Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0258

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014 , tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 ja päätöksen N:o 716/2009/EY kumoamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 105, 8.4.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/258/oj

8.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 105/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 258/2014,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,

tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 ja päätöksen N:o 716/2009/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 716/2009/EY (3) perustettiin rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettava yhteisön ohjelma. Päätöksen perusteella Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä (European Financial Reporting Advisory Group), jäljempänä ’EFRAG’, kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiö International Financing Reporting Standards Foundation), jäljempänä ’IFRS-säätiö’, joka on kansainvälisen tilinpäätösstandardikomitean säätiön IASCF:n (International Accounting Standards Committee Foundation) oikeudellinen seuraaja, sekä julkisen edun valvontalautakunta (Public Interest Oversight Board), jäljempänä ’PIOB’, saivat 31 päivään joulukuuta 2013 unionin osarahoitusta toiminta-avustuksina.

(2)

Vuonna 2008 alkanut rahoitusmarkkinoiden kriisi on nostanut tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastukset unionin politiikan keskeisimpien kysymysten joukkoon. Hyvin toimivalla yhteisellä tilinpäätösraportointikehyksellä on olennainen merkitys sisämarkkinoiden, pääomamarkkinoiden tehokkaan toiminnan sekä unionin yhdentyneiden rahoituspalvelumarkkinoiden toteuttamisen kannalta.

(3)

Sen lisäksi, että tilinpäätökset ovat keskeisiä sen varmistamisessa, että sijoittajat saavat tärkeää tietoa taseesta, tuloslaskelmasta ja kassavirrasta, ne tukevat toimivaa yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

(4)

Tilinpäätöksillä on myös olennainen merkitys osakkeenomistajien ja velkojien etujen suojaamisessa, minkä lisäksi ne muodostavat toiminnan vakautta koskevan sääntelyn perustan, koska kaikki tärkeimmät rahoituspalveluita koskevat säädökset, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (5), perustuvat yritysten tilinpäätöksiin. Sääntelyviranomaiset käyttävät tilinpäätösterminologiaa ymmärtääkseen, mitä riskejä yritys ottaa ja mitä yritykseltä sen vuoksi edellytetään.

(5)

Maailmanlaajuisessa taloudessa tarvitaan maailmanlaajuista tilinpäätöskäytäntöä, mutta samalla on otettava huomioon jo käytössä olevat monet erilaiset tilinpäätösperinteet. G20-maat ovat useaan otteeseen vaatineet maailmanlaajuisia tilinpäätösstandardeja sekä nykyisten ja tulevien tilinpäätösstandardien lähentämistä. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antavan elimen, jäljempänä ’IASB’, laatimiin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin, jäljempänä ’IFRS-standardit’, siirrytään ja niitä käytetään monilla mutta ei kuitenkaan kaikilla merkittävillä lainkäyttöalueilla eri puolilla maailmaa. Tällaiset kansainväliset tilinpäätösstandardit on tarpeen laatia noudattaen avointa ja demokraattisesti vastuullista menettelyä. Unionin etujen on oltava riittävästi edustettuina tässä kansainvälisessä standardisointiprosessissa, jotta voidaan olla varmoja siitä, että unionin edut otetaan huomioon ja että maailmanlaajuiset standardit ovat korkealaatuisia ja sopusoinnussa unionin oikeuden kanssa. Näihin etuihin kuuluu sen periaatteen säilyttäminen, että tilinpäätösten olisi annettava ”oikea ja riittävä kuva” ja että niiden olisi oltava luotettavia ja ymmärrettäviä, vertailtavissa olevia ja asian kannalta merkityksellisiä.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (6) mukaisesti IFRS-standardit olisi sisällytettävä unionin lainsäädäntöön, jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on noteerattu säännellyillä markkinoilla unionissa, soveltaisivat niitä, mutta ainoastaan, jos IFRS-standardit täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt perusteet, joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän kuvan” siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (7) 4 artiklan 3 kohdassa säädetään. IFRS-standardeilla on siten merkittävä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa, ja siksi on unionin välittömän edun mukaista varmistaa, että IFRS-standardien laadinta- ja hyväksyntäprosesseissa syntyy standardeja, jotka ovat yhdenmukaisia sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen vaatimusten kanssa.

