EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361

Komission asetus (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 107, 10.4.2014, p. 39–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 107/39


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 ja 5 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan ja 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 5 artiklassa säädetään, että säännöllisen liikenteen ja tietyn säännöllisen erityisliikenteen harjoittaminen on luvanvaraista.

(2)

Asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 2 artiklan 4 kohdassa määritellyn satunnaisliikenteen harjoittaminen edellyttää valvonta-asiakirjaa.

(3)

Asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa säädetään, että 2 artiklan 5 kohdassa määritelty omaan lukuun tapahtuvan liikenteen harjoittaminen perustuu todistusjärjestelmään.

(4)

Mainitun asetuksen 12 artiklassa tarkoitettujen valvonta-asiakirjojen käyttöä koskevat säännöt sekä tapa, jolla asianomaisille jäsenvaltioille ilmoitetaan satunnaisliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien nimet ja matkan varrella sijaitsevat yhteyspisteet, olisi vahvistettava.

(5)

Yksinkertaisuuden vuoksi on tarpeen standardoida kansainvälisen satunnaisliikenteen ja satunnaisliikenteenä harjoitettavan kabotaasiliikenteen kuljetuskirja.

(6)

Säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettavassa kabotaasiliikenteessä valvonta-asiakirjana käytettävä kuljetuskirja olisi täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa.

(7)

On tarpeen standardoida lomakkeet, joilla jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle säännöllisen liikenteen ja kabotaasiliikenteen lupien lukumäärää koskevat tilastotiedot.

(8)

Avoimuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi kaikki neuvoston asetusten (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä linja-autoilla harjoitettavan henkilöliikenteen kuljetusasiakirjojen osalta 2 päivänä lokakuuta 1998 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2121/98 (2) olevien mallien perusteella annetut asiakirjat olisi muutettava kansainvälisestä linja-autoliikenteestä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukaisiksi.

(9)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2121/98 olisi kumottava.

(10)

Jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa painaa ja jakaa uudet asiakirjat. Sen vuoksi liikenteenharjoittajien olisi tällä välin voitava edelleen käyttää asetuksen (EY) N:o 2121/98 mukaisia asiakirjoja, joissa olisi eriteltävä, että asetuksen (EY) N:o 1073/2009 säännökset on otettu huomioon.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maantieliikennekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I JAKSO

VALVONTA-ASIAKIRJA

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 2 artiklan 4 kohdassa määritellyn satunnaisliikenteen valvonta-asiakirjan (kuljetuskirjan) on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukainen.

2.   Kuljetuskirjavihkossa on 25 irrotettavaa kuljetuskirjaa kaksoiskappaleena. Jokainen kuljetuskirjavihko on numeroitava. Kuljetuskirjat on myös numeroitava 1:stä 25:een. Kuljetuskirjavihkon kansilehden on oltava liitteessä II olevan mallin mukainen. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet mukauttaakseen nämä vaatimukset kuljetuskirjojen tietokoneella tapahtuvaa käsittelyä varten.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettu kuljetusvihko on annettava liikenteenharjoittajan nimissä, eikä sitä voida siirtää.

2.   Liikenteenharjoittajan tai kuljettajan on täytettävä ennen jokaista matkaa kuljetuskirja kahtena kappaleena luettavalla tavalla ja niin, ettei tekstiä voi poistaa. Se on voimassa koko matkan ajan.

3.   Irrotetun kuljetuskirjan päällimmäinen kappale on pidettävä ajoneuvossa koko sen matkan ajan, jota varten se on laadittu. Jäljennös on säilytettävä yrityksen päätoimipaikassa.

4.   Liikenteenharjoittaja vastaa kuljetuskirjojen säilytyksestä.

3 artikla

Jos kansainvälistä satunnaisliikennettä harjoittaa ryhmä liikenteenharjoittajia saman toimeksiantajan lukuun ja jos matkustajat mahdollisesti jatkavat matkaa toisen samaan ryhmään kuuluvan liikenteenharjoittajan kuljettamina, kuljetuskirjan alkuperäiskappale on pidettävä kyseistä matkaa liikennöivässä ajoneuvossa. Kuljetuskirjan jäljennös on säilytettävä kunkin liikenteenharjoittajan päätoimipaikassa.

4 artikla

1.   Liikenteenharjoittajan on palautettava asetuksen (EY) N:o 1073/2009 15 artiklan b kohdan nojalla satunnaisliikenteenä harjoitettavan kabotaasiliikenteen valvonta-asiakirjoina käytettävien kuljetuskirjojen jäljennökset sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle kyseisen viranomaisen tai viraston vahvistamia menettelyjä noudattaen.

