4

0

0207 35 99

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36

– – muu, jäädytetty

 

 

 

– – – palat

 

 

 

– – – – luuttomat

 

 

0207 36 11

– – – – – hanhea

110,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 15

– – – – – ankkaa tai helmikanaa

128,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – luulliset

 

 

 

– – – – – puolikkaat ja neljännekset

 

 

0207 36 21

– – – – – – ankkaa

56,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 23

– – – – – – hanhea

52,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 25

– – – – – – helmikanaa

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä

26,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 41

– – – – – selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – rinta ja sen palat

 

 

0207 36 51

– – – – – – hanhea

86,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 53

– – – – – – ankkaa tai helmikanaa

115,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000- 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – – koipi-reisipalat ja niiden palat

 

 

0207 36 61

– – – – – – hanhea

69,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 63

– – – – – – ankkaa tai helmikanaa

46,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0207 36 71

– – – – – puhdistettua hanhea tai ankkaa

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – muut

123,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muut eläimenosat

 

 

 

– – – – maksa

 

 

0207 36 81

– – – – – hanhen rasvainen maksa (”foie gras”)

Vapaa

0

0207 36 85

– – – – – ankan rasvainen maksa (”foie gras”)

Vapaa

0

0207 36 89

– – – – – muu

6,4

0

0207 36 90

– – – – muut

18,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

0208 10

– kania tai jänistä

 

 

0208 10 10

– – kesyä kania

6,4

0

0208 10 90

– – muuta

Vapaa

0

0208 30 00

– kädellistä nisäkästä

9

0

0208 40

– valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

 

 

0208 40 10

– – valaanlihaa

6,4

0

0208 40 90

– – muuta

9

0

0208 50 00

– matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

9

0

0208 90

– muuta

 

 

0208 90 10

– – kesyä kyyhkyä

6,4

0

0208 90 30

– – riistaa, muuta kuin kania tai jänistä

Vapaa

0

0208 90 55

– – hylkeenlihaa

6,4

0

0208 90 60

– – poroa

9

0

0208 90 70

– – sammakonreidet

6,4

0

0208 90 95

– – muuta

9

0

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

 

 

 

– siansilava

 

 

0209 00 11

– – tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – kuivattu tai savustettu

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– sianrasva

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– siipikarjanrasva

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

 

– sianliha

 

 

0210 11

– – kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

 

– – – – suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 11 11

– – – – – kinkku ja sen palat

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – lapa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – kuivattu tai savustettu

 

 

0210 11 31

– – – – – kinkku ja sen palat

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – lapa ja sen palat

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – muuta

15,4

0

0210 12

– – kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

0210 12 11

– – – – suolattu tai suolavedessä

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – kuivattu tai savustettu

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – muuta

15,4

0

0210 19

– – muut

 

 

 

– – – kesyä sikaa

 

 

 

– – – – suolattu tai suolavedessä

 

 

0210 19 10

– – – – – pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – etuosa ja sen palat

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – selkä ja sen palat

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – muut

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – kuivattu tai savustettu

 

 

0210 19 60

– – – – – etuosa ja sen palat

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – selkä ja sen palat

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – muut

 

 

0210 19 81

– – – – – – luuttomat

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – muut

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – muuta

15,4

0

0210 20

– naudanliha

 

 

0210 20 10

– – luullinen

15,4 + 265,2 EUR/ 100 kg/net

0

0210 20 90

– – luuton

15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

 

– muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

 

 

0210 91 00

– – kädellistä nisäkästä

15,4

0

0210 92 00

– – valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä)

15,4

0

0210 93 00

– – matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa)

15,4

0

0210 99

– – muu

 

 

 

– – – liha

 

 

0210 99 10

– – – – hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu

6,4

0

 

– – – – lampaan– ja vuohenliha

 

 

0210 99 21

– – – – – luullinen

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – luuton

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – poronliha

15,4

0

0210 99 39

– – – – muu

130 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Siipikarjan liha (16 000 – 20 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muut eläimenosat

 

 

 

– – – – kesyä sikaa

 

 

0210 99 41

– – – – – maksa

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – muut

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – nautaa

 

 

0210 99 51

– – – – – pallealiha ja kuveliha

15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – muut

12,8

0

0210 99 60

– – – – lammasta tai vuohta

15,4

0

 

– – – – muuta

 

 

 

– – – – – siipikarjan maksa

 

 

0210 99 71

– – – – – – hanhen tai ankan rasvainen maksa (”foie gras”), suolattu tai suolavedessä

Vapaa

0

0210 99 79

– – – – – – muu

6,4

0

0210 99 80

– – – – – muut

15,4

0

0210 99 90

– – – lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net

0

03

3 RYHMÄ – KALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT

 

 

0301

Elävät kalat

 

 

0301 10

– akvaariokalat

 

 

0301 10 10

– – makean veden kalat

Vapaa

0

0301 10 90

– – suolaisen veden kalat

7,5

0

 

– muut elävät kalat

 

 

0301 91

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0

0301 91 90

– – – muut

12

0

0301 92 00

– – ankeriaat (Anguilla spp.)