(7)

IFRS-standardit antaa IASB, ja niihin liittyviä tulkintoja antaa kansainvälinen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea, jotka molemmat ovat IFRS-säätiön elimiä. Sen vuoksi on tärkeää luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IFRS-säätiötä varten.

(8)

Liikkeeseenlaskijoita ja tilinpäätösprosessiin osallistuvia kirjanpitäjiä edustavat eurooppalaiset järjestöt perustivat EFRAG:n vuonna 2001. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti EFRAG antaa komissiolle lausuntoja siitä, onko hyväksymistä odottava IASB:n antama tilinpäätösstandardi tai kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta mainitussa asetuksessa vahvistettujen hyväksymisperusteiden mukainen.

(9)

EFRAG:stä on kehkeytymässä elin, joka edustaa unionin yhteistä linjaa tilinpäätöskysymyksissä maailmanlaajuisella tasolla. Tätä tehtävää hoitaessaan EFRAG esittää IASB:n standardisointiprosessin kuluessa kannanottoja. Jotta EFRAG voisi täyttää tämän tehtävänsä, sen olisi otettava huomioon kaikki mahdolliset unionissa vallitsevat eri näkemykset asianmukaisen menettelyn puitteissa, jossa kansalliset standardien laatijat, hallitukset ja sääntelyviranomaiset sekä muut sidosryhmät ovat olennaisessa asemassa, ottaen huomioon ne huomattavat näkemyserot, joita jäsenvaltioiden ja eri sidosryhmien välillä jo vallitsee. Kaiken EFRAG:n ja IASB:n välisen vuorovaikutuksen olisi oltava täysin avointa, ja EFRAG:n olisi ennen päätösten tekemistä pyrittävä kuulemaan laajasti kansallisia standardien laatijoita.

(10)

On tarpeen, että unioni varmistaa EFRAG:n rahoituksen jatkuvuuden ja osallistuu siten sen rahoittamiseen ottaen huomioon EFRAG:n tehtävän arvioida, ovatko IFRS-standardit unionin yhtiöoikeuden vaatimusten ja politiikan mukaisia, sellaisina kuin niistä on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1606/2002.

(11)

Komissio julkaisi 12 päivänä marraskuuta 2013 sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin erityisneuvonantajan Philippe Maystadtin raportin, jäljempänä ’erityisneuvonantajan raportti’, jossa tämä hahmotteli mahdollisia EFRAG:n hallintoon tehtäviä uudistuksia, joiden tarkoituksena olisi vahvistaa unionin panosta kansainvälisten tilinpäätösstandardien laatimisessa. Jotta tällä asetuksella perustetun osarahoitusohjelman suunnitellut tavoitteet saavutetaan, on välttämätöntä tarkistaa hallintojärjestelyjä erityisneuvonantajan raportin suositusten mukaisesti ja panna nämä uudistukset täytäntöön viipymättä. Komission olisi seurattava EFRAG:n hallintouudistuksen täytäntöönpanoa ja tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän täytäntöönpanon etenemisestä. Tätä varten komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle hallintouudistuksen täytäntöönpanoa koskeva kertomus viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014.

(12)

EFRAG:n teknisessä työssä olisi keskityttävä komissiolle annettavaan tekniseen neuvontaan IFRS-standardeja hyväksyttäessä sekä asiaankuuluvaan osallistumiseen tällaisten IFRS-standardien laadintaan ja siinä olisi varmistettava, että unionin edut otetaan asianmukaisesti huomioon kansainvälisessä standardisointiprosessissa. Näihin etuihin olisi kuuluttava ”varovaisuuden” periaate ja direktiivin 2013/34/EU mukaisen ”oikean ja riittävän kuvan” antamista koskevan vaatimuksen säilyttäminen, ja niissä olisi otettava huomioon standardien vaikutukset rahoitusvakauteen ja talouteen. Komission olisi arvioitava EFRAG:n teknistä työtä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisesti laadituissa kertomuksissa.