2.   Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1073/2009 15 artiklan a alakohdan nojalla säännöllisenä erityisliikenteenä harjoitettava kabotaasiliikenne, tämän asetuksen liitteessä I olevan mallin mukainen kuljetuskirja on täytettävä kuukausittaisen yhteenvedon muodossa, ja liikenteenharjoittajan on palautettava se sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai virastolle kyseisen viranomaisen tai viraston vahvistamia menettelyjä noudattaen.

5 artikla

Kuljetuskirja antaa haltijalleen oikeuden suorittaa kansainvälisen satunnaisliikenteen yhteydessä paikallisia retkiä muussa jäsenvaltiossa kuin liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 1073/2009 13 artiklan toisessa alakohdassa säädetyin edellytyksin. Paikalliset retket on merkittävä kuljetuskirjoihin ennen kuin ajoneuvo lähtee asianomaiselle retkelle. Kuljetusasiakirjan alkuperäiskappale on pidettävä ajoneuvossa koko paikallisen retken ajan.

6 artikla

Valvonta-asiakirja on esitettävä vaadittaessa toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle.

II JAKSO

LUVAT

7 artikla

1.   Luvanvaraisen säännöllisen liikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen lupahakemusten on oltava liitteessä III olevan mallin mukaiset.

2.   Lupahakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

aikataulu;

b)

hinnastot;

c)

oikeaksi todistettu jäljennös asetuksen (EY) N:o 1073/2009 4 artiklassa säädetystä yhteisön liikenneluvasta, joka koskee linja-autolla toisen lukuun harjoitettavaa kansainvälistä henkilöliikennettä;

d)

tiedot hakijan kaavaileman liikenteen luonteesta ja määrästä, kun hakemus koskee uuden liikenteen aloittamista, tai tiedot harjoitetun liikenteen luonteesta ja määrästä, kun hakemus koskee luvan uusimista;

e)

asianmukaisessa mittakaavassa oleva kartta, johon on merkitty reitti ja pysähdyspaikat, joissa matkustajia on määrä ottaa kyytiin tai jättää kyydistä;

f)

ajosuunnitelma, josta voidaan tarkastaa unionin ajo- ja lepoaikoja koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

3.   Hakijoiden on annettava hakemuksensa tueksi merkittävinä pitämänsä lisätiedot tai lupaviranomaisen pyytämät lisätiedot.

8 artikla

1.   Lupien on oltava liitteessä IV olevan mallin mukaiset.

2.   Lupa tai lupaviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös on pidettävä kaikissa ajoneuvoissa, joilla harjoitetaan luvanvaraista liikennettä.

3.   Lupien enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta.

III JAKSO

TODISTUKSET

9 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 2 artiklan 5 kohdassa määritellyn omaan lukuun harjoitettavan liikenteen todistusten on oltava tämän asetuksen liitteessä V olevan mallin mukainen.

2.   Todistusta pyytävien yritysten on osoitettava tai taattava lupaviranomaiselle, että asetuksen (EY) N:o 1073/2009 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Kaikissa ajoneuvoissa, joilla harjoitetaan todistusta edellyttävää liikennettä, on koko matkan ajan oltava todistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös, joka on esitettävä vaadittaessa toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle.

4.   Todistusten enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta.

IV JAKSO

Tilastotietojen toimittaminen

10 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kabotaasiliikennettä koskevat tiedot on toimitettava taulukon muodossa tämän asetuksen liitteessä VI olevan mallin mukaisesti.

V JAKSO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat antaa luvan käyttää hallussaan olevia asetuksen (EY) N:o 2121/98 mukaisesti laadittuja kuljetuskirjoja, lupahakemuksia, lupia ja todistuksia 31 päivää joulukuuta 2015.

2.   Muiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tällaiset kuljetusasiakirjat ja lupahakemukset alueellaan 31 päivää joulukuuta 2015.

3.   Komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 mukaisesti laaditut luvat ja todistukset, jotka on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 2015, pysyvät voimassa niiden voimassaolon päättymispäivään saakka.

12 artikla

Kumotaan komission asetus (EY) N:o 2121/98.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88.

(2)  EYVL L 268, 3.10.1998, s. 10.


LIITE I

Image

Teksti kuva

LIITE II

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE III

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE IV

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE V

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva

LIITE VI

Image

Teksti kuva

Top