Vapaa

0

0301 93 00

– – karppi

8

0

0301 94 00

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

16

0

0301 95 00

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – muut

 

 

 

– – – makean veden kalat

 

 

0301 99 11

– – – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – muut

8

0

0301 99 80

– – – suolaisen veden kalat

16

0

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

– lohikalat (Salmonidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 11

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

8

0

0302 11 20

– – – kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0

0302 11 80

– – – muut

12

0

0302 12 00

– – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – muut

8

0

 

– kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 21

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – punakampela (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – kielikampelat (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – muut

 

 

0302 29 10

– – – lasikampelat (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – muut

15

0

 

– tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 31

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 31 90

– – – muu

22

0

0302 32

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 32 90

– – – muu

22

0

0302 33

– – boniitti

 

 

0302 33 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 33 90

– – – muu

22

0

0302 34

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 34 90

– – – muu

22

0

0302 35

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

0302 35 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 35 90

– – – muu

22

0

0302 36

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 36 90

– – – muu

22

0

0302 39

– – muut

 

 

0302 39 10

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 39 90

– – – muu

22

0

0302 40 00

– silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

15

0

0302 50

– turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 50 10

– – Gadus morhua-lajin turska

12

0

0302 50 90

– – muut

12

0

 

– muut kalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0302 61

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardina pilchardus -lajin sardiinit

23

0

0302 61 30

– – – Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0

0302 61 80

– – – kilohaili (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – seiti (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – haikalat

 

 

0302 65 20

– – – Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0

0302 65 50

– – – Scyliorhinus-suvun punahait

6

0

0302 65 90

– – – muut

8

0

0302 66 00

– – ankeriaat (Anguilla spp.)

Vapaa

0

0302 67 00

– – miekkakala (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – muut

 

 

 

– – – makean veden kalat

 

 

0302 69 11

– – – – karppi

8

0

0302 69 19

– – – – muut

8

0

 

– – – suolaisen veden kalat

 

 

 

– – – – Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0302 33 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

0302 69 21

– – – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

Vapaa

0

0302 69 25

– – – – – muu

22

0

 

– – – – punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0

0302 69 33

– – – – – muut

7,5

0

0302 69 35

– – – – Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0

0302 69 41

– – – – valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – molvat (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – sardellit (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0302 69 66

– – – – – – kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – muut

15

0

0302 69 69

– – – – – Urophycis-suvun suomuturskat

15

0

0302 69 75

– – – – merilahnat (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – merikrotit (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – mustakitaturskat (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0

0302 69 94

– – – – meribassi (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – kultaotsa-ahven (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – muut

15

0

0302 70 00

– maksa, mäti ja maiti

10

0

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

 

 

 

– tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onchorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 11 00

– – punalohi (intiaanilohi) (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – muut

2

0

 

– muut lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 21

– – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

 

 

0303 21 10

– – – Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster -lajin kalat

9

0

0303 21 20

– – – kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), peratut kalat, päineen ja kiduksineen, kappalepaino suurempi kuin 1,2 kg, tai peratut kalat, päättömät, ilman kiduksia, kappalepaino suurempi kuin 1 kg

12

0

0303 21 80

– – – muut

12

0

0303 22 00

– – merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – muut

9

0

 

– kampelakalat (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ja Citharidae), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 31

– – pallakset (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – tyynenmerenpallas (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – punakampela (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – kielikampelat (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – muut

 

 

0303 39 10

– – – kampela (Platichtys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Rhombosolea-suvun kalat

7,5

0

0303 39 70

– – – muut

15

0

 

– tonnikalat (Thunnus spp.) ja boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 41

– – valkotonnikala (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 41 11

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 41 13

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 41 19

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 41 90

– – – muu

22

0

0303 42

– – keltaevätonnikala (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

 

– – – – kokonaisena

 

 

0303 42 12

– – – – – kappalepaino suurempi kuin 10 kg

Vapaa

0

0303 42 18

– – – – – muut

Vapaa

0

 

– – – – perattuna ilman kiduksia

 

 

0303 42 32

– – – – – kappalepaino suurempi kuin 10 kg

Vapaa

0

0303 42 38

– – – – – muut

Vapaa

0

 

– – – – muu (esim. päätön)

 

 

0303 42 52

– – – – – kappalepaino suurempi kuin 10 kg

Vapaa

0

0303 42 58

– – – – – muut

Vapaa

0

0303 42 90

– – – muu

22

0

0303 43

– – boniitti

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 43 11

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 43 13

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 43 19

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 43 90

– – – muu

22

0

0303 44

– – isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 44 11

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 44 13

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 44 19

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 44 90

– – – muut

22

0

0303 45

– – Thunnus thynnus -lajin tonnikala

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 45 11

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 45 13

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 45 19

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 45 90

– – – muut

22

0

0303 46

– – eteläntonnikala (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 46 11

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 46 13

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 46 19

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 46 90

– – – muut

22

0

0303 49

– – muut

 

 

 

– – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitettu

 

 

0303 49 31

– – – – kokonaisena

Vapaa

0

0303 49 33

– – – – perattuna ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 49 39

– – – – muu (esim. päätön)

Vapaa

0

0303 49 80

– – – muut

22

0

 

– silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii) ja turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 51 00

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – turskat (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Gadus morhua -lajin turska

12

0

0303 52 30

– – – Gadus ogac -lajin turska

12

0

0303 52 90

– – – Gadus macrocephalus -lajin turska

12

0

 

– miekkakala (Xiphias gladius) ja antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.), ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 61 00

– – miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0

 

– muu kala, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti

 

 

0303 71

– – sardiinit (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella spp., kilohaili (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardina pilchardus -lajin sardiini

23

0

0303 71 30

– – – Sardinops-suvun sardiinit; Sardinella spp.