(13)

Lakisääteisen tilintarkastuksen alalla on Kansainvälisen tilintarkastajaliiton, jäljempänä ’IFAC’, hallinnonuudistuksen seurannasta vastaava kansainvälinen seurantaryhmä vuonna 2005 perustanut PIOB:n. PIOB:n tehtävänä on valvoa kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) vahvistamiseen johtavaa prosessia ja muuta IFAC:n harjoittamaa yleisen edun mukaista toimintaa. Kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja voidaan hyväksyä sovellettavaksi unionissa erityisesti sillä edellytyksellä, että ne on laadittu asianmukaisessa menettelyssä julkisen valvonnan alaisena ja läpinäkyvyyttä noudattaen, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (8) 26 artiklassa edellytetään. Tilintarkastusta koskevissa säädösehdotuksissa, jotka on annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, kaavaillaan myös kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöönottoa unionissa.

(14)

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöönotto unionissa ja PIOB:n keskeinen asema sen varmistamisessa, että standardit täyttävät direktiivissä 2006/43/EY asetetut vaatimukset, merkitsevät, että on unionin välittömän edun mukaista varmistaa, että standardien laadinta- ja hyväksyntäprosessissa syntyy standardeja, jotka ovat sopusoinnussa sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen kanssa. PIOB:n asema tunnustetaan nimenomaisesti myös komission ehdotuksessa direktiivin 2006/43/EY muuttamiseksi. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa soveltuvat rahoitusjärjestelyt PIOB:tä varten.

(15)

Tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla työskentelevät elimet ovat hyvin riippuvaisia rahoituksesta, ja niillä on keskeinen ja sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä asema unionissa. Päätöksellä N:o 716/2009/EY perustetun ohjelman ehdotettuja tuensaajia on osarahoitettu toiminta-avustuksilla unionin talousarviosta, mikä on mahdollistanut sen, että ne ovat voineet lisätä taloudellista riippumattomuuttaan yksityisestä sektorista ja tilapäisistä lähteistä ja lisätä sitä kautta kapasiteettiaan ja uskottavuuttaan. Julkista rahoitusta kuitenkaan olisi sinänsä nähtävätekijänä, joka on varmistanut riippumattomuuden yksityisestä sektorista. Sen varmistamiseksi, että kaikki sidosryhmät ovat edustettuina standardien laatimis- ja hyväksymisprosessissa, olisi muun muassa IASB:n ja EFRAG:n johtokuntien jäsenyyden yhteydessä erityisesti vaadittava suurempaa avoimuutta. EFRAG:n ja IASB:n olisi toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet eturistiriitojen välttämiseksi, muun muassa näiden elinten eri henkilöstöryhmiensä vastuuta ja tehtäviä vastaavat julkistamisvaatimukset.

(16)

Kokemus on osoittanut, että unionin osallistuminen rahoitukseen varmistaa, että tuensaajat saavat selkeää, vakaata, monipuolista, terveellä pohjalla olevaa ja riittävää rahoitusta, ja vaikuttaa osaltaan siihen, että ne pystyvät täyttämään yleisen edun mukaiset tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti. Sen vuoksi unionin rahoitusosuuden avulla olisi edelleen varattava riittävästi rahoitusta kansainvälisen tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardisoinnin ja erityisesti IFRS-säätiön, EFRAG:n ja PIOB:n toiminnan tukemiseksi.

(17)

Rahoitusmalliensa muuttamisen lisäksi IFRS-säätiö ja EFRAG ovat uudistaneet hallintoaan, jotta ne rakenteensa ja menettelyidensä avulla suorittaisivat varmuudella yleisen edun mukaiset tehtävänsä riippumattomasti, tehokkaasti, avoimesti ja demokraattisen vastuullisesti. IFRS-säätiölle on vuonna 2009 luotu valvontaelin julkisen vastuuvelvollisuuden ja valvonnan varmistamiseksi, neuvoa-antavan toimikunnan toimintaa on tehostettu, avoimuutta lisätty ja vaikutustenarvioinnit on virallistettu IASB:n asianmukaisen menettelyn osana. Pyrkimyksiä parantaa näiden elinten hallintoa jatketaan. Komissio käynnisti vuonna 2013 arvioinnin asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisesta. Arviointi kattaa erityisesti mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt perusteet IFRS-standardien hyväksymiselle unionissa sekä IFRS-säätiön ja IASB:n hallintojärjestelyt. Komissio aikoo saada arvioinnin päätökseen ja raportoida sen tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014. Tarvittaessa komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen mainitun asetuksen toimivuuden parantamiseksi.