15

0

0303 71 80

– – – kilohaili (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – seiti (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – makrillit (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Scomber scombrus ja Scomber japonicus -lajin makrillit

20

0

0303 74 90

– – – Scomber australasicus -lajin makrilli

15

0

0303 75

– – haikalat

 

 

0303 75 20

– – – Squalus acanthias -lajin piikkihai

6

0

0303 75 50

– – – Scyliorhinus-suvun punahai

6

0

0303 75 90

– – – muut

8

0

0303 76 00

– – ankeriaat (Anguilla spp.)

Vapaa

0

0303 77 00

– – meribassi (Dicentrarchus labrax) ja täpläbassi (Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – kummeliturskat (Merluccius spp.) ja suomuturskat (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Merluccius-suvun kummeliturskat

 

 

0303 78 11

– – – – kapinkummeliturska (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturska (syvänmerenkapinkummeliturska) (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – argentiinankummeliturska (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – etelänkummeliturska (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – muut

15

0

0303 78 90

– – – Urophycis-suvun suomuturskat

15

0

0303 79

– – muut

 

 

 

– – – makean veden kalat

 

 

0303 79 11

– – – – karppi

8

0

0303 79 19

– – – – muut

8

0

 

– – – suolaisen veden kalat

 

 

 

– – – – Euthynnus-suvun kalat, muut kuin alanimikkeessä 0303 43 mainittu boniitti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

 

– – – – – nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden teolliseen valmistukseen tarkoitetut

 

 

0303 79 21

– – – – – – kokonaisina

Vapaa

0

0303 79 23

– – – – – – perattuina ilman kiduksia

Vapaa

0

0303 79 29

– – – – – – muut (esim. päättömät)

Vapaa

0

0303 79 31

– – – – – muut

22

0

 

– – – – punasimput (puna-ahvenet) (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Sebastes marinus -lajin punasimppu (puna-ahven)

7,5

0

0303 79 37

– – – – – muut

7,5

0

0303 79 41

– – – – Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

12

0

0303 79 45

– – – – valkoturska (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – molvat (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – alaskanseiti (Theragra chalcogramma) ja lyyraturska (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Orcynopsis unicolor -lajin kala (juovaton sarda)

10

0

0303 79 65

– – – – sardellit (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – merilahnat (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – merikrotit (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – mustakitaturska (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – etelän mustakitaturska (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – piikkimakrillit (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Genypterus blacodes -lajin kalat (partanilkkalaji)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Pelotreis flavilatus ja Peltorhamphus novaezelandiae -lajien kalat

7,5

0

0303 79 98

– – – – muut

15

0

0303 80

– maksa, mäti ja maiti

 

 

0303 80 10

– – mäti ja maiti, deoksiribonukleiinihapon tai protamiinisulfaatin valmistukseen

Vapaa

0

0303 80 90

– – muu

10

0

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

 

 

 

– tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0304 11

– – miekkakala (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – fileet

18

0

0304 11 90

– – – muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

15

0

0304 12

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – fileet

18

0

0304 12 90

– – – muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

15

0

0304 19

– – muut

 

 

 

– – – fileet

 

 

 

– – – – makean veden kalaa

 

 

0304 19 13

– – – – – tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 19 15

– – – – – – kirjolohta (Oncorhynchus mykiss) kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0

0304 19 17

– – – – – – muut

12

0

0304 19 19

– – – – – muuta makean veden kalaa

9

3

 

– – – – muuta

 

 

0304 19 31

– – – – – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

18

0

0304 19 33

– – – – – seitiä (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – muuta

18

3

 

– – – muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna)

 

 

0304 19 91

– – – – makean veden kalaa

8

0

 

– – – – muuta

 

 

0304 19 97

– – – – – ns. perhosfileet, silliä tai silakkaa

15

0

0304 19 99

– – – – – muut

15

0

 

– jäädytetyt fileet

 

 

0304 21 00

– – miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – muut

 

 

 

– – – makean veden kalaa

 

 

0304 29 13

– – – – tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – taimenta (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohta (Oncorhynchus clarki) ja kultalohta (Oncorhynchus aguabonita)

 

 

0304 29 15

– – – – – kirjolohta (Oncorhynchus mykiss) kappalepaino suurempi kuin 400 g

12

0

0304 29 17

– – – – – muuta

12

0

0304 29 19

– – – – muuta makean veden kalaa

9

3

 

– – – muuta

 

 

 

– – – – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 29 21

– – – – – Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0

0304 29 29

– – – – – muuta

7,5

0

0304 29 31

– – – – seitiä (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Sebastes marinus -lajin punasimppua (puna-ahventa)

7,5

0

0304 29 39

– – – – – muuta

7,5

0

0304 29 41

– – – – valkoturskaa (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – molvaa (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – tonnikalaa (Thunnus spp.) tai Euthynnus-suvun kalaa

18

0

 

– – – – makrillia (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) tai Orcynopsis unicolor -lajin kalaa (juovatonta sardaa)

 

 

0304 29 51

– – – – – Scomber australasicus -lajin makrillia

15

0

0304 29 53

– – – – – muuta

15

0

 

– – – – kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Merluccius-suvun kummeliturskaa

 

 

0304 29 55

– – – – – – kapinkummeliturskaa (Merluccius capensis) ja syvänmerenkummeliturskaa (syvänmerenkapinkummeliturskaa) (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – argentiinankummeliturskaa (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – muuta

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Urophycis-suvun suomuturskaa

7,5

0

 

– – – – haikalaa

 

 

0304 29 61

– – – – – piikkihaita (Squalus acanthias) tai punahaita (Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – muuta haikalaa

7,5

0

0304 29 71

– – – – punakampelaa (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – kampelaa (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – merikrottia (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – hokia (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – muuta

15

3

 

– muut

 

 

0304 91 00

– – miekkakala (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – antarktiset ahvenet (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – muut

 

 

0304 99 10

– – – surimi

14,2

0

 

– – – muut

 

 

0304 99 21

– – – – makean veden kalaa

8

0

 

– – – – muuta

 

 

0304 99 23

– – – – – silliä tai silakkaa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – punasimppua (puna-ahventa) (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0304 99 31

– – – – – – Gadus macrocephalus -lajin turskaa

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Gadus morhua -lajin turskaa

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – muuta

7,5

0

0304 99 41

– – – – – seitiä (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – koljaa (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – kummeliturskaa (Merluccius spp.) tai suomuturskaa (Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – lasikampelaa (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – merilahnaa (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – merikrottia (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – mustakitaturskaa (Micromesistius poutassou tai Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – alaskanseitiä (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – muuta

7,5

0

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0305 10 00

– ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

13

0

0305 20 00

– kalan maksa, mäti ja maiti, kuivatut, savustetut, suolatut tai suolavedessä

11

0

0305 30

– kalafileet, kuivatut, suolatut tai suolavedessä, ei kuitenkaan savustetut

 

 

 

– – turskaa (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) tai Boreogadus saida -lajin kalaa (jäämerenseitiä)

 

 

0305 30 11

– – – Gadus macrocephalus -lajin turskaa

16

0

0305 30 19

– – – muuta

20

0

0305 30 30

– – tyynenmerenlohta (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohta (Salmo salar) tai tonavanjokilohta (Hucho hucho), suolattuina tai suolavedessä

15

0

0305 30 50

– – grönlanninpallasta (Reinhardtius hippoglossoides), suolattuna tai suolavedessä

15

0

0305 30 90

– – muuta

16

0

 

– savustettu kala, myös fileinä

 

 

0305 41 00

– – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – muut

 

 

0305 49 10

– – – grönlanninpallas (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – makrilli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster

14

0

0305 49 50

– – – ankerias (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – muu

14

0

 

– kuivattu kala, myös suolattu, mutta ei savustettu

 

 

0305 51

– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – kuivattu, suolaamaton

13

0

0305 51 90

– – – kuivattu, suolattu

13

0

0305 59

– – muut

 

 

 

– – – Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

 

 

0305 59 11

– – – – kuivattu, suolaamaton

13

0

0305 59 19

– – – – kuivattu, suolattu

13

0

0305 59 30

– – – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – sardelli (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – muut

12

0

 

– suolattu, muu kuin kuivattu tai savustettu kala, sekä suolavedessä oleva kala

 

 

0305 61 00

– – silli ja silakka (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – turska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – sardelli (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – muut

 

 

0305 69 10

– – – Boreogadus saida -lajin kala (jäämerenseiti)

13

0

0305 69 30

– – – ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – tyynenmerenlohet (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ja Oncorhynchus rhodurus), merilohi (Salmo salar) ja tonavanjokilohi (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – muu

12

0

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

 

– jäädytetyt

 

 

0306 11

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – langustin pyrstöt

12,5

0

0306 11 90

– – – muut

12,5

0

0306 12

– – hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – kokonaiset

6

0

0306 12 90

– – – muut

16

0

0306 13

– – katkaravut

 

 

0306 13 10

– – – Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

0

0306 13 30

– – – Crangon-sukuun kuuluvat

18

0

0306 13 40

– – – Parapenaeus longirostris -lajiin kuuluvat

12

0

0306 13 50

– – – Penaeus-sukuun kuuluvat

12

0

0306 13 80

– – – muut

12

0

0306 14

– – taskuravut

 

 

0306 14 10

– – – Paralithodes camchaticus ja Callinectes sapidus -lajin sekä Chionoecetes-suvun lajien taskuravut

7,5

0

0306 14 30

– – – isotaskuravut (Cancer pagurus)

7,5

0

0306 14 90

– – – muut

7,5

0

0306 19

– – muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 19 10

– – – makean veden ravut

7,5

0

0306 19 30

– – – keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – muut

12

0

 

– jäädyttämättömät

 

 

0306 21 00

– – langustit (Palinurus spp., Panulirus spp. ja Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – hummerit (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – elävät

8

0

 

– – – muut

 

 

0306 22 91

– – – – kokonaiset

8

0

0306 22 99

– – – – muut

10

0

0306 23

– – katkaravut

 

 

0306 23 10

– – – Pandalidae-heimoon kuuluvat

12

0

 

– – – Crangon-sukuun kuuluvat

 

 

0306 23 31

– – – – tuoreet, jäähdytetyt tai höyryssä tai vedessä keitetyt

18

0

0306 23 39

– – – – muut

18

0

0306 23 90

– – – muut

12

0

0306 24

– – taskuravut

 

 

0306 24 30

– – – isotaskuravut (Cancer pagarus)

7,5

0

0306 24 80

– – – muut

7,5

0

0306 29

– – muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0306 29 10

– – – makean veden ravut

7,5

0

0306 29 30

– – – keisarihummerit (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – muut

12

0

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 10

– osterit

 

 

0307 10 10

– – litteät osterit (Ostrea-suvun lajit), elävät, kappalepaino kuorineen enintään 40 g

Vapaa

0

0307 10 90

– – muut

9

0

 

– kampasimpukat ja muut Pecten-, Chlamys– tai Placopecten-suvun simpukat

 

 

0307 21 00

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0

0307 29

– – muut

 

 

0307 29 10

– – – isokampasimpukat (Pecten maximus), jäädytetyt

8

0

0307 29 90

– – – muut

8

0

 

– sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – muut

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.) ja kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

 

 

0307 41 10

– – – seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

0

 

– – – kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – muut

8

0

0307 49

– – muut

 

 

 

– – – jäädytetyt

 

 

 

– – – – seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Sepiola spp.

 

 

0307 49 01

– – – – – – mustekalat (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – muut

8

0

0307 49 18

– – – – – muut

8

0

 

– – – – kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – muut

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – muut

8

0

 

– – – muut

 

 

0307 49 71

– – – – seepiat (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – kalmarit (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. ja Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp. ja Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – muut

8

0

 

– meritursaat (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

8

0

0307 59

– – muut

 

 

0307 59 10

– – – jäädytetyt

8

0

0307 59 90

– – – muut

8

0

0307 60 00

– etanat, ei kuitenkaan rantakotilot

Vapaa

0

 

– muut, myös ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

 

 

0307 91 00

– – elävät, tuoreet tai jäähdytetyt

11

0

0307 99

– – muut

 

 

 

– – – jäädytetyt

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – venussimpukat ja muut Veneridae-heimoon kuuluvat lajit

8

0

0307 99 15

– – – – meduusat (Rhopilema spp.)

Vapaa

0

0307 99 18

– – – – muut

11

0

0307 99 90

– – – muut

11

0

04

4 RYHMÄ – MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

 

 

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0401 10

– rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti

 

 

0401 10 10

– – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

13,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 10 90

– – muu

12,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 20

– rasvapitoisuus suurempi kuin 1 painoprosentti, mutta enintään 6 painoprosenttia

 

 

 

– – enintään 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

18,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 20 19

– – – muu

17,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – suurempi kuin 3 painoprosenttia

 

 

0401 20 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

22,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 20 99

– – – muu

21,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 30

– rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

 

 

 

– – enintään 21 painoprosenttia

 

 

0401 30 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

57,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 30 19

– – – muu

56,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – suurempi kuin 21 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 31

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

110 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 30 39

– – – muu

109,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0401 30 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö enintään 2 litraa

183,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0401 30 99

– – – muu

182,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

0402 10

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia

 

 

 

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0402 10 11

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 10 19

– – – muu

118,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – muu

 

 

0402 10 91

– – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 10 99

– – – muu

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus suurempi kuin 1,5 painoprosenttia

 

 

0402 21

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

 

– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – muu

 

 

0402 21 17

– – – – – rasvapitoisuus enintään 11 painoprosenttia

130,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 21 19

– – – – – rasvapitoisuus suurempi kuin 11 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

130,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 21 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 21 99

– – – – muu

161,9 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 29

– – muu

 

 

 

– – – rasvapitoisuus enintään 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 11

– – – – erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – muu

 

 

0402 29 15

– – – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 29 19

– – – – – muu

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

 

0402 29 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 29 99

– – – – muu

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– muu

 

 

0402 91

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

 

 

0402 91 10

– – – rasvapitoisuus enintään 8 painoprosenttia

34,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 91 30

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 8 painoprosenttia, mutta enintään 10 painoprosenttia

43,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 51

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 91 59

– – – – muu

109,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 91 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 91 99

– – – – muu

182,8 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 99

– – muu

 

 

0402 99 10

– – – rasvapitoisuus enintään 9,5 painoprosenttia

57,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 9,5 painoprosenttia, mutta enintään 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 31