(18)

Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä (9).

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (10) ja komission delegoitua asetusta (EU, Euratom) N:o 1268/2012 (11), joilla turvataan unionin taloudelliset edut, on tarpeen soveltaa pantaessa täytäntöön tätä ohjelmaa ottaen huomioon yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden periaatteet budjettivälineiden valinnassa, niiden tapausten määrän rajallisuus, joissa komissiolla säilyy välitön toteuttamis- ja hallinnointivastuu, ja resurssien määrän säilyminen oikeasuhteisena verrattuna niiden käytöstä johtuvaan hallinnolliseen kuormitukseen.

(20)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vuotuisten työohjelmien vahvistamisen osalta.

(21)

Tämän ohjelman odotetaan edistävän tavoitteina olevia yritysten tilinpäätösten vertailtavuuden ja avoimuuden varmistamista koko unionissa sekä unionin tarpeiden esiintuominen tilinpäätösstandardien maailmanlaajuisen yhdenmukaistamisen yhteydessä. Unionin yhteinen linja auttaisi edistämään IFRS-standardien kansainvälistä hyväksymistä, keskinäistä lähentymistä ja laadukkaita kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja kaikissa jäsenvaltioissa. Ohjelma edistää myös Eurooppa 2020 -strategiaa vahvistamalla rahoituspalveluiden ja pääoman sisämarkkinoita sekä tukee strategian ulkoista ulottuvuutta.

(22)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta tiettyjen sellaisten elinten toiminnan osarahoitukseen, jotka edistävät unionin politiikkaan sisältyvää ja sitä tukevaa tavoitetta tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien standardien laatimisen, niiden hyväksymisen ja standardisointiprosessien valvonnan alalla.

(23)

Unionin rahoitusta ehdotetaan annettavaksi tarkasti määritellyille, määrältään rajatuille merkittävimmille tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastusten alan elimille. Nykyisessä institutionaalisessa kehyksessä toteutettavilla uusilla rahoitusjärjestelyillä olisi taattava vakaa, monipuolinen, tervepohjainen ja riittävä rahoitus, jonka turvin asianomaiset elimet pystyvät täyttämään unioniin liittyvät tai yleisen edun mukaiset tehtävänsä riippumattomasti ja tehokkaasti. Näiden elinten olisi julkistettava eriteltynä vaihtoehtoisista lähteistä saatu muu rahoitus.

(24)

Komission olisi erityisneuvonantajan raportissa annettujen suositusten jälkeinen kehitys huomioon ottaen toimitettava maaliskuussa 2014 ja sen jälkeen vuosittain vuodesta 2015 alkaen viimeistään kesäkuussa kertomus siitä, miten EFRAG on edistynyt hallintouudistustensa täytäntöönpanossa. IASB on aloittanut viitekehyksensä tarkistamisen. Tarkistetun viitekehyksen julkistamisen jälkeen komission olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisista viitekehykseen ja erityisesti varovaisuutta ja luotettavuutta koskeviin periaatteisiin tehdyistä muutoksista ja niiden perusteluista sekä varmistettava, että noudatetaan direktiivissä 2013/34/EU säädettyä vaatimusta ”oikean ja riittävän kuvan” antamisesta. Tuensaajien olisi varmistettava, että julkista rahoitusta käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti, myös matkojen ja niihin liittyvien kustannusten osalta.

(25)

Ohjelmalla olisi korvattava tuensaajien aiempi yhteisrahoitusohjelma. Sen vuoksi päätös N:o 716/2009/EY olisi oikeusvarmuuden vuoksi kumottava.