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 99 39

– – – – muu

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 45 painoprosenttia

 

 

0402 99 91

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0402 99 99

– – – – muu

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

0403 10

– jogurtti

 

 

 

– – maustamaton ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

– – – sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 11

– – – – enintään 3 painoprosenttia

20,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 10 13

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 10 19

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 10 31

– – – – enintään 3 painoprosenttia

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 10 33

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 10 39

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 51

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 10 53

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 10 59

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

 

– – – muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 10 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 10 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 10 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 90

– muu

 

 

 

– – maustamaton tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältämätön

 

 

 

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

– – – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 11

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 13

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 19

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 31

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 33

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 39

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – muu

 

 

 

– – – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 51

– – – – – enintään 3 painoprosenttia

20,5 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 53

– – – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

24,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 59

– – – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

59,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – – – muu, rasvapitoisuus

 

 

0403 90 61

– – – – – enintään 3 painoprosenttia

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 63

– – – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0403 90 69

– – – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maito ja kerma, tiivistetty maito ja jogurtit (8 000 – 10 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

 

 

– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 71

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 90 73

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 90 79

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

 

– – – muu, maitorasvapitoisuus

 

 

0403 90 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 90 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0403 90 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Hapatetusta maidosta jalostetut tuotteet (2 000 t)

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

0404 10

– hera ja modifioitu hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

 

 

 

– – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

 

 

 

– – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – – enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 02

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 12

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – – enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 26

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 34

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – muu

 

 

 

– – – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – – enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 48

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 56

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – muu, proteiinipitoisuus (typpipitoisuus × 6,38)

 

 

 

– – – – enintään 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 72

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – suurempi kuin 15 painoprosenttia ja rasvapitoisuus

 

 

0404 10 78

– – – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– muu

 

 

 

– – lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 21

– – – enintään 1,5 painoprosenttia

100,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0404 90 23

– – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

135,7 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0404 90 29

– – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

167,2 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

 

– – muu, rasvapitoisuus

 

 

0404 90 81

– – – enintään 1,5 painoprosenttia

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0404 90 83

– – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0404 90 89

– – – suurempi kuin 27 painoprosenttia

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Maitojauhe (1 500 – 5 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

 

 

0405 10

– voi

 

 

 

– – rasvapitoisuus enintään 85 painoprosenttia

 

 

 

– – – luonnollinen voi

 

 

0405 10 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 10 19

– – – – muut

189,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 10 30

– – – uudelleen yhdistetty (recombined) voi

189,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 10 50

– – – heravoi

189,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 10 90

– – muut

231,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 20

– maidosta valmistetut levitteet

 

 

0405 20 10

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

9 + EA

Tariffikiintiö_Jalostettu voi (250 t)

0405 20 30

– – rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

9 + EA

Tariffikiintiö_Jalostettu voi (250 t)

0405 20 90

– – rasvapitoisuus suurempi kuin 75 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia

189,6 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 90

– muut

 

 

0405 90 10

– – rasvapitoisuus vähintään 99,3 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 0,5 painoprosenttia

231,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0405 90 90

– – muut

231,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Voi (1 500 – 3 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0406

Juusto ja juustoaine

 

 

0406 10

– tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine

 

 

0406 10 20

– – rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – muu

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta

 

 

0406 20 10

– – vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta maidosta, lisättyjä hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä

7,7

0

0406 20 90

– – muu

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe

 

 

0406 30 10

– – valmistettu yksinomaan Emmental-, Gruyère– ja Appenzell-juustoista ja voi sisältää lisättyä vihreää alppijuustoa (Schabziger); vähittäismyyntipakkauksissa, rasvapitoisuus enintään 56 prosenttia kuiva-aineen painosta

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – muu

 

 

 

– – – rasvapitoisuus enintään 36 painoprosenttia ja rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta

 

 

0406 30 31

– – – – enintään 48 prosenttia

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – suurempi kuin 48 prosenttia

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – rasvapitoisuus suurempi kuin 36 painoprosenttia

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– sinihomejuusto ja muut juustot, joissa on Penicillium roqueforti -homeitiöillä tuotettuja juovia

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – muut

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– muu juusto

 

 

0406 90 01

– – jalostettavaksi tarkoitettu

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – muut

 

 

0406 90 13

– – – Emmental

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or ja Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – vihreä alppijuusto (Schabziger), valmistettu kuoritusta maidosta, lisättyjä hienoksi jauhettuja yrttejä sisältävä

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – muu

 

 

0406 90 50

– – – – juusto, joka on valmistettu lampaan– tai puhvelinmaidosta, suolavettä sisältävissä astioissa tai lampaan– tai vuohennahkaisissa leileissä

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – muu

 

 

 

– – – – – rasvapitoisuus enintään 40 painoprosenttia ja rasvattoman aineen vesipitoisuus

 

 

 

– – – – – – enintään 47 painoprosenttia

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – muu

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta enintään 72 painoprosenttia

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – muu juusto, rasvattoman aineen vesipitoisuus

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – suurempi kuin 47 painoprosenttia, mutta enintään 52 painoprosenttia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – suurempi kuin 52 painoprosenttia, mutta enintään 62 painoprosenttia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – suurempi kuin 62 painoprosenttia, mutta enintään 72 painoprosenttia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – suurempi kuin 72 painoprosenttia

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – muu

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

 

 

 

– siipikarjan munat

 

 

 

– – haudottaviksi tarkoitetut

 

 

0407 00 11

– – – kalkkunan– tai hanhenmunat

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – muut

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – muut

30,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1) + Lisätariffikiintiö Munat (3 000 t nettopainona ilmaistuna)

0407 00 90

– muut

7,7

0

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

 

 

 

– munankeltuainen

 

 

0408 11

– – kuivattu

 

 

0408 11 20

– – – ihmisravinnoksi soveltumaton

Vapaa

0

0408 11 80

– – – muu

142,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1)

0408 19

– – muu

 

 

0408 19 20

– – – ihmisravinnoksi soveltumaton

Vapaa

0

 

– – – muu

 

 

0408 19 81

– – – – nestemäinen

62 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1)

0408 19 89

– – – – muu, myös jäädytetty

66,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1)

 

– muut

 

 

0408 91

– – kuivatut

 

 

0408 91 20

– – – ihmisravinnoksi soveltumattomat

Vapaa

0

0408 91 80

– – – muut

137,4 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1)

0408 99

– – muut

 

 

0408 99 20

– – – ihmisravinnoksi soveltumattomat

Vapaa

0

0408 99 80

– – – muut

35,3 EUR/100 kg/net

Tariffikiintiö_Munat (1 500 – 3 000 t kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna) (1)

0409 00 00

Luonnonhunaja

17,3

Tariffikiintiö_Hunaja (5 000 – 6 000 t nettopainona ilmaistuna) (1)

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

7,7

0

05

5 RYHMÄ – MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

Vapaa

0

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

 

 

0502 10 00

– sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

Vapaa

0

0502 90 00

– muut

Vapaa

0

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Vapaa

0

0505

Höyhen– tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0505 10

– pehmustehöyhenet; untuvat

 

 

0505 10 10

– – valmistamattomat

Vapaa

0

0505 10 90

– – muut

Vapaa

0

0505 90 00

– muut

Vapaa

0

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0506 10 00

– osseiini ja hapolla käsitellyt luut

Vapaa

0

0506 90 00

– muut

Vapaa

0

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

 

 

0507 10 00

– norsunluu; norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

Vapaa

0

0507 90 00

– muut

Vapaa

0

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Vapaa

0

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

Vapaa

0

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

 

 

0511 10 00

– naudan siemenneste

Vapaa

0

 

– muut

 

 

0511 91

– – kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän eläimet

 

 

0511 91 10

– – – kalanjätteet

Vapaa

0

0511 91 90

– – – muu

Vapaa

0

0511 99

– – muut

 

 

0511 99 10

– – – jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet

Vapaa

0

 

– – – Pesusienet, eläinperäiset

 

 

0511 99 31

– – – – valmistamattomat

Vapaa

0

0511 99 39

– – – – muut

5,1

0

0511 99 85

– – – muut

Vapaa

0

II

II JAKSO – KASVITUOTTEET

 

 

06

6 RYHMÄ – ELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ

 

 

0601

Sipulit, juuri– ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

 

 

0601 10

– sipulit, juuri– ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa

 

 

0601 10 10

– – hyasintit

5,1

0

0601 10 20

– – narsissit

5,1

0

0601 10 30

– – tulppaanit

5,1

0

0601 10 40

– – gladiolukset

5,1

0

0601 10 90

– – muut

5,1

0

0601 20

– sipulit, juuri– ja varsimukulat sekä juurakot, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina

 

 

0601 20 10

– – sikurit elävinä kasveina tai juurina

Vapaa

0

0601 20 30

– – orkideat, hyasintit, narsissit ja tulppaanit

9,6

0

0601 20 90

– – muut

6,4

0

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

 

 

0602 10

– juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

 

 

0602 10 10

– – viiniköynnös

Vapaa

0

0602 10 90

– – muut

4

0

0602 20

– puut ja pensaat, myös vartetut, joiden hedelmät tai pähkinät ovat syötäviä

 

 

0602 20 10

– – viiniköynnökset, vartetut tai juurrutetut

Vapaa

0

0602 20 90

– – muut

8,3

0

0602 30 00

– rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

8,3

0

0602 40 00

– ruusut, myös vartetut

8,3

0

0602 90

– muut

 

 

0602 90 10

– – sienirihmasto

8,3

0

0602 90 20

– – ananakset

Vapaa

0

0602 90 30

– – kasvikset ja mansikat

8,3

0

 

– – muut

 

 

 

– – – avomaankasvit

 

 

 

– – – – puut ja pensaat

 

 

0602 90 41

– – – – – metsäpuut

8,3

0

 

– – – – – muut

 

 

0602 90 45

– – – – – – juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – muut

8,3

0

0602 90 50

– – – – muut avomaankasvit

8,3

0

 

– – – huonekasvit

 

 

0602 90 70

– – – – juurrutetut pistokkaat ja nuoret taimet, ei kuitenkaan kaktukset

6,5

0

 

– – – – muut

 

 

0602 90 91

– – – – – kukkivat kasvit nupullisina tai kukkivina, ei kuitenkaan kaktukset

6,5

0

0602 90 99

– – – – – muut

6,5

0

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

 

 

 

– tuoreet

 

 

0603 11 00

– – ruusut

8,5

0

0603 12 00

– – neilikat

8,5

0

0603 13 00

– – orkideat

8,5

0

0603 14 00

– – krysanteemit

8,5

0

0603 19

– – muut

 

 

0603 19 10

– – – gladiolukset

8,5

0

0603 19 90

– – – muut

8,5

0

0603 90 00

– muut

10

0

0604

Leikkovihreä, kasvien oksat ja muut osat, joissa ei ole kukkia tai kukannuppuja, sekä ruoho, sammal ja jäkälä, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

 

 

0604 10

– sammal ja jäkälä

 

 

0604 10 10

– – poronjäkälä

Vapaa

0

0604 10 90

– – muu

5

0

 

– muut

 

 

0604 91

– – tuoreet

 

 

0604 91 20

– – – joulupuut

2,5

0

0604 91 40

– – – havupuun oksat

2,5

0

0604 91 90

– – – muut

2

0

0604 99

– – muut

 

 

0604 99 10

– – – ei enempää valmistetut kuin kuivatut

Vapaa

0

0604 99 90

– – – muut

10,9

0

07

7 RYHMÄ – KASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT

 

 

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

 

 

0701 10 00

– siemenperunat

4,5

0

0701 90

– muut

 

 

0701 90 10

– – tärkkelyksen valmistukseen tarkoitetut

5,8

0

 

– – muut

 

 

0701 90 50

– – – uudet perunat, tullattaessa 1.1.-30.6.

9,6

0

0701 90 90

– – – muut

11,5

0

0702 00 00

Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

Katso liite 2

Vapaa arvotullista (Tulohinta)

0703

Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko– ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

 

 

0703 10

– kepasipuli ja salottisipuli

 

 

 

– – kepasipuli

 

 

0703 10 11

– – – istukassipulit

9,6

0

0703 10 19

– – – muut

9,6

0

0703 10 90

– – salottisipuli

9,6

0

0703 20 00

– valkosipuli

9,6 + 120 EUR/ 100 kg/net

Tariffikiintiö_Valkosipuli (500 t nettopainona ilmaistuna)

0703 90 00

– purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset

10,4

0

0704

Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali

 

 

0704 10 00

– kukkakaali

9,6 MIN 1,1 EUR/ 100 kg/net

0

0704 20 00

– ruusukaali

12

0

0704 90

– muut

 

 

0704 90 10

– – valko– ja punakaali

12 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/net

0

0704 90 90

– – muut

12

0

0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

 

 

 

– salaatit (Lactuca sativa)

 

 

0705 11 00

– – keräsalaatti

10,4 MIN 1,3 EUR/ 100 kg/br

0

0705 19 00

– – muut

10,4

0

 

– sikurit ja endiivit

 

 

0705 21 00

– – salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – muut

10,4

0

0706

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret

 

 

0706 10 00

– Porkkanat ja nauriit

13,6

0

0706 90

– muut

 

 

0706 90 10

– – mukulasellerit

13,6

0

0706 90 30

– – piparjuuret (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – muut

13,6

0

0707 00

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

 

 

0707 00 05

– kurkut (ei kuitenkaan pikkukurkut)

Katso liite 2

Vapaa arvotullista (Tulohinta)

0707 00 90

– pikkukurkut

12,8

0

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

 

 

0708 10 00

– herneet (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/ 100 kg/net

0

0708 90 00

– muut palkokasvit

11,2

0

0709

Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset

 

 

0709 20 00

– parsa

10,2

0

0709 30 00

– munakoisot

12,8

0

0709 40 00

– ruoti– eli lehtiselleri

12,8

0

 

– sienet ja multasienet (tryffelit)

 

 

0709 51 00

– – Agaricus-sukuiset sienet

12,8

0

0709 59

– – muut

 

 

0709 59 10

– – – kantarellit

3,2

0

0709 59 30

– – – tatit

5,6

0

0709 59 50

– – – multasienet (tryffelit)

6,4

0

0709 59 90

– – – muut

6,4

0

0709 60

Capsicum– tai Pimenta-sukuiset hedelmät

 

 

0709 60 10

– – makeat ja miedot paprikat

7,2

0

 

– – muut

 

 

0709 60 91

– – – Capsicum-sukuiset hedelmät, kapsasiinin tai Capsicumin alkoholipitoisten oleoresiinien valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

0709 60 95

– – – haihtuvien öljyjen ja resinoidien teolliseen valmistukseen tarkoitetut

Vapaa

0

0709 60 99

– – – muut

6,4

0

0709 70 00

– pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

10,4

0

0709 90

– muut

 

 

0709 90 10

– – salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

10,4

0

0709 90 20

– – lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

10,4

0

 

– – oliivit