(26)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on ajanjaksoa 2014–2020 koskevan unionin ohjelman perustaminen, jolla tuetaan sellaisten elinten toimintaa, jotka edistävät tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamista, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 294 artiklan mukaisesti annettava hyväksyntänsä mahdollisten uusien tuensaajien rahoittamiselle, vaikka nämä olisivat jonkin tässä asetuksessa luetellun tuensaajan suoria seuraajia.

(28)

On aiheellista yhdenmukaistaa tämän asetuksen soveltamisaika neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013) (12) soveltamisajan kanssa. Siksi tätä ohjelmaa olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Perustetaan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi unionin ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, sellaisten elinten toiminnan tukemiseksi, jotka edistävät tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien unionin politiikan tavoitteiden saavuttamista.

2.   Ohjelma kattaa IFRS-säätiön, EFRAG:n ja PIOB:n toiminnot, joilla tuetaan tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvän unionin politiikan toteuttamista laatimalla standardeja tai osallistumalla niiden laadintaan, soveltamalla, arvioimalla tai seuraamalla standardeja taikka valvomalla standardisointiprosesseja.

2 artikla

Tavoite

Ohjelman tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edellytyksiä tukemalla kansainvälisten tilinpäätös- ja tilintarkastusstandardien avointa ja riippumatonta laatimista.

3 artikla

Tuensaajat

1.   Tämän ohjelman tuensaajat ovat:

a)

tilinpäätösraportoinnin alalla:

i)

EFRAG 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana,

ii)

IFRS-säätiö;

b)

tilintarkastuksen alalla: PIOB.

2.   Tilinpäätösraportoinnin ja tilintarkastuksen alalla työskentelevät elimet, jotka saavat unionin rahoitusta ohjelmasta, ovat velvollisia takaamaan riippumattomuutensa ja käyttämään julkisia varoja taloudellisesti ja tehokkaasti sellaisista mahdollisista erilaisista rahoituslähteistä huolimatta, joista ne voivat saada tukea.

4 artikla

Avustusten myöntäminen

Ohjelman mukainen rahoitus myönnetään vuosittain jaettavina toiminta-avustuksina.

5 artikla

Avoimuus

Ohjelmasta rahoitusta saavan tuensaajan on ilmoitettava näkyvästi, kuten verkkosivustolla, julkaisussa tai vuosiraportissa, saaneensa rahoitusta unionin talousarviosta sekä esitettävä eriteltynä vaihtoehtoisista lähteistä saatu muu rahoitus.

6 artikla

Varainhoitoa koskevat säännökset

1.   Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2014–2020 ovat 43 176 000 euroa nykyhintoina.

2.   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistettujen rahoituspuitteiden ohjeellinen jakautuminen kolmen tuensaajan kesken on seuraava:

a)

EFRAG: 9 303 000 euroa;

b)

IFRS-säätiö: 31 632 000 euroa;

c)

PIOB: 2 241 000 euroa.

7 artikla

Ohjelman täytäntöönpano

Komissio panee ohjelman täytäntöön laatimalla vuotuiset työohjelmat asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti. Kussakin vuotuisessa työohjelmassa pannaan täytäntöön tämän asetuksen 2 artiklassa säädetty ohjelman tavoite määrittelemällä

a)

odotetut tulokset;

b)

määrärahojen jakautuminen tuensaajittain 6 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen ohjeellisten määrien mukaisesti.

Vuotuisessa työohjelmassa on avoimuuden varmistamiseksi myös mainittava viitteellisesti 2 artiklassa vahvistettu tavoite, 4 artiklassa määritetty täytäntöönpanomenettely ja raporteissa esitetyt huomiot.

Komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä.

8 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudelliset edut suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltamalla tarvittaessa tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.

2.   Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän ohjelman mukaisesti rahoitusta saaneiden tuensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikan päällä suoritettavia tarkastuksia.

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä ’OLAF’, voi neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (13) säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikan päällä suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa.

Kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa, jotka ovat seurausta tämän asetuksen täytäntöönpanosta, on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikan päällä suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

9 artikla

Arviointi

1.   Komissio antaa viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen kertomuksen EFRAG:in tilinpäätöksiä ja rahoitustietoja koskevan alan tarvittavista hallintouudistuksista ottaen huomioon muun muassa erityisneuvonantajan raportissa annettujen suositusten jälkeisen kehityksen sekä toimenpiteet, jotka EFRAG on jo toteuttanut näiden uudistusten täytäntöönpanemiseksi.

2.   Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetusta (EY) N:o 1606/2002 koskevan arviointinsa tuloksista kertomuksen, johon sisältyy tarvittaessa ehdotuksia mainitun asetuksen muuttamisesta sen toimivuuden parantamiseksi, sekä kaikkien asiaankuuluvien instituutioiden hallintojärjestelyistä.

3.   Komissio laatii vuodesta 2015 alkaen vuotuisen kertomuksen IFRS-säätiön toiminnasta IFRS-standardien, PIOB:n ja EFRAG:n kehityksen osalta.

4.   IFRS-säätiön osalta 3 kohdassa tarkoitettu kertomus kattaa sen toiminnan ja erityisesti yleiset periaatteet, joiden pohjalta uusia standardeja on kehitetty. Kertomuksessa arvioidaan myös sitä, otetaanko IFRS-standardeissa asianmukaisesti huomioon erilaiset liiketoimintamallit ja näkyvätkö niissä liiketoimien todelliset seuraukset sekä onko niissä vältetty tarpeetonta monimutkaisuutta ja keinotekoisia lyhyen aikavälin ja vaihtelevia painotuksia.

Tarkistetun viitekehyksen julkistamisen jälkeen komissio käsittelee viitekehykseen mahdollisesti tehtyjä muutoksia keskittyen erityisesti varovaisuutta ja luotettavuutta koskeviin periaatteisiin.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa käsitellään PIOB:n tai sen seuraajaorganisaation osalta edistymistä rahoituksen monipuolistamisessa. Jos IFAC:in rahoituksen osuus on tiettynä vuonna yli kaksi kolmasosaa PIOB:n vuotuisesta kokonaisrahoituksesta, komissio ehdottaa vuosittaisen rahoitusosuutensa rajoittamista kyseisenä vuonna enintään 300 000 euroon.

6.   EFRAG:n osalta 3 kohdassa tarkoitettu kertomus kattaa seuraavat seikat:

a)

ottaako EFRAG kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja koskevassa teknisessä työssään asianmukaisesti huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn vaatimuksen arvioidessaan, ovatko uudet tai muutetut IFRS-standardit ”oikeaa ja riittävää kuvaa” koskevan periaatteen mukaisia ja edistävätkö ne unionin yleistä etua;

b)

arvioiko EFRAG IFRS-standardeja koskevassa teknisessä työssään asianmukaisesti, ovatko IASB:n kehittämät uudet tai muutetut kansainväliset tilinpäätösstandardit tai niiden luonnokset näyttöön perustuvia ja unionin tarpeiden mukaisia, kun otetaan huomioon tilinpäätösmallien ja taloudellisten mallien ja niitä koskevien näkemysten moninaisuus unionissa; ja

c)

kuinka EFRAG on edistynyt hallintouudistustensa täytäntöönpanossa ottaen huomioon erityisneuvonantajan kertomuksessa annettujen suositusten jälkeinen kehitys.

Tarvittaessa komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen EFRAG:n rahoituksen jatkamisesta 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen.

7.   Komissio toimittaa 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä.

8.   Komissio antaa viimeistään kaksitoista kuukautta ennen ohjelman päättymistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. Kertomuksessa on arvioitava ainakin ohjelman yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta, sen toteutuksen tehokkuutta sekä tuensaajien työohjelmalla yhdessä ja erikseen saavutettuja tuloksia 2 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin nähden.

9.   Komissio toimittaa tässä artiklassa tarkoitetut kertomukset tiedoksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 716/2009/EY 1 päivästä tammikuuta 2014.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 161, 6.6.2013, s. 64.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 24. maaliskuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 716/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta (EUVL L 253, 25.9.2009, s. 8).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/23/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(9)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(11)  Komission delegoitu asetus (EU, Euratom) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(12)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(13)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).


